Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ad informandum, Broadbent Donald Eric, repozitář, , hestická komunikace, rizom, kleptografie, kognitivní nastavení, sociální odkazování, teorie filtru pozornosti, převáděč, Information is not knowledge (angl.), family genogram (angl.), informativní výuka, nibble, radiostanice, netholismus, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, inquire (angl.), informační embargo, negativistický, data mining /dejta majnyn/, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, ZG zkratka ve zdravotnictví, demence ve třetím stadiu, via internet, sharenting, komunikace vertikální, infografika, senior point (angl.), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), confirmation bias (angl.), mentální filtrace, kompatibilní sociální komunikace, messenger, strategie noetické triangulace, personální psychický filtr, konstruktivismus v pedagogice, cognitive support (angl.), anamnéza dítěte, kompetence k učení, somatosenzorická oblast mozkové kůry, field independent, strategie rostoucí perly, strategie osekávání, psychoedukace, konektivismus, Sociální inženýrství, mentální mapy, rodokmen, business intelligence (zkratka BI), Ribotovo pravidlo, duální kódování, pedagogický konstruktivismus, latentní učení, bulvární média, personalizovaná medicina, Crossroads, informační stres, expresivní komunikace, obrepce, akrostich, appraisal information (angl.), akusmatik, syndikace online, pedagogická komunikace, elicitování, podcast, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, teorie informace, autocenzura, hypersaturace, účelové prezentace, dekognitivizace, naivní realismus, vizuální styl učení, auditivní styl učení, mem, Delfská metoda, subkortikální komunikace, elicitace, Úvod do sociální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, metoda patrontašky, rozhovor a jeho typy, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, osobnost a jeji poznavani, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, stresy a psychická mikrotraumata na školách, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mystifikátor, management práce, Naléhavá nabídka půjčky, Rychlá, Nabídka půjčky., informační chování, tip of the tongue (angl.), konfidentní, informační vakuum, etapy tvořivosti, typy inteligence podle H.Gardnera, dotazník jako výzkumná metoda, deoxyribonucleic acid (DNA), Arm procesor, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, responzibilita a její poznávání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), poznávání dominantního chování, dominantní chování, Základní vrstvy lidského mozku, tvořiví a talentovaní lidé, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, osobnost dítěte, charakter a jeho utváření, telehealth, závady a poruchy paměti, media (angl.), výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, rozhovor jako poznávací metoda, formování chování a prožívání, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, myšlení v pracovním procesu, Extrapunitivní a agresivní osobnost, pracovní motivace a stimulace, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, způsoby adaptace člověka, sebeřízení, mravní výchova ve společnosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a její poznávání, komunikace adaptivní, skimming (angl.), ad informandum medici, press relations, esencionalismus v pedagogice, mediální gramotnost, komunikátor, netsurfer, spyware, torrent, deskriptor, firewall, controlling, explicitní paměť, phishing, videotext, videotex, transpirace, transgenoze, transfer, televize, teletext, rekontextualizace, double bind, telepatie, komunikační kanál, geodata, informační exploze, edukační hodnotová orientace, prenatální anamnéza, recipovat, těžká demence, středně těžká demence, kódování, Korsakovův syndrom, informační opora, zpětná aferentace, telereceptor, biologický materiál, horizontální komunikace, percepční obrana, předsudek, efekt novosti, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, telestezie, telematika, epizodická paměť, deoxyribonukleový, genofor, fleš, fabrikovat, explorace, diskrétnost, diskrétní, diskrece, dezinformace, dekódovat, holografie, databáze, brief, bit, bibliografie, bajt, akrostich, akomodace, agnózie, aferentace, heuristika, informatika, telekomunikace, polyarchie, telegrafie, statistika, skener, shannon, revue, rešerše, redundance, redakce, plazmid, informátor, output, optoelektronika, multimédium, multimediální, médium, kybernetika, komunikace, kognitivní, insider, pro foro externo (lat.), implicitní paměť, filadelfský chromozom, mind mapping (angl.), Euroguidance, self report (angl.), efekt primárnosti percepce, efekt expektace při percepci, recipient informace, novelty seeking (angl.), polysémantický, kariérní poradenství, Office of War Information (angl.), information seeking behavior (angl.), nedeklarativní paměť, scanning (angl.), auditivní paměť, vizuální paměť, operacionalismus, Brocův index, intergenerační dialog, informační smog, princip hologramu, recipientní pozitivní komunikace, information searching behavior, RNA, ARES, afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, metoda Colective Notebook, sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, word of mouth, coming out (of the closet), reporting (angl.), Information Dissemination, genová exprese, cytoskelet, pseudokomunikace, additional information (angl.), information identifying the qualification (angl.), kognitivní deficit, projektová fiše, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, infosféra, genomika, konvergentní myšlení, primacy effect, nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, PET zkr., loci communes, TGA, mentální mapa, komunikační manévry, recency effect, epercepce, auditivní logogen, informetrie, exteroreceptory, manipulativní chování, kontextové atributy, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, konotativní význam, indoktrinace, vizuální gramotnost, vizuální logogen, genogram, diseminace informací, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, obsahová analýza, metoda etnografie, autoanamnéza, infotainment, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, narativní interview, piktogen, intelektuální kapitál, metoda loci, loci metoda, gender schema, non-volatilní paměť, volatilní paměť, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, vizuální myšlení, Půjčka a finanční pomoc (žádost zde)Knihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa -- autor: Černý Michal
Informace -- autor: Gleick James
Idiopatická plicní fibróza -- autor: Šterclová Martina

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz