Pojem agresivita u dětí

Slovo:

agresivita u dětí


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Agresivita je psychicky i brachiálně útočné, výbojné, či nepřátelské chování a jednání vůči druhé individuální bytosti, skupině, instituci, věci nebo i vůči sobě samému. Zahrnuje značnou šíři projevů od symbolických a řečových forem až po fyzické napadení.
Agresivita jako aktivní bojovná reakce na skutečný nebo domnělý ohrožující podnět je vývojově velmi starým jevem. Je protikladem útěku, úniku. Byvá častým prostředkem i k obraně osobního vlastnictví, vlastního území, osobního teritoria.
U přeškolních i školních dětí pozorujeme často projevy agrese při hrách. Některé děti (zejména chlapci) si dělají nárok na větší prostor a na držení většího počtu hraček ve svém osovním vlastnictví. Aby dosáhly svého cíle dovedou zhusta jiné děti i šikanovat. Na rozdíl od dospělých mívají děti svou agresivitu většinou provázenou křikem, výraznými projevy emocí a afektů.
Míra a úroveň tendence k agresivnímu chování a jednání vůči ostatním lidem nebo i věcem bývá ovlivněna somatypem, temperamentem, dědičností, etickou nezralostí, různými formami disharmonického vývoje, hyperaktivitou, disociálním vývojem, úrazem mozku, nesprávnou rodinnou výchovou .
Patologické formy agresivity se vyskytují u některých neuropsychických a psychosomatických poruch, např. u některých psychóz, neuróz a poruch osobnosti.
Agresivita dětí, ale i dospělých a seniorů se třídí podle řady kritérií, např. podle výraznosti jejích vnějších projevů na agresivitu zastřenou a otevřenou.
Mezi zastřené (nepřímé) formy agresivity patří např. škádlení, vtipkování na ukor druhého, posměch a výsměch, ironie, pomluvy, hanlivé přezdívky, jízlivosti, intrikování.
Mezi otevřené (přímé) formy agresivity patří vyhrůžky gestikulací, mimikou, slovní úrážky, vulgární nadávky, záchvaty zlosti a vzteku spojené s tělesným násilím nezřídka vedoucímu i ke zranění napadnutého jedince.
Podle směru agrese rozeznáváme chování heteroagresivní a autoagresivní.
Heteroagrese sje zaměřená na jiné osoby. Projevuje se např. omezováním mobility jiného dítěte v prostoru, jeho fyzickým napadáním, přivlastňováním si jeho či jejich předmětů , věcí a hodnot (např. jídla, nápojů, cukrovinek, hraček).
U starších dětí dokonce lze něldy zjistit i tendenci přivlastnit si kapesné (část nebo celé) druhého dítěte a dělat si z vybraných dětí sluhy, jakési komorníky, zásobovatele a zajatce.
Takové chování a jednání je spojeno se zastrašováním oběti, aby měla strach a obavy tuto jejich heteroagresivitu oznámit dospělým (např. učitelům a učitelkám, rodičům).
I u předškolních dětí se vyskytují nebezpečně agresivní hry na odsouzence, což má značné rizika ( děti odsouzené závadovým agresivním jedincem nebo závadovou skupinou bývají např. přivazovány ke stromu, trefují se do nich různými předměty). Je třeba odstraňovat z dosahu dětí i kabelky z umělé hmoty, které už byly příčinou i nechtěného udušení spolužáka či spolužačky.
Autoagresí rozumíme agresi zaměřenou na sebe sama. Může být totální, tj pokus o sebevzraždu (suicidium). Jsou již zámy případy dětí, které nevydržely chronické šikanování svých spolužáků nebo spolužaček a spáchaly sebevraždu. Také strach dětí z reakce rodičů na jejich špatné školní vysvědčení bývá příčinou sebevražedného pokusu.
Autoagresivita bývá častěji selektivní (dílčí). Jde o trestání sebe sama sebepoškozováním.
Je možno rozlišovat tři stupně autoagrese. autoakusace tzn. sebeobviňování (intropunitivita, výčitky sobě samému), automutilace (sebezraňování , sebetrýznění) a suicidium (sebevražda).
Některé úporné projevy patologické autoagresivity u dětí, jako je např. dlouhodobé a systematické vytrhávání si vlasů (trichotilomanie) je třeba odstraňovat ve spolupráci s dětskou psychiatrickou a dětskou klinicko psychologickou službou.
Z časového hlediska může být rozlišovaná agrese následná a odložená (té se někdy říká metoda patrontašky) uchovávající si agresi na vhodnější dobu.
Čím je však dítě mladší, tím je většinou natolik spontánní, že reaguje častěji situačně, okamžitě, následně, s minimální latencí. Nemá ještě vyzrálou schopnost a dovednost promyšlené a odložené agrese a msty.
Příčinou agresivního chování dětí i dospělých bývá často stav psychosomatické nepohody, nakumulovaného vnitřního napětí. deprivace (strádání), zklamání a pocitů bezvýchodnosti u jednotlivce, jehož úsilí o dosažení určitého pro něho významného cíle a uspokojení té či oné základní životní potřeby bylo blokováno a mařeno (frustrováno).
Mezi příčiny a podmínky agresivního chování patří rovněž stresy, konflikty, nedostatek sebekontroly, sebemonitorování a disciplíny. pocity křivdy, nepochopení, malé akceptace ze strany ostatních, řevnivost, žárlivost, strádání, hlad, žízeń, únava a vyčerpání, snaha zvýšit si sebevědomí, ohrožení osobního vlastnictví, individuálních potřeb a hodnot.
Míra agresivity je dána také úrovní individuální snášenlivosti (frustrační tolerancí) vůči zátěžím všeho druhu. Je žádocí usilovat o zvyšování úrovně této snášenlivosti.
Výchovné postupy v rodině i ve škole by se u dětí neměly snažit o naprosté a úplné vymycení jakéhkoli agresivity, ale vždy o její redukování , usměrňování a kultivování.
Z hlediska duševní hygieny může totiž být zdůvodněná, zvládnutá a přiměřená míra obranné nebo symbolizované agresivity (ve výtvarné činnosti, např. v kresbě a modelování), a někdy i užitečná. Rychle redukuje psychosomatické napětí a obnovuje duševní rovnováhu.
Nezdůvodněné a nepřiměřené formy agresivity dětí je žádoucí nejen odsuzovat a trestat, ale i vést dětí k většímu sebeovládání a k vstřícnějšímu (afiliantnějšímu) chování, které kladně hodnotíme a odměňujeme.
Výchova na školách i v rodinách musí usilovat o rozvoj správných a sociálně přiměřených přizpůsobovacích technik dětí, a to jak aktivních, tak pasivních.
Hlavním cílem by měla stále být zdravá, rozvinutá, harmonická a humanitní osobnost.

Komentáře ke slovu agresivita u dětí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » agresivita odložená
následující slovo: » agresivita, násilí, šikana
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:82
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz