Pojem konotace

Slovo:

konotace


Význam:

• pragmatické (nepojmové) rysy významu (expresivita, postojové, citově hodnotící, estetické, intenzifikační, evokační a ideologické příznaky)

• jazykový význam s důrazem na jeho extenzi (op. denotace)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

libido, sociocentrická mluva, denotát, anti-brandingKnihy

Marie Mračná -- autor: Elytis Odysseas
Tělo - výraz - obraz - koncept -- autor: Babyrádová Hana Stehlíková
Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století -- autor: Hojda Zdeněk, Ottlová Marta, Prahl Roman
Tělo - výraz - obraz - koncept -- autor: Stehlíková-Babyrádová Hana
Rhetoric in European Culture and Beyond -- autor: Kraus Jiří

Komentáře ke slovu konotace


 
» přidat nový komentář

Ano, neregistrovaný, máte pravdu, ale ... Jaromír Křemen 09.09.2014 19:01
» reagovat
Říkáte: "Konotaceje at podvedome ci vedome citove zabarveni slova,to,jak slovo vnimame-."
Když se to řekne přesněji, místo slovo, se použije obecnější pojem syntaktika (forma, jazyková konstrukce ...) a místo, jak to slovo vnímáme, se řekne, jaký mu přiřazujeme (dáváme) význam. Konotaci provádí příjemce jazykové konstrukce (zprávy, tedy toho Vašeho slova). Bezpodmínečně je nutné říci, že člověk není schopen komunikovat bez emocí, bez citového zabarvení významu. Tak tedy přiřazení (tj. konotace) významu, je vágní (rozmazané, neurčité)a subjektivní, citově zabarvené vždy a nikdy jinak. Podívejte se, jak se konotace dá měřit některou z metod sémantického diferenciálu, viz Sémantický diferenciál, třeba na Wikipedii. Sémantický diferenciál Vám, ohledně konotace, hodně objasní.
Pouze exaktní věda dokáže jazykové konstrukci přiřadit význam bez emocí, citového zabarvení, bez subjektivity, bez vágnosti, a investovala do toho nepředstavitelné množství píle, inteligence a času. Ta dokáže konotaci provádět exaktně a říká jí interpretace. Vzpomeňte na fyziku, či matematiku a na přiřazování významu symbolům, znakům, veličinám.....
 
  neregistrovaný 27.09.2013 19:00
» reagovat
Konotace-je at podvedome ci vedome citove zabarveni slova,to,jak slovo vnimame-Priklad - kdyz reknu : Otec mi dal penize, da se to vnimat jako hanlivy nazev,tedy ma slovo otec negativni konotaci, prestoze slovo otec je spisovne slovo,oznacujici naseho rodice a prirozene neni negativni,jako treba nazev fotr. To stejne plati u matky. Pro spoustu nasich maminek je urazejici,oslovujeme-li je "matko". A to je prave ta konotace toho slova-to jak ho vnimame-coz je individualni,ale zaroven to muze byt zazite-vetsinove. Nebo treba slovo babka prirozene neni nijak hanlive,ale ma negativni konotaci,bereme ho jako slovo negativni a urazlive mluvime-li o stare pani.

Je vam ted termin konotace srozumitelnejsi?
 
Konotace a homonymie - porovnání. Jaromír Křemen 07.08.2013 14:18
» reagovat
Ještě pro lepší pochopení pojmu konotace a vztahu k homonymii.
Jak jsme v předchozím řekli, konotaci chápeme jako vágní vztah mezi jazykovou konstrukcí (jazykovou formou) a jejím významem. Je to vztah, který dané jazykové konstrukci (např. otec) přiřazuje (vágní) význam. Pokud je vágnost vztahu nulová, vztah nazýváme interpretace a význam je přesný, což je základním rysem exaktních věd.
Pro představu: Význam přiřazený konotací v jistém časovém okamžiku (prakticky v jistém časovém intervalu) každým respondentem z vybrané skupiny lidí, lze stanovit některou z metod měření sémantického diferenciálu. V oblasti takto naměřených hodnot můžeme nalézt těžiště, které pro daný experiment můžeme považovat za „objektivizovaný“, (respondenty nejvíce akcentovaný) význam. Významy uvedené jednotlivými respondenty budou rozesety v určitých nevelkých vzdálenostech od těžiště. Tyto vzdálenosti musí být doopravdy „rozumně malé“, jinak by si lidé vzájemně nerozuměli.
Homonymii můžeme charakterizovat jako jev, kdy jedna jazyková forma je nositelkou dvou nebo více významů např. jazyková konstrukce (forma) pero má dva významy: pero ptáka, pero na psaní. V tomto případě, na rozdíl od konotace, jsou významy relativně vzdálené, evidentně různé, nezaměnitelné, i když každý z nich je vágní, přiřazený dané jazykové konstrukci konotací. Přiřazení konotací je v tomto případě evidentně dvojznačné.
 
> homonymie neregistrovaný 29.05.2014 15:03
» reagovat
  Jen bych chtěla upozornit, že to co nazýváte homonymií, je polysémie. Tedy to "pero ptáka" a "pero na psaní". Je to jedno slovo s více významy. Homonymií se rozumí dvě různá slova (s různým původem), která mají stejnou formu.
   
>>   Jaromír Křemen 03.06.2014 12:25
» reagovat
   K homonymii.
Mějme dvě množiny. Jedna z nich budiž množina významů (vnitropsychických kognitivních modelů), druhá budiž množina výrazů (jazykových konstruktů, forem …) daného vnějšího jazyka (formálního nebo neformálního, umělého či přirozeného). Nechť existuje zobrazení z množiny významů do množiny výrazů. Pokud aspoň dvěma různým prvkům z množiny významů odpovídá tentýž prvek (obraz) množiny výrazů, říkáme, že se jedná o homonymii (souzvučnost). Homonymii vylučuje formální logika i ostatní exaktní vědy, podobně jako vylučují synonymii. Vyžadují, aby uvedené zobrazení bylo vzájemně jednoznačné. Tento požadavek najdeme v úvodní části každého výkladu formální logiky. Úvahy či pátrání po důvodech, proč více prvkům množiny významů přísluší společný obraz v množině výrazů, jsou zde irelevantní.
Jistě se najdou různí lidé, kteří se na ony důvody budou ptát, ať to jsou psychologové, lingvisté, historici jazyka a další. To však je již jiná kapitola, a v ní se pak mohou objevit různé důvody a vztahy k vytyčení tříd homonymie, polysémie a dalších a dalších.
    
Konotace - podrobnější vysvětlení Jaromír Křemen 05.08.2013 21:56
» reagovat
Podrobnější výklad konotace.
Začneme poznáním.

Nejdříve dva důležité pojmy:
● Znalostí se rozumí vztah rozpoznaný mezi daty.
● Kognitivní model je soubor znalostí o dané části reálného světa.
Je třeba rozeznávat kognitivní model vnitřní tj. vnitropsychický, uchovávaný a zpracovávaný v lidském vědomí (a asi i nevědomí), v hypotetických vnitřních jazycích: představovém, pocitovém a přirozeném a v jejich směsici, a dále pak vnější model, reprezentovaný ve vhodném vnějším sdělovacím jazyce.
Schopnost poznání je základní přírodní výbavou člověka (a i jiných tvorů) umožňující mu získávat informace o reálném světě, v němž žije, a tak orientaci a přežití.
Jedním z hlavních úkolů poznání je z vnímané části gnoseologicky infinitní (nekonečně rozsáhlé a hluboké) reality vytvořit kognitivní model, který je konečný z hlediska množství obsažené informace. Při poznávání tak nutně dochází k redukci informace na základě selekce. Pro tento účel musí existovat filtr poznání. Jako filtr přirozeného poznání vytvořený přírodou slouží vágnost - rozmazanost, mlhavost, neurčitost. Projevuje se vágností vnímání a následného vágního zpracování informace v lidském vědomí (a asi i nevědomí).
Pro každou část reality, kterou člověk vnímá, si vytváří vnitropsychický kognitivní model oné části reality, sestávající z inherentně vágních znalostí. Jiné než vágní znalosti člověk svým přirozeným poznáním hmotného světa není schopen získat a myšlení je s touto vágností inherentně spjato. Vágnost vnesenou do znalostí filtrem poznání označujeme jako vágnost vnitřní; je to vágnost primární.
Jistou část znalostí obsažených ve vnitropsychickém kognitivním modelu, je člověk schopen formulovat (přirozeným) sdělovacím jazykem, a tak sdělovat ostatním lidem - adresátům, tedy sdělovat informaci. Informace (sdělení, zpráva) má svoji složku syntaktickou (formální, forma - jazyková konstrukce) a složku sémantickou (obsahovou, významovou – význam). Jazyk sdělující vágní informaci musí být nutně vágní, je to vágnost sekundární, říkáme vnější. Vágnost přirozeného jazyka se projevuje jednak vágní interpretací tj. konotací (ta vágně říká, co která jazyková konstrukce znamená, tedy jaký má význam) a pak jazykovými nástroji pro podpis vágnosti jako např.: možná, asi, přibližně …. Zůstaňme u té konotace. Tu každý člověk provádí na základě svého vnitřního kognitivního modelu. Subjektivita konotace je dána vlastním osobitým pohledem každého člověka na reálný svět při jeho poznání - každý vnímá svět po svém, každý člověk při vnímání jisté části reality si vytvoří svůj kognitivní model poněkud odlišný od jiných lidí. Časová změna konotace každého člověka je dána vrtochy lidské paměti neustále ovlivňované vnějšími podněty a emocemi, které mění vnitropsychický kognitivní model a tak i konotaci. S konotací souvisí a mnohé vysvětluje SÉMANTICKÝ DIFERENCIÁL psychology vybudovaný pro zjišťování (měření), jak ten který člověk konotuje danou jazykovou konstrukci viz. článek ve Wikipedii. Pro úplné pochopení souvislostí doporučuji článek: Jaromír Křemen: Nový pohled na možnosti automatizovaného (počítačového) odvozování. Časopis Slaboproudý obzor 2013, č. 1. Nezalekněte se nadpisu, je určen pro užší skupinu lidí pracujících v oboru umělé inteligence. Při prvním čtení vynechte úvod, je určen týmž lidem. Na pěti stránkách se navíc dovíte i jak je omezen robot (počítač) v poznání a „myšlení“ ve srovnání s člověkem.
Autor.

P.S. Na dotazy rád odpovím.
 
konotace Jaromír Křemen 04.05.2011 14:30
» reagovat
Konotací se rozumí vágní (mlhavá, rozmazaná)interpretace dané jazykové konstruce neformálního, obvykle přirozeného jazyka. Každé lidské individuum ji provádí na základě svého subjektivního, inherentně vágního vnitropsychického kognitivního modelu.
 
> budek neregistrovaný 04.08.2013 21:31
» reagovat
  Křemen: ???? Chtělo by to psát a mluvit prostě a jasně.
   
Úpřimně řečeno, neregistrovaný 07.12.2009 14:02
» reagovat
čekal jsem zde hloupých příspěvků méně ...
 
> Konotace-význam slova neregistrovaný 30.05.2012 17:54
» reagovat
  ...no-ale Vy jste tady žádný "chytrý"-
příspěvek,také nedal......
   
konotácia neregistrovaný 24.11.2009 05:22
» reagovat
toto cudzie slovo absorbuje ako význam nejakého pojmu, tak aj jeho obsah. Napr. pojem "zmluva" moze mať rozne významy (dokument, charta, listina, normatívny akt),ale mozeme určiť aj jej obsah (práva a povinnosti subjektov).Keďže panuje nejasnosť u tohto slova, možete si ho primerane zadefinovať sami. :)
 
> To sú synonymá, vážený... neregistrovaný 07.12.2009 14:00
» reagovat
  Konotácia je významový posun toho istého pojmu - napr klan muože znieť čisto, hrdo, napr. "rodový klan" alebo aj hanlivo "faľšovateľský klan", atp.
   
konotace neregistrovaný 16.06.2009 15:56
» reagovat
Pro semanticky spravny vyklad "konotace" je potreba vzit v potaz puvod slova - domnivam se, ze se jedna o italske "con" (tedy "s", "pri" atd. ve smyslu "zaroven") a "notare" (tedy "poznamenat", "podotknout" apod.)

Tedy konotaci se rozumi neco, co se cloveku vybavi jako druhotny, ve smyslu prirknuty, prisouzeny, vyznam. Tato "konotace" pak dotvari zabarveni puvodniho vyznamu.
 
konotace je .. neregistrovaný 12.01.2009 13:15
» reagovat
konotace může mít smysl souvislosti nebo informace vyplývající z prvotního slova.
 
konotace neregistrovaný 19.02.2008 22:36
» reagovat
konotace je to, co si jednotlivec představí pod určitým pojmem...
 
> . neregistrovaný 14.01.2013 23:28
» reagovat
  krásná definice
   
použití ve větě neregistrovaný 09.02.2008 11:23
» reagovat
Železný jr. v TV říkal: ...Fungoval ste zde jako politický lobbista, i když chápu, že to slovo může mít nějaké negativní konotace...
 
vysvětlení Evelyne 03.11.2007 22:05
» reagovat
já to taky nechápala, tak jsem si to našla jinde. treba slovo vůl může být označení zvířete, ale může mít i negativní konotaci (hanlivý význam jako hlupák). jinak ale konotace může být i v pozitivním slova smyslu.
 
konotace neregistrovaný 22.09.2007 13:33
» reagovat
Tak to je nás víc:o)
 
? neregistrovaný 05.09.2007 17:29
» reagovat
take to porad nechapu...
 
> Konotace neregistrovaný 15.06.2009 09:11
» reagovat
  Řekla bych, že konotace je význam
   
>> Konotace neregistrovaný 04.08.2013 21:40
» reagovat
   Paní souhlasím s Vámi. Uvedená příšerná definice ABZ slovníku i některé jiné v komentářích jsou příkladem neschopnosti vyjádřit se stručně, jasně a česky.
    
Konotace neregistrovaný 30.08.2007 11:16
» reagovat
stejne nechapu - da se uvest par prikladu - diky
 
> ano s temi priklady souhlasim neregistrovaný 21.01.2012 15:12
» reagovat
  ,vubec jsem totiz nepochopila defini tohoto slova
   
>> příklad neregistrovaný 31.10.2012 00:44
» reagovat
   např. otec - tatínek (denotace je stejná, ale konotace rozdílná)
    
>>> thnx neregistrovaný 08.01.2013 20:16
» reagovat
    thnx
     Navigace

předchozí slovo: » konosament, konosement
následující slovo: » konotativní
slovo se nachází na stránce: K:95
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz