Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, socio deprivace, prosociálnost, Míček, behaviorální strategie, social distance (angl.), social support system (angl.), sociogenní závada, makroskupina, diglosie, argotologie, sociální kompetice, delinkvence, sociální takt, individuální přístup, mluvní negativismus, asortativnost, social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, social services planning (angl.), sociální motivace učení, social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, sugestivní psychoterapie, asertivní komunikace, social skills (angl.), psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, darking, OSPOD, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), relatedness (angl.), dispenzarizace, konektivismus, Pretexting, afatik, hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, indirektivní edukační metody, multikulturalita, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), klíčové kompetence, pedagogický konstruktivismus, osobnost typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, social benefit (angl.), social security (angl.), negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, schizotymie, symbiotická psychóza M.Mahlerové, social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, emoční inteligence, komunikace destruktivní, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, abnormální chování, faktualistické paradigma, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, societální, profesiogram, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, sociální deprivace, kulturní analýza, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), SORAD (zkratka), problémový jedinec, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, test inteligence, sociometrický chvost, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, elementární etika, verbální dyspraxie, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, akční výzkum, asociální chování, kolektivní antidepresivum, disociální chování, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, Schavel Milan, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, Matulník Jozef, klinické rodiny, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, optimální osobnost, deprivovat, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), fenomén poslušnosti, patrilokalita, difuzionismus, civitas, etnologie, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., perceived social support, sociální profese, neetický marketing, Merton R.K., sociální dysfunkce, McDougall W., sociální eufunkce, casework (angl.), ospodka, atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, social climate in school class (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, whistleblowing (angl.), Double Exceptionality (angl.), bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Bayley Nancy (1899-1994), práce, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, received social support, zlatý věk dětské hry, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, socionómie, ASU zkratka, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, ASUP zkratka, Vygotský L.S., copingové strategie, komunikační etika, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilik, bazální nedůvěra, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, interiorizace, supportive environment (angl.), starting týmu, sociální atitudy, labor (lat.), oknofilický, dyskomfort, prevence a její typy, asertivní chování, synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, Twitter, Lindner, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, charakter jako personální složka, personální struktura, psychická traumata, persona typu B, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, suportivní (podpůrné, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, gullible (angl.), reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, Behavioural, mecítma, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Seneca L.A., neokorporativismus, affliation seeker (angl.), nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), sekundární psychická traumatizace, psychická makrotraumata, Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, Frankl Viktor Emil (1905-1997), Fromm Erich (1900-1980), Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), psychosomatické choroby, Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), pedagogická komunikace, antikonformismus, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, overclass (angl.), antinomismus, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, emoční inteligence, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, personální intencionálnost, technokracie, sociální insuficience, secure attachment (angl.), etnolingvistika, sociotropní, rodové studie, ekonomismus, socializace osobnosti, domestic violence (angl.), social network (angl.), dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, moral insanity, zdraví, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interiorizace norem, desinhibice, diskomfort, disabilita, benefektance, allocentrismus, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, mezosociální opora, kriminogenní faktory, facilitátor, preventivní strategie ve školství, street social work, extratenzivní, sociální pozice beta, adaptační dotazníky, primum vivere, haló efekt, casus socialis, atribuční teorie, sociální pozice gama, hospitalismus, interkulturální kompetence, salutor, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, externí adaptace, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, buffery v psychologii, terciární traumatizace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, ideální norma v psychologii, sociální deviace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, sociopatie, těžká demence, Aspergerův syndrom, mikrosociologie, streetworker, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, pervazivní závada, desinhibovaná příchylnost v dětství, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, anormativita, sociální kurátor, neorealizmus, norma, RSDr., labourizmus, komunizmus, intervence, juventologie, kognitivní, socdem, socializace, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, sublimace, stigma, socializmus, sociologizmus, infrastruktura, image, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, gándhizmus, globalizace, human relations, formální, folkways, eugenika, filantropie, boylove, girllove, sociální mobilita, iatropatogenie, adaptivní chování, managerogenie, sociální exkluze, sociální izolace, sociální pozice, sociální kontrola, etnická menšina, sekundární prevence, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, abnormální osobnost, normativní normalita, peer programy, aktivní sociální učení, autodestruktivní tendence, sebedestruktivní chování, analytická sociometrie, bolševik, pseudooligofrenie, symbolický interakcionismus, sociální percepce, iatrokracie, natalitní, kvalita života, konvivialita, gender, autoatribuce, sociálně patologické chování, deviantní normy, interpersonální inteligence, nespecifická primární prevence, konsociační demokracie, návyková látka, modus operandi, Club di Roma, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, androgynie, reflexivita, indexialita, Lebenswelt (něm.), sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, Diogenův syndrom, introgenerační mobilita, social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, asimilace minorit, separace minorit, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, integrace minorit, marginalizace minorit, psychosomatóza, mikroregion, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, idola fori, exogenistické teorie evoluce, maladaptivní chování, corporate image, quick firing (angl.), role set, antistresové programy, New social sciences, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, genogram, desocializace, popkultura, reálné ego, unigenitura, hypergamie, hypogamie, psychosociální klima školy, patologický vývoj, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, flexicurita, Conduct Disorder, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, sebemonitorování, facultas scientiarum socialium, konsekvencionalismus, dominát, social impact theory (angl.), social facilitation (angl.), dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, efektivní komunikace, paralingvistické fenomeny, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, ESF, selektivní interakce, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, mezzoprostředí, mikroprostředí, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, dysfunkční rodina, eufunkční rodina, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, homo sociologicus, sociální anomie, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, negativní sociometrický status, pozitivní sociometrický status, sémantický diferenciál, einvironment, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, komunitní psychiatrie, psychohygienický trojúhelník, globální zdraví, welfare state, animoterapie, salutory, patogeny, kontaktovost, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), sociosféra, status subjektivní, anticipační chování, status objektivní, komunitní zdraví, individuální zdraví, personální autonomie, soft skills, dynamické interdependence, sociální zdraví, demonstrativní konzum, modelová osoba, dyadické vztahy, observační učení, genetické předprogramování, sociální schéma, styly sociální percepce, sociální učení, social loafing, jáství, sociální kognice, sociogenní, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Nakonečný Milan
doporučená cena: 350
naše cena:297Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich a kol.
doporučená cena: 455
naše cena:404Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2015  --  ABZ.cz