Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

latentní charakter, multikulturalita, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), pozitivní identita, negativní identita, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, neocortex, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, sociálně deficientní typ, normofilie, OSPOD, darking, fachidiot, dezintegrační dětská porucha, social welfare (angl.), diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, makroskupina, sociální kompetice, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, osobnost typu D, kontaktivnost, social worker (angl.), social benefit (angl.), social security (angl.), interpersonální senzitivita, Interpersonal Check List (ICL), psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Social Readjustment Rating Scale, Spranger Eduard (1882-1963), sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, psychická makrotraumata, esteticky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), mecítma, Behavioural, suportivní (podpůrné, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, psychosomatické choroby, narativní psychoterapie, casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), konektivismus, dispenzarizace, afatik, Pretexting, relatedness (angl.), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, Bažány Miroslav, Jurovský Anton (1908-1985)-, Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), sociogenní závada, social support system (angl.), sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., Lewin Kurt, McDougall W., Ross E.A., sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, perceived social support, sociální profese, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, Chapters from Social Psychology, defaming (angl.), neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, potřeba afiliace, fenomén poslušnosti, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, profesiogram, societální, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, sociální deprivace, efekt atribuce, civitas, etnologie, patrilokalita, difuzionismus, sekundární strategie učení, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), Schavel Milan, Stankowski Adam, asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, sugestivní psychoterapie, social skills (angl.), sociální dovednosti, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, asortativnost, mluvní negativismus, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, socio deprivace, prosociálnost, Míček, behaviorální strategie, social distance (angl.), PEST analýzy, evaluation of social services, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, Bayley Scales of Infant Development, středně funkční autismus, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, sociální terapie, socioterapeut, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální interakce, support resources (angl.), komunikace destruktivní, emoční inteligence, social support (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, oknofilický, dyskomfort, chameleonův efekt, RSW zkratka titulu, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, labor (lat.), sociální atitudy, sociální posilování, bipartitní dialog, social maturity (angl.), sociální podmiňování, hostilní komunikace, interiorizace, supportive environment (angl.), starting týmu, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, sociální percepce a kognice, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, Lindner, Twitter, disabilities (angl.), persona typu B, personální struktura, asertivní chování, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, adaptační metody a techniky, typologie učitelů podle Kurta Lewina, charakter jako personální složka, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), stabilizátory člověka, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), stereotypy v sociální psychologii, Socioprocesuální, psychologie adolescence, sociální mozek, SLEA zkratka, prosociálnost v chování, homo socius (lat.), Real Life Test (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, ASD zkratka ve zdravotnictví, vetokracie, Hashtag, Hashtag, gender v humanitních vědách, nonkognitivní vlastnosti, OSV zkratka ve školství, talkholismus, variofinalita, MPP zkratka ve školství, predikce talentu, alfa jedinec, social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, phubbing (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), Philippsův efekt, mirror neurons (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, prosociální deficit, bonding a attachment, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, hyperkonformismus, poziční pluralismus, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, etnolingvistika, secure attachment (angl.), dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, neurosyfilis, Seneca L.A., autisté, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, rodové studie, sociotropní, sociální insuficience, socializace osobnosti, ekonomismus, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, atitudy v sociální psychologii, intercultural communication (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), paliativní medicina, burnout a jeho fáze, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), social climate in school class (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, received social support, zlatý věk dětské hry, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, socionómie, ASU zkratka, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, práce, psychosomatická akcelerace, Klasifikace závad a poruch chování, ASUP zkratka, Vygotský L.S., duševní zdraví, abnormální chování, faktualistické paradigma, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, diskomfort, simplexní schizofrenie, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, sociální rezistence, okázalá spotřeba, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, Aspergerův syndrom (AS), těžká demence, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, dysmorfofobie, moral insanity, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, sociální pozice beta, extratenzivní, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, casus socialis, adaptační dotazníky, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, anormativní chování, benefektance, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, hluboká mentální retardace, timidita, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, buffery v psychologii, terciární traumatizace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, Club di Roma, sociální inteligence, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, psychologický skalpel, dysfunkční rodina, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, pervazivní závada, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, desinhibovaná příchylnost v dětství, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, streetworker, augmentace, adaptabilní, sociální deviace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, externí adaptace, hodnotový systém, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, mezosociální opora, kriminogenní faktory, norma, RSDr., socdem, socializace, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializmus, sociologizmus, boylove, girllove, iatrokracie, tradeunionizmus, tradeunion, stigma, sublimace, šikana, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, natalitní, kvalita života, etnická menšina, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, adaptivní chování, iatropatogenie, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, normativní normalita, abnormální osobnost, facilitátor, preventivní strategie ve školství, street social work, anormativita, sociální kurátor, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kontrola, sociální pozice, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, bolševik, komunikabilita, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, konsociační demokracie, návyková látka, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, deviantní normy, sociálně patologické chování, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociální anomie, sémantický diferenciál, unigenitura, hypergamie, hypogamie, flexicurita, psychosociální klima školy, patologický vývoj, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, mikroregion, psychosomatóza, interpersonální efektivita, harm reduction, selektivní mutismus, postpenitenciární péče, sociální apetence, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, androgynie, reflexivita, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), corporate image, quick firing (angl.), elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, disociální chování, mobilita vertikální, psychorehabilitace, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, asociální chování, akční výzkum, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, SORAD (zkratka), problémový jedinec, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, sociální patologie, parabáze, idola fori, antistresové programy, New social sciences, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, genogram, desocializace, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, sociální opora, psychoonkologie, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), sociální determinanty psychiky, sociální únava, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, verboterapie, sociální intruze, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, demonstrativní konzum, sociální zdraví, sociální kognice, sociogenní, jáství, genetické předprogramování, observační učení, personální autonomie, soft skills (angl.), dynamické interdependence, interkulturní komunikace, kulturní kapitál, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, komunikační kontext, waldorfská škola, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, disinhibice, sociální status, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, social loafing, sociální schéma, intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, tit for tat (angl.), social loafing (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, vysokofunkční autismus, marginalizace minorit, asimilace minorit, separace minorit, integrace minorit, exchange relationship (angl.), kontaktovost, welfare state, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, globální zdraví, komunitní zdraví, styly sociální percepce, sociální učení, individuální zdraví, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, anticipační chování, patogeny, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, akulturaceKnihy

Sociální práce -- autor: Elichová Markéta
Sociální psychologie -- autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
Sociální správa -- autor: Tomeš Igor, kol.
Sociální správa -- autor: Tomeš Igor, kolektiv
Základy sociální psychologie -- autor: Kohoutek Rudolf, kolektív

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz