ABZ online výkladový slovník cizích slov
                                       
 

Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, prosociálnost, social distance (angl.), mluvní negativismus, Míček, behaviorální strategie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociální kompetice, makroskupina, diglosie, delinkvence, individuální přístup, sociogenní závada, sociální takt, asortativnost, sugestivní psychoterapie, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, sociální motivace učení, sociální interakce, emoční inteligence, social support (angl.), support resources (angl.), PEST analýzy, sociální atmosféra školy, asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, social skills (angl.), sociální dovednosti, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, argotologie, emotivní symptomy stresu, OSPOD, darking, fachidiot, sociogenetický, Diesterweg Adolf (1790-1866), multikulturalita, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), normofilie, sociálně deficientní typ, afatik, Pretexting, relatedness (angl.), Social Readjustment Rating Scale, hyperadaptovanost, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), latentní charakter, pozitivní identita, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), psychosociální moratorium, kontaktivnost, emoční zátěž, osobnost typu D, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, negativní identita, dezintegrační dětská porucha, social welfare (angl.), social benefit (angl.), social security (angl.), komunikace destruktivní, socioterapeut, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, abnormální chování, faktualistické paradigma, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, societální, profesiogram, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), SORAD (zkratka), problémový jedinec, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, test inteligence, sociometrický chvost, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, elementární etika, verbální dyspraxie, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, akční výzkum, asociální chování, kolektivní antidepresivum, disociální chování, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, klinické rodiny, hierarchizace etnik, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, komunikační deficit, Bayley Scales of Infant Development, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, deprivovat, neetický marketing, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, patrilokalita, etnologie, difuzionismus, civitas, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Merton R.K., perceived social support, sociální profese, sociální dysfunkce, sociální eufunkce, Ross E.A., McDougall W., dispenzarizace, konektivismus, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), Geréb George, social climate in school class (angl.), psychologie práce, práce, Bayley Nancy (1899-1994), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), bazální struktura osobnosti, Festinger Leon, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, cortex cerebri (lat.), psychosomatická akcelerace, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, Vygotský L.S., duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, ASUP zkratka, ASU zkratka, sociální konvoj, socionómie, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, prosociální chování a prožívání, prevence a její typy, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, asertivní chování, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, oknofilický, dyskomfort, labor (lat.), konstrukt, autarkie ve zvládání základních potřeb, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, city v lidském životě, charakter jako personální složka, bonding a attachment, prosociální deficit, Lindner, icebreaker (angl.), komunikační etika, paliativní medicina, copingové strategie, Twitter, synchronní sociální chování, psychická traumata, persona typu B, personální struktura, typologie školní třídy podle G.Gereba, family genogram (angl.), symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, Outdoor Training (angl.), kinezika, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, reumatická osobnost, gullible (angl.), esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, suportivní (podpůrné, RIASEC, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, nonkognitivní, mecítma, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, suportivně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Mead George Herbert (1863-1931), Straight Edge (SXE), casework (angl.), ospodka, Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), Master of Arts (MA, Life Satisfaction Scale (LSS), Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, poziční pluralismus, reciproční centrální koherence, etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, culture relevant tests (angl.), Ontogenetické stadium puberta a adolescence, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, secure attachment (angl.), sociální insuficience, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Seneca L.A., autisté, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, ekonomismus, technokracie, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, domestic violence (angl.), social network (angl.), posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, automatismy, expresivní chování, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, disabilita, desinhibice, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, okázalá spotřeba, sociální rezistence, interiorizace norem, referenční skupina, sublimace pudů, sociální kompetence, sociální pozice beta, sociální pozice gama, hospitalismus, extratenzivní, ventilace v psychologii, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, atribuční teorie, casus socialis, allocentrismus, benefektance, anormativní chování, haló efekt, primum vivere, Peterův princip, adaptační dotazníky, těžká demence, Aspergerův syndrom, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, modální persona, talkoholismus, terciární traumatizace, buffery v psychologii, dominantní hodnoty, kalkulastenie, timidita, mikrosociologie, streetworker, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, mánie bez psychotických příznaků, pseudodebilita, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, kriminogenní faktory, street social work, socializmus, sociologizmus, stigma, socializace, socdem, labourizmus, neorealizmus, RSDr., sublimace, šikana, iatrokracie, natalitní, kvalita života, girllove, boylove, tradeunion, tradeunionizmus, komunizmus, kognitivní, civilizmus, drop-out, etopedie, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, eugenika, filantropie, image, infrastruktura, juventologie, human relations, gándhizmus, folkways, formální, sociální percepce, symbolický interakcionismus, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, etnická menšina, adaptivní chování, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, normativní normalita, abnormální osobnost, anormativita, facilitátor, preventivní strategie ve školství, sociální kurátor, elektivní mutismus, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, sociální exkluze, sociální kontrola, gender, konsociační demokracie, návyková látka, konvivialita, pseudooligofrenie, analytická sociometrie, bolševik, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociální pozice, sebedestruktivní chování, deviantní normy, autoatribuce, sociálně patologické chování, sociální inteligence, sociální kompetentnost, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, harm reduction, interpersonální efektivita, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, individuocentrismus, indexialita, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, gender schema, androgynie, Lebenswelt (něm.), reflexivita, sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, asimilace minorit, sociální determinace, Diogenův syndrom, tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, separace minorit, integrace minorit, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, socioenvironmentální, socioterapie, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, mikroregion, bagaud, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, idola fori, exogenistické teorie evoluce, maladaptivní chování, corporate image, quick firing (angl.), role set, antistresové programy, New social sciences, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, genogram, desocializace, popkultura, reálné ego, unigenitura, hypergamie, hypogamie, psychosociální klima školy, patologický vývoj, informální edukace, disharmonický vývoj, flexicurita, Conduct Disorder, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, sebemonitorování, facultas scientiarum socialium, konsekvencionalismus, dominát, social loafing (angl.), social impact theory (angl.), rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, selektivní interakce, kulturní kapitál, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, makroprostředí, mezzoprostředí, interkulturní komunikace, mikroprostředí, disinhibice, metakomunikační klíč, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, psychologický skalpel, dysfunkční rodina, emocionalizace, eufunkční rodina, sociální anomie, sémantický diferenciál, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, waldorfská škola, negativní sociometrický status, einvironment, pozitivní sociometrický status, interpersonální valorizace, modelová osoba, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, rudimentární komunikace, komunitní psychiatrie, welfare state, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, patogeny, anticipační chování, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), kontaktovost, sociosféra, status objektivní, status subjektivní, globální zdraví, komunitní zdraví, soft skills, dynamické interdependence, observační učení, personální autonomie, sociální zdraví, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, genetické předprogramování, sociální kognice, styly sociální percepce, sociální učení, individuální zdraví, sociální schéma, social loafing, sociogenní, jáství, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 272
naše cena:242Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor
doporučená cena: 495
naše cena:415Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Nakonečný Milan
doporučená cena: 350
naše cena:283Kč
 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz