Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, expertokracie, individuální zdravotní potenciál, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, sociální takt, individuální přístup, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost typu D, argotologie, diglosie, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, behaviorální strategie, Míček, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, evaluation of social services, social work (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, social services planning (angl.), psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, Spranger, Sozial - Schicksal (něm.), social skills (angl.), asertivní komunikace, kontaktivnost, psychosociální moratorium, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, sociálně deficientní typ, normofilie, OSPOD, darking, fachidiot, Social Readjustment Rating Scale, afatik, casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), konektivismus, dispenzarizace, Pretexting, relatedness (angl.), sociogenetický, Diesterweg Adolf (1790-1866), social benefit (angl.), social security (angl.), social welfare (angl.), social worker (angl.), interpersonální senzitivita, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, multikulturalita, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), latentní charakter, pozitivní identita, schizotymie, negativní identita, support resources (angl.), social support (angl.), narativní kompetence, societální, profesiogram, department social development, social development /soušl development/ angl., definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, Katz David (1884-1953), efekt atribuce, kulturní analýza, sociální deprivace, Knowing the Stranger (angl.), psychologické klima, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, psychorehabilitace, mikroskupina, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, kolektivní antidepresivum, disociální chování, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), bázeň, action research (angl.), asociální chování, akční výzkum, difuzionismus, civitas, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, Stankowski Adam, Schavel Milan, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, sociální terapie, gender studies, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, Chapters from Social Psychology, defaming (angl.), Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., sociální struktura, potřeba afiliace, etnologie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, McDougall W., sociální eufunkce, neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, sociální profese, perceived social support, sociální dysfunkce, Merton R.K., Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, komunikační etika, copingové strategie, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., socionómie, sociální konvoj, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), Geréb George, práce, psychologie práce, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), Lindner, Twitter, oknofilický, dyskomfort, labor (lat.), konstrukt, autarkie ve zvládání základních potřeb, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, sociální atitudy, interiorizace, sociální posilování, bipartitní dialog, social maturity (angl.), sociální podmiňování, hostilní komunikace, supportive environment (angl.), starting týmu, oknofilik, bazální nedůvěra, psychická traumata, persona typu B, personální struktura, typologie školní třídy podle G.Gereba, family genogram (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, charakter jako personální složka, city v lidském životě, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, prevence a její typy, asertivní chování, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, zlatý věk dětské hry, dificility počítání, Behavioural, mecítma, nonkognitivní, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, RIASEC, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, Seneca L.A., neurosyfilis, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, realistická orientace osobnosti, reumatická osobnost, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, Bažány Miroslav, Jurovský Anton (1908-1985)-, Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), esteticky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, orálně senzorické stadium vývoje, videotrénink interakcí (VTI), pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificilita rychlosti řeči, dysaptibilita ve stáří, kinezika, Outdoor Training (angl.), antikonformismus, hyperkonformismus, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, personální intencionálnost, psychosociální devalvace, emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, rodové studie, sociotropní, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, antinomismus, etnolingvistika, sociální insuficience, secure attachment (angl.), parabáze, proaktivní chování, dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, moral insanity, zdraví, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, referenční skupina, interiorizace norem, diskomfort, disabilita, desinhibice, benefektance, allocentrismus, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, mezosociální opora, kriminogenní faktory, facilitátor, preventivní strategie ve školství, street social work, extratenzivní, sociální pozice beta, adaptační dotazníky, primum vivere, haló efekt, casus socialis, atribuční teorie, sociální pozice gama, hospitalismus, salutor, sociopatie, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, interní adaptace, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, talkoholismus, buffery v psychologii, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, kalkulastenie, ideální norma v psychologii, hluboká mentální retardace, timidita, mikrosociologie, těžká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká demence, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, streetworker, augmentace, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, sociální deviace, pseudodebilita, pervazivní závada, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, anormativita, sociální kurátor, neorealizmus, norma, RSDr., labourizmus, komunizmus, intervence, juventologie, kognitivní, socdem, socializace, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, sublimace, stigma, socializmus, sociologizmus, infrastruktura, image, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, gándhizmus, globalizace, human relations, formální, folkways, eugenika, filantropie, boylove, girllove, sociální mobilita, iatropatogenie, adaptivní chování, managerogenie, sociální exkluze, sociální izolace, sociální pozice, sociální kontrola, etnická menšina, sekundární prevence, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, abnormální osobnost, normativní normalita, peer programy, aktivní sociální učení, autodestruktivní tendence, sebedestruktivní chování, analytická sociometrie, bolševik, pseudooligofrenie, symbolický interakcionismus, sociální percepce, iatrokracie, natalitní, kvalita života, konvivialita, gender, autoatribuce, sociálně patologické chování, deviantní normy, interpersonální inteligence, nespecifická primární prevence, konsociační demokracie, návyková látka, Club di Roma, sociální inteligence, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, selektivní mutismus, harm reduction, sociální apetence, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, indexialita, Lebenswelt (něm.), receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, sociální marketing, gender schema, reflexivita, androgynie, sociální averze, sociální atmosféra ve škole, sociální slepota, asimilace minorit, separace minorit, psychosociální zralost osobnosti, sociální determinace, intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, integrace minorit, marginalizace minorit, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, mobilitní kanál, socioenvironmentální, vysokofunkční autismus, socioterapie, bagaud, informální edukace, idola fori, antistresové programy, New social sciences, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, genogram, desocializace, sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), psychoonkologie, social awareness (angl.), psychický vampyrismus, mantinelizace chování, quick firing (angl.), corporate image, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, hypergamie, unigenitura, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, konsekvencionalismus, dominát, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, tit for tat (angl.), social loafing (angl.), rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, selektivní interakce, kulturní kapitál, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, makroprostředí, mezzoprostředí, interkulturní komunikace, mikroprostředí, disinhibice, metakomunikační klíč, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, psychologický skalpel, dysfunkční rodina, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, sociální anomie, sémantický diferenciál, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, waldorfská škola, negativní sociometrický status, einvironment, pozitivní sociometrický status, interpersonální valorizace, modelová osoba, sociální toxiny, salutory, patogeny, prosociální lež, rudimentární komunikace, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, anticipační chování, status objektivní, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), exchange relationship (angl.), kontaktovost, status subjektivní, sociosféra, welfare state, globální zdraví, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, soft skills, personální autonomie, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, sociální kognice, sociogenní, sociální učení, individuální zdraví, komunitní zdraví, styly sociální percepce, sociální schéma, jáství, social loafing, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor
doporučená cena: 475
naše cena:403Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Nakonečný Milan
doporučená cena: 350
naše cena:280Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 455
naše cena:386Kč
Sociální práceSociální práce
autor: Gulová Lenka
doporučená cena: 289
naše cena:257Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2015  --  ABZ.cz