Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), klíčové kompetence, pedagogický konstruktivismus, osobnost typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, social security (angl.), social welfare (angl.), pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, negativní identita, neocortex, dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, emoční zátěž, emotivní symptomy stresu, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, prosociálnost, social distance (angl.), mluvní negativismus, Míček, behaviorální strategie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), makroskupina, diglosie, argotologie, sociální kompetice, delinkvence, sociogenní závada, sociální takt, individuální přístup, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bolzano Bernard (1781-1848), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, suportivně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), Straight Edge (SXE), ospodka, normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, fachidiot, darking, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, dispenzarizace, konektivismus, casework (angl.), relatedness (angl.), Pretexting, Social Readjustment Rating Scale, Spranger Eduard (1882-1963), afatik, asortativnost, sugestivní psychoterapie, etnologie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, civitas, difuzionismus, anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, potřeba afiliace, sociální struktura, sociální dysfunkce, Merton R.K., Lewin Kurt, sociální eufunkce, McDougall W., Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., Katz David (1884-1953), efekt atribuce, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, psychologické klima, SORAD (zkratka), bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, Social Identity Theory (SIT), profesiogram, department social development, narativní kompetence, societální, perceived social support, sociální profese, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální interakce, support resources (angl.), komunikace destruktivní, emoční inteligence, social support (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, social skills (angl.), sociální dovednosti, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, socioterapeut, sociální terapie, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, Chapters from Social Psychology, defaming (angl.), neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, Schavel Milan, Stankowski Adam, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, Bayley Scales of Infant Development, středně funkční autismus, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, gullible (angl.), reumatická osobnost, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, persona typu B, psychická traumata, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, oknofilik, sociální percepce a kognice, prosociální chování a prožívání, adaptační metody a techniky, asertivní chování, prevence a její typy, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), Berelson Bernard Reuben, bazální struktura osobnosti, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, burnout a jeho fáze, paliativní medicina, Lindner, Twitter, disabilities (angl.), prosociální deficit, bonding a attachment, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, phubbing (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, MPP zkratka ve školství, variofinalita, alfa jedinec, predikce talentu, talkholismus, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, developmental assets (angl.), CES zkratka ve školství, mirror neurons (angl.), Philippsův efekt, NLD syndrom, systemizujícíí inteligence, perignóza, labor (lat.), sociální atitudy, interiorizace, dyskomfort, oknofilický, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, supportive environment (angl.), starting týmu, Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), social maturity (angl.), bipartitní dialog, hostilní komunikace, sociální podmiňování, sociální posilování, anamnéza v psychologii, atitudy v sociální psychologii, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, personální intencionálnost, psychosociální devalvace, emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, rodové studie, sociotropní, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, overclass (angl.), antinomismus, sociální insuficience, secure attachment (angl.), etnolingvistika, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, mecítma, RIASEC, suportivní (podpůrné, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, Seneca L.A., neurosyfilis, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, antikonformismus, pedagogická komunikace, Vygotský L.S., duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, ASUP zkratka, ASU zkratka, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), Geréb George, social climate in school class (angl.), psychologie práce, práce, Bayley Nancy (1899-1994), lack of social support (angl.), received social support, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, orálně senzorické stadium vývoje, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), proxemický tanec, kinezika, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita objemu řeči, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, action research (angl.), akční výzkum, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, automatismy, expresivní chování, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, disabilita, desinhibice, salutor, sociopatie, těžká demence, interkulturální kompetence, okázalá spotřeba, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, sublimace pudů, sociální kompetence, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, ventilace v psychologii, puerilismus, kriminogenní faktory, mezosociální opora, buffering effect, modální osobnost, hospitalismus, allocentrismus, benefektance, anormativní chování, haló efekt, primum vivere, atribuční teorie, casus socialis, adaptační dotazníky, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, politická hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, buffery v psychologii, talkoholismus, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, sociální inteligence, Club di Roma, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, interní adaptace, externí adaptace, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, timidita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, ideální norma v psychologii, sociální deviace, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, street social work, preventivní strategie ve školství, norma, RSDr., socdem, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializace, socializmus, tradeunionizmus, boylove, girllove, tradeunion, šikana, sociologizmus, stigma, sublimace, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, iatrokracie, natalitní, adaptivní chování, etnická menšina, sekundární prevence, iatropatogenie, sociální mobilita, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, peer programy, aktivní sociální učení, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, elektivní mutismus, schizoidní porucha osobnosti, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, sociální pozice, sociální izolace, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, komunikabilita, analytická sociometrie, kvalita života, sociální percepce, symbolický interakcionismus, gender, konsociační demokracie, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociálně patologické chování, autoatribuce, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, psychosomatóza, mikroregion, bagaud, receptivní složka řeči, sociální marketing, reflexivita, androgynie, gender schema, informální edukace, disharmonický vývoj, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, hypogamie, hypergamie, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, Lebenswelt (něm.), indexialita, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, mobilitní kanál, socioenvironmentální, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, selektivní mutismus, harm reduction, sociální apetence, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, dominát, facultas scientiarum socialium, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, domestic violence (angl.), social network (angl.), social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, sociometrický chvost, test inteligence, kolektivní antidepresivum, disociální chování, asociální chování, verbální dyspraxie, elementární etika, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), reálné ego, atrakce ve skupině, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, role set, maladaptivní chování, New social sciences, genogram, desocializace, antistresové programy, idola fori, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, integrace minorit, separace minorit, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, interkulturní komunikace, kulturní kapitál, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, sociální intruze, verboterapie, sociální zdraví, personální autonomie, soft skills (angl.), demonstrativní konzum, dyadické vztahy, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, sémantický diferenciál, sociální anomie, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, waldorfská škola, komunikační kontext, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, sociální status, disinhibice, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, dynamické interdependence, observační učení, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), kontaktovost, sociosféra, anticipační chování, status objektivní, status subjektivní, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, asimilace minorit, sociální determinace, Diogenův syndrom, tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, patogeny, salutory, sociální schéma, styly sociální percepce, sociální učení, social loafing, jáství, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, individuální zdraví, komunitní zdraví, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, komunitní psychiatrie, psychohygienický trojúhelník, globální zdraví, welfare state, animoterapie, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:244Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:254Kč
Základy sociální psychologieZáklady sociální psychologie
autor: Kohoutek Rudolf, kolektív
doporučená cena: 140
naše cena:131Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Výrost Jozef, Slaměník Ivan
doporučená cena: 499
naše cena:424Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz