Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

podcast, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, elicitování, pedagogická komunikace, cognitive support (angl.), appraisal information (angl.), syndikace online, teorie informace, akusmatik, auditivní styl učení, mem, Delfská metoda, vizuální styl učení, naivní realismus, autocenzura, účelové prezentace, dekognitivizace, negativistický, konstruktivismus v pedagogice, kleptografie, kognitivní nastavení, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, rizom, hestická komunikace, inquire (angl.), repozitář, , Broadbent Donald Eric, převáděč, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, netholismus, radiostanice, family genogram (angl.), informativní výuka, nibble, subkortikální komunikace, elicitace, filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, skimming (angl.), metoda patrontašky, informační stres, expresivní komunikace, komunikace adaptivní, metoda Colective Notebook, sekundární analýza dokumentů, genová exprese, cytoskelet, pseudokomunikace, reporting (angl.), ARES, cyberchondria, word of mouth, coming out (of the closet), Crossroads, personalizovaná medicina, field independent, strategie rostoucí perly, strategie osekávání, psychoedukace, somatosenzorická oblast mozkové kůry, obrepce, hypersaturace, akrostich, business intelligence (zkratka BI), konektivismus, Sociální inženýrství, pedagogický konstruktivismus, latentní učení, bulvární média, duální kódování, Ribotovo pravidlo, mentální mapy, kompetence k učení, rodokmen, Information is not knowledge (angl.), informační embargo, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, normální a abnormální stáří, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, profesní a studijní orientacei, charakter a jeho utváření, telehealth, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a její poznávání, sebeřízení, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšené psychosomatické tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, specifika národní kultury, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, pracovní motivace a stimulace, myšlení v pracovním procesu, Základní vrstvy lidského mozku, mystifikátor, tvořiví a talentovaní lidé, závady a poruchy paměti, media (angl.), via internet, sharenting, data mining /dejta majnyn/, komunikace vertikální, demence ve třetím stadiu, ZG zkratka ve zdravotnictví, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, senior point (angl.), efekt ukotvení v psychologii, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, infografika, messenger, kompatibilní sociální komunikace, anchoring effect (angl.), confirmation bias (angl.), mentální filtrace, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, anamnéza dítěte, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, školní, additional information (angl.), information identifying the qualification (angl.), controlling, phishing, videotext, videotex, press relations, firewall, spyware, torrent, deskriptor, transpirace, transgenoze, telematika, telekomunikace, telegrafie, telepatie, telestezie, transfer, televize, teletext, netsurfer, komunikátor, telereceptor, biologický materiál, horizontální komunikace, percepční obrana, zpětná aferentace, Korsakovův syndrom, středně těžká demence, kódování, komunikační kanál, předsudek, efekt novosti, rekontextualizace, esencionalismus v pedagogice, mediální gramotnost, explicitní paměť, double bind, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, informační opora, statistika, skener, diskrece, dezinformace, deoxyribonukleový, dekódovat, diskrétní, diskrétnost, fleš, fabrikovat, explorace, databáze, brief, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bit, bibliografie, bajt, genofor, heuristika, polyarchie, plazmid, output, optoelektronika, redakce, redundance, shannon, revue, rešerše, multimédium, multimediální, informátor, informatika, holografie, insider, kognitivní, médium, kybernetika, komunikace, těžká demence, recipovat, princip hologramu, infosféra, RNA, genomika, informační smog, intergenerační dialog, vizuální paměť, operacionalismus, Brocův index, genogram, krátkodobá paměť, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, diseminace informací, infotainment, autoanamnéza, Human Resource Information System, obsahová analýza, metoda etnografie, auditivní paměť, scanning (angl.), information searching behavior, information seeking behavior (angl.), recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, Information Dissemination, Selective Dissemination of Information, kognitivní deficit, projektová fiše, preliterární svět, self report (angl.), efekt primárnosti percepce, mind mapping (angl.), Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, kariérní poradenství, polysémantický, efekt expektace při percepci, recipient informace, novelty seeking (angl.), narativní interview, intelektuální kapitál, kontextové atributy, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, manipulativní chování, exteroreceptory, primacy effect, epercepce, informetrie, konotativní význam, indoktrinace, informační exploze, edukační hodnotová orientace, prenatální anamnéza, geodata, pro foro externo (lat.), konvergentní myšlení, implicitní paměť, epizodická paměť, recency effect, komunikační manévry, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, vizuální myšlení, volatilní paměť, non-volatilní paměť, metoda loci, loci metoda, gender schema, piktogen, vizuální logogen, loci communes, TGA, mentální mapa, PET zkr., psychogenní algie, auditivní logogen, vizuální gramotnost, nonverbální (vizuální) negramotnost, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa -- autor: Černý Michal
Informace -- autor: Gleick James
Zákon o právu na informace o životním prostředí -- autor: Jelínková Jitka, Tuháček Miloš

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz