ABZ online výkladový slovník cizích slov
                                       
 

Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Míček, behaviorální strategie, social distance (angl.), mluvní negativismus, asortativnost, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, sugestivní psychoterapie, prosociálnost, socio deprivace, sociogenní závada, sociální takt, individuální přístup, social support system (angl.), efekt svatého Matouše, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, asertivní komunikace, social skills (angl.), social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, emoční inteligence, komunikace destruktivní, sociální terapie, socioterapeut, sociální motivace učení, social services planning (angl.), sociální klima školy, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, sociální atmosféra školy, PEST analýzy, social work (angl.), evaluation of social services, delinkvence, sociální kompetice, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), multikulturalita, latentní charakter, negativní identita, pozitivní identita, sociogenetický, OSPOD, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, sociálně deficientní typ, normofilie, darking, fachidiot, schizotymie, symbiotická psychóza M.Mahlerové, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, emotivní symptomy stresu, argotologie, makroskupina, diglosie, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, social security (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, social benefit (angl.), social worker (angl.), Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, gender studies, vysoce funkční autismus, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, department social development, narativní kompetence, kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, unrealistic optimism (angl.), Social Identity Theory (SIT), societální, profesiogram, moriatická nálada, bázeň, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, sociální patologie, parabáze, domestic violence (angl.), proaktivní chování, psychorehabilitace, mobilita vertikální, asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), disociální chování, kolektivní antidepresivum, elementární etika, verbální dyspraxie, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, defaming (angl.), optimální osobnost, neetický marketing, deprivovat, Matulník Jozef, Schavel Milan, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysokofunkční autista, nízkofunkční autista, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, sociální profese, perceived social support, etnologie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, civitas, difuzionismus, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, potřeba afiliace, sociální struktura, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., McDougall W., Ross E.A., Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Social Readjustment Rating Scale, afatik, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., práce, Bayley Nancy (1899-1994), intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, social climate in school class (angl.), Geréb George, socionómie, sociální konvoj, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, zlatý věk dětské hry, dificility počítání, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, persona typu B, psychická traumata, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, oknofilik, sociální percepce a kognice, prosociální chování a prožívání, asertivní chování, prevence a její typy, sociální pozice ve školní třídě, symptomy normální osobnosti, whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, Double Exceptionality (angl.), Berelson Bernard Reuben, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, paliativní medicina, copingové strategie, Lindner, Twitter, synchronní sociální chování, prosociální deficit, bonding a attachment, komunikační etika, icebreaker (angl.), Ontogenetické stadium puberta a adolescence, orálně senzorické stadium vývoje, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, suportivně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), gullible (angl.), reumatická osobnost, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, suportivní (podpůrné, intelektuální modální orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, narativní psychoterapie, Master of Arts (MA, casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), konektivismus, dispenzarizace, Pretexting, relatedness (angl.), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bolzano Bernard (1781-1848), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), mecítma, nonkognitivní, secure attachment (angl.), etnolingvistika, antinomismus, sociální insuficience, sociotropní, socializace osobnosti, rodové studie, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), pedagogická komunikace, antikonformismus, poziční pluralismus, hyperkonformismus, ekonomismus, technokracie, neurosyfilis, Seneca L.A., autisté, sebediskrepanční teorie, neokorporativismus, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), social network (angl.), sociální opora, diskomfort, disabilita, desinhibice, simplexní schizofrenie, posttraumatická stresová porucha, dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, interiorizace norem, referenční skupina, sociopatie, těžká demence, Aspergerův syndrom, salutor, interkulturální kompetence, sociální rezistence, okázalá spotřeba, moral insanity, zdraví, sociální pozice beta, sociální pozice gama, casus socialis, extratenzivní, ventilace v psychologii, buffering effect, puerilismus, Peterův princip, adaptační dotazníky, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, benefektance, allocentrismus, primum vivere, haló efekt, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, primární viktimizace, modální persona, buffery v psychologii, talkoholismus, externí adaptace, hodnotový systém, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, timidita, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, sociální deviace, adaptabilní, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, mezosociální opora, kriminogenní faktory, sociologizmus, stigma, sublimace, socializmus, socdem, neorealizmus, RSDr., tradeunion, tradeunionizmus, kvalita života, sociální percepce, symbolický interakcionismus, natalitní, iatrokracie, boylove, girllove, labourizmus, komunizmus, civilizmus, drop-out, etopedie, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, eugenika, filantropie, infrastruktura, juventologie, kognitivní, image, human relations, folkways, gándhizmus, analytická sociometrie, bolševik, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, sekundární prevence, etnická menšina, iatropatogenie, adaptivní chování, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, facilitátor, preventivní strategie ve školství, street social work, anormativita, sociální kurátor, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální mobilita, managerogenie, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, konsociační demokracie, gender, pseudooligofrenie, konvivialita, autoatribuce, sociálně patologické chování, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, sociální izolace, autodestruktivní tendence, deviantní normy, sebedestruktivní chování, sociální kompetentnost, emocionalizace, interpersonální efektivita, harm reduction, selektivní mutismus, postpenitenciární péče, sociální apetence, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, androgynie, gender schema, sociální marketing, reflexivita, Lebenswelt, individuocentrismus, indexialita, sociální determinanty psychiky, sociální únava, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, social loafing (angl.), tit for tat (angl.), sociální slepota, asimilace minorit, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, vysokofunkční autismus, marginalizace minorit, separace minorit, integrace minorit, receptivní složka řeči, psychosomatóza, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, maladaptivní chování, role set, corporate image, quick firing (angl.), idola fori, antistresové programy, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, psychický vampyrismus, desocializace, New social sciences, genogram, popkultura, reálné ego, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, disharmonický vývoj, informální edukace, mikroregion, bagaud, hypergamie, hypogamie, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, facultas scientiarum socialium, dominát, flexicurita, konsekvencionalismus, social impact theory (angl.), social facilitation (angl.), rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, selektivní interakce, kulturní kapitál, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, makroprostředí, mezzoprostředí, interkulturní komunikace, mikroprostředí, sociální status, disinhibice, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, Ringelmannův efekt, psychologický skalpel, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, sémantický diferenciál, einvironment, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, komunikační kontext, waldorfská škola, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, interpersonální valorizace, modelová osoba, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, komunitní psychiatrie, psychohygienický trojúhelník, welfare state, animoterapie, salutory, patogeny, kontaktovost, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), sociosféra, status subjektivní, anticipační chování, status objektivní, globální zdraví, komunitní zdraví, soft skills, dynamické interdependence, observační učení, personální autonomie, sociální zdraví, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, genetické předprogramování, sociální kognice, styly sociální percepce, sociální učení, individuální zdraví, sociální schéma, social loafing, sociogenní, jáství, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální služby Sociální služby 
autor: Kozlová Lucie
doporučená cena: 139
naše cena:123Kč
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 272
naše cena:242Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kol.
doporučená cena: 495
naše cena:415Kč
 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz