Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kreativní persona, adaptační metody a techniky, psychometrické metody, life - story interview (angl.), metodologická triangulace, Mixed Model Design (MMD), nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, psychologická testová baterie, enquiry method (angl), Method of dark glasses (angl.), sociální atitudy, virová nálož, Seashore H.G., interview podobný dramatu, Wechsler David, aferéza, tabulace, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), Martindale, empirické psychologické diagnostické metody, APDM zkratka v pedagogice, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), inkrementální validita, preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, metoda Montessori, kryptoanalýza, simultaneismus, aplikovaný, psychoterapie, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, kromniomantie, koscinomantie, lampadomantie, lychnomantie, krystalomantie, kritomantie, kampanomantie, kapnomantie, katoptromantie, leknomantie, libanomantie, oenomantie, oneiromantie, ornitomantie, nefelomantie, myomantie, litomantie, meteoromantie, molybdomantie, ichtiomantie, chaomantie, ailuromantie, apantomantie, axinomantie, alektromantie, alektryomantie, pozitivní termoterapie, aortografie, aritomantie, arachnomantie, belomantie, entomomantie, fylomantie, halomantie, daktylomantie, cefalomantie, botanomantie, bibliomantie, dahmo, cross-sectional metody, neuromarketing, Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), rentoaláž, Self - Report Altruism Scale (SRA), Interpersonal Reactivity Index (IRI), multivariační analýza, sanoterapie, Prosocial Tendencies Measure (PTM), integrativní psychoterapie, bioenergetika, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, flourishing (angl.), autoisopatie, synkriticizmus, My Class Inventory (MCI), edukace kreativity, mediace konfliktů, Francis Galton (1822-1911), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, Dotazník EPI, Dotazník ŽIN-ŽIS, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), Vizuálně motorický test L. Benderové, poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), metoda sněhové koule, hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), Redefining Life Priorities, Detoxyfying Death and Dying, casework (angl.), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, kardiotokografie (KTG), FQRST, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), cardiotocography (CTG), hypnoporod, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, HypnoBirthing Mongan, šátkování, babysling (angl.), In vitro fertilizace (IVF), design výzkumu, organizační učení, Mixed Methods Design (MMD), ratio IQ, Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), videotrénink interakcí (VTI), Rosenzweig Saul, CHIPS-test, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Access control ang., pseudodyslexie, Delfská metoda, Meichenbaum Donald, one brain, SEIQoL, biokapacita, chiaroscuro, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, Test čáry života, skiaskopie, autorehabilitace, terenní interview, kryoskopie, metaučení, ofiomantie, pegeomantie, normální prenatální vývoj a porod, osobnosti typu A, zdraví, anormativni chovani dětí, normální novorozeně, normální kojenec, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, životní styl, škola podporující zdraví, batole (toddler), edukační psychologie, autokognice a self-management, perinatální období vývoje, sebevzdělávání, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, handicapované děti, psychometrika v praxi, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), První česká školská psychologická poradna a klinika, novorozenecké období vývoje dítěte, Submisivní a intropunitivní chování, psychogenni kašel, patopsychologie ve školství, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, prehistorie filozofie, sebevýchova, didaktické testy, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, pozorování, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, starořečtí myslitelé, středověká psychologie, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, volba a výběr povolání a studia, únava, komunikace nonverbální, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, efektivní styly učení a vyučování, psychologické poradenství na vysokých školách, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, ADAS zkratka ve zdravotnictví, standardnost v diagnostice, objectivity methods (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, reliability methods (angl.), eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), termoteraopie mikrovlnná, Caselmann Christian Theobald, Ravenův test inteligence, Dotazník interpersonální diagnózy, Stanford Binet Intelligence Scale, neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, remediace, bertillonáž, taromantie, tasseomantie, taseografie, skatomantie, skapulomantie, rapsodomantie, rabdomantie, selenomantie, tefromantie, tyromantie, superprojekce, audioexpertiza, autoelektronografie, explorační metody, ARTzkratka ve zdravotnictví, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, schopnosti intelektu, NŽU zkratka, STIP zkratka ve zdravotnictví, RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, constant comparance method (angl.), senzitivita s intropunitivitou, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, gaslighting (angl.), BDI-I zkratka ve zdravotnictví, mechanoskopie, gemelogická metoda, sofronizace, Kohs, data mining /dejta majnyn/, OAE zkratka ve zdravotnictví, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, substituce jako přizpůsobovací operace, racionalizace jako přizpůsobovací operace, accident, standardnost poznávací metody, validnost poznávací metody, projekční psychologické diagnostické metody, myšlení (kogitace), projekce jako přizpůsobovací operace, Psychodiagnostické metody, memoria (paměť) a její poruchy, Malinowski Bronislav (1884-1942), equifinalita, vitrifikace, ortofotomapa, edukometrie, kardioverze, fait accompli, heuristický, NLP, Dialektický materialismus, dendrochronologie, pasivace, typologie, peptický vřed, systemická konstelace, SWOT, aterektomie, hipoterapie, brainwriting, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, Assessment Centre, gender mainstreaming, sugestopedie, synkrize, syntéza, strukturalizmus, stetoskopie, solmizace, sonografie, stereofotogrammetrie, šumerunk, tachymetrie, triangulace, tyranie, ultrafiltrace, tomografie, titrace, tenzometrie, teorie, terorizmus, edukační strategie, heuristická výuka, neurolingvistické programování, sémantický diferenciál, pošírovat, PCR, zrcadlení (pacing), Baum test, Rorschachův test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, CVVH, simplexová metoda, win-win technika, win-loss technika, verbalizace pohybu, etogenetika, punitivita, grafoterapie, verboterapie, FW zkr., preterapie, analýza, trial and error (angl.), edukace nejednotná, externalizace, falopletysmografie, pletysmografie, BSK5, psychometrika, mind maps, ekvifinální, biblioholik, dolorimetrie, mnemotechnika, Szondiho test, ultrazvukové vyšetření, computerová tomografie, metakognice, misinterpretace, focus groups, sofistikovaný, sociometrie, experiment, explanace, fenomenologie, fix, ergometrie, endoskopie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, formalizace, fotografie, goniometrie, hathajóga, heuristika, generalizace, gamagrafie, frézování, fyzioterapie, gamadefektoskopie, elektrografie, elektroencefalografie, avigace, axonometrie, biofyzika, astrokartografie, astroarcheologie, akupresura, akupunktura, antikoncepce, biometrika, biostatistika, echografie, echokardiografie, ekonometrie, ebulioskopie, diagnostika, brainstorming, dedukce, deterent, chozrasčot, chromatografie, psychodiagnostika, psychodrama, psychotest, psychoanalýza, profesiografie, pedagogika, polarografie, polygrafie, racionalizace, radiografie, screening, sedimetrie, sociodrama, scientizmus, reliabilita, radiolokátor, reedukace, reiki, parlamentarizmus, nefelometrie, klerofašizmus, knejpování, kolorimetrie, kazuistika, karotáž, iontoforéze, iterace, kalibrace, komercializmus, komparatistika, metodika, metodologie, metrie, metateorie, mafie, kryoterapie, kryptografie, laparoskopie, kybermetrie, badatelská metoda, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Autism Diagnostic Interview - R, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, PACE zkratka, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Kratina, projektivní metody psychologie, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Snellenův optotyp, skiagraphia, alternativní komunikace, Apgar Virginia, diary method (angl.), NPV, duchovědná psychologie, TAT zkratka, MMPI, design explorace, Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, elektroforéza, fonokardiografie, apexkardiografie, karsologie, zákon přirozených následků, glottochronologie, enneagram, Methods of Ecological Education, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), etnografický rozhovor, In-depth interview, rektoskopie, systém VOKS, Mattis dementia rating scale (MDRS), analgosedace, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), validita predikční, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), Schuhfriedův test ), experiential education (angl.), psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), force-fit method (angl.), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), dramatoterapie, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), PQRST metoda, aktivizační metody, ranking, metoda one brain, ekvifinalita, Motive, Hogan Development Survey, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, Rey-Osterriethova komplexní figura, Metoda 635, bogus-pipeline technika, TQM, waterboarding (angl.), tadoma, analytický, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), life stories (angl.), faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, oral - history (angl.), assessment (angl.), okultní krvácení, katetrizace kardie, haggadá, koronarografie, obsahová validita, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, chí-kvadrát, augmentativní komunikace, monodisciplinární explorace, curricular validity (angl.), kriteriální validita, predikční validita, sociální marketing, subtraktivní, inovační trend, dynamický styl učení, CVVH zkr., inovativní manažer, interdisciplinarita, didaktický test, kontracepce, synkritický postup, RIA zkr., socioterapie, learning by doing (angl.), objev, metodolatrie, komparatistika, spondylochirurgie, situační metoda, CVVHD zkr., brainstorming, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, spermiogram, grounded theory (angl.), strategie učení, validity (angl.), Olweusův intervenční program, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, autopatie, mentorování, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, psychognostika, myšlenkové mapování, mind mapping (angl.), triangulace zdrojů, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), fetoskopie, asasín, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, interdisciplinární výzkum, edukometrický přístup k diagnostice, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, reliabilita kognitivní metody, rodinná konstelace, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, logoterapie, quick firing (angl.), STM zkratka, mikrosegregace, case study method, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hanson Kevin, Hansonová Keith, Humphrey Luke
Hansonova metoda půlmaratonu -- autor: Hansonová Keith, Hanson Kevin, Humphrey Luke
Metoda France Guillain Žijte vyrovnaně! -- autor: Gullain France
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Dornova metoda -- autor: Raslan Gamal

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1735
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz