ABZ online výkladový slovník cizích slov
                                       
 

Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, behaviorální strategie, Míček, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, individuální přístup, delinkvence, sociální kompetice, sociální takt, sociogenní závada, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), Spranger, Sozial - Schicksal (něm.), sociální interakce, sociální motivace učení, social services planning (angl.), support resources (angl.), social support (angl.), komunikace destruktivní, emoční inteligence, social work (angl.), evaluation of social services, sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, psychická mikrotraumata, sociální klima školy, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, makroskupina, diglosie, sociogenetický, OSPOD, darking, Diesterweg Adolf (1790-1866), Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), latentní charakter, multikulturalita, indirektivní edukační metody, fachidiot, normofilie, Social Readjustment Rating Scale, afatik, Pretexting, hyperadaptovanost, Malinowski Bronislav (1884-1942), sociálně deficientní typ, orální osobnost, pozitivní identita, negativní identita, kontaktivnost, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, osobnost typu D, emoční zátěž, argotologie, emotivní symptomy stresu, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, social welfare (angl.), social security (angl.), social worker (angl.), social benefit (angl.), socioterapeut, sociální terapie, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, abnormální chování, faktualistické paradigma, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, societální, profesiogram, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), SORAD (zkratka), problémový jedinec, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, test inteligence, sociometrický chvost, parabáze, sociální patologie, elementární etika, verbální dyspraxie, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, akční výzkum, asociální chování, kolektivní antidepresivum, disociální chování, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, klinické rodiny, Matulník Jozef, Schavel Milan, hierarchizace etnik, Chapters from Social Psychology, optimální osobnost, defaming (angl.), Stankowski Adam, nonverbální komunikace, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, Bayley Scales of Infant Development, středně funkční autismus, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, deprivovat, neetický marketing, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, patrilokalita, etnologie, difuzionismus, civitas, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Merton R.K., perceived social support, sociální profese, sociální dysfunkce, sociální eufunkce, Ross E.A., McDougall W., relatedness (angl.), dispenzarizace, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), Geréb George, práce, psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Moreno Jakob Levy, anamnéza v psychologii, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, duševní zdraví, Vygotský L.S., dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificilita rychlosti řeči, dysaptibilita ve stáří, kinezika, Outdoor Training (angl.), dificility počítání, zlatý věk dětské hry, socionómie, ASU zkratka, ASUP zkratka, sociální konvoj, Social support survey - MOS, received social support, lack of social support (angl.), Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), typologie učitelů podle Kurta Lewina, asertivní chování, prevence a její typy, eliptická typologie učitelů, city v lidském životě, personální struktura, charakter jako personální složka, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, M.S.W. zkratka titulu, oknofilik, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, persona typu B, psychická traumata, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), paliativní medicina, burnout a jeho fáze, whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, Lindner, Twitter, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, gullible (angl.), sekundární psychická traumatizace, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), mecítma, Behavioural, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Straight Edge (SXE), ospodka, konektivismus, casework (angl.), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, Life Satisfaction Scale (LSS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, overclass (angl.), antinomismus, secure attachment (angl.), etnolingvistika, antikonformismus, pedagogická komunikace, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, orálně senzorické stadium vývoje, videotrénink interakcí (VTI), mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, sociální insuficience, sociotropní, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), KSAT- psychologická diagnostická metoda, autisté, neurosyfilis, Seneca L.A., emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), ekonomismus, socializace osobnosti, rodové studie, technokracie, personální intencionálnost, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, proaktivní chování, domestic violence (angl.), disabilita, desinhibice, interiorizace norem, diskomfort, simplexní schizofrenie, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, referenční skupina, sociální rezistence, těžká demence, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, sociopatie, salutor, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, dysmorfofobie, moral insanity, sociální pozice gama, casus socialis, Peterův princip, sociální pozice beta, extratenzivní, puerilismus, ventilace v psychologii, adaptační dotazníky, primum vivere, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, anormativní chování, benefektance, haló efekt, allocentrismus, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, modus operandi, primární viktimizace, talkoholismus, modální persona, interní adaptace, externí adaptace, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, streetworker, mikrosociologie, hluboká mentální retardace, timidita, pervazivní závada, pseudodebilita, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, ideální norma v psychologii, sociální deviace, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, buffering effect, mezosociální opora, stigma, sublimace, tradeunion, sociologizmus, socializmus, neorealizmus, RSDr., socdem, tradeunionizmus, boylove, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, kvalita života, natalitní, girllove, iatrokracie, labourizmus, komunizmus, civilizmus, drop-out, etopedie, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, eugenika, filantropie, infrastruktura, juventologie, kognitivní, image, human relations, folkways, gándhizmus, bolševik, pseudooligofrenie, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, peer programy, sekundární prevence, adaptivní chování, etnická menšina, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, preventivní strategie ve školství, street social work, kriminogenní faktory, facilitátor, anormativita, elektivní mutismus, sociální kurátor, iatropatogenie, sociální mobilita, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, návyková látka, konsociační demokracie, konvivialita, gender, sociálně patologické chování, deviantní normy, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, sociální pozice, sociální izolace, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, emocionalizace, eufunkční rodina, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, harm reduction, interpersonální efektivita, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, individuocentrismus, indexialita, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, gender schema, androgynie, Lebenswelt (něm.), reflexivita, sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, asimilace minorit, sociální determinace, Diogenův syndrom, intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, separace minorit, integrace minorit, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, socioenvironmentální, socioterapie, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, mikroregion, bagaud, deviantní subkultura, idola fori, antistresové programy, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, role set, maladaptivní chování, New social sciences, genogram, psychoonkologie, sociální opora, social network (angl.), social awareness (angl.), mantinelizace chování, desocializace, psychický vampyrismus, quick firing (angl.), corporate image, unigenitura, hypergamie, hypogamie, psychosociální klima školy, patologický vývoj, informální edukace, disharmonický vývoj, flexicurita, konsekvencionalismus, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, dominát, facultas scientiarum socialium, tit for tat (angl.), social loafing (angl.), ESF, selektivní interakce, kulturní kapitál, oponent ze zásady, rezidenční exkluze, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, interkulturní komunikace, mikroprostředí, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, verboterapie, sociální intruze, mezzoprostředí, makroprostředí, sociocentrická mluva, sociální status, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, subsistentní normy, Ringelmannův efekt, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, einvironment, pozitivní sociometrický status, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, disinhibice, kongruentní komunikace, komunikační kontext, negativní sociometrický status, waldorfská škola, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální toxiny, salutory, patogeny, prosociální lež, rudimentární komunikace, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, anticipační chování, status objektivní, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), exchange relationship (angl.), kontaktovost, status subjektivní, sociosféra, animoterapie, welfare state, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, dynamické interdependence, soft skills, sociální zdraví, personální autonomie, sociogenní, jáství, individuální zdraví, komunitní zdraví, globální zdraví, sociální učení, styly sociální percepce, social loafing, sociální schéma, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 272
naše cena:242Kč
Sociální deviaceSociální deviace
autor: Dubský Josef
doporučená cena: 195
naše cena:173Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Základy sociální psychologieZáklady sociální psychologie
autor: kolektív
doporučená cena: 140
naše cena:124Kč
 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz