Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, Osgood Charles Egerton, Martindale, Bayley Nancy (1899-1994), APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, psychoterapie, aplikovaný, aferéza, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), tabulace, simultaneismus, metoda Montessori, kryptoanalýza, inkrementální validita, snowball technique (angl.), babywearing (angl.), babysling (angl.), Babytragen (něm.), IMRAD zkratka, FQRST, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), Tragetuch (něm.), ratio IQ, neuromarketing, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), organizační učení, design výzkumu, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), cognitive restructuring (angl.), Mixed Model Design (MMD), botanomantie, bibliomantie, dahmo, belomantie, arachnomantie, ailuromantie, apantomantie, axinomantie, cefalomantie, daktylomantie, ichtiomantie, kampanomantie, kapnomantie, chaomantie, halomantie, entomomantie, fylomantie, alektromantie, alektryomantie, Seashore H.G., Wechsler David, SQ4R zkratka ve školství, BERA zkratka ve zdravotnictví, floating v psychologii, metodologická triangulace, life - story interview (angl.), virová nálož, psychologická testová baterie, pozitivní termoterapie, aortografie, aritomantie, negativní termoterapie, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), enquiry method (angl), Method of dark glasses (angl.), hypnoporod, HypnoBirthing Mongan, poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), casework (angl.), Bachova květová terapie, Ramus Petrus (1515-1572), Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, in vitro fertilizace (IVF), multivariační analýza, sanoterapie, hemodialýza, metoda sněhové koule, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, Vizuálně motorický test L. Benderové, Functional Magnetic Resonance (fMR), systém VOKS, validita predikční, psychodiagnostický systém 3D, rektoskopie, In-depth interview, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Binet-Simonova inteligenční škála, bioimpedance, experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), chiaroscuro, terenní interview, kryoskopie, biokapacita, Access control ang., pseudodyslexie, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, metaučení, autorehabilitace, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, CHIPS-test, WPPSI zkratka, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, Delfská metoda, SEIQoL, integrativní psychoterapie, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), rentoaláž, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), mediace konfliktů, synkriticizmus, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, one brain, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, flourishing (angl.), autoisopatie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), katoptromantie, kritomantie, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, metoda pozorování v psychologii, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, předmět pedagogické psychologie, ways of coping (angl.), coping strategies (angl.), hlubinná psychologie, Jung, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, akademické stresy, Wessenschau, vokalografie, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, anamnéza dítěte, násilí, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, videoendoskopie, MADRS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, BDI zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, reverzní, kulturní znevýhodnění, etika a estetika ve společnosti, sebeřízení, životní styl člověka a jeho poznávání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, DAP zkratka v psychologii, D-A-M zkratka v psychologii, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Maňák Josef, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Šeracký František, Quetelet L.A., Galton, akroamatická metoda v pedagogice, Teoretická východiska psychologického poradenství, WMS zkratka v psychologii, MMSE a léčba kognitivy, tdebiasing (angl.), sebevědomí snížené, výchova tvořivosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, fonoskopie, poznávací metody v psychologii, tasseomantie, taseografie, tefromantie, taromantie, skatomantie, rabdomantie, selenomantie, skapulomantie, tyromantie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, audioexpertiza, autoelektronografie, bertillonáž, superprojekce, explorační metody, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, rapsodomantie, pegeomantie, lychnomantie, leknomantie, libanomantie, lampadomantie, koscinomantie, krystalomantie, kromniomantie, litomantie, meteoromantie, oneiromantie, ornitomantie, ofiomantie, oenomantie, nefelomantie, molybdomantie, myomantie, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, gaslighting (angl.), BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gemelogická metoda, sofronizace, STIP zkratka ve zdravotnictví, NŽU zkratka, constant comparance method (angl.), psychogenni kašel, biometrie člověka, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, mechanoskopie, Kohs, neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Real Life Test (angl.), eye-tracking method (angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, data mining /dejta majnyn/, OAE zkratka ve zdravotnictví, EAV zkratka, termoteraopie mikrovlnná, SWLS zkratka v psychologii, analgosedace, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Assessment Centre, NLP, Dialektický materialismus, gender mainstreaming, ultrafiltrace, tomografie, triangulace, tyranie, dendrochronologie, fait accompli, pasivace, typologie, brainwriting, kardioverze, edukometrie, vitrifikace, ortofotomapa, titrace, terorizmus, sociometrie, sofistikovaný, solmizace, sociodrama, sedimetrie, scientizmus, screening, sonografie, stereofotogrammetrie, šumerunk, tachymetrie, tenzometrie, synkrize, sugestopedie, stetoskopie, strukturalizmus, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, analýza, preterapie, Rorschachův test, Szondiho test, mnemotechnika, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, dolorimetrie, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, CVVH, simplexová metoda, grafoterapie, sémantický diferenciál, neurolingvistické programování, Baum test, zrcadlení (pacing), focus groups, misinterpretace, edukační strategie, heuristická výuka, BSK5, SWOT, systemická konstelace, hipoterapie, aterektomie, mind maps, pletysmografie, ekvifinální, biblioholik, metakognice, externalizace, edukace nejednotná, falopletysmografie, trial and error (angl.), reliabilita, reiki, endoskopie, ergometrie, experiment, elektrošok, elektrokoagulace, elektroencefalografie, elektrografie, elektrokardiografie, explanace, fix, gamadefektoskopie, gamagrafie, generalizace, fyzioterapie, frézování, formalizace, fotografie, ekonometrie, echokardiografie, astrokartografie, avigace, axonometrie, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, biofyzika, biometrika, diagnostika, ebulioskopie, echografie, deterent, dedukce, biostatistika, brainstorming, goniometrie, hathajóga, pedagogika, polarografie, polygrafie, parlamentarizmus, nefelometrie, metodika, metodologie, metrie, profesiografie, psychoanalýza, radiografie, radiolokátor, reedukace, racionalizace, psychotest, psychodiagnostika, psychodrama, metateorie, mafie, iterace, kalibrace, karotáž, iontoforéze, chromatografie, heuristika, chozrasčot, kazuistika, klerofašizmus, kryoterapie, kryptografie, laparoskopie, komparatistika, komercializmus, knejpování, kolorimetrie, verboterapie, FW zkr., enneagram, Methods of Ecological Education, zákon přirozených následků, glottochronologie, Vazektómia, Apgar Virginia, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, karsologie, elektroforéza, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Snellenův optotyp, skiagraphia, fonokardiografie, apexkardiografie, alternativní komunikace, NPV, triangulace zdrojů, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), mentorování, autopatie, grounded theory (angl.), strategie učení, mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, MMPI, design explorace, duchovědná psychologie, TAT zkratka, psychognostika, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, Autism Diagnostic Interview - R, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Motive, Hogan Development Survey, TQM, Hogan Personality Inventory ( HPI), management by competencies, aktivizační metody, PQRST metoda, dramatoterapie, waterboarding (angl.), tadoma, force-fit method (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterriethova komplexní figura, Gordonova metoda, bogus-pipeline technika, Metoda 635, ekvifinalita, metoda one brain, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), relativizace stresu, metoda instrumentálního obohacování, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, projektivní metody psychologie, PACE zkratka, spermiogram, Olweusův intervenční program, objev, metodolatrie, subtraktivní, learning by doing (angl.), komparatistika, CVVHD zkr., brainstorming, spondylochirurgie, sociální marketing, okultní krvácení, life stories (angl.), faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, oral - history (angl.), assessment (angl.), katetrizace kardie, haggadá, situační metoda, socioterapie, verbalizace pohybu, kybermetrie, badatelská metoda, win-loss technika, win-win technika, punitivita, etogenetika, didaktický test, kontracepce, dynamický styl učení, CVVH zkr., RIA zkr., inovační trend, inovativní manažer, synkritický postup, interdisciplinarita, logopedická intervence, koronarografie, mikrosegregace, case study method, quick firing (angl.), STM zkratka, rodinná konstelace, standardnost kognitivní metody, reliabilita kognitivní metody, logoterapie, CLIL zkratka, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, fetoskopie, asasín, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, objektivnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, predikční validita, kriteriální validita, obsahová validita, curricular validity (angl.), topická diagnostika, chí-kvadrát, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, ultrasonoskopie, roláž, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hanson Kevin, Hansonová Keith, Humphrey Luke
Hansonova metoda půlmaratonu -- autor: Hansonová Keith, Hanson Kevin, Humphrey Luke
Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak  -- autor: Nejedlý Karel
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Metoda France Guillain Žijte vyrovnaně! -- autor: Gullain France

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1786
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz