Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

My Class Inventory (MCI), edukace kreativity, mediace konfliktů, bioenergetika, integrativní psychoterapie, Life Satisfaction Scale (LSS), rentoaláž, synkriticizmus, autoisopatie, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, flourishing (angl.), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Emotional Contagion Scale (ECS), Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, hemodialýza, Detoxyfying Death and Dying, algoritmická orientace, casework (angl.), facilitovaná komunikace, in vitro fertilizace (IVF), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), Prosocial Tendencies Measure (PTM), sanoterapie, Francis Galton (1822-1911), multivariační analýza, one brain, SEIQoL, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), FQRST, hypnoporod, HypnoBirthing Mongan, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, Tragetuch (něm.), Babytragen (něm.), šátkování, babysling (angl.), Rosenzweig Saul, CHIPS-test, Access control ang., biokapacita, chiaroscuro, Beverly A. Potter´s Questionnaire, randomizace, Delfská metoda, pseudodyslexie, terenní interview, kryoskopie, WPPSI zkratka, Test čáry života, Reverzní test v psychologii, skiaskopie, metaučení, autorehabilitace, Emotional Freedom Technique (EFT), poetoterapie, dramatoterapie, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), PQRST metoda, aktivizační metody, metoda one brain, ekvifinalita, Motive, Hogan Development Survey, Metoda 635, Gordonova metoda, bogus-pipeline technika, tadoma, TQM, waterboarding (angl.), ranking, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), relativizace stresu, metoda instrumentálního obohacování, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Token test, PACE zkratka, projektivní metody psychologie, Kratina, Metoda Philips 66, Rey-Osterriethova komplexní figura, Binet Alfred (1857-1911), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Binet-Simonova inteligenční škála, bioimpedance, experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Dotazník EPI, Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Bochumský osobnostní dotazník (BIP), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Interpersonal Check List (ICL), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), force-fit method (angl.), Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), psychodiagnostický systém 3D, validita predikční, systém VOKS, In-depth interview, rektoskopie, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), selenomantie, skapulomantie, skatomantie, rabdomantie, rapsodomantie, ofiomantie, pegeomantie, taromantie, tasseomantie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, tyromantie, taseografie, tefromantie, ornitomantie, oneiromantie, koscinomantie, lampadomantie, lychnomantie, kromniomantie, krystalomantie, katoptromantie, kritomantie, leknomantie, libanomantie, nefelomantie, oenomantie, myomantie, molybdomantie, litomantie, meteoromantie, ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, termoteraopie mikrovlnná, Caselmann Christian Theobald, Ravenův test inteligence, Dotazník interpersonální diagnózy, Stanford Binet Intelligence Scale, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, Kohs, mechanoskopie, data mining /dejta majnyn/, WJIE zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, neuroimaging, Real Life Test (angl.), remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, bertillonáž, autoelektronografie, superprojekce, audioexpertiza, reliability methods (angl.), objectivity methods (angl.), ADAS zkratka ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, standardnost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kapnomantie, kampanomantie, simultaneismus, tabulace, aferéza, kryptoanalýza, metoda Montessori, psychoterapie, aplikovaný, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), adaptační metody a techniky, psychometrické metody, kreativní persona, metodologická triangulace, cognitive restructuring (angl.), Mixed Model Design (MMD), Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), inkrementální validita, cross-sectional metody, neuromarketing, design výzkumu, organizační učení, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, CDR zkratka ve zdravotnictví, Moreno Jakob Levy, preferential looking test, Martindale, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), life - story interview (angl.), floating v psychologii, belomantie, botanomantie, bibliomantie, arachnomantie, axinomantie, ailuromantie, apantomantie, dahmo, cefalomantie, chaomantie, ichtiomantie, halomantie, fylomantie, daktylomantie, entomomantie, alektromantie, alektryomantie, virová nálož, sociální atitudy, Wechsler David, interview podobný dramatu, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., psychologická testová baterie, enquiry method (angl), aortografie, aritomantie, pozitivní termoterapie, negativní termoterapie, Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), Parents´Evaluations of Developmental Scale, Autism Diagnostic Interview - R, syntéza, šumerunk, tachymetrie, synkrize, sugestopedie, stetoskopie, strukturalizmus, tenzometrie, teorie, tyranie, ultrafiltrace, triangulace, tomografie, terorizmus, titrace, stereofotogrammetrie, sonografie, radiolokátor, reedukace, reiki, radiografie, racionalizace, psychodrama, psychotest, reliabilita, scientizmus, sofistikovaný, solmizace, sociometrie, sociodrama, screening, sedimetrie, gender mainstreaming, Assessment Centre, BSK5, psychometrika, mind maps, heuristická výuka, edukační strategie, systemická konstelace, SWOT, pletysmografie, falopletysmografie, biblioholik, metakognice, ekvifinální, externalizace, trial and error (angl.), edukace nejednotná, peptický vřed, aterektomie, fait accompli, vitrifikace, ortofotomapa, heuristický, dendrochronologie, NLP, Dialektický materialismus, edukometrie, kardioverze, analytická sociometrie, hipoterapie, amobarbitalové interview, brainwriting, pasivace, typologie, psychodiagnostika, psychoanalýza, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, elektrokardiografie, elektrografie, ekonometrie, elektroencefalografie, ergometrie, experiment, fotografie, frézování, formalizace, fix, explanace, fenomenologie, echokardiografie, echografie, astrokartografie, avigace, axonometrie, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, biofyzika, biometrika, diagnostika, ebulioskopie, deterent, dedukce, biostatistika, brainstorming, fyzioterapie, gamadefektoskopie, mafie, metateorie, metodika, laparoskopie, kryptografie, komparatistika, kryoterapie, metodologie, metrie, polygrafie, profesiografie, polarografie, pedagogika, nefelometrie, parlamentarizmus, komercializmus, kolorimetrie, heuristika, chozrasčot, hathajóga, goniometrie, gamagrafie, generalizace, chromatografie, iontoforéze, klerofašizmus, knejpování, kazuistika, karotáž, iterace, kalibrace, misinterpretace, focus groups, asasín, fetoskopie, verifikační experiment, midraš, Total Physical Response (zkratka TPR), logoterapie, CLIL zkratka, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, strategie učení, autopatie, grounded theory (angl.), spermiogram, Olweusův intervenční program, validity (angl.), quick firing (angl.), case study method, ultrasonoskopie, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, roláž, Cronbachův alfa koeficient, chí-kvadrát, Cronbachova alfa, interdisciplinární výzkum, genetická kognitivní metody, STM zkratka, mikrosegregace, rodinná konstelace, reliabilita kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, mentorování, triangulace zdrojů, Methods of Ecological Education, zákon přirozených následků, karsologie, enneagram, glottochronologie, Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, elektroforéza, fonokardiografie, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, DACH - zkratka, Snellenův optotyp, apexkardiografie, skiagraphia, diary method (angl.), Apgar Virginia, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, psychognostika, myšlenkové mapování, mind mapping (angl.), explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), analytický, NPV, alternativní komunikace, duchovědná psychologie, design explorace, TAT zkratka, MMPI, topická diagnostika, intrauterinní inseminace, punitivita, etogenetika, vipassana, FW zkr., verboterapie, simplexová metoda, grafoterapie, win-win technika, win-loss technika, kontracepce, synkritický postup, didaktický test, badatelská metoda, verbalizace pohybu, kybermetrie, CVVH, PCR, Szondiho test, analýza, preterapie, mnemotechnika, dolorimetrie, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, Rorschachův test, Tematický apercepční test, sémantický diferenciál, pošírovat, neurolingvistické programování, zrcadlení (pacing), Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, interdisciplinarita, inovativní manažer, life stories (angl.), faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, oral - history (angl.), assessment (angl.), katetrizace kardie, haggadá, logopedická intervence, koronarografie, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, predikční validita, kriteriální validita, obsahová validita, curricular validity (angl.), okultní krvácení, sociální marketing, socioterapie, situační metoda, RIA zkr., CVVH zkr., inovační trend, dynamický styl učení, CVVHD zkr., brainstorming, metodolatrie, subtraktivní, objev, learning by doing (angl.), spondylochirurgie, komparatistika, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu - Nejúspěšnější metoda k běžeckému rekordu -- autor: Humphrey Luke, Hansonovi Keith a Kevin
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z -- autor: Strusková Olga
Dornova metoda -- autor: Raslan Gamal
Zbavte se bolesti zad - Feldenkraisova metoda v praxi -- autor: Russell Roger

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1697
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz