Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ad informandum, informativní výuka, rizom, kleptografie, kognitivní nastavení, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, převáděč, family genogram (angl.), nibble, , radiostanice, netholismus, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, negativistický, cognitive support (angl.), hestická komunikace, repozitář, syndikace online, efekt ukotvení v psychologii, pedagogicko psychologické výzkumy, ZG zkratka ve zdravotnictví, demence ve třetím stadiu, via internet, sharenting, data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, senior point (angl.), anchoring effect (angl.), inquire (angl.), confirmation bias (angl.), mentální filtrace, kompatibilní sociální komunikace, messenger, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, infografika, informační embargo, Information is not knowledge (angl.), appraisal information (angl.), pedagogická komunikace, drogové závislosti, duální kódování, strategie osekávání, psychoedukace, konektivismus, Sociální inženýrství, mentální mapy, kompetence k učení, rodokmen, Ribotovo pravidlo, pedagogický konstruktivismus, field independent, latentní učení, bulvární média, personalizovaná medicina, Crossroads, informační stres, expresivní komunikace, komunikace adaptivní, metoda patrontašky, strategie rostoucí perly, somatosenzorická oblast mozkové kůry, elicitování, dekognitivizace, podcast, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, teorie informace, akusmatik, autocenzura, účelové prezentace, naivní realismus, obrepce, vizuální styl učení, auditivní styl učení, mem, Delfská metoda, subkortikální komunikace, elicitace, hypersaturace, akrostich, business intelligence (zkratka BI), teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, filadelfský chromozom, zvýšená psychosomatická tenze, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, sebepoznání a sebeřízení, myšlení a kreativita, prosociální a morální charakter, Etický a morální charakter, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, Základní vrstvy lidského mozku, mystifikátor, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, kreativní a talentované osoby, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, tip of the tongue (angl.), konfidentní, informační vakuum, etapy tvořivosti, management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, deoxyribonucleic acid (DNA), Arm procesor, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, závislost na alkoholu, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, responzibilita a její poznávání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), poznávání dominantního chování, dominantní chování, dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, stresy a psychická mikrotraumata na školách, pracovní motivace a stimulace, schopnosti a nadání, Úvod do sociální psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, práce a její motivace, závady a poruchy paměti, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, anamnéza dítěte, media (angl.), telehealth, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, pozornost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, škola a její formativní vlivy, charakter a jeho utváření, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a její poznávání, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, skimming (angl.), afázie transkortikální senzorická (echolalická, ad informandum medici, controlling, mediální gramotnost, komunikátor, netsurfer, spyware, torrent, deskriptor, firewall, press relations, phishing, rekontextualizace, videotext, videotex, transpirace, transgenoze, transfer, televize, teletext, telestezie, esencionalismus v pedagogice, explicitní paměť, telematika, Korsakovův syndrom, informační exploze, edukační hodnotová orientace, prenatální anamnéza, recipovat, těžká demence, středně těžká demence, kódování, komunikační kanál, zpětná aferentace, double bind, telereceptor, biologický materiál, horizontální komunikace, percepční obrana, předsudek, efekt novosti, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, informační opora, telepatie, telekomunikace, pro foro externo (lat.), dekódovat, fleš, fabrikovat, explorace, diskrétnost, diskrétní, diskrece, dezinformace, deoxyribonukleový, databáze, heuristika, brief, bit, bibliografie, bajt, akrostich, akomodace, agnózie, aferentace, genofor, holografie, telegrafie, plazmid, statistika, skener, shannon, revue, rešerše, redundance, redakce, polyarchie, output, informatika, optoelektronika, multimédium, multimediální, médium, kybernetika, komunikace, kognitivní, insider, informátor, geodata, epizodická paměť, amnestický syndrom, nedeklarativní paměť, efekt primárnosti percepce, efekt expektace při percepci, recipient informace, novelty seeking (angl.), polysémantický, kariérní poradenství, mind mapping (angl.), Office of War Information (angl.), scanning (angl.), Euroguidance, auditivní paměť, vizuální paměť, operacionalismus, Brocův index, intergenerační dialog, informační smog, princip hologramu, infosféra, self report (angl.), recipientní pozitivní komunikace, genomika, genová exprese, amnézie anterográdní, metoda Colective Notebook, sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, word of mouth, coming out (of the closet), ARES, reporting (angl.), cytoskelet, information seeking behavior (angl.), pseudokomunikace, additional information (angl.), information identifying the qualification (angl.), kognitivní deficit, projektová fiše, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, Information Dissemination, information searching behavior, RNA, genogram, implicitní paměť, epercepce, psychogenní algie, PET zkr., loci communes, TGA, mentální mapa, komunikační manévry, recency effect, primacy effect, informetrie, vizuální gramotnost, exteroreceptory, manipulativní chování, kontextové atributy, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, konotativní význam, indoktrinace, konvergentní myšlení, nonverbální (vizuální) negramotnost, auditivní logogen, krátkodobá paměť, narativní interview, Human Resource Information System, obsahová analýza, metoda etnografie, autoanamnéza, infotainment, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, diseminace informací, intelektuální kapitál, vizuální logogen, metoda loci, loci metoda, gender schema, non-volatilní paměť, volatilní paměť, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, vizuální myšlení, piktogen, informační chováníKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa -- autor: Černý Michal
Informace -- autor: Gleick James
Idiopatická plicní fibróza -- autor: Šterclová Martina

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz