Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

social benefit (angl.), social security (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, social worker (angl.), interpersonální senzitivita, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), multikulturalita, latentní charakter, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, psychosociální moratorium, kontaktivnost, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, expertokracie, individuální zdravotní potenciál, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, sociální takt, individuální přístup, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost typu D, argotologie, diglosie, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, sociogenetický, OSPOD, Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bažány Miroslav, Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), gullible (angl.), reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, sekundární psychická traumatizace, psychická makrotraumata, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, Fromm Erich (1900-1980), Le Bon Gustav (1841-1931), Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, orální osobnost, sociálně deficientní typ, darking, fachidiot, normofilie, Spranger Eduard (1882-1963), afatik, ospodka, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), casework (angl.), konektivismus, Pretexting, relatedness (angl.), dispenzarizace, behaviorální strategie, Míček, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), patrilokalita, etnologie, sekundární strategie učení, difuzionismus, civitas, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., perceived social support, sociální profese, neetický marketing, Lewin Kurt, Merton R.K., McDougall W., sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Lamser Václav (1924-1986), anomická afázie, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, department social development, narativní kompetence, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), kulturní analýza, unrealistic optimism (angl.), societální, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), deprivovat, optimální osobnost, evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, social work (angl.), social services planning (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, Spranger, Sozial - Schicksal (něm.), sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, social support (angl.), emoční inteligence, Schavel Milan, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, Matulník Jozef, klinické rodiny, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, gender studies, vysoce funkční autismus, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, adaptační metody a techniky, asertivní chování, city v lidském životě, charakter jako personální složka, psychická traumata, persona typu B, personální struktura, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, M.S.W. zkratka titulu, oknofilik, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, typologie školní třídy podle G.Gereba, family genogram (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, copingové strategie, whistleblower (angl.), whistleblowing (angl.), bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), komunikační etika, icebreaker (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, disabilities (angl.), Twitter, bonding a attachment, prosociální deficit, Lindner, konstrukt, oknofilický, ICL zkratka v psychologické diagnostice, mirror neurons (angl.), Philippsův efekt, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, prosociálnost v chování, psychologie adolescence, Socioprocesuální, SLEA zkratka, sociální mozek, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, variofinalita, talkholismus, starting týmu, hostilní komunikace, sociální podmiňování, supportive environment (angl.), interiorizace, dyskomfort, labor (lat.), sociální atitudy, sociální posilování, bipartitní dialog, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, predikce talentu, perignóza, social desirability bias (angl.), social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), Festinger Leon, Osgood Charles Egerton, rodové studie, sociotropní, sociální insuficience, socializace osobnosti, ekonomismus, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, secure attachment (angl.), etnolingvistika, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), hyperkonformismus, poziční pluralismus, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, Úlehla Josef, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), mecítma, Behavioural, suportivní (podpůrné, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, neurosyfilis, Seneca L.A., autisté, komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., práce, Bayley Nancy (1899-1994), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, social climate in school class (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, socionómie, sociální konvoj, proxemický tanec, kinezika, Outdoor Training (angl.), SA zkratka ve zdravotnictví, percepční heterostereotypy, orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, zlatý věk dětské hry, dificility počítání, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, moriatická nálada, bázeň, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, disabilita, automatismy, expresivní chování, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, desinhibice, interiorizace norem, sociopatie, těžká demence, Aspergerův syndrom, salutor, interkulturální kompetence, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, sublimace pudů, sociální kompetence, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, ventilace v psychologii, puerilismus, kriminogenní faktory, mezosociální opora, buffering effect, modální osobnost, hospitalismus, allocentrismus, benefektance, anormativní chování, haló efekt, primum vivere, atribuční teorie, casus socialis, adaptační dotazníky, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, konformní hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, talkoholismus, modální persona, emocionalizace, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, sociální kompetentnost, sociální inteligence, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, egoistická hodnotová orientace, interní adaptace, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, streetworker, mikrosociologie, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, pervazivní závada, pseudodebilita, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, kalkulastenie, ideální norma v psychologii, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, sociální deviace, street social work, preventivní strategie ve školství, norma, RSDr., socdem, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializace, socializmus, tradeunionizmus, boylove, girllove, tradeunion, šikana, sociologizmus, stigma, sublimace, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, iatrokracie, natalitní, adaptivní chování, etnická menšina, sekundární prevence, iatropatogenie, sociální mobilita, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, peer programy, aktivní sociální učení, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, elektivní mutismus, schizoidní porucha osobnosti, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, sociální pozice, sociální izolace, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, komunikabilita, analytická sociometrie, kvalita života, sociální percepce, symbolický interakcionismus, gender, konsociační demokracie, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociálně patologické chování, autoatribuce, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, mikroregion, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, psychosomatóza, receptivní složka řeči, androgynie, gender schema, sociální marketing, patologický vývoj, psychosociální klima školy, konsekvencionalismus, dominát, facultas scientiarum socialium, Conduct Disorder, flexicurita, unigenitura, hypergamie, hypogamie, reflexivita, Lebenswelt (něm.), sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální únava, mobilitní kanál, vysokofunkční autismus, socioterapie, socioenvironmentální, sociální averze, sociální apetence, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, indexialita, sociální a kulturní antropologie, selektivní mutismus, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, harm reduction, sebemonitorování, genderové studie, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, parabáze, proaktivní chování, sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), mikroskupina, psychorehabilitace, asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), disociální chování, kolektivní antidepresivum, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, psychoonkologie, social awareness (angl.), quick firing (angl.), role set, maladaptivní chování, corporate image, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, reálné ego, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, desocializace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, genogram, New social sciences, deviantní subkultura, idola fori, antistresové programy, marginalizace minorit, integrace minorit, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální intruze, mikroprostředí, interkulturní komunikace, ESF, selektivní interakce, kulturní kapitál, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, personální autonomie, soft skills (angl.), dynamické interdependence, sociální zdraví, demonstrativní konzum, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, oponent ze zásady, rezidenční exkluze, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, waldorfská škola, einvironment, sémantický diferenciál, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, komunikační kontext, kongruentní komunikace, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, sociocentrická mluva, sociální status, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, disinhibice, observační učení, genetické předprogramování, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), exchange relationship (angl.), kontaktovost, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, social loafing (angl.), tit for tat (angl.), sociální slepota, asimilace minorit, separace minorit, psychosociální zralost osobnosti, sociální determinace, intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, anticipační chování, patogeny, styly sociální percepce, sociální učení, individuální zdraví, sociální schéma, social loafing, sociální kognice, sociogenní, jáství, komunitní zdraví, globální zdraví, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, rudimentární komunikace, komunitní psychiatrie, welfare state, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
doporučená cena: 334
naše cena:334Kč
Sociální politikaSociální politika
autor: Petrášek Josef
doporučená cena: 351
naše cena:351Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:254Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Sociální práceSociální práce
autor: Gulová Lenka
doporučená cena: 149
naše cena:126Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz