Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

leknomantie, libanomantie, litomantie, meteoromantie, lychnomantie, lampadomantie, krystalomantie, kromniomantie, koscinomantie, molybdomantie, myomantie, pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, selenomantie, ofiomantie, ornitomantie, nefelomantie, oenomantie, oneiromantie, kritomantie, katoptromantie, arachnomantie, belomantie, botanomantie, bibliomantie, axinomantie, apantomantie, alektryomantie, alektromantie, ailuromantie, dahmo, cefalomantie, ichtiomantie, kampanomantie, kapnomantie, chaomantie, halomantie, daktylomantie, entomomantie, fylomantie, skapulomantie, skatomantie, EAV zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, SWLS zkratka v psychologii, termoteraopie mikrovlnná, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, data mining /dejta majnyn/, Kohs, RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, gaslighting (angl.), BDI-I zkratka ve zdravotnictví, mechanoskopie, gemelogická metoda, sofronizace, ERP ve zdravotnictví, neuroimaging, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, tyromantie, tefromantie, taromantie, tasseomantie, taseografie, superprojekce, audioexpertiza, ADAS zkratka ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, MMSE zkratka ve zdravotnictví, autoelektronografie, bertillonáž, remediace, aritomantie, aortografie, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, HypnoBirthing Mongan, CHIPS-test, WPPSI zkratka, autorehabilitace, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, hypnoporod, cardiotocography (CTG), Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), ratio IQ, babysling (angl.), babywearing (angl.), kardiotokografie (KTG), FQRST, IMRAD zkratka, metaučení, kryoskopie, flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, Satisfaction with Life Scale (SWLS), autoisopatie, My Class Inventory (MCI), mediace konfliktů, synkriticizmus, one brain, SEIQoL, biokapacita, chiaroscuro, terenní interview, Access control ang., Beverly A. Potter´s Questionnaire, Delfská metoda, pseudodyslexie, randomizace, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), metodologická triangulace, life - story interview (angl.), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, Mixed Model Design (MMD), cognitive restructuring (angl.), aferéza, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), Seashore H.G., Wechsler David, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, Method of dark glasses (angl.), enquiry method (angl), SQ4R zkratka ve školství, virová nálož, psychologická testová baterie, tabulace, simultaneismus, snowball technique (angl.), inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, Stress Profile (SP), cross-sectional metody, design výzkumu, organizační učení, neuromarketing, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), aplikovaný, metoda Montessori, kryptoanalýza, psychoterapie, Osgood Charles Egerton, Martindale, preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, NŽU zkratka, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, WCST zkratka v psychologii, závady a poruchy pohybu, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, RPM zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, HBO zkratka ve zdravotnictví, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, OAZ zkratka v psychologii, schopnosti a nadání, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, psychosomaticky traumatizované osoby, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, zájmy, PNF zkatka ve zdravotnictví, DNS zkratka ve zdravotnictví, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, psychologické poradenství ve školství, mobilita, Baumtest, osobnost submisivní a intropunitivní, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, ROR zkratka v humanitních vědách, dotazník jako výzkumná metoda, dominantní chování, Úvod do patopsychologie, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, posuzovací stupnice (škály), responzibilita a její poznávání, psychologické poznávací metody projektivní, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), nikotinismus jako závislost, závislost na alkoholu, adaptační reakce pasivní, hodnotové orientace (typy), účinná sociální komunikace, Styly a strategie vyučování a učení, hyperkinetické závady a poruchy, rozhovor a jeho typy, Výkonnost a kariéra, kariéra a nezaměstnanost, talent v otázkách a odpovědích, Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho stadia, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoční poruchy, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, metoda pozorování v psychologii, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, Jung, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, Úvod do behaviorismu, násilí, psychogenni kašel, biometrie člověka, poznávací metody v psychologii, fonoskopie, constant comparance method (angl.), Three Blessings Exercise, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, vokalografie, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Wessenschau, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, BDI zkratka v psychologii, MADRS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, GDS zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, reverzní, kulturní znevýhodnění, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, D-A-M zkratka v psychologii, tdebiasing (angl.), Galton, Šeracký František, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, Quetelet L.A., videoendoskopie, ways of coping (angl.), coping strategies (angl.), Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, osobnost učitelů, Maňák Josef, sebevědomí snížené, WMS zkratka v psychologii, MMSE a léčba kognitivy, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, akroamatická metoda v pedagogice, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, bioenergetika, integrativní psychoterapie, analytická sociometrie, hipoterapie, aterektomie, systemická konstelace, amobarbitalové interview, brainwriting, kardioverze, pasivace, typologie, SWOT, edukační strategie, trial and error (angl.), edukace nejednotná, externalizace, ekvifinální, falopletysmografie, pletysmografie, heuristická výuka, BSK5, mind maps, edukometrie, ortofotomapa, tenzometrie, terorizmus, titrace, tomografie, tachymetrie, šumerunk, strukturalizmus, sugestopedie, synkrize, triangulace, tyranie, dendrochronologie, fait accompli, vitrifikace, Dialektický materialismus, NLP, ultrafiltrace, gender mainstreaming, Assessment Centre, biblioholik, metakognice, kybermetrie, badatelská metoda, didaktický test, kontracepce, verbalizace pohybu, win-loss technika, punitivita, etogenetika, win-win technika, synkritický postup, interdisciplinarita, socioterapie, situační metoda, CVVHD zkr., RIA zkr., CVVH zkr., inovativní manažer, inovační trend, dynamický styl učení, FW zkr., verboterapie, mnemotechnika, Szondiho test, analýza, preterapie, dolorimetrie, ultrazvukové vyšetření, misinterpretace, focus groups, computerová tomografie, Rorschachův test, Tematický apercepční test, CVVH, simplexová metoda, grafoterapie, sémantický diferenciál, neurolingvistické programování, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, zrcadlení (pacing), stetoskopie, stereofotogrammetrie, explanace, fix, formalizace, fotografie, experiment, ergometrie, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, frézování, fyzioterapie, heuristika, chozrasčot, chromatografie, hathajóga, goniometrie, gamadefektoskopie, gamagrafie, generalizace, elektrokardiografie, elektrografie, avigace, axonometrie, biofyzika, biometrika, astrokartografie, astroarcheologie, akupresura, akupunktura, antikoncepce, biostatistika, brainstorming, echokardiografie, ekonometrie, elektroencefalografie, echografie, ebulioskopie, dedukce, deterent, diagnostika, iontoforéze, iterace, racionalizace, radiografie, radiolokátor, reedukace, psychotest, psychodrama, profesiografie, psychoanalýza, psychodiagnostika, reiki, reliabilita, sofistikovaný, solmizace, sonografie, sociometrie, sociodrama, scientizmus, screening, sedimetrie, polygrafie, polarografie, kolorimetrie, komercializmus, komparatistika, kryoterapie, knejpování, klerofašizmus, kalibrace, karotáž, kazuistika, kryptografie, laparoskopie, nefelometrie, parlamentarizmus, pedagogika, metrie, metodologie, mafie, metateorie, metodika, brainstorming, spondylochirurgie, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, Hogan Development Survey, dramatoterapie, PQRST metoda, metoda one brain, ekvifinalita, aktivizační metody, TQM, waterboarding (angl.), force-fit method (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Rey-Osterriethova komplexní figura, Gordonova metoda, tadoma, bogus-pipeline technika, Metoda 635, ranking, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Autism Diagnostic Interview - R, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), PACE zkratka, projektivní metody psychologie, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, facilitovaná komunikace, casework (angl.), Bachova květová terapie, poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), rentoaláž, Self - Report Altruism Scale (SRA), Interpersonal Reactivity Index (IRI), multivariační analýza, sanoterapie, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Ramus Petrus (1515-1572), Mojžíšek Lubomír (1920-1996), psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), validita predikční, systém VOKS, etnografický rozhovor, In-depth interview, rektoskopie, Schuhfriedův test ), bioimpedance, Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Functional Magnetic Resonance (fMR), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Binet-Simonova inteligenční škála, equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Snellenův optotyp, skiagraphia, Cronbachův alfa koeficient, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, Cronbachova alfa, chí-kvadrát, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, STM zkratka, mikrosegregace, case study method, rodinná konstelace, reliabilita kognitivní metody, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, monodisciplinární explorace, predikční validita, sociální marketing, okultní krvácení, katetrizace kardie, haggadá, subtraktivní, metodolatrie, komparatistika, learning by doing (angl.), objev, assessment (angl.), oral - history (angl.), obsahová validita, curricular validity (angl.), kriteriální validita, koronarografie, logopedická intervence, life stories (angl.), faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, quick firing (angl.), logoterapie, NPV, alternativní komunikace, Apgar Virginia, diary method (angl.), duchovědná psychologie, design explorace, psychognostika, TAT zkratka, MMPI, Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, elektroforéza, fonokardiografie, apexkardiografie, karsologie, zákon přirozených následků, glottochronologie, enneagram, Methods of Ecological Education, uroflowmetrie, eklektická psychoterapie, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, Olweusův intervenční program, fetoskopie, asasín, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, spermiogram, grounded theory (angl.), Children´s Apperception test (CAT), mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, explorativní design, triangulace zdrojů, strategie učení, autopatie, mentorování, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hansonová Keith
Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak  -- autor: Nejedlý Karel
Výhodný balíček: Metoda Bullet Journal + zápisník Leuchtturm 1917 STARORŮŽOVÝ (Bullet Journal Edition2) -- autor: Carroll Ryder, kniha
Výhodný balíček: Metoda Bullet Journal + zápisník Leuchtturm 1917 ČERNÝ (Bullet Journal Edition2) -- autor: Carroll Ryder, kniha
Prirodzená cesta -- autor: Cappella Anna

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1852
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz