Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sociální kompetice, makroskupina, diglosie, delinkvence, individuální přístup, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, argotologie, emotivní symptomy stresu, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, pedagogický konstruktivismus, psychosociální moratorium, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, efekt svatého Matouše, expertokracie, asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, social skills (angl.), sociální dovednosti, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, sugestivní psychoterapie, asortativnost, prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, social distance (angl.), behaviorální strategie, mluvní negativismus, Míček, social worker (angl.), social benefit (angl.), Pretexting, relatedness (angl.), dispenzarizace, afatik, Social Readjustment Rating Scale, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, konektivismus, casework (angl.), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, Fromm Erich (1900-1980), Le Bon Gustav (1841-1931), ospodka, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), sociálně deficientní typ, normofilie, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, schizotymie, symbiotická psychóza M.Mahlerové, social security (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, latentní charakter, multikulturalita, OSPOD, darking, fachidiot, sociogenetický, Diesterweg Adolf (1790-1866), indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), PEST analýzy, evaluation of social services, kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, unrealistic optimism (angl.), Social Identity Theory (SIT), narativní kompetence, societální, profesiogram, Katz David (1884-1953), anomická afázie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, etnologie, civitas, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, difuzionismus, department social development, social development /soušl development/ angl., asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), disociální chování, kolektivní antidepresivum, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, bázeň, moriatická nálada, definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, Knowing the Stranger (angl.), psychologické klima, problémový jedinec, SORAD (zkratka), sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, komunikační deficit, Bayley Scales of Infant Development, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, socioterapeut, komunikace destruktivní, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální interakce, support resources (angl.), emoční inteligence, social support (angl.), nonverbální komunikace, Stankowski Adam, Merton R.K., perceived social support, sociální profese, sociální dysfunkce, sociální eufunkce, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., neetický marketing, deprivovat, klinické rodiny, Matulník Jozef, Schavel Milan, hierarchizace etnik, Chapters from Social Psychology, optimální osobnost, defaming (angl.), Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), paliativní medicina, copingové strategie, komunikační etika, burnout a jeho fáze, whistleblower (angl.), Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), icebreaker (angl.), bonding a attachment, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, prosociální deficit, Lindner, Twitter, bazální struktura osobnosti, Festinger Leon, psychologie práce, práce, Bayley Nancy (1899-1994), cortex cerebri (lat.), psychosomatická akcelerace, Vygotský L.S., duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, social climate in school class (angl.), Geréb George, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, atitudy v sociální psychologii, intercultural communication (angl.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, psychická traumata, persona typu B, hostilní komunikace, sociální podmiňování, sociální posilování, starting týmu, supportive environment (angl.), labor (lat.), sociální atitudy, interiorizace, bipartitní dialog, social maturity (angl.), alfa jedinec, predikce talentu, talkholismus, systemizujícíí inteligence, perignóza, Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), dyskomfort, oknofilický, asertivní chování, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, RSW zkratka titulu, M.S.W. zkratka titulu, bazální nedůvěra, oknofilik, ASUP zkratka, ASU zkratka, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Seneca L.A., neokorporativismus, affliation seeker (angl.), mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), Behavioural, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), psychosomatické choroby, Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, suportivní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, gullible (angl.), reumatická osobnost, technokracie, ekonomismus, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, Outdoor Training (angl.), kinezika, percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, lack of social support (angl.), received social support, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, culture relevant tests (angl.), Ontogenetické stadium puberta a adolescence, etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), secure attachment (angl.), sociální insuficience, socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, mirror neurons (angl.), pedagogická komunikace, hyperkonformismus, antikonformismus, psychorehabilitace, mikroskupina, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, dysmorfofobie, moral insanity, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, simplexní schizofrenie, diskomfort, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, sociální rezistence, referenční skupina, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, anormativní chování, benefektance, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, buffering effect, mezosociální opora, preventivní strategie ve školství, street social work, kriminogenní faktory, sociální pozice beta, sociální pozice gama, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, adaptační dotazníky, casus socialis, hospitalismus, atribuční teorie, sociopatie, těžká demence, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, primární viktimizace, modální persona, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, dominantní hodnoty, kalkulastenie, timidita, mikrosociologie, streetworker, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, mánie bez psychotických příznaků, pseudodebilita, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, facilitátor, anormativita, neorealizmus, norma, RSDr., labourizmus, komunizmus, intervence, juventologie, kognitivní, socdem, socializace, tradeunion, tradeunionizmus, boylove, šikana, sublimace, socializmus, sociologizmus, stigma, infrastruktura, image, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, gándhizmus, globalizace, human relations, formální, folkways, eugenika, filantropie, girllove, iatrokracie, iatropatogenie, adaptivní chování, etnická menšina, sociální mobilita, managerogenie, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, sekundární prevence, peer programy, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, závislá porucha osobnosti, abnormální osobnost, aktivní sociální učení, normativní normalita, sociální izolace, autodestruktivní tendence, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, analytická sociometrie, symbolický interakcionismus, natalitní, kvalita života, sociální percepce, gender, konsociační demokracie, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autoatribuce, interpersonální inteligence, návyková látka, nespecifická primární prevence, sociální kompetentnost, emocionalizace, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, individuocentrismus, dramaturgický interakcionizmus, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, androgynie, gender schema, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, bagaud, mikroregion, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, separace minorit, asimilace minorit, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, socioterapie, socioenvironmentální, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, mobilitní kanál, sociální únava, psychosociální klima školy, unigenitura, desocializace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, genogram, New social sciences, deviantní subkultura, idola fori, antistresové programy, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, parabáze, proaktivní chování, sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, konsekvencionalismus, Conduct Disorder, hypergamie, hypogamie, flexicurita, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, quick firing (angl.), role set, maladaptivní chování, corporate image, popkultura, atrakce ve skupině, reálné ego, Diogenův syndrom, introgenerační mobilita, ESF, selektivní interakce, kulturní kapitál, oponent ze zásady, rezidenční exkluze, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, interkulturní komunikace, mikroprostředí, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, dominantní styl sociálního chování, verboterapie, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální intruze, sociocentrická mluva, sociální status, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, subsistentní normy, Ringelmannův efekt, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, einvironment, pozitivní sociometrický status, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, disinhibice, kongruentní komunikace, komunikační kontext, negativní sociometrický status, waldorfská škola, demonstrativní konzum, sociální zdraví, anticipační chování, status objektivní, status subjektivní, patogeny, salutory, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, sociosféra, kontaktovost, social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, social impact theory (angl.), social facilitation (angl.), exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), komunitní psychiatrie, psychohygienický trojúhelník, sociální kognice, sociogenní, jáství, genetické předprogramování, observační učení, personální autonomie, soft skills, dynamické interdependence, social loafing, sociální schéma, globální zdraví, welfare state, animoterapie, komunitní zdraví, individuální zdraví, styly sociální percepce, sociální učení, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:244Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Výrost Jozef, Slaměník Ivan
doporučená cena: 499
naše cena:444Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 455
naše cena:391Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2016  --  ABZ.cz