Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, osobnost typu D, emoční zátěž, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, social welfare (angl.), social security (angl.), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), makroskupina, sociální kompetice, Míček, behaviorální strategie, social distance (angl.), mluvní negativismus, asortativnost, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, sugestivní psychoterapie, prosociálnost, socio deprivace, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, sociogenní závada, social support system (angl.), individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, neocortex, negativní identita, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), ospodka, casework (angl.), relatedness (angl.), dispenzarizace, konektivismus, Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, Life Satisfaction Scale (LSS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, Pretexting, afatik, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), indirektivní edukační metody, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, darking, fachidiot, hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, Spranger Eduard (1882-1963), Malinowski Bronislav (1884-1942), orální osobnost, normofilie, sociálně deficientní typ, asertivní komunikace, social skills (angl.), sekundární strategie učení, difuzionismus, civitas, Lamser Václav (1924-1986), anomická afázie, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), etnologie, patrilokalita, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, asymetrická sociální komunikace, Basil Bernstein (1924-2000), fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, kulturní analýza, unrealistic optimism (angl.), problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, moriatická nálada, bázeň, asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, societální, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), narativní kompetence, department social development, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., sociální dysfunkce, Merton R.K., emoční inteligence, social support (angl.), support resources (angl.), komunikace destruktivní, socioterapeut, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, sociální interakce, sociální motivace učení, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, sociální atmosféra školy, PEST analýzy, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, komunikační deficit, Bayley Scales of Infant Development, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, deprivovat, neetický marketing, Lewin Kurt, perceived social support, sociální profese, hierarchizace etnik, klinické rodiny, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, nonverbální komunikace, Stankowski Adam, Matulník Jozef, Schavel Milan, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), synchronní sociální chování, Twitter, bonding a attachment, prosociální deficit, Lindner, typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, typologie učitelů podle Kurta Lewina, asertivní chování, prevence a její typy, eliptická typologie učitelů, city v lidském životě, persona typu B, personální struktura, charakter jako personální složka, icebreaker (angl.), komunikační etika, atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, social climate in school class (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, burnout a jeho fáze, paliativní medicina, copingové strategie, whistleblower (angl.), whistleblowing (angl.), bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, predikce talentu, perignóza, social desirability bias (angl.), social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), talkholismus, variofinalita, ICL zkratka v psychologické diagnostice, mirror neurons (angl.), Philippsův efekt, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, bipartitní dialog, sociální posilování, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, RSW zkratka titulu, M.S.W. zkratka titulu, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, oknofilik, oknofilický, dyskomfort, starting týmu, hostilní komunikace, sociální podmiňování, supportive environment (angl.), interiorizace, labor (lat.), sociální atitudy, Bayley Nancy (1899-1994), práce, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), dificility motoriky a praxie, ideální žák a žákyně, Seneca L.A., autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), rodové studie, socializace osobnosti, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, neurosyfilis, sebediskrepanční teorie, reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, gullible (angl.), sekundární psychická traumatizace, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, nonkognitivní, mecítma, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, etnolingvistika, antinomismus, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, zlatý věk dětské hry, dificility počítání, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, sociální konvoj, socionómie, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., dificilita rychlosti řeči, dysaptibilita ve stáří, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, antikonformismus, hyperkonformismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, proxemický tanec, kinezika, Outdoor Training (angl.), SA zkratka ve zdravotnictví, percepční heterostereotypy, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), disociální chování, kolektivní antidepresivum, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, automatismy, expresivní chování, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, disabilita, desinhibice, salutor, sociopatie, těžká demence, interkulturální kompetence, okázalá spotřeba, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, sublimace pudů, sociální kompetence, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, ventilace v psychologii, puerilismus, kriminogenní faktory, mezosociální opora, buffering effect, modální osobnost, hospitalismus, allocentrismus, benefektance, anormativní chování, haló efekt, primum vivere, atribuční teorie, casus socialis, adaptační dotazníky, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, Club di Roma, modus operandi, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, externí adaptace, hodnotový systém, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, timidita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, sociální deviace, adaptabilní, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, street social work, preventivní strategie ve školství, norma, RSDr., socdem, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializace, socializmus, tradeunionizmus, boylove, girllove, tradeunion, šikana, sociologizmus, stigma, sublimace, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, iatrokracie, natalitní, adaptivní chování, etnická menšina, sekundární prevence, iatropatogenie, sociální mobilita, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, peer programy, aktivní sociální učení, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, elektivní mutismus, schizoidní porucha osobnosti, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, sociální pozice, sociální izolace, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, bolševik, analytická sociometrie, kvalita života, sociální percepce, symbolický interakcionismus, konsociační demokracie, návyková látka, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociálně patologické chování, autoatribuce, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, gender schema, androgynie, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, mikroregion, bagaud, hypergamie, hypogamie, flexicurita, unigenitura, psychosociální klima školy, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, individuocentrismus, dramaturgický interakcionizmus, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), psychoonkologie, social awareness (angl.), desocializace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, proaktivní chování, parabáze, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, psychorehabilitace, mikroskupina, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, genogram, New social sciences, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, corporate image, quick firing (angl.), deviantní subkultura, idola fori, antistresové programy, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, role set, maladaptivní chování, asimilace minorit, sociální slepota, interkulturní komunikace, mikroprostředí, mezzoprostředí, kulturní kapitál, selektivní interakce, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, makroprostředí, sociální intruze, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, dyadické vztahy, modelová osoba, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, sociální anomie, homo sociologicus, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, negativní sociometrický status, waldorfská škola, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, disinhibice, metakomunikační klíč, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, soft skills (angl.), dynamické interdependence, sociosféra, kontaktovost, exchange relationship (angl.), status subjektivní, status objektivní, salutory, patogeny, anticipační chování, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), sociální toxiny, prosociální lež, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, jáství, sociogenní, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, sociální učení, individuální zdraví, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, animoterapie, welfare state, komunitní zdraví, globální zdraví, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:244Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:254Kč
Sociální politikaSociální politika
autor: Petrášek Josef
doporučená cena: 190
naše cena:178Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Výrost Jozef, Slaměník Ivan
doporučená cena: 499
naše cena:424Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2016  --  ABZ.cz