Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, social security (angl.), social benefit (angl.), Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), neocortex, negativní identita, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), indirektivní edukační metody, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, klíčové kompetence, pedagogický konstruktivismus, sociogenní závada, sociální takt, individuální přístup, social support system (angl.), efekt svatého Matouše, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, delinkvence, sociální kompetice, osobnost typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, emoční zátěž, emotivní symptomy stresu, makroskupina, diglosie, argotologie, darking, fachidiot, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, Master of Arts (MA, Life Satisfaction Scale (LSS), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, realistická orientace osobnosti, reumatická osobnost, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), Bolzano Bernard (1781-1848), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Social Readjustment Rating Scale, Spranger Eduard (1882-1963), afatik, hyperadaptovanost, Malinowski Bronislav (1884-1942), normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Pretexting, relatedness (angl.), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Straight Edge (SXE), ospodka, dispenzarizace, konektivismus, casework (angl.), prosociálnost, social distance (angl.), sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., potřeba afiliace, fenomén poslušnosti, civitas, etnologie, patrilokalita, McDougall W., sociální eufunkce, neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, sociální profese, perceived social support, sociální dysfunkce, Merton R.K., Lewin Kurt, difuzionismus, sekundární strategie učení, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, abnormální chování, faktualistické paradigma, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, societální, profesiogram, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), efekt atribuce, sociální deprivace, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, PEST analýzy, evaluation of social services, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální dovednosti, social skills (angl.), mluvní negativismus, Míček, behaviorální strategie, asortativnost, sugestivní psychoterapie, asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, sociální interakce, support resources (angl.), nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, Stankowski Adam, Schavel Milan, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikace destruktivní, emoční inteligence, social support (angl.), socioterapeut, sociální terapie, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, asertivní chování, adaptační metody a techniky, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, bazální nedůvěra, oknofilik, oknofilický, dyskomfort, labor (lat.), konstrukt, autarkie ve zvládání základních potřeb, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, charakter jako personální složka, personální struktura, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, komunikační etika, copingové strategie, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, Lindner, Twitter, typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, persona typu B, family genogram (angl.), sociální pozice ve školní třídě, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální atitudy, interiorizace, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, NLD syndrom, Philippsův efekt, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, mirror neurons (angl.), nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), stereotypy v sociální psychologii, stabilizátory člověka, Socioprocesuální, SLEA zkratka, prosociálnost v chování, psychologie adolescence, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, bipartitní dialog, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, sociální posilování, sociální podmiňování, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, social values (angl.), social desirability bias (angl.), variofinalita, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), talkholismus, predikce talentu, perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, whistleblowing (angl.), Double Exceptionality (angl.), secure attachment (angl.), etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), sociální insuficience, sociotropní, ekonomismus, socializace osobnosti, rodové studie, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, komunikační klima defenzivní, mirror neurons (angl.), hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, technokracie, personální intencionálnost, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, affliation seeker (angl.), Self-Directed Search (SDS), Behavioural, mecítma, nonkognitivní, Seneca L.A., autisté, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, emoční inteligence, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), Geréb George, práce, psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, duševní zdraví, Vygotský L.S., dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, kinezika, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, socionómie, ASU zkratka, ASUP zkratka, sociální konvoj, Social support survey - MOS, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), SORAD (zkratka), problémový jedinec, simplexní schizofrenie, diskomfort, disabilita, desinhibice, posttraumatická stresová porucha, automatismy, moral insanity, dysmorfofobie, expresivní chování, interiorizace norem, referenční skupina, těžká demence, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, sociopatie, salutor, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, zdraví, sublimace pudů, sociální pozice beta, sociální pozice gama, modální osobnost, extratenzivní, ventilace v psychologii, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, hospitalismus, atribuční teorie, benefektance, anormativní chování, sociální kompetence, allocentrismus, haló efekt, casus socialis, adaptační dotazníky, primum vivere, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, konzumní hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, modální persona, primární viktimizace, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, emocionalizace, sociální kompetentnost, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, augmentace, streetworker, hluboká mentální retardace, timidita, mikrosociologie, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, dominantní hodnoty, kalkulastenie, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, kriminogenní faktory, street social work, norma, RSDr., socdem, socializace, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializmus, sociologizmus, boylove, girllove, iatrokracie, tradeunionizmus, tradeunion, stigma, sublimace, šikana, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, natalitní, kvalita života, etnická menšina, sekundární prevence, peer programy, adaptivní chování, iatropatogenie, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, aktivní sociální učení, normativní normalita, anormativita, facilitátor, preventivní strategie ve školství, sociální kurátor, elektivní mutismus, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, sociální kontrola, sociální pozice, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, bolševik, komunikabilita, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, konsociační demokracie, návyková látka, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, deviantní normy, sociálně patologické chování, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, bagaud, mikroregion, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, unigenitura, hypergamie, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, dominát, konsekvencionalismus, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, gender schema, androgynie, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, individuocentrismus, dramaturgický interakcionizmus, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, sociometrický chvost, sociální patologie, domestic violence (angl.), proaktivní chování, parabáze, mobilita vertikální, elementární etika, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, akční výzkum, asociální chování, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, disociální chování, social network (angl.), sociální opora, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, role set, quick firing (angl.), reálné ego, popkultura, corporate image, deviantní subkultura, idola fori, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, psychický vampyrismus, desocializace, antistresové programy, New social sciences, genogram, socioterapie, vysokofunkční autismus, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, mezzoprostředí, mikroprostředí, selektivní interakce, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, interpersonální valorizace, modelová osoba, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, soft skills (angl.), personální autonomie, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, ESF, oponent ze zásady, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, pozitivní sociometrický status, einvironment, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, metakomunikační klíč, disinhibice, sociální status, sociální kognice, sociogenní, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), social facilitation (angl.), social exchange theory (angl.), sociosféra, kontaktovost, exchange relationship (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, asimilace minorit, sociální slepota, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, status subjektivní, status objektivní, individuální zdraví, komunitní zdraví, globální zdraví, sociální učení, styly sociální percepce, jáství, social loafing, sociální schéma, welfare state, animoterapie, salutory, patogeny, anticipační chování, sociální toxiny, prosociální lež, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, akulturaceKnihy

Sociální psychologie -- autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
Sociální politika -- autor: Petrášek Josef
Sociální pedagogika -- autor: Procházka Miroslav
Sociální správa -- autor: Tomeš Igor, kolektiv
Základy sociální psychologie -- autor: Kohoutek Rudolf, kolektív

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   
Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz