Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ambivalence, incentivy a jejich aplikace, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, rozhovor jako poznávací metoda, Glasser William, sociometrické vztahy a vazby, osobnost dítěte, osobnost učitelů, adolescentní neofilie, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí snížené, zábavy v mládí, sebevědomí zvýšené, osobnost astmatická, charakter a jeho utváření, nihilismus, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, zdravá škola, normy chování pro sociální komunikaci, Normální a zdravá osobnost, semireálná konfrontace, plédování, verbalizace v komunikaci, mindset (angl.), biofilní orientace edukace, personální psychický filtr, persváze, egodefenzivita, ADOR zkratka v psychologii, persuatio (lat.), posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), dys attitude (angl.), semigrafický symbol, kompatie, mravní výchova, reálná a efektivní konfrontace, role a pozice dítěte mezi sourozenci, školská poradenská psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, akademické stresy, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, normální a abnormální stáří, škola a její formativní vlivy, soft data, mravnost a její výchova a sebvýchova, výběr a volba povolání, emoce, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, láska, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Edukativní determinanty psychiky, globální konsensus, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, postoje a vztahy k povolání, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, mrzutost, očekávání, expresiva, sebepojetí, sociální psychologie práce a řízení, expanzivní a extrapunitivní chování, zájmy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, Deep Self (angl.), nozofilní postoje, psychologie biologická, osobní postoj k nemoci (závadě či poruše), intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, edukativní, schopnosti a nadání, kreativní a talentované osoby, death attitudes (angl.), approach acceptance (angl.), escape acceptance (angl.), neutral acceptance (angl.), Famile a persona, hejting, interiorizace, ambivalentní, smajlíky, zoomanie, expresivní chování, interiorizace norem, sociální rezistence, sociopatie, focus groups, neformální vedoucí, politická hodnotová orientace, puritanismus, atraktivnost, invariantnost, bazální hostilita, reflektivita, verbální a neverbální komunikace, sémantický diferenciál, předsudek, konstruktivní konflikt, pozitivní aserce, stabilometrie, afiliativní styl, simplexní asertivita, empatická asertivita, sebekoncepce, oponent ze zásady, personální autonomie, imunizace postojů a názorů, interkonexe, akceptabilita, epercepce, imobilizační syndrom, paranoidita, self-esteem, Risk Taking, modalita, anglofobie, astázie, extremizmus, gard, garde, gesto, habitus, heterosugesce, introjekce, kamae, kazuistika, konsenzus, kontrapost, loajalita, neutralita, sociální dědičnost, intelektuálština, attituda, double bind, burnout, kulturní transmise, sexista, klarifikace, ageismus, nihilizmus, sugestibilita, skinhead, projekce, póza, ortodoxní, objektivizmus, interkonexe postojů, autoreferenční metoda, Cooley Charles Horton, autocenzura, konzistence osobnosti, permanent bad (angl.), klíčové kompetence, hostilní postoje, explicitní postoj, implicitní postoj, intelektuální modální orientace osobnosti, attitudes to children nutrition, biofilní orientace, Seligmanova rovnice štěstí, břitva Humeova, aktivista, aktivismus, mocenský typ učitele, titánství, edukační prostor, sociofil, subjektivní typ vnímání, androcentrický, posturologické echo, komunikační klima supletivní či suportivní, akademická kultura, Attitude-Driven Learning, korumpovat, Osgood Charles Egerton, dysatituda, egofilie, subsidiace, reaktivní výtvor, positura (lat.), xenocentrismus, conflictus (lat.), agitující, genderové studie, loci communes, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, efekt svatozáře, imperátorský, ekospiritualita, sociální marketing, měkká data, narativní interview, negative computer attitudes(angl.), megatrend, kryptokomunismus, cerebrotonie, Likertovy škály, zrcadlové já, Arbeitshaltungen, attitudes (angl.), introjekty, kurikulum, kosmopolitní vůdci mínění, lokální vůdce mínění, komunikační bariéry, Rensis Likert (1903-1981), Functional Theory of Attitude, homogenní skupina, utilitární konformita, faktická konformita, pozitura, psefologie, attitude scale, atrakce ve skupině, pretium affectionis (lat.)

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2465
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz