Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., interview podobný dramatu, life - story interview (angl.), psychometrické metody, metodologická triangulace, kreativní persona, adaptační metody a techniky, Wechsler David, virová nálož, negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, aortografie, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), Method of dark glasses (angl.), sociální atitudy, psychologická testová baterie, enquiry method (angl), Mixed Model Design (MMD), cognitive restructuring (angl.), preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Martindale, Bayley Nancy (1899-1994), APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, Berelson Bernard Reuben, psychoterapie, aferéza, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), tabulace, simultaneismus, aplikovaný, metoda Montessori, kryptoanalýza, aritomantie, alektryomantie, leknomantie, libanomantie, litomantie, meteoromantie, lychnomantie, lampadomantie, krystalomantie, kromniomantie, koscinomantie, molybdomantie, myomantie, pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, ofiomantie, ornitomantie, nefelomantie, oenomantie, oneiromantie, kritomantie, katoptromantie, belomantie, botanomantie, bibliomantie, arachnomantie, axinomantie, alektromantie, ailuromantie, apantomantie, dahmo, cefalomantie, ichtiomantie, kampanomantie, kapnomantie, chaomantie, halomantie, daktylomantie, entomomantie, fylomantie, inkrementální validita, snowball technique (angl.), rentoaláž, integrativní psychoterapie, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), Life Satisfaction Scale (LSS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), edukace kreativity, mediace konfliktů, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, flourishing (angl.), Flynnův fenomen, synkriticizmus, autoisopatie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Prosocial Tendencies Measure (PTM), sanoterapie, poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), casework (angl.), Bachova květová terapie, Ramus Petrus (1515-1572), Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Francis Galton (1822-1911), multivariační analýza, in vitro fertilizace (IVF), hemodialýza, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, one brain, SEIQoL, babywearing (angl.), šátkování, babysling (angl.), Babytragen (něm.), IMRAD zkratka, FQRST, hypnoporod, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), Tragetuch (něm.), videotrénink interakcí (VTI), neuromarketing, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), organizační učení, design výzkumu, ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), HypnoBirthing Mongan, podcast, biokapacita, chiaroscuro, terenní interview, Access control ang., Beverly A. Potter´s Questionnaire, Delfská metoda, pseudodyslexie, randomizace, kryoskopie, metaučení, CHIPS-test, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), Test čáry života, WPPSI zkratka, autorehabilitace, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, selenomantie, skapulomantie, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, normální prenatální vývoj a porod, osobnosti typu A, zdraví, DIFICILITY chování a prožívání dětí, závady a poruchy řeči, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, normální novorozeně, normální kojenec, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, psychometrika v praxi, handicapované děti, batole (toddler), edukační psychologie, autokognice a self-management, dotazník (questionnaire), sociometrie v praxi, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, životní styl, škola podporující zdraví, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, prehistorie filozofie, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, výsledky učení (vědomosti, vyučování, CHTC zkratka ve zdravotnictví, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, Submisivní a intropunitivní chování, psychogenni kašel, patopsychologie ve školství, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, středověká psychologie, starořečtí myslitelé, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, pozorování, komunikace nonverbální, únava, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), sebevýchova, didaktické testy, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, volba a výběr povolání a studia, perinatální období vývoje, sebevzdělávání, eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, standardnost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, EAV zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, SWLS zkratka v psychologii, Ravenův test inteligence, Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, Caselmann Christian Theobald, objectivity methods (angl.), reliability methods (angl.), tyromantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, tefromantie, taseografie, skatomantie, taromantie, tasseomantie, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, bertillonáž, autoelektronografie, explorační metody, superprojekce, audioexpertiza, WJIE zkratka, data mining /dejta majnyn/, senzitivita s intropunitivitou, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, constant comparance method (angl.), schopnosti intelektu, NŽU zkratka, healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, behaviorismus a reflexologie, asocianistická psychologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, efektivní styly učení a vyučování, psychologické poradenství na vysokých školách, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, STIP zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, racionalizace jako přizpůsobovací operace, projekce jako přizpůsobovací operace, Psychodiagnostické metody, substituce jako přizpůsobovací operace, sofronizace, Kohs, mechanoskopie, gemelogická metoda, memoria (paměť) a její poruchy, myšlení (kogitace), gaslighting (angl.), RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, validnost poznávací metody, projekční psychologické diagnostické metody, accident, standardnost poznávací metody, Vizuálně motorický test L. Benderové, Functional Magnetic Resonance (fMR), edukometrie, kardioverze, pasivace, typologie, ortofotomapa, vitrifikace, dendrochronologie, heuristický, fait accompli, brainwriting, amobarbitalové interview, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, systemická konstelace, peptický vřed, analytická sociometrie, hipoterapie, aterektomie, Dialektický materialismus, NLP, synkrize, syntéza, šumerunk, tachymetrie, sugestopedie, strukturalizmus, sonografie, stereofotogrammetrie, stetoskopie, tenzometrie, teorie, ultrafiltrace, gender mainstreaming, Assessment Centre, tyranie, triangulace, terorizmus, titrace, tomografie, BSK5, psychometrika, pošírovat, PCR, CVVH, simplexová metoda, sémantický diferenciál, neurolingvistické programování, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, zrcadlení (pacing), grafoterapie, verboterapie, verbalizace pohybu, kybermetrie, badatelská metoda, win-loss technika, win-win technika, FW zkr., punitivita, etogenetika, Tematický apercepční test, Rorschachův test, externalizace, ekvifinální, biblioholik, edukace nejednotná, trial and error (angl.), mind maps, pletysmografie, falopletysmografie, metakognice, misinterpretace, Szondiho test, analýza, preterapie, mnemotechnika, dolorimetrie, focus groups, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, solmizace, sofistikovaný, experiment, explanace, fenomenologie, fix, ergometrie, endoskopie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, formalizace, fotografie, goniometrie, hathajóga, heuristika, generalizace, gamagrafie, frézování, fyzioterapie, gamadefektoskopie, elektrografie, elektroencefalografie, avigace, axonometrie, biofyzika, astrokartografie, astroarcheologie, akupresura, akupunktura, antikoncepce, biometrika, biostatistika, echografie, echokardiografie, ekonometrie, ebulioskopie, diagnostika, brainstorming, dedukce, deterent, chozrasčot, chromatografie, psychodiagnostika, psychodrama, psychotest, racionalizace, psychoanalýza, profesiografie, pedagogika, polarografie, polygrafie, radiografie, radiolokátor, sedimetrie, sociodrama, sociometrie, screening, scientizmus, reedukace, reiki, reliabilita, parlamentarizmus, nefelometrie, klerofašizmus, knejpování, kolorimetrie, kazuistika, karotáž, iontoforéze, iterace, kalibrace, komercializmus, komparatistika, metodika, metodologie, metrie, metateorie, mafie, kryoterapie, kryptografie, laparoskopie, didaktický test, kontracepce, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), metoda instrumentálního obohacování, Bayley Scales of Infant Development, Autism Diagnostic Interview - R, Parents´Evaluations of Developmental Scale, The Ages and Stages Questionnaire, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, projektivní metody psychologie, Kratina, PACE zkratka, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Behavior Checklist, Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, glottochronologie, diary method (angl.), Apgar Virginia, duchovědná psychologie, NPV, alternativní komunikace, enneagram, Methods of Ecological Education, skiagraphia, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, apexkardiografie, fonokardiografie, zákon přirozených následků, karsologie, elektroforéza, metoda one brain, ekvifinalita, systém VOKS, validita predikční, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), psychodiagnostický systém 3D, rektoskopie, In-depth interview, analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Binet Alfred (1857-1911), Binet-Simonova inteligenční škála, experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), bioimpedance, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Interpersonal Check List (ICL), Motive, Hogan Development Survey, TQM, Hogan Personality Inventory ( HPI), management by competencies, aktivizační metody, PQRST metoda, dramatoterapie, waterboarding (angl.), tadoma, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), force-fit method (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Rey-Osterriethova komplexní figura, Metoda Philips 66, bogus-pipeline technika, Metoda 635, Gordonova metoda, design explorace, MMPI, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, koronarografie, obsahová validita, faktorová analýza, life stories (angl.), haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), curricular validity (angl.), kriteriální validita, chí-kvadrát, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, topická diagnostika, intrauterinní inseminace, predikční validita, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, katetrizace kardie, okultní krvácení, CVVH zkr., RIA zkr., socioterapie, dynamický styl učení, inovační trend, synkritický postup, interdisciplinarita, inovativní manažer, situační metoda, CVVHD zkr., metodolatrie, subtraktivní, sociální marketing, objev, learning by doing (angl.), brainstorming, spondylochirurgie, komparatistika, roláž, ultrasonoskopie, strategie učení, autopatie, mentorování, triangulace zdrojů, grounded theory (angl.), spermiogram, feathersexing, Olweusův intervenční program, validity (angl.), explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), analytický, TAT zkratka, psychognostika, uroflowmetrie, mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, terapeutická metoda rTMS, verifikační experiment, standardnost kognitivní metody, reliabilita kognitivní metody, rodinná konstelace, objektivnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, STM zkratka, mikrosegregace, midraš, asasín, fetoskopie, Total Physical Response (zkratka TPR), CLIL zkratka, case study method, quick firing (angl.), logoterapie, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hanson Kevin, Hansonová Keith, Humphrey Luke
Hansonova metoda půlmaratonu -- autor: Hansonová Keith, Hanson Kevin, Humphrey Luke
Metoda France Guillain Žijte vyrovnaně! -- autor: Gullain France
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Výhodný balíček: Metoda Bullet Journal + zápisník Leuchtturm1917 ČERNÝ -- autor: -

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1740
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz