Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akademizmus, krystalomantie, halomantie, chaomantie, ichtiomantie, kampanomantie, kapnomantie, katoptromantie, kritomantie, kromniomantie, entomomantie, koscinomantie, lampadomantie, lychnomantie, leknomantie, libanomantie, litomantie, meteoromantie, fylomantie, daktylomantie, myomantie, alektryomantie, enquiry method (angl), Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, aortografie, aritomantie, alektromantie, cefalomantie, ailuromantie, apantomantie, axinomantie, arachnomantie, belomantie, botanomantie, bibliomantie, dahmo, molybdomantie, nefelomantie, virová nálož, neuroimaging, bertillonáž, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADAS zkratka ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), ERP ve zdravotnictví, audioexpertiza, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, autoelektronografie, superprojekce, oenomantie, skapulomantie, oneiromantie, ornitomantie, ofiomantie, pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, selenomantie, skatomantie, explorační metody, taromantie, tasseomantie, taseografie, tefromantie, tyromantie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, psychologická testová baterie, SQ4R zkratka ve školství, WJIE zkratka, skiaskopie, Access control ang., biokapacita, chiaroscuro, terenní interview, kryoskopie, metaučení, autorehabilitace, Reverzní test v psychologii, randomizace, WPPSI zkratka, CHIPS-test, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, Beverly A. Potter´s Questionnaire, pseudodyslexie, kardiotokografie (KTG), mediace konfliktů, Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), rentoaláž, integrativní psychoterapie, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), synkriticizmus, Delfská metoda, autoisopatie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, one brain, SEIQoL, cardiotocography (CTG), FQRST, Wechsler David, aferéza, Osgood Charles Egerton, psychoterapie, aplikovaný, metoda Montessori, kryptoanalýza, simultaneismus, tabulace, nepravá dyslexie, preferential looking test, panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), Mixed Model Design (MMD), metodologická triangulace, life - story interview (angl.), floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., CDR zkratka ve zdravotnictví, Martindale, IMRAD zkratka, design výzkumu, babywearing (angl.), babysling (angl.), Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), organizační učení, Bayley Nancy (1899-1994), neuromarketing, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), inkrementální validita, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, data mining /dejta majnyn/, Prosocial Tendencies Measure (PTM), PNF zkatka ve zdravotnictví, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, DNS zkratka ve zdravotnictví, psychosomaticky traumatizované osoby, schopnosti a nadání, OAZ zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, HBO zkratka ve zdravotnictví, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, mravní výchova ve společnosti, škola a její formativní vlivy, talenty a jejich třídění, závady a poruchy vývoje řeči, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychodidaktika ve školství, intrapunitivita, WCST zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, posuzovací stupnice (škály), mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Baumtest, dotazník jako výzkumná metoda, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, disociální a asociální chování dětí a mládeže, prevence syndromu vyhoření, WNSS zkratka v psychologii, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, D.A.T. zkratka v psychologii, agresivita u dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, ROR zkratka v humanitních vědách, závislost na alkoholu, závady a poruchy pohybu, sebepoznání a sebeřízení, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, osobnost a jeji poznavani, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, hodnotové orientace (typy), Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho stadia, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, reverzní, ROCFT zkratka v psychologii, Kohs, anamnéza dítěte, Wessenschau, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, vokalografie, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, fonoskopie, biologické formativní vlivy, SDO-Scale, mechanoskopie, gemelogická metoda, sofronizace, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, poznávací metody v psychologii, NŽU zkratka, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, constant comparance method (angl.), psychogenni kašel, biometrie člověka, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, metoda pozorování v psychologii, MADRS zkratka v psychologii, WMS zkratka v psychologii, Maňák Josef, akroamatická metoda v pedagogice, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, MMSE a léčba kognitivy, osobnost dítěte, tdebiasing (angl.), D-A-M zkratka v psychologii, DAP zkratka v psychologii, TMT zkratka v psychologii, WAB zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, GDS zkratka v psychologii, BDI zkratka v psychologii, osobnost učitelů, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, zdravá škola, Číselný čtverec, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, Jung, Šeracký František, hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, ways of coping (angl.), coping strategies (angl.), Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, videoendoskopie, Quetelet L.A., Galton, Interpersonal Reactivity Index (IRI), sanoterapie, akupresura, aterektomie, kardioverze, pasivace, typologie, brainwriting, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, hipoterapie, systemická konstelace, ortofotomapa, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, BSK5, mind maps, pletysmografie, falopletysmografie, edukometrie, vitrifikace, edukace nejednotná, titrace, strukturalizmus, sugestopedie, synkrize, šumerunk, tachymetrie, tenzometrie, terorizmus, tomografie, fait accompli, triangulace, tyranie, ultrafiltrace, gender mainstreaming, Assessment Centre, NLP, Dialektický materialismus, dendrochronologie, trial and error (angl.), externalizace, stereofotogrammetrie, kybermetrie, verboterapie, FW zkr., punitivita, etogenetika, win-win technika, win-loss technika, verbalizace pohybu, badatelská metoda, simplexová metoda, didaktický test, kontracepce, synkritický postup, interdisciplinarita, inovativní manažer, inovační trend, dynamický styl učení, grafoterapie, CVVH, ekvifinální, mnemotechnika, biblioholik, metakognice, misinterpretace, focus groups, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, dolorimetrie, Szondiho test, sémantický diferenciál, analýza, preterapie, Rorschachův test, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, zrcadlení (pacing), neurolingvistické programování, stetoskopie, sonografie, RIA zkr., fotografie, elektrošok, endoskopie, ergometrie, experiment, explanace, fix, formalizace, frézování, elektrokardiografie, fyzioterapie, gamadefektoskopie, gamagrafie, generalizace, goniometrie, hathajóga, heuristika, elektrokoagulace, elektrografie, chromatografie, biometrika, akupunktura, antikoncepce, astroarcheologie, astrokartografie, avigace, axonometrie, biofyzika, biostatistika, elektroencefalografie, brainstorming, dedukce, deterent, diagnostika, ebulioskopie, echografie, echokardiografie, ekonometrie, chozrasčot, iontoforéze, solmizace, radiolokátor, profesiografie, psychoanalýza, psychodiagnostika, psychodrama, psychotest, racionalizace, radiografie, reedukace, polarografie, reiki, reliabilita, scientizmus, screening, sedimetrie, sociodrama, sociometrie, sofistikovaný, polygrafie, pedagogika, iterace, komparatistika, kalibrace, karotáž, kazuistika, klerofašizmus, knejpování, kolorimetrie, komercializmus, kryoterapie, parlamentarizmus, kryptografie, laparoskopie, mafie, metateorie, metodika, metodologie, metrie, nefelometrie, CVVH zkr., socioterapie, multivariační analýza, PQRST metoda, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, metoda one brain, ekvifinalita, aktivizační metody, dramatoterapie, PACE zkratka, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, Hogan Development Survey, TQM, waterboarding (angl.), tadoma, Token test, projektivní metody psychologie, Metoda 635, Autism Diagnostic Interview - R, fonokardiografie, apexkardiografie, skiagraphia, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Parents´Evaluations of Developmental Scale, objektivní metody psychologie, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, bogus-pipeline technika, Gordonova metoda, karsologie, poetoterapie, Functional Magnetic Resonance (fMR), Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, Emotional Freedom Technique (EFT), Malinowski Bronislav (1884-1942), casework (angl.), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), Instrumental Activity Daily Living (IADL), equifinalita, Rey-Osterriethova komplexní figura, In-depth interview, force-fit method (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, rektoskopie, Binet-Simonova inteligenční škála, systém VOKS, validita predikční, psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), bioimpedance, elektroforéza, zákon přirozených následků, situační metoda, Cronbachova alfa, kriteriální validita, predikční validita, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, topická diagnostika, chí-kvadrát, Cronbachův alfa koeficient, obsahová validita, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, curricular validity (angl.), koronarografie, reliabilita kognitivní metody, subtraktivní, CVVHD zkr., brainstorming, spondylochirurgie, komparatistika, learning by doing (angl.), objev, metodolatrie, sociální marketing, logopedická intervence, okultní krvácení, katetrizace kardie, haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), life stories (angl.), faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, standardnost kognitivní metody, rodinná konstelace, Methods of Ecological Education, design explorace, mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, psychognostika, TAT zkratka, MMPI, duchovědná psychologie, explorativní design, NPV, alternativní komunikace, Apgar Virginia, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, glottochronologie, enneagram, Children´s Apperception test (CAT), triangulace zdrojů, STM zkratka, asasín, mikrosegregace, case study method, quick firing (angl.), logoterapie, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, fetoskopie, mentorování, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, feathersexing, Olweusův intervenční program, spermiogram, grounded theory (angl.), strategie učení, autopatie, katetrizační ablaceKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hansonová Keith
Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak  -- autor: Nejedlý Karel
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Prirodzená cesta -- autor: Cappella Anna
Výhodný balíček: Metoda Bullet Journal + zápisník Leuchtturm 1917 STARORŮŽOVÝ (Bullet Journal Edition2) -- autor: Carroll Ryder, kniha

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1902
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz