Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

schizotymie, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, symbiotická psychóza M.Mahlerové, dezintegrační dětská porucha, social benefit (angl.), social security (angl.), social welfare (angl.), latentní charakter, multikulturalita, darking, fachidiot, normofilie, OSPOD, sociogenetický, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), social worker (angl.), interpersonální senzitivita, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, individuální přístup, sociální takt, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, diglosie, argotologie, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), psychosociální moratorium, kontaktivnost, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost typu D, sociálně deficientní typ, orální osobnost, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, corporate social responsibility (angl.), psychosomatické choroby, Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, suportivní (podpůrné, intelektuální modální orientace osobnosti, reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bažány Miroslav, Pretexting, relatedness (angl.), dispenzarizace, afatik, Spranger Eduard (1882-1963), Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, konektivismus, casework (angl.), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, Fromm Erich (1900-1980), Le Bon Gustav (1841-1931), ospodka, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), expertokracie, individuální zdravotní potenciál, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, Basil Bernstein (1924-2000), sociální struktura, patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální dysfunkce, Merton R.K., optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, deprivovat, neetický marketing, Lewin Kurt, perceived social support, sociální profese, etnologie, civitas, narativní kompetence, societální, profesiogram, department social development, social development /soušl development/ angl., definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, difuzionismus, anomická afázie, Katz David (1884-1953), kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, hierarchizace etnik, klinické rodiny, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, sociální klima školy, sociální atmosféra školy, social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, behaviorální strategie, Míček, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, social services planning (angl.), sociální motivace učení, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, nízkofunkční autista, nonverbální komunikace, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, emoční inteligence, komunikace destruktivní, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, mecítma, nonkognitivní, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, sociální percepce a kognice, prosociální chování a prožívání, adaptační metody a techniky, asertivní chování, prevence a její typy, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, sociální atitudy, interiorizace, supportive environment (angl.), labor (lat.), dyskomfort, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, oknofilický, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, Lindner, Twitter, disabilities (angl.), prosociální deficit, bonding a attachment, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, persona typu B, psychická traumata, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, starting týmu, hostilní komunikace, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, SLEA zkratka, prosociálnost v chování, OSV zkratka ve školství, developmental assets (angl.), Philippsův efekt, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, psychologie adolescence, Socioprocesuální, Real Life Test (angl.), Hashtag, Hashtag, homo socius (lat.), stereotypy v sociální psychologii, stabilizátory člověka, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), mirror neurons (angl.), ICL zkratka v psychologické diagnostice, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, Max Ringelmanův efekt, social maturity (angl.), sociální podmiňování, sociální posilování, bipartitní dialog, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, phubbing (angl.), MPP zkratka ve školství, predikce talentu, talkholismus, variofinalita, paliativní medicina, burnout a jeho fáze, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, antinomismus, etnolingvistika, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), antikonformismus, pedagogická komunikace, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, orálně senzorické stadium vývoje, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), rodové studie, socializace osobnosti, Seneca L.A., autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, neurosyfilis, sebediskrepanční teorie, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, psychosociální devalvace, Úlehla Josef, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), proxemický tanec, kinezika, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), Geréb George, social climate in school class (angl.), psychologie práce, práce, Bayley Nancy (1899-1994), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), Berelson Bernard Reuben, bazální struktura osobnosti, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, cortex cerebri (lat.), psychosomatická akcelerace, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita objemu řeči, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, received social support, lack of social support (angl.), Vygotský L.S., duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, ASUP zkratka, ASU zkratka, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, Knowing the Stranger (angl.), psychologické klima, simplexní schizofrenie, diskomfort, disabilita, desinhibice, posttraumatická stresová porucha, automatismy, moral insanity, dysmorfofobie, expresivní chování, interiorizace norem, referenční skupina, těžká demence, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, sociopatie, salutor, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, zdraví, sublimace pudů, sociální pozice beta, sociální pozice gama, modální osobnost, extratenzivní, ventilace v psychologii, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, hospitalismus, atribuční teorie, benefektance, anormativní chování, sociální kompetence, allocentrismus, haló efekt, casus socialis, adaptační dotazníky, primum vivere, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, modální persona, konzumní hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, primární viktimizace, modus operandi, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, eufunkční rodina, emocionalizace, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, augmentace, streetworker, hluboká mentální retardace, timidita, mikrosociologie, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, dominantní hodnoty, kalkulastenie, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, kriminogenní faktory, street social work, norma, RSDr., socdem, socializace, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializmus, sociologizmus, boylove, girllove, iatrokracie, tradeunionizmus, tradeunion, stigma, sublimace, šikana, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, natalitní, kvalita života, etnická menšina, sekundární prevence, peer programy, adaptivní chování, iatropatogenie, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, aktivní sociální učení, normativní normalita, anormativita, facilitátor, preventivní strategie ve školství, sociální kurátor, elektivní mutismus, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, sociální kontrola, sociální pozice, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, bolševik, komunikabilita, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, konsociační demokracie, návyková látka, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, deviantní normy, sociálně patologické chování, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, subsistentní normy, homo sociologicus, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, informální edukace, bagaud, receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, hypergamie, hypogamie, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, facultas scientiarum socialium, dominát, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, sociální marketing, gender schema, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, interpersonální efektivita, harm reduction, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, indexialita, individuocentrismus, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, atrakce ve skupině, reálné ego, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, test inteligence, sociometrický chvost, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), bázeň, action research (angl.), disociální chování, asociální chování, akční výzkum, domestic violence (angl.), social network (angl.), exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, maladaptivní chování, role set, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), idola fori, antistresové programy, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, New social sciences, genogram, desocializace, socioenvironmentální, socioterapie, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, makroprostředí, mezzoprostředí, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, mikroprostředí, modelová osoba, dyadické vztahy, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, dynamické interdependence, soft skills (angl.), demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, selektivní interakce, ESF, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, negativní sociometrický status, pozitivní sociometrický status, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, efektivní komunikace, paralingvistické fenomeny, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, sociogenní, jáství, social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, social impact theory (angl.), social facilitation (angl.), kontaktovost, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, separace minorit, asimilace minorit, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, sociosféra, status subjektivní, komunitní zdraví, globální zdraví, welfare state, individuální zdraví, sociální učení, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, patogeny, anticipační chování, status objektivní, salutory, sociální toxiny, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, akulturaceKnihy

Sociální psychologie -- autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
Sociální správa -- autor: Tomeš Igor, kolektiv
Sociální práce -- autor: Gulová Lenka
Základy sociální psychologie -- autor: Kohoutek Rudolf, kolektív
Základy sociální práce -- autor: Matoušek Oldřich

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz