Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

life - story interview (angl.), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, metodologická triangulace, Mixed Model Design (MMD), nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), Seashore H.G., Wechsler David, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, Method of dark glasses (angl.), enquiry method (angl), SQ4R zkratka ve školství, virová nálož, psychologická testová baterie, aferéza, tabulace, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), APDM zkratka v pedagogice, inkrementální validita, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), Martindale, preferential looking test, metoda Montessori, kryptoanalýza, simultaneismus, aplikovaný, psychoterapie, CDR zkratka ve zdravotnictví, Osgood Charles Egerton, aortografie, aritomantie, lampadomantie, lychnomantie, leknomantie, koscinomantie, kromniomantie, katoptromantie, kritomantie, krystalomantie, libanomantie, litomantie, oenomantie, oneiromantie, ornitomantie, nefelomantie, myomantie, meteoromantie, molybdomantie, kapnomantie, kampanomantie, arachnomantie, belomantie, botanomantie, axinomantie, apantomantie, alektryomantie, alektromantie, ailuromantie, bibliomantie, dahmo, halomantie, chaomantie, ichtiomantie, fylomantie, entomomantie, cefalomantie, daktylomantie, neuromarketing, organizační učení, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), sanoterapie, multivariační analýza, metoda sněhové koule, hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), synkriticizmus, autoisopatie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), mediace konfliktů, My Class Inventory (MCI), rentoaláž, integrativní psychoterapie, bioenergetika, Redefining Life Priorities, Detoxyfying Death and Dying, Functional Magnetic Resonance (fMR), Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Malinowski Bronislav (1884-1942), bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, equifinalita, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), casework (angl.), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Emotional Freedom Technique (EFT), poetoterapie, Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), FQRST, hypnoporod, HypnoBirthing Mongan, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), design výzkumu, ratio IQ, Tragetuch (něm.), babysling (angl.), Babytragen (něm.), CHIPS-test, WPPSI zkratka, pseudodyslexie, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Delfská metoda, SEIQoL, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, one brain, Access control ang., biokapacita, autorehabilitace, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, metaučení, kryoskopie, chiaroscuro, terenní interview, ofiomantie, pegeomantie, akroamatická metoda v pedagogice, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Maňák Josef, osobnost učitelů, Šeracký František, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, DAP zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, D-A-M zkratka v psychologii, tdebiasing (angl.), sebevědomí snížené, WMS zkratka v psychologii, MMSE a léčba kognitivy, Galton, Quetelet L.A., citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, coping strategies (angl.), Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, videoendoskopie, ways of coping (angl.), předmět pedagogické psychologie, Jung, hlubinná psychologie, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, psychosomaticky traumatizované osoby, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychodidaktika ve školství, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, PNF zkatka ve zdravotnictví, DNS zkratka ve zdravotnictví, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, reverzní, charakter a jeho utváření, BDI zkratka v psychologii, MADRS zkratka v psychologii, ROCFT zkratka v psychologii, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, sebeřízení, osobnost a její poznávání, biologické formativní vlivy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Real Life Test (angl.), eye-tracking method (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, data mining /dejta majnyn/, OAE zkratka ve zdravotnictví, EAV zkratka, termoteraopie mikrovlnná, SWLS zkratka v psychologii, remediace, bertillonáž, taromantie, tasseomantie, taseografie, skatomantie, skapulomantie, rapsodomantie, rabdomantie, selenomantie, tefromantie, tyromantie, superprojekce, audioexpertiza, autoelektronografie, explorační metody, ARTzkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, Kohs, mechanoskopie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, Wessenschau, akademické stresy, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, vokalografie, fonoskopie, UFM zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, STIP zkratka ve zdravotnictví, RSES zkratka ve vědách o člověku, gaslighting (angl.), gemelogická metoda, sofronizace, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, NŽU zkratka, Three Blessings Exercise, psychogenni kašel, biometrie člověka, poznávací metody v psychologii, constant comparance method (angl.), Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, Schuhfriedův test ), experiential education (angl.), dendrochronologie, fait accompli, vitrifikace, Dialektický materialismus, NLP, ultrafiltrace, gender mainstreaming, Assessment Centre, ortofotomapa, edukometrie, analytická sociometrie, hipoterapie, aterektomie, amobarbitalové interview, brainwriting, kardioverze, pasivace, typologie, tyranie, triangulace, sonografie, stereofotogrammetrie, stetoskopie, solmizace, sofistikovaný, sedimetrie, sociodrama, sociometrie, strukturalizmus, sugestopedie, terorizmus, titrace, tomografie, tenzometrie, tachymetrie, synkrize, šumerunk, systemická konstelace, SWOT, Baum test, zrcadlení (pacing), neurolingvistické programování, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Tematický apercepční test, analýza, preterapie, Rorschachův test, sémantický diferenciál, CVVH, punitivita, etogenetika, win-win technika, FW zkr., verboterapie, simplexová metoda, grafoterapie, Szondiho test, mnemotechnika, falopletysmografie, trial and error (angl.), edukace nejednotná, pletysmografie, mind maps, edukační strategie, heuristická výuka, BSK5, externalizace, ekvifinální, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, dolorimetrie, focus groups, misinterpretace, biblioholik, metakognice, screening, scientizmus, ergometrie, experiment, explanace, endoskopie, elektrošok, elektrografie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, fix, formalizace, gamagrafie, generalizace, goniometrie, gamadefektoskopie, fyzioterapie, fotografie, frézování, elektroencefalografie, ekonometrie, avigace, axonometrie, biofyzika, astrokartografie, astroarcheologie, akupresura, akupunktura, antikoncepce, biometrika, biostatistika, ebulioskopie, echografie, echokardiografie, diagnostika, deterent, brainstorming, dedukce, hathajóga, heuristika, polygrafie, profesiografie, psychoanalýza, polarografie, pedagogika, metrie, nefelometrie, parlamentarizmus, psychodiagnostika, psychodrama, reedukace, reiki, reliabilita, radiolokátor, radiografie, psychotest, racionalizace, metodologie, metodika, karotáž, kazuistika, klerofašizmus, kalibrace, iterace, chozrasčot, chromatografie, iontoforéze, knejpování, kolorimetrie, laparoskopie, mafie, metateorie, kryptografie, kryoterapie, komercializmus, komparatistika, win-loss technika, verbalizace pohybu, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Snellenův optotyp, skiagraphia, elektroforéza, fonokardiografie, apexkardiografie, Autism Diagnostic Interview - R, Parents´Evaluations of Developmental Scale, metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, emotion-focused coping (angl.), relativizace stresu, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, karsologie, zákon přirozených následků, MMPI, design explorace, duchovědná psychologie, TAT zkratka, psychognostika, myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, NPV, alternativní komunikace, glottochronologie, enneagram, Methods of Ecological Education, Vazektómia, Wartegg-Zeichen-Test, Apgar Virginia, diary method (angl.), objektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), force-fit method (angl.), Metoda 635, Gordonova metoda, Rey-Osterriethova komplexní figura, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), validita predikční, systém VOKS, In-depth interview, rektoskopie, bogus-pipeline technika, tadoma, ranking, metoda one brain, ekvifinalita, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), PACE zkratka, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), aktivizační metody, PQRST metoda, Hogan Development Survey, TQM, waterboarding (angl.), Motive, Hogan Personality Inventory ( HPI), dramatoterapie, management by competencies, mind mapping (angl.), Children´s Apperception test (CAT), haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), katetrizace kardie, okultní krvácení, metodolatrie, subtraktivní, sociální marketing, life stories (angl.), faktorová analýza, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, obsahová validita, koronarografie, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, objev, learning by doing (angl.), interdisciplinarita, inovativní manažer, inovační trend, synkritický postup, kontracepce, kybermetrie, badatelská metoda, didaktický test, dynamický styl učení, CVVH zkr., brainstorming, spondylochirurgie, komparatistika, CVVHD zkr., situační metoda, RIA zkr., socioterapie, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, fetoskopie, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, asasín, midraš, logoterapie, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), feathersexing, Olweusův intervenční program, mentorování, triangulace zdrojů, explorativní design, autopatie, strategie učení, spermiogram, grounded theory (angl.), quick firing (angl.), case study method, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, chí-kvadrát, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, rodinná konstelace, STM zkratka, mikrosegregace, reliabilita kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hanson Kevin, Hansonová Keith, Humphrey Luke
Hansonova metoda půlmaratonu -- autor: Hansonová Keith, Hanson Kevin, Humphrey Luke
Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak  -- autor: Nejedlý Karel
Metoda France Guillain Žijte vyrovnaně! -- autor: Gullain France
Prirodzená cesta -- autor: Cappella Anna

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1801
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz