pojem Populus tremula až pojem porfyr - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
Populus tremula  >>   topol osika (osika obecná) vloženo uživatelem» Populus tremula
pór  >>   drobný otvor, průduch. Potní póry v kůži (porus sudoriferus), póry v některých buňkách (např. v endoteliích slouží k přenosu látek) vloženo uživatelem» pór
POR zkratka ve zdravotnictví  >>   perorální(ústní)podání vloženo uživatelem» POR zkratka ve zdravotnictví
poradenská pedagogická psychologie  >>   PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADENSKÁ PÉČE má své začátky v Anglii. Již v roce 1884 otevřel Francis Francis Galton Galton (1822-1911), eugenik, evolucionalista a pracovník v teorii, metodách a využívání psychologie jako vědy v praxi (je znám hlavně svými výzkumy dědičnosti psychických vlastností) tzv. antropometrickou laboratoř. Stanovil si cíl prostřednictvím studia a poznání osobnosti dítěte poskytovat rady při výchově v rodině a škole. Do té doby byla psychologie považována za ryze teoretickou vědu. V Čechách měla vliv na vznik poradenské péče Česká stavovská komise pro ochranu dětí a péči o mládež založená profesorem Františkem Čádou v roce 1908.V Roce 1911 vzniklo sdružení pro týmový a komplexní výzkum dítěte s názvem Pedologický ústav hlavního města Prahy, které bylo založeno Františkem Čádou (1865-1918), MUDr. Jindřichem Matiegkou (1862-1941) a PhDr. Antonínem Dolenským (1884-1956). Od roku 1912 zde pracoval též dr.Cyril Stejskal (1890-1969), pozdější spoluzakladatel pražské Studentské poradny pro volbu povolání (1922). Z Galtonovy laboratoře se vyvinula na univerzitě v Londýně první psychologická výchovná poradna. V roce 1928 to byla už CHILD GUIDANCE CLINIC, dětská poradenská klinika. Galtonův projekt již koncem devatenáctého století ideově ovlivnil amerického klinického psychologa Jamese McKeena Cattella (1860-1944), Galtonova žáka z USA. A byl to právě James Cattell, který podnítil amerického psychologa Lightnera Witmera (1867-1956), aby otevřel první poradenskou kliniku v USA (roku 1896) při Pensylvánské univerzitě. Witmer se zabýval např. možnostmi psychologické nápravy poruch pravopisu. Ve Francii byly podobné tendence podpořeny zřízením pedagogické laboratoře (1905) psychologem Alfredem Binetem (1857-1911) v Paříži, průkopníkem odborného psychologického diagnostikování mentálních schopností dětí. Spolu s T. Simonem (1873-1961) vypracoval A. Binet známý omnibusový B-S (Binet-Simon) test inteligence. Teorii i praxi všech směrů psychologického poradenství výrazně ovlivnil také britský psycholog Charles Edward Spearman (1863-1945), a to svým učením o G (generálním) faktoru (inteligenci) a S (speciálních) schopnostech. Souběžně s pedagogicko psychologickým poradenstvím vznikalo relativně autonomně poradenství pro volbu povolání, které bylo orientováno spíše psychometricky než klinicko-psychologicky. Velký vliv na rozvoj vědecko praktické poradenské péče měl William L. Stern (1871-1938), zakladatel diferenciální psychologie a původce inteligenčního kvocientu (IQ navrhl v roce 1912). Velmi přínosné byly práce amerického psychologa Lewise Madisona Termana (1877-1956), autora Stanford - Binetova testu (1916) a dalších inteligenčních testů, který je znám rovněž svými výzkumy nadaných a geniálních dětí a faktorů manželské spokojenosti a rozdílů mezi muži a ženami. Významné pomůcky pro měření nonverbální inteligence v psychologické praxi vyvinul žák Charlese Spearmana a spolupracovník genetika Lionela Penrose anglický psycholog John Carlyle Raven (1902-1970). Jsou to především Ravenovy standardní progresivní matrice (Standard Progressive Matrices, SPM) prezentované poprve v roce 1936, dále Ravenovy standardní progresivní matrice plus ( Standard Progressive Matrices Plus, SPMPLS), zkrácené Ravenovy barevné progresivní matrice (Ravens Colored Progressive Matrices,CPM) určené dětem, starším lidem a mentálně retardovaným a dementním a Ravenovy progresivní matrice pro pokročilé (Ravens Advanced Progressive Matrices, APM). Ravenův nonverbální test inteligence, používaný individuálně i skupinově, je homogenní názorová zkouška abstraktní tvarové percepce a dedukce. Podle Johna C. Ravena je to test schopnosti nazírat určité tvary, chápat jejich povahu a vzájemné vztahy, a tím vyvíjet při tomto úkolu metody logického usuzování. V průběhu řešení testovacích úloh Johna Carlyle Ravena jsou angažovány čtyři druhy psychických procesů: vnímání, představivost, pozornost a myšlení. Do určité míry hraje roli i učení, proband získává zkušenosti s řešením úloh tohoto typu v průběhu testu a může je pak uplatnit při řešení analogických úkolů obtížnějších (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001). Mimo varianty tohoto nonverbálního testu inteligence vytvořil John Carlyle Raven ještě také test slovní zásoby (Mini Hill Vocabulary - zkratka MHV). Z českých psychologů zkonstruoval v roce 1960 verbální test inteligence pro děti např. Jaroslav Jirásek. Nazval ho Duševní obzor a informace (DOI). Přínosem pro poradenské psychology a psychology v praxi pracujícíí ve 20 století byly testy rozumových schopností a dovedností vyvinuté předním americkým psychologem rumunského původu Davidem Wechslerem (1896-1981). Jsou to např.: Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) z roku 1939, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) z roku 1949, Wechsler Preschool and Primary Scale for Intelligence (WPPSSI) z roku 1967. Vytvořil také David Wechsler Memory Scale. Inteligenci definoval jako vnitřně členitou a zároveň globální schopnost individuálně účelně jednat a efektivně se vyrovnávat se svým okolím. První specializovaná psychotechnická poradna pro volbu povolání vznikla na popud Franka Parsonse (1854-1908) v roce 1908 v Bostonu. Vědeckou bázi poradenství budoval hlavně profesor Harwardské univerzity Hugo Münsterberg (1863-1916). Na Harwardské univerzitě byla zřízena již v roce 1909 také první vysokoškolská psychotechnická poradna. Psychotechnika však byla kriticky zhodnocena na Mezinárodním kongresu užité psychologie v Londýně roku 1956. Od té doby se pojem psychotechnika již v psychologii neužívá. Předpokladem rozvoje psychotechniky bylo na jedné straně vytvoření a propracování nauky o povoláních, tj. určení vlastností, jež jsou důležité pro povolání, na druhé straně pak zavedení zkoušek pro určení způsobilosti pro povolání. H. Münsterberg přitom poukázal na nutnost zkoumat nejenom všeobecnou inteligenční úroveň, ale též paměť, pozornost, motoriku a další funkce osobnosti člověka. Münsterberg pojímal obor psychotechnika velmi široce. Náplň psychotechniky byla velmi blízká náplni dnešní psychologii práce. Výsledkem správné konfrontace poznání člověka (sebe sama) a profese měla být adekvátní volba povolání. Vztah osobnost-povolání byl vysvětlován a poradensky ovlivněn konfrontačním mechanismem. Z konfrontačního modelu se vyprofiloval přístup prostřednictvím rysů a faktorů. Celé hnutí psychotechniky vychází z tohoto principu a z postulátu, že kvantifikovanou strukturu schopností, zájmů a osobních rysů je možno klást do jednoduchého vztahu se strukturou profesionálních požadavků a příležitostí. První česká poradna pro volbu povolání vůbec vznikla 15. 11. 1919 při českém odboru zemské rady živnostenské v Brně. Stojí za zmínku, že psychotechnické oddělení této poradny budoval psycholog a pedagog, pozdější akademik Otakar Chlup (1875-1965). Při poradně byla vybudována také zprostředkovatelna učňovských míst. Poradenství mělo svoje kuratorium (správní výbor), jehož členy byli zástupci společenstev a grémií. V Praze vznikla první poradna v roce 1920, a to při zemské centrále práce. Ústředí poraden pro volbu povolání se sídlem v Praze bylo založeno roku 1920 a v roce 1921 se ústředí připojilo k právě založenému Psychotechnickému ústavu Masarykovy akademie práce. Psychotechnický ústav sledoval především otázky fyziologie a psychologie práce v průmyslu. Jeho prvním ředitelem byl psycholog František Šeracký (1891-1942). Později se tento ústav osamostatnil a jako Ústřední psychotechnický ústav se věnoval otázkám volby a výběru povolání dospělých osob. Nejvýznamnější publikací z dvacátých let minulého století je sborník "Správná volba povolání" (J. Lancová, O. Říha, C. Stejskal a F. Šeracký). Tato pro profesní orientaci významná publikace vyšla v roce 1925. Hlavní autorka publikace J. Lancová (roz. Husáková), generální sekretářka Odboru pro zřízení poraden pro volbu povolání Psychotechnického ústavu, byla literárně činná v oblasti volby povolání od raných let. J. Lancová velkou pozornost věnovala také výběru samotných poradců a žádala od nich: a)pozitivní vztah k práci, kterou má poradce vykonávat, b)odpovídající povahu, c)příslušné schopnosti, d)vzdělání a životní zkušenosti, e)odborný výcvik pro řešení poradenských úkolů. Tyto požadavky jsou stále aktuální. Poradenský přístup Lancové bychom mohli označit za indirektivní: "Raditi mu však: jdi na to nebo ono povolání, je pro poradce příliš odpovědné… Poradce může nanejvýš upozornit dítě na ta povolání, proti nimž by po jeho úsudku nebylo námitek. Výběr a konečnou volbu musí učiniti dítě samo." Poradny pro volbu povolání vznikly nejčastěji při úřadech pro péči o mládež, ale i jiné instituce si počaly všímat těchto poraden a zřizovat je. Byly to zejména ústavy pro zvelebování živností, instituce sociálně zdravotní a jiné. Poradny pro volbu povolání mívaly i oddělení pro vysokoškolské studenty. Mimoto byly zřizovány i speciální poradny, např. studentské (akademické) a vojenské. V Praze vznikla první akademická poradna v roce 1935, a to jako součást Ústředního psychotechnického ústavu (zakladatel Vladimír Tardy /1906-1987/). Akademické poradny se týkaly studentů i na středních školách. Výraz vysokoškolské poradenství tedy není synonymní s výrazem akademické poradenství. Také některé závody si zřizovaly svoje poradny (např. Vítkovické železárny, Elektrické podniky pražské). V Karlínské poradně pro volbu povolání pracoval např. psycholog, antropolog a historik psychologie Josef Brožek (1913-2004), ale pouze od jara do podzimu 1937, kdy přešel jako průmyslový psycholog k firmě Baťa do Zlína. Poradny byly také např. v Pardubicích a Jihlavě. Z psychologických důvodů např. poradna Vítkovických železáren nedoporučovala přijmout do pracovního poměru asi 30 % uchazečů. Již v roce 1933 vyšetřily moravské poradny pro volbu povolání lékařsky a psychologicky 24 % hochů a 11,5 % dívek z celkové populace čtrnáctiletých českých dorostenců. Brněnský psycholog profesor PhDr. Vilém Chmelař (1892-1989) Chmelař již tehdy doporučoval zajistit každoročně přesnou statistiku poptávky a nabídky mládeže pro všechny obory na celé Moravě a sledovat v hrubých rysech hospodářskou perspektivu toho kterého oboru. V. Chmelař měl velké zásluhy o rozšíření poradenství. Byl činný i jako dorostový referent České zemské péče o mládež v Brně. Poradny organizoval od roku 1931. Vedl v Brně Zemskou poradnu pro volbu povolání, která byla poradnou supervizní. Vybudoval na 70 poraden. Opíral se o učitele, kteří byli pro úlohu poradců pečlivě instruováni. Vyšetření uchazečů bylo přitom prováděno na Moravě podle metod a zkoušek doporučených Zemským ústředím pro volbu povolání v Brně. Byla zde patrná snaha o komplexní podchycení a řešení problematiky volby povolání. Psychogram (nález o psychice a osobnosti) vydávaný těmito poradnami byl poměrně bohatý. Byl srovnáván i s údaji učitelů. Teprve potom byla vydávána stručná doporučení,např.: "Sdělujeme Vám, že pro povolání učitelky se hodíte." Materiál získaný vyšetřením uchazečů byl v poradnách zpracován vždy do konce května, aby mohl být červen věnován umístění schopných uchazečů. Mnohé školy i řemeslnické obory nepřijaly uchazeče, kteří by předem neprošli vyšetřením a nebyli uznáni za psychicky způsobilé pro zvolené povolání. Na učňovské poradenství se specializoval v Čechách např. Jaroslav Koch (1910-1979) a na Moravě Vilém Chmelař (1892-1989 - viz foto). Kontrola míry účinnosti psychotechnických zkoušek byla prováděna v průběhu prvního roku zaměstnání probanda na jeho pracovišti. Závěry poradny se významně shodovaly s úspěšností či neúspěšností v práci. V roce 1934 se v Praze uskutečnil mezinárodní Psychotechnický sjezd za účasti osobností jako byl např. E. Claparede (1873-1940), M. Viteles, F. Baumgartnerová (1888-1971), Ch. E. Spearman (1863-1945) Sjezd se realizoval pod záštitou prezidenta T. G. Masaryka (1850-1937) a trval týden. Zúčastnilo se jej asi 250 účastníků se 130 referáty. V roce 1934 vyšel také první svazek Psychotechnické ročenky a v roce 1936 vyšel druhý svazek. Oba byly redigovány J. Doležalem (1902-1965) a F. Šerackým (1891-1942) a poskytly také informace o tehdejším stavu poradenských služeb v Československu. Původní československé poradny pro volbu povolání byly organizačně nezávislé na školském systému, měly většinou pouze účel ekonomicko-informativní a poradenský. Během německé okupace pokračoval v Čechách výzkum inteligence primánů, a to zpočátku pod vedením PhDr. Rudolfa Mudrocha (1904 - 1942) a na Moravě výzkum inteligence kvartánů, který řídil František Kahuda (1911-1987). Vědecký dohled nad tímto výzkumem měl Ústav lidské práce /jmenovitě František Hyhlík (1905- 1981) a O. Jánoš/. Výzkum prokázal vysokou diagnostickou a prognostickou hodnotu psychologického šetření. Na Slovensku vznikla první Ústřední poradna pro volbu povolání v roce 1928 v Bratislavě (v rámci Psychotechnického ústavu). Jejím prvním ředitelem byl psycholog Josef Stavěl (l901-1986). Pracoval zde např. Juraj Čečetka (1907-1983) jako první asistent psychologa, Anton Weiss-Nägel (Anton Jurovský) jako druhý asistent psycholog, Arnošt Rozsíval, lékař, odborný učitel Ján Schultz jako poradce pro povolání živnostenské, úřednice Kamila Kociánová (Čečetková), Jozef Pok jako studentský poradce. V roce 1938 vedení Psychotechnického ústavu v Bratislavě přešlo po J. Stavělovi na Antona Jurovského (1908-1985) . Posledním ředitelem zde byl psycholog a vysokoškolský učitel profesor Miroslav Teofil Bažány (1923-1998), který se mj. zasloužil o realizaci koncepce psychologické výchovné péče na Slovensku. V roce 1957 založil první Psychologickou výchovnou kliniku a založil také Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. V roce 1942 bylo na Slovensku v činnosti kromě ústředního Psychotechnického ústavu v Bratislavě 26 okresních poraden pro volbu povolání (při "okresnej starostlivosti o mládež"). (Po roce 1945 byly na Slovensku v každém okrese zřízeny "Psychotechnické referáty pri okresných úradoch práce".) Metodické usměrňování jejich činnosti zajišťoval Československý ústav práce - oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě s pobočkou v Košicích, který vznikl přebudováním psychotechnického ústavu. Základní funkce poraden pro volbu povolání byla profesionálně informační, poradenská, zprostředkovatelská a rozmisťovací. Podle údajů V. Chmelaře měly československé poradny až 94% jistotu v předvídání toho, jak se uchazeč o určité povolání osvědčí v praxi (přičemž posuzování tzv. zdravým rozumem bez využití psychodiagnostických zkoušek dosahovalo jen 35% jistoty). O cílech poraden svědčí např. rezoluce přijatá na zemském pracovním sjezdu psychologů-poradců pro volbu povolání dne 29. 9. 1937 v Olomouci, v níž se uvádí: "Návštěva poraden pro volbu povolání ať je povinná pro všechny žáky, kteří opouštějí školu. Postavíme-li každého jedince na správné místo, uskutečňujeme tím podstatnou část práce o brannost národa. Ať je uskutečněno plné a včasné hlášení volných učňovských míst. Urychleně a řádně vyřídit finanční stránku poraden a jejich náležité vybavení potřebným zařízením. Žáci mají být v posledních třídách národní školy a v kvartě střední školy poučování o volbě povolání (exkurze do závodů atd.). Sociálními podporami umožnit rychlé zařazení do povolání u sociálně slabších, a tak řešit nezaměstnanost dorostu. Zřídit útulky pro nezaměstnanou mládež. Vyřešit otázku zařazení do pracovního poměru u mládeže tělesně a duševně úchylné. Urychleně vydat a provádět zákon o sociální péči o mládež." V roce 1939 prošlo 59 poradnami na Moravě 11 363 dorostenců, tj. 34,6 % všech žáků opouštějících povinnou školní docházku. České poradny pracovaly až do roku 1941. Pokud jde o vlastní vyšetřování v poradnách pro volbu povolání, celé vyšetření jednotlivce tehdy trvalo průměrně 5-6 hodin. Diagnostických zkoušek se používalo několik desítek. Hromadná šetření se prováděla často přímo na školách. Tato šetření byla doplňována individuálním šetřením v poradně. Mnohé diagnostické zkoušky měly značnou validitu a byly stále prověřovány. Porada se podávala důvěrně a ústně buď uchazečům, nebo jejich rodičům. Jenom závodům, s kterými bylo smluvní ujednání, se doporučení dávalo písemně. V jednotlivých zemích Československa se užívalo v podstatě stejných principů vyšetřování v poradnách pro volbu povolání, rozdíly byly jen v menším nebo větším zdůrazňování jednotlivých metod. Většinou se vyšetřovala obecná i praktická inteligence, defekty smyslů (zejména zraku, sluchu, hmatu), úroveň pozornosti, paměti, prostorové představivosti, technického nadání, pracovní rychlosti, jistoty pohybů ruky a manuální zručnost, úroveň základních početních úkonů a některých speciálních vlastností, potřebných pro výkon jednotlivých povolání. Za jistý nedostatek v práci těchto poraden pro volbu povolání můžeme považovat tendenci diagnostikovat psychiku a rozhodovat o člověku na základě jednorázového či krátkodobého vyšetření a předpoklad, že psychické vlastnosti jsou velmi málo měnitelné. Rovněž fakt, že poradny byly z velké části obsazeny nepsychology, především učiteli se zájmem o tuto problematiku, mohl vést k vědecky a odborně nedostatečně fundovaným postupům, i když se pracovníci poraden většinou opírali o tehdejší Ústřední psychotechnický ústav v Praze. Speciální individuální psychologické vyšetření se konalo pouze v některých případech. Na rozvoj i profesijně poradenských služeb měli nesporně výrazný podíl pracovníci Ústavu lidské práce, resp. Psychotechnického ústavu a potom Československého ústavu práce. Pracoval zde např. psycholog a vysokoškolský učitel profesor Jan Doležal (byl ředitelem až do zrušení ústavu 30. 6. 1951), dále psycholog Jiří Čepelák (1915-1989), psycholog Lubomír Stejskal aj. Odborných pracovníků měl ústav přes sto. Po druhé světové válce, přesněji v padesátých letech psychologické poradenství bylo kritizováno především z ideologických pozic. Základem proti poradenské argumentace bylo tvrzení, že po porážce vykořisťovatelských tříd vznikne beztřídní společnost, v níž nebudou problémy s výchovnými nesnázemi ani s volbou povolání a studia. Po roce 1948 se podle nového školského zákona zabývaly poradenstvím pro volbu povolání pouze školy, a ty preferovaly ekonomicko-náborové momenty a administrativně-organizační metody práce. Do konce 50. let XX. století přetrvával v ideologii ČSR na vznik a rozvoj pedagogicko psychologického poradenství i záporný vliv sovětského usnesení ÚV VKS(b) ze 04.07.1936 o pedologických úchylkách v soustavě lidových komisariátů vzdělávání. Teprve od konce padesátých let minulého století začala být znovu otázce profesního a výchovného poradenství u nás i v zahraničí věnována pozornost. Nejpohotovější v rozvíjení poradenských institucí byly Polsko, Jugoslávie a Československo. V Polsku byly založeny první psychologické poradny už v roce 1957. Vývoj poraden byl u nás přerušen prakticky od druhé světové války až do roku 1957, kdy začaly jako zařízení národních výborů vznikat dětské psychologické poradny, psychologické výchovné poradny a kliniky (Bratislava 1957, Brno 1958, Košice 1959). První česká poválečná dětská psychologická poradna byla z podnětu vedení katedry psychologie a pedagogiky Filozofické fakulty MU zřízena 1. října 1958 v Brně. První provozní prostory měla na brněnských Sadech Osvobození 23, později na Běhounské 4/6 a na Zachové 1. Jejím kladem bylo, že navázala na dobrou tradici široké spolupráce učitelů, lékařů a psychologů (včetně spolupráce na výzkumu). Brzy od svého založení se poradna stala současně výukovým zařízením katedry psychologie a pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (vedoucí prof. Dr.Vilém Chmelař, DrSc). Původně byla poradna organizačně, ekonomicky a provozně přičleněna k Záchytnému dětskému domovu při KNV v Brně (ředitel Josef Černý), prvními pracovniky poradny byl PhDr. Boleslav Bárta,CSc a psycholožka PhDr. Olga Kolaříková, CSc. Dalšími odbornými pracovnicemi a pracovníky byli postupně: PhDr. Olga Konečná, PhDr. Miroslav Schürer, PhDr. Rudolf Kohoutek a sociální pracovnice Alenka Nováková (provdaná Seitlová). Později byla poradna včleněna pod odbor školství NV města Brna a nakonec pod odbor školství Jihomoravského krajského výboru. V roce 1967 byla přejmenována na Psychologickou výchovnou kliniku a 14. ledna 1977 na Pedagogicko psychologickou poradnu města Brna. Po stránce odborné a metodické poradnu řídil do roku 1967 profesor Vilém Chmelař a poté (1967 až do roku 1972) klinický psycholog docent PhDr.Boleslav Bárta, CSc.. Na závady a poruchy chování dětí a mládeže v městě Brně se primárně zaměřovali např. PhDr. Miroslav Schürer, PhDr. Olga Koláříková, později PhDr.Drahomír Balaštík a PhDr. Jaroslav Štěpaník a PhDr. Tomáš Novák. Na školní způsobilost dětí a na závady a poruchy školní úspěšnosti byl zaměřen PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., později PhDr. Marta Skulová, PhDr. Josef Zeman a PhDr.Alena Zemanová a na problematiku volby povolání PhDr. Olga Konečná, PhDr. Svatava Nováková, PhDr. Izabela Horká. Vedení výchovných poradců v městě Brně zajišťovala PhDr. Alena Šafrová. Ve spolupráci s katedrou psychologie Filozofické fakulty UJEP v Brně realizovala poradna (v letech 1959-1961) výzkumnou práci na úseku výchovy k povolání a jeho volby ( byla např. potvrzena úspěšnost nápravy výchovných nesnází rozvíjením zájmové činnosti zaměřené k profesní orientaci, byla vypracována metodika ke zjišťování postojů k povolání atd.). Cenné byly i zkušenosti s poskytováním rad k volbě povolání na základě psychologického vyšetření. Od roku 1959 se Kolegium ministerstva školství a kultury ČSR několikrát zabývalo přípravou mládeže pro volbu povolání. Na základě usnesení 21/60 Kolegia ministerstva školství bylo pokusně započato ve školním roce 1960/61 s rozvíjením výchovy k povolání, a to na 30 vybraných školách v Československu. Ke zhodnocení pokusu došlo na poradě 10.-11. dubna 1961 v Bratislavě. Porady se zúčastnili psychologové, pedagogové a lékaři. Experiment provedený na vybraných školách potvrdil správnost myšlenky pověřit koordinací výchovného poradenství k volbě povolání specializovaného pracovníka ve škole. Měl to být výchovný poradce (původně výchovně psychologický poradce či psychologický poradce). Současně byl navržen předběžný plán studia výchovných poradců na univerzitních katedrách psychologie. Rezoluce z této pracovní porady vyslovila požadavek: "Současně s rozšiřováním počtu psychologických poradců budovat v jednotlivých okresech psychologické poradny podle zkušeností již existujících psychologických výchovných klinik a dětských psychologických poraden." Účastníci porady dospěli k závěru, že pracovní porada byla zdařilým počátkem spolupráce psychologů s učiteli a lékaři i zástupci průmyslu v otázkách výchovného poradenství. V roce 1961 zřídilo ministerstvo školství Ústřední komisi pro výchovné poradenství. Pozornost začala být věnována i výchově talentovaných žáků, zaostávajících žáků a mládeže s výchovnými obtížemi. Výsledkem jednání komise bylo vydání směrnic o budování soustavy výchovného poradenství na ZDŠ (1962) a na středních školách (1963). Experimentální postgraduální studium výchovných poradců ze škol I. cyklu bylo zahájeno na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Psychologickým ústavem Univerzity Karlovy v akademickém roce 1965/1966. V téže době bylo zavedeno studium výchovného poradenství rovněž na katedře psychologie Filozofické fakulty univerzity v Brně. Toto studium mělo charakter postgraduálního studia pro ty, kteří měli vysokoškolské učitelské vzdělání, a charakter vysokoškolského kursu pro ty, kteří neměli vysokoškolské učitelské vzdělání. Poradny se také vždy zabývaly pedagogickou činností (konaly se odborné přednášky a semináře pro výchovné poradce, rodiče, učitele, vychovatele i spolupracovníky v poradnách). Bohatá vždy byla také popularizační a publikační činnost v tisku, v rozhlase i televizi. Nárazově, podle potřeb praxe, byla prováděna i výzkumná činnost v oblasti aplikovaného výzkumu.Byl např. objektivně a exaktně sledován vliv kolektivní výchovy na duševní vývoj dítěte v předškolním věku. V letech 1972-1974 byl ředitelem poradny (tehdy kliniky) doc. Ing. Antonín Hučík, CSc. V roce 1975 vznikla nově Krajská pedagogicko psychologická poradna v Brně. ředitelem krajské poradny byl jmenován vojenský psycholog PhDr. Maxmilián Strmiska. Krajská poradna delimitovala část pracovníků tehdejší Psychologické výchovné kliniky (PVK) města Brna. Ředitelem PVK města Brna byl od roku 1975 do roku 1977 jmenován PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. V roce 1977 byla PVK přejmenována na Pedagogicko psychologickou poradnu, kterou až do roku 1987 vedl opět PhDr. Rudolf kohoutek,CSc. Poté byla ředitelkou PhDr. Alena Šafrová (1987-1990), dále PhDr. Eva Zodlová (1991-1993), PhDr. Anton Polák (1994-1995). PhDr. Anna Holčíková (1996-2005). 16. 6. 2005 byla bývalá krajská PPP přejmenována na Pedagogicko-psychologickou poradnu Brno, která se zabývá také klientelou na území města Brna a okresu Brno-venkov. PPP Brno je příspěvkovou organizací Jihomoravského krajského úřadu, který jmenoval ředitelem této poradny v roce 2005 speciálního pedagoga Mgr. Libora Mikuláška. Došlo k nárůustu počtu pracovníků této poradny, a to zejména speciálních pedagogů. Mezi významné pražské poradenské psychology patřil profesor PhDr. Zdeněk Matějček (1922-2004), který pracoval zejména původně v Sociodiagnostickém ústavu, a poté v psychologickém poradenství ve zdravotnictví a vyučoval psychologii na vysokých školách. Matějček S psychologem profesorem PhDr. Josefem Langmeierem ( 1921-2007) vytvořili teorii psychické deprivace. Spolupracoval rovněž na teorii lehkých dětských encefalopatii a dysfunkcí a specifických poruch učení, příčin špatného školního prospěchu, týraných dětí, odbornou psychologickou diagnostikou. Zabýval se též náhradní rodinou péčí, budováním dětských vesniček, výchovou dětí v ústavech. Varoval před ohrožováním duševního a sociálního vývoje dětí a mládeže. Napsal vedle vědeckých prací také řadu populárních prací pro rodiče, např. Co, kdy a jak ve výchově dětí, Co děti nejvíc potřebují atp.. Pro další rozvoj psychologického výchovného poradenství mělo velký význam založení Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie dieťaťa v Bratislavě r. 1964. Vznikl jako rezortní ústav poverenictva (později ministerstva) školství. Okruh působnosti ústavu byl regionálně určen v oblasti psychologie dítěte pro SSR a v oblasti patopsychológie dítěte pro celou ČSSR. O aktivní spolupráci (i v oblasti řešení výzkumných záměrů pro ministerstvo školství) s tímto ústavem a zejména s jeho oddělením profesionálneho vývinu a poradenstva se zasloužil pedagogický psycholog prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc, který byl ředitelem Psychologické výchovné kliniky (1975-1977) a po jejím přejmenování též ředitelem Pedagogicko psychologické poradny města Brna (1977-1987). Poté pracoval jako vedoucí Ústavu společenských věd na Vysokém učení technickém v Brně (1987- 2003) a na závěr své pracovní kariéry působil na Masarykově univerzitě (od roku 2003 do roku 2015) v Brně jako řádný profesor a od roku 2015 jako emeritní profesor pedagogické psychologie. Vznik Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie dieťata souvisel rovněž s rozvojem činnosti Psychologické výchovné kliniky v Bratislavě, která od svého založení v roce 1957 se nejenom stala centrem psychologické, diagnostické a poradenské péče o rodinu a školu, ale postupně přebírala řešení vědeckých otázek vývoje normálního i narušeného dítěte. Nový ústav poskytoval rovněž metodickou pomoc vznikajícím psychologicko-výchovným zařízením. Výskumný ústav psychológie a patopsychológie dieťaťa vydával také významný odborný a vědecký časopis s celostátní působností Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roku 1964 začalo vycházet i periodikum Výchovný poradce. Iniciativa k založení tohoto časopisu vznikla v Bratislavě (zásluha patří psychologovi Oskáru Blaškovičovi). Prvním vedoucím redaktorem časopisu Výchovný poradce byl profesor J. Doležal, tehdejší vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Po jeho smrti (15. 1. 1965) se stala hlavní redaktorkou časopisu Marta Klímová. Organizátoři psychologického poradenství po druhé světové válce (Jozef Koščo, Vilém Chmelař, Oskár Blaškovič, Ján Hvozdík, Miroslav Bažány, Boleslav Bárta a jiní) měli zájem na vybudování jednotné soustavy institucí psychologického poradenství, tedy takové soustavy, jejíž vnitřní struktura by v horizontálním průřezu biodromálně pokrývala celý rozsah psychologické problematiky. Jeden ze stimulů uplatnění psychologie v praxi byla idea vývoje. Nosným východiskem zde byla teorie vývojových úloh, která vymezuje základní okruhy problémů, s nimiž se střetává prakticky každý člověk: vstup do školy, vzdělávání a výchova (včetně vysokého školství), volba povolání, volba partnera, profese, kariéra v povolání, volný čas, rodičovství, penzionování, úsilí o činorodé stáří, příprava na smrt atp. Ve vertikálním průřezu by soustava představovala různé úrovně náročnosti psychologických služeb. V 80. letech dvacátého století byly české pedagogicko psychologické poradny pod různými silnými politickými tlaky. Např. za hlavní prioritu odborné a metodické činnosti poraden až do roku 1990 byla nadřízenými odbory školství považována pomoc při náboru žáků základních škol na střední vojenské školy a studentů středních škol na vysoké vojenské školy. Prof.PhDr. Ján Hvozdík, DrSc. (1918- 1997) byl v 80. letech 20. století jedním ze zakladatelů slovenské školské psychologie. Byl autorem návrhu odborných psychologických služeb školám a tento jeho návrh byl schválen ve vědeckém kolegiu Slovenské akademie věd. Zasloužil se také o vybudování vzorové účelové stavby pro pedagogicko psychologické poradenství v Košicích. Byl zakladatelem a vedoucím katedry psychologie (1968-1984) na filozofické fakultě Univerzity Pavla Šafaříka v Košicich. Mj. byl autorem rozsáhlé publikace Základy školskej psychológie. Bratislava : SPN, 1986. V roce 1967 vyšla první instrukce MŠ ČSR (29. 3. 1967 pod č.j. 4685/67-I/2) "O zřizování krajských odborných psychologických výchovných pracovišť". Instrukce vedla ke vzniku celé řady nových poraden, zejména v Čechách (včetně Prahy, kde působil jako první ředitel městské poradny docent PhDr. Vladimír Hrabal). V roce 1967 vznikla v Praze při Pedagogické fakultě UK Laboratoř sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství, v jejímž čele stál původně profesor František Kahuda (později prof. Marta Klímová). Z této laboratoře byl vybudován Ústav sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství. V roce 1968 vznikl na Filozofické fakultě University Komenského v Bratislavě Ústav psychológie profesionálneho vývinu a poradenstva (řídil jej doc. PhDr. Josef Koščo), který byl v roce 1970 opět včleněn jako jedno oddělení do Psychologického ústavu Univerzity Komenského. V roce 1968 byla ustavena v Bratislavě první profesionalizovaná poválečná vysokoškolská (akademická) poradna (vedoucí PhDr. M. Hargašová). Akademická poradna v Bratislavě již začátkem sedmdesátých let minulého století přešla od modelu profesní orientace k modelu poradenskému, částečně terapeutickému a výcvikovému. Vycházela z teoretických koncepcí celoživotního vývoje a v praxi využívala nejnovější poznatky poradenské psychologie a psychoterapie. V Čechách vznikla první poválečná specializovaná poradna pro vysokoškolské studenty 14. 11. 1973 při obvodním kulturním domě v Praze 6 (vedoucí poradny byl klinický psycholog a vysokoškolský učitel Univerzity Karlovy doc. PhDr. Jan Srnec). Odborná činnost této poradny trvala deset roků. Vedle poradenských psychologů pracují ve školství ještě školní psychologové. Školní psychologie byla uznána jako svébytný obor až po druhé světové válce. V České republice vydává Asociace školní psychologie (AŠP) od roku 1990 časopis Školský psycholog. Psychologie ve školství při svých intervencích často používá metodu refraimingu, což znamená, změnu neadekvátního či nesprávného způsobu vnímání, cítění, usuzování i konání s cílem přiřadit mínění, cítění, úsudku, postoji nový, adekvátnější, správnější či pozitivnější význam. Jde o žádoucí přehodnocení, redefinici řešeného problému, např. výběru studia či povolání. Pro poradce je vždy výhodnější, když poskytuje vyžádanou poradu. Vynucené návštěvy a nevyžádané porady a intervence nebývají vždy efektivní. V poradenství už vyslechnout druhého a zjevně mu porozumět často už znamená pomáhat mu. Posláním školských poradenských center je pomáhat z odborného psychologického a pedagogického při řešení otázek souvisejících s připraveností, zralostí a způsobilostí dětí na povinnou školní docházku, zabývat se edukativními problémy a otázkami profesní a studijní orientace žáků inkluzivních základních škol i speciálních tříd a škol, pomáhat konzultačně, metodicky i dlouhodobým psychagogickým individuálním i skupinovým působením a osvětově při výchově a osobnostním rozvoji mladé generace, a to především normální a zdravé,ale i anormativní, se závadami a poruchami chování a prožívání a nemocné. Odborné úkoly, které mohou a mají pomáhat plnit svým klientům poradenští psychologové nejsou pouze diagnostické, ale také intervenční, nápravné, stimulační a motivační, psychorehabilitační a psychokorektivní. Týkají se např. adaptivity, asertivity, expresivity, vědomostí a dovedností i návyků, sociálních kontaktů, závislostí, vzorů a modelů chování a prožívání, etiky a estetiky chování, pohodovosti, sebepoznání a sebevědomí, sebevýchovy a sebevzdělávání. vloženo uživatelem» poradenská pedagogická psychologie
porcelán, porculán  >>   (z it.) keramická hmota sklovitého lomu s glazurou, zprav. bílá a v tenké vrstvě průsvitná; (dívka) jako z porculánu = křehká, čisté jemné pleti vloženo uživatelem» porcelán
porcinkule  >>   tradiční pouť konaná první srpnový víkend v některých českých městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem. vloženo uživatelem» porcinkule
porciunkule  >>   (z lat. portiuncula = údělíček, podílek, malý pozemek) círk. slavnost konaná 2. srpna v chrámech řádu Františka z Assisi a spojená s udílením tzv. plnomocných odpustků; Porciunkule = vžité jméno pro kapli Panny Marie Andělské, čtyři kilometry od Assisi v Umbrii ve střední Itálii; porcinkule = zlidovělý název pro svátek Panny Marie Andělské (slavený 2. srpna) vloženo uživatelem» porciunkule
Porenut  >>   Boh múdrosti. Je synom Perúna, volaný Porenutius či Perunič v staroslovanskej mytológii. vloženo uživatelem» Porenut
porfirogeneze  >>   z řec. "narodit se v purpuru". Způsob dědičného nástupnictví panovníka, kdy na trůn nastupuje panovníkův syn jen v případě, že se narodil až v době, kdy byl již jeho otec panovníkem. vloženo uživatelem» porfirogeneze
porfyr  >>   souhrnné označení pro skupinu vyvřelých hornin s porfyrickou strukturou (žilná, s většími zrny jiných materiálů v základní hmotě) vloženo uživatelem» porfyr
Stránky: <<předešlá-- --následující>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz