Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ambivalence, incentivy a jejich aplikace, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, rozhovor jako poznávací metoda, Glasser William, sociometrické vztahy a vazby, osobnost dítěte, osobnost učitelů, adolescentní neofilie, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí snížené, zábavy v mládí, sebevědomí zvýšené, osobnost astmatická, charakter a jeho utváření, nihilismus, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, prevence, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, zdravá škola, normy chování pro sociální komunikaci, normální a abnormální stáří, reálná a efektivní konfrontace, verbalizace v komunikaci, mindset (angl.), biofilní orientace edukace, personální psychický filtr, persváze, egodefenzivita, ADOR zkratka v psychologii, persuatio (lat.), posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), dys attitude (angl.), semigrafický symbol, kompatie, mravní výchova, semireálná konfrontace, akademické stresy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, školská poradenská psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, drogové závislosti, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, hejting, disociální a asociální chování dětí a mládeže, sebepojetí, výběr a volba povolání, emoce, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, láska, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, mravnost a její výchova a sebvýchova, sociální psychologie práce a řízení, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, expresiva, očekávání, mrzutost, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, prevence syndromu vyhoření, Edukativní determinanty psychiky, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, postoje a vztahy k povolání, dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, determinanty psychiky a osobnosti, globální konsensus, nozofilní postoje, škola a její formativní vlivy, interakce, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, osobní postoj k nemoci (závadě či poruše), edukativní, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, psychologie biologická, kreativní a talentované osoby, Deep Self (angl.), death attitudes (angl.), approach acceptance (angl.), escape acceptance (angl.), neutral acceptance (angl.), Famile a persona, schopnosti a nadání, plédování, soft data, ambivalentní, smajlíky, zoomanie, expresivní chování, interiorizace norem, sociální rezistence, sociopatie, focus groups, neformální vedoucí, politická hodnotová orientace, puritanismus, atraktivnost, invariantnost, bazální hostilita, reflektivita, verbální a neverbální komunikace, sémantický diferenciál, předsudek, konstruktivní konflikt, pozitivní aserce, stabilometrie, afiliativní styl, simplexní asertivita, empatická asertivita, sebekoncepce, oponent ze zásady, personální autonomie, imunizace postojů a názorů, interkonexe, akceptabilita, epercepce, imobilizační syndrom, paranoidita, self-esteem, Risk Taking, modalita, anglofobie, astázie, extremizmus, gard, garde, gesto, habitus, heterosugesce, introjekce, kamae, kazuistika, konsenzus, kontrapost, loajalita, neutralita, sociální dědičnost, intelektuálština, attituda, double bind, burnout, kulturní transmise, sexista, klarifikace, ageismus, nihilizmus, sugestibilita, skinhead, projekce, póza, ortodoxní, objektivizmus, interkonexe postojů, autoreferenční metoda, interiorizace, autocenzura, konzistence osobnosti, permanent bad (angl.), klíčové kompetence, hostilní postoje, explicitní postoj, implicitní postoj, intelektuální modální orientace osobnosti, attitudes to children nutrition, biofilní orientace, Seligmanova rovnice štěstí, břitva Humeova, aktivista, aktivismus, mocenský typ učitele, titánství, edukační prostor, Osgood Charles Egerton, Cooley Charles Horton, positura (lat.), reaktivní výtvor, subsidiace, egofilie, dysatituda, korumpovat, sociofil, Attitude-Driven Learning, akademická kultura, komunikační klima supletivní či suportivní, posturologické echo, androcentrický, subjektivní typ vnímání, xenocentrismus, conflictus (lat.), agitující, genderové studie, loci communes, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, efekt svatozáře, imperátorský, ekospiritualita, sociální marketing, měkká data, narativní interview, negative computer attitudes(angl.), megatrend, kryptokomunismus, cerebrotonie, Likertovy škály, zrcadlové já, Arbeitshaltungen, attitudes (angl.), introjekty, kurikulum, kosmopolitní vůdci mínění, lokální vůdce mínění, komunikační bariéry, Rensis Likert (1903-1981), Functional Theory of Attitude, homogenní skupina, utilitární konformita, faktická konformita, pozitura, psefologie, attitude scale, atrakce ve skupině, pretium affectionis (lat.)Knihy

Poučený estetický postoj -- autor: Řebíková Barbora
Postoj a uvažuj -- autor: Novotný Tibor
Zrazení snu? -- autor: Linek Lukáš
Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu -- autor: Jansa Petr, kol.
Sociální stát, nerovnosti, politika -- autor: Linek Lukáš, Petrůšek Ivan

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2726
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz