Pojem adekvátní

Slovo:

adekvátní


Význam:

odpovídající, přiměřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, pozorování, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, únava, školy podporující zdraví, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, sebevýchova, didaktické testy, mládí, paměť člověka, charakter v psychologii, závady a poruchy řeči, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, prenatální vývoj a porod, stresy a psychická traumata na školách., strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, CHTC zkratka ve zdravotnictví, CHTB zkratka ve zdravotnictví, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, slow food, testy inteligence, kojenecké období vývoje, validita metod poznávání psychiky, duševní pohoda, persona a její poznávání, city zaměřené na sebe, druhy učení, První česká školská psychologická poradna a klinika, senzitivní osoby s intropunitivitou, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, školní prostředí, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, dospělost, perinatální období vývoje, předškolní dítě, batole (toddler), prepubescence, postpubescence, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, healthy lifestyle, prepuberta, psychická způsobilost pro školu, personality (angl.), osobnost v psychologii, personalismus a charakterologie, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, postoj, vývoj jedince, autokognice a self-management, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, normální kojenec, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, schopnosti a dovednosti, životní styl, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, psychometrika, agrese a šikana, handicapované děti, stresory učitelů a učitelek, sociometrie v praxi, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, vývojové období batolete, mladší školní věk (prepuberta), děti s handicapem, výchova a její zkoumání, Lehká (mírná) subnorma intrelektu, psychologie zdraví a nemoci, sebepoznávání a sebeřízení, přizpůsobovací metody a techniky, paliativní a respitní péče, kompetence intelektuální, vědomí v humanitních vědách, kompetence interpersonální, environmentalistická etika, transakční analýza v psychologii, psychologie ontogenetická, psychologie humanistická, FH zkratka ve zdravotnictví, semantická parafazie, maladaptivni profesni orientace, vývoj poznávání dětí ve školní edukaci, paradoxní nálada, sociální psychologie školy, vlivy specifiky národní a dobové kultury, psychologie kognitivní, sociální psychologie rodiny, sociální komunikace a interakce, Vlivy mimorodinného a mimoškolního prostředí, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, předmět psychologie duševního vývoje, Glasser William, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, saturace potřeb v rodině, školní, Úvod do sociální psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, učební strategie, Foglar Jaroslav, vývojové stadium mládí, vývojové stadium dlouhověkosti, vývojové stadium předškolní, kognitivismus v psychologii, abnormální chování a prožívání člověka, vývojové stadium středního věku, vývojová etapa puberty, ontogenetická stadia lidského jedince, vývojové stadium prepuberty, růst lidského jedince, vývojová stadia lidského jedince, normální osobnost člověka, citové procesy a stavy člověka, učení sociální, sebehodnocení, hry dětí předškolního věku, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, profesní psychologické poradenství, hodnocení dětí v mateřských školách, porod, chyby při posuzování psychiky a osobnosti, zdravý životní styl, intelektové závady a poruchy, vztahy učitelek a učitelů a žáků, pasivní adaptační reakce, humanistická koncepce v psychologii, pedagogicko psychologická poradenská péče, efektivní způsoby adaptace, osobnost a zdraví, sociální determinace psychiky, škála pro hodnocení pracovníků, osobnost typu A, pracovní kariéra, typy pracovního prostředí a osobnostní orientace, agresivní a extrapunitivní chování, osobnost typu C, syndrom profesního vyhoření, konfliktní situace, psychologické vysokoškolské poradenství, historie výchovného poradenství, intropunitivní zaměření osobnosti, sociálně a pedagogicky anormativní děti, psychosomatické tenze u dětí, stadia poradenského rozhovoru, normalita osobnosti, psychologické aspekty pracovního prostředí, pozorování v zátěžových situacích, pozorování při verbální komunikaci, komunikace verbální, Disease, normality (angl.), funkční normalita, skupinový narcismus, bilanční diagnostika, hypochondrický, antropomorfizace, vigilita pozornosti, rekonstrukční fantazie, sociální opora, psychofarmakoterapie, hypertrofie ega, reprodukční zdraví, team building (angl.), dysmetrie, topická