ABZ online výkladový slovník cizích slov
                                       
 

Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, social distance (angl.), behaviorální strategie, asortativnost, mluvní negativismus, Míček, expertokracie, efekt svatého Matouše, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, individuální přístup, sociální takt, social support system (angl.), sociogenní závada, sugestivní psychoterapie, Spranger, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální interakce, support resources (angl.), komunikace destruktivní, emoční inteligence, social support (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), sociální dovednosti, psychická mikrotraumata, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, diglosie, argotologie, OSPOD, darking, fachidiot, sociogenetický, Diesterweg Adolf (1790-1866), multikulturalita, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), normofilie, sociálně deficientní typ, afatik, Pretexting, relatedness (angl.), Social Readjustment Rating Scale, hyperadaptovanost, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), latentní charakter, pozitivní identita, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), psychosociální moratorium, kontaktivnost, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost typu D, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, negativní identita, dezintegrační dětská porucha, social welfare (angl.), social benefit (angl.), social security (angl.), socioterapeut, sociální terapie, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., department social development, faktualistické paradigma, definiční paradigma, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), narativní kompetence, societální, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), kulturní analýza, unrealistic optimism (angl.), profesiogram, Social Identity Theory (SIT), problémový jedinec, moriatická nálada, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, sociometrický chvost, sociální patologie, domestic violence (angl.), proaktivní chování, parabáze, mobilita vertikální, elementární etika, akční výzkum, action research (angl.), bázeň, asociální chování, disociální chování, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), klinické rodiny, Matulník Jozef, Schavel Milan, hierarchizace etnik, Chapters from Social Psychology, deprivovat, optimální osobnost, defaming (angl.), Stankowski Adam, nonverbální komunikace, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, Bayley Scales of Infant Development, středně funkční autismus, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, neetický marketing, sociální profese, patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, etnologie, civitas, sekundární strategie učení, difuzionismus, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), sociální dysfunkce, Merton R.K., perceived social support, sociální eufunkce, McDougall W., asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., dispenzarizace, konektivismus, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, nátlaková rétorika, Geréb George, práce, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), Berelson Bernard Reuben, bazální struktura osobnosti, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, psychologie práce, cortex cerebri (lat.), zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), dificility počítání, dificilita psychosociální zralosti, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, Social support survey - MOS, sociální konvoj, duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, Vygotský L.S., ASUP zkratka, socionómie, ASU zkratka, burnout a jeho fáze, paliativní medicina, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, sociální percepce a kognice, asertivní chování, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, labor (lat.), sociální atitudy, interiorizace, dyskomfort, oknofilický, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, Lindner, Twitter, synchronní sociální chování, prosociální deficit, bonding a attachment, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, persona typu B, psychická traumata, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, realistická orientace osobnosti, reumatická osobnost, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, Self-Directed Search (SDS), nonkognitivní, Behavioural, mecítma, esteticky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Le Bon Gustav (1841-1931), Mead George Herbert (1863-1931), casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, narativní psychoterapie, Master of Arts (MA, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), neurosyfilis, Seneca L.A., antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), hyperkonformismus, poziční pluralismus, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, kinezika, percepční heterostereotypy, culture relevant tests (angl.), orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, etnolingvistika, secure attachment (angl.), Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), dificility motoriky a praxie, ideální žák a žákyně, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, rodové studie, sociotropní, sociální insuficience, socializace osobnosti, ekonomismus, personální intencionálnost, technokracie, social network (angl.), sociální opora, dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, moral insanity, zdraví, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interiorizace norem, desinhibice, diskomfort, disabilita, benefektance, allocentrismus, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, buffering effect, mezosociální opora, preventivní strategie ve školství, street social work, kriminogenní faktory, sociální pozice beta, sociální pozice gama, adaptační dotazníky, primum vivere, haló efekt, Peterův princip, casus socialis, hospitalismus, atribuční teorie, interkulturální kompetence, salutor, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, externí adaptace, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, buffery v psychologii, terciární traumatizace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, ideální norma v psychologii, sociální deviace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, sociopatie, těžká demence, Aspergerův syndrom, mikrosociologie, streetworker, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, pervazivní závada, desinhibovaná příchylnost v dětství, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, facilitátor, anormativita, RSDr., socdem, socializace, norma, neorealizmus, kognitivní, komunizmus, labourizmus, socializmus, sociologizmus, tradeunionizmus, boylove, girllove, tradeunion, šikana, stigma, sublimace, juventologie, intervence, demokracie, diskurz, drop-out, civilizmus, asociál, anamnéza, anomie, antroposociologie, etopedie, eugenika, human relations, image, infrastruktura, gándhizmus, formální, filantropie, folkways, iatrokracie, natalitní, iatropatogenie, adaptivní chování, etnická menšina, sociální mobilita, managerogenie, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, sekundární prevence, peer programy, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, závislá porucha osobnosti, abnormální osobnost, aktivní sociální učení, normativní normalita, sociální izolace, autodestruktivní tendence, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, analytická sociometrie, symbolický interakcionismus, kvalita života, sociální percepce, gender, konsociační demokracie, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autoatribuce, interpersonální inteligence, návyková látka, nespecifická primární prevence, modus operandi, Club di Roma, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, androgynie, reflexivita, indexialita, Lebenswelt (něm.), sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, Diogenův syndrom, introgenerační mobilita, social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, asimilace minorit, separace minorit, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, integrace minorit, marginalizace minorit, psychosomatóza, mikroregion, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, maladaptivní chování, role set, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), idola fori, antistresové programy, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, psychický vampyrismus, desocializace, New social sciences, genogram, reálné ego, atrakce ve skupině, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, patologický vývoj, disharmonický vývoj, bagaud, informální edukace, hypogamie, flexicurita, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, facultas scientiarum socialium, dominát, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, social impact theory (angl.), social facilitation (angl.), dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, efektivní komunikace, paralingvistické fenomeny, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, ESF, selektivní interakce, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, mezzoprostředí, mikroprostředí, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, dysfunkční rodina, eufunkční rodina, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, homo sociologicus, sociální anomie, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, negativní sociometrický status, pozitivní sociometrický status, sémantický diferenciál, einvironment, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, komunitní psychiatrie, psychohygienický trojúhelník, globální zdraví, welfare state, animoterapie, salutory, patogeny, kontaktovost, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), sociosféra, status subjektivní, anticipační chování, status objektivní, komunitní zdraví, individuální zdraví, personální autonomie, soft skills, dynamické interdependence, sociální zdraví, demonstrativní konzum, modelová osoba, dyadické vztahy, observační učení, genetické předprogramování, sociální schéma, styly sociální percepce, sociální učení, social loafing, jáství, sociální kognice, sociogenní, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:231Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich a kol.
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2015  --  ABZ.cz