Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

charakter a jeho utváření, osobnost astmatická, sebevědomí zvýšené, nihilismus, duševní vývoj člověka, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, sebevědomí snížené, incentivy a jejich aplikace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, adolescentní neofilie, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, prevence, osobnost a její poznávání, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, osobnost učitelů, osobnost dítěte, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, akademické stresy, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, násilí, reálná a efektivní konfrontace, semireálná konfrontace, posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), persuatio (lat.), ADOR zkratka v psychologii, dys attitude (angl.), semigrafický symbol, mravní výchova, kompatie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, zábavy v mládí, práce a její motivace, rozhovor jako poznávací metoda, sociometrické vztahy a vazby, Glasser William, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, školní, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávání dificilit, rozhovor a jeho stadia, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, nikotinismus jako závislost, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Styly a strategie vyučování a učení, účinná sociální komunikace, náladovost člověka, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, postoje a vztahy k povolání, Úvod do patopsychologie, prevence syndromu vyhoření, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, psychologické poznávací metody projektivní, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poradenství ve školství, dotazník jako výzkumná metoda, osobnost submisivní a intropunitivní, láska, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, approach acceptance (angl.), escape acceptance (angl.), neutral acceptance (angl.), death attitudes (angl.), kreativní a talentované osoby, psychologie biologická, edukativní, Famile a persona, schopnosti a nadání, Zásady a pravidla chování a jednání, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, Deep Self (angl.), zájmy, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, agresivita, Etický a morální charakter, emoce, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, edukativní a sociální zanedbanost, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, výběr a volba povolání, sebepojetí, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, psychonervová labilita, osobní postoj k nemoci (závadě či poruše), nozofilní postoje, globální konsensus, sociální psychologie práce a řízení, egodefenzivita, persváze, bazální hostilita, invariantnost, atraktivnost, reflektivita, verbální a neverbální komunikace, konstruktivní konflikt, sémantický diferenciál, smajlíky, puritanismus, politická hodnotová orientace, interiorizace norem, expresivní chování, zoomanie, sociální rezistence, sociopatie, neformální vedoucí, focus groups, pozitivní aserce, stabilometrie, interkonexe postojů, imobilizační syndrom, epercepce, Risk Taking, autoreferenční metoda, loci communes, agitující, akceptabilita, interkonexe, empatická asertivita, simplexní asertivita, afiliativní styl, sebekoncepce, oponent ze zásady, imunizace postojů a názorů, personální autonomie, paranoidita, předsudek, kazuistika, kamae, introjekce, konsenzus, kontrapost, modalita, loajalita, heterosugesce, habitus, astázie, anglofobie, ambivalentní, extremizmus, gard, gesto, garde, neutralita, nihilizmus, burnout, kulturní transmise, sexista, double bind, attituda, self-esteem, sociální dědičnost, klarifikace, intelektuálština, póza, ortodoxní, objektivizmus, projekce, skinhead, ageismus, sugestibilita, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, titánství, autocenzura, mocenský typ učitele, sociofil, subjektivní typ vnímání, komunikační klima supletivní či suportivní, posturologické echo, androcentrický, aktivismus, aktivista, intelektuální modální orientace osobnosti, implicitní postoj, explicitní postoj, attitudes to children nutrition, biofilní orientace, břitva Humeova, Seligmanova rovnice štěstí, akademická kultura, Attitude-Driven Learning, plédování, hejting, soft data, verbalizace v komunikaci, mindset (angl.), personální psychický filtr, biofilní orientace edukace, interiorizace, Cooley Charles Horton, dysatituda, Osgood Charles Egerton, korumpovat, egofilie, subsidiace, positura (lat.), reaktivní výtvor, hostilní postoje, klíčové kompetence, genderové studie, Likertovy škály, cerebrotonie, zrcadlové já, homogenní skupina, attitude scale, atrakce ve skupině, kryptokomunismus, megatrend, ekospiritualita, imperátorský, efekt svatozáře, sociální marketing, měkká data, negative computer attitudes(angl.), narativní interview, psefologie, pozitura, conflictus (lat.), Arbeitshaltungen, introjekty, edukační prostor, xenocentrismus, permanent bad (angl.), konzistence osobnosti, kurikulum, kosmopolitní vůdci mínění, Functional Theory of Attitude, utilitární konformita, faktická konformita, attitudes (angl.), Rensis Likert (1903-1981), lokální vůdce mínění, komunikační bariéry, ambivalenceKnihy

Postoj a uvažuj -- autor: Novotný Tibor
Zrazení snu? -- autor: Linek Lukáš
Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu -- autor: Jansa Petr, kol.
Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti -- autor: Hurtíková Hana
Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě -- autor: Cihlář David, Fialová Ludmila

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2368
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz