Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

rentoaláž, integrativní psychoterapie, bioenergetika, Life Satisfaction Scale (LSS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), My Class Inventory (MCI), edukace kreativity, Flynnův fenomen, flourishing (angl.), Satisfaction with Life Scale (SWLS), autoisopatie, mediace konfliktů, synkriticizmus, Interpersonal Reactivity Index (IRI), Prosocial Tendencies Measure (PTM), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, casework (angl.), Emotional Freedom Technique (EFT), Bachova květová terapie, poetoterapie, Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, multivariační analýza, sanoterapie, Francis Galton (1822-1911), Dilthey Wilhelm (1833-1911), hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, HypnoBirthing Mongan, Rosenzweig Saul, CHIPS-test, WPPSI zkratka, Test čáry života, hypnoporod, cardiotocography (CTG), šátkování, babysling (angl.), babywearing (angl.), IMRAD zkratka, kardiotokografie (KTG), FQRST, Reverzní test v psychologii, skiaskopie, pseudodyslexie, randomizace, Delfská metoda, SEIQoL, Meichenbaum Donald, one brain, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Access control ang., metaučení, autorehabilitace, kryoskopie, terenní interview, biokapacita, chiaroscuro, Ramus Petrus (1515-1572), Mojžíšek Lubomír (1920-1996), ekvifinalita, aktivizační metody, PQRST metoda, metoda one brain, ranking, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), dramatoterapie, management by competencies, waterboarding (angl.), tadoma, TQM, Hogan Development Survey, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, The Ages and Stages Questionnaire, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, Kratina, PACE zkratka, projektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, bogus-pipeline technika, Metoda 635, Schuhfriedův test ), bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, experiential education (angl.), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Binet Alfred (1857-1911), equifinalita, Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Vizuálně motorický test L. Benderové, Functional Magnetic Resonance (fMR), Malinowski Bronislav (1884-1942), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Herbart Johann Friedrich (1770-1841), validita predikční, force-fit method (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Rey-Osterriethova komplexní figura, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), rektoskopie, systém VOKS, In-depth interview, etnografický rozhovor, analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), ornitomantie, ofiomantie, pegeomantie, oneiromantie, oenomantie, myomantie, nefelomantie, rapsodomantie, rabdomantie, tasseomantie, taseografie, taromantie, skatomantie, selenomantie, skapulomantie, molybdomantie, meteoromantie, kapnomantie, katoptromantie, kritomantie, kampanomantie, ichtiomantie, halomantie, chaomantie, krystalomantie, kromniomantie, libanomantie, litomantie, leknomantie, lychnomantie, koscinomantie, lampadomantie, tefromantie, tyromantie, Real Life Test (angl.), neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), ADAS zkratka ve zdravotnictví, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, Ravenův test inteligence, Caselmann Christian Theobald, Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, standardnost v diagnostice, explorační metody, superprojekce, ARTzkratka ve zdravotnictví, pneumografie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, audioexpertiza, autoelektronografie, reliability methods (angl.), objectivity methods (angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, MMSE zkratka ve zdravotnictví, bertillonáž, remediace, fylomantie, entomomantie, Berelson Bernard Reuben, psychoterapie, aplikovaný, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, metoda Montessori, kryptoanalýza, panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), nepravá dyslexie, aferéza, simultaneismus, tabulace, Martindale, Bayley Nancy (1899-1994), design výzkumu, organizační učení, In vitro fertilizace (IVF), Mixed Methods Design (MMD), videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, neuromarketing, cross-sectional metody, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, APDM zkratka v pedagogice, inkrementální validita, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), Mixed Model Design (MMD), metodologická triangulace, alektromantie, ailuromantie, apantomantie, alektryomantie, aritomantie, pozitivní termoterapie, aortografie, axinomantie, arachnomantie, cefalomantie, daktylomantie, dahmo, bibliomantie, belomantie, botanomantie, negativní termoterapie, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, life - story interview (angl.), psychometrické metody, kreativní persona, adaptační metody a techniky, Seashore H.G., interview podobný dramatu, enquiry method (angl), Method of dark glasses (angl.), psychologická testová baterie, sociální atitudy, Wechsler David, virová nálož, Autism Behavior Checklist, DACH - zkratka, syntéza, šumerunk, tachymetrie, synkrize, sugestopedie, stetoskopie, strukturalizmus, tenzometrie, teorie, tyranie, ultrafiltrace, triangulace, tomografie, terorizmus, titrace, stereofotogrammetrie, sonografie, radiolokátor, reedukace, reiki, radiografie, racionalizace, psychodrama, psychotest, reliabilita, scientizmus, sofistikovaný, solmizace, sociometrie, sociodrama, screening, sedimetrie, gender mainstreaming, Assessment Centre, heuristická výuka, BSK5, psychometrika, edukační strategie, SWOT, peptický vřed, systemická konstelace, mind maps, pletysmografie, ekvifinální, biblioholik, externalizace, edukace nejednotná, falopletysmografie, trial and error (angl.), aterektomie, hipoterapie, fait accompli, vitrifikace, heuristický, dendrochronologie, NLP, Dialektický materialismus, ortofotomapa, edukometrie, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, brainwriting, typologie, kardioverze, pasivace, psychodiagnostika, psychoanalýza, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, elektrokardiografie, elektrografie, ekonometrie, elektroencefalografie, ergometrie, experiment, fotografie, frézování, formalizace, fix, explanace, fenomenologie, echokardiografie, echografie, astrokartografie, avigace, axonometrie, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, biofyzika, biometrika, diagnostika, ebulioskopie, deterent, dedukce, biostatistika, brainstorming, fyzioterapie, gamadefektoskopie, mafie, metateorie, metodika, laparoskopie, kryptografie, komparatistika, kryoterapie, metodologie, metrie, polygrafie, profesiografie, polarografie, pedagogika, nefelometrie, parlamentarizmus, komercializmus, kolorimetrie, heuristika, chozrasčot, hathajóga, goniometrie, gamagrafie, generalizace, chromatografie, iontoforéze, klerofašizmus, knejpování, kazuistika, karotáž, iterace, kalibrace, metakognice, misinterpretace, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, asasín, CLIL zkratka, logoterapie, case study method, quick firing (angl.), fetoskopie, verifikační experiment, spermiogram, grounded theory (angl.), validity (angl.), Olweusův intervenční program, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, mikrosegregace, STM zkratka, Cronbachův alfa koeficient, roláž, ultrasonoskopie, Cronbachova alfa, chí-kvadrát, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, reliabilita kognitivní metody, rodinná konstelace, standardnost kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, interdisciplinární výzkum, genetická kognitivní metody, strategie učení, autopatie, Vazektómia, glottochronologie, enneagram, Wartegg-Zeichen-Test, diary method (angl.), alternativní komunikace, Apgar Virginia, Methods of Ecological Education, zákon přirozených následků, skiagraphia, Snellenův optotyp, apexkardiografie, fonokardiografie, karsologie, elektroforéza, NPV, duchovědná psychologie, mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, Children´s Apperception test (CAT), explorativní design, mentorování, triangulace zdrojů, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, MMPI, design explorace, TAT zkratka, analytický, psychognostika, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), augmentativní komunikace, monodisciplinární explorace, verboterapie, FW zkr., punitivita, grafoterapie, simplexová metoda, PCR, CVVH, etogenetika, vipassana, badatelská metoda, didaktický test, kybermetrie, verbalizace pohybu, win-win technika, win-loss technika, pošírovat, sémantický diferenciál, mnemotechnika, Szondiho test, dolorimetrie, ultrazvukové vyšetření, focus groups, computerová tomografie, analýza, preterapie, zrcadlení (pacing), neurolingvistické programování, Baum test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Rorschachův test, Tematický apercepční test, kontracepce, synkritický postup, assessment (angl.), oral - history (angl.), life stories (angl.), haggadá, katetrizace kardie, sociální marketing, okultní krvácení, faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, kriteriální validita, predikční validita, curricular validity (angl.), obsahová validita, logopedická intervence, koronarografie, subtraktivní, metodolatrie, CVVH zkr., RIA zkr., dynamický styl učení, inovační trend, interdisciplinarita, inovativní manažer, socioterapie, situační metoda, learning by doing (angl.), objev, komparatistika, spondylochirurgie, CVVHD zkr., brainstorming, akademizmusKnihy

Silvova metoda -- autor: Silva José
Pellegriniho metoda -- autor: Sagredo Franisco B.
Rosiina metoda -- autor: Frenchová Dawn
Metoda 15/33 -- autor: Kirk Shannon
Lovefullness -- autor: Tenčl Jakub

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1676
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz