Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, enquiry method (angl), psychologická testová baterie, Wechsler David, SQ4R zkratka ve školství, virová nálož, pozitivní termoterapie, aortografie, axinomantie, arachnomantie, belomantie, apantomantie, ailuromantie, aritomantie, alektryomantie, alektromantie, Seashore H.G., BERA zkratka ve zdravotnictví, aplikovaný, metoda Montessori, kryptoanalýza, psychoterapie, Osgood Charles Egerton, Martindale, preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, simultaneismus, tabulace, metodologická triangulace, life - story interview (angl.), floating v psychologii, Mixed Model Design (MMD), cognitive restructuring (angl.), aferéza, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), botanomantie, bibliomantie, oenomantie, oneiromantie, ornitomantie, nefelomantie, myomantie, litomantie, meteoromantie, molybdomantie, ofiomantie, pegeomantie, taromantie, tasseomantie, taseografie, skatomantie, skapulomantie, rapsodomantie, rabdomantie, selenomantie, libanomantie, leknomantie, halomantie, chaomantie, ichtiomantie, fylomantie, entomomantie, dahmo, cefalomantie, daktylomantie, kampanomantie, kapnomantie, koscinomantie, lampadomantie, lychnomantie, kromniomantie, krystalomantie, katoptromantie, kritomantie, Bayley Nancy (1899-1994), požadavky na empirické kognitivní metody, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), mediace konfliktů, integrativní psychoterapie, rentoaláž, Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), synkriticizmus, autoisopatie, one brain, SEIQoL, Delfská metoda, Meichenbaum Donald, Bourdon Benjamin, Satisfaction with Life Scale (SWLS), flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Interpersonal Reactivity Index (IRI), Prosocial Tendencies Measure (PTM), poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), casework (angl.), Bachova květová terapie, Ramus Petrus (1515-1572), Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, in vitro fertilizace (IVF), multivariační analýza, sanoterapie, hemodialýza, metoda sněhové koule, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, pseudodyslexie, randomizace, Tragetuch (něm.), ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), Babytragen (něm.), babysling (angl.), FQRST, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), In vitro fertilizace (IVF), design výzkumu, inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, snowball technique (angl.), Stress Profile (SP), organizační učení, neuromarketing, cross-sectional metody, kardiotokografie (KTG), cardiotocography (CTG), kryoskopie, metaučení, autorehabilitace, terenní interview, chiaroscuro, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Access control ang., biokapacita, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, podcast, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, Kangaroo Mother Care (KMC), Rosenzweig Saul, WPPSI zkratka, CHIPS-test, tefromantie, tyromantie, WAB zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, MMSE a léčba kognitivy, tdebiasing (angl.), D-A-M zkratka v psychologii, BDI zkratka v psychologii, MADRS zkratka v psychologii, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, ROCFT zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, reverzní, WMS zkratka v psychologii, sebevědomí snížené, Quetelet L.A., Galton, Šeracký František, videoendoskopie, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, předmět pedagogické psychologie, ways of coping (angl.), coping strategies (angl.), Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, Teoretická východiska psychologického poradenství, akroamatická metoda v pedagogice, osobnost učitelů, Maňák Josef, sebeřízení, osobnost a její poznávání, OAZ zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, DNS zkratka ve zdravotnictví, interakce, zájmy, PNF zkatka ve zdravotnictví, HBO zkratka ve zdravotnictví, myšlení v pracovním procesu, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, závady a poruchy pohybu, WCST zkratka v psychologii, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychodidaktika ve školství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, mravní výchova ve společnosti, psychosomaticky traumatizované osoby, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, hlubinná psychologie, Jung, WJIE zkratka, data mining /dejta majnyn/, Kohs, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, OAE zkratka ve zdravotnictví, termoteraopie mikrovlnná, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, mechanoskopie, gemelogická metoda, SDO-Scale, STIP zkratka ve zdravotnictví, NŽU zkratka, UFM zkratka ve zdravotnictví, RSES zkratka ve vědách o člověku, sofronizace, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, Stanford Binet Intelligence Scale, audioexpertiza, autoelektronografie, bertillonáž, superprojekce, explorační metody, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Real Life Test (angl.), eye-tracking method (angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, Úvod do behaviorismu, násilí, poznávací metody v psychologii, fonoskopie, vokalografie, biometrie člověka, psychogenni kašel, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, constant comparance method (angl.), PCL- R zkratka ve zdravotnictví, Wessenschau, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Vizuálně motorický test L. Benderové, Functional Magnetic Resonance (fMR), ortofotomapa, edukometrie, kardioverze, vitrifikace, fait accompli, NLP, Dialektický materialismus, dendrochronologie, pasivace, typologie, systemická konstelace, SWOT, edukační strategie, aterektomie, hipoterapie, brainwriting, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, Assessment Centre, gender mainstreaming, stetoskopie, strukturalizmus, sugestopedie, stereofotogrammetrie, sonografie, sociometrie, sofistikovaný, solmizace, synkrize, šumerunk, triangulace, tyranie, ultrafiltrace, tomografie, titrace, tachymetrie, tenzometrie, terorizmus, heuristická výuka, BSK5, sémantický diferenciál, CVVH, simplexová metoda, neurolingvistické programování, zrcadlení (pacing), Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, grafoterapie, verboterapie, verbalizace pohybu, kybermetrie, badatelská metoda, win-loss technika, win-win technika, FW zkr., punitivita, etogenetika, Rorschachův test, preterapie, externalizace, ekvifinální, biblioholik, edukace nejednotná, trial and error (angl.), mind maps, pletysmografie, falopletysmografie, metakognice, misinterpretace, mnemotechnika, Szondiho test, analýza, dolorimetrie, ultrazvukové vyšetření, focus groups, computerová tomografie, sociodrama, sedimetrie, ergometrie, experiment, explanace, endoskopie, elektrošok, elektrografie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, fix, formalizace, generalizace, goniometrie, hathajóga, gamagrafie, gamadefektoskopie, fotografie, frézování, fyzioterapie, elektroencefalografie, ekonometrie, avigace, axonometrie, biofyzika, astrokartografie, astroarcheologie, akupresura, akupunktura, antikoncepce, biometrika, biostatistika, ebulioskopie, echografie, echokardiografie, diagnostika, deterent, brainstorming, dedukce, heuristika, chozrasčot, profesiografie, psychoanalýza, psychodiagnostika, polygrafie, polarografie, nefelometrie, parlamentarizmus, pedagogika, psychodrama, psychotest, reliabilita, scientizmus, screening, reiki, reedukace, racionalizace, radiografie, radiolokátor, metrie, metodologie, kazuistika, klerofašizmus, knejpování, karotáž, kalibrace, chromatografie, iontoforéze, iterace, kolorimetrie, komercializmus, mafie, metateorie, metodika, laparoskopie, kryptografie, komparatistika, kryoterapie, didaktický test, kontracepce, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, The Ages and Stages Questionnaire, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), PACE zkratka, projektivní metody psychologie, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, DACH - zkratka, Snellenův optotyp, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, Apgar Virginia, alternativní komunikace, design explorace, duchovědná psychologie, NPV, glottochronologie, enneagram, fonokardiografie, apexkardiografie, skiagraphia, elektroforéza, karsologie, Methods of Ecological Education, zákon přirozených následků, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, rektoskopie, systém VOKS, validita predikční, In-depth interview, etnografický rozhovor, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Binet-Simonova inteligenční škála, bioimpedance, Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), Interpersonal Check List (ICL), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, dramatoterapie, PQRST metoda, metoda one brain, ekvifinalita, aktivizační metody, Hogan Development Survey, TQM, Gordonova metoda, Rey-Osterriethova komplexní figura, force-fit method (angl.), Metoda 635, bogus-pipeline technika, waterboarding (angl.), tadoma, MMPI, TAT zkratka, faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, life stories (angl.), oral - history (angl.), katetrizace kardie, haggadá, assessment (angl.), koronarografie, obsahová validita, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, chí-kvadrát, augmentativní komunikace, monodisciplinární explorace, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, okultní krvácení, sociální marketing, CVVH zkr., RIA zkr., socioterapie, dynamický styl učení, inovační trend, synkritický postup, interdisciplinarita, inovativní manažer, situační metoda, CVVHD zkr., objev, metodolatrie, subtraktivní, learning by doing (angl.), komparatistika, brainstorming, spondylochirurgie, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, spermiogram, grounded theory (angl.), strategie učení, Olweusův intervenční program, feathersexing, fetoskopie, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, autopatie, mentorování, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, psychognostika, myšlenkové mapování, mind mapping (angl.), triangulace zdrojů, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), asasín, midraš, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, interdisciplinární výzkum, edukometrický přístup k diagnostice, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, reliabilita kognitivní metody, rodinná konstelace, logoterapie, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), quick firing (angl.), case study method, STM zkratka, mikrosegregace, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Humphrey Luke, Hanson Keith
Hansonova metoda půlmaratonu -- autor: Hansonová Keith, Hanson Kevin, Humphrey Luke
Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak  -- autor: Nejedlý Karel
Prirodzená cesta -- autor: Cappella Anna
Výhodný balíček: Metoda Bullet Journal + zápisník Leuchtturm 1917 ČERNÝ (Bullet Journal Edition2) -- autor: Carroll Ryder, kniha

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1844
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz