Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akademizmus, kritomantie, fylomantie, halomantie, chaomantie, ichtiomantie, kampanomantie, kapnomantie, katoptromantie, krystalomantie, daktylomantie, kromniomantie, koscinomantie, lampadomantie, lychnomantie, leknomantie, libanomantie, litomantie, entomomantie, cefalomantie, molybdomantie, alektryomantie, virová nálož, psychologická testová baterie, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, aortografie, aritomantie, alektromantie, dahmo, ailuromantie, apantomantie, axinomantie, arachnomantie, belomantie, botanomantie, bibliomantie, meteoromantie, myomantie, Wechsler David, neuroimaging, autoelektronografie, bertillonáž, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Real Life Test (angl.), ERP ve zdravotnictví, superprojekce, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, audioexpertiza, explorační metody, nefelomantie, selenomantie, oenomantie, oneiromantie, ornitomantie, ofiomantie, pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, skapulomantie, ARTzkratka ve zdravotnictví, skatomantie, taromantie, tasseomantie, taseografie, tefromantie, tyromantie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, SQ4R zkratka ve školství, Seashore H.G., WJIE zkratka, kryoskopie, pseudodyslexie, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Access control ang., biokapacita, chiaroscuro, terenní interview, metaučení, SEIQoL, autorehabilitace, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, CHIPS-test, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), Delfská metoda, one brain, HypnoBirthing Mongan, bioenergetika, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), rentoaláž, integrativní psychoterapie, My Class Inventory (MCI), Meichenbaum Donald, mediace konfliktů, synkriticizmus, autoisopatie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, podcast, hypnoporod, BERA zkratka ve zdravotnictví, tabulace, CDR zkratka ve zdravotnictví, Osgood Charles Egerton, psychoterapie, aplikovaný, metoda Montessori, kryptoanalýza, simultaneismus, aferéza, Martindale, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), Mixed Model Design (MMD), metodologická triangulace, life - story interview (angl.), floating v psychologii, preferential looking test, Bayley Nancy (1899-1994), cardiotocography (CTG), In vitro fertilizace (IVF), kardiotokografie (KTG), FQRST, babywearing (angl.), babysling (angl.), Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), ratio IQ, design výzkumu, požadavky na empirické kognitivní metody, organizační učení, neuromarketing, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, data mining /dejta majnyn/, multivariační analýza, schopnosti a nadání, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, PNF zkatka ve zdravotnictví, DNS zkratka ve zdravotnictví, OAZ zkratka v psychologii, psychologie osobnosti učitele a učitelky, RPM zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, HBO zkratka ve zdravotnictví, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, Extrapunitivní a agresivní osobnost, mravní výchova ve společnosti, závady a poruchy pohybu, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, psychosomaticky traumatizované osoby, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, WCST zkratka v psychologii, výkonnost lidské paměti, reverzní, WNSS zkratka v psychologii, dotazník jako výzkumná metoda, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, posuzovací stupnice (škály), osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, D.A.T. zkratka v psychologii, agresivita u dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, katetrizační ablace, hard sell (angl.), aeroterapie, Baumtest, mravnost a její výchova a sebvýchova, výběr a volba povolání, talent v otázkách a odpovědích, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, ROR zkratka v humanitních vědách, Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho stadia, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, disociální a asociální chování dětí a mládeže, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, Kohs, násilí, Wessenschau, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, vokalografie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, fonoskopie, metoda pozorování v psychologii, SDO-Scale, mechanoskopie, gemelogická metoda, sofronizace, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, poznávací metody v psychologii, NŽU zkratka, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, psychogenni kašel, biometrie člověka, biologické formativní vlivy, zdravá škola, ROCFT zkratka v psychologii, tdebiasing (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, WMS zkratka v psychologii, MMSE a léčba kognitivy, D-A-M zkratka v psychologii, Maňák Josef, DAP zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, BDI zkratka v psychologii, MADRS zkratka v psychologii, akroamatická metoda v pedagogice, osobnost učitelů, pracovní a osobní hodnocení, Jung, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, hlubinná psychologie, osobnost dítěte, předmět pedagogické psychologie, ways of coping (angl.), coping strategies (angl.), Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, videoendoskopie, Quetelet L.A., Galton, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, sanoterapie, in vitro fertilizace (IVF), akupresura, amobarbitalové interview, vitrifikace, ortofotomapa, edukometrie, kardioverze, pasivace, typologie, brainwriting, analytická sociometrie, dendrochronologie, hipoterapie, aterektomie, systemická konstelace, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, BSK5, fait accompli, Dialektický materialismus, pletysmografie, tenzometrie, stereofotogrammetrie, stetoskopie, strukturalizmus, sugestopedie, synkrize, šumerunk, tachymetrie, terorizmus, NLP, titrace, tomografie, triangulace, tyranie, ultrafiltrace, gender mainstreaming, Assessment Centre, mind maps, falopletysmografie, solmizace, win-win technika, CVVH, simplexová metoda, grafoterapie, verboterapie, FW zkr., punitivita, etogenetika, win-loss technika, neurolingvistické programování, verbalizace pohybu, kybermetrie, badatelská metoda, didaktický test, kontracepce, synkritický postup, interdisciplinarita, sémantický diferenciál, zrcadlení (pacing), trial and error (angl.), computerová tomografie, edukace nejednotná, externalizace, ekvifinální, biblioholik, metakognice, misinterpretace, focus groups, ultrazvukové vyšetření, Baum test, dolorimetrie, mnemotechnika, Szondiho test, analýza, preterapie, Rorschachův test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, sonografie, sofistikovaný, inovační trend, formalizace, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, ergometrie, experiment, explanace, fix, fotografie, elektrografie, frézování, fyzioterapie, gamadefektoskopie, gamagrafie, generalizace, goniometrie, hathajóga, elektrokardiografie, elektroencefalografie, chozrasčot, biometrika, akupunktura, antikoncepce, astroarcheologie, astrokartografie, avigace, axonometrie, biofyzika, biostatistika, ekonometrie, brainstorming, dedukce, deterent, diagnostika, ebulioskopie, echografie, echokardiografie, heuristika, chromatografie, sociometrie, radiografie, polygrafie, profesiografie, psychoanalýza, psychodiagnostika, psychodrama, psychotest, racionalizace, radiolokátor, pedagogika, reedukace, reiki, reliabilita, scientizmus, screening, sedimetrie, sociodrama, polarografie, parlamentarizmus, iontoforéze, komercializmus, iterace, kalibrace, karotáž, kazuistika, klerofašizmus, knejpování, kolorimetrie, komparatistika, nefelometrie, kryoterapie, kryptografie, laparoskopie, mafie, metateorie, metodika, metodologie, metrie, inovativní manažer, dynamický styl učení, hemodialýza, ekvifinalita, PACE zkratka, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, metoda one brain, aktivizační metody, objektivní metody psychologie, PQRST metoda, dramatoterapie, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, Hogan Development Survey, TQM, projektivní metody psychologie, subjektivní metody psychologie, tadoma, Transdisciplinary Play - Based Assessment, elektroforéza, fonokardiografie, apexkardiografie, skiagraphia, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Autism Diagnostic Interview - R, snowball sampling (angl.), Parents´Evaluations of Developmental Scale, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, waterboarding (angl.), bogus-pipeline technika, zákon přirozených následků, Bachova květová terapie, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Ramus Petrus (1515-1572), poetoterapie, equifinalita, Emotional Freedom Technique (EFT), casework (angl.), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, Malinowski Bronislav (1884-1942), Binet-Simonova inteligenční škála, Metoda 635, etnografický rozhovor, Gordonova metoda, Rey-Osterriethova komplexní figura, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), In-depth interview, bioimpedance, rektoskopie, systém VOKS, validita predikční, psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), karsologie, enneagram, CVVH zkr., intrauterinní inseminace, koronarografie, obsahová validita, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, topická diagnostika, Animal Assisted Therapy, chí-kvadrát, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, logopedická intervence, faktorová analýza, genetická kognitivní metody, learning by doing (angl.), RIA zkr., socioterapie, situační metoda, CVVHD zkr., brainstorming, spondylochirurgie, komparatistika, objev, life stories (angl.), metodolatrie, subtraktivní, sociální marketing, okultní krvácení, katetrizace kardie, haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), interdisciplinární výzkum, objektivnost kognitivní metody, glottochronologie, TAT zkratka, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, psychognostika, MMPI, mentorování, design explorace, duchovědná psychologie, NPV, alternativní komunikace, Apgar Virginia, Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, triangulace zdrojů, autopatie, standardnost kognitivní metody, Total Physical Response (zkratka TPR), reliabilita kognitivní metody, rodinná konstelace, STM zkratka, mikrosegregace, quick firing (angl.), logoterapie, CLIL zkratka, midraš, strategie učení, asasín, fetoskopie, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, Olweusův intervenční program, spermiogram, grounded theory (angl.), EPE zkratka ve zdravotnictví

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1942
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz