Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akademizmus, kromniomantie, chaomantie, ichtiomantie, kampanomantie, kapnomantie, katoptromantie, kritomantie, krystalomantie, koscinomantie, fylomantie, lampadomantie, lychnomantie, leknomantie, libanomantie, litomantie, meteoromantie, molybdomantie, halomantie, entomomantie, nefelomantie, alektromantie, Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, aortografie, aritomantie, alektryomantie, ailuromantie, daktylomantie, apantomantie, axinomantie, arachnomantie, belomantie, botanomantie, bibliomantie, dahmo, cefalomantie, myomantie, oenomantie, psychologická testová baterie, ERP ve zdravotnictví, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), neuroimaging, Golemanův EQ test, autoelektronografie, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, bertillonáž, audioexpertiza, oneiromantie, skatomantie, ornitomantie, ofiomantie, pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, selenomantie, skapulomantie, taromantie, superprojekce, tasseomantie, taseografie, tefromantie, tyromantie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, enquiry method (angl), virová nálož, data mining /dejta majnyn/, Reverzní test v psychologii, biokapacita, chiaroscuro, terenní interview, kryoskopie, metaučení, autorehabilitace, skiaskopie, WPPSI zkratka, Beverly A. Potter´s Questionnaire, CHIPS-test, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, cardiotocography (CTG), Access control ang., randomizace, FQRST, synkriticizmus, Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), rentoaláž, integrativní psychoterapie, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), mediace konfliktů, autoisopatie, pseudodyslexie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, one brain, SEIQoL, Delfská metoda, kardiotokografie (KTG), IMRAD zkratka, SQ4R zkratka ve školství, nepravá dyslexie, psychoterapie, aplikovaný, metoda Montessori, kryptoanalýza, simultaneismus, tabulace, aferéza, panfyzikalismus (panphysicalism), CDR zkratka ve zdravotnictví, cognitive restructuring (angl.), Mixed Model Design (MMD), metodologická triangulace, life - story interview (angl.), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., Wechsler David, Osgood Charles Egerton, preferential looking test, babywearing (angl.), organizační učení, babysling (angl.), Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), design výzkumu, neuromarketing, Martindale, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), WJIE zkratka, Kohs, Interpersonal Reactivity Index (IRI), DNS zkratka ve zdravotnictví, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, PNF zkatka ve zdravotnictví, schopnosti a nadání, mravní výchova ve společnosti, OAZ zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, HBO zkratka ve zdravotnictví, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, psychologie osobnosti učitele a učitelky, psychosomaticky traumatizované osoby, WCST zkratka v psychologii, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, škola a její formativní vlivy, novověká filozofie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, talenty a jejich třídění, závady a poruchy pohybu, reverzní, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Baumtest, dotazník jako výzkumná metoda, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, posuzovací stupnice (škály), prevence syndromu vyhoření, ROR zkratka v humanitních vědách, WNSS zkratka v psychologii, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, D.A.T. zkratka v psychologii, agresivita u dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, katetrizační ablace, hard sell (angl.), mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, výkonnost lidské paměti, osobnost a jeji poznavani, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, talent v otázkách a odpovědích, závislost na alkoholu, rozhovor a jeho typy, hodnotové orientace (typy), Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho stadia, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, mechanoskopie, násilí, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Wessenschau, vokalografie, metoda pozorování v psychologii, STIP zkratka ve zdravotnictví, gemelogická metoda, sofronizace, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, NŽU zkratka, fonoskopie, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, constant comparance method (angl.), psychogenni kašel, biometrie člověka, poznávací metody v psychologii, biologické formativní vlivy, zdravá škola, ROCFT zkratka v psychologii, MMSE a léčba kognitivy, akroamatická metoda v pedagogice, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, WMS zkratka v psychologii, tdebiasing (angl.), osobnost učitelů, D-A-M zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, BDI zkratka v psychologii, MADRS zkratka v psychologii, Maňák Josef, osobnost dítěte, pracovní a osobní hodnocení, Jung, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, hlubinná psychologie, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, předmět pedagogické psychologie, ways of coping (angl.), coping strategies (angl.), Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, videoendoskopie, Quetelet L.A., Galton, Šeracký František, Self - Report Altruism Scale (SRA), Prosocial Tendencies Measure (PTM), akupresura, aterektomie, kardioverze, pasivace, typologie, brainwriting, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, hipoterapie, systemická konstelace, ortofotomapa, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, BSK5, mind maps, pletysmografie, falopletysmografie, edukometrie, vitrifikace, edukace nejednotná, titrace, strukturalizmus, sugestopedie, synkrize, šumerunk, tachymetrie, tenzometrie, terorizmus, tomografie, fait accompli, triangulace, tyranie, ultrafiltrace, gender mainstreaming, Assessment Centre, NLP, Dialektický materialismus, dendrochronologie, trial and error (angl.), externalizace, stereofotogrammetrie, kybermetrie, verboterapie, FW zkr., punitivita, etogenetika, win-win technika, win-loss technika, verbalizace pohybu, badatelská metoda, simplexová metoda, didaktický test, kontracepce, synkritický postup, interdisciplinarita, inovativní manažer, inovační trend, dynamický styl učení, CVVH zkr., grafoterapie, CVVH, ekvifinální, mnemotechnika, biblioholik, metakognice, misinterpretace, focus groups, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, dolorimetrie, Szondiho test, sémantický diferenciál, analýza, preterapie, Rorschachův test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, zrcadlení (pacing), neurolingvistické programování, stetoskopie, sonografie, socioterapie, fotografie, elektrošok, endoskopie, ergometrie, experiment, explanace, fix, formalizace, frézování, elektrokardiografie, fyzioterapie, gamadefektoskopie, gamagrafie, generalizace, goniometrie, hathajóga, heuristika, elektrokoagulace, elektrografie, chromatografie, biometrika, akupunktura, antikoncepce, astroarcheologie, astrokartografie, avigace, axonometrie, biofyzika, biostatistika, elektroencefalografie, brainstorming, dedukce, deterent, diagnostika, ebulioskopie, echografie, echokardiografie, ekonometrie, chozrasčot, iontoforéze, solmizace, radiolokátor, profesiografie, psychoanalýza, psychodiagnostika, psychodrama, psychotest, racionalizace, radiografie, reedukace, polarografie, reiki, reliabilita, scientizmus, screening, sedimetrie, sociodrama, sociometrie, sofistikovaný, polygrafie, pedagogika, iterace, komparatistika, kalibrace, karotáž, kazuistika, klerofašizmus, knejpování, kolorimetrie, komercializmus, kryoterapie, parlamentarizmus, kryptografie, laparoskopie, mafie, metateorie, metodika, metodologie, metrie, nefelometrie, RIA zkr., situační metoda, sanoterapie, dramatoterapie, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, metoda one brain, ekvifinalita, aktivizační metody, PQRST metoda, management by competencies, Token test, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, Hogan Development Survey, TQM, waterboarding (angl.), tadoma, bogus-pipeline technika, Aphasia Screening Test (zkratka AST), PACE zkratka, Gordonova metoda, Parents´Evaluations of Developmental Scale, apexkardiografie, skiagraphia, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, The Ages and Stages Questionnaire, projektivní metody psychologie, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Metoda 635, Rey-Osterriethova komplexní figura, elektroforéza, Emotional Freedom Technique (EFT), Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, poetoterapie, casework (angl.), Instrumental Activity Daily Living (IADL), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), multivariační analýza, Functional Magnetic Resonance (fMR), Malinowski Bronislav (1884-1942), force-fit method (angl.), rektoskopie, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, In-depth interview, systém VOKS, equifinalita, validita predikční, psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, fonokardiografie, karsologie, CVVHD zkr., Cronbachův alfa koeficient, predikční validita, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, chí-kvadrát, Cronbachova alfa, roláž, curricular validity (angl.), ultrasonoskopie, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, kriteriální validita, obsahová validita, rodinná konstelace, sociální marketing, brainstorming, spondylochirurgie, komparatistika, learning by doing (angl.), objev, metodolatrie, subtraktivní, okultní krvácení, koronarografie, katetrizace kardie, haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), life stories (angl.), faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, reliabilita kognitivní metody, STM zkratka, zákon přirozených následků, duchovědná psychologie, myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, psychognostika, TAT zkratka, MMPI, design explorace, NPV, Children´s Apperception test (CAT), alternativní komunikace, Apgar Virginia, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, glottochronologie, enneagram, Methods of Ecological Education, mind mapping (angl.), explorativní design, mikrosegregace, fetoskopie, case study method, quick firing (angl.), logoterapie, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, asasín, verifikační experiment, triangulace zdrojů, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, Olweusův intervenční program, spermiogram, grounded theory (angl.), strategie učení, autopatie, mentorování, aeroterapie

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2210
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz