Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hestická komunikace, rizom, kleptografie, kognitivní nastavení, , repozitář, infografika, informační embargo, Information is not knowledge (angl.), inquire (angl.), sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, netholismus, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, radiostanice, nibble, Broadbent Donald Eric, převáděč, family genogram (angl.), informativní výuka, personální psychický filtr, strategie noetické triangulace, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, ZG zkratka ve zdravotnictví, demence ve třetím stadiu, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, via internet, sharenting, confirmation bias (angl.), mentální filtrace, kompatibilní sociální komunikace, messenger, anchoring effect (angl.), efekt ukotvení v psychologii, data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, senior point (angl.), konstruktivismus v pedagogice, negativistický, psychoedukace, konektivismus, Sociální inženýrství, mentální mapy, strategie osekávání, strategie rostoucí perly, business intelligence (zkratka BI), obrepce, somatosenzorická oblast mozkové kůry, field independent, kompetence k učení, rodokmen, personalizovaná medicina, Crossroads, informační stres, expresivní komunikace, bulvární média, latentní učení, Ribotovo pravidlo, duální kódování, pedagogický konstruktivismus, akrostich, hypersaturace, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, teorie informace, podcast, elicitování, cognitive support (angl.), appraisal information (angl.), syndikace online, pedagogická komunikace, akusmatik, autocenzura, mem, Delfská metoda, subkortikální komunikace, elicitace, auditivní styl učení, vizuální styl učení, účelové prezentace, dekognitivizace, naivní realismus, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Styly a strategie vyučování a učení, adaptační reakce pasivní, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, specifika národní kultury, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, responzibilita a její poznávání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), poznávání dominantního chování, psychologické poznávací metody projektivní, Úvod do patopsychologie, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, deoxyribonucleic acid (DNA), Arm procesor, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, submisivita chování a její poznávání, dominantní chování, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, nikotinismus jako závislost, závislost na alkoholu, prioritní a cílové hodnoty člověka, mravnost a její výchova a sebvýchova, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poradenství ve školství, mmorodinné a mimoškolní prostředí, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy paměti, media (angl.), výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, telehealth, charakter a jeho utváření, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, školní, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, kreativní a talentované osoby, pracovní motivace a stimulace, Základní vrstvy lidského mozku, mystifikátor, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, škola a její formativní vlivy, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, komunikace adaptivní, metoda patrontašky, spyware, torrent, deskriptor, firewall, netsurfer, komunikátor, explicitní paměť, rekontextualizace, esencionalismus v pedagogice, mediální gramotnost, press relations, controlling, transfer, televize, teletext, telestezie, transgenoze, transpirace, phishing, videotext, videotex, double bind, informační opora, recipovat, těžká demence, středně těžká demence, kódování, prenatální anamnéza, edukační hodnotová orientace, epizodická paměť, pro foro externo (lat.), geodata, informační exploze, komunikační kanál, Korsakovův syndrom, předsudek, efekt novosti, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, percepční obrana, horizontální komunikace, zpětná aferentace, telereceptor, biologický materiál, telepatie, telematika, diskrétní, diskrece, dezinformace, deoxyribonukleový, diskrétnost, explorace, heuristika, genofor, fleš, fabrikovat, dekódovat, databáze, akomodace, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akrostich, bajt, brief, bit, bibliografie, holografie, informatika, rešerše, redundance, redakce, polyarchie, revue, shannon, telekomunikace, telegrafie, statistika, skener, plazmid, output, komunikace, kognitivní, insider, informátor, kybernetika, médium, optoelektronika, multimédium, multimediální, implicitní paměť, konvergentní myšlení, recipient informace, novelty seeking (angl.), polysémantický, kariérní poradenství, efekt expektace při percepci, efekt primárnosti percepce, information seeking behavior (angl.), recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, self report (angl.), mind mapping (angl.), Office of War Information (angl.), Brocův index, intergenerační dialog, informační smog, princip hologramu, operacionalismus, vizuální paměť, nedeklarativní paměť, scanning (angl.), auditivní paměť, information searching behavior, Information Dissemination, sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, word of mouth, coming out (of the closet), metoda Colective Notebook, amnézie anterográdní, skimming (angl.), filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, ARES, reporting (angl.), kognitivní deficit, projektová fiše, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, information identifying the qualification (angl.), additional information (angl.), genová exprese, cytoskelet, pseudokomunikace, infosféra, RNA, TGA, mentální mapa, komunikační manévry, recency effect, loci communes, PET zkr., auditivní logogen, vizuální gramotnost, nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, primacy effect, epercepce, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, konotativní význam, indoktrinace, metakomunikační klíč, kontextové atributy, informetrie, exteroreceptory, manipulativní chování, vizuální logogen, piktogen, autoanamnéza, infotainment, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, metoda etnografie, obsahová analýza, genomika, genogram, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, diseminace informací, narativní interview, volatilní paměť, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, vizuální myšlení, non-volatilní paměť, gender schema, intelektuální kapitál, metoda loci, loci metoda, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Informace - Historie. Teorie. Záplava -- autor: Gleick James
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa -- autor: Černý Michal
Příručka včelaře -- autor: Flottum Kim

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz