Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, makroskupina, sociální kompetice, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, emoční zátěž, osobnost typu D, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), Interpersonal Check List (ICL), klíčové kompetence, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, sociogenní závada, social support system (angl.), Spranger, sugestivní psychoterapie, asortativnost, Sozial - Schicksal (něm.), asertivní komunikace, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, social skills (angl.), mluvní negativismus, Míček, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, socio deprivace, prosociálnost, behaviorální strategie, social distance (angl.), social security (angl.), social welfare (angl.), dispenzarizace, konektivismus, casework (angl.), relatedness (angl.), Pretexting, hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, afatik, ospodka, Straight Edge (SXE), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bolzano Bernard (1781-1848), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Malinowski Bronislav (1884-1942), orální osobnost, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, negativní identita, neocortex, dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, darking, OSPOD, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, sociální klima školy, sociální atmosféra školy, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), kulturní analýza, unrealistic optimism (angl.), societální, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, patrilokalita, etnologie, sekundární strategie učení, difuzionismus, civitas, narativní kompetence, department social development, akční výzkum, action research (angl.), bázeň, asociální chování, disociální chování, elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, moriatická nálada, problémový jedinec, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), SORAD (zkratka), psychologické klima, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikace destruktivní, emoční inteligence, social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, social services planning (angl.), sociální motivace učení, social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, nízkofunkční autista, nonverbální komunikace, perceived social support, sociální profese, neetický marketing, Merton R.K., sociální dysfunkce, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, deprivovat, optimální osobnost, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, klinické rodiny, hierarchizace etnik, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, komunikační etika, copingové strategie, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, Lindner, Twitter, psychická traumata, persona typu B, personální struktura, typologie školní třídy podle G.Gereba, family genogram (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, whistleblowing (angl.), Double Exceptionality (angl.), social climate in school class (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, Bayley Nancy (1899-1994), práce, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, charakter jako personální složka, city v lidském životě, bipartitní dialog, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, sociální posilování, sociální podmiňování, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, social values (angl.), social desirability bias (angl.), variofinalita, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), talkholismus, predikce talentu, perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, interiorizace, sociální atitudy, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, prosociální chování a prožívání, prevence a její typy, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, asertivní chování, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, oknofilický, dyskomfort, labor (lat.), konstrukt, autarkie ve zvládání základních potřeb, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, Seneca L.A., autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, neurosyfilis, sebediskrepanční teorie, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, psychosociální devalvace, Úlehla Josef, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), nonkognitivní, mecítma, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, suportivně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), gullible (angl.), reumatická osobnost, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, suportivní (podpůrné, intelektuální modální orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, socializace osobnosti, rodové studie, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificilita rychlosti řeči, dysaptibilita ve stáří, proxemický tanec, kinezika, Outdoor Training (angl.), dificility počítání, zlatý věk dětské hry, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., socionómie, sociální konvoj, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, SA zkratka ve zdravotnictví, percepční heterostereotypy, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, antinomismus, etnolingvistika, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), hyperkonformismus, antikonformismus, orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), videotrénink interakcí (VTI), komunikační klima defenzivní, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), mobilita vertikální, psychorehabilitace, automatismy, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, expresivní chování, dysmorfofobie, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, diskomfort, disabilita, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, okázalá spotřeba, sociální rezistence, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, sociální kompetence, anormativní chování, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, puerilismus, buffering effect, street social work, kriminogenní faktory, mezosociální opora, sociální pozice gama, hospitalismus, haló efekt, allocentrismus, benefektance, primum vivere, adaptační dotazníky, atribuční teorie, casus socialis, těžká demence, Aspergerův syndrom, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, externí adaptace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, modus operandi, primární viktimizace, buffery v psychologii, talkoholismus, modální persona, hodnotový systém, dominantní hodnoty, mikrosociologie, streetworker, augmentace, timidita, hluboká mentální retardace, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, sociální deviace, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, adaptabilní, mánie bez psychotických příznaků, pervazivní závada, pseudodebilita, preventivní strategie ve školství, facilitátor, neorealizmus, norma, RSDr., labourizmus, komunizmus, intervence, juventologie, kognitivní, socdem, socializace, tradeunion, tradeunionizmus, boylove, šikana, sublimace, socializmus, sociologizmus, stigma, infrastruktura, image, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, gándhizmus, globalizace, human relations, formální, folkways, eugenika, filantropie, girllove, iatrokracie, iatropatogenie, adaptivní chování, etnická menšina, sociální mobilita, managerogenie, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, sekundární prevence, peer programy, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, schizoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, sociální izolace, autodestruktivní tendence, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, analytická sociometrie, symbolický interakcionismus, natalitní, kvalita života, sociální percepce, gender, konsociační demokracie, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autoatribuce, interpersonální inteligence, návyková látka, nespecifická primární prevence, emocionalizace, eufunkční rodina, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, indexialita, individuocentrismus, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, gender schema, sociální marketing, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, informální edukace, bagaud, receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, harm reduction, interpersonální efektivita, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, integrace minorit, separace minorit, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, asimilace minorit, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, sociální únava, sociální determinanty psychiky, unigenitura, hypergamie, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), desocializace, genogram, idola fori, antistresové programy, New social sciences, psychoonkologie, sociální opora, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, sociální patologie, parabáze, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, dominát, konsekvencionalismus, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, quick firing (angl.), corporate image, reálné ego, popkultura, sociální determinace, Diogenův syndrom, selektivní interakce, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, ESF, oponent ze zásady, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, mikroprostředí, mezzoprostředí, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, interpersonální valorizace, dominantní styl sociálního chování, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, homo sociologicus, subsistentní normy, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, metakomunikační klíč, disinhibice, sociální status, inkongruentní komunikace, kongruentní komunikace, waldorfská škola, komunikační kontext, sociální zdraví, personální autonomie, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, anticipační chování, patogeny, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, kontaktovost, exchange relationship (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, social loafing (angl.), social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), rudimentární komunikace, komunitní psychiatrie, sociogenní, jáství, social loafing, sociální kognice, genetické předprogramování, soft skills (angl.), dynamické interdependence, observační učení, sociální schéma, styly sociální percepce, welfare state, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, globální zdraví, komunitní zdraví, sociální učení, individuální zdraví, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:244Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:254Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Myers David
doporučená cena: 1190
naše cena:952Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Výrost Jozef, Slaměník Ivan
doporučená cena: 499
naše cena:424Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2016  --  ABZ.cz