Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

neuroimaging, Real Life Test (angl.), ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, eye-tracking method (angl.), ADAS zkratka ve zdravotnictví, standardnost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, psychický infantilismus, WJIE zkratka, data mining /dejta majnyn/, Kohs, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, OAE zkratka ve zdravotnictví, Caselmann Christian Theobald, Ravenův test inteligence, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, objectivity methods (angl.), reliability methods (angl.), tasseomantie, taromantie, taseografie, tefromantie, tyromantie, skatomantie, skapulomantie, pegeomantie, rapsodomantie, rabdomantie, selenomantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, bertillonáž, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, autoelektronografie, audioexpertiza, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, superprojekce, mechanoskopie, gemelogická metoda, efektivní styly učení a vyučování, psychologické poradenství na vysokých školách, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, behaviorismus a reflexologie, asocianistická psychologie, sebevzdělávání, perinatální období vývoje, Edukometrické didaktické testy, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), sociometrie v praxi, interview (rozhovor), psychometrika, batole (toddler), edukační psychologie, autokognice a self-management, handicapované děti, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, myšlení (kogitace), memoria (paměť) a její poruchy, projekční psychologické diagnostické metody, accident, standardnost poznávací metody, Psychodiagnostické metody, projekce jako přizpůsobovací operace, sofronizace, autokognice a autoregulace, substituce jako přizpůsobovací operace, racionalizace jako přizpůsobovací operace, validnost poznávací metody, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, schopnosti intelektu, constant comparance method (angl.), NŽU zkratka, STIP zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, ofiomantie, ornitomantie, kryptoanalýza, metoda Montessori, simultaneismus, tabulace, aferéza, aplikovaný, psychoterapie, psychomotorická instabilita, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), adaptační metody a techniky, psychometrické metody, life - story interview (angl.), floating v psychologii, kreativní persona, metodologická triangulace, prenatální stadium vývoje, perinatální stadium vývoje, cognitive restructuring (angl.), Mixed Model Design (MMD), CDR zkratka ve zdravotnictví, preferential looking test, videotrénink interakcí (VTI), Tragetuch (něm.), ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), Babytragen (něm.), babysling (angl.), FQRST, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), šátkování, design výzkumu, organizační učení, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), Martindale, APDM zkratka v pedagogice, inkrementální validita, neuromarketing, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., katoptromantie, kapnomantie, kritomantie, krystalomantie, kromniomantie, kampanomantie, ichtiomantie, entomomantie, fylomantie, halomantie, chaomantie, koscinomantie, lampadomantie, myomantie, nefelomantie, oenomantie, oneiromantie, molybdomantie, meteoromantie, lychnomantie, leknomantie, libanomantie, litomantie, daktylomantie, cefalomantie, Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, enquiry method (angl), psychologická testová baterie, interview podobný dramatu, Wechsler David, virová nálož, sociální atitudy, aortografie, aritomantie, belomantie, botanomantie, bibliomantie, dahmo, arachnomantie, axinomantie, alektryomantie, alektromantie, ailuromantie, apantomantie, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, vývoj poznávání dětí ve školní edukaci, styly učení a vyučování, kognitivní vývoj a jeho optimalizace, kogitace (myšlení), autodidakce (sebevzdělávání), pracovní kariéra, typy pracovního prostředí a osobnostní orientace, osobnost typu C, agresivní a extrapunitivní chování, preventivní možnosti lékařské genetiky, stres člověka a choroby, metody sociální psychologie, metody psychologie, výběr a rozmísťování pracovníků, psychologie kognitivní, psychologie duchovědná (rozumějící), psychologie humanistická, sociální psychologie rodiny, motivace sociální, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, sociální psychologie školy, Vlivy mimorodinného a mimoškolního prostředí, sociální komunikace a interakce, vokalografie, fonoskopie, psychologické aspekty pracovního prostředí, pracovní výkon člověka, pracovní činnosti, konfliktní situace, Psychologické aspekty při řešení výrobních nástrojů, pozorování v zátěžových situacích, pozorování při nonverbální komunikaci, historie výchovného poradenství, stadia poradenského rozhovoru, komunikace verbální, předmět sociální psychologie, řešení výrobních nástrojů, osobnost a zdraví, poznávací metody v psychologii, pedagogicko psychologická poradenská péče, posuzování pracovníků, podmínky tvořivosti, transpersonální směr v psychologii, humanistická koncepce v psychologii, efektivní způsoby adaptace, příčiny závad a poruch zdraví, duchovědný směr v psychologii, analytická psychologie C.G.Junga, psychologie transpersonální, sebepoznávání a sebeřízení, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, Číselný čtverec, Jung, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, Šeracký František, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Galton, Quetelet L.A., ways of coping (angl.), coping strategies (angl.), Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, videoendoskopie, biologické formativní vlivy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Wessenschau, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, přizpůsobovací metody a techniky, úspěšné studium, psychologie zdraví a nemoci, Lehká (mírná) subnorma intrelektu, děti s handicapem, syndrom vyhoření (burnout), psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, psychologické vysokoškolské poradenství, intropunitivní zaměření osobnosti, starořečtí myslitelé, pozorování, středověká psychologie, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace nonverbální, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, únava, školy podporující zdraví, volba a výběr povolání a studia, didaktické testy, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, normální novorozeně, normální kojenec, normální prenatální vývoj a porod, osobnosti typu A, zdraví, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, životní styl, schopnosti a dovednosti, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, postoje a vztahy, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, intelektové závady a poruchy, hodnocení dětí v mateřských školách, zdravý životní styl, psychologie vyučování a výchovy, porod, sebehodnocení, hry dětí předškolního věku, kojenecké období vývoje, vývojové období batolete, perinatalita, biometrie člověka, abnormální chování a prožívání člověka, kognitivismus v psychologii, získané zdravotní závady a poruchy člověka, aktivní adaptační reakce, pasivní adaptační reakce, sociálně a pedagogicky anormativní děti, postmoderní sociologizující směr psychologie, dějiny psychologie, životopis, ontogenetická stadia lidského jedince, genialita a tvořivost, hodnocení psychiky a osobnosti, validita metod poznávání psychiky, spolehlivost (reliabilita) testování psychiky, prehistorie filozofie, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, novorozenecké období vývoje dítěte, psychogenni kašel, patopsychologie ve školství, persona a její poznávání, metakognice ve školství, úraz (trauma), objektivnost poznávání psychiky, testy inteligence, CHTC zkratka ve zdravotnictví, sebevědomí a jeho poruchy, edukace hodnot, výsledky učení (vědomosti, vyučování, kardiotokografie (KTG), cardiotocography (CTG), biblioholik, ekvifinální, metakognice, misinterpretace, focus groups, externalizace, edukace nejednotná, mind maps, pletysmografie, falopletysmografie, trial and error (angl.), computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, Tematický apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, zrcadlení (pacing), Rorschachův test, preterapie, dolorimetrie, mnemotechnika, Szondiho test, analýza, psychometrika, BSK5, vitrifikace, fait accompli, ortofotomapa, edukometrie, kardioverze, heuristický, dendrochronologie, gender mainstreaming, Assessment Centre, NLP, Dialektický materialismus, pasivace, typologie, systemická konstelace, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, peptický vřed, aterektomie, brainwriting, amobarbitalové interview, analytická sociometrie, hipoterapie, neurolingvistické programování, sémantický diferenciál, learning by doing (angl.), komparatistika, objev, metodolatrie, subtraktivní, spondylochirurgie, sociální psychologie, socioterapie, situační metoda, CVVHD zkr., brainstorming, sociální marketing, okultní krvácení, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, koronarografie, obsahová validita, faktorová analýza, life stories (angl.), katetrizace kardie, haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), RIA zkr., CVVH zkr., FW zkr., punitivita, etogenetika, win-win technika, verboterapie, grafoterapie, pošírovat, PCR, CVVH, simplexová metoda, win-loss technika, verbalizace pohybu, interdisciplinarita, inovativní manažer, inovační trend, dynamický styl učení, synkritický postup, kontracepce, kybermetrie, sociální učení, badatelská metoda, didaktický test, ultrafiltrace, tyranie, fyzioterapie, frézování, gamadefektoskopie, gamagrafie, generalizace, fotografie, formalizace, experiment, explanace, fenomenologie, fix, goniometrie, hathajóga, karotáž, kazuistika, klerofašizmus, knejpování, kalibrace, iterace, heuristika, chozrasčot, chromatografie, iontoforéze, ergometrie, endoskopie, biofyzika, axonometrie, biometrika, biostatistika, brainstorming, avigace, astrokartografie, akupresura, akupunktura, antikoncepce, astroarcheologie, dedukce, deterent, elektrografie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, elektroencefalografie, ekonometrie, diagnostika, ebulioskopie, echografie, echokardiografie, kolorimetrie, komercializmus, solmizace, sofistikovaný, sonografie, stereofotogrammetrie, stetoskopie, sociometrie, sociodrama, reliabilita, scientizmus, screening, sedimetrie, strukturalizmus, sugestopedie, terorizmus, titrace, tomografie, triangulace, teorie, tenzometrie, synkrize, syntéza, šumerunk, tachymetrie, reiki, reedukace, metodika, metodologie, metrie, nefelometrie, metateorie, mafie, komparatistika, kryoterapie, kryptografie, laparoskopie, parlamentarizmus, pedagogika, psychotest, racionalizace, radiografie, radiolokátor, psychodrama, psychodiagnostika, polarografie, polygrafie, profesiografie, psychoanalýza, curricular validity (angl.), kriteriální validita, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Malinowski Bronislav (1884-1942), Functional Magnetic Resonance (fMR), Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, equifinalita, Binet Alfred (1857-1911), experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, facilitovaná komunikace, casework (angl.), Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Metoda Philips 66, Gordonova metoda, Rey-Osterriethova komplexní figura, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), force-fit method (angl.), Metoda 635, bogus-pipeline technika, Hogan Development Survey, TQM, waterboarding (angl.), tadoma, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), systém VOKS, validita predikční, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), psychodiagnostický systém 3D, rektoskopie, In-depth interview, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), biokapacita, Access control ang., chiaroscuro, terenní interview, kryoskopie, Beverly A. Potter´s Questionnaire, randomizace, one brain, SEIQoL, Delfská metoda, pseudodyslexie, metaučení, autorehabilitace, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, Rosenzweig Saul, CHIPS-test, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, Test čáry života, Meichenbaum Donald, Bourdon Benjamin, Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Prosocial Tendencies Measure (PTM), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Francis Galton (1822-1911), multivariační analýza, sanoterapie, rentoaláž, integrativní psychoterapie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, autoisopatie, synkriticizmus, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), edukace kreativity, mediace konfliktů, Motive, Hogan Personality Inventory ( HPI), validity (angl.), Olweusův intervenční program, spermiogram, grounded theory (angl.), strategie učení, feathersexing, terapeutická metoda rTMS, midraš, asasín, fetoskopie, verifikační experiment, autopatie, mentorování, uroflowmetrie, psychognostika, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), analytický, eklektická psychoterapie, myšlenkové mapování, triangulace zdrojů, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), mind mapping (angl.), Total Physical Response (zkratka TPR), CLIL zkratka, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, chí-kvadrát, topická diagnostika, predikční validita, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, mikrosegregace, case study method, quick firing (angl.), logoterapie, STM zkratka, rodinná konstelace, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, reliabilita kognitivní metody, TAT zkratka, MMPI, objektivní metody psychologie, subjektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, Kratina, PACE zkratka, snowball sampling (angl.), metoda Colective Notebook, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), aktivizační metody, PQRST metoda, dramatoterapie, management by competencies, humanistická psychologie, ekvifinalita, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, metoda one brain, The Ages and Stages Questionnaire, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, glottochronologie, enneagram, diary method (angl.), Apgar Virginia, design explorace, duchovědná psychologie, NPV, alternativní komunikace, Methods of Ecological Education, zákon přirozených následků, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, Snellenův optotyp, skiagraphia, karsologie, elektroforéza, fonokardiografie, apexkardiografie, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hanson Kevin, Hansonová Keith, Humphrey Luke
Hansonova metoda půlmaratonu -- autor: Hansonová Keith, Hanson Kevin, Humphrey Luke
Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak  -- autor: Nejedlý Karel
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Metoda France Guillain Žijte vyrovnaně! -- autor: Gullain France

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1772
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz