Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, one brain, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, flourishing (angl.), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, SEIQoL, Delfská metoda, biokapacita, chiaroscuro, terenní interview, Access control ang., Beverly A. Potter´s Questionnaire, pseudodyslexie, randomizace, autoisopatie, synkriticizmus, Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Prosocial Tendencies Measure (PTM), sanoterapie, Francis Galton (1822-1911), multivariační analýza, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), edukace kreativity, mediace konfliktů, My Class Inventory (MCI), bioenergetika, rentoaláž, integrativní psychoterapie, kryoskopie, metaučení, ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), videotrénink interakcí (VTI), Tragetuch (něm.), babysling (angl.), Babytragen (něm.), design výzkumu, organizační učení, inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, snowball technique (angl.), Stress Profile (SP), neuromarketing, cross-sectional metody, šátkování, babywearing (angl.), Test čáry života, CHIPS-test, Rosenzweig Saul, WPPSI zkratka, Reverzní test v psychologii, autorehabilitace, skiaskopie, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, FQRST, IMRAD zkratka, kardiotokografie (KTG), cardiotocography (CTG), HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, Dilthey Wilhelm (1833-1911), in vitro fertilizace (IVF), tadoma, bogus-pipeline technika, Metoda 635, waterboarding (angl.), TQM, Motive, Hogan Development Survey, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), force-fit method (angl.), Rey-Osterriethova komplexní figura, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Hogan Personality Inventory ( HPI), management by competencies, PACE zkratka, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Kratina, projektivní metody psychologie, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), PQRST metoda, dramatoterapie, aktivizační metody, ekvifinalita, ranking, metoda one brain, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, poetoterapie, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Dotazník EPI, Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Emotional Freedom Technique (EFT), casework (angl.), metoda sněhové koule, hemodialýza, Redefining Life Priorities, Detoxyfying Death and Dying, facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Functional Magnetic Resonance (fMR), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Herbart Johann Friedrich (1770-1841), psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), validita predikční, systém VOKS, In-depth interview, rektoskopie, Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Binet Alfred (1857-1911), Binet-Simonova inteligenční škála, Schuhfriedův test ), bioimpedance, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), superprojekce, audioexpertiza, autoelektronografie, explorační metody, ARTzkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, bertillonáž, remediace, standardnost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, objectivity methods (angl.), reliability methods (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, tyromantie, ofiomantie, pegeomantie, rapsodomantie, ornitomantie, oneiromantie, nefelomantie, oenomantie, rabdomantie, selenomantie, taseografie, tefromantie, tasseomantie, taromantie, skapulomantie, skatomantie, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, ADAS zkratka ve zdravotnictví, racionalizace jako přizpůsobovací operace, projekce jako přizpůsobovací operace, Psychodiagnostické metody, substituce jako přizpůsobovací operace, sofronizace, mechanoskopie, gemelogická metoda, memoria (paměť) a její poruchy, myšlení (kogitace), BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), validnost poznávací metody, standardnost poznávací metody, projekční psychologické diagnostické metody, accident, Kohs, data mining /dejta majnyn/, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, ERP ve zdravotnictví, neuroimaging, eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), termoteraopie mikrovlnná, Caselmann Christian Theobald, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, EAV zkratka, Ravenův test inteligence, SWLS zkratka v psychologii, myomantie, molybdomantie, life - story interview (angl.), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, psychometrické metody, adaptační metody a techniky, metodologická triangulace, kreativní persona, Seashore H.G., interview podobný dramatu, enquiry method (angl), Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), psychologická testová baterie, sociální atitudy, Wechsler David, virová nálož, Mixed Model Design (MMD), cognitive restructuring (angl.), Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, psychoterapie, Moreno Jakob Levy, CDR zkratka ve zdravotnictví, Martindale, preferential looking test, aplikovaný, metoda Montessori, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), aferéza, tabulace, kryptoanalýza, simultaneismus, negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, katoptromantie, kritomantie, krystalomantie, kapnomantie, kampanomantie, chaomantie, ichtiomantie, kromniomantie, koscinomantie, litomantie, meteoromantie, libanomantie, leknomantie, lampadomantie, lychnomantie, halomantie, fylomantie, ailuromantie, apantomantie, axinomantie, alektromantie, alektryomantie, aortografie, aritomantie, arachnomantie, belomantie, daktylomantie, entomomantie, cefalomantie, dahmo, botanomantie, bibliomantie, snowball sampling (angl.), metoda Colective Notebook, tachymetrie, tenzometrie, teorie, šumerunk, syntéza, sugestopedie, synkrize, terorizmus, titrace, gender mainstreaming, Assessment Centre, NLP, ultrafiltrace, tyranie, tomografie, triangulace, strukturalizmus, stetoskopie, reiki, reliabilita, scientizmus, reedukace, radiolokátor, racionalizace, radiografie, screening, sedimetrie, sonografie, stereofotogrammetrie, solmizace, sofistikovaný, sociodrama, sociometrie, Dialektický materialismus, dendrochronologie, pletysmografie, falopletysmografie, trial and error (angl.), mind maps, psychometrika, heuristická výuka, BSK5, edukace nejednotná, externalizace, focus groups, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, misinterpretace, metakognice, ekvifinální, biblioholik, edukační strategie, SWOT, edukometrie, kardioverze, pasivace, ortofotomapa, vitrifikace, heuristický, fait accompli, typologie, brainwriting, peptický vřed, systemická konstelace, aterektomie, hipoterapie, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, psychotest, psychodrama, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, elektrokardiografie, elektrografie, ekonometrie, elektroencefalografie, ergometrie, experiment, fotografie, frézování, fyzioterapie, formalizace, fix, explanace, fenomenologie, echokardiografie, echografie, astrokartografie, avigace, axonometrie, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, biofyzika, biometrika, diagnostika, ebulioskopie, deterent, dedukce, biostatistika, brainstorming, gamadefektoskopie, gamagrafie, metodika, metodologie, metrie, metateorie, mafie, kryptografie, laparoskopie, nefelometrie, parlamentarizmus, psychoanalýza, psychodiagnostika, profesiografie, polygrafie, pedagogika, polarografie, kryoterapie, komparatistika, chozrasčot, chromatografie, iontoforéze, heuristika, hathajóga, generalizace, goniometrie, iterace, kalibrace, kolorimetrie, komercializmus, knejpování, klerofašizmus, karotáž, kazuistika, dolorimetrie, mnemotechnika, validity (angl.), spermiogram, grounded theory (angl.), Olweusův intervenční program, feathersexing, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, strategie učení, autopatie, mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, Children´s Apperception test (CAT), explorativní design, mentorování, triangulace zdrojů, fetoskopie, asasín, standardnost kognitivní metody, reliabilita kognitivní metody, rodinná konstelace, objektivnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, STM zkratka, mikrosegregace, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, CLIL zkratka, logoterapie, case study method, quick firing (angl.), uroflowmetrie, psychognostika, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, skiagraphia, apexkardiografie, elektroforéza, fonokardiografie, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), metoda instrumentálního obohacování, Bayley Scales of Infant Development, Parents´Evaluations of Developmental Scale, The Ages and Stages Questionnaire, karsologie, zákon přirozených následků, design explorace, duchovědná psychologie, NPV, MMPI, TAT zkratka, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), analytický, alternativní komunikace, Apgar Virginia, enneagram, Methods of Ecological Education, glottochronologie, Vazektómia, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, ultrasonografie, ultrasonoskopie, win-loss technika, verbalizace pohybu, kybermetrie, win-win technika, vipassana, punitivita, etogenetika, badatelská metoda, didaktický test, inovační trend, dynamický styl učení, CVVH zkr., inovativní manažer, interdisciplinarita, kontracepce, synkritický postup, FW zkr., verboterapie, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, Rorschachův test, preterapie, Szondiho test, analýza, zrcadlení (pacing), neurolingvistické programování, simplexová metoda, grafoterapie, CVVH, PCR, sémantický diferenciál, pošírovat, RIA zkr., socioterapie, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, obsahová validita, koronarografie, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, Cronbachův alfa koeficient, roláž, Cronbachova alfa, chí-kvadrát, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, faktorová analýza, life stories (angl.), komparatistika, learning by doing (angl.), objev, spondylochirurgie, brainstorming, situační metoda, CVVHD zkr., metodolatrie, subtraktivní, assessment (angl.), oral - history (angl.), haggadá, katetrizace kardie, sociální marketing, okultní krvácení, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu - Nejúspěšnější metoda k běžeckému rekordu -- autor: Humphrey Luke, Hansonovi Keith a Kevin
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z -- autor: Strusková Olga
Dornova metoda -- autor: Raslan Gamal
Prirodzená cesta -- autor: Cappella Anna

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1714
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz