Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

integrativní psychoterapie, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), rentoaláž, Life Satisfaction Scale (LSS), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), edukace kreativity, mediace konfliktů, flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Flynnův fenomen, Satisfaction with Life Scale (SWLS), synkriticizmus, autoisopatie, Self - Report Altruism Scale (SRA), Interpersonal Reactivity Index (IRI), algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, facilitovaná komunikace, casework (angl.), poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), metoda sněhové koule, hemodialýza, sanoterapie, Prosocial Tendencies Measure (PTM), multivariační analýza, Francis Galton (1822-1911), in vitro fertilizace (IVF), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, cardiotocography (CTG), podcast, Kangaroo Mother Care (KMC), CHIPS-test, Rosenzweig Saul, kardiotokografie (KTG), FQRST, Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), babysling (angl.), šátkování, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), Test čáry života, WPPSI zkratka, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Access control ang., pseudodyslexie, Delfská metoda, one brain, SEIQoL, biokapacita, chiaroscuro, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, autorehabilitace, metaučení, terenní interview, kryoskopie, Bachova květová terapie, Ramus Petrus (1515-1572), aktivizační metody, PQRST metoda, dramatoterapie, ekvifinalita, metoda one brain, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), tadoma, bogus-pipeline technika, waterboarding (angl.), TQM, Motive, Hogan Development Survey, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), Bayley Scales of Infant Development, The Ages and Stages Questionnaire, Autism Diagnostic Interview - R, Parents´Evaluations of Developmental Scale, metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), PACE zkratka, Token test, Kratina, projektivní metody psychologie, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Metoda 635, Gordonova metoda, bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), Schuhfriedův test ), experiential education (angl.), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Dotazník ŽIN-ŽIS, Vizuálně motorický test L. Benderové, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), psychodiagnostický systém 3D, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), force-fit method (angl.), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Metoda Philips 66, Rey-Osterriethova komplexní figura, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, systém VOKS, validita predikční, rektoskopie, In-depth interview, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, rapsodomantie, rabdomantie, selenomantie, pegeomantie, ofiomantie, oneiromantie, ornitomantie, skapulomantie, skatomantie, tyromantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, tefromantie, taseografie, taromantie, tasseomantie, oenomantie, nefelomantie, krystalomantie, kromniomantie, koscinomantie, kritomantie, katoptromantie, kampanomantie, kapnomantie, lampadomantie, lychnomantie, molybdomantie, myomantie, meteoromantie, litomantie, leknomantie, libanomantie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, ERP ve zdravotnictví, neuroimaging, eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), termoteraopie mikrovlnná, Caselmann Christian Theobald, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, EAV zkratka, Ravenův test inteligence, SWLS zkratka v psychologii, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, autoelektronografie, bertillonáž, audioexpertiza, superprojekce, ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, standardnost v diagnostice, objectivity methods (angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, reliability methods (angl.), ichtiomantie, chaomantie, metoda Montessori, kryptoanalýza, simultaneismus, aplikovaný, psychoterapie, Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, tabulace, aferéza, metodologická triangulace, kreativní persona, Mixed Model Design (MMD), cognitive restructuring (angl.), nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), Moreno Jakob Levy, CDR zkratka ve zdravotnictví, neuromarketing, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), organizační učení, design výzkumu, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), snowball technique (angl.), inkrementální validita, Martindale, preferential looking test, Bayley Nancy (1899-1994), požadavky na empirické kognitivní metody, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, adaptační metody a techniky, psychometrické metody, axinomantie, arachnomantie, belomantie, apantomantie, ailuromantie, alektryomantie, alektromantie, botanomantie, bibliomantie, fylomantie, halomantie, entomomantie, daktylomantie, dahmo, cefalomantie, aritomantie, aortografie, interview podobný dramatu, Wechsler David, Seashore H.G., BERA zkratka ve zdravotnictví, life - story interview (angl.), floating v psychologii, virová nálož, sociální atitudy, negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), Method of dark glasses (angl.), psychologická testová baterie, enquiry method (angl), Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Behavior Checklist, syntéza, šumerunk, tachymetrie, synkrize, sugestopedie, stetoskopie, strukturalizmus, tenzometrie, teorie, tyranie, ultrafiltrace, triangulace, tomografie, terorizmus, titrace, stereofotogrammetrie, sonografie, radiolokátor, reedukace, reiki, radiografie, racionalizace, psychodrama, psychotest, reliabilita, scientizmus, sofistikovaný, solmizace, sociometrie, sociodrama, screening, sedimetrie, gender mainstreaming, Assessment Centre, heuristická výuka, BSK5, psychometrika, edukační strategie, SWOT, peptický vřed, systemická konstelace, mind maps, pletysmografie, ekvifinální, biblioholik, externalizace, edukace nejednotná, falopletysmografie, trial and error (angl.), aterektomie, hipoterapie, fait accompli, vitrifikace, heuristický, dendrochronologie, NLP, Dialektický materialismus, ortofotomapa, edukometrie, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, brainwriting, typologie, kardioverze, pasivace, psychodiagnostika, psychoanalýza, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, elektrokardiografie, elektrografie, ekonometrie, elektroencefalografie, ergometrie, experiment, fotografie, frézování, formalizace, fix, explanace, fenomenologie, echokardiografie, echografie, astrokartografie, avigace, axonometrie, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, biofyzika, biometrika, diagnostika, ebulioskopie, deterent, dedukce, biostatistika, brainstorming, fyzioterapie, gamadefektoskopie, mafie, metateorie, metodika, laparoskopie, kryptografie, komparatistika, kryoterapie, metodologie, metrie, polygrafie, profesiografie, polarografie, pedagogika, nefelometrie, parlamentarizmus, komercializmus, kolorimetrie, heuristika, chozrasčot, hathajóga, goniometrie, gamagrafie, generalizace, chromatografie, iontoforéze, klerofašizmus, knejpování, kazuistika, karotáž, iterace, kalibrace, metakognice, misinterpretace, midraš, asasín, fetoskopie, Total Physical Response (zkratka TPR), CLIL zkratka, quick firing (angl.), logoterapie, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, grounded theory (angl.), strategie učení, spermiogram, validity (angl.), feathersexing, Olweusův intervenční program, case study method, mikrosegregace, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, topická diagnostika, chí-kvadrát, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, rodinná konstelace, STM zkratka, reliabilita kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, autopatie, mentorování, glottochronologie, enneagram, Methods of Ecological Education, Vazektómia, Wartegg-Zeichen-Test, Apgar Virginia, diary method (angl.), zákon přirozených následků, karsologie, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, skiagraphia, apexkardiografie, elektroforéza, fonokardiografie, alternativní komunikace, NPV, myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, mind mapping (angl.), Children´s Apperception test (CAT), triangulace zdrojů, explorativní design, uroflowmetrie, psychognostika, design explorace, duchovědná psychologie, MMPI, TAT zkratka, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), analytický, intrauterinní inseminace, augmentativní komunikace, FW zkr., punitivita, etogenetika, verboterapie, grafoterapie, CVVH, simplexová metoda, vipassana, win-win technika, didaktický test, kontracepce, badatelská metoda, kybermetrie, win-loss technika, verbalizace pohybu, PCR, pošírovat, mnemotechnika, Szondiho test, analýza, dolorimetrie, ultrazvukové vyšetření, focus groups, computerová tomografie, preterapie, Rorschachův test, neurolingvistické programování, sémantický diferenciál, zrcadlení (pacing), Baum test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, synkritický postup, interdisciplinarita, oral - history (angl.), life stories (angl.), faktorová analýza, assessment (angl.), haggadá, okultní krvácení, katetrizace kardie, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, predikční validita, monodisciplinární explorace, kriteriální validita, curricular validity (angl.), koronarografie, obsahová validita, sociální marketing, subtraktivní, RIA zkr., socioterapie, CVVH zkr., dynamický styl učení, inovativní manažer, inovační trend, situační metoda, CVVHD zkr., objev, metodolatrie, learning by doing (angl.), komparatistika, brainstorming, spondylochirurgie, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu - Nejúspěšnější metoda k běžeckému rekordu -- autor: Humphrey Luke, Hansonovi Keith a Kevin
Hansonova metoda půlmaratonu - Nejúspěšnější metoda k běžeckému rekordu -- autor: Humphrey Luke, Hansonovi Keith a Kevin
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z -- autor: Strusková Olga
12 kroků - Metoda odvykání závislosti -- autor: S. Kathleen

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1690
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz