Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

integrativní psychoterapie, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), rentoaláž, Life Satisfaction Scale (LSS), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), edukace kreativity, mediace konfliktů, flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Flynnův fenomen, Satisfaction with Life Scale (SWLS), synkriticizmus, autoisopatie, Self - Report Altruism Scale (SRA), Interpersonal Reactivity Index (IRI), algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, facilitovaná komunikace, casework (angl.), poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), metoda sněhové koule, hemodialýza, sanoterapie, Prosocial Tendencies Measure (PTM), multivariační analýza, Francis Galton (1822-1911), in vitro fertilizace (IVF), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, podcast, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, Kangaroo Mother Care (KMC), Rosenzweig Saul, Test čáry života, CHIPS-test, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), babysling (angl.), Babytragen (něm.), šátkování, babywearing (angl.), FQRST, IMRAD zkratka, WPPSI zkratka, Reverzní test v psychologii, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, pseudodyslexie, Delfská metoda, one brain, SEIQoL, Access control ang., biokapacita, autorehabilitace, skiaskopie, metaučení, kryoskopie, chiaroscuro, terenní interview, Bachova květová terapie, Ramus Petrus (1515-1572), aktivizační metody, PQRST metoda, dramatoterapie, ekvifinalita, metoda one brain, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), tadoma, bogus-pipeline technika, waterboarding (angl.), TQM, Motive, Hogan Development Survey, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), Bayley Scales of Infant Development, The Ages and Stages Questionnaire, Autism Diagnostic Interview - R, Parents´Evaluations of Developmental Scale, metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), PACE zkratka, Token test, Kratina, projektivní metody psychologie, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Metoda 635, Gordonova metoda, bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), Schuhfriedův test ), experiential education (angl.), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Dotazník ŽIN-ŽIS, Vizuálně motorický test L. Benderové, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), psychodiagnostický systém 3D, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), force-fit method (angl.), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Metoda Philips 66, Rey-Osterriethova komplexní figura, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, systém VOKS, validita predikční, rektoskopie, In-depth interview, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, Tragetuch (něm.), videotrénink interakcí (VTI), pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, ofiomantie, ornitomantie, oenomantie, oneiromantie, selenomantie, skapulomantie, tefromantie, tyromantie, taseografie, tasseomantie, skatomantie, taromantie, nefelomantie, myomantie, kritomantie, krystalomantie, kromniomantie, katoptromantie, kapnomantie, ichtiomantie, kampanomantie, koscinomantie, lampadomantie, meteoromantie, molybdomantie, litomantie, libanomantie, lychnomantie, leknomantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, neuroimaging, Real Life Test (angl.), ADAS zkratka ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, OAE zkratka ve zdravotnictví, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, EAV zkratka, SWLS zkratka v psychologii, Caselmann Christian Theobald, Ravenův test inteligence, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, audioexpertiza, autoelektronografie, superprojekce, explorační metody, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, bertillonáž, remediace, standardnost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, objectivity methods (angl.), reliability methods (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, chaomantie, halomantie, aplikovaný, metoda Montessori, kryptoanalýza, psychoterapie, Berelson Bernard Reuben, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, simultaneismus, tabulace, Mixed Model Design (MMD), metodologická triangulace, cognitive restructuring (angl.), panfyzikalismus (panphysicalism), aferéza, nepravá dyslexie, CDR zkratka ve zdravotnictví, preferential looking test, organizační učení, neuromarketing, cross-sectional metody, design výzkumu, In vitro fertilizace (IVF), ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), Martindale, požadavky na empirické kognitivní metody, empirické psychologické diagnostické metody, inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, kreativní persona, adaptační metody a techniky, apantomantie, axinomantie, arachnomantie, ailuromantie, alektromantie, aritomantie, alektryomantie, belomantie, botanomantie, entomomantie, fylomantie, daktylomantie, cefalomantie, bibliomantie, dahmo, aortografie, pozitivní termoterapie, Seashore H.G., interview podobný dramatu, BERA zkratka ve zdravotnictví, floating v psychologii, psychometrické metody, life - story interview (angl.), Wechsler David, virová nálož, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, Method of dark glasses (angl.), enquiry method (angl), sociální atitudy, psychologická testová baterie, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Behavior Checklist, syntéza, šumerunk, tachymetrie, synkrize, sugestopedie, stetoskopie, strukturalizmus, tenzometrie, teorie, tyranie, ultrafiltrace, triangulace, tomografie, terorizmus, titrace, stereofotogrammetrie, sonografie, radiolokátor, reedukace, reiki, radiografie, racionalizace, psychodrama, psychotest, reliabilita, scientizmus, sofistikovaný, solmizace, sociometrie, sociodrama, screening, sedimetrie, gender mainstreaming, Assessment Centre, heuristická výuka, BSK5, psychometrika, edukační strategie, SWOT, peptický vřed, systemická konstelace, mind maps, pletysmografie, ekvifinální, biblioholik, externalizace, edukace nejednotná, falopletysmografie, trial and error (angl.), aterektomie, hipoterapie, fait accompli, vitrifikace, heuristický, dendrochronologie, NLP, Dialektický materialismus, ortofotomapa, edukometrie, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, brainwriting, typologie, kardioverze, pasivace, psychodiagnostika, psychoanalýza, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, elektrokardiografie, elektrografie, ekonometrie, elektroencefalografie, ergometrie, experiment, fotografie, frézování, formalizace, fix, explanace, fenomenologie, echokardiografie, echografie, astrokartografie, avigace, axonometrie, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, biofyzika, biometrika, diagnostika, ebulioskopie, deterent, dedukce, biostatistika, brainstorming, fyzioterapie, gamadefektoskopie, mafie, metateorie, metodika, laparoskopie, kryptografie, komparatistika, kryoterapie, metodologie, metrie, polygrafie, profesiografie, polarografie, pedagogika, nefelometrie, parlamentarizmus, komercializmus, kolorimetrie, heuristika, chozrasčot, hathajóga, goniometrie, gamagrafie, generalizace, chromatografie, iontoforéze, klerofašizmus, knejpování, kazuistika, karotáž, iterace, kalibrace, metakognice, misinterpretace, midraš, asasín, fetoskopie, Total Physical Response (zkratka TPR), CLIL zkratka, quick firing (angl.), logoterapie, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, grounded theory (angl.), strategie učení, spermiogram, validity (angl.), feathersexing, Olweusův intervenční program, case study method, mikrosegregace, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, topická diagnostika, chí-kvadrát, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, rodinná konstelace, STM zkratka, reliabilita kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, autopatie, mentorování, glottochronologie, enneagram, Methods of Ecological Education, Vazektómia, Wartegg-Zeichen-Test, Apgar Virginia, diary method (angl.), zákon přirozených následků, karsologie, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, skiagraphia, apexkardiografie, elektroforéza, fonokardiografie, alternativní komunikace, NPV, myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, mind mapping (angl.), Children´s Apperception test (CAT), triangulace zdrojů, explorativní design, uroflowmetrie, psychognostika, design explorace, duchovědná psychologie, MMPI, TAT zkratka, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), analytický, intrauterinní inseminace, augmentativní komunikace, FW zkr., punitivita, etogenetika, verboterapie, grafoterapie, CVVH, simplexová metoda, vipassana, win-win technika, didaktický test, kontracepce, badatelská metoda, kybermetrie, win-loss technika, verbalizace pohybu, PCR, pošírovat, mnemotechnika, Szondiho test, analýza, dolorimetrie, ultrazvukové vyšetření, focus groups, computerová tomografie, preterapie, Rorschachův test, neurolingvistické programování, sémantický diferenciál, zrcadlení (pacing), Baum test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, synkritický postup, interdisciplinarita, oral - history (angl.), life stories (angl.), faktorová analýza, assessment (angl.), haggadá, okultní krvácení, katetrizace kardie, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, predikční validita, monodisciplinární explorace, kriteriální validita, curricular validity (angl.), koronarografie, obsahová validita, sociální marketing, subtraktivní, RIA zkr., socioterapie, CVVH zkr., dynamický styl učení, inovativní manažer, inovační trend, situační metoda, CVVHD zkr., objev, metodolatrie, learning by doing (angl.), komparatistika, brainstorming, spondylochirurgie, akademizmusKnihy

Chiromancie -- autor: Zlatohlávková Marcela
Silvova metoda -- autor: Silva José
Pellegriniho metoda -- autor: Sagredo Franisco B.
Pilatesova metóda -- autor: Blount Trevor, McKenzie Eleanor
Rosiina metoda -- autor: Frenchová Dawn

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1685
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz