ABZ online výkladový slovník cizích slov
                                       
 

Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, social distance (angl.), behaviorální strategie, asortativnost, mluvní negativismus, Míček, expertokracie, efekt svatého Matouše, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, individuální přístup, sociální takt, social support system (angl.), sociogenní závada, sugestivní psychoterapie, Spranger, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální interakce, support resources (angl.), emoční inteligence, social support (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), sociální dovednosti, psychická mikrotraumata, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, diglosie, argotologie, OSPOD, darking, fachidiot, sociogenetický, Diesterweg Adolf (1790-1866), multikulturalita, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), normofilie, sociálně deficientní typ, afatik, Pretexting, relatedness (angl.), Social Readjustment Rating Scale, hyperadaptovanost, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), latentní charakter, pozitivní identita, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), kontaktivnost, osobnost typu D, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, negativní identita, dezintegrační dětská porucha, social welfare (angl.), social benefit (angl.), social security (angl.), komunikace destruktivní, socioterapeut, department social development, narativní kompetence, societální, social development /soušl development/ angl., abnormální chování, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), efekt atribuce, sociální deprivace, unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, psychologické klima, SORAD (zkratka), psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, mikroskupina, test inteligence, sociální patologie, sociometrický chvost, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, action research (angl.), akční výzkum, disociální chování, asociální chování, sekundární strategie učení, difuzionismus, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, klinické rodiny, hierarchizace etnik, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, komunikační deficit, Bayley Scales of Infant Development, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, optimální osobnost, deprivovat, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), fenomén poslušnosti, patrilokalita, civitas, etnologie, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., perceived social support, sociální profese, neetický marketing, Merton R.K., sociální dysfunkce, McDougall W., sociální eufunkce, dispenzarizace, konektivismus, social climate in school class (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, Bayley Nancy (1899-1994), práce, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, zlatý věk dětské hry, received social support, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., socionómie, sociální konvoj, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), asertivní chování, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, charakter jako personální složka, city v lidském životě, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, RSW zkratka titulu, M.S.W. zkratka titulu, bazální nedůvěra, oknofilik, personální struktura, persona typu B, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, copingové strategie, paliativní medicina, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, prosociální deficit, Lindner, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, sociální pozice ve školní třídě, symptomy normální osobnosti, Twitter, synchronní sociální chování, kinezika, proxemický tanec, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, reumatická osobnost, gullible (angl.), esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, suportivní (podpůrné, RIASEC, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, nonkognitivní, mecítma, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, suportivně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Mead George Herbert (1863-1931), Straight Edge (SXE), casework (angl.), ospodka, Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), Master of Arts (MA, Life Satisfaction Scale (LSS), Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, poziční pluralismus, hyperkonformismus, antikonformismus, reciproční centrální koherence, overclass (angl.), etnolingvistika, antinomismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, orálně senzorické stadium vývoje, komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), secure attachment (angl.), sociální insuficience, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Seneca L.A., autisté, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, ekonomismus, technokracie, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, parabáze, proaktivní chování, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, diskomfort, simplexní schizofrenie, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, referenční skupina, sociální rezistence, těžká demence, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, sociopatie, salutor, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, dysmorfofobie, moral insanity, sociální pozice gama, casus socialis, Peterův princip, sociální pozice beta, extratenzivní, puerilismus, ventilace v psychologii, adaptační dotazníky, primum vivere, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, anormativní chování, benefektance, haló efekt, allocentrismus, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, politická hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, buffery v psychologii, talkoholismus, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, Club di Roma, modus operandi, modální persona, primární viktimizace, interní adaptace, externí adaptace, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, streetworker, mikrosociologie, hluboká mentální retardace, timidita, pervazivní závada, pseudodebilita, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, ideální norma v psychologii, sociální deviace, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, buffering effect, mezosociální opora, stigma, sublimace, tradeunion, sociologizmus, socializmus, neorealizmus, RSDr., socdem, tradeunionizmus, boylove, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, kvalita života, natalitní, girllove, iatrokracie, labourizmus, komunizmus, civilizmus, drop-out, etopedie, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, eugenika, filantropie, infrastruktura, juventologie, kognitivní, image, human relations, folkways, gándhizmus, bolševik, pseudooligofrenie, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, peer programy, sekundární prevence, adaptivní chování, etnická menšina, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, preventivní strategie ve školství, street social work, kriminogenní faktory, facilitátor, anormativita, elektivní mutismus, sociální kurátor, iatropatogenie, sociální mobilita, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, návyková látka, konsociační demokracie, konvivialita, gender, sociálně patologické chování, deviantní normy, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, sociální pozice, sociální izolace, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, selektivní mutismus, harm reduction, sociální apetence, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, indexialita, Lebenswelt (něm.), receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, sociální marketing, gender schema, reflexivita, androgynie, sociální averze, sociální atmosféra ve škole, sociální slepota, asimilace minorit, separace minorit, psychosociální zralost osobnosti, sociální determinace, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, integrace minorit, marginalizace minorit, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, mobilitní kanál, socioenvironmentální, vysokofunkční autismus, socioterapie, bagaud, informální edukace, idola fori, antistresové programy, New social sciences, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, genogram, desocializace, sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), psychoonkologie, social awareness (angl.), psychický vampyrismus, mantinelizace chování, role set, quick firing (angl.), hypergamie, hypogamie, flexicurita, unigenitura, psychosociální klima školy, disharmonický vývoj, patologický vývoj, konsekvencionalismus, dominát, reálné ego, popkultura, corporate image, atrakce ve skupině, vertikální ekonomicko sociální mobilita, facultas scientiarum socialium, genderové studie, intergenerační mobilita, tit for tat (angl.), selektivní interakce, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, ESF, oponent ze zásady, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, mikroprostředí, mezzoprostředí, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, dominantní styl sociálního chování, verboterapie, makroprostředí, sociální intruze, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, homo sociologicus, subsistentní normy, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, metakomunikační klíč, disinhibice, sociální status, inkongruentní komunikace, kongruentní komunikace, waldorfská škola, komunikační kontext, demonstrativní konzum, sociální zdraví, salutory, patogeny, anticipační chování, sociální toxiny, prosociální lež, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, status objektivní, status subjektivní, social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), social exchange theory (angl.), exchange relationship (angl.), sociosféra, kontaktovost, psychohygienický trojúhelník, animoterapie, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, observační učení, dynamické interdependence, personální autonomie, soft skills, jáství, social loafing, komunitní zdraví, globální zdraví, welfare state, individuální zdraví, sociální učení, sociální schéma, styly sociální percepce, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 272
naše cena:242Kč
Sociální deviaceSociální deviace
autor: Dubský Josef
doporučená cena: 195
naše cena:173Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Základy sociální psychologieZáklady sociální psychologie
autor: kolektív
doporučená cena: 140
naše cena:124Kč
 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz