Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pseudodyslexie, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Delfská metoda, SEIQoL, Meichenbaum Donald, one brain, Access control ang., biokapacita, autorehabilitace, skiaskopie, Reverzní test v psychologii, metaučení, kryoskopie, chiaroscuro, terenní interview, Bourdon Benjamin, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Life Satisfaction Scale (LSS), rentoaláž, integrativní psychoterapie, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Emotional Contagion Scale (ECS), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), bioenergetika, My Class Inventory (MCI), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, flourishing (angl.), autoisopatie, synkriticizmus, edukace kreativity, mediace konfliktů, WPPSI zkratka, Test čáry života, neuromarketing, cross-sectional metody, Stress Profile (SP), organizační učení, design výzkumu, Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), snowball technique (angl.), inkrementální validita, Martindale, preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, Bayley Nancy (1899-1994), požadavky na empirické kognitivní metody, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, ratio IQ, videotrénink interakcí (VTI), HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, cardiotocography (CTG), podcast, Kangaroo Mother Care (KMC), CHIPS-test, Rosenzweig Saul, kardiotokografie (KTG), FQRST, Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), babysling (angl.), šátkování, IMRAD zkratka, babywearing (angl.), Prosocial Tendencies Measure (PTM), sanoterapie, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, Rey-Osterriethova komplexní figura, Metoda 635, bogus-pipeline technika, waterboarding (angl.), tadoma, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), force-fit method (angl.), Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, In-depth interview, analgosedace, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), TQM, Hogan Development Survey, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, Kratina, PACE zkratka, metoda one brain, ekvifinalita, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, management by competencies, dramatoterapie, aktivizační metody, PQRST metoda, rektoskopie, systém VOKS, Emotional Freedom Technique (EFT), casework (angl.), facilitovaná komunikace, poetoterapie, Bachova květová terapie, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Ramus Petrus (1515-1572), algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Francis Galton (1822-1911), multivariační analýza, in vitro fertilizace (IVF), hemodialýza, Redefining Life Priorities, metoda sněhové koule, Dotazník EPI, Dotazník ŽIN-ŽIS, Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), Blind Learning Attitude Test (BLAT), psychodiagnostický systém 3D, validita predikční, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, Functional Magnetic Resonance (fMR), Vizuálně motorický test L. Benderové, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Malinowski Bronislav (1884-1942), Binet Alfred (1857-1911), equifinalita, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, reliability methods (angl.), objectivity methods (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, remediace, autoelektronografie, bertillonáž, standardnost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, Real Life Test (angl.), neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), ADAS zkratka ve zdravotnictví, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, audioexpertiza, superprojekce, skatomantie, taromantie, tasseomantie, skapulomantie, selenomantie, rapsodomantie, rabdomantie, taseografie, tefromantie, ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, pneumografie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, tyromantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Golemanův EQ test, Stanford Binet Intelligence Scale, accident, standardnost poznávací metody, validnost poznávací metody, projekční psychologické diagnostické metody, myšlení (kogitace), Psychodiagnostické metody, memoria (paměť) a její poruchy, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, gaslighting (angl.), NŽU zkratka, healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, STIP zkratka ve zdravotnictví, SDO-Scale, RSES zkratka ve vědách o člověku, UFM zkratka ve zdravotnictví, projekce jako přizpůsobovací operace, racionalizace jako přizpůsobovací operace, SWLS zkratka v psychologii, EAV zkratka, OAE zkratka ve zdravotnictví, Ravenův test inteligence, Caselmann Christian Theobald, Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, TEOAE zkratka ve zdravotnictví, WJIE zkratka, sofronizace, substituce jako přizpůsobovací operace, gemelogická metoda, mechanoskopie, data mining /dejta majnyn/, Kohs, pegeomantie, ofiomantie, Wechsler David, virová nálož, sociální atitudy, interview podobný dramatu, Seashore H.G., floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, psychologická testová baterie, enquiry method (angl), aortografie, aritomantie, alektryomantie, pozitivní termoterapie, negativní termoterapie, Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), life - story interview (angl.), psychometrické metody, kryptoanalýza, simultaneismus, tabulace, metoda Montessori, aplikovaný, Berelson Bernard Reuben, psychoterapie, aferéza, nepravá dyslexie, kreativní persona, adaptační metody a techniky, metodologická triangulace, Mixed Model Design (MMD), panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), alektromantie, ailuromantie, lampadomantie, lychnomantie, leknomantie, koscinomantie, kromniomantie, kritomantie, krystalomantie, libanomantie, litomantie, oenomantie, oneiromantie, ornitomantie, nefelomantie, myomantie, meteoromantie, molybdomantie, katoptromantie, kapnomantie, botanomantie, bibliomantie, dahmo, belomantie, arachnomantie, apantomantie, axinomantie, cefalomantie, daktylomantie, ichtiomantie, kampanomantie, chaomantie, halomantie, entomomantie, fylomantie, projektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, tenzometrie, teorie, terorizmus, tachymetrie, šumerunk, synkrize, syntéza, titrace, tomografie, Assessment Centre, NLP, Dialektický materialismus, gender mainstreaming, ultrafiltrace, triangulace, tyranie, sugestopedie, strukturalizmus, reliabilita, scientizmus, screening, reiki, reedukace, radiografie, radiolokátor, sedimetrie, sociodrama, stereofotogrammetrie, stetoskopie, sonografie, solmizace, sociometrie, sofistikovaný, dendrochronologie, heuristický, falopletysmografie, trial and error (angl.), edukace nejednotná, pletysmografie, mind maps, BSK5, psychometrika, externalizace, ekvifinální, computerová tomografie, ultrazvukové vyšetření, dolorimetrie, focus groups, misinterpretace, biblioholik, metakognice, heuristická výuka, edukační strategie, kardioverze, pasivace, typologie, edukometrie, ortofotomapa, fait accompli, vitrifikace, brainwriting, amobarbitalové interview, systemická konstelace, SWOT, peptický vřed, aterektomie, analytická sociometrie, hipoterapie, racionalizace, psychotest, elektrokoagulace, elektrošok, endoskopie, elektrokardiografie, elektrografie, ekonometrie, elektroencefalografie, ergometrie, experiment, fotografie, frézování, fyzioterapie, formalizace, fix, explanace, fenomenologie, echokardiografie, echografie, astrokartografie, avigace, axonometrie, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, biofyzika, biometrika, diagnostika, ebulioskopie, deterent, dedukce, biostatistika, brainstorming, gamadefektoskopie, gamagrafie, metodika, metodologie, metrie, metateorie, mafie, kryptografie, laparoskopie, nefelometrie, parlamentarizmus, psychoanalýza, psychodiagnostika, psychodrama, profesiografie, polygrafie, pedagogika, polarografie, kryoterapie, komparatistika, chozrasčot, chromatografie, iontoforéze, heuristika, hathajóga, generalizace, goniometrie, iterace, kalibrace, kolorimetrie, komercializmus, knejpování, klerofašizmus, karotáž, kazuistika, mnemotechnika, Szondiho test, grounded theory (angl.), strategie učení, autopatie, spermiogram, validity (angl.), feathersexing, Olweusův intervenční program, mentorování, triangulace zdrojů, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, psychognostika, myšlenkové mapování, mind mapping (angl.), explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), terapeutická metoda rTMS, verifikační experiment, rodinná konstelace, STM zkratka, mikrosegregace, reliabilita kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, case study method, quick firing (angl.), asasín, fetoskopie, midraš, Total Physical Response (zkratka TPR), logoterapie, CLIL zkratka, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), analytický, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Diagnostic Interview - R, DACH - zkratka, Snellenův optotyp, apexkardiografie, skiagraphia, Parents´Evaluations of Developmental Scale, The Ages and Stages Questionnaire, metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, emotion-focused coping (angl.), relativizace stresu, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, fonokardiografie, elektroforéza, NPV, alternativní komunikace, Apgar Virginia, duchovědná psychologie, design explorace, TAT zkratka, MMPI, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, zákon přirozených následků, karsologie, Methods of Ecological Education, enneagram, Vazektómia, glottochronologie, interdisciplinární výzkum, edukometrický přístup k diagnostice, verbalizace pohybu, kybermetrie, badatelská metoda, win-loss technika, win-win technika, etogenetika, vipassana, didaktický test, kontracepce, dynamický styl učení, CVVH zkr., RIA zkr., inovační trend, inovativní manažer, synkritický postup, interdisciplinarita, punitivita, FW zkr., Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, zrcadlení (pacing), Tematický apercepční test, Rorschachův test, analýza, preterapie, neurolingvistické programování, sémantický diferenciál, grafoterapie, verboterapie, simplexová metoda, CVVH, pošírovat, PCR, socioterapie, situační metoda, kriteriální validita, predikční validita, monodisciplinární explorace, curricular validity (angl.), obsahová validita, logopedická intervence, koronarografie, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, roláž, ultrasonoskopie, ultrasonografie, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, topická diagnostika, chí-kvadrát, Animal Assisted Therapy, faktorová analýza, learning by doing (angl.), objev, metodolatrie, komparatistika, spondylochirurgie, CVVHD zkr., brainstorming, subtraktivní, sociální marketing, oral - history (angl.), life stories (angl.), assessment (angl.), haggadá, okultní krvácení, katetrizace kardie, akademizmusKnihy

Hansonova metoda maratonu -- autor: Hanson Kevin, Hansonová Keith, Humphrey Luke
Hansonova metoda půlmaratonu -- autor: Hansonová Keith, Hanson Kevin, Humphrey Luke
Silvova metóda ovládania mysle -- autor: Silva José, Miele Philip
Metoda France Guillain Žijte vyrovnaně! -- autor: Gullain France
Dornova metoda -- autor: Raslan Gamal

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1725
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz