Pojem citové závady a poruchy

Slovo:

citové závady a poruchy


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

CITOVÉ ZÁVADY A PORUCHY mohou být např. při zvýšeně intenzivní nebo sníženě intenzivní, ploché, nedostatečně rozvinuté nebo porušené emotivitě, náladovosti a afektivitě na vrozené bázi nebo při organických postiženích centrální nervové soustavy.
Metaforicky bychom mohli říci, že u některých lidí se projevuje jakási trvalá emoční nemajetnost, nedostává se jim vlastních citových statků. S takovými lidmi bývá např. pohodové soužití velmi obtížné.
Emoční, citová a mravní nevyrovnanost může být příčinou disociálních i psychosomatických závad a poruch.
Disociální poruchy se projevuje anetičností, nedostatkem soucitu a empatie, extrémním egoismem, nezdrženlivostí, nedostatkem ohledů a pochopení pro sociální okolí, nelítostností, bezohledností vůči zdraví i životu ostatních lidí a vůči společenským normám, pravidlům a závazkům, absencí pocitu viny a neschopností poučit se z trestů.
Histrionská porucha se projevuje výraznou emoční nezralostí, nadměrnou povolností a závislostí na jedné straně a krajním egocentrismem a hostilitou na straně druhé. Histrion touží být co nejvíce a často středem pozornosti, životní příběhy druhých lidí ho příliš nezajímají, má navenek velmi výraznou, ale mělkou a hlavně labilní emotivitu a afektivitu. Snaží se o svůdný a přitažlivý zjev, chová se často teatrálně a hystericky.
Někdy si lidé stěžují i na emoční lepivost jiných osob, a to dětí i dospělých, která může být zapříčiněna emoční deprivací (strádáním).
Nálady závadové a poruchové mohou být patické, což znamená, že jsou většinou extrémně intenzivní, mají hluboký vliv na jednání, chování, prožívání a osobnost postiženého i na jeho životní funkce. Nejsou příliš přístupné logickému a racionálnímu přesvědčování okolí.
Mezi patické nálady patří např.:
manická - chorobně rozjařená a povznesená, provázená extrémní podnikavostí a hyperaktivitou, tachypsychismem a tachymotorikou (zrychlením pohyblivosti),
hypomanická- bujará nálada, zvýšená aktivita, zvýšený optimismus do budoucna,
depresivní - chorobně smutná, extrémně pesimistická, často provázená myšlenkami na sebevraždu, ztrácející perspektivy do budoucnosti,
apatická - netečná, lhostejná, znechucená, emotivně plochá,
explozivní - výbušná, ,,třaskavá", vyskytující se např. u epileptiků a chronických alkoholiků,
expanzivní - arogantní, podrážděná, hyperkritická, netrpělivá,
euforická - povznesená, blažená, a to často neadekvátně dané situaci.
Trvalé poruchy nálady jsou ty, jejichž trvání je delší než dva roky. Řadí se sem cyklotymie a dystymie.
Cyklotymie v patopsychologickém smyslu slova (Ernst Kretschmer má jinou obsahovou náplň tohoto pojmu) trvale střídá stavy smutku a hypomanie. Nesplňuje však diagnózu depresivní ani manické epizody.
Dysthymie znamená trvalou, mírnou, ale chronickou depresi.
Afekty závadové a poruchové se projevují chorobně přehnanými afektivními reakcemi (např. zlosti, vzteku) na i jen mírně nepříjemné, stresové vnější podněty. Afektivní reakce jsou provázeny bouřlivými motorickými výboji, poruchami vědomí (např. mrákotným stavem) a následnou amnézií na vyvrcholení afektu.
Jde např. o tyto patické afekty:
patická afektivní iritabilita - projevuje se sklonem k nadměrně silným afektům a extrémní dráždivosti a podrážděnosti např. u osob mentálně retardovaných a dementních.Příčinou afektů jsou organické mozkové poruchami, ale i intoxikace (např. alkoholem).
Paroxysmální afekty -krátkodobé a prudké až bytostně silné (existenciální) afektivní záchvaty např. velké úzkosti, strachu, zlosti, destabilizace, vnitřní tenze, vysoký krevní tlak, neklidu, chaosu, bezmoci. Mohou být způsobeny mimořádně dramatickou situací nebo organickým onemocněním.
Afektivní a emoční inkontinence - neschopnost zadržet nebo ovládnout výrazové projevy afektů a emocí (např. pláč), a to ani na v podstatě málo emoční nebo neemoční podněty, rychlé střídání kladných i záporných reakcí. Jde často o organicky podmíněnou psychickou poruchu.
Fobie - vtíravé strachy.
Afektivní poruchy bez psychotických příznaků se dělí např. na:
manickou epizodu,
bipolární afektivní poruchu,
depresivní epizodu,
periodickou (rekurentní) depresivní poruchu.
Manickou epizodu
charakterizuje hypománie nebo mánie, rozjařená nálada, zvýšená aktivita nebo neklid, zvýšená hovornost, utrácení, nadměrná familiárnost bez psychotických příznaků.
Bipolární afektivní poruchu charakterizuje
periodické střídání různě dlouhých manických (chorobně povznesených) a depresivních (chorobně smutných) epizod , úvahy o sebevraždě i dokonané pokusy os sebevraždu po různě dlouhých intervalech zdraví (remisích), bez psychotických příznaků.
Depresivní epizoda
je poměrně častá afektivní porucha: smutná až zoufalá nálada v trvání alespoň dvou týdnů, pokles energie, stupor nebo agitovanost, úzkost, úvahy o sebevraždě, avšak bez psychotických příznaků.
Pokud obsahují afektivní poruchy psychotické symptomy popisuje je současná psychiatrie jako schizoafektivní poruchy depresivního typu, manického typu a smíšeného typu.
U manického typu je typická expanzivní nálada se zvýšeným sebevědomím, vzrušením, někdy agresivitou. Současně jsou přítomny megalomanické nebo perzekuční bludy a halucinace.
U depresivního typu je depresivní nebo úzkostně depresivní nálada, ztráta životního elánu, sebeobviňování a sebepodceňování i autoakuzační nebo hypochondrické bludy, resp. bludy perzekuční,
U určité části populace zjištujeme alexitymii, což je dočasně či trvale snížená schopnost a dovednost
identifikovat, chápat a rozumět, ,,číst" vlastní i cizí emoce, city, afekty a nálady a správně je popsat, posoudit,
hodnotit a adekvátně ovládat a regulovat.
Mezi emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství patří např.:
separační úzkostná porucha v dětství (dítě se např. obává, že ztratí nejbližší osoby),
fobická úzkostná porucha v dětství (dítě má strachy a úzkosti),
sociálně úzkostná porucha v dětství (dítě se vyhýbá neznámým dospělým i vrstevníkům),
porucha sourozenecké rivality (dítě projevuje negativní emoce k mladšímu sourozenci).
Jiné závady poruchy chování a emocí, začínající obvykle v dětství a v adolescenci:
neorganická enuréza (pomočování u dětí starších pěti let),
neorganická enkopréza (nevhodné defekování u dětí starších čtyř let),
poruchy příjmu jídla (trvalé odmítání jídla, ruminace - přežvykování již jednou polknuté potravy, která regurgitovala ze žaludku, regurgitace - návrat polknuté potravy zpět do hltanu a úst ),
pika v útlém a raném dětském věku (pojídání nestravitelných látek),
emotivní konzumace jídel a nápojů (,,přejídání" a ,,přepíjení"záporných emocí a stresů),
poruchy se stereotypními pohyby,
koktavost (zadrhávání v řeči
trvající nejméně tři měsíce),
breptavost (extrémně rychlá řeč s porušením plynulosti).
Jednotlivé závady a poruchy mohou být buď jen mírné a přechodné (tj. dificility) nebo může jít o středně těžké nebo i těžké poruchy.
Diagnostika závad a poruch emocí, afektivity a nálad, adekvátnost jejich kvalitativní a kvantitativní stránky se provádí na základě :
pozorování,
rozhovoru,
dotazníku,
anamnézy
a speciálními psychologickými diagnostickými metodami (testy).
Patří sem např. Torontská alexitymická škála (TAS-20, Toronto Alexithymia Scale), která zjišťuje úroveň a stupeň schopnosti a dovednosti správně identifikovat vlastní emoce (,,číst je"), porozumět jim a a adekvátním způsobem je vyjadřovat.
Speciální a specificky psychologické diagnostické metody mohou kompetentně a kvalifikovaně využívat v praxi pouze vysokoškolsky vzdělaní odborní psychologové.
Kompetentní a kvalifikované profesní úkony, jejich interpretace a evaluace v oblasti psychologické diagnostiky a intervence mají svá odborná pravidla a musí být také v souladu s etickým kodexem profese psychologa či psycholožky.
Literatura
KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002.
544 stran. ISBN 80-214-2203-3.
PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006.328 s.
ISBN 978-80-247-0871-3.

Komentáře ke slovu citové závady a poruchy


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » citové procesy a stavy člověka
následující slovo: » citrín
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:488
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz