Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, flourishing (angl.), autoisopatie, synkriticizmus, edukace kreativity, mediace konfliktů, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, pseudodyslexie, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Delfská metoda, SEIQoL, Meichenbaum Donald, one brain, My Class Inventory (MCI), bioenergetika, Francis Galton (1822-1911), multivariační analýza, sanoterapie, Dilthey Wilhelm (1833-1911), in vitro fertilizace (IVF), metoda sněhové koule, hemodialýza, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), rentoaláž, integrativní psychoterapie, Life Satisfaction Scale (LSS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Access control ang., biokapacita, babysling (angl.), Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), šátkování, babywearing (angl.), FQRST, IMRAD zkratka, videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, neuromarketing, cross-sectional metody, organizační učení, design výzkumu, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), kardiotokografie (KTG), cardiotocography (CTG), autorehabilitace, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, metaučení, kryoskopie, chiaroscuro, terenní interview, WPPSI zkratka, Test čáry života, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, podcast, Kangaroo Mother Care (KMC), CHIPS-test, Rosenzweig Saul, Redefining Life Priorities, Detoxyfying Death and Dying, Hogan Development Survey, TQM, waterboarding (angl.), Motive, Hogan Personality Inventory ( HPI), dramatoterapie, management by competencies, tadoma, bogus-pipeline technika, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), force-fit method (angl.), Rey-Osterriethova komplexní figura, Metoda Philips 66, Metoda 635, Gordonova metoda, PQRST metoda, aktivizační metody, objektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, Kratina, subjektivní metody psychologie, snowball sampling (angl.), emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, PACE zkratka, Token test, metoda one brain, ekvifinalita, ranking, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Functional Magnetic Resonance (fMR), Instrumental Activity Daily Living (IADL), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Ramus Petrus (1515-1572), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, casework (angl.), Emotional Freedom Technique (EFT), Bachova květová terapie, poetoterapie, Binet Alfred (1857-1911), Binet-Simonova inteligenční škála, In-depth interview, rektoskopie, systém VOKS, etnografický rozhovor, Mattis dementia rating scale (MDRS), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, validita predikční, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), Schuhfriedův test ), bioimpedance, experiential education (angl.), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), tyromantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, tefromantie, taseografie, taromantie, tasseomantie, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, bertillonáž, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, autoelektronografie, audioexpertiza, explorační metody, superprojekce, skatomantie, skapulomantie, molybdomantie, myomantie, nefelomantie, meteoromantie, litomantie, leknomantie, libanomantie, oenomantie, oneiromantie, rabdomantie, selenomantie, rapsodomantie, pegeomantie, ornitomantie, ofiomantie, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, reliability methods (angl.), data mining /dejta majnyn/, Kohs, mechanoskopie, WJIE zkratka, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, EAV zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, gemelogická metoda, sofronizace, memoria (paměť) a její poruchy, myšlení (kogitace), Psychodiagnostické metody, projekce jako přizpůsobovací operace, substituce jako přizpůsobovací operace, racionalizace jako přizpůsobovací operace, SWLS zkratka v psychologii, Ravenův test inteligence, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, ADAS zkratka ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, objectivity methods (angl.), standardnost v diagnostice, Real Life Test (angl.), neuroimaging, termoteraopie mikrovlnná, Caselmann Christian Theobald, Dotazník interpersonální diagnózy, Stanford Binet Intelligence Scale, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, lychnomantie, lampadomantie, Mixed Model Design (MMD), metodologická triangulace, kreativní persona, cognitive restructuring (angl.), panfyzikalismus (panphysicalism), aferéza, nepravá dyslexie, adaptační metody a techniky, psychometrické metody, interview podobný dramatu, Wechsler David, Seashore H.G., BERA zkratka ve zdravotnictví, life - story interview (angl.), floating v psychologii, tabulace, simultaneismus, Bayley Nancy (1899-1994), Martindale, preferential looking test, požadavky na empirické kognitivní metody, empirické psychologické diagnostické metody, inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, CDR zkratka ve zdravotnictví, Moreno Jakob Levy, metoda Montessori, kryptoanalýza, aplikovaný, psychoterapie, Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, virová nálož, sociální atitudy, fylomantie, halomantie, chaomantie, entomomantie, daktylomantie, dahmo, cefalomantie, ichtiomantie, kampanomantie, kromniomantie, koscinomantie, krystalomantie, kritomantie, kapnomantie, katoptromantie, bibliomantie, botanomantie, negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, aortografie, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), Method of dark glasses (angl.), psychologická testová baterie, enquiry method (angl), aritomantie, alektryomantie, arachnomantie, belomantie, axinomantie, apantomantie, alektromantie, ailuromantie, relativizace stresu, metoda instrumentálního obohacování, šumerunk, tachymetrie, tenzometrie, syntéza, synkrize, strukturalizmus, sugestopedie, teorie, terorizmus, ultrafiltrace, gender mainstreaming, Assessment Centre, tyranie, triangulace, titrace, tomografie, stetoskopie, stereofotogrammetrie, reedukace, reiki, reliabilita, radiolokátor, radiografie, psychotest, racionalizace, scientizmus, screening, solmizace, sonografie, sofistikovaný, sociometrie, sedimetrie, sociodrama, NLP, Dialektický materialismus, mind maps, pletysmografie, falopletysmografie, psychometrika, BSK5, edukační strategie, heuristická výuka, trial and error (angl.), edukace nejednotná, misinterpretace, focus groups, metakognice, biblioholik, externalizace, ekvifinální, SWOT, systemická konstelace, ortofotomapa, edukometrie, kardioverze, vitrifikace, fait accompli, dendrochronologie, heuristický, pasivace, typologie, aterektomie, peptický vřed, hipoterapie, analytická sociometrie, brainwriting, amobarbitalové interview, psychodrama, psychodiagnostika, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, elektrokardiografie, elektrografie, ekonometrie, elektroencefalografie, ergometrie, experiment, fotografie, frézování, formalizace, fix, explanace, fenomenologie, echokardiografie, echografie, astrokartografie, avigace, axonometrie, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, biofyzika, biometrika, diagnostika, ebulioskopie, deterent, dedukce, biostatistika, brainstorming, fyzioterapie, gamadefektoskopie, metateorie, metodika, metodologie, mafie, laparoskopie, kryoterapie, kryptografie, metrie, nefelometrie, profesiografie, psychoanalýza, polygrafie, polarografie, parlamentarizmus, pedagogika, komparatistika, komercializmus, heuristika, chozrasčot, chromatografie, hathajóga, goniometrie, gamagrafie, generalizace, iontoforéze, iterace, knejpování, kolorimetrie, klerofašizmus, kazuistika, kalibrace, karotáž, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, Olweusův intervenční program, verifikační experiment, fetoskopie, midraš, asasín, validity (angl.), spermiogram, triangulace zdrojů, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), mentorování, autopatie, grounded theory (angl.), strategie učení, Total Physical Response (zkratka TPR), CLIL zkratka, interdisciplinární výzkum, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, edukometrický přístup k diagnostice, ultrasonografie, roláž, ultrasonoskopie, standardnost kognitivní metody, reliabilita kognitivní metody, quick firing (angl.), logoterapie, case study method, mikrosegregace, rodinná konstelace, STM zkratka, mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, fonokardiografie, apexkardiografie, skiagraphia, elektroforéza, karsologie, Methods of Ecological Education, zákon přirozených následků, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Autism Diagnostic Interview - R, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, enneagram, glottochronologie, analytický, TAT zkratka, MMPI, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), psychognostika, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, design explorace, duchovědná psychologie, Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, diary method (angl.), Apgar Virginia, NPV, alternativní komunikace, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, vipassana, win-win technika, win-loss technika, etogenetika, punitivita, verboterapie, FW zkr., verbalizace pohybu, kybermetrie, interdisciplinarita, inovativní manažer, synkritický postup, kontracepce, badatelská metoda, didaktický test, grafoterapie, simplexová metoda, preterapie, Rorschachův test, Tematický apercepční test, analýza, Szondiho test, dolorimetrie, mnemotechnika, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, PCR, CVVH, pošírovat, sémantický diferenciál, zrcadlení (pacing), neurolingvistické programování, inovační trend, dynamický styl učení, logopedická intervence, koronarografie, obsahová validita, Animal Assisted Therapy, faktorová analýza, oral - history (angl.), life stories (angl.), curricular validity (angl.), kriteriální validita, topická diagnostika, chí-kvadrát, intrauterinní inseminace, augmentativní komunikace, predikční validita, monodisciplinární explorace, assessment (angl.), haggadá, CVVHD zkr., brainstorming, spondylochirurgie, situační metoda, socioterapie, CVVH zkr., RIA zkr., komparatistika, learning by doing (angl.), okultní krvácení, katetrizace kardie, sociální marketing, subtraktivní, objev, metodolatrie, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu - Nejúspěšnější metoda k běžeckému rekordu -- autor: Humphrey Luke, Hansonovi Keith a Kevin
Hansonova metoda půlmaratonu - Nejúspěšnější metoda k běžeckému rekordu -- autor: Humphrey Luke, Hansonovi Keith a Kevin
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Revoluční metoda uvolňování traumatu -- autor: Berceli David
Dornova metoda -- autor: Raslan Gamal

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1707
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz