Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, osobnost typu D, emoční zátěž, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, social welfare (angl.), social security (angl.), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), makroskupina, sociální kompetice, Míček, behaviorální strategie, social distance (angl.), mluvní negativismus, asortativnost, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, sugestivní psychoterapie, prosociálnost, socio deprivace, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, sociogenní závada, social support system (angl.), individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, neocortex, negativní identita, Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Straight Edge (SXE), ospodka, dispenzarizace, konektivismus, casework (angl.), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), Master of Arts (MA, Life Satisfaction Scale (LSS), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), relatedness (angl.), Pretexting, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), indirektivní edukační metody, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, darking, fachidiot, Social Readjustment Rating Scale, Spranger Eduard (1882-1963), afatik, hyperadaptovanost, Malinowski Bronislav (1884-1942), normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, asertivní komunikace, social skills (angl.), sekundární strategie učení, difuzionismus, civitas, Lamser Václav (1924-1986), anomická afázie, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), etnologie, patrilokalita, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, asymetrická sociální komunikace, Basil Bernstein (1924-2000), fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, kulturní analýza, unrealistic optimism (angl.), problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, moriatická nálada, bázeň, asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, societální, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), narativní kompetence, department social development, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., sociální dysfunkce, Merton R.K., emoční inteligence, social support (angl.), support resources (angl.), komunikace destruktivní, socioterapeut, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, sociální interakce, sociální motivace učení, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, sociální atmosféra školy, PEST analýzy, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, komunikační deficit, Bayley Scales of Infant Development, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, deprivovat, neetický marketing, Lewin Kurt, perceived social support, sociální profese, hierarchizace etnik, klinické rodiny, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, nonverbální komunikace, Stankowski Adam, Matulník Jozef, Schavel Milan, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, prosociální deficit, Lindner, Twitter, psychická traumata, persona typu B, asertivní chování, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, bonding a attachment, icebreaker (angl.), anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, atitudy v sociální psychologii, intercultural communication (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, paliativní medicina, copingové strategie, komunikační etika, burnout a jeho fáze, whistleblower (angl.), Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, predikce talentu, talkholismus, variofinalita, alfa jedinec, systemizujícíí inteligence, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), Philippsův efekt, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, mirror neurons (angl.), ICL zkratka v psychologické diagnostice, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Max Ringelmanův efekt, social maturity (angl.), autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, oknofilický, chameleonův efekt, RSW zkratka titulu, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, dyskomfort, labor (lat.), sociální podmiňování, sociální posilování, bipartitní dialog, hostilní komunikace, starting týmu, sociální atitudy, interiorizace, supportive environment (angl.), social climate in school class (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, sociální insuficience, secure attachment (angl.), etnolingvistika, sociotropní, rodové studie, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, Seneca L.A., neurosyfilis, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, reumatická osobnost, gullible (angl.), esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, suportivní (podpůrné, RIASEC, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, Self-Directed Search (SDS), nonkognitivní, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, mecítma, antinomismus, overclass (angl.), lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, received social support, zlatý věk dětské hry, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, socionómie, ASU zkratka, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, práce, psychosomatická akcelerace, Klasifikace závad a poruch chování, ASUP zkratka, Vygotský L.S., duševní zdraví, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), pedagogická komunikace, antikonformismus, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, disociální chování, kolektivní antidepresivum, automatismy, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, expresivní chování, dysmorfofobie, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, diskomfort, disabilita, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, okázalá spotřeba, sociální rezistence, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, sociální kompetence, anormativní chování, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, puerilismus, buffering effect, street social work, kriminogenní faktory, mezosociální opora, sociální pozice gama, modální osobnost, haló efekt, allocentrismus, benefektance, primum vivere, adaptační dotazníky, hospitalismus, atribuční teorie, casus socialis, těžká demence, Aspergerův syndrom, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, Club di Roma, modus operandi, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, externí adaptace, hodnotový systém, mikrosociologie, streetworker, augmentace, timidita, hluboká mentální retardace, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, sociální deviace, adaptabilní, pervazivní závada, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, preventivní strategie ve školství, facilitátor, norma, RSDr., socdem, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializace, socializmus, tradeunionizmus, boylove, girllove, tradeunion, šikana, sociologizmus, stigma, sublimace, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, iatrokracie, natalitní, iatropatogenie, adaptivní chování, etnická menšina, sociální mobilita, managerogenie, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, sekundární prevence, peer programy, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, schizoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, sociální izolace, autodestruktivní tendence, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, komunikabilita, analytická sociometrie, kvalita života, sociální percepce, symbolický interakcionismus, gender, konsociační demokracie, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autoatribuce, interpersonální inteligence, návyková látka, nespecifická primární prevence, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, gender schema, androgynie, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, mikroregion, bagaud, hypergamie, hypogamie, flexicurita, unigenitura, psychosociální klima školy, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, individuocentrismus, dramaturgický interakcionizmus, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), psychoonkologie, social awareness (angl.), desocializace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, proaktivní chování, parabáze, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, psychorehabilitace, mikroskupina, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, genogram, New social sciences, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, corporate image, quick firing (angl.), deviantní subkultura, idola fori, antistresové programy, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, role set, maladaptivní chování, asimilace minorit, sociální slepota, interkulturní komunikace, mikroprostředí, mezzoprostředí, kulturní kapitál, selektivní interakce, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, makroprostředí, sociální intruze, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, dyadické vztahy, modelová osoba, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, sociální anomie, homo sociologicus, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, negativní sociometrický status, waldorfská škola, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, disinhibice, metakomunikační klíč, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, soft skills (angl.), dynamické interdependence, sociosféra, kontaktovost, exchange relationship (angl.), status subjektivní, status objektivní, salutory, patogeny, anticipační chování, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), sociální toxiny, prosociální lež, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, jáství, sociogenní, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, sociální učení, individuální zdraví, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, animoterapie, welfare state, komunitní zdraví, globální zdraví, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
doporučená cena: 225
naše cena:211Kč
Sociální politikaSociální politika
autor: Petrášek Josef
doporučená cena: 190
naše cena:178Kč
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:244Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 455
naše cena:404Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2016  --  ABZ.cz