Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, indirektivní edukační metody, negativní identita, neocortex, dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), normofilie, fachidiot, sociogenetický, OSPOD, darking, social welfare (angl.), social security (angl.), makroskupina, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, sociální kompetice, delinkvence, sociogenní závada, sociální takt, individuální přístup, emoční zátěž, osobnost typu D, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), Interpersonal Check List (ICL), klíčové kompetence, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), reumatická osobnost, esteticky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), Behavioural, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, narativní psychoterapie, Master of Arts (MA, konektivismus, casework (angl.), ospodka, dispenzarizace, relatedness (angl.), Spranger Eduard (1882-1963), afatik, Pretexting, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bolzano Bernard (1781-1848), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), social support system (angl.), efekt svatého Matouše, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., Lewin Kurt, McDougall W., Ross E.A., sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, perceived social support, sociální profese, Kohoutek Rudolf, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Chapters from Social Psychology, defaming (angl.), neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, potřeba afiliace, fenomén poslušnosti, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, profesiogram, societální, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, sociální deprivace, efekt atribuce, civitas, etnologie, patrilokalita, difuzionismus, sekundární strategie učení, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), Matulník Jozef, Schavel Milan, social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, sociální dovednosti, psychická mikrotraumata, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, sugestivní psychoterapie, asortativnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, prosociálnost, social distance (angl.), mluvní negativismus, Míček, behaviorální strategie, evaluation of social services, social work (angl.), Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, gender studies, sociální terapie, sociální interakce, sociální motivace učení, social services planning (angl.), support resources (angl.), social support (angl.), socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, oknofilický, RSW zkratka titulu, M.S.W. zkratka titulu, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, oknofilik, dyskomfort, labor (lat.), sociální podmiňování, sociální posilování, bipartitní dialog, hostilní komunikace, starting týmu, sociální atitudy, interiorizace, supportive environment (angl.), sociální percepce a kognice, prosociální chování a prožívání, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, synchronní sociální chování, disabilities (angl.), prosociální deficit, Lindner, Twitter, psychická traumata, persona typu B, adaptační metody a techniky, asertivní chování, prevence a její typy, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, Socioprocesuální, stabilizátory člověka, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), psychologie adolescence, prosociálnost v chování, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, SLEA zkratka, stereotypy v sociální psychologii, homo socius (lat.), Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, ASD zkratka ve zdravotnictví, vetokracie, Real Life Test (angl.), hashtag, gender v humanitních vědách, OSV zkratka ve školství, developmental assets (angl.), predikce talentu, talkholismus, variofinalita, alfa jedinec, systemizujícíí inteligence, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), Philippsův efekt, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, mirror neurons (angl.), ICL zkratka v psychologické diagnostice, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, bonding a attachment, icebreaker (angl.), hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), poziční pluralismus, reciproční centrální koherence, etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), proxemický tanec, kinezika, Outdoor Training (angl.), SA zkratka ve zdravotnictví, percepční heterostereotypy, orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), secure attachment (angl.), sociální insuficience, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), KSAT- psychologická diagnostická metoda, autisté, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Seneca L.A., emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, ekonomismus, technokracie, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, social climate in school class (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, paliativní medicina, copingové strategie, komunikační etika, burnout a jeho fáze, whistleblower (angl.), Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), práce, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, zlatý věk dětské hry, dificility počítání, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, sociální konvoj, socionómie, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., abnormální chování, faktualistické paradigma, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, diskomfort, simplexní schizofrenie, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, sociální rezistence, okázalá spotřeba, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, Aspergerův syndrom (AS), těžká demence, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, dysmorfofobie, moral insanity, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, sociální pozice beta, extratenzivní, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, casus socialis, adaptační dotazníky, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, anormativní chování, benefektance, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, hluboká mentální retardace, timidita, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, buffery v psychologii, terciární traumatizace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, Club di Roma, sociální inteligence, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, psychologický skalpel, dysfunkční rodina, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, pervazivní závada, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, desinhibovaná příchylnost v dětství, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, streetworker, augmentace, adaptabilní, sociální deviace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, externí adaptace, hodnotový systém, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, mezosociální opora, kriminogenní faktory, norma, RSDr., socdem, socializace, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializmus, sociologizmus, boylove, girllove, iatrokracie, tradeunionizmus, tradeunion, stigma, sublimace, šikana, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, natalitní, kvalita života, etnická menšina, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, adaptivní chování, iatropatogenie, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, normativní normalita, abnormální osobnost, facilitátor, preventivní strategie ve školství, street social work, anormativita, sociální kurátor, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kontrola, sociální pozice, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, bolševik, komunikabilita, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, konsociační demokracie, návyková látka, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, deviantní normy, sociálně patologické chování, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociální anomie, sémantický diferenciál, unigenitura, hypergamie, hypogamie, flexicurita, psychosociální klima školy, patologický vývoj, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, mikroregion, psychosomatóza, interpersonální efektivita, harm reduction, selektivní mutismus, postpenitenciární péče, sociální apetence, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, androgynie, reflexivita, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), corporate image, quick firing (angl.), elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, disociální chování, mobilita vertikální, psychorehabilitace, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, asociální chování, akční výzkum, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, SORAD (zkratka), problémový jedinec, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, sociální patologie, parabáze, idola fori, antistresové programy, New social sciences, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, genogram, desocializace, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, sociální opora, psychoonkologie, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), sociální determinanty psychiky, sociální únava, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, verboterapie, sociální intruze, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, demonstrativní konzum, sociální zdraví, sociální kognice, sociogenní, jáství, genetické předprogramování, observační učení, personální autonomie, soft skills (angl.), dynamické interdependence, interkulturní komunikace, kulturní kapitál, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, komunikační kontext, waldorfská škola, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, disinhibice, sociální status, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, social loafing, sociální schéma, intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, tit for tat (angl.), social loafing (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, vysokofunkční autismus, marginalizace minorit, asimilace minorit, separace minorit, integrace minorit, exchange relationship (angl.), kontaktovost, welfare state, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, globální zdraví, komunitní zdraví, styly sociální percepce, sociální učení, individuální zdraví, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, anticipační chování, patogeny, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, akulturaceKnihy

Sociální práce -- autor: Elichová Markéta
Sociální správa -- autor: Tomeš Igor
Sociální psychologie -- autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
Sociální správa -- autor: Tomeš Igor, kolektiv
Základy sociální práce -- autor: Matoušek Oldřich

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz