Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, efekt svatého Matouše, expertokracie, prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, individuální přístup, delinkvence, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, emotivní symptomy stresu, argotologie, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, social distance (angl.), behaviorální strategie, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, PEST analýzy, evaluation of social services, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální dovednosti, social skills (angl.), asortativnost, mluvní negativismus, Míček, sugestivní psychoterapie, Spranger, asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, orální osobnost, sociálně deficientní typ, darking, fachidiot, normofilie, afatik, Pretexting, ospodka, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), casework (angl.), konektivismus, relatedness (angl.), dispenzarizace, OSPOD, sociogenetický, social security (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, social benefit (angl.), social worker (angl.), klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), multikulturalita, latentní charakter, negativní identita, pozitivní identita, sociální interakce, support resources (angl.), societální, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), narativní kompetence, department social development, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, difuzionismus, anomická afázie, Katz David (1884-1953), sociální deprivace, efekt atribuce, definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, mobilita vertikální, psychorehabilitace, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, disociální chování, asociální chování, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, moriatická nálada, bázeň, akční výzkum, action research (angl.), civitas, etnologie, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, nonverbální komunikace, Stankowski Adam, klinické rodiny, Matulník Jozef, Schavel Milan, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, komunikace destruktivní, emoční inteligence, social support (angl.), socioterapeut, sociální terapie, vysoce funkční autismus, gender studies, hierarchizace etnik, Chapters from Social Psychology, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., Basil Bernstein (1924-2000), sociální struktura, patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, deprivovat, optimální osobnost, defaming (angl.), neetický marketing, sociální profese, Merton R.K., perceived social support, Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), Festinger Leon, Osgood Charles Egerton, atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, Lindner, icebreaker (angl.), komunikační etika, burnout a jeho fáze, paliativní medicina, copingové strategie, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, ASUP zkratka, Vygotský L.S., duševní zdraví, ASU zkratka, socionómie, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, social climate in school class (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, Bayley Nancy (1899-1994), práce, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, Twitter, synchronní sociální chování, dyskomfort, labor (lat.), sociální atitudy, oknofilický, konstrukt, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, interiorizace, supportive environment (angl.), bipartitní dialog, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, sociální posilování, sociální podmiňování, starting týmu, hostilní komunikace, M.S.W. zkratka titulu, oknofilik, persona typu B, personální struktura, charakter jako personální složka, psychická traumata, typologie školní třídy podle G.Gereba, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, prosociální chování a prožívání, prevence a její typy, typologie učitelů podle Kurta Lewina, asertivní chování, received social support, zlatý věk dětské hry, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), Behavioural, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, autisté, Seneca L.A., sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, suportivní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bažány Miroslav, Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), reumatická osobnost, psychická makrotraumata, esteticky orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, orálně senzorické stadium vývoje, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), proxemický tanec, kinezika, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, pedagogická komunikace, antikonformismus, ekonomismus, socializace osobnosti, rodové studie, technokracie, personální intencionálnost, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, sociotropní, sociální insuficience, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, overclass (angl.), antinomismus, secure attachment (angl.), etnolingvistika, sociální patologie, parabáze, dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, moral insanity, zdraví, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, referenční skupina, interiorizace norem, diskomfort, disabilita, desinhibice, benefektance, allocentrismus, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, mezosociální opora, kriminogenní faktory, facilitátor, preventivní strategie ve školství, street social work, extratenzivní, sociální pozice beta, adaptační dotazníky, primum vivere, haló efekt, casus socialis, atribuční teorie, sociální pozice gama, hospitalismus, salutor, sociopatie, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, interní adaptace, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, talkoholismus, buffery v psychologii, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, kalkulastenie, ideální norma v psychologii, hluboká mentální retardace, timidita, mikrosociologie, těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká demence, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, streetworker, augmentace, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, sociální deviace, pseudodebilita, pervazivní závada, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, anormativita, sociální kurátor, neorealizmus, norma, RSDr., labourizmus, komunizmus, intervence, juventologie, kognitivní, socdem, socializace, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, sublimace, stigma, socializmus, sociologizmus, infrastruktura, image, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, gándhizmus, globalizace, human relations, formální, folkways, eugenika, filantropie, boylove, girllove, sociální mobilita, iatropatogenie, adaptivní chování, managerogenie, sociální exkluze, sociální izolace, sociální pozice, sociální kontrola, etnická menšina, sekundární prevence, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, abnormální osobnost, normativní normalita, peer programy, aktivní sociální učení, autodestruktivní tendence, sebedestruktivní chování, analytická sociometrie, bolševik, pseudooligofrenie, symbolický interakcionismus, sociální percepce, iatrokracie, natalitní, kvalita života, konvivialita, gender, autoatribuce, sociálně patologické chování, deviantní normy, interpersonální inteligence, nespecifická primární prevence, konsociační demokracie, návyková látka, Club di Roma, sociální inteligence, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, selektivní mutismus, harm reduction, sociální apetence, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, indexialita, Lebenswelt (něm.), psychosomatóza, mikroregion, bagaud, receptivní složka řeči, sociální marketing, reflexivita, androgynie, gender schema, sociální averze, sociální atmosféra ve škole, sociální slepota, asimilace minorit, separace minorit, psychosociální zralost osobnosti, sociální determinace, intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, integrace minorit, marginalizace minorit, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, mobilitní kanál, socioenvironmentální, vysokofunkční autismus, socioterapie, informální edukace, disharmonický vývoj, antistresové programy, New social sciences, genogram, idola fori, deviantní subkultura, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, desocializace, psychický vampyrismus, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, sociální opora, psychoonkologie, mantinelizace chování, social awareness (angl.), role set, quick firing (angl.), flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, hypogamie, hypergamie, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, dominát, facultas scientiarum socialium, reálné ego, popkultura, corporate image, atrakce ve skupině, vertikální ekonomicko sociální mobilita, sebemonitorování, genderové studie, tit for tat (angl.), social loafing (angl.), rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, selektivní interakce, kulturní kapitál, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, makroprostředí, mezzoprostředí, interkulturní komunikace, mikroprostředí, disinhibice, metakomunikační klíč, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, psychologický skalpel, dysfunkční rodina, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, sociální anomie, sémantický diferenciál, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, waldorfská škola, negativní sociometrický status, einvironment, pozitivní sociometrický status, interpersonální valorizace, modelová osoba, sociální toxiny, salutory, patogeny, prosociální lež, rudimentární komunikace, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, anticipační chování, status objektivní, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), exchange relationship (angl.), kontaktovost, status subjektivní, sociosféra, welfare state, globální zdraví, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, soft skills, personální autonomie, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, sociální kognice, sociogenní, sociální učení, individuální zdraví, komunitní zdraví, styly sociální percepce, sociální schéma, jáství, social loafing, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Nakonečný Milan
doporučená cena: 350
naše cena:280Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 455
naše cena:404Kč
Sociální práceSociální práce
autor: Gulová Lenka
doporučená cena: 289
naše cena:257Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2015  --  ABZ.cz