ABZ online výkladový slovník cizích slov
                                       
 

Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

behaviorální strategie, social distance (angl.), prosociálnost, Míček, mluvní negativismus, Spranger, sugestivní psychoterapie, asortativnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, sociogenní závada, social support system (angl.), expertokracie, efekt svatého Matouše, Sozial - Schicksal (něm.), asertivní komunikace, support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, social support (angl.), emoční inteligence, socioterapeut, komunikace destruktivní, social services planning (angl.), social work (angl.), psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, social skills (angl.), sociální klima školy, sociální atmosféra školy, evaluation of social services, PEST analýzy, sociální kompetice, makroskupina, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, indirektivní edukační metody, multikulturalita, pozitivní identita, latentní charakter, OSPOD, darking, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, orální osobnost, sociálně deficientní typ, fachidiot, normofilie, negativní identita, schizotymie, osobnost typu D, kontaktivnost, pedagogický konstruktivismus, emoční zátěž, emotivní symptomy stresu, diglosie, argotologie, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, social security (angl.), social benefit (angl.), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), sociální terapie, gender studies, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., department social development, faktualistické paradigma, definiční paradigma, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), narativní kompetence, societální, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), kulturní analýza, unrealistic optimism (angl.), profesiogram, Social Identity Theory (SIT), problémový jedinec, moriatická nálada, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, sociometrický chvost, sociální patologie, proaktivní chování, parabáze, mobilita vertikální, elementární etika, akční výzkum, action research (angl.), bázeň, asociální chování, disociální chování, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, Chapters from Social Psychology, defaming (angl.), deprivovat, optimální osobnost, Schavel Milan, Stankowski Adam, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, neetický marketing, sociální profese, patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, etnologie, civitas, sekundární strategie učení, difuzionismus, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), sociální dysfunkce, Merton R.K., perceived social support, sociální eufunkce, McDougall W., asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., afatik, Pretexting, psychologie práce, práce, Bayley Nancy (1899-1994), cortex cerebri (lat.), psychosomatická akcelerace, Vygotský L.S., duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, social climate in school class (angl.), Geréb George, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, atitudy v sociální psychologii, intercultural communication (angl.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, ASUP zkratka, ASU zkratka, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, Outdoor Training (angl.), kinezika, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, lack of social support (angl.), received social support, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, charakter jako personální složka, personální struktura, psychická traumata, persona typu B, asertivní chování, prevence a její typy, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, bazální nedůvěra, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, typologie školní třídy podle G.Gereba, family genogram (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, copingové strategie, whistleblower (angl.), whistleblowing (angl.), Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), komunikační etika, icebreaker (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, Twitter, Lindner, bonding a attachment, prosociální deficit, percepční heterostereotypy, culture relevant tests (angl.), sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), reumatická osobnost, psychická makrotraumata, esteticky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, Behavioural, mecítma, nonkognitivní, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, RIASEC, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, psychosomatické choroby, narativní psychoterapie, ospodka, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), casework (angl.), konektivismus, relatedness (angl.), dispenzarizace, Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, Bažány Miroslav, Jurovský Anton (1908-1985)-, Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, secure attachment (angl.), sociotropní, sociální insuficience, poziční pluralismus, hyperkonformismus, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, komunikační klima defenzivní, mirror neurons (angl.), antikonformismus, pedagogická komunikace, rodové studie, socializace osobnosti, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, Seneca L.A., neurosyfilis, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, psychosociální devalvace, Úlehla Josef, emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), domestic violence (angl.), social network (angl.), disabilita, desinhibice, interiorizace norem, diskomfort, simplexní schizofrenie, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, referenční skupina, sociální rezistence, těžká demence, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, sociopatie, salutor, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, dysmorfofobie, moral insanity, sociální pozice gama, casus socialis, Peterův princip, sociální pozice beta, extratenzivní, puerilismus, ventilace v psychologii, adaptační dotazníky, primum vivere, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, anormativní chování, benefektance, haló efekt, allocentrismus, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, modus operandi, primární viktimizace, talkoholismus, modální persona, interní adaptace, externí adaptace, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, streetworker, mikrosociologie, hluboká mentální retardace, timidita, pervazivní závada, pseudodebilita, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, ideální norma v psychologii, sociální deviace, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, buffering effect, mezosociální opora, stigma, sublimace, tradeunion, sociologizmus, socializmus, neorealizmus, RSDr., socdem, tradeunionizmus, boylove, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, kvalita života, natalitní, girllove, iatrokracie, labourizmus, komunizmus, civilizmus, drop-out, etopedie, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, eugenika, filantropie, infrastruktura, juventologie, kognitivní, image, human relations, folkways, gándhizmus, bolševik, pseudooligofrenie, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, peer programy, sekundární prevence, adaptivní chování, etnická menšina, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, preventivní strategie ve školství, street social work, kriminogenní faktory, facilitátor, anormativita, elektivní mutismus, sociální kurátor, iatropatogenie, sociální mobilita, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, návyková látka, konsociační demokracie, konvivialita, gender, sociálně patologické chování, deviantní normy, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, sociální pozice, sociální izolace, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, emocionalizace, eufunkční rodina, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, androgynie, reflexivita, indexialita, Lebenswelt (něm.), sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, Diogenův syndrom, introgenerační mobilita, tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, asimilace minorit, separace minorit, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, integrace minorit, marginalizace minorit, psychosomatóza, mikroregion, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, idola fori, exogenistické teorie evoluce, maladaptivní chování, quick firing (angl.), role set, antistresové programy, New social sciences, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, genogram, desocializace, corporate image, popkultura, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, patologický vývoj, disharmonický vývoj, bagaud, informální edukace, hypogamie, flexicurita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, reálné ego, genderové studie, facultas scientiarum socialium, konsekvencionalismus, dominát, social loafing (angl.), social impact theory (angl.), oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, sociální intruze, makroprostředí, mikroprostředí, mezzoprostředí, sociocentrická mluva, sociální status, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, subsistentní normy, Ringelmannův efekt, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, einvironment, pozitivní sociometrický status, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, disinhibice, kongruentní komunikace, komunikační kontext, negativní sociometrický status, waldorfská škola, modelová osoba, dyadické vztahy, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, rudimentární komunikace, komunitní psychiatrie, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, patogeny, anticipační chování, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), kontaktovost, sociosféra, status objektivní, status subjektivní, welfare state, globální zdraví, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, soft skills, personální autonomie, demonstrativní konzum, sociální zdraví, sociální kognice, sociogenní, sociální učení, individuální zdraví, komunitní zdraví, styly sociální percepce, sociální schéma, jáství, social loafing, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:266Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:422Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kol.
doporučená cena: 495
naše cena:410Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Nakonečný Milan
doporučená cena: 350
naše cena:283Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 475
naše cena:394Kč
 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz