Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), psychosociální moratorium, kontaktivnost, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost typu D, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), schizotymie, neocortex, negativní identita, symbiotická psychóza M.Mahlerové, dezintegrační dětská porucha, social benefit (angl.), social security (angl.), social welfare (angl.), argotologie, diglosie, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, behaviorální strategie, Míček, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, individuální přístup, sociální takt, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, pozitivní identita, latentní charakter, Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Le Bon Gustav (1841-1931), Mead George Herbert (1863-1931), casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, psychosomatické choroby, narativní psychoterapie, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, konektivismus, dispenzarizace, OSPOD, darking, fachidiot, sociogenetický, Diesterweg Adolf (1790-1866), multikulturalita, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), normofilie, sociálně deficientní typ, afatik, Pretexting, relatedness (angl.), Spranger Eduard (1882-1963), Social Readjustment Rating Scale, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Spranger, Sozial - Schicksal (něm.), difuzionismus, civitas, etnologie, sekundární strategie učení, Lamser Václav (1924-1986), efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, McDougall W., sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Ross E.A., asymetrická sociální komunikace, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), sociální deprivace, kulturní analýza, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), problémový jedinec, moriatická nálada, akční výzkum, action research (angl.), bázeň, definiční paradigma, faktualistické paradigma, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), societální, narativní kompetence, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., department social development, Merton R.K., Lewin Kurt, support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, social support (angl.), emoční inteligence, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, psychická mikrotraumata, sociální klima školy, evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, gender studies, vysoce funkční autismus, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, optimální osobnost, deprivovat, perceived social support, sociální profese, neetický marketing, klinické rodiny, Matulník Jozef, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysokofunkční autista, nízkofunkční autista, Schavel Milan, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, persona typu B, family genogram (angl.), sociální pozice ve školní třídě, Twitter, synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, personální struktura, charakter jako personální složka, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, prevence a její typy, asertivní chování, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, Lindner, prosociální deficit, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Moreno Jakob Levy, anamnéza v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, copingové strategie, paliativní medicina, whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, bazální nedůvěra, oknofilik, variofinalita, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), talkholismus, predikce talentu, perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, NLD syndrom, Philippsův efekt, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, mirror neurons (angl.), social desirability bias (angl.), social values (angl.), oknofilický, dyskomfort, labor (lat.), konstrukt, autarkie ve zvládání základních potřeb, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, sociální atitudy, interiorizace, bipartitní dialog, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, sociální posilování, sociální podmiňování, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, nátlaková rétorika, Geréb George, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), technokracie, ekonomismus, etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), secure attachment (angl.), sociální insuficience, socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, KSAT- psychologická diagnostická metoda, autisté, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, suportivní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), reumatická osobnost, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Seneca L.A., neokorporativismus, affliation seeker (angl.), mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, sociální konvoj, socionómie, ASU zkratka, Social support survey - MOS, lack of social support (angl.), dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, ASUP zkratka, Vygotský L.S., práce, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), psychologie práce, cortex cerebri (lat.), duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, komunikační klima defenzivní, mirror neurons (angl.), hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, Outdoor Training (angl.), kinezika, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, asociální chování, disociální chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, expresivní chování, dysmorfofobie, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, diskomfort, disabilita, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, okázalá spotřeba, sociální rezistence, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, sociální kompetence, anormativní chování, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, puerilismus, buffering effect, street social work, kriminogenní faktory, mezosociální opora, sociální pozice gama, modální osobnost, haló efekt, allocentrismus, benefektance, primum vivere, adaptační dotazníky, hospitalismus, atribuční teorie, casus socialis, těžká demence, Aspergerův syndrom, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, Club di Roma, modus operandi, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, externí adaptace, hodnotový systém, mikrosociologie, streetworker, augmentace, timidita, hluboká mentální retardace, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, sociální deviace, adaptabilní, pervazivní závada, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, preventivní strategie ve školství, facilitátor, norma, RSDr., socdem, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializace, socializmus, tradeunionizmus, boylove, girllove, tradeunion, šikana, sociologizmus, stigma, sublimace, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, iatrokracie, natalitní, iatropatogenie, adaptivní chování, etnická menšina, sociální mobilita, managerogenie, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, sekundární prevence, peer programy, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, schizoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, sociální izolace, autodestruktivní tendence, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, komunikabilita, analytická sociometrie, kvalita života, sociální percepce, symbolický interakcionismus, gender, konsociační demokracie, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autoatribuce, interpersonální inteligence, návyková látka, nespecifická primární prevence, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, gender schema, androgynie, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, mikroregion, bagaud, hypergamie, hypogamie, flexicurita, unigenitura, psychosociální klima školy, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, individuocentrismus, dramaturgický interakcionizmus, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, sociální opora, psychoonkologie, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), parabáze, sociální patologie, elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, mobilita vertikální, psychorehabilitace, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, desocializace, genogram, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, corporate image, quick firing (angl.), idola fori, antistresové programy, New social sciences, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, asimilace minorit, sociální slepota, interkulturní komunikace, mikroprostředí, mezzoprostředí, kulturní kapitál, selektivní interakce, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, makroprostředí, sociální intruze, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, dyadické vztahy, modelová osoba, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, sociální anomie, homo sociologicus, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, negativní sociometrický status, waldorfská škola, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, disinhibice, metakomunikační klíč, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, soft skills (angl.), dynamické interdependence, sociosféra, kontaktovost, exchange relationship (angl.), status subjektivní, status objektivní, salutory, patogeny, anticipační chování, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), sociální toxiny, prosociální lež, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, jáství, sociogenní, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, sociální učení, individuální zdraví, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, animoterapie, welfare state, komunitní zdraví, globální zdraví, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
doporučená cena: 225
naše cena:211Kč
Sociální politikaSociální politika
autor: Petrášek Josef
doporučená cena: 190
naše cena:178Kč
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:244Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Výrost Jozef, Slaměník Ivan
doporučená cena: 499
naše cena:424Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz