Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, pedagogický konstruktivismus, psychosociální moratorium, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, social worker (angl.), social benefit (angl.), neocortex, negativní identita, pozitivní identita, schizotymie, symbiotická psychóza M.Mahlerové, social security (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, emotivní symptomy stresu, argotologie, prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, social distance (angl.), behaviorální strategie, asortativnost, mluvní negativismus, Míček, expertokracie, efekt svatého Matouše, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, delinkvence, individuální přístup, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, latentní charakter, multikulturalita, Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, Fromm Erich (1900-1980), Le Bon Gustav (1841-1931), ospodka, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), psychosomatické choroby, Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, casework (angl.), konektivismus, darking, fachidiot, normofilie, OSPOD, sociogenetický, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociálně deficientní typ, orální osobnost, Pretexting, relatedness (angl.), dispenzarizace, afatik, Spranger Eduard (1882-1963), Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, sugestivní psychoterapie, Spranger, civitas, etnologie, patrilokalita, difuzionismus, sekundární strategie učení, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., McDougall W., Ross E.A., sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, efekt atribuce, sociální deprivace, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, SORAD (zkratka), problémový jedinec, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, faktualistické paradigma, abnormální chování, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, profesiogram, societální, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, Lewin Kurt, perceived social support, sociální interakce, sociální motivace učení, social services planning (angl.), support resources (angl.), social support (angl.), socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, social work (angl.), evaluation of social services, social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), sociální dovednosti, psychická mikrotraumata, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, sociální terapie, gender studies, Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, defaming (angl.), optimální osobnost, sociální profese, neetický marketing, deprivovat, Matulník Jozef, Schavel Milan, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, středně funkční autismus, vysokofunkční autista, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, psychická traumata, persona typu B, personální struktura, typologie školní třídy podle G.Gereba, family genogram (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, charakter jako personální složka, city v lidském životě, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, prevence a její typy, asertivní chování, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, adaptační metody a techniky, Twitter, Lindner, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, komunikační etika, copingové strategie, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, bazální nedůvěra, oknofilik, variofinalita, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), talkholismus, predikce talentu, perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, NLD syndrom, Philippsův efekt, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, mirror neurons (angl.), social desirability bias (angl.), social values (angl.), oknofilický, dyskomfort, labor (lat.), konstrukt, autarkie ve zvládání základních potřeb, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, sociální atitudy, interiorizace, bipartitní dialog, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, sociální posilování, sociální podmiňování, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, Úlehla Josef, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, ekonomismus, socializace osobnosti, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, secure attachment (angl.), rodové studie, sociotropní, sociální insuficience, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, suportivní (podpůrné, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, gullible (angl.), reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, Behavioural, mecítma, neurosyfilis, Seneca L.A., autisté, sebediskrepanční teorie, neokorporativismus, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), poziční pluralismus, hyperkonformismus, socionómie, ASU zkratka, ASUP zkratka, sociální konvoj, Social support survey - MOS, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), Vygotský L.S., duševní zdraví, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), Geréb George, práce, psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), dificility počítání, dificilita psychosociální zralosti, orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), videotrénink interakcí (VTI), komunikační klima defenzivní, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), proxemický tanec, kinezika, akční výzkum, asociální chování, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, automatismy, expresivní chování, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, disabilita, desinhibice, salutor, sociopatie, těžká demence, interkulturální kompetence, okázalá spotřeba, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, sublimace pudů, sociální kompetence, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, ventilace v psychologii, puerilismus, kriminogenní faktory, mezosociální opora, buffering effect, modální osobnost, hospitalismus, allocentrismus, benefektance, anormativní chování, haló efekt, primum vivere, atribuční teorie, casus socialis, adaptační dotazníky, Aspergerův syndrom, lehká mentální retardace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, politická hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, buffery v psychologii, talkoholismus, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, sociální inteligence, Club di Roma, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, interní adaptace, externí adaptace, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, timidita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, ideální norma v psychologii, sociální deviace, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, street social work, preventivní strategie ve školství, norma, RSDr., socdem, neorealizmus, labourizmus, juventologie, kognitivní, komunizmus, socializace, socializmus, tradeunionizmus, boylove, girllove, tradeunion, šikana, sociologizmus, stigma, sublimace, intervence, infrastruktura, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, image, gándhizmus, formální, eugenika, filantropie, folkways, iatrokracie, natalitní, adaptivní chování, etnická menšina, sekundární prevence, iatropatogenie, sociální mobilita, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, peer programy, aktivní sociální učení, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, elektivní mutismus, schizoidní porucha osobnosti, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, sociální pozice, sociální izolace, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, komunikabilita, analytická sociometrie, kvalita života, sociální percepce, symbolický interakcionismus, gender, konsociační demokracie, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociálně patologické chování, autoatribuce, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, sociální marketing, gender schema, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, bagaud, informální edukace, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, hypergamie, unigenitura, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, indexialita, individuocentrismus, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, socioenvironmentální, socioterapie, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, harm reduction, interpersonální efektivita, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, konsekvencionalismus, dominát, domestic violence (angl.), proaktivní chování, parabáze, social network (angl.), sociální opora, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální patologie, sociometrický chvost, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, disociální chování, elementární etika, mobilita vertikální, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, psychický vampyrismus, desocializace, reálné ego, popkultura, corporate image, atrakce ve skupině, vertikální ekonomicko sociální mobilita, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, quick firing (angl.), role set, antistresové programy, New social sciences, genogram, idola fori, deviantní subkultura, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, separace minorit, asimilace minorit, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, interkulturní komunikace, kulturní kapitál, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, sociální intruze, verboterapie, sociální zdraví, personální autonomie, soft skills (angl.), demonstrativní konzum, dyadické vztahy, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, sémantický diferenciál, sociální anomie, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, waldorfská škola, komunikační kontext, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, sociální status, disinhibice, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, dynamické interdependence, observační učení, kontaktovost, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), sociosféra, status subjektivní, patogeny, anticipační chování, status objektivní, social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, Diogenův syndrom, introgenerační mobilita, social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, salutory, sociální toxiny, sociální schéma, styly sociální percepce, sociální učení, social loafing, jáství, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, individuální zdraví, komunitní zdraví, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, psychohygienický trojúhelník, animoterapie, globální zdraví, welfare state, akulturace

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   

Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat
Knihy
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
doporučená cena: 334
naše cena:313Kč
Sociální ekonomikaSociální ekonomika
autor: Dohnalová Marie, Průša Ladislav
doporučená cena: 260
naše cena:244Kč
Sociální správaSociální správa
autor: Tomeš Igor, kolektiv
doporučená cena: 371
naše cena:348Kč
Sociální psychologieSociální psychologie
autor: Výrost Jozef, Slaměník Ivan
doporučená cena: 499
naše cena:424Kč
Základy sociální práceZáklady sociální práce
autor: Matoušek Oldřich
doporučená cena: 455
naše cena:404Kč
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz