Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Real Life Test (angl.), eye-tracking method (angl.), neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, objectivity methods (angl.), standardnost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, psychický infantilismus, WJIE zkratka, data mining /dejta majnyn/, OAE zkratka ve zdravotnictví, EAV zkratka, termoteraopie mikrovlnná, Caselmann Christian Theobald, Ravenův test inteligence, SWLS zkratka v psychologii, reliability methods (angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, taromantie, skatomantie, tasseomantie, taseografie, tefromantie, skapulomantie, selenomantie, ofiomantie, pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, tyromantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, autoelektronografie, bertillonáž, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, audioexpertiza, superprojekce, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, Kohs, mechanoskopie, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, psychologické poradenství na vysokých školách, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, senzitivita s intropunitivitou, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychometrika, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, handicapované děti, autokognice a self-management, sebevzdělávání, perinatální období vývoje, batole (toddler), edukační psychologie, constant comparance method (angl.), schopnosti intelektu, Psychodiagnostické metody, memoria (paměť) a její poruchy, myšlení (kogitace), projekční psychologické diagnostické metody, projekce jako přizpůsobovací operace, racionalizace jako přizpůsobovací operace, gemelogická metoda, sofronizace, autokognice a autoregulace, substituce jako přizpůsobovací operace, accident, standardnost poznávací metody, STIP zkratka ve zdravotnictví, NŽU zkratka, healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, SDO-Scale, UFM zkratka ve zdravotnictví, validnost poznávací metody, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), RSES zkratka ve vědách o člověku, ornitomantie, oneiromantie, metoda Montessori, aplikovaný, kryptoanalýza, simultaneismus, tabulace, psychoterapie, Berelson Bernard Reuben, CDR zkratka ve zdravotnictví, psychomotorická instabilita, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, aferéza, nepravá dyslexie, kreativní persona, adaptační metody a techniky, psychometrické metody, life - story interview (angl.), metodologická triangulace, Mixed Model Design (MMD), panfyzikalismus (panphysicalism), prenatální stadium vývoje, perinatální stadium vývoje, cognitive restructuring (angl.), preferential looking test, Martindale, Tragetuch (něm.), Babytragen (něm.), videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), babysling (angl.), šátkování, kardiotokografie (KTG), FQRST, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), In vitro fertilizace (IVF), design výzkumu, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), inkrementální validita, snowball technique (angl.), organizační učení, neuromarketing, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, kapnomantie, kampanomantie, katoptromantie, kritomantie, krystalomantie, ichtiomantie, chaomantie, daktylomantie, entomomantie, fylomantie, halomantie, kromniomantie, koscinomantie, molybdomantie, myomantie, nefelomantie, oenomantie, meteoromantie, litomantie, lampadomantie, lychnomantie, leknomantie, libanomantie, cefalomantie, dahmo, enquiry method (angl), Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, psychologická testová baterie, sociální atitudy, Seashore H.G., interview podobný dramatu, Wechsler David, virová nálož, pozitivní termoterapie, aortografie, arachnomantie, belomantie, botanomantie, bibliomantie, axinomantie, apantomantie, aritomantie, alektryomantie, alektromantie, ailuromantie, dotazník (questionnaire), sociometrie v praxi, typy pracovního prostředí a osobnostní orientace, stres člověka a choroby, pracovní kariéra, styly učení a vyučování, vývoj poznávání dětí ve školní edukaci, preventivní možnosti lékařské genetiky, agresivní a extrapunitivní chování, podmínky tvořivosti, fonoskopie, vokalografie, osobnost typu C, kognitivní vývoj a jeho optimalizace, kogitace (myšlení), sociální komunikace a interakce, motivace sociální, sociální psychologie rodiny, výběr a rozmísťování pracovníků, Vlivy mimorodinného a mimoškolního prostředí, sociální psychologie školy, autodidakce (sebevzdělávání), metody sociální psychologie, metody psychologie, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, posuzování pracovníků, pedagogicko psychologická poradenská péče, pozorování při nonverbální komunikaci, předmět sociální psychologie, pozorování v zátěžových situacích, pracovní výkon člověka, psychologické aspekty pracovního prostředí, komunikace verbální, stadia poradenského rozhovoru, sociálně a pedagogicky anormativní děti, intropunitivní zaměření osobnosti, psychologické vysokoškolské poradenství, historie výchovného poradenství, pracovní činnosti, konfliktní situace, analytická psychologie C.G.Junga, humanistická koncepce v psychologii, transpersonální směr v psychologii, poznávací metody v psychologii, duchovědný směr v psychologii, příčiny závad a poruch zdraví, Psychologické aspekty při řešení výrobních nástrojů, řešení výrobních nástrojů, osobnost a zdraví, efektivní způsoby adaptace, psychologie kognitivní, psychologie duchovědná (rozumějící), poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, metoda pozorování v psychologii, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, videoendoskopie, Quetelet L.A., Galton, Šeracký František, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, coping strategies (angl.), Jung, hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, ways of coping (angl.), Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, syndrom vyhoření (burnout), úspěšné studium, přizpůsobovací metody a techniky, Wessenschau, děti s handicapem, Lehká (mírná) subnorma intrelektu, psychologie humanistická, psychologie transpersonální, sebepoznávání a sebeřízení, psychologie zdraví a nemoci, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, násilí, anamnéza dítěte, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, pasivní adaptační reakce, aktivní adaptační reakce, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, Tělesné, pozorování, starořečtí myslitelé, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, středověká psychologie, novověká psychologie, didaktické testy, sebevýchova, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, volba a výběr povolání a studia, školy podporující zdraví, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace nonverbální, únava, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, normální kojenec, normální novorozeně, schopnosti a dovednosti, životní styl, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, normální prenatální vývoj a porod, osobnosti typu A, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, zdraví, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, hry dětí předškolního věku, biometrie člověka, sebehodnocení, hodnocení dětí v mateřských školách, intelektové závady a poruchy, perinatalita, vývojové období batolete, objektivnost poznávání psychiky, spolehlivost (reliabilita) testování psychiky, validita metod poznávání psychiky, kojenecké období vývoje, zdravý životní styl, psychologie vyučování a výchovy, hodnocení psychiky a osobnosti, dějiny psychologie, postmoderní sociologizující směr psychologie, získané zdravotní závady a poruchy člověka, genialita a tvořivost, ontogenetická stadia lidského jedince, porod, abnormální chování a prožívání člověka, kognitivismus v psychologii, životopis, úraz (trauma), metakognice ve školství, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, prehistorie filozofie, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, vyučování, CHTC zkratka ve zdravotnictví, testy inteligence, persona a její poznávání, výsledky učení (vědomosti, edukace hodnot, Submisivní a intropunitivní chování, psychogenni kašel, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, cardiotocography (CTG), hypnoporod, biblioholik, ekvifinální, metakognice, misinterpretace, focus groups, externalizace, edukace nejednotná, mind maps, pletysmografie, falopletysmografie, trial and error (angl.), computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, zrcadlení (pacing), Rorschachův test, preterapie, dolorimetrie, mnemotechnika, Szondiho test, analýza, psychometrika, BSK5, vitrifikace, fait accompli, ortofotomapa, edukometrie, kardioverze, heuristický, dendrochronologie, gender mainstreaming, Assessment Centre, NLP, Dialektický materialismus, pasivace, typologie, systemická konstelace, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, peptický vřed, aterektomie, brainwriting, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, hipoterapie, neurolingvistické programování, sémantický diferenciál, learning by doing (angl.), komparatistika, objev, metodolatrie, subtraktivní, spondylochirurgie, sociální psychologie, socioterapie, situační metoda, CVVHD zkr., brainstorming, sociální marketing, okultní krvácení, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, koronarografie, obsahová validita, faktorová analýza, life stories (angl.), katetrizace kardie, haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), RIA zkr., CVVH zkr., FW zkr., punitivita, etogenetika, win-win technika, verboterapie, grafoterapie, pošírovat, PCR, CVVH, simplexová metoda, win-loss technika, verbalizace pohybu, interdisciplinarita, inovativní manažer, inovační trend, dynamický styl učení, synkritický postup, kontracepce, kybermetrie, sociální učení, badatelská metoda, didaktický test, ultrafiltrace, tyranie, fyzioterapie, frézování, gamadefektoskopie, gamagrafie, generalizace, fotografie, formalizace, experiment, explanace, fenomenologie, fix, goniometrie, hathajóga, karotáž, kazuistika, klerofašizmus, knejpování, kalibrace, iterace, heuristika, chozrasčot, chromatografie, iontoforéze, ergometrie, endoskopie, biofyzika, axonometrie, biometrika, biostatistika, brainstorming, avigace, astrokartografie, akupresura, akupunktura, antikoncepce, astroarcheologie, dedukce, deterent, elektrografie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, elektroencefalografie, ekonometrie, diagnostika, ebulioskopie, echografie, echokardiografie, kolorimetrie, komercializmus, solmizace, sofistikovaný, sonografie, stereofotogrammetrie, stetoskopie, sociometrie, sociodrama, reliabilita, scientizmus, screening, sedimetrie, strukturalizmus, sugestopedie, terorizmus, titrace, tomografie, triangulace, teorie, tenzometrie, synkrize, syntéza, šumerunk, tachymetrie, reiki, reedukace, metodika, metodologie, metrie, nefelometrie, metateorie, mafie, komparatistika, kryoterapie, kryptografie, laparoskopie, parlamentarizmus, pedagogika, psychotest, racionalizace, radiografie, radiolokátor, psychodrama, psychodiagnostika, polarografie, polygrafie, profesiografie, psychoanalýza, curricular validity (angl.), kriteriální validita, Malinowski Bronislav (1884-1942), equifinalita, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), Vizuálně motorický test L. Benderové, Binet Alfred (1857-1911), Binet-Simonova inteligenční škála, Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), bioimpedance, Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, casework (angl.), Emotional Freedom Technique (EFT), Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, poetoterapie, Blind Learning Attitude Test (BLAT), psychodiagnostický systém 3D, Gordonova metoda, Metoda 635, Metoda Philips 66, Rey-Osterriethova komplexní figura, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), bogus-pipeline technika, tadoma, Motive, Hogan Development Survey, TQM, waterboarding (angl.), force-fit method (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), rektoskopie, systém VOKS, validita predikční, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), In-depth interview, etnografický rozhovor, Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), metoda sněhové koule, hemodialýza, Access control ang., Beverly A. Potter´s Questionnaire, biokapacita, chiaroscuro, terenní interview, randomizace, pseudodyslexie, Meichenbaum Donald, one brain, SEIQoL, Delfská metoda, kryoskopie, metaučení, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, HypnoBirthing Mongan, CHIPS-test, Test čáry života, autorehabilitace, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, Bourdon Benjamin, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Prosocial Tendencies Measure (PTM), sanoterapie, in vitro fertilizace (IVF), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Francis Galton (1822-1911), multivariační analýza, Life Satisfaction Scale (LSS), rentoaláž, autoisopatie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, flourishing (angl.), synkriticizmus, mediace konfliktů, integrativní psychoterapie, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), edukace kreativity, Hogan Personality Inventory ( HPI), management by competencies, Olweusův intervenční program, feathersexing, validity (angl.), spermiogram, grounded theory (angl.), terapeutická metoda rTMS, verifikační experiment, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, asasín, fetoskopie, strategie učení, autopatie, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, psychognostika, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), myšlenkové mapování, mind mapping (angl.), mentorování, triangulace zdrojů, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), CLIL zkratka, logoterapie, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, roláž, ultrasonoskopie, chí-kvadrát, topická diagnostika, predikční validita, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, STM zkratka, mikrosegregace, case study method, quick firing (angl.), rodinná konstelace, reliabilita kognitivní metody, interdisciplinární výzkum, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, analytický, TAT zkratka, subjektivní metody psychologie, snowball sampling (angl.), objektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, Kratina, metoda Colective Notebook, emotion-focused coping (angl.), The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, PACE zkratka, Token test, humanistická psychologie, aktivizační metody, PQRST metoda, dramatoterapie, ekvifinalita, metoda one brain, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Autism Diagnostic Interview - R, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, glottochronologie, Apgar Virginia, alternativní komunikace, MMPI, design explorace, duchovědná psychologie, NPV, enneagram, Methods of Ecological Education, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, skiagraphia, apexkardiografie, zákon přirozených následků, karsologie, elektroforéza, fonokardiografie, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hanson Kevin, Hansonová Keith, Humphrey Luke
Hansonova metoda půlmaratonu -- autor: Hansonová Keith, Hanson Kevin, Humphrey Luke
Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak  -- autor: Nejedlý Karel
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Metoda France Guillain Žijte vyrovnaně! -- autor: Gullain France

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1772
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz