Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, evaluation of social services, social work (angl.), sociální motivace učení, social services planning (angl.), psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, Spranger, Sozial - Schicksal (něm.), social skills (angl.), asertivní komunikace, sociální interakce, support resources (angl.), vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, nízkofunkční autista, nonverbální komunikace, Schavel Milan, Stankowski Adam, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, emoční inteligence, social support (angl.), komunikace destruktivní, socioterapeut, gender studies, sociální terapie, Míček, behaviorální strategie, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), klíčové kompetence, pedagogický konstruktivismus, osobnost typu D, kontaktivnost, social benefit (angl.), social security (angl.), negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, schizotymie, symbiotická psychóza M.Mahlerové, social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, emoční zátěž, emotivní symptomy stresu, expertokracie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), individuální zdravotní potenciál, socio deprivace, social distance (angl.), prosociálnost, sociogenní závada, sociální takt, diglosie, argotologie, makroskupina, sociální kompetice, individuální přístup, delinkvence, Matulník Jozef, klinické rodiny, akční výzkum, action research (angl.), bázeň, asociální chování, disociální chování, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, moriatická nálada, problémový jedinec, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), SORAD (zkratka), psychologické klima, elementární etika, mobilita vertikální, psychoonkologie, sociální opora, social network (angl.), social awareness (angl.), mantinelizace chování, desocializace, psychický vampyrismus, domestic violence (angl.), proaktivní chování, mikroskupina, psychorehabilitace, test inteligence, sociometrický chvost, parabáze, sociální patologie, department social development, narativní kompetence, McDougall W., sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Ross E.A., asymetrická sociální komunikace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), Merton R.K., perceived social support, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, optimální osobnost, deprivovat, sociální profese, neetický marketing, potřeba afiliace, fenomén poslušnosti, kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, unrealistic optimism (angl.), Social Identity Theory (SIT), societální, profesiogram, Katz David (1884-1953), anomická afázie, etnologie, patrilokalita, civitas, difuzionismus, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, multikulturalita, indirektivní edukační metody, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, kinezika, proxemický tanec, percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, received social support, zlatý věk dětské hry, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, culture relevant tests (angl.), Ontogenetické stadium puberta a adolescence, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, secure attachment (angl.), sociotropní, sociální insuficience, poziční pluralismus, hyperkonformismus, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, komunikační klima defenzivní, mirror neurons (angl.), antikonformismus, pedagogická komunikace, socionómie, ASU zkratka, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), Berelson Bernard Reuben, bazální struktura osobnosti, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, burnout a jeho fáze, paliativní medicina, prosociální deficit, Lindner, Twitter, bonding a attachment, icebreaker (angl.), copingové strategie, komunikační etika, Moreno Jakob Levy, anamnéza v psychologii, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, ASUP zkratka, Vygotský L.S., práce, Bayley Nancy (1899-1994), intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, social climate in school class (angl.), Geréb George, rodové studie, socializace osobnosti, Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Mead George Herbert (1863-1931), Straight Edge (SXE), casework (angl.), , Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), Master of Arts (MA, Life Satisfaction Scale (LSS), Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), konektivismus, dispenzarizace, darking, fachidiot, normofilie, OSPOD, sociogenetický, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociálně deficientní typ, orální osobnost, Pretexting, relatedness (angl.), afatik, Social Readjustment Rating Scale, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, autisté, Seneca L.A., sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, technokracie, ekonomismus, personální intencionálnost, psychosociální devalvace, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, neokorporativismus, affliation seeker (angl.), reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, gullible (angl.), sekundární psychická traumatizace, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), mecítma, Behavioural, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, genogram, New social sciences, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, automatismy, expresivní chování, moral insanity, dysmorfofobie, disabilita, desinhibice, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, okázalá spotřeba, sociální rezistence, interiorizace norem, referenční skupina, zdraví, sublimace pudů, sociální pozice beta, sociální pozice gama, casus socialis, extratenzivní, ventilace v psychologii, buffering effect, puerilismus, Peterův princip, adaptační dotazníky, anormativní chování, sociální kompetence, benefektance, allocentrismus, primum vivere, haló efekt, těžká demence, Aspergerův syndrom, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, externí adaptace, dominantní hodnoty, hodnotový systém, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, talkoholismus, primární viktimizace, modus operandi, buffery v psychologii, terciární traumatizace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, kalkulastenie, ideální norma v psychologii, timidita, mikrosociologie, streetworker, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, adaptabilní, sociální deviace, mánie bez psychotických příznaků, pseudodebilita, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, mezosociální opora, kriminogenní faktory, stigma, sublimace, tradeunion, sociologizmus, socializmus, RSDr., socdem, tradeunionizmus, boylove, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, kvalita života, natalitní, girllove, iatrokracie, neorealizmus, labourizmus, drop-out, etopedie, eugenika, civilizmus, asociál, anomie, antroposociologie, filantropie, folkways, kognitivní, komunizmus, juventologie, infrastruktura, gándhizmus, human relations, bolševik, pseudooligofrenie, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, sekundární prevence, etnická menšina, iatropatogenie, adaptivní chování, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, preventivní strategie ve školství, street social work, anormativita, sociální kurátor, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální mobilita, managerogenie, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, návyková látka, konsociační demokracie, konvivialita, gender, sociálně patologické chování, deviantní normy, sociální kontrola, sociální exkluze, sociální pozice, sociální izolace, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, Club di Roma, sociální inteligence, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, mobilitní kanál, socioenvironmentální, vysokofunkční autismus, socioterapie, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, harm reduction, interpersonální efektivita, sociální apetence, postpenitenciární péče, marginalizace minorit, integrace minorit, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), social facilitation (angl.), social exchange theory (angl.), kontaktovost, exchange relationship (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, asimilace minorit, separace minorit, sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, Diogenův syndrom, sociální determinace, individuocentrismus, indexialita, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, dominát, facultas scientiarum socialium, corporate image, quick firing (angl.), deviantní subkultura, idola fori, antistresové programy, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, role set, maladaptivní chování, konsekvencionalismus, flexicurita, receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, sociální marketing, gender schema, Lebenswelt, reflexivita, bagaud, informální edukace, hypergamie, hypogamie, unigenitura, psychosociální klima školy, disharmonický vývoj, patologický vývoj, sociosféra, status subjektivní, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, sociocentrická mluva, sociální status, metakomunikační klíč, disinhibice, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, interkulturní komunikace, kulturní kapitál, ESF, selektivní interakce, inkongruentní komunikace, kongruentní komunikace, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, dysfunkční rodina, eufunkční rodina, sociální kompetentnost, emocionalizace, homo sociologicus, sociální anomie, waldorfská škola, komunikační kontext, negativní sociometrický status, pozitivní sociometrický status, sémantický diferenciál, einvironment, sociální intruze, verboterapie, welfare state, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, globální zdraví, komunitní zdraví, sociální učení, individuální zdraví, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, anticipační chování, status objektivní, patogeny, salutory, prosociální lež, sociální toxiny, styly sociální percepce, sociální schéma, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, dyadické vztahy, modelová osoba, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, soft skills, dynamické interdependence, jáství, social loafing, sociogenní, sociální kognice, observační učení, genetické předprogramování, anamnéza

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 271.83
naše cena:241Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:251Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor
doporučená cena: 495
naše cena:415Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Nakonečný Milan
doporučená cena: 350
naše cena:283Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:413Kč
 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz