Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ichtiomantie, kampanomantie, kapnomantie, katoptromantie, chaomantie, halomantie, daktylomantie, entomomantie, fylomantie, kritomantie, krystalomantie, libanomantie, litomantie, meteoromantie, leknomantie, lychnomantie, kromniomantie, koscinomantie, lampadomantie, cefalomantie, dahmo, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, aortografie, Method of dark glasses (angl.), enquiry method (angl), SQ4R zkratka ve školství, virová nálož, psychologická testová baterie, aritomantie, alektryomantie, belomantie, botanomantie, bibliomantie, arachnomantie, axinomantie, alektromantie, ailuromantie, apantomantie, molybdomantie, myomantie, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), remediace, bertillonáž, superprojekce, audioexpertiza, autoelektronografie, Real Life Test (angl.), neuroimaging, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, termoteraopie mikrovlnná, Dotazník interpersonální diagnózy, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, explorační metody, ARTzkratka ve zdravotnictví, pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, ofiomantie, ornitomantie, nefelomantie, oenomantie, oneiromantie, selenomantie, skapulomantie, tyromantie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, tefromantie, taseografie, skatomantie, taromantie, tasseomantie, Wechsler David, Seashore H.G., chiaroscuro, terenní interview, kryoskopie, metaučení, biokapacita, Access control ang., pseudodyslexie, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, autorehabilitace, skiaskopie, podcast, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, Kangaroo Mother Care (KMC), Rosenzweig Saul, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, CHIPS-test, Delfská metoda, SEIQoL, rentoaláž, integrativní psychoterapie, bioenergetika, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Emotional Contagion Scale (ECS), Prosocial Tendencies Measure (PTM), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), My Class Inventory (MCI), mediace konfliktů, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, one brain, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, flourishing (angl.), synkriticizmus, autoisopatie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), aplikovaný, metoda Montessori, kryptoanalýza, simultaneismus, psychoterapie, Osgood Charles Egerton, Martindale, preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, tabulace, aferéza, life - story interview (angl.), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, metodologická triangulace, Mixed Model Design (MMD), nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), požadavky na empirické kognitivní metody, Tragetuch (něm.), ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), Babytragen (něm.), babysling (angl.), FQRST, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), In vitro fertilizace (IVF), design výzkumu, inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, snowball technique (angl.), Stress Profile (SP), organizační učení, neuromarketing, cross-sectional metody, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, škola a její formativní vlivy, psychosomaticky traumatizované osoby, mravní výchova ve společnosti, zájmy, PNF zkatka ve zdravotnictví, HBO zkratka ve zdravotnictví, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, kreativní a talentované osoby, RPM zkratka v psychologii, DNS zkratka ve zdravotnictví, schopnosti a nadání, OAZ zkratka v psychologii, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, ROCFT zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, reverzní, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, Baumtest, dotazník jako výzkumná metoda, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, závislost na alkoholu, disociální a asociální chování dětí a mládeže, ROR zkratka v humanitních vědách, responzibilita a její poznávání, posuzovací stupnice (škály), D.A.T. zkratka v psychologii, agresivita u dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, WNSS zkratka v psychologii, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, WCST zkratka v psychologii, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor a jeho stadia, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Metody zkoumání v psychologii, hodnotové orientace (typy), osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, MADRS zkratka v psychologii, BDI zkratka v psychologii, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, akademické stresy, Wessenschau, fonoskopie, vokalografie, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, poznávací metody v psychologii, biometrie člověka, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), RSES zkratka ve vědách o člověku, sofronizace, gemelogická metoda, data mining /dejta majnyn/, Kohs, mechanoskopie, UFM zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, Three Blessings Exercise, constant comparance method (angl.), psychogenni kašel, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, STIP zkratka ve zdravotnictví, NŽU zkratka, Three Blessings Exercise, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, akroamatická metoda v pedagogice, Maňák Josef, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, sebevědomí snížené, WMS zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, MMSE a léčba kognitivy, tdebiasing (angl.), D-A-M zkratka v psychologii, Šeracký František, Galton, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, videoendoskopie, Quetelet L.A., coping strategies (angl.), ways of coping (angl.), Jung, hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, sanoterapie, multivariační analýza, brainwriting, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, hipoterapie, typologie, pasivace, ortofotomapa, edukometrie, kardioverze, aterektomie, systemická konstelace, pletysmografie, falopletysmografie, trial and error (angl.), mind maps, BSK5, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, vitrifikace, fait accompli, šumerunk, tachymetrie, tenzometrie, terorizmus, synkrize, sugestopedie, stereofotogrammetrie, stetoskopie, strukturalizmus, titrace, tomografie, NLP, Dialektický materialismus, dendrochronologie, Assessment Centre, gender mainstreaming, triangulace, tyranie, ultrafiltrace, edukace nejednotná, externalizace, etogenetika, win-win technika, win-loss technika, verbalizace pohybu, punitivita, FW zkr., simplexová metoda, grafoterapie, verboterapie, kybermetrie, badatelská metoda, inovační trend, dynamický styl učení, CVVH zkr., inovativní manažer, interdisciplinarita, didaktický test, kontracepce, synkritický postup, CVVH, sémantický diferenciál, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, dolorimetrie, focus groups, misinterpretace, ekvifinální, biblioholik, metakognice, mnemotechnika, Szondiho test, Baum test, zrcadlení (pacing), neurolingvistické programování, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Tematický apercepční test, analýza, preterapie, Rorschachův test, sonografie, solmizace, experiment, explanace, fix, formalizace, ergometrie, endoskopie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, fotografie, frézování, hathajóga, heuristika, chozrasčot, goniometrie, generalizace, fyzioterapie, gamadefektoskopie, gamagrafie, elektrografie, elektroencefalografie, avigace, axonometrie, biofyzika, astrokartografie, astroarcheologie, akupresura, akupunktura, antikoncepce, biometrika, biostatistika, echografie, echokardiografie, ekonometrie, ebulioskopie, diagnostika, brainstorming, dedukce, deterent, chromatografie, iontoforéze, psychodrama, psychotest, racionalizace, radiografie, psychodiagnostika, psychoanalýza, polarografie, polygrafie, profesiografie, radiolokátor, reedukace, sociodrama, sociometrie, sofistikovaný, sedimetrie, screening, reiki, reliabilita, scientizmus, pedagogika, parlamentarizmus, knejpování, kolorimetrie, komercializmus, klerofašizmus, kazuistika, iterace, kalibrace, karotáž, komparatistika, kryoterapie, metodologie, metrie, nefelometrie, metodika, metateorie, kryptografie, laparoskopie, mafie, RIA zkr., socioterapie, ranking, metoda one brain, ekvifinalita, aktivizační metody, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), PACE zkratka, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), PQRST metoda, dramatoterapie, waterboarding (angl.), tadoma, bogus-pipeline technika, TQM, Hogan Development Survey, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, projektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, skiagraphia, apexkardiografie, karsologie, elektroforéza, fonokardiografie, Autism Diagnostic Interview - R, Parents´Evaluations of Developmental Scale, metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, emotion-focused coping (angl.), relativizace stresu, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, Metoda 635, Gordonova metoda, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, Dotazník ŽIN-ŽIS, Vizuálně motorický test L. Benderové, Malinowski Bronislav (1884-1942), Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), metoda sněhové koule, hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), Redefining Life Priorities, Detoxyfying Death and Dying, casework (angl.), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, equifinalita, Binet-Simonova inteligenční škála, analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterriethova komplexní figura, force-fit method (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), In-depth interview, rektoskopie, experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), bioimpedance, Bochumský osobnostní dotazník (BIP), Blind Learning Attitude Test (BLAT), systém VOKS, validita predikční, psychodiagnostický systém 3D, zákon přirozených následků, Methods of Ecological Education, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, chí-kvadrát, monodisciplinární explorace, predikční validita, obsahová validita, curricular validity (angl.), kriteriální validita, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, interdisciplinární výzkum, edukometrický přístup k diagnostice, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, koronarografie, logopedická intervence, learning by doing (angl.), objev, metodolatrie, komparatistika, spondylochirurgie, situační metoda, CVVHD zkr., brainstorming, subtraktivní, sociální marketing, life stories (angl.), faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, oral - history (angl.), assessment (angl.), okultní krvácení, katetrizace kardie, haggadá, reliabilita kognitivní metody, rodinná konstelace, uroflowmetrie, psychognostika, TAT zkratka, MMPI, eklektická psychoterapie, myšlenkové mapování, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), mind mapping (angl.), design explorace, duchovědná psychologie, Vazektómia, glottochronologie, enneagram, Wartegg-Zeichen-Test, diary method (angl.), NPV, alternativní komunikace, Apgar Virginia, triangulace zdrojů, mentorování, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, logoterapie, quick firing (angl.), STM zkratka, mikrosegregace, case study method, asasín, fetoskopie, grounded theory (angl.), strategie učení, autopatie, spermiogram, Olweusův intervenční program, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hansonová Keith
Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak  -- autor: Nejedlý Karel
Prirodzená cesta -- autor: Cappella Anna
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Výhodný balíček: Metoda Bullet Journal + zápisník Leuchtturm 1917 STARORŮŽOVÝ (Bullet Journal Edition2) -- autor: Carroll Ryder, kniha

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1872
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz