Pojem Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek

Slovo:

Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Poznávání a hodnocení odborných a didaktických kvalit vysokoškolského učitele na základě pozorování a osobních zkušeností je možné podle těchto kritérií:

Je ve vyučovaném předmětu uznávaný(á) jako skutečný odborník? 1 2 3 4 5

Umí dobře vysvětlit i velmi obtížnou látku? 1 2 3 4 5

Má u studentů a studentek autoritu? 1 2 3 4 5

Chodí do vyučování včas, je dochvilný(á)? 1 2 3 4 5

Chodí do výuky dobře připraven(a)? 1 2 3 4 5

Je jeho (její) výuka přínosná? 1 2 3 4 5

Je přiměřeně náročný(á) u zkoušek? 1 2 3 4 5

Jsou poznatky uvedené v jeho (její) výuce využitelné v praxi? 1 2 3 4 5

Vyjadřuje se ve výuce jasně a srozumitelně? 1 2 3 4 5

Má dostatečně zvučný a znělý hlas? 1 2 3 4 5

Vyjadřuje se spisovně? 1 2 3 4 5

Sleduje posluchače očima? 1 2 3 4 5

Je schopen (na), umí, dovede upoutat pozornost? 1 2 3 4 5

Má přiměřené osobní pracovní tempo výuky? 1 2 3 4 5

Má přiměřeně upravený zevnějšek? 1 2 3 4 5

Je trpělivý(á)? 1 2 3 4 5

Má smysl pro humor? 1 2 3 4 5

Postupuje při výuce podle pravidel didaktiky? 1 2 3 4 5

individuální přístup ke studentům a studentkám? 1 2 3 4 5

Nestává se, že po studentech a studentkách chce něco co sám (sama) neplní? (např. nekuřáctví?)
1 2 3 4 5

Využívá při výuce funkčních a efektivních didaktických pomůcek a prostředků? 1 2 3 4 5

Nezabývá se často jen samozřejmostmi? 1 2 3 4 5

Uvádí dostatek příkladů k objasnění vyučované látky? 1 2 3 4 5

Dodržuje předem stanovenou osnovu vyučování předmětu? 1 2 3 4 5

Dodržuje hlavní didaktické zásady, metody a postupy? 1 2 3 4 5

Komentuje vyučovanou látku vlastním názorem? 1 2 3 4 5

Snaží se o příjemnou pracovní atmosféru? 1 2 3 4 5

Vyučuje systematicky? 1 2 3 4 5

Zabývá se vedle vzdělávání též výchovou studentů a studentek? 1 2 3 4 5

Má smysl pro diskusi se studenty a studentkami? 1 2 3 4 5

Snáší i nesouhlas a oponenturu vznesenou vůči prezentovaným názorům? 1 2 3 4 5

Podněcuje (aktivizuje) jeho (její) výuka zájem studentů o předmět? 1 2 3 4 5

Snaží se o to, aby nepreferoval a) některé studenty a studentky před jiným? 1 2 3 4 5

Je spravedlivý a objektivní při zkoušení a klasifikování? 1 2 3 4 5

Nedehonestuje neúspěšné studentky a studenty? 1 2 3 4 5

Připravuje učební texty pro daný předmět? 1 2 3 4 5

Jsou jeho učební texty srozumitelné? 1 2 3 4 5

Dodržuje stanovenou délku výuky? 1 2 3 4 5

Kontroluje přítomnost studentů a studentek na výuce? 1 2 3 4 5

Vede studenty k užívání správné terminologie a symboliky oboru? 1 2 3 4 5

Prezentuje učivo v souladu se soudobým stavem poznání v dané oblasti? 1 2 3 4 5

Nechává prezentovat odborné názory i studenty a studentky? 1 2 3 4 5

Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vyjadřování během výuky? 1 2 3 4 5

Stanovuje dílčí i obecné cíle vzdělávání v daném předmětu? 1 2 3 4 5

Dodržuje konzultační hodiny pro studenty a studentky? 1 2 3 4 5

Radí studentům v otázkách s techniky duševní práce, studia a učení? 1 2 3 4 5

Radí, jaké konkrétní učební strategie lze využívat? 1 2 3 4 5

Stimuluje studenty a studentky k samostatnému a nezávislému přemýšlení? 1 2 3 4 5

kvalitní odborné i vědecké publikace a učební texty? 1 2 3 4 5

Podporuje kompetentní práci studentů a studentek s odbornými a vědeckými informacemi?
1 2 3 4 5

Je znám tento učitel (tato učitelka) i jako vědecko-výzkumný odborník (odbornice)? 1 2 3 4 5

Vytváří během výuky přijatelnou psychosociální atmosféru? 1 2 3 4 5

Pečuje adekvátně o svůj zjev a zevnějšek? Chodí slušně oblečen(a)? 1 2 3 4 5

adekvátní výrazové projevy (např. motoriku, mimiku, gesta, držení těla, chůzi, mluvu)?
1 2 3 4 5

Má přiměřenou sebedůvěru? 1 2 3 4 5

Chová se demokraticky nebo příliš autoritativně až diktátorsky? 1 2 3 4 5

Má sklon k demokratické sociální komunikaci? 1 2 3 4 5

Je přiměřeně nebo přehnaně, příliš liberální? 1 2 3 4 5

Usiluje o navození dobrého vztahu studentů a studentek ke studiu a ke škole? 1 2 3 4 5

Jiné (doplňte)...................................................................... 1 2 3 4 5

Známkování je podobné školnímu klasifikování na základní škole.

Jednička je nejlepší známka, pětka je známka nejhorší (hodnotí nedostatečnost).

Vedení vysoké školy hodnotí vysokoškolského učitele také podle počtu vyučovaných hodin za semestr, a to jak v prezenčním studiu, tak v kombinovaném studiu, v celoživotním studijním programu, v terénní výuce a v různých dalších kurzech.
Hodnotí se také počet zkoušek, které učitel realizoval v daném semestru, a to zkoušek ústních, písemných, písemných a současně i ústních, zápočtů, klasifikovaných zápočtů a kolokvií.
Důležité je také hodnocení počtu vedení a oponentur bakalářských a magisterských prací studentů a studentek, vedení a oponování závěrečných prací v celoživotním vzdělávání, recenze rigorózních prací, konzultace a vedení doktorandských prací.
Mimořádně důležité je také hodnocení tvůrčí činnosti vysokoškolského učitele či učitelek, zejména počet publikací, které byly zařazeny do RIVu (tj. Rejstříku informací o výsledku),
počet realizovaných výzkumných projektů.
Hodnotí se také funkce vysokoškolských pracovníků na vysoké škole (např. vedení katedry, zastupování vedoucího katedry, proděkan, koordinátor Erasmu, člen Vědecké rady vysoké školy, organizátor odborných seminářů a konferencí, člen zkušebních komisí (např. pro státní závěrečnou zkoušku, habilitaci, inauguraci atp.).

Celkový názor na hodnoceného vysokoškolského učitele:
1. ve svém oboru výborně odborně kvalitní a pedagogicky zdatný
2. ve svém oboru velmi odborně kvalitní a pedagogicky zdatný
3. jen dostatečně odborně kvalitní a pedagogicky zdatný
4. málo odborně kvalitní a pedagogicky zdatný
5. není ve svém oboru odborně kvalitní ani není pedagogicky zdatný

Komentáře ke slovu Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » kristianizace, kristianisace
následující slovo: » kriteriální validita
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1709
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz