Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, emotivní symptomy stresu, argotologie, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, social security (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, social benefit (angl.), social worker (angl.), klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, delinkvence, individuální přístup, asortativnost, mluvní negativismus, Míček, sugestivní psychoterapie, Spranger, social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), behaviorální strategie, social distance (angl.), social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, efekt svatého Matouše, expertokracie, prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, ospodka, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), casework (angl.), konektivismus, Pretexting, relatedness (angl.), dispenzarizace, Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bažány Miroslav, Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, afatik, Social Readjustment Rating Scale, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), multikulturalita, latentní charakter, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, sociogenetický, OSPOD, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, sociálně deficientní typ, normofilie, darking, fachidiot, sociální dovednosti, psychická mikrotraumata, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), efekt atribuce, sociální deprivace, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, sekundární strategie učení, difuzionismus, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, potřeba afiliace, fenomén poslušnosti, civitas, etnologie, patrilokalita, profesiogram, societální, bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, action research (angl.), akční výzkum, kolektivní antidepresivum, disociální chování, asociální chování, SORAD (zkratka), psychologické klima, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, abnormální chování, faktualistické paradigma, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, Ross E.A., McDougall W., socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, sociální terapie, gender studies, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, social support (angl.), support resources (angl.), PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, evaluation of social services, social work (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, social services planning (angl.), středně funkční autismus, vysokofunkční autista, neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, sociální profese, perceived social support, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, Schavel Milan, Matulník Jozef, hierarchizace etnik, klinické rodiny, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), Twitter, synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, Lindner, prosociální deficit, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, charakter jako personální složka, personální struktura, typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, persona typu B, copingové strategie, paliativní medicina, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, nátlaková rétorika, Geréb George, práce, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, Double Exceptionality (angl.), Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, asertivní chování, prevence a její typy, social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, social values (angl.), Max Ringelmanův efekt, sociální posilování, bipartitní dialog, social maturity (angl.), alfa jedinec, predikce talentu, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, phubbing (angl.), talkholismus, variofinalita, MPP zkratka ve školství, sociální podmiňování, hostilní komunikace, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilik, bazální nedůvěra, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, interiorizace, supportive environment (angl.), starting týmu, sociální atitudy, labor (lat.), oknofilický, dyskomfort, psychologie práce, cortex cerebri (lat.), ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), KSAT- psychologická diagnostická metoda, autisté, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Seneca L.A., emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, ekonomismus, technokracie, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, neokorporativismus, affliation seeker (angl.), gullible (angl.), reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, sekundární psychická traumatizace, psychická makrotraumata, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), Behavioural, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, suportivní (podpůrné, RIASEC, sociální insuficience, secure attachment (angl.), dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, Vygotský L.S., ASUP zkratka, sociální konvoj, socionómie, ASU zkratka, Outdoor Training (angl.), kinezika, hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, poziční pluralismus, reciproční centrální koherence, etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, culture relevant tests (angl.), Ontogenetické stadium puberta a adolescence, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, verbální dyspraxie, elementární etika, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, automatismy, expresivní chování, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, disabilita, desinhibice, salutor, sociopatie, těžká demence, interkulturální kompetence, okázalá spotřeba, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, sublimace pudů, sociální kompetence, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, puerilismus, buffering effect, street social work, kriminogenní faktory, mezosociální opora, sociální pozice gama, hospitalismus, allocentrismus, benefektance, anormativní chování, haló efekt, primum vivere, atribuční teorie, casus socialis, adaptační dotazníky, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, Club di Roma, modus operandi, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, externí adaptace, hodnotový systém, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, timidita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, sociální deviace, adaptabilní, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, preventivní strategie ve školství, facilitátor, neorealizmus, norma, RSDr., labourizmus, komunizmus, intervence, juventologie, kognitivní, socdem, socializace, tradeunion, tradeunionizmus, boylove, šikana, sublimace, socializmus, sociologizmus, stigma, infrastruktura, image, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, gándhizmus, globalizace, human relations, formální, folkways, eugenika, filantropie, girllove, iatrokracie, iatropatogenie, adaptivní chování, etnická menšina, sociální mobilita, managerogenie, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, sekundární prevence, peer programy, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, schizoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, sociální izolace, autodestruktivní tendence, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, analytická sociometrie, symbolický interakcionismus, natalitní, kvalita života, sociální percepce, gender, konsociační demokracie, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autoatribuce, interpersonální inteligence, návyková látka, nespecifická primární prevence, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, androgynie, gender schema, sociální marketing, reflexivita, Lebenswelt (něm.), dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, indexialita, receptivní složka řeči, psychosomatóza, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, patologický vývoj, disharmonický vývoj, mikroregion, bagaud, informální edukace, sociální a kulturní antropologie, selektivní mutismus, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, vysokofunkční autismus, marginalizace minorit, asimilace minorit, separace minorit, integrace minorit, sociální únava, sociální determinanty psychiky, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, harm reduction, sociální apetence, sociální averze, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, hypogamie, flexicurita, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, mantinelizace chování, psychický vampyrismus, New social sciences, genogram, desocializace, social network (angl.), domestic violence (angl.), mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, test inteligence, sociometrický chvost, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, antistresové programy, idola fori, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, sebemonitorování, facultas scientiarum socialium, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, dominát, reálné ego, popkultura, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, maladaptivní chování, role set, corporate image, quick firing (angl.), sociální slepota, psychosociální zralost osobnosti, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, mikroprostředí, selektivní interakce, ESF, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, mezzoprostředí, makroprostředí, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, modelová osoba, interpersonální valorizace, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, efektivní komunikace, paralingvistické fenomeny, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, sociální anomie, homo sociologicus, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, negativní sociometrický status, waldorfská škola, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, komunikační kontext, kongruentní komunikace, personální autonomie, soft skills (angl.), status subjektivní, sociosféra, kontaktovost, status objektivní, anticipační chování, sociální toxiny, salutory, patogeny, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, intergenerační mobilita, tit for tat (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), prosociální lež, rudimentární komunikace, jáství, social loafing, sociální schéma, sociogenní, sociální kognice, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, styly sociální percepce, sociální učení, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, welfare state, globální zdraví, individuální zdraví, komunitní zdraví, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:244Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Sociální pedagogikaSociální pedagogika
autor: Procházka Miroslav
doporučená cena: 299
naše cena:254Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Myers David
doporučená cena: 1190
naše cena:940Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Výrost Jozef, Slaměník Ivan
doporučená cena: 499
naše cena:424Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2016  --  ABZ.cz