diagnostika, narativní psychologie, expresivní složka řeči, permarexie, narcismus society, intropunitivní tendence, antistigmatizace, technostres, syndrom dysmorfofobie, profesní bonita, standardnost, verbální frázování, volní insuficience, psychický doping, auditivní gramotnost, vysoce funkční autismus, čtenářská gramotnost, faktor redefinice, genderová rovnost, arbitrovský typ, Bobathova terapie, alostáza, psychická resilience, ego resilience, verbální eupraxie, genderová korektnost, optimální osobnost, chronická afázie, efekt atribuce, functional literacy (angl.), adjustované chování, duševní hygiena, analytický, Good Enough Mother (angl.), kognitivní deficit, hyperdiferenciace, hypogeneralizace, kariérní zralost, zdravotně orientovaná zdatnost, grandiózní self, psychické ekvilibrium, předsudek, eufunkce, tonizace, nadlimitní zátěž, percepční obrana, allocentrismus, desinhibice, hypomanická nálada, sociální kompetence, sociální adaptabilita, konstruktivní myšlení, evaluační opora, pozitivní seberealizace, supersaturace, Yerkes-Dodsonův zákon, interpersonální inteligence, taktika, akatafázie, dysfrázie, informační opora, facilitátor, normativní normalita, maladaptivní profesní a studijní orientace, edukační instituce, big five v psychologii, workogenie, sociální učení, funkční socializace, spirituální zdraví, sociocentrická mluva, paidotrop, moria, psychosociální zralost osobnosti, sociálně abnormální osobnost, prekoncepční metody genetické prevence, pajdotrop, maladjustovaný, alexitymický, hypokalkulie, silná organizační kultura, Prizonizace, impulzivita, těžká demence, sociální kompetentnost, eupraxie, konstruktivní konflikt, proklamativní edukace, zrcadlení (pacing), preterapie, sociální dovednosti, primární neúspěch, aktivní pozitivní imaginace, fonismy, kognitivní a učební strategie, adaptační metody a techniky, persona typu C, fotismy, inadekvátnost emocí, motorická edukabilita, silné ego, lymfedém, funkctional skills (angl.), assertivní, persona typu B, typologie školní třídy podle G.Gereba, požadavky na empirické kognitivní metody, psychomotorická instabilita, halový efekt v psychologii, Determinanty normální osobnosti, duševní zdraví, dysmotivační syndrom, bonding a attachment, pozitivní imaginace, synchronní sociální chování, asynchronní sociální chování, perinatální stadium vývoje, empatizující inteligence, habitus normostenický, problémové děti a mládež, Psychodiagnostické metody, racionalizace jako přizpůsobovací operace, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, návyky, normalita a abnormalita osobnosti, normální a abnormální osobnost, psychoterapie ve zdravotnictví, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, nálady a jejich závady a poruchy, adultopsychologie interevia, longevita, prosociálnost v chování, employability (angl.), ideativní dyspraxie, developmental assets (angl.), Ariadnina nit, psychologie adolescence, rituály, autokognice a autoregulace, Taročková Tatiana, psychický infantilismus, body shaming (angl.), cognitive support (angl.), komunikační kompetence, kompetence občanské, utilizační chování, kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, pozitivní identita, komunikační degradace, Huarte Juan (1529-1588), extrémní intenzita stresu, algoritmická orientace, analytický typ percepce, psychoedukace, Gordonova metoda, klíčové kompetence, koverbální chování, afázie kondukční (centrální), racionální psychoterapie, normomotivovanost, sekundární neúspěch, afázie anomická (amnestická), extralingvistické závady a poruchy, metapaměť, boiled frog syndrom, adlerovská psychoterapie, metoda one brain, business intelligence (zkratka BI), miscoping, hyperkonformní persona, hyperprotektivní persona, tranzitorní objekt v psychologii, suportive communication (angl.), vývojová dysfázie, hyperprotektivní osoba, konformní osoba, dificilita expresivnosti řeči, dificility počítání, motorická docilita, hyperkonformní osoba, adekvátní psychické kompetence, assertivenes (angl.), reumatická osobnost, Triple Bottom Line, dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, arbitrovský syndrom, lexithymie, dy-dy syndrom, personální kapacita, ideální žák a žákyně, serialita, Meichenbaum Donald, analogonKnihy

Shakespeare a teorie interpretace -- autor: Kastnerová Martina
Máme dítě s handicapem -- autor: Fitznerová Ivana
Akutní stavy v urologii -- autor: Kolombo Ivan, Klézl Petr, Grill Robert, Čapka David
Více konzervativnější! -- autor: Staehle Hans Jörg

Komentáře ke slovu adekvátní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » adekvace
následující slovo: » adekvátní psychické kompetence
slovo se nachází na stránce: A:16
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz