pojem závady a poruchy mobility a pozornosti až pojem Závady a poruchy vůle a jednání - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
závady a poruchy mobility a pozornosti  >>   Odborné a vědecké poznatky o závadách a poruchách mobility, motoriky a pozornosti a psychomotorické instabilitě pomáhají všem, kteří si je osvojí zaujímat vůči dětem i dospělým s touto závadou či poruchou adekvátní způsob komunikace a volit případně i efektivní, účelné a správné intervence. PSYCHOMOTORICKÁ INSTABILITA je poměrně častá závada či porucha pozornosti spojená s pohybovým neklidem a nadměrnou rušivou činností (hyperaktivitou), impulzivitou a nedostatkem sebekontroly a sebeřízení. Podle intenzity můžeme rozlišovat instabilitu mírnou, střední a závažnou. Vyskytuje se asi u 10 % dětí (častěji u chlapců). Psychomotorická instabilita může být podmíněna a zapříčiněna, buď primárně psychogenně, resp. sociogenně, nebo primárně neurobiologicky, organicky. Míra podmínění a zapříčinění diatézou (vrozenými dispozicemi, náchylnostmi a sklony) se stále odborně diskutuje. Jde buď specifickou (primárně organicky podmíněnou) poruchu chování, např. v důsledku minimálního mozkového poškození nebo o nespecifickou (primárně psychosociálně podmíněnou) dificilitu či závadu v chování. Příznaky však jsou v obou případech často podobné. Terminologie a teorie v této oblasti závad a poruch není dosud zcela upřesněna ani sjednocena. Původní názor MUDr. Karla Macka, pediatra z bývalého Sociodiagnostického ústavu v Praze preferoval organickou příčinu psychomotorické instability (lehké poškození mozku). Tento názor zastával i primář psychiatrie MUDr. Otakar Kučera (1906-1980) a psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček (1922-2004). Proto se u nás v šedesátých letech a sedmdesátých dvacátého století hovořilo a psalo nejprve o LDE-lehké dětské encefalopatii, později o LMD-lehké mozkové dysfunkci. V USA v přibližně stejnou dobu jako u nás LDE popsali takřka synonymní syndrom minimální mozkové (cerebrální) dysfunkce MBD (Minimal Brain Dysfunkction) a minimálního mozkového poškození (Minimal Brain Damage). Takto diagnostikované děti jsou neklidné, ruší při vyučování, mají slabé sebeovládání, bývají méně obratné při některých činnostech, ale jejich intelektové schopnosti jsou v mezích normy a bývají i nadprůměrně mentálně nadané. V současné době se tyto a podobné potíže často popisují jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou nebo jen ADD (Attention Deficit Disorder) - porucha pozornosti bez hyperaktivity. Pokud LDE, LMD (resp. ADD a ADHD) vzniká v důsledku interakce mezi faktory neurobiologickými (organickými), genetickými a environmentalistickými, jde o specifickou poruchu chování a často současně i o specifickou poruchu učení. Školní výkony dítěte s lehkou mozkovou dysfunkcí (bez ohledu na celkovou úroveň jeho nadání, které bývá v mezích normy a někdy i nadprůměrné) jsou totiž většinou také nepříznivě ovlivněny a ztěžují i jeho celkové školní přizpůsobení. V důsledku své poruchy žije dítě ve zvláštních ztížených podmínkách. Za odborného vedení je třeba upravit jeho životní a pracovní podmínky tak, aby se v nich mohlo chovat, pokud možno "normálně" a dosahovat podle svých schopností přiměřené výkonnosti. CZvýšená péče není žádnou nespravedlností vůči spolužákům dítěte. Úplné rovnostářství je zde neadekvátní, neboť vnitřní psychické i somatické podmínky, za kterých se vyvíjí dítě postižené, jsou mnohem těžší než podmínky, ve kterých vyrůstá dítě zcela normální. Tresty, výčitky, posměšky a vynucené sliby zde mnoho nepomohou, neboť náprava není jen věcí vůle dítěte, ale věcí taktického a funkčního výchovného postupu, realizovaného za odborného vedení. Bylo by chybou vypořádat se s problematikou takového dítěte tak, že je necháme prostě opakovat třídu. Důležitý je kontakt s příslušnou odbornou školskou poradenskou a dětskou psychiatrickou institucí! Školská poradenská zařízení především zjišťují a posuzují speciální vzdělávací potřeby psychomotoricky instabilních dětí a doporučují pro ně např. podpůrná a vyrovnávací opatření při vzdělávání. Práce s těmito dětmi není nijak snadná, ale tam, kde škola a rodina při odborném vedení úzce spolupracují, podaří se většinou obtíže postupně odstranit, nebo alespoň redukovat, zmírnit natolik, že již tolik nebrání normálnímu vzdělávacímu procesu. Lehká mozková dysfunkce (resp. ADHD) se projevuje těmito příznaky: Nápadně nerovnoměrný vývoj. V některých složkách je dítě zcela normálně nebo i nadprůměrně vyspělé (nejčastěji v praktické orientaci a v sociálních zkušenostech), v některých je však silně opožděno (např. v jemné motorice, v práci na názorovém podkladě, někdy i v řeči). Zvýšená pohyblivost až neklid, hyperaktivita. Dítě nevydrží chvilku v klidu a jeho dráždivost se zvyšuje obvykle při každé větší zátěži. Někdy má tento neklid formu předvádění se, šaškování, rušivých provokací. Dítě chce být často někde jinde, než právě je. Poruchy vnímání, pozornosti a paměti, nesoustředěnost, těkavost. Dítě věnuje pozornost všemu, co se děje v okolí, a je takřka bezmocné proti vedlejším rušivým podnětům. Jeho vnímání je postiženo např. tím, že nevěnuje pozornost detailům. Často také zapomíná plnit své úkoly a ztrácí různé své věci. Impulzivita, překotnost reakcí. Dítě reaguje na podněty z okolí často bez rozmyslu, zbrkle, bez zábran, velmi málo se dokáže ovládat. Neumí udržet své emoce na uzdě. Na obrázku např. zachytí jen určitou jednotlivost a smysl děje mu unikne, reaguje na jednotlivá slova, a ne na smysl otázky, jestliže něco ví, vykřikne odpověď, jestliže něco zajímavého zahlédne, vstane a běží se podívat, je neposedné. Nápadné výkyvy nálad a duševní výkonnosti. Bývají období, kdy pro značný neklid a dráždivost i zvýšenou agresivitu nelze takové dítě dobře zvládnout, jindy naopak dovede být poměrně klidné a pozorné. Stává se, že jednou z téhož předmětu umí na jedničku a podruhé zcela selhává. Tělesná neobratnost. Kontrastuje často s živostí. Projeví se obvykle při tělocviku nebo při hrách a bývá pro postižené dítě zdrojem pocitů méněcennosti. Zvláště nápadné bývají obtíže v jemné motorice. Dítě nejenže se těžko učí psát a píše neúhledně, ale dopouští se i mnoha pravopisných chyb. Dílčí nedostatky v nadání. Nerovnoměrnost vývoje těchto dětí se častěji, než u dětí nepostižených projevuje i v oblasti rozumového nadání. Úroveň některých jejich dílčích intelektových funkcí nápadně zaostává za úrovní ostatních rozumových schopností.Tyto dílčí nedostatky mívají často za následek-a to nejen u dětí rozumově mírně podprůměrných, ale i u dětí průměrných, a dokonce i nadprůměrně nadaných, nedostatky ve školních výkonech: např. nápadné obtíže v psaní (dysortografie), čtení (dyslexie), vzácně i v počtech (dyskalkulie). Kresba bývá rovněž nápadně nízké úrovně (dyspinxie). Nerovnoměrnosti v nadání mohou zhoršovat celkový dojem, kterým žák na učitele působí (negativní "haló efekt," působící pak při hodnocení ostatních školních výkonů). Dílčí nedostatky v nadání a je doprovázející parciální obtíže výukové lze exaktně zjistit a odborně interpretovat podrobným psychologickým vyšetřením. Vyskytují se i lehčí formy, málo i zcela odlišné (např. u méně častého typu lehké mozkové dysfunkce typického spíše pro dívky, než chlapce je v popředí pomalost, pasivita, neprůbojnost). Přitom jde v e všech typech o tzv. prvotní vývojové zvláštnosti, které ve své podstatě nejsou důsledkem závad ve výchově a nemůže za ně tedy nejen dítě, ale ani jeho rodina. Nevhodné vedení postiženého dítěte v rodině (totéž někdy platí i pro nefunkční výchovný a výukový přístup ve škole) může uvedené zvláštnosti výrazně zhoršovat, popřípadě vést k nástavbovým poruchám chování, nebo i ke vzniku a vývoji dalších poruch. Školní výkony dítěte s lehkou mozkovou dysfunkcí (bez ohledu na celkovou úroveň jeho nadání) jsou tedy jeho zvláštnostmi nepříznivě ovlivněny a ztěžují i jeho celkové školní přizpůsobení. V důsledku své poruchy žije dítě ve zvláštních podmínkách. Chceme-li mu nějak pomoci, musíme je především pochopit a za odborného vedení upravit jeho životní a pracovní podmínky tak, aby mohlo dosahovat podle svých schopností přiměřené pracovní výkonnosti. Tato zvýšená péče není žádnou nespravedlností vůči spolužákům dítěte. Nespravedlivé by zde bylo spíše úplné rovnostářství, neboť vnitřní (psychické) podmínky, za kterých se vyvíjí dítě postižené, jsou mnohem těžší než podmínky, ve kterých vyrůstá dítě zcela normální. Tresty, výčitky, posměšky a vynucené sliby zde nepomohou, neboť větší či menší náprava není jen věcí vůle dítěte, ale věcí taktického výchovného postupu, realizovaného za odborného vedení. Bylo by chybou vypořádat se s problematikou takového dítěte tak, že je necháme prostě opakovat třídu. Každý učitel by si měl dát osobní závazek-usilovat (v součinnosti s rodiči a odbornou institucí) o udržení takového dítěte v běžné třídě. K usnadnění tohoto náročného úkolu zde uvádíme několik zásad, které se při školní práci s takto postiženými dětmi podle významného českého psychologa a vysokoškolského učitele profesora Zdeňka Matějčka osvědčují. Je třeba mít pochopení pro ty zvláštnosti, které jsou ve své podstatě příznaky drobného mozkového poškození a vést dítě k tomu, aby se s nimi naučilo co nejlépe zacházet. Nejlepší zbraní v rukou vychovatele je velká trpělivost, klid a optimistický výhled do budoucna. Je vysoce škodlivé, zaujme-li vychovatel předem k dítěti negativní postoje, které pak není chopen změnit. Nešetřit povzbuzením, pochvalou, oceněním, a to nejen za dobré výsledky, ale především za snahu! Dítě musí poznat, že mu učitel rozumí a že na jeho pomoc může spoléhat. Nedopustit, aby se dítě naučilo něčemu špatně! Na tom, co si jednou osvojilo, totiž velmi silně ulpívá a těžko si osvojuje nový pracovní postup. Málo a často! Těmto dětem vyhovuje spíše učení "nárazového typu" než soustavné a dlouhé zatěžování pozornosti. I při školní práci je třeba jim dovolit častější přestávky k odpočinku (asi tak po 20-30 minutách), úkoly rychleji střídat a využívat různých příležitostí k procvičování a opakování látky. Odpočinkem je pohybové uvolnění! Nenutíme dítě do úplného klidu, dovolíme mu po případě při práci klečet nebo stát či jinak měnit polohu. Umístíme je ve třídě ovšem tak, aby nerušilo ostatní děti (totéž platí i pro jeho chování o přestávkách, nenutíme je, aby v těchto mezidobích sedělo klidně v lavici). Pracujeme s ním, pokud možno, za maximálního soustředění! Při písemných pracích je dobře, když učitel u dítěte stojí nebo je má aspoň dobře v dohledu (je proto vhodné např. dítě přesadit na potřebnou dobu do první lavice). V přítomnosti učitele má dítě cítit účastnou sympatii a podporu před zabíháním a zbytečnými chybami, ke kterým je vede jeho překotnost a nedostatek sebekontroly. Zkoušení a práce, které mají vliv na klasifikaci, by se měly dít jen za dobrého soustředění a dobré spolupráce dítěte, a to jen v první polovině vyučovací doby a na počátku jednotlivých vyučovacích hodin. Podle možností bývá někdy vhodné provést takovou zkoušku i individuálně. Je nutno vyloučit všechny vedlejší rušivé podněty! Dítě má sedět samo nebo jen s velmi klidným spolužákem. V jeho zorném poli nemá být nic, co by je mohlo rozptylovat, a v jeho dosahu nic, s čím by si mohlo hrát. Je třeba využít maximálně zájmu dítěte! Zájem silně povzbuzuje pozornost, která bývá nejslabším článkem psychiky těchto dětí. Je třeba nepřipustit, aby vznikal pocit méněcennosti při stále opakovaných neúspěších v soutěži s jinými dětmi, ani pocit výjimečnosti při zvláštním vedení, které mu učitel poskytuje. Jeho výkony hodnotit spravedlivě! To znamená s ohledem na jeho možnosti, a nikoliv s ohledem na běžnou normu stanovenou pro zcela zdravé děti. Zvláště grafické projevy je třeba hodnotit shovívavě. I školní klasifikace má v těchto případech léčebný smysl. Při vedení těchto dětí ve škole je nutná úzká a pravidelná spolupráce učitele s rodiči! Snažte se je vést k realistickému chápání dítěte-především k uvědomění, že zde nejde o prosté povahové závady či závady chování, tkvící jednoduše ve výchovných nedostatcích v rodině či ve škole. Doporučujeme projednávat s nimi některá výchovná opatření, vést je k větší vyrovnanosti a neposilovat v nich zbytečnými výtkami případné (často nevědomé) pocity viny, které pak nakonec vedou k výchovně negativnímu postoji vůči dítěti (odmítavému či ambivalentnímu), nebo naopak k postoji příliš ochranářskému. Práce s těmito dětmi není nijak snadná, ale tam, kde škola a rodina podle výše uvedených zásad a při odborném vedení úzce spolupracují, se většinou podaří obtíže postupně odstranit nebo alespoň zmírnit natolik, že již nebrání normálnímu vzdělávacímu procesu. A to je jistě největší pomoc, kterou mohou školští pracovníci dětem poskytnout. Za určitých okolností lze projevy psychomotorické instability, LMD a ADHD označit podle Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize) za hyperkinetickou poruchu-F 90. Podmínkou je, že kombinace vybraných příznaků musí přetrvávat nejméně šest měsíců a jsou takového stupně, že jsou maladaptivní a v rozporu s úrovní vývoje dítěte. Porucha se objevuje před sedmým rokem věku, ne později. Hyperkinetická porucha má tyto příznaky: dítě není schopno věnovat plnou pozornost detailům, dělá chyby z nepozornosti ve školních úlohách, při práci nebo jiných aktivitách, často není schopno udržet pozornost při úkolech nebo hře, často se zdá, že neposlouchá, co se mu říká, často není schopno sledovat instrukce nebo dokončit školní úlohu, běžné pracovní povinnosti nebo úkoly na pracovišti (nikoliv pro opoziční chování nebo neschopnost pochopit instrukce), často má potíže s organizováním úkolů a aktivit, často se vyhýbá úkolům, které vyžadují volní úsilí nebo je má velice nerado, často ztrácí věci, které potřebuje pro určité úkoly nebo aktivity, jako jsou např. školní potřeby, tužky, knihy, hračky nebo nářadí, dá se rozptýlit vnějšími podněty, je často během denních aktivit zapomnětlivé. Pokud jde o hyperaktivitu musí přetrvávat nejméně šest měsíců alespoň tři z následujících příznaků, a jsou takového stupně, který je maladaptivní a v rozporu s úrovní vývoje dítěte: často neklidně pohybuje rukama nebo nohama, nebo se vrtí na židli, vstává ze židle ve třídě nebo v jiných situacích, kde se očekává, že bude sedět, často nadměrně pobíhá nebo si stoupá v situacích, kdy je to nevhodné (u adolescentů nebo dospělých mohou být přítomny pocity neklidu), často je při hraní nadměrně hlučné nebo má potíže zabývat se ve volném čase tichou činností, trvale projevuje příliš vysokou motorickou aktivitu, která se podstatně nepřizpůsobuje sociálnímu kontextu nebo společenským požadavkům. Pokud jde o impulzivitu, alespoň jeden z níže uvedených příznaků přetrvává nejméně po dobu šesti měsíců, a to do takové míry, která je v rozporu s vývojovou úrovní dítěte: často vyhrkne odpovědi na otázky, které ještě nebyly dokončeny, často není schopno čekat ve frontě nebo čekat, až na něho přijde řada ve hře nebo ve skupinových situacích, často přerušuje nebo se vnucuje jiným lidem (např. skáče do řeči při konverzaci jiných nebo se plete jiným do hry), často příliš mluví bez ohledu na sociální zábrany. Pokud jde o pervazivitu (vše pronikající vývojovou poruchu zasahující do všech oblastí psychiky a osobnosti), musí být kritéria splněna ve více než jedné situaci, např. kombinace nepozornosti a hyperaktivity by měla být přítomna jak doma, tak i ve škole, nebo jak ve škole, tak i jinde, kde je dítě sledováno, např. na klinice, v ambulanci či poradně. Původní názor, že specifické poruchy typu lehkých mozkových dysfunkcí (LMD), ADD a ADHD, hyperkinetické poruchy či psychomotorické instability vždy časem zcela vymizí, se nepotvrdil. Asi třetina osob s LMD má potíže i v dospělosti. Těžko se přizpůsobují v povolání a ve vlastních rodinách a obtížně se společensky zařazují, mívají poruchy pozornosti, problémové společenské chování, bývají explozivní, verbálně agresivní, pocit vnitřního neklidu a emoční, partnerské a sociální problémy. Často mají nedostatky s dodržováním termínů různých úkolů. Uvádí se, že u alkoholiků, toxikomanů, pachatelů trestné činnosti a autonehod i bezdomovců, je vysoké procento osob s hyperaktivní poruchou. U značné částí osob s LMD jde bez odborné nápravy o takzvanou celoživotní diagnózu, celoživotní závadu, poruchu či nemoc. Odborná diagnostika a terapie psychomotorické instability, LMD, ADD a ADHD se realizuje většinou ve školských poradnách a v dětských psychiatrických institucích. Diagnostika se opírá zejména o pozorování a rozhovor v průběhu vyšetřování i o dlouhodobé pozorování (rodiči, učiteli, zájmovými institucemi), anamnestický rozhovor s dítětem, jeho rodiči a učiteli, dotazníky, kresby (obkreslování, kresba lidské postavy), diagnostiku mentální úrovně, diagnostickou metodu číselný čtverec a o anamnestické údaje. Při pozorování a popisu chování při vyšetření by se mělo respektovat např. tato kritéria: průběh adaptace na vyšetření, kvalita a kvantita výkonnosti, spontaneita, osobní tempo, koncentrativnost a distributivnost pozornosti, motorické zvláštnosti, sebedůvěra, celkový dojem, nápadnosti tělesného vzezření a vzhledu, stav smyslů a řeči. Komplexní terapie a reedukace je zaměřena zejména na odstraňování nevhodných, nefunkčních edukačních postupů a podmínek v rodině a ve škole i na sebevýchovu dítěte. Často je nutná psychoterapie, relaxace, meditace, spolupráce s psychiatry, režimová terapie a farmakoterapeutické působení (např. nootropiky). Využívá se i terapeutického působení EEG-biofeedbacku. Stále více je využívána týmová diagnostická i nápravná práce odborníků (např. psychiatr, neurolog, školský, poradenský a klinický psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, výchovný poradce). Někdy je nutná i systémová rodinná terapie. Literatura POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-817-3. vloženo uživatelem» závady a poruchy mobility a pozornosti
závady a poruchy motoriky  >>   Závady a poruchy motoriky: agitovanost (bezcílné pohyby), asterixis (třes rukou), akrální dysfunkce končetin, flapingový třes, echopraxie (opakování úkonů viděných či slyšených v okolí), flexibilitas cerea (doslova vosková ohebnost, spontánní přetrvávání v nezvyklých, ztrnulých pózách a polohách, tzv. nástavách, často namáhavých, končících někdy teprve krajním vyčerpáním), katalepsie (ztrnulé, nehnuté držení těla obdobné jako u flexibilitas cerea, manýrování (obřadně vykonávané pohyby), povelová automacie (vykonávání úkolů nařízených rozkazovacím, povelovým způsobem, které mohou být v rozporu se zájmy postiženého), raptus (náhlý a neobvykle silný motorický projev), stereotypie (dlouhodobě opakované pohyby těla bez souvislosti s ostatní duševní činností a bez zřetelné poruchy vědomí), stupor (stav úplné nehybnosti, provázený nemluvností, enurézou a enkoprézou apod.), tremor (třes). Pro odbornou psychologickou diagnostiku motoriky se používají např. vývojové škály motorického nadání, tzv. motometrické škály podle Oseretzkého. Nejprve se přitom zjišťuje lateralita. Opožděnost o jeden až dva roky se hodnotí jako lehká, opožděnost o dva-tři roky jako střední a opožděnost tři až pět let jako těžká. Často je pro diagnostiku jemné motoriky horních končetin používána zkouška ohýbání drátu např. podle F. Baumgartenové - Tramerové (1888 – 1971). Pokusná osoba obdrží drát o délce 45 cm a o průřezu 1 mm. Předloží se jí nákres klepáče na koberce, podle kterého má vzor jak podle tvaru, tak podle velikosti přesně napodobit. Pro děti i pro dospělé se nezřídka používají testy navlékání korálků za určitý časový úsek. Testem na individuální zjišťování laterální preference a dominance ruky, nohy, oka pro děti i pro dospělé je test laterality Z. Matějčka a Z. Žlaba. vloženo uživatelem» závady a poruchy motoriky
závady a poruchy myšlení  >>   Závady a poruchy myšlení Nejčastější poruchy myšlení jsou dány tím, že jde o nesprávnou syntézu z nesprávné analýzy, o nepřiměřený výklad skutečnosti, který je však provázen přesvědčením o správnosti závěrů. Také sníženou či zvýšenou kritičnost myšlení můžeme zařadit mezi poruchy myšlení. Jednou ze skupin poruch myšlení jsou bludy. Jsou poruchou interpretace skutečnosti. Jde o chorobně vzniklé sebeklamy. Určitou pohotovost k bludům tvoří tzv. paranoidní tendence (vztahovačnost). Dalším typem poruch myšlení jsou ty poruchy, kde převládá jeden z obou základních nervových procesů (vzruch nebo útlum) a dochází buď k myšlení chorobně zrychlenému nebo chorobně utlumenému. Při chorobně zrychleném (překotném) myšlení (tachypsychismus) může dojít až k myšlenkovému trysku. Postižený člověk nestačí zpracovat myšlenky, nedokončuje věty. Je zesílena dynamická složka myšlení. Nastává silný tok, příliv myšlenek, zrychlená výbavnost představ často s náhodnými či povrchními asociacemi. Determinující tendence zde sice nechybí, ale nemůže se dobře uplatnit, neboť postižený často nedovede myšlenku do konce. Další myšlenka vždy navazuje na předchozí pouze povrchní podobou. Tok řeči je zrychlen. Kvantita a halasnost je zvýšena na úkor kvality. Člověk se nechává odvádět ve svém usuzování okamžitými nápady a emočními vlivy. Útlum myšlení (bradypsychismus) - bývá obyčejně spojen s útlumem tělesným. Dynamický element je oslaben, odpovědi přicházejí pomalu, po latencích, nemocný nemá potřebu myslet, je duševně unaven, ulpívá na tématu, je těžkopádný při vybavování asociací. Často se zarazí v myšlení, neboť ho nic nenapadá. Úplný myšlenkový útlum (mutismus) je charakteristický tím, že postižený neodpovídá ani na otázky životně důležité. Při roztržitém myšlení se člověk nedovede dostatečně soustředit na určitý myšlenkový komplex, a následkem toho nedokáže udržet determinující tendenci. Řeč je podobná jako u překotného myšlení. Při zabíhavém myšlení jedinec nevolí kroky myšlení podle důležitosti a determinující tendence, odbočuje k vedlejším myšlenkám, které sice souvisejí s hlavním tématem, ale nejsou podstatné pro to, co chtěl právě říci, opakuje se. Není schopen spontánně se vrátit k původní myšlence. Toto myšlení se vyskytuje hlavně u dětí, primitivů, starých lidí a slabomyslných. Perseverace (ulpívání v myšlení) znamená, že člověk opakuje stejné slovo nebo skupinu slov. Normálně se vyskytuje při únavě, v opilosti, při oslabené pozornosti apod. Někdy člověk vkládá do řeči parazitní výrazy. Perseverace se vyskytuje hlavně u encefalopatií, mozkových arterioskleróz, afázií, různých organicit, které postihly mozek z větší části, či jako difuzní proces a u duševně nemocných se známkami demence. Nevýpravnost myšlení působí, že postižený člověk se nemůže dostat v myšlení dál, protože se točí kolem jedné myšlenky či tématu. Chceme-li, aby se dostal k jinému předmětu, musíme mu pomoci otázkami. Někdy odpoví správně, ale zase se vrací ke svému původnímu tématu. Je to typické pro epilepsie, výskyt je častý též u starších lidí, zejména u senilní demence. Též mentálně retardovaní bývají nevýpravní. Myšlenkový záraz znamená, že člověk se náhle bez zjevné příčiny zarazí, někdy i uprostřed slova nebo věty. Někdy lze stěží rozhodnout, zda jde o záraz v řeči či v myšlení. Tento patologický jev souvisí i s jednáním, bývá pozorovatelný např. u schizofrenie. Bývá doprovázen i útlumem motoriky. Subjektivně mívá člověk pocit úniku myšlenek, prázdné hlavy, není schopen spontánně pokračovat ve sdělování myšlenek. Inkoherentní myšlení je nesouvislé, myšlenky nejsou logicky a obsahově spojené, řeč se skládá z jednotlivých vět, úryvků, eventuálně slov, která nejsou vázána obsahovým poutem. Inkoherentní myšlení má dvě varianty odlišující se vznikem, patogenezí a zevní formou, a to myšlení zmatené a roztříštěné. Zmatené myšlení je projevem obluzeného vědomí. Pozornost nedokáže řídit myšlení daným směrem, determinující tendence není zachována. Při obluzeném vědomí jsou i všechny vjemy nejasné, často se mění v iluzi, střídají se emoce, soudnost je otupena. Nejasné vjemy, iluze i vlastní představy se ve vědomí spojují v nejasné a nesouvislé myšlenky, protože jim chybí řídící element. Člověk nemá vliv na vznik představ, přijímá jednotlivé představy pasivně, a ty se pak spojují bez pravidel do nesouvislých myšlenek. Je to stav podobný snům, proto nazýváme tuto změnu snové či oneirické vědomí a představy vzniklé v tomto stavu jako oneirické, snové. Roztříštěné (rozbíhavé) myšlení nelze subjektivně pochopit. Logická stavba vět zaniká, věty jsou pronášené bez obsahové souvislosti. Asociace jsou rozvolněny (,,slovní salát"). Typické je toto myšlení u schizoformních psychóz. Autistické (dereistické) myšlení znamená, že člověk se nechá v myšlenkách volně unášet svojí fantazií bez ohledu na skutečnost a vlastní zkušenost. Látku dodávají obyčejně přání emočně vyhovující, ale těžko uskutečnitelná. Přání určí směr, ale tento směr není dále řízen logickými zákony, zkušenostmi či skutečnými možnostmi. Někdy bývá předmětem autistického myšlení nějaká záliba, zřídka obavy. Každý z nás se občas oddává autistickému myšlení. Patické je autistické myšlení teprve tehdy, je-li příliš časté, takže narušuje společenský kontakt a nedovoluje člověku přizpůsobit se prostředí. Patická je také ztráta schopnosti rozlišovat mezi skutečností a jejím fantastickým přehodnocením. Magické (symbolické) myšlení má blízko k pověrám. Přisuzuje jevům jakýsi tajemný, symbolický význam. Mírná kognitivní závada je lehká duševní porucha (obvykle ve vyšším věku) projevující se situační poznávací dysfunkcí (např. porucha vštípivosti a výbavnosti paměti nebo učení se nové látce, lehčí porucha pozornosti, mírně zpomalené myšlení a chápání), nedosahující však hloubky a intenzity ani mírné demence. Demence je získané chorobné mírné, středně těžké nebo těžké oslabení rozumových schopností. Jde o snížení již vyvinuté inteligence (nejdříve po druhém roce života). Rozlišují se demence mnestické, tj. ztráta paměti, demence apercepční, tj. ztráta schopnosti odlišit nahodilé od zákonitého, strukturální, tj. ztráta logické stavby myšlení, senilní, tj. stařecké, juvenilní, tj. v mladém věku a traumatické, tj. po úrazu. Mezinárodní klasifikace nemocí (10.revize) uvádí např. demenci u Alzheimerovy choroby, u Pickovy choroby, u Creutzfeldt - Jakobovy choroby, u Huntingtonovy choroby, u Parkinsonovy choroby a demenci u infekci HIV. Jednotlivé závady a poruchy mohou být buď jen mírné a přechodné (tj. dificility) nebo může jít o středně těžké nebo i těžké poruchy. Odborné psychologické diagnostické zkoušky myšlení, speciálních schopností a inteligence První psychometrické (kvantitativní, číselně vyjádřitelné) hodnocení inteligence bylo prováděno pomocí první, druhé a třetí revidované verze Binet - Simonova testu z let 1905, 1908 a 1911. Položky byly upraveny tak, aby odpovídaly věku zkoumané osoby. Šlo o vícedimenzionální, komplexní test inteligence. Tímto dílem začala éra objektivní psychodiagnostiky u dětí. Binet a Simon v této práci použili jako první pojem,, inteligenční věk" a ukázali, jak lze pomocí jejich stupnice inteligenční (mentální) věk měřit. Jejich metoda se rychle rozšířila po celém světě. Bylo dohodnuto, že úloha je adekvátní pro věk, ve kterém ji po prve vyřeší 66 - 75 % vyšetřovaných. Alfréd Binet (1857 - 1911), známý francouzský psycholog a ředitel psychologické laboratoře pařížské Sorbony a Th. Simon (1873 - 1961) se domnívali, že tříleté vývojové opoždění v období dětství svědčí pro mentální defekt. To znamená, že např. osmileté dítě, které splní úkoly testu odpovídající jen věku pěti let, je mentálně defektní. Ukázalo se, že norma takto absolutně chápaná má řadu nevýhod, a proto byl v roce 1914 na návrh W. Sterna obecně přijat relativní ukazatel, označený jako inteligenční kvocient - IQ. Inteligenčním kvocientem rozumíme u dětí do 15 let podíl mentálního věku a skutečného chronologického (matrikového) věku vynásobeného stem. Dosáhne-li např. jedinec v testu úrovně 15 let a jeho věk je rovněž 15 let, je jeho IQ = 100. Z četných revizí Binet - Simonovy metody jsou nejznámější revize amerického psychologa Lewise Madisona Termana (1877 - 1956). Největší úspěch ve světě měla pravděpodobně jeho první Standfordská revize Binetovy - Simonovy stupnice z roku 1916, která obsahovala i úkoly pro dospělé. Praxe ukázala, že škála je vhodná pro věk 5 až 14 let. U dětí od tří do pěti let neměřila spolehlivě. Druhá Standfordská revize, která měla paralelní řadu L a M byla provedena v roce 1937, a to nejen Termanem, ale i Maud Amandou Merillovou (1888 - 1973). Ve třetí revizi v roce 1960 byly obě paralelní řady opět staženy v jednu. Stále je hodnotnou diagnostickou pomůckou pro zjišťování úrovně inteligence odbornými psychology Standford - Binetův inteligenční test - forma L-M, dále test Terman -Merillové či původní Binet - Simonův test a test kresby lidské postavy podle anglické psycholožky Florence L. Goodenoughové a testová omnibusová baterie amerického psychologa rumunského původu Davida Wechslera, která má své varianty pro věk předškolní (WPPSI), školní (WISC) i dospělý (W. -B.), tj. Wechsler-Bellevue. Oblíbený je také omnibusový Test struktury intelektu (T. S. I.) podle Rudolfa Amthauera, který obsahuje subtesty diagnostikující konkrétně praktické myšlení, jazykový cit, chápání vztahů, zobecňování, schopnost zapamatování, praktické početní myšlení, teoretické početní myšlení, plošnou představivost a prostorovou představivost. Často jsou odbornými psychology aplikované při odborném vyšetření intelektu Ravenovy progresivní matrice, které mají variantu pro děti, pro dospělé a pro nadprůměrné dospělé (pro pokročilé). Stále užitečná je i metoda klinického psychologa Jaroslava Jiráska DOI (duševní obzor a informace), která zjišťuje u dětí úroveň jejich verbální inteligence. Cenné jsou i Kohsovy kostky zjišťující nonverbální schopnosti. V individuálním psychologickém poradenství je využívána např. diagnostická metoda TDS (Testy diferenciace schopností) K. Bennetta, H. G. Seashore a A. G. Wesmana, kterou pro Českou populaci standardizoval a přeložil R. Kohoutek. Pro Slovensko přeložili a upravili tuto metodu psychologové V. Hlavenka a I. Rapoš. Testy diferenciace schopností obsahují subtesty: verbální úvaha, numerická schopnost, abstraktní úvaha, rychlost a přesnost vnímání, chápání mechanických vztahů (příklad viz zde)a prostorové vztahy. Pro psychologické poradenství při výběru technických povolání a studia technických oborů byl často samostatně používán subtest chápání mechanických vztahů. Často bývá aplikován rovněž Analytický test inteligence (A-I-T) švýcarského psychologa Richarda Meiliho, který obsahuje např. obrazové řady, číselné řady, kresby a analogie. Speciálně pro výběr na vysoké školy byla původně sestavena psychologem profesorem J. Doležalem a R. Mudrochem Poradenská zkouška. Má šest subtestů. Každý má určený časový limit. Celkový čas administrace testu je asi jeden a půl hodiny. Významná je i WJIE (Woodcock-Johnson International Edition) psychologická diagnostická metoda mentální výkonnosti vytvořená Richardem W. Woodstockem a Mary E. Bonner Johnsonovou. Metoda je standardizovaná i pro českou populaci pro věk od pěti do šedesáti pěti let. Diagnostikuje více kognitivních schopností (verbálních i myšlenkových a kognitivní efektivnost). Cenné pro využití v praxi je také pravidlo francouzského vývojového psychologa a vysokoškolského pedagoga René Zazza (1910 -1996)- podle kterého dítě opožděné ve vývoji intelektu o třetinu až polovinu svého chronologického věku je lehce mentálně retardované (podle staré terminologie je buď lehce, středně nebo těžce debilní). Při testování inteligence musíme mít ovšem na zřeteli, že jde často jen o aktuální výkon v psychologické zkoušce, který může být ovlivněn i některými faktory mimointelektovými, např. momentální indispozicí, strachem, přílišnou úzkostí apod. Proto je žádoucí neomezovat měření jen na jedinou zkoušku, zejména pokud byla aplikována při hromadném testování. Předpokládá se, že inteligence se vyvíjí do 16 - 18 let. Rozpracovává se také tzv. dynamické hodnocení, dynamické testování a posuzování potencionálu kognitivních funkcí např. podle americké psycholožky Carol S.Lidz, německého psychologa Jürgena Guthke (1938-2004) a židovského psychologa Reuvena Feurersteina (1921-2014). Dynamické testování se snaží poznat myšlení zkoumaných dětí jako proces, který se rozvíjí v závislosti na tom jak adekvátně s dítětem rodiče, učitelé a další odborníci pracují. Na rozdíl od tradičního psychologického testování mentální výkonnosti je dynamické testování časově náročnější. Uvádí se, že trvá minimálně dvanáct hodin (rozdělených do tří čtyřhodinových bloků během tří dnů). Klasické testy poznávací (kognitivní) výkonnosti potřebují většinou jednorázovou dotaci tří-čtyř hodin. Dynamické testování bude proto možno ve školských poradnách aplikovat jen u zdůvodněně vybraných dětí. Podstatně kratší, ale i méně exaktní je orientační kvalifikovaný odhad úrovně myšlení na základě odborného pozorování odpovědí žáka na zkušební otázky učitelů při vyučování a na základě rozhovoru s psychologem. Při posuzování rozumových schopností se musíme vyvarovat tendence dát se ovlivnit hezkým, sympatickým nebo naopak nesympatickým zjevem člověka, zdravotním stavem, úhledností (upraveností, usměvavou tváří), tendence přeceňovat schopnosti defektních jedinců a tendence podceňovat schopnosti nadaných osob, zejména když mají mezery, tj. didaktický deficit v některých školských vědomostech a dovednostech buď pro sociální nedbalost nebo pro předčasnou zájmovou specializaci či z jiného důvodu. Odborné vyšetřovaní specifickými diagnostickými metodami by vždy měli lege artis realizovat a vyhodnocovat pouze vysokoškolsky vzdělaní, kompetentní odborně kvalifikovaní psychologové. Literatura KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1.vyd. 2002. 544 stran. ISBN 80-214-2203-3. vloženo uživatelem» závady a poruchy myšlení
závady a poruchy paměti  >>   Amnézie je porucha či ztráta deklarativní paměti (absence vzpomínky na určitý časový úsek). Hypermnézie je zvýšení pamětních schopností, hypomnézie je snížení výkonu paměti (např. zapomínání při únavě). Paramnézie jsou vzpomínkové klamy a konfabulace jsou smyšlenky. Zapomínání (vyhasínání spojů) je poplatné několika podmínkám. Je to časový interval zapomínání (po delším čase zapomeneme více než po kratším). Podmínkou je i druh, typ osvojené látky (smysluplná látka se pamatuje déle než látka bez logiky). Látka, které jsme porozuměli a jež měla vztah k našim zkušenostem, se pamatuje déle. Záleží i na počtu opakování počtu opakování naučené látky.. Mezi další podmínky patří subjektivní činitelé, věk učícího se, jeho povahové vlastnosti, motivace a zvláštní situační okolnosti (např. silně afektivní konfliktní či krizová situace, onemocnění). Pokles výkonnosti paměti bývá projevem únavy, vyčerpání, zvýšeného neuroticismu, někdy i organického postižení mozku, např. arteriosklerózou (ARS cerebri) u osob vyššího věku. Staří lidé si často pamatují, co prožívali před mnoha lety, ale méně si pamatují události čerstvého data, např. i z posledního dne. Jejich paměť pro nové informace je poškozena. Závady paměti nebývají trvalé a mívají i menší kvantitu než poruchy paměti. vloženo uživatelem» závady a poruchy paměti
závady a poruchy pohybu, laterality, lokomoce a praxie  >>   Život záleží v pohybu (Aristoteles). Pro každého člověka je důležité znát stav svých pohybových schopností a dovedností. Tato znalost je velmi důležitá např. při výběru povolání. Závady a poruchy motoriky jsou pro optimální a adekvátní pracovní výkonnost v některých povoláních často kontraproduktivní. U dětí i dospělých se ZÁVADAMI (DIFICILITAMI) MOTORIKY se vyskytují např. některé z těchto obtíží: - přes veškeré úsilí mimořádně neúhledný písemný a kresebný projev, - nápadně kostrbaté písmo s nepřiměřeným tlakem, - značná neobratnost a nesamostatnost v sebeobsluze, - výrazná manuální nezručnost (dyspraxieapraxie), - velká neobratnost v tělocviku, - nápadná neuspořádanost pohybů při chůzi, - časté upadnutí, úrazy, poranění, - částečně ochrnutá ruka, noha, kulhání, - přecvičená levá ruka, protože nelze používat pravou, - překřížená lateralita, - nevyhraněná lateralita, - zhoršené vnímání vlastního těla, - nápadné grimasování, - třesy, záškuby, - jinak nezvládnuté pohyby, - závada či porucha uspořádání, plynulosti a souhry (koordinace) aktivních volních pohybů, -jinak vůlí dobře nezvládnuté pohyby horních i dolních končetin. Se závadami a poruchami motoriky souvisí NLD syndrom, resp. NVLD syndrom (Nonverbal Learning Disability.) Jde o psychonervový syndrom projevující se potížemi, závadami či poruchami (dysabilitou) v neslovním učení. Patří sem např. potíže v motorice, nemotornost, potíže v grafomotorice, dysgrafie, potíže ve vizuální paměti, ve vnímání prostoru, obtíže ve vizuálně prostorové orientaci a organizaci, potíže v matematice, potíže v nonverbální sociální komunikaci a interakci. Osoby s tímto syndromem přitom mívají velmi dobré slovní vyjadřování, bývají výřečné, mají velmi dobrou slovní paměť, jsou pracovité, cílevědomé, vytrvalé. Diagnostika motoriky, lokomoce, praxie a laterality Používají se např. vývojové škály motorického nadání, tzv. motometrické škály např. podle Oseretzkého. Nejprve se přitom zjišťuje lateralita. Opožděnost o jeden až dva roky se hodnotí jako lehká, opožděnost o dva-tři roky jako střední a opožděnost tři až pět let jako těžká. Modifikace: Bruininks-Oseretzky Test of Motor Proficiency. Popis: 46 položek rozdělených do 8 subtestů. Měří se hrubá a jemná motorika. Krátká forma na 15-20 minut, kompletní baterie 45-60 minut. Administrace: úkoly se stoupající obtížností, použití od 4, 0-21 let. Hodnocení a interpretace: body, které slouží k výpočtu 3 skórů: komplexní skór hrubé motoriky, komplexní skór jemné motoriky, celkový skór. Důležité je celkové pozorování dítěte. Motometrickou škálu N. Oseretzkého a Gerharda Göllnitze (1920-2003), německého psychiatra a neurologa přeložila do češtiny psycholožka PhDr. Lea Švancarová. Test měří motorické dovednosti od čtyř do šestnácti let. Pro každý rok se měří šest úkolů. Klacický test psychomotorické zralosti podle N. Osereztkého má po 6 položkách pro věkové rozpětí 5-16 let, zjišťuje zvlášť statickou a dynamickou koordinaci rychlost, přesnost, sílu pohybů a schopnost kontrolovat synkinézy (tj. tendenci k simultánním pohybům různých svalových skupin těla). Tato diagnostická psychologická zkouška měří jemnou i hrubou motoriku. Několik úkolů je určeno pro každou věkovou kategorii. Dítě plní podle instrukcí různé pohybové úkoly, u nichž se zvyšuje obtížnost. Výsledky ukazují celkovou úroveň motorického vývoje, dále v oblasti hrubé motoriky a jemné motoriky. Většinou se tento test používá u dětí s podezřením na opoždění motorického vývoje. Ke zhodnocení schopnosti pohybové koordinace byly vytvořeny různé testy, například test sdružených pohybů (dvěma pákami současně se řídí pohyb hrotu, který má sledovat zakřivenou čáru) nebo audiokinetrou R. Anderthubera (1972), kde člověk s pomocí jedné otáčecí kliky a jedné páky má "běžet" za zvukem, který má tendenci mizet. Studie ukázaly, že existuje těsný vztah mezi úspěchem při těchto zkouškách a ovládáním strojů (Sillamy, 2001). Podrobně se problematikou diagnostiky či terapie motoriky dětí zabývá anglická dětská lékařka A. Kirbyová v knize Nešikovné dítě (vydáno v roce 2000 nakladatelstvím PORTÁL v Praze). Také její syn trpěl touto poruchou. Od závad motoriky, lokomoce a praxie je třeba diferencovat poruchu se stereotypními pohyby uvedenou v Mezinárodní klasifikaci nemocí pod značkou F98.4. Tato porucha chování se projevuje tak, že dítě (mladistvý), produkuje stereotypní pohyby v takové míře, že si způsobuje tělesné poškození nebo výrazně postihuje normální aktivity. Porucha přitom trvá nejméně měsíc. Postižený přitom jinou duševní poruchou ani poruchou chování netrpí. Důležité je rovněž zjištění preference laterality dítěte. K laterální preferenci (praváctví (např. k dextralitě tj. praváctví, sinistralitě tj. leváctví) dochází postupně.Dosažení určitého stupně lateralizace je důležitým vývojovým mezníkem, který se projevuje nejen rozvojem motoriky končetin, ale má svůj význam i pro rozvoj řečových dovedností a pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní. Existuje značné množství zkoušek laterality. Hodnocení a interpretace: vypočítává se koeficient pravorukosti, což je vhodné doplnit dotazováním rodičů i vyšetřovaného dítěte, děti s tzv. zkříženou lateralitou, tj. s odlišnou dominancí ruky a oka, mívají potíže ve čtení i v různých činnostech vyžadujících senzomotorickou koordinaci. Pro děti i pro dospělé se nezřídka používají testy navlékání korálků za určitý časový úsek. Vyšetření laterality může probíhat ve formě pozorování a záznamu, zda dítě reaguje pravou, levou nebo oběma končetinami, když ho necháme: vkládat korály do lahvičky, navléknout niť do jehly, opřít se silou o jednu ruku, plácnout si jednou rukou do nastavené dlaně, sáhnout si na nos, ucho, vlasy, ukázat jak nejvýš dosáhne, mnout si ruce, jakoby strouhat mrkvičku, tleskat jednou rukou do druhé, opakovaně tlesknout dvakrát do rukou a pak jednou rukou do kolena, vsunout ukazováček jedné ruky do kroužku vytvořeného opozicí palce a ukazováčku druhé ruky, jakoby navíjet niť na cívku, sepnout ruce (jako dominantní ruka se hodnotí ta, jejíž palec je nahoře), házet míč a sbírat ho, jako ořezávat tužku, zapínat a rozepínat knoflík, jakoby mlít kávu v ručním mlýnku, utírat prach jednou rukou, zatloukat hřebík, preferenci končetiny zjišťujeme: vystoupit jednou nohou na stoličku, postavit se na jednu nohu, skákat po jedné noze, vsedě zvednout jednu nohu jak nejvíce dokáže, preferenci oka zjišťujeme, podívat se na nás trubičkou a přes širší průhled monoskopu a nakonec projevit i subjektivní přání, kterou rukou chce ve škole psát a malovat. Ve škole je třeba respektovat metodické pokyny, jak učit leváky (u nich nemusí jít o závadu ani poruchu) psaní levou rukou: Držení těla: žák sedí rovně v mírném předklonu. Opírá předloktí o desku zcela symetricky. Střední rovina těla je dána páteří a nosem. Od této roviny se při psaní neodchyluje ani tělo, ani hlava. Dítě se dívá přes ruku, a ne pod rukou. Položení a sklon papíru: tak jako pravák si dává papír k pravé straně od střední roviny těla se sklonem pravého okraje vzhůru, tak u leváka je papír položen vlevo od střední roviny těla se sklonem pravého rohu dolů. Sklon se určí tak, že čára, kterou opíše levá ruka opřená o loket, je shodná s linkami sešitu. Psací náčiní: drží dítě v levé ruce zcela obdobně (zrcadlově) jako pravák v ruce pravé. To znamená: tužka či pero přidržované neohnutým ukazováčkem, směřuje zpět přibližně k rameni. Ruka se otáčí spíš hřbetem vzhůru, opírá se o předloktí tak, aby především zápěstní kloub byl uvolněn. Prsty píšící ruky zůstávají pod linkou řádky. Psací náčiní, předlohu apod. odkládá žák k levé straně. Osvětlení zepředu zleva není na závadu. Při psaní: postupuje žák tak, aby neustále viděl celý text napsaný na řádce. Tím si udržuje kontinuitu výkonu a zabraňuje rozmazávání napsaného textu. Záleží tu též na správném, individuálně voleném sklonu papíru. Směr písma: jde odleva doprava, tedy k sobě, tj. až ke střední rovině těla, přes kterou sešit nepřesahuje doprava. Kdyby žák psal přes střední rovinu těla, začal by se křivit a ohýbal by ruku v zápěstním kloubu. Sklon písma: levorucí žáci vždy nedodržují předepsaný sklon a s oblibou píší stojatě. Takový způsob je pro některého leváka snazší, pohodlnější a rychlejší. Z toho plyne, že nebudeme trvat za každou cenu na písmu ležatém, pokud by to některému levákovi činilo obtíže. Vhodná psychologická příprava je nezbytná, to znamená, že psaní levoruké pokládáme za stejně přirozené jako u ostatních žáků psaní pravoruké. Postoj učitele: levoruké psaní přijímá jako věc samozřejmou, nikoliv neobvyklou. Pak ani při klasifikaci nečiní žádné výjimky. Postoj třídy k levorukému žákovi vhodně usměrní učitel. Spolupráce s rodinou je velmi žádoucí. Jde o to, aby se žákovi dostalo psychologické podpory, ne aby se mu znechutilo psaní z přílišného nucení k procvičování. Leváctví žáka se nesmí stát omluvou pro případné jiné nedostatky. Orientační test dynamické praxe (OTDP) Vytvořil Jiří Míka podle teoretického základu Lurii. Popis: 8 položek zaměřených na pohyb rukou, nohou a jazyka, dítě napodobuje pohyby. Administrace: individuální, třeba vyhnout se podrobnější verbální instrukci, určeno pro děti batolícího až raného školního věku. Hodnocení a interpretace: test je určen k posouzení přesnosti unilaterálních a bilaterálních pohybů horních a dolních končetin s pohybů jazyka, bodové, ale provádí se i kvalitativní hodnocení. Test ohýbání drátu Často je pro diagnostiku manuální zručnosti (praxie) a jemné motoriky horních končetin používána např. zkouška ohýbání drátu podle F. Baumgartenové-Tramerové (1888-1971). Pokusná osoba obdrží drát o délce 45 cm a o průřezu 1 mm. Předloží se jí nákres klepáče na koberce, podle kterého má vzor jak podle tvaru, tak podle velikosti přesně napodobit. Popis: výkonový test, v němž proband manuálně zpracovává určitý materiál podle předem daného vzoru, testový materiál se skládá z předloh a drátu, kvalita výrobku je hodnocena podle předem daných kritérií. Využitelný je zejména pro oblast profesního poradenství Administrace: proband má z drátu vytvořit stejný vzor, jako je na předloze, pro mládež od 14 let, lze administrovat individuálně i skupinově. Hodnocení a interpretace: podle šesti hodnotících kritérií: míra dodržování rovnosti, délka úseček, správnost úhlů, rovnoběžnost linií, kvalita oblouků, celkové provedení.Podle každého kritéria lze získat 1-3 body, hrubý skór se převádí na hodnotu percentilu. Odborné psychologické či speciálně pedagogické vyšetření by mělo vždy vycházet z osobní a rodinné anamnézy, zpráv ze školy a od rodičů, zjištění úrovně intelektu, dále pak vyšetření grafomotoriky, úrovně školních dovedností (čtení, psaní, pravopisu, počítání), ale také z pozorování podmiňujících funkcí (pozornosti, úrovně zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace, motoriky, hrubé i jemné, řeči). Důležitou součástí odborného poradenského vyšetření je také vyšetření laterality, která se může ve svých rizikových typech (např. zkřížená lateralita) rovněž stát faktorem podporujícím závady a poruchy učení. Podle individuálních obtíží se na základě uvážení odborného poradenského pracovníka pak zařazují i další specializované zkoušky (kresba postavy, hodnocení sebepojetí), případně se zajišťuje další odborné šetření (např. neurologické, psychiatrické). Pro vysokoškolsky kvalifikované odborné psychology zajišťuje tuzemské i zahraniční psychologické diagnostické metody, testy, zkoušky, přístrojové metody a psychorehabilitační pomůcky např. firma Psychodiagnostika s.r.o. Kompetentní a kvalifikované, profesní úkony a jejich interpretace v oblasti psychologické diagnostiky motoriky, lokomoce a praxie a intervence v těchto oblastech mají svá odborná pravidla a musí být také v souladu s etickým kodexem profese psychologa. Pro osoby se závadami a poruchami motoriky je nejen zdravotnické, ale i psychologické vyšetření a doporučení (rekomandace) např. pro adekvátní profesní orientaci a výběr povolání velmi žádoucí a užitečné. Literatura KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 544 stran. ISBN 80-214-2203-3. vloženo uživatelem» závady a poruchy pohybu
závady a poruchy pozornosti  >>   Paraprosexie je pozornost zaměřená nesprávným směrem (např. na něco patologického). Hyperprosexie je výrazně zvýšená pozornost věnovaná jednomu problému či předmětu nebo ději. Hypoprosexie je výrazně snížená pozornost (v jedné nebo ve všech jejich složkách). Aprosexie je úplná neschopnost a nedovednost soustředit se, např. v důsledku fyzického a psychického vyčerpání. Tyto závady a poruchy souvisejí se stavem sensoria (vědomí), tj. schopnosti vnímat a poznávat vzájemné vztahy mezi vlastní osobou a životním prostředím. V praxi se místo termínu vědomí často používá pojmu časoprostorová orientace, osobní orientace, situační orientace, místní orientace. Úroveň těchto orientací však může pouze zprostředkovaně informovat o stavu vědomí. V běžném životě se často setkáváme se špatnou koncentrací (soustředěním) a špatnou distribucí (rozdělováním) pozornosti, což se projevuje roztržitostí. Roztržitost se vyskytuje např. v rozčilení, u zastřeného vědomí, u somnolence (chorobné dřímoty), u narkolepsie (neodolatelných záchvatů spánku), v deliriu (obluzeném vědomí, ztrátě orientace provázené zmateností), u obnubilací (mrákotných stavů, ve kterých si postižený počíná jako v hypnóze), u depersonalizace (lehkých poruch vědomí, při nichž vlastní osoba připadá postiženému cizí). Někdy rozlišujeme roztržitost zdánlivou ("profesorskou") a skutečnou. Zdánlivě roztržitý člověk je natolik zaujatý jednou věcí, že nemůže věnovat pozornost věci jiné. Skutečně roztržitý člověk není schopen soustředit se na cokoliv. Častou závadou nebo poruchou pozornosti je absence bezděčné pozornosti. Závady pozornosti nebývají trvalé a mívají menší kvantitu než poruchy pozornosti. vloženo uživatelem» závady a poruchy pozornosti
závady a poruchy řeči  >>   ZÁVADY A PORUCHY ŘEČI mají nepříznivý vliv na úspěšnost během školní docházky a také v některých povoláních, a to zejména v těch případech, kde je závada či poruch a řeči kombinovaná s redukcí rozumové výkonnosti. Mezi závady a poruchy řeči patří např.: - dysfázie jako specificky narušený a opožděný vývoj řeči, projevující se více či méně redukovanou schopností a dovedností naučit se přiměřeně verbálně a ve větách komunikovat, i když jsou vnější podmínky pro rozvoj řeči daného jedince přiměřené. Komunikace nonverbální může být na vyšší úrovni než komunikace verbální. - přetrvávající či prodloužená fyziologická dyslalie (patlavost) což je dificilita řeči projevující se ještě po šestém roce, a to až do sedmého roku, po sedmém roce již jde o poruchu-o tzv. pravou dyslalii, - dificilní parajazyk což jsou doprovodné nonverbální prvky komunikace, které nejsou pro porozumění řeči vždy nezbytné, např. hekání, smích, vzdychání, bručení, výraz obličeje, mimika, gestikulace, ale i přílišné zdůrazňování rytmu a melodie řeči a jejího tempa, - dificilita frázování řeči je lehce či mírně narušená schopnost a dovednost členit, shlukovat a formovat myšlenky a slova do větných úseků a vět, sestavovat věty podle správného slovosledu, drobné nedostatky ve větosloví, - dificilita adekvátnosti, kvality a funkčnosti mluvy jsou lehké a přechodné, situačně podmíněné nedostatky ve srozumitelnosti, věcnosti a funkčnosti mluvy, - dificilita expresivnosti řeči je lehčí, mírná, situační a psychogenní nebo sociogenní závada v dovednosti přiměřeně užívat jazyk a adekvátně se řečí prezentovat, - dificilita hlasitosti řeči což znamená příliš hlasitý, silný a výrazný hlas (hyperfonie) nebo velmi tichý, nevýrazný a slabý hlas (hypofonie), - dificilita rychlosti řeči tj. příliš pomalá (bradylálie) nebo příliš rychlá (tachylálie) mluva v dané sociální situaci, dificilita kultivovanosti řeči tj.nevhodné používání tabuizovaných a slangových vulgárních slov, - dificilita objemu řeči je příliš velký nebo příliš malý objem slov, které člověk produkuje za určité časové období v různých sociálních situacích a skupinách ve kterých je členem, - nedostatky v porozumění řeči, - pravé dyslalické potíže (např. rotacismus, sigmatismus, rinolalie a další) po sedmém roce, - puberfonie je dificilita (závada) či porucha hlasu, která postihuje hlavně muže, kterým i po pubertě zůstává vysoký hlas podobný hlasu ženskému či dětskému, též puberphonia. Dyslexii signalizují značné potíže ve čtení a jazykových předmětech, ač např. v matematice dobře prospívá: - vývojově snížená schopnost a dovednost naučit se správně číst, - zadrhování při čtení, - zaměňování slov a písmen, přehazování písmen a slabik, - na konci prvního ročníku i později dítě zaměňuje tvarově nebo zvukově podobná písmena, např. r-z, k-h, d-t, n-m, a-e, p-g, d-b, - neschopnost číst nebo komolení slov (bažant-žabant), - slabikování a pomalé čtení, - neschopnost při čtení sledovat obsah čteného (i ve vyšší třídě), - obtížný sklad i jednoduchých slov, - dítě při čtení vyslovuje jen s většími obtížemi těžší skupiny souhlásek a těžší neznámá slova, - přehazuje hlásky a slabiky, hlavně koncové, vynechává hlásky a slabiky, - "poznává" najednou celá slova, domýšlí si koncovky a slabiky (často chybně), - přehazuje často pořadí hlásek a slabik ve slově (maso-samo, tam-mat, svatba-stavba, suk-kus atd. jde o tzv. kinetické inverze), - zaměňuje zrcadlově nebo tvarově či zvukově podobná písmena: s-z, p-q, m-n, h-k, z-c, b-d, t-j (jde o tzv. statické inverze či reverze). Rozlišování zrcadlových písmen souvisí s vývojem uvědomělého poznávání pravé a levé strany. Někdy je čtení jen nápadně pomalé, těžkopádné, ale bez typických chyb. V písemném projevu dysgrafického a dysortografického dítěte, nacházíme: vývojově sníženou schopnost a dovednost zvládnout adekvátně pravopis, redukovaný cit pro jazyk a přiměřená rychlost psaní a zejména v diktátech nestačí napsané zkontrolovat, nacházíme často vynechávaná a přidávaná písmenka, nerozlišování tvrdých a měkkých slabik: di-dy atp., dítě špatně píše tvary písmen, zaměňuje je, přehazuje pořadí písmen ve slově (dysortografie bývá asi v 60 % spojena s dyslexií). Kvalitativně vážnější specifická porucha čtení, která je v 10 revizi Mezinárodní klasifikaci nemocí zařazena mezi specifické vývojové poruchy školních dovedností, musí mít přítomny tyto dva znaky: 1/ Skór přesnosti anebo chápání čteného je nejméně dvě standardní odchylky pod očekávanou úrovní pro chronologický věk a obecnou inteligenci dítěte, přičemž jak schopnost čtení, tak i IQ je hodnoceno podle individuálně provedeného testu, standardizovaného pro danou kulturu a vzdělávací systém. 2/ Anamnéza vážnějších potíží při čtení nebo skóry testu, které splňují první /výše uvedené/ kriterium v dřívějším věku a skór v písemném testu, který je nejméně dvě standardní odchylky pod úrovní očekávanou pro chronologický věk a IQ dítěte. Specifická porucha čtení přitom není přímým důsledkem vadné zrakové nebo sluchové ostrosti ani neurologické poruchy a IQ u této poruchy není nižší než 70. Specifická porucha psaní se projevuje tím, že skór podle standardizovaného testu pro psaní je nejméně dvě standardní odchylky pod úrovní očekávanou pro výkon dítěte daného věku. Individuálně provedený standardizovaný test intelektu přitom vykazuje IQ vyšší než 70. Specifická porucha počítání se projevuje tak, že skór na standardizovaném aritmetickém testu je nejméně dvě standardní odchylky pod úrovní očekávanou na základě chronologického věku a jeho inteligence, která nesmí být pod IQ 70. Mezi další parciální nedostatky poznávacích funkcí patří např.: - snížená výkonnost v oblasti některé duševní funkce, - počítání na prstech, závady a poruchy schopnosti a dovednosti operovat s číselnými symboly, - obtížná orientace v číselné řadě, zejména v pořadí číslic, - obtížné odpoutávání se od názoru a obtížné vypracování číselných pojmů (dyskalkulie), - velké potíže při kreslení a malování (dyspinxie) apod. - závady ve vnímání a reprodukci hudby, neschopnost zapamatovat si melodii a reprodukovat rytmus (dysmúzie). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky doporučuje: ,,Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě... Dítě s vývojovou poruchou nebude vystavováno úkolům u nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony přiměřené jeho předpokladům. Jde například o hlasité čtení před celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků ( Pokyn MŠMTV ČR čj. 23472/92-21 k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení). Mezi vážné poruchy psychického vývoje patří: specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (např. specifická porucha artikulace řeči, expresivní porucha řeči, receptivní porucha řeči, získaná afázie s epilepsií a jiné vývojové poruchy řeči a jazyka), specifické vývojové poruchy školních dovedností (např. specifická porucha čtení, psaní, počítání, smíšená porucha školních dovedností), specifická vývojová porucha motorické funkce, smíšené specifické vývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy (např. dětský autismus, Rettův syndrom ( postižení expresivní a receptivní řeči, těžká psychomotorická retardace, komunikační dysfunkce), hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby, Aspergerův syndrom (kvalitativní narušení vzájemné sociální interakce jako u autismu, kognitivní vývoj v normě) a jiné. Školní klasifikace a hodnocení dětí se specifickými poruchami učení U žáka s prokázanou poruchou se ve výchovně vzdělávacím procesu používají klasifikační stupně pouze v případech, kdy mají skutečně informativní hodnotu, jinak se užívá převážně slovní hodnocení. Při slovním hodnocení se uvádí úroveň: ovládnutí učiva předepsaného osnovami (např. ovládá se značnými mezerami), myšlení (např. odpovídá nesprávně i na návodné otázky), vyjadřování (např. vyjadřuje se s potížemi), aplikace vědomostí (např. dělá podstatné chyby a nesnadno je překonává), píle a zájmu o učení (např. má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty). Ve vyšších ročnících základní i střední školy přihlíží učitel při klasifikaci k druhu a stupni nápravy poruchy, pokud má vliv na úroveň práce v jednotlivých předmětech. Místo kontrolních prací a diktátů, na jejichž výsledky má porucha vliv, volí individuální formy zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků. Odborná pedagogicko psychologická diagnostika dětí se specifickými závadami a poruchami učení Vedle pozorování a speciálních zkoušek čtení srovnávaných s testy inteligence, můžeme využít i Zkoušku G, sestavenou slovenským pedagogickým psychologem Mikulášem Milanem (1915 - 1976) pro diagnostiku porozumění obsahu čteného textu. Zkouška G vysoce korelovala s testem verbální inteligence. Úroveň vyspělosti percepčně motorických funkcí diagnostikuje psychologický Test obkreslování Zdeňka Matějčka a Marie Strnadové. Jde o soubor dvanácti kresebných předloh tvořících řadu podle stoupající složitosti (od kruhu po průnik dvou kvádrů). Stále oblíbená je Zkouška čtení od Z. Matějčka a Z. Žlaba, která v kombinaci s omnibusovou (multidimenzionální) psychologickou diagnostickou metodou inteligence může být využívána při diagnostice specifické poruchy čtení. Schéma pro analýzu a hodnocení chyb v psaném projevu, např. v diktátu uvádí český psycholog a vysokoškolský učitel Zdeněk Matějček (1993): Dítě ještě neumí psát všechna písmena. Není si jisté tvarem všech písmen. Zaměňuje písmena, která se podobají z hlediska tvaru či zvuku. Porucha sluchové analýzy slov na slabiky a hlásky. Nerozlišuje délku samohlásek, vynechává čárky. Vkládá samohlásky k slabičnému r a l. Dělá chyby, které jsou důsledkem nějaké poruchy řeči. Spojuje slova v jeden celek, nediferencuje hranice vět. Chyby z nepozornosti a překotnosti: vynechává písmena, háčky, čárky apod. Gramatické chyby z fonetického zápisu slov. Gramatické chyby z neznalosti pravidel. Problematika závad a poruch řeči má multidisciplinární ráz. Spolupracují zde na diagnostice i nápravě např. pracovníci z oblasti pedagogiky, psychologie, logopedie, foniatrie, psychiatrie a neurologie i plastické chirurgie. vloženo uživatelem» závady a poruchy řeči
závady a poruchy vědomí  >>   Vědomí je v psychologii označováno jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty. Stav vědomí není stabilní, ale kolísavý. Zvýšený i snížený stav vědomí může být v mezích normy nebo může být i patologický, poruchový. Zvýšený arousal je nadměrná nabuzenost, zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavost. Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň. Poruchy vědomí se projevují např. kolapsem (mdlobou), což je krátká a úplná ztráta vědomí, nebo osobní dezorientací (člověk si např. nemůže vzpomenout na vlastní jméno, neví, kdy se narodil atp.), místní dezorientací (člověk neví, kde bydlí apod.), situační dezorientací (člověk neví, jakou má právě roli ve svém prostředí), časovou dezorientací (člověk neví, jaké je právě datum). U všech typů dezorientace člověk není schopen opravit chyby přes nápomoc, jde o případy afázie a agnozie. Závady a poruchy vědomí mohou být kvantitativní (krátkodobé a dlouhodobé) nebo kvalitativní. Kvantitativní poruchy vědomí jsou např.: somnolence-snížená bdělost, ospalost, chorobná dřímota, sopor-středně těžká forma bezvědomí, torpor-strnulost, malátnost, ochablost, ochromenost, synkopa – krátká mdloba, krátkodobá ztráta vědomí, kóma – těžká ztráta vědomí. Kvalitativní poruchy vědomí jsou např.: delirium – obluzené vědomí, delirium furibundní – s neklidem, s afektivní labilitou, delirium blandní – bez výraznějšího neklidu a afektů, delirium musitující – s mírnými automatickými produkcemi vyvolanými halucinacemi, amence – stav zmatenosti, obnubilace-mrákotné stavy, Ganserův syndrom – vzácnější forma obnubilace (např. u vězňů), derealizace – odcizení okolí, ztráta reálnosti vnějšího světa. Závady a poruchy spánku jsou např.: dysnystaxis – nedostatečná hloubka spánku, mělký spánek, postiženou osobu lze velmi snadno probudit dyssomnie – narušení kvantity spánku, hyposomnie – krátké trvání spánku, insomnie – nespavost (totéž co agrypnie), hypersomnie – nadměrná spavost (i ve dne), inverzní spánek – spaní hlavně ve dne, bdění v noci, somnambulismus – náměsíčnost, lunatismus, pavor nocturnus – noční děs provázený křikem, noční můra – živý úzkostný sen, který si jedinec pamatuje. vloženo uživatelem» závady a poruchy vědomí
závady a poruchy vnímání (percepce)  >>   K poruchám vnímání patří především defekty způsobené odlišnostmi čidel. Je to např. krátkozrakost, dalekozrakost, šeroslepost, nedoslýchavost. Vysoký výskyt výrazné selektivní percepce pod vlivem afektů, emocí nebo stáří může signalizovat perceptuální obranu, stres nebo i vážnější poruchu znemožňující objektivní vnímání a hodnocení reality. Mezi tzv. závady percepční dysfunkce patří tendence k zrcadlovému vidění, nižší úroveň tvarové diferenciace, nedotváření celosti tvaru z organizovaně strukturovaných částí. Vážnou poruchou vnímání je daltonismus, což je úplná nebo částečná barevná slepota. Místo barev vidí postižený odstíny šedi. Nejvážnější poruchou vnímání jsou halucinace. Při nich objektivně nepůsobí na čidla zvenčí určitý podnět, člověk však má přesto dojem, že jde o skutečný vjem. Halucinace mohou být sluchové, zrakové, čichové, chuťové, fiktivní, kombinované atp. Nemocní mají zvýšený pocit pravdivosti zážitku a nejsou schopni kritického ověření jeho pravosti. Pseudohalucinace jsou zdánlivé vjemy vznikající bez vnějšího podnětu, kdy však člověk připouští omyl a je schopen kritické opravy. Při vnímání prostorových vlastností předmětů mohou vznikat zrakové klamy (iluze). Mnohé z nich se vysvětlují tzv. centrací, což je soustředění vnímání na jednu část zorného pole, na tzv. figuru. To, co vnímáme nejasně, je tzv. pozadí. Figura se ovšem za určitých okolností může stát pozadím a naopak. Jiným klamem je tzv. fí-fenomen Maxe Wertheimera (1880 - 1943). Podněty vyskytující se současně nebo objevující se rychle po sobě nejsou vnímány jako elementy vedle sebe, ale vzájemně na sebe působí a vytvářejí tvar (Gestalt), tj. celek, který se nedá redukovat na součet částí. vloženo uživatelem» závady a poruchy vnímání (percepce)
Závady a poruchy vůle a jednání  >>   Může jít o kvalitativní nebo kvantitativní závady a poruchy jednání a poruchy vůle. Mezi kvalitativní poruchy jednání a vůle patří např.: katatonické symptomy, katalepsie (strnulost svalstva), zárazy jednání, negativismus, povelový automatismus, stereotypie, iterace, manýrování, raptus-prudký záchvat zuřivosti, impulzivní jednání, frenoleptické snahy, jako je např. dromomanie-chorobná toulavost, kleptomanie-chorobné krádeže, pyromanie chorobná záliba v ohni a sklon ke žhářství, dipsomanie (kvartální ataky alkoholismu), oniomanie (chorobné nakupování). Mezi kvantitativní závady a poruchy jednání patří: hypoagilnost-malá aktivnost a spontánnost, hyperagilnost-extrémně velká aktivita a spontaneita, agitovanost-chorobně neklidná aktivita. Hypobulie-snížené, oslabené volní úsilí) až abulie (úplná ztráta schopnosti zahájit nějakou činnost, hyperbulie-přebujelost volní aktivity, extrémní volní úsilí nepřiměřené situacím. Závady vůle a jednání nebývají trvalé a mají menší kvantitu než poruchy vůle a jednání. vloženo uživatelem» Závady a poruchy vůle a jednání
Stránky: <<předešlá-- --následující>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz