Pojem hodnoty

Slovo:

hodnoty, vize, ideály a cíle


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Člověk v životě neustále hodnotí, co je dobré, prospěšné, mravné, a co je špatné, nežádoucí. Věc, člověka nebo ideu, která je někomu drahá, potřebná, nebo na níž lpí, vize (snění, vidina, obrazotvorná představa budoucnosti) a cíl, kterého chce dosáhnout, nazýváme hodnotou. Různí lidé mají rozličné hierarchie hodnot podle toho, které hodnoty staví do popředí a které pro ně mají pouze okrajový význam. Přijaté hodnoty souvisejí s emocemi i s vyššími city.
Psychologickou diagnostikou dominantních hodnot a cílů člověka se zabýval např. americký psycholog Gordon W. Allport (1897-1967), který se svými spolupracovníky sestavil pro vysokoškoláky a vysokoškolačky speciální test hodnot a motivací.
Ideály jsou vysoké, často obtížně dosažitelné hodnoty, cíle, dokonalé vzory a modely.
Hodnotou se mohou stát sociálně uznávané předměty a ideje (hodnoty morální, estetické), ale i to, co společnost jako žádoucí neuznává (např. alkohol). Jako ideály se někdy označují morálně uznávané hodnoty. Sem patří i politické, filozofické a ideologické postoje. Hodnoty a ideály jsou důležitými motivy našeho chování, protože určují do značné míry stanoviska, která jednotlivec zaujímá k tomu, co se kolem něho děje. Osobní hierarchie hodnot je zčásti stálá a částečně se mění.
Osobní systém hodnot má u každého člověka několik subsystémů, např. pro hodnoty ideové (pravda, svoboda, vlast, víra), dále pro hodnoty sociálně emoční (např. životní partner, vlastní děti, rodiče, přátelé, uspokojivá komunikace ve společnosti ), profesní a zájmově činnostní (práce, sport, fit centra, vědecká činnost, umělecká a manuální činnost, poznávání krajiny a přírody apod.), osobně ctižádostivé (ambiciózní) hodnoty (společenské postavení, pracovní zařazení, úspěšnost, oblíbenost), materiální hodnoty (auto, vlastní byt či dům, chata či chalupa, možnost cestovat, sbírání starožitností, elegantní oblékání, úspory apod.), tělesné hodnoty (krása vlastního těla, dobré jídlo a pití, dobré zdraví, pohodlí, bohatý intimní život apod.).
Cíle člověka mohou být reálné nebo fiktivní, nereálné. Reálná i fiktivní finalita usměrňuje aktivitu člověka určitým směrem.
Hodnotový systém a stav sebehodnocení bývá označován za jádro struktury osobnosti.
Vznik i změny hierarchie hodnot závisejí na řadě činitelů (věk, inteligence, vzdělání, výchova, profese, rodina, společenské zařazení).
Pro každou činnost je příznačná hodnotová orientace a v ní zahrnutý cíl. Cílem může být např. nová znalost, dovednosti, postoje, ale i zisk či majetek.
Hodnotové orientace je možno ve shodě s americkým psychologem a filozofem německého původu Williamem Sternem (1871-1938) podle základních směrů rozlišovat na autotelické, heterotelické a hypertelické.
Autotelické hodnoty zdůrazňují vlastní "já" (z řeckého autos-sám, telos-cíl, účel),
heterotelické hodnoty směřují k druhým lidem (z řeckého heteros = druhý)
a hypertelické jsou zaměřené na nadosobní cíle, na ideály (z řeckého hyper = nad).
Podrobnější třídění hodnot je na hodnoty ideové: pravda, svoboda, náboženská víra, užitečnost společnosti, dobrá politická situace ve státě, dobrá politická situace ve světě, dále sociálně-emoční: osobní emoční zázemí, jádrová rodina, prožitek lásky, sourozenci, partner či manžel, vlastní rodina, děti, soukromí, rodiče, přátelé, dobré rodinné vztahy, soulad mezi příbuznými, soulad v pracovní skupině, dobré mezilidské vztahy, společenská zábava a rekreace, zájmově činnostní: vzdělanost, zejména ve svém oboru, práce, studium, četba, umělecká činnost, koníčky a záliby, sport, osobně ambiční: úspěch (např. ve vědě, v umění, ve sportu, v politice, v zahraničí ), vzestupná pracovní kariéra, vedoucí (mocenské) postavení, uplatnění ve společnosti, oblíbenost, společenské postavení, vlivnost, sláva, úcta, respekt, všeobecný přehled, kulturní přehled, ekonomický přehled, materiální: byt, bytové zařízení, elegantní oblečení a obutí, auto, chata, chalupa, pole, lesy, sady, zahrady, peníze, soulad vlastní osoby s módními trendy, celkové materiální a finanční zajištění i do budoucnosti, tělesné: výhodný vzhled, tělesná síla a obratnost, jídlo, pití, zdraví, pohodlí, pohlavní život.
Často citovanou klasifikací 36 hodnot podle jejich funkce je klasifikace M. Rokeache (1968,1973). Rozlišuje dvě základní kategorie hodnot, které označuje za dva základní hodnotové systém jedince, a to hodnoty instrumentální (instrumental values) a hodnoty cílové (terminal values).
CÍLE, cílové hodnoty ovlivňující a usměrňující chování osob:
pohodlný život (prosperující život),
bohatství, materiální hodnoty (např. komfortní byt, dům, chata, auto, sbírky (kupř. obrazů, známek), úspory),
podnikání se ziskem,
elegantní a noblesní život,
výhodná role a pozice ve společnosti,
vzrušující život (aktivní život),
užitečný život pro sebe i pro společnost,
pocit, že bylo něčeho dosaženo (trvalý příspěvek),
svět v míru (bez válek nebo konfliktů),
rovnost (bratrství, stejné šance pro každého),
jistota pro rodinu (starat se o své milované),
svoboda (nezávislost, svoboda rozhodování),
štěstí (spokojenost),
vnitřní harmonie (soulad se sebou samým),
zralá láska (duchovní a intimní důvěrnost),
národní jistota (jistota před útoky),
příjemnost (příjemný, slastiplný život),
spasení (k věčnému životu),
sebeúcta (respekt k sobě samému),
společenské uznání (respekt, obdiv),
pravé přátelství (úzké kamarádství),
moudrost (hluboké porozumění životu).
Instrumentální hodnoty usnadňující dosahování cílových hodnot:
ambice (píle, aspirace),
tolerance(otevřenost),
kompetence (schopnost, účinnost),
radost (veselost),
čistota (pořádkumilovnost),
odvaha (stát za přesvědčením),
shovívavost (být připraven jiným promíjet),
pomoc (starat se o blaho druhých),
čestnost (upřímnost, pravdivost),
fantazie (smělost, tvořivost),
nezávislost (soběstačnost, sebedůvěra),
intelekt (inteligence, reflexivnost),
logičnost (konzistentnost, racionalita),
láska (něžnost, oddanost),
poslušnost (vědomí povinnosti, respekt),
zdvořilost (dobré vychování),
odpovědnost (spolehlivost),
ovládání se (zdrženlivost, disciplinovanost).
Cíle, hodnoty a zájmy přitom nemusí vždy být veřejně prezentované, ale mohou být i utajované. Nemusí také být vždy dlouhodobé a definitivní( celoživotní), ale někdy bývají jen krátkodobé ( předběžné, např. v mládí).Některá související slova

Motives (angl.), healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), motivation (angl.), osobnost v psychologii, Envy (angl.), Credulity (angl.), formativní vlivy člověka, návyky, talentovanost a tvořivost, health (angl.), Disease, will (angl.), senzitivita s intropunitivitou, prepubescence, dospívání, batole (toddler), autokognice a self-management, Edukometrické didaktické testy, psychometrika, postpubescence, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, charakteristika dětí, behaviorismus a reflexologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), familiární milieu, etické standardy, European values (angl.), fundamental values (angl.), ilusory values (angl.), real values (angl.), different values (angl.), social values (angl.), common values (angl.), political values (angl.), motivační analýza, persona typu A, syndrom pomahačů, haggis, silné ego, boundary values (angl.), ethical values (angl.), persona heterotelická, psychologie adolescence, persona hypertelická, public goods (angl.), motivy, love (angl.), self-enhancement (angl.), plausible values (angl.), self esteem (angl.), moral values (angl.), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, developmental assets (angl.), persváze, PROFESIOGRAMY V PRAXI, životní styl, vývojové období batolete, životní strategie, mladší školní věk (prepuberta), pubertální stadium vývoje, profesní psychologické poradenství, sebehodnocení, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, city zaměřené na sebe, výsledky učení (vědomosti, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, nálady člověka, zdravý životní styl, citové procesy a stavy člověka, postmoderní sociologizující směr psychologie, dějiny psychologie, vlivy rodinného prostředí, pracovní prostředí a jeho vliv, psychický infantilismus u dětí, vývojově psychologické teorie osobnosti, ontogenetická stadia lidského jedince, vývojové stadium prepuberty, životopis, volní procesy a stavy člověka, vývojové stadium mládí, vývojová etapa puberty, vývojová etapa puberty, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, Postmoderní směr psychologie, hereditární (genetické) závady a poruchy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, postoje a vztahy, motivace a stimulace chování a prožívání, infantilismus osobnostní a školní docházka, anormativni chovani dětí, zdraví, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, charakter v psychologii, Představivost a obrazotvornost, typy adaptace člověka, poznávání psychiky a osobnosti, klientelismus a ritualizované chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, Submisivní a intropunitivní chování, senzitivní osoby s intropunitivitou, tvořivost (kreativita), sebevýchova, novověká psychologie a pedagogika, Tělesné, adaptace člověka v náročných situacích, mládí, didaktické testy, kreativní persona, devaluace, altruistické hodnoty, edukační hodnoty, instrumentální hodnoty, pracovní hodnotová orientace, presuicidální syndrom, buffery v psychologii, dominantní hodnoty, efektivní podnik, oportunistická edukace, normotenze, modální osobnost, fixní idea, autoakceptace, modální persona, estetismus, hygienismus, lichocení, degradace osobnosti, bioekvivalence, centrální obezita, heterogenní societa, opus perfektum, INR zkr., spiritualia, homo stator, evalvace ega, devalvace ega, autodepreciace, leitbild, schizoidní porucha osobnosti, depreciace, denominace, derivace, evalvace, fluktuace, ferbl, demoralizace, deflace, amortizace, al pari, au pair, bimetalizmus, bonitní, gradient, internalizace, tolar, tenuto, PRIBID, percentil, anualizace, aminotransferáza, signifikantní, limitovaný, kohorta, klasik, korekce, kulminace, kvartil, self-aggrandizement (angl.), amortizace, syndrom bílého pláště, falocentrismus, values education (angl.), edukace kreativity, suportivně orientovaný personální typ, kognitivně, Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), shared values (angl.), self confidence (angl.), terminal values, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), nemateriální prvky organizační kultury, homo cumulans, intelektuální modální orientace osobnosti, Flynnův fenomen, ipsocentrické chování, kvintola, pH, bazální struktura osobnosti, tabelovat, syndrom spasitele, ADI zkratka v potravinářství, kreditabilita, psychosociální devalvace, lachter, apetenční chování, honéry, metahodnoty, instrumental values, Scheler Max (1874-1928), noble, valvace, kolektivní nevědomí, osobní nevědomí, intercolumnium, valorizace, pahlaví, kvartola, ideotelie, hypertelický, ideotelický, Cronbachova alfa, etnicita, values (angl.), egodevalvace, spiritual values (angl.), self-esteem (angl.), mean values (angl.), token, Nietzsche Friedrich (1844-1900), sense of self (angl.), narcistický syndrom, Filištín, legua, touha po transcendentnu, introjekty, impairment (angl.), ad valoremKnihy

Vědomí hodnot -- autor: Hudeček Ondřej, Tomášek Vojtěch, kol.
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty -- autor: Röhr Heinz-Peter
Hodnoty a postmoderna -- autor: Kondrla Peter
Riadenie hodnoty podniku -- autor: Jakubec Miroslav, Kardoš Peter, Kubica Milan
Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, 2. vydání -- autor: Hochmannová Olga

Komentáře ke slovu hodnoty, vize, ideály a cíle


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » hodnotový systém
následující slovo: » hodofobie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1113
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz