Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

převáděč, family genogram (angl.), informativní výuka, nibble, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, rizom, kleptografie, kognitivní nastavení, sociální odkazování, radiostanice, netholismus, cognitive support (angl.), appraisal information (angl.), syndikace online, pedagogická komunikace, negativistický, konstruktivismus v pedagogice, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, Q-data v psychologii, hestická komunikace, , komunikace vertikální, senior point (angl.), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), data mining /dejta majnyn/, sharenting, ZG zkratka ve zdravotnictví, demence ve třetím stadiu, via internet, confirmation bias (angl.), mentální filtrace, informační embargo, Information is not knowledge (angl.), inquire (angl.), repozitář, infografika, personální psychický filtr, kompatibilní sociální komunikace, messenger, strategie noetické triangulace, elicitování, podcast, rodokmen, Ribotovo pravidlo, duální kódování, pedagogický konstruktivismus, kompetence k učení, mentální mapy, strategie osekávání, psychoedukace, konektivismus, Sociální inženýrství, latentní učení, bulvární média, metoda patrontašky, skimming (angl.), filadelfský chromozom, afázie transkortikální senzorická (echolalická, komunikace adaptivní, expresivní komunikace, personalizovaná medicina, Crossroads, informační stres, strategie rostoucí perly, field independent, autocenzura, účelové prezentace, dekognitivizace, naivní realismus, akusmatik, teorie informace, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, vizuální styl učení, auditivní styl učení, akrostich, business intelligence (zkratka BI), obrepce, somatosenzorická oblast mozkové kůry, hypersaturace, elicitace, mem, Delfská metoda, subkortikální komunikace, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, Etický a morální charakter, specifika národní kultury, myšlení v pracovním procesu, pracovní motivace a stimulace, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, tvořiví a talentovaní lidé, mystifikátor, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, Základní vrstvy lidského mozku, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, deoxyribonucleic acid (DNA), Arm procesor, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, typy inteligence podle H.Gardnera, management práce, konfidentní, informační vakuum, etapy tvořivosti, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, responzibilita a její poznávání, mravnost a její výchova a sebvýchova, stresy a psychická mikrotraumata na školách, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), poznávání dominantního chování, dominantní chování, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, rozhovor jako poznávací metoda, osobnost dítěte, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, media (angl.), závady a poruchy paměti, mravní výchova ve společnosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, charakter a jeho utváření, telehealth, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a její poznávání, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, torrent, deskriptor, firewall, press relations, spyware, netsurfer, rekontextualizace, esencionalismus v pedagogice, mediální gramotnost, komunikátor, controlling, phishing, televize, teletext, telestezie, telepatie, transfer, transgenoze, videotext, videotex, transpirace, explicitní paměť, double bind, těžká demence, středně těžká demence, kódování, komunikační kanál, recipovat, prenatální anamnéza, geodata, informační exploze, edukační hodnotová orientace, Korsakovův syndrom, zpětná aferentace, efekt novosti, sine ira et studio (lat.), kognitivní dovednosti, informační opora, předsudek, percepční obrana, telereceptor, biologický materiál, horizontální komunikace, telematika, telekomunikace, diskrétní, diskrece, dezinformace, deoxyribonukleový, diskrétnost, explorace, heuristika, genofor, fleš, fabrikovat, dekódovat, databáze, akomodace, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akrostich, bajt, brief, bit, bibliografie, holografie, informatika, rešerše, redundance, redakce, polyarchie, revue, shannon, telegrafie, statistika, skener, plazmid, output, komunikace, kognitivní, insider, informátor, kybernetika, médium, optoelektronika, multimédium, multimediální, pro foro externo (lat.), epizodická paměť, mind mapping (angl.), Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, scanning (angl.), kariérní poradenství, polysémantický, efekt primárnosti percepce, efekt expektace při percepci, recipient informace, novelty seeking (angl.), auditivní paměť, vizuální paměť, infosféra, RNA, genomika, genogram, princip hologramu, informační smog, operacionalismus, Brocův index, intergenerační dialog, self report (angl.), Euroguidance, ARES, reporting (angl.), genová exprese, cytoskelet, coming out (of the closet), word of mouth, metoda Colective Notebook, sekundární analýza dokumentů, cyberchondria, pseudokomunikace, additional information (angl.), Information Dissemination, information searching behavior, information seeking behavior (angl.), recipientní pozitivní komunikace, Selective Dissemination of Information, preliterární svět, information identifying the qualification (angl.), kognitivní deficit, projektová fiše, krátkodobá paměť, Human Resource Information System, komunikační manévry, recency effect, primacy effect, epercepce, mentální mapa, TGA, psychogenní algie, PET zkr., loci communes, informetrie, exteroreceptory, konotativní význam, indoktrinace, konvergentní myšlení, implicitní paměť, komunikace auditivní, inkongruentní komunikace, manipulativní chování, kontextové atributy, metakomunikační klíč, nonverbální (vizuální) negramotnost, vizuální gramotnost, rekapitulační otázky, diseminace informací, narativní interview, intelektuální kapitál, žákovské portfolio, infotainment, obsahová analýza, metoda etnografie, autoanamnéza, metoda loci, loci metoda, vizuální myšlení, piktogen, vizuální logogen, auditivní logogen, Ibrahím inb Jakúb, mentální stres, gender schema, non-volatilní paměť, volatilní paměť, ad informandumKnihy

Informace o informaci aneb nový pohled na tento svět -- autor: Beneš Pavel
Informace -- autor: Gleick James
Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa -- autor: Černý Michal
Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání -- autor: Pichrt Jan

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz