Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

individuální přístup, delinkvence, sociální kompetice, sociální takt, sociogenní závada, expertokracie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), makroskupina, diglosie, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, kontaktivnost, osobnost typu D, argotologie, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, individuální zdravotní potenciál, socio deprivace, sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, psychická mikrotraumata, sociální klima školy, evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, behaviorální strategie, social distance (angl.), prosociálnost, Míček, mluvní negativismus, sugestivní psychoterapie, asortativnost, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, afatik, Pretexting, relatedness (angl.), Social Readjustment Rating Scale, hyperadaptovanost, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), dispenzarizace, konektivismus, Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Mead George Herbert (1863-1931), Straight Edge (SXE), casework (angl.), ospodka, normofilie, fachidiot, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, negativní identita, dezintegrační dětská porucha, social welfare (angl.), social worker (angl.), social benefit (angl.), social security (angl.), pozitivní identita, latentní charakter, sociogenetický, OSPOD, darking, Diesterweg Adolf (1790-1866), Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), multikulturalita, indirektivní edukační metody, social work (angl.), social services planning (angl.), Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, profesiogram, societální, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, sociální deprivace, efekt atribuce, civitas, etnologie, patrilokalita, difuzionismus, sekundární strategie učení, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), abnormální chování, faktualistické paradigma, kolektivní antidepresivum, disociální chování, asociální chování, verbální dyspraxie, elementární etika, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, akční výzkum, action research (angl.), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, SORAD (zkratka), problémový jedinec, bázeň, moriatická nálada, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, gender studies, sociální terapie, support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, social support (angl.), emoční inteligence, socioterapeut, komunikace destruktivní, Schavel Milan, Matulník Jozef, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., McDougall W., Ross E.A., sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, perceived social support, sociální profese, Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, defaming (angl.), optimální osobnost, neetický marketing, deprivovat, Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, whistleblowing (angl.), Double Exceptionality (angl.), Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, copingové strategie, komunikační etika, synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, Twitter, Lindner, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., práce, Bayley Nancy (1899-1994), intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, social climate in school class (angl.), Geréb George, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, interiorizace, sociální atitudy, oknofilický, dyskomfort, labor (lat.), sociální podmiňování, sociální posilování, social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, social values (angl.), Max Ringelmanův efekt, bipartitní dialog, social maturity (angl.), konstrukt, autarkie ve zvládání základních potřeb, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, asertivní chování, city v lidském životě, charakter jako personální složka, psychická traumata, persona typu B, personální struktura, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilik, bazální nedůvěra, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, socionómie, sociální konvoj, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, Self-Directed Search (SDS), nonkognitivní, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, mecítma, neurosyfilis, Seneca L.A., emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, RIASEC, suportivní (podpůrné, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, narativní psychoterapie, Master of Arts (MA, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, reumatická osobnost, gullible (angl.), psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, zlatý věk dětské hry, dificility počítání, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, orálně senzorické stadium vývoje, videotrénink interakcí (VTI), sociální insuficience, secure attachment (angl.), etnolingvistika, sociotropní, rodové studie, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, antinomismus, overclass (angl.), pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, antikonformismus, hyperkonformismus, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, test inteligence, sociometrický chvost, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, dysmorfofobie, moral insanity, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, simplexní schizofrenie, diskomfort, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, sociální rezistence, referenční skupina, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, anormativní chování, benefektance, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, buffering effect, mezosociální opora, preventivní strategie ve školství, street social work, kriminogenní faktory, sociální pozice beta, sociální pozice gama, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, adaptační dotazníky, casus socialis, hospitalismus, atribuční teorie, sociopatie, těžká demence, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, modální persona, talkoholismus, terciární traumatizace, buffery v psychologii, dominantní hodnoty, kalkulastenie, timidita, mikrosociologie, streetworker, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, mánie bez psychotických příznaků, pseudodebilita, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, facilitátor, anormativita, neorealizmus, norma, RSDr., labourizmus, komunizmus, intervence, juventologie, kognitivní, socdem, socializace, tradeunion, tradeunionizmus, boylove, šikana, sublimace, socializmus, sociologizmus, stigma, infrastruktura, image, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, gándhizmus, globalizace, human relations, formální, folkways, eugenika, filantropie, girllove, iatrokracie, iatropatogenie, adaptivní chování, etnická menšina, sociální mobilita, managerogenie, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, sekundární prevence, peer programy, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, závislá porucha osobnosti, abnormální osobnost, aktivní sociální učení, normativní normalita, sociální izolace, autodestruktivní tendence, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, analytická sociometrie, symbolický interakcionismus, natalitní, kvalita života, sociální percepce, gender, konsociační demokracie, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autoatribuce, interpersonální inteligence, návyková látka, nespecifická primární prevence, sociální inteligence, sociální kompetentnost, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), dramaturgický interakcionizmus, sociální a kulturní antropologie, interpersonální efektivita, harm reduction, selektivní mutismus, reflexivita, androgynie, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, mikroregion, psychosomatóza, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, postpenitenciární péče, sociální apetence, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, asimilace minorit, sociální slepota, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, vysokofunkční autismus, socioterapie, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální determinanty psychiky, sociální únava, socioenvironmentální, mobilitní kanál, patologický vývoj, psychosociální klima školy, genogram, desocializace, psychický vampyrismus, New social sciences, antistresové programy, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, idola fori, mantinelizace chování, social awareness (angl.), proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, domestic violence (angl.), social network (angl.), psychoonkologie, sociální opora, exogenistické teorie evoluce, maladaptivní chování, konsekvencionalismus, dominát, facultas scientiarum socialium, Conduct Disorder, flexicurita, unigenitura, hypergamie, hypogamie, sebemonitorování, genderové studie, corporate image, quick firing (angl.), role set, popkultura, reálné ego, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, verboterapie, sociální intruze, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální status, disinhibice, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, Ringelmannův efekt, psychologický skalpel, emocionalizace, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, sémantický diferenciál, einvironment, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, komunikační kontext, waldorfská škola, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, patogeny, anticipační chování, status objektivní, salutory, sociální toxiny, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, status subjektivní, sociosféra, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), social facilitation (angl.), social exchange theory (angl.), kontaktovost, exchange relationship (angl.), psychohygienický trojúhelník, animoterapie, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, observační učení, dynamické interdependence, sociální zdraví, personální autonomie, soft skills, jáství, social loafing, komunitní zdraví, globální zdraví, welfare state, individuální zdraví, sociální učení, sociální schéma, styly sociální percepce, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:231Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor
doporučená cena: 475
naše cena:403Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Nakonečný Milan
doporučená cena: 350
naše cena:280Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 455
naše cena:386Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2015  --  ABZ.cz