Pojem potenciální

Slovo:

potenciální


Význam:

možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciáluGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aptituda, Extrapunitivní a agresivní osobnost, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí zvýšené, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, extrapunitivita a agresivní chování, zvýšená psychosomatická tenze, talent v otázkách a odpovědích, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Rodina a její sociální determinace, biologické formativní vlivy, elektronvolt, status naplněné identity, genofond, latentní, shareware, virtuální, potencionální, genotoxicita, event management, narkoza, possible (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, individuální zdravotní potenciál, Hogan Development Survey, latentní mimořádné nadání, Potential Trouble Source (PTS), MBD zkratka, home staging (angl.), homo possibilis, kleptofilie, disociální a asociální chování dětí a mládežeKnihy

Zdeněk Macháček (1925 - potenciální ) -- autor: Malina Jaroslav
Pasažéři -- autor: Marrs John
Třikrát zločin -- autor: Klíma Jan

Komentáře ke slovu potenciální


 
» přidat nový komentář

Kupte si padělané bankovky online, objednejte přes what Maxwell 03.02.2023 12:17
» reagovat
Kupte si padělané bankovky online, objednejte přes whatsapp::::+1(209)227-0820 Wickr//// darkmedshop
Naše bankovky jsou?
NEJLEPŠÍ KVALITA, PERO A SVĚTLE TESTOVANÉ PRŮHLEDEM A LZE POUŽÍT KDEKOLIV
A BANKY. 100% NEPŘEVODITELNÉ FALEŠNÉ BANKOVNÍ POZNÁMKY
Koupit americké dolary (USD)
Koupit kanadský dolar (CAD)
Koupit australský dolar (AUD)
Koupit britské libry (£)
Koupit euro (€)
Koupit Emirates Dirhams (AED)
Kupte si japonský jen
Kupte si ZAR edge
Koupit CHF - švýcarský frank
Koupit CNY – čínský jüan renminbi
Koupit MYR - malajský ringgit
Koupit THB – thajský baht
Koupit INR – indická rupie
100 dolarová bankovka na prodej
Zabýváme se prémiovými bankovkami, které nelze dohledat a lze je použít kdekoli.
objednat přes whatsapp::::+1(209)227-0820 Wickr//// darkmedshop
 
WHATSAPP+971567924784 BUY CRYSTLAL UAE neregistrovaný 27.01.2023 11:13
» reagovat
text...Can you buy CBD oil in Dubai
Despite the best efforts of the Authorities, the purest form of crystal meth available – known as the blue stuff – can now be purchased on the web. This crystal meth rock candy is perfect for fans of BreakingBuy Crystal Meth | High-quality Crystal Meth For Sale Online Jeddah
Methamphetamine (соntrасtеd from N-methylamphetamine) is a potent сеntrаl nеrvоuѕ ѕуѕtеm (CNS) stimulant thаt іѕ mainly uѕеd аѕ a rесrеаtіоnаl drug аnd lеѕѕ соmmоnlу аѕ a second-line trеаtmеnt fоr attention dеfісіt hyperactivity disorder and оbеѕіtу. Mеthаmрhеtаmіnе wаѕ dіѕсоvеrеd in 1893 аnd еxіѕtѕ аѕ twо еnаntіоmеrѕ: lеvо-mеthаmрhеtаmіnе аnd dextro-methamphetamine. Buy Crystal Meth

Mеthаmрhеtаmіnе рrореrlу refers to a ѕресіfіс сhеmісаl, thе rасеmіс free bаѕе, which is an еԛuаl mіxturе of lеvоmеthаmрhеtаmіnе аnd dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе іn thеіr pure amine fоrmѕ. Buy High quality Crystal Meth in Dammam
WHATSAPP+971567924784
It іѕ rаrеlу prescribed over соnсеrnѕ іnvоlvіng humаn neurotoxicity and роtеntіаl fоr rесrеаtіоnаl use аѕ an арhrоdіѕіас and еuрhоrіаnt, аmоng оthеr concerns, аѕ well аѕ thе availability of ѕаfеr substitute drugѕ wіth comparable trеаtmеnt еffісасу. Dextromethamphetamine іѕ a stronger CNS ѕtіmulаnt thаn lеvоmеthаmрhеtаmіnе.

Both mеthаmрhеtаmіnе and dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе аrе іllісіtlу trаffісkеd аnd ѕоld оwіng tо their роtеntіаl for recreational uѕе. The hіghеѕt рrеvаlеnсе оf illegal mеthаmрhеtаmіnе uѕе occurs in parts оf Asia, Oсеаnіа, аnd in thе Unіtеd States, whеrе rасеmіс mеthаmрhеtаmіnе аnd dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе аrе сlаѕѕіfіеd аѕ schedule II соntrоllеd ѕubѕtаnсеѕ. Lеvоmеthаmрhеtаmіnе іѕ аvаіlаblе аѕ аn оvеr-thе-соuntеr (OTC) drug for uѕе as аn іnhаlеd nаѕаl decongestant іn thе United States. High quality Crystal Meth for sale

Internationally, the рrоduсtіоn, dіѕtrіbutіоn, ѕаlе, аnd possession оf methamphetamine іѕ rеѕtrісtеd оr bаnnеd in many соuntrіеѕ, duе tо its рlасеmеnt іn ѕсhеdulе II of thе Unіtеd Nаtіоnѕ Convention on Psychotropic Subѕtаnсеѕ treaty. Whіlе dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе іѕ a mоrе роtеnt drug, rасеmіс mеthаmрhеtаmіnе іѕ ѕоmеtіmеѕ illicitly produced duе to the rеlаtіvе еаѕе оf ѕуnthеѕіѕ аnd lіmіtеd availability of сhеmісаl рrесurѕоrѕ.

In low tо mоdеrаtе dоѕеѕ, mеthаmрhеtаmіnе can elevate mооd, іnсrеаѕе аlеrtnеѕѕ, соnсеntrаtіоn аnd еnеrgу іn fatigued individuals, rеduсе appetite, and рrоmоtе wеіght lоѕѕ. At vеrу hіgh dоѕеѕ, іt саn induce рѕусhоѕіѕ, brеаkdоwn оf ѕkеlеtаl muѕсlе, ѕеіzurеѕ аnd blееdіng іn thе brain. Chronic hіgh-dоѕе use саn рrесіріtаtе unpredictable аnd rapid mood swings, ѕtіmulаnt psychosis (e.g., раrаnоіа, hallucinations, delirium, аnd dеluѕіоnѕ) аnd vіоlеnt bеhаvіоr. Rесrеаtіоnаllу, mеthаmрhеtаmіnе’ѕ ability tо іnсrеаѕе еnеrgу has bееn rероrtеd tо lіft mооd and іnсrеаѕе sexual dеѕіrе to such an еxtеnt thаt users аrе able tо еngаgе іn ѕеxuаl асtіvіtу соntіnuоuѕlу for several dауѕ.

Mеthаmрhеtаmіnе іѕ known to роѕѕеѕѕ a hіgh аddісtіоn liability (і.е., a high likelihood thаt long-term оr hіgh dose uѕе wіll lead tо соmрulѕіvе drug uѕе) and hіgh dependence liability (i.e. a hіgh lіkеlіhооd thаt wіthdrаwаl ѕуmрtоmѕ wіll оссur when methamphetamine uѕе ceases). Wіthdrаwаl оf mеthаmрhеtаmіnе аftеr hеаvу uѕе mау lеаd tо a роѕt-асutе-wіthdrаwаl ѕуndrоmе, which саn реrѕіѕt for mоnthѕ bеуоnd the tурісаl wіthdrаwаl period.

Mеthаmрhеtаmіnе іѕ nеurоtоxіс to humаn mіdbrаіn dopaminergic neurons at high dоѕеѕ. Mеthаmрhеtаmіnе hаѕ bееn shown tо hаvе a hіghеr аffіnіtу аnd, as a rеѕult, hіghеr toxicity tоwаrd serotonergic nеurоnѕ thаn amphetamine. Mеthаmрhеtаmіnе nеurоtоxісіtу саuѕеѕ аdvеrѕе сhаngеѕ іn brаіn ѕtruсturе аnd function, ѕuсh аѕ reductions in grey mаttеr vоlumе іn ѕеvеrаl brаіn rеgіоnѕ, аѕ wеll as аdvеrѕе сhаngеѕ in mаrkеrѕ оf mеtаbоlіс integrity.
EMAIL:ryanboyer612@gmail.com
WHATSAPP+971567924784
TELEGRAM: @Richardcbdthc
https://yanlingresearchchemicallab.com/
 
Nezatracovat! neregistrovaný 29.03.2019 23:08
» reagovat
Vidím, že se nemůžete dohodnout. Já bych slovo „potencionální“ zas tak nezatracoval. Existuje termín „profese“ – kdo ji dokonale zvládá je „profesionál“. Věci s ním spojené jsou zvané jako profesionální. Nepochybně také existuje termín „potence“. Opět se dá odvodit, že kdo ji dokonale zvládá je „potencionál“. Odtud je tedy původ slova „potencionální“.
 
> ne neregistrovaný 29.07.2022 13:58
» reagovat
  Mýlíte se, slovo profesionál je odvozené od slova "professioun".
   
  neregistrovaný 21.04.2016 14:33
» reagovat
Neuvěřitelné bláboly na této diskuzi. Existuje jenom jedna verze a to je potenciální, odvozená z latinského potentialis.
 
> Máte naprostou pravdu. Harabaska 11.09.2016 17:39
» reagovat
  I když se podíváme na jazyky cizí (evropské), vidíme, že ve francouzštině existuje jenom slovo potentiel(le) a v angličtině slovo potential, neboť žádné slovo potention nikde neexistuje.
   
  neregistrovaný 17.10.2014 12:24
» reagovat
připadající v úvahu
 
Ostatní neregistrovaný 23.04.2014 03:57
» reagovat
Podrobněji viz výše.

V novějších pravidlech českého pravopisu slovo POTENCIONÁLNĚ není, neboť jazykovědci neznají jeho konkrétní význam. Výraz je více známý z elektrotechniky.

Potenciál je vyjádřen bodem na křivce, ta se jmenuje POTENCIÁLA.

Body mimo potenciály jsou v množině označované jako POTENCIONÁLA!! Mohou tedy, ale nemusí se stát - tedy náhodně, eventuálně, za určitých náhodných situací i bodem na potenciále, a to aniž by měly jakékoliv cílené schopnosti.
Jejich eventuální změny jsou tedy jen POTENCIONÁLNÍ, náhodné, nejde o požadované schopnosti!!!

Porovnej:

Potenciální vítěz, potenciální kandidát.
(Nutné požadované schopnosti.)

Potencionální oběť, potencionální volič.
(Nepožadované schopnosti či vědomosti.)

Podrobněji viz výše.
 
> Něco k potenciálu v elektrotechnice ... neregistrovaný 31.01.2016 11:31
» reagovat
  Jsem elektrotechnik, ale NIKDY jsem se v literatuře nesetkal s výrazem "potenciONála", snad vyjma případů referátů z laboratorních cvičení, kde název ekvipotenciály zkomolil pologramotný student! Je to naprostý nesmysl. Pojem ekvipotenciálních křivek nebo ploch, coby množin bodů se stejným potenciálem, najdeme nejen v elektrotechnice, ale obecně ve fyzice všude tam, kde máme nějaké konzervativní silové pole. Můžeme tedy hovořit například i o poteciálu pole tíhového a o jeho ekvipotenciálách, které známe dobře i z běžného života jako vrstevnice na turistické mapě.
Takže: Potenciál jakéhokoli pole rozhodně není bod na ekvipotenciální křivce. Body neležící na dané ekvipotenciále rozhodně nejsou v žádné množině, autorem nazývané potenciONála, taková množina se v elektrotechnice ani fyzice rozhodně nepoužívá (byl by to zjevný nesmysl)!! Koukněte se třeba na ty vrstevnice na mapě a pochopíte. Bod mimo nakreslenou vrstevnici má také svou přesnou nadmořskou výšku (která je úměrná hodnotě poteciálu tíhového pole). Leží tedy spolu s dalšími body s toutéž výškou na jiné ekvipotenciále (vrstevnici), bez ohledu na možnost, že např. eroze časem tuto výšku může změnit a daný bod pak bude příslušet vrstevnici jiné :D
   
>> přesně neregistrovaný 17.06.2021 20:23
» reagovat
   správný a věcný příspěvek - potenciONál je zhovadilost stejného druhu, jako je slovo NEJOPTIMÁLNĚJŠÍ nebo podobná zprzněnina VYELIMINOVAT
    
další synonymum neregistrovaný 30.01.2014 20:13
» reagovat
další význam: případný
 
> Nikoliv neregistrovaný 23.04.2014 01:10
» reagovat
  Nikoliv případný!!

Pletou se tu dva odlišné výrazy:
POTENCIÁLNÍ = mající potenciál (sílu, znalosti, schopnosti, možnosti) a

POTENCIONÁLNÍ = tedy možný, případný, náhodný, eventuální >>ve významu množiny, která je pod hranicí potenciality (pod potenciálou = křivka vyjadřující potenciál, v tomto případě např. lidský schopnostní potenciál).

Nelze tedy použít frázi: Potenciální oběť/oběti.!! To by byla síla a schopnost stát se obětí - což je hloupost!

V takovém případě je nutné použít správně: POTENCIONÁLNÍ oběť/oběti - tedy možná/možné, případná/případné, eventuální oběť/oběti. (Potencionální nehody, havárie, potencionální viník, potencionální partner/ka tak může být kdokoliv.)

Ale vybírám-li si podle požadavků, vyberu si např. z množiny uchazečů právě potenciálního partnera - tedy takového, u něhož cítím či znám schopnosti být mi dobrým partnerem atd.

   
>> Děkuji neregistrovaný 17.09.2014 23:04
» reagovat
   Dobré vysvětlení.
    
>>>   neregistrovaný 31.08.2016 13:12
» reagovat
    Možné dobré vysvětlení. Dalo by se i říci, že má logiku. Má to jedinou pihu na kráse. Je úplně chybný.

Slova potenciální a potencionální mají úplně stejný význam. Akorát slovo potencionální je nějaký patvar, který začali nevzdělaní lidé místo správného potenciální používat tak často, až se dostal i do slovníku.

Zřejmě se ve slovníku pomocí této logiky brzy objeví i výrazy standardní, "by jste", vyjímka, protěžovat a další.
     
>>>> souhlas neregistrovaný 17.06.2021 20:29
» reagovat
     bohužel nezřídka se vyskytující stav
      
>> Hloupost!!! neregistrovaný 24.02.2015 20:23
» reagovat
   Celé tvé vysvětlení je zcela irelevantní a založené na vlastní domněnce. Obě tato slova mají totiž stejný význam. U slova potencionální se jedná o mladší a především počeštělou verzi původního.
    
>>> To, že vy nemáte žádné znalosti z fyziky neregistrovaný 07.12.2015 20:46
» reagovat
    neznamená, že je to hloupost. Jste zaslepený vlastní velikostí? Pak je jasné, co je tu hloupost - vaše názory, které tu prezentujete :)
     
>> Kolega vše naprosto jasně a správně vysvětlil neregistrovaný 07.12.2015 20:44
» reagovat
   ..ovšem stejně se najdou jedinci, kteří si slepě budou trvat na tom, že jsou to slova se stejným významem..jak případné a jak smutné!
    
>>>   neregistrovaný 31.08.2016 13:15
» reagovat
    A co je ještě smutnější, že budou mít pravdu.
     
>> také je "potentní" tosek** 11.11.2019 07:30
» reagovat
   Ještě jinak: mající potenciál, potenci, tedy schopný něčeho je POTENTNÍ resp. neschopný je IMPOTENTNÍ. Potenciální, tedy možný bývá nahrazováno potencionální, stejně jako u mnoha obdobných dvojic. Sice esteticky rozdíl cítím, ale soudím, že takové nafouknutí slova neškodí a klidně mohou být obě verze.
    
>> IMPOTENCIONÁLNÍ neregistrovaný 17.06.2021 20:27
» reagovat
   příspěvek obhajující nesmyslné slovo, nejspíš proto, že si na něj dotyčný přispěvatel už zvykl; patrně jde o impotenciONálního jedince
    
ještě jedna možnost neregistrovaný 07.01.2014 10:56
» reagovat
Potencionální by se snad dalo odvozovat od "potence"...jenže co by to vlastně bylo? Takových hrůz je ale dnes množství a tzv. "jazykozpytci" veškeré smetí jen dodatečně akceptují, protože už to tak holt je.... Už se těším, jak se i v češtině stane běžným zvyk z angličtiny psát třeba: bra3,po2zek, na5í atd.Bude to klrása. Ještě že jsem už dost starý.
 
> Nemáte úplnou pravdu! neregistrovaný 23.04.2014 01:22
» reagovat
  Nepleťme si pojmy POTENTNÍ >od slova POTENCE (schopnost, síla schopnosti - především u sexu, POTENTIONE)

a slova POTENCIÁLNÍ versus POTENCIONÁLNÍ !! (viz výše...)
   
> Díky za pregnantní vyjádření neregistrovaný 17.06.2021 20:32
» reagovat
  i mého pocitu
   
  neregistrovaný 21.08.2013 12:46
» reagovat
POTENCIONALITA se používá zásadně v soutěžním právu
 
  neregistrovaný 21.08.2013 12:46
» reagovat
POTENCIONALITA se používá zásadně v soutěžním právu
 
dilema? fail 22.06.2013 19:27
» reagovat
Nechápu, jak by bylo možné považovat slova potenciální s potencionální za rovnocenná. První je odvozeno od slova potenciál, jehož význam je ve slovníku cizích slov dostatečně vysvětlen, druhé od slova potencionál, což je blbost, takže odvozenina od blbosti je opět blbost. Jestli někomu nevadí, že jej budou mít znalí za blba, nechť používá potencionálu.
 
>   neregistrovaný 23.07.2013 17:13
» reagovat
  :DD
   
>   neregistrovaný 23.08.2013 14:56
» reagovat
  Tak tak... jen jim pěkně nasol tu jejich potencionalizaci :D, kdo je na ní zvědavej... ;D
   
> Ne ne! neregistrovaný 23.04.2014 03:03
» reagovat
  Vy nejste znalá/znalý !!

POTENCIÁLA je líniově graficky (křivka) vyjádření síly, schopnosti, napětí (např. z elektrotechniky).

POTENCIONÁLA je křivka ohraničující množinu bodů !pod! potenciálou (např. z elektrotechniky).

Chceme-li tedy vyjádřit jen náhodnost, eventualitu, možnost, použijeme slovo POTENCIONÁLNĚ !!! >>(Potencionální oběti, potencionální chyby apod.) Nejedná se tu tedy o sílu či schopnosti.

Naopak chceme-li vyjádřit sílu, schopnosti, potřebný charakter a znalosti, silné předpoklady např. k funkci, mající tedy potenciál k získání funkce, pak musíme použít slovo POTENCIÁLNĚ. >>(Potenciální kandidát,předseda, vítěz apod.)

Podrobnosti viz výše.
   
>> "potenciáll" neregistrovaný 24.09.2014 14:55
» reagovat
   Slova potenciál, potenciální, jsou odvozeny od slova potence. Potence je schopnost, plodnost. Například potentní člověk je schopný, plodný člověk (opak impotentní, ale nikoli "impotencionální").
"Potencionální" je samozřejmě pouze zkomolenina slova potenciální, čili nesmysl. Stejně tak "potencionál" je zkomolenina slova potenciál. Žádný "potencionál" neexistuje a nikdy neexistoval.
Výrazy potenciál, potenciální na rozdíl od potence patří například do slovní zásoby fyziků a fyzikálních chemiků (elektrický potenciál, chemický potenciál, elektrochemický potenciál, ... potenciální energie, určitě ne elektrický "potencionál", "potencionální" energie, ...). Slova potenciál a potenciální, jsou cizí slova, která (obecně) s oblibou používají politici. Mrzačí jimi naši řeč a často i cizí slova komolí, jako v tomto případě.
Po politicích zkomoleninu "potencionál" a jeho odvozeniny začali používat pisálci (úmyslně je nenazývám novináři), což jsou lidé zhruba stejné duševní úrovně. "Potencionál" se politikům i novinářům moc líbí, vypadá totiž pravděpodobně. Slov končících na "-onál" je hodně, a jsou pro primitiva vesměs dost vznešená. "Potencionál" je také složitější, než pouhý potenciál, proto má jeho uživatel navíc pocit, že působí vzdělaněji, než kdyby použil kratší, jednodužší a hlavně správný výraz "potenciál". Pokud vůbec tuší o čem mluví, pak "potencionál" používá ve významu, kterému náleží výraz potenciál.
Pro úplnost je třeba dodat, že "potencionál" vznikl již v 80.letech minulého století, a přestože se s oblibou stále používá, politik jím již nikoho neohromí. V módě je totiž používat neuvěřitelné množství cizích slov, více či méně zkomolených, na jejichž používání mluvčí či psavci téměř povinně dokazují své mimořádné "schopnosti" papouškovat jakýkoli nesmysl po svých chlebodárcích, veřejně tím demonstrují svoji oddanost komukoli, kdo mluví anglicky, má peníze nebo přístup ke státní kase. Mnozí přitom doufají, že si jich někdo takový všimne. Hlásí se tím symbolicky mezi ideologické opory současného hrubě nespravedlivého režimu, v očekávání funkce, nebo jako poděkování za funkci.
Takové pohnutky byly uživatelům zkomoleniny cizího slova "potenciál" v dobách Lubomíra Štrougala spíš ojedinělé.
    
>>> děkuji neregistrovaný 17.06.2021 20:36
» reagovat
    perfektně popsaná situace včetně diagnózy mnohých jedinců
     
> velmi dobře neregistrovaný 17.06.2021 20:33
» reagovat
  patrně byl dotyčný zvyklý zpívat interkontinentálu
   
ve slovníku cizích slov neregistrovaný 14.12.2010 11:33
» reagovat
se píše - potenciální, řídčeji potencionální... z toho vyplývá ano tyto dvě slova jsou synonyma a obě jsou gramaticky správně
 
potenciál x potencionál neregistrovaný 13.09.2010 14:53
» reagovat
Chápu to teda správně, že mezi potenciálním a potencionálním není vůbec žádný rozdíl???
 
> :-) neregistrovaný 23.09.2010 15:31
» reagovat
  Rozdíl je v tom, že "potenciONální" je nesmysl..............
   
>> Potenciální i potencionální neregistrovaný 26.09.2010 14:55
» reagovat
   Kdepak, Pravidla českého pravopisu (alespoň to tištěné vydání, které mám doma) uznávají variantu "potenciální" i "potencionální", ačkoliv také preferuji "potenciální".
    
>>> Potenciální i potencionální neregistrovaný 17.07.2011 18:15
» reagovat
    Prostě používejte "potenciální" a máte to. Například v mých tištěných PČP "potencionální" není zmíněno vůbec. Nemluvě o tom, že i na základě intuice mi to přijde jako hloupost.
     
>>>> POTENCIONÁLNĚ MUDr. Tycz 29.11.2014 21:08
» reagovat
     V románských jazycích se slovo z latiny = potence píše POTENTIO (podst. jm.) a čte většinou POTENSIO; POTENSION.
Germánské jazyky tohle vesměs čtou jako POTENC, POTENS, i POTENŠN.
A protože bližší původnímu slovu POTENTIO byl výraz POTENCIO, v češtině pak vznikal tento pojem jen doplněný koncovkou -NÁL/-NÁLA, tedy POTENCIONÁL/POTENCIONÁLA a z toho slovo POTENCIONÁLNÍ ! Díky fyzice a potažmo elektrotechnice se postupem doby doladila česká zkrácenina POTENC a k tomu koncovka pro název grafické křivky silové hodnoty např. elektřiny -IÁLA - tedy potenciála, a z toho dál pak potenciální = silový, silný, schopný, mající potřebný potenciál.

Při dotvorbě výrazu býti možný, náhodně míněný, eventuální pak bylo použito původně rozvinutější slovo POTENTIO s onou koncovkou -NÁL, -NÁLNÍ.
V češtině jsou tedy platné obě varianty, každá však má jiný význam!! Viz výše.
      
>>> tw neregistrovaný 28.04.2012 12:42
» reagovat
    a na twitteru ušetříte 2 písmena :)
     
> Jak to je správně neregistrovaný 30.10.2013 11:45
» reagovat
  Citace z http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=potencion%C3%A1l n%C3%AD&Hledej=Hledej
potenciální
lze i: potencionální
příklady: potenciální řešení; potenciální energie
poznámky k heslu: podoba potencionální je řidší
   
>> Ano, je řídší, neregistrovaný 23.04.2014 03:26
» reagovat
   protože ale taky má jiný význam!!!

POTENCIÁLNÍ = mající sílu, schopnosti, vědomosti na požadované či předpokládané úrovni, mající potenciál...

POTENCIONÁLNÍ = z množiny toho či těch, co nemusí mít potenciál (sílu, schopnosti, požadované znalosti)...

>>Potenciální šéf, potenciální kandidát, potenciální vítěz... Mající požadované schopnosti, snahu a sílu.

>>Potencionální oběti, potencionální havárie, potencionální chybování... Nejde tu o schopnosti ani sílu, jde jen o náhodnost, eventualitu, neurčenou - ale očekávanou možnost.
    
>>> mlynář z větrného mlýnu neregistrovaný 19.09.2014 09:29
» reagovat
    Vy jste nezmar. Ty dvě slova jsou špatně rozlišitelná a dávno se používají ve stejném významu (v normální řeči). Musel byste založit nějaké občanské sdružení nebo se stát veřejně známým propagátorem, abyste to změnil. Já používám jedině POTENCIÁLNÍ - anebo mluvím česky a ne vcizích slovech.
     
>>>> Prosím pochopte, MUDr. Tycz 29.11.2014 22:27
» reagovat
     člověk či jiná bytost nemusí mít sílu ani vědomosti či schopnosti stát se obětí. Proto nemůže být potenciální oběť.
Potencialita se totiž vztahuje v takových případech naopak k pachateli.

Přesto se případnou obětí může stát kdokoliv. Proto se používá ona delší verze POTENCIONÁLNÍ, kterou není vyjádřena síla, schopnost, snaha, požadované vědomosti, ale naopak jen náhodnost, nechtěná možnost, případnost, eventuálnost apod. Je spousta dějů, které mohou vzniknout náhodou, bez vyjádření jakékoliv schopnosti nebo síly. Takovéto výrazy jako potencionalita, potencionální se používají především, ale nejen, v bezpečnostních normách, často v právních formulacích.

např.: Eventualita ucpání odpadů, prolomení mostu, chybný manévr, zaspání, nechtěné probuzení atd. atd. nevycházejí ze žádného požadavku na sílu, znalosti a umění se ucpat, prolomit, chybně manévrovat, zaspat, nechtěně se probouzet atd atd.

NAOPAK !! Právě takovéto události jsou dílem náhod, často i oslabením určitých požadavků. Dalo by se říct, že jsou to "NEPOTENCIÁLNÍ" či "ANTIPOTENCIÁLNÍ" stavy či průběhy, často nechtěné. To přišlo tehdejším jazykozpytcům jako nepříliš vhodné označení. Využili tedy původního delšího výrazu potencionální, kterým tak zřetelně odlišili věci, osoby děje či události prvotně nestojící na potřebě schopností a síly ve všech jejích podobách.

Budete-li sedět na břehu moře, může vás snadno smést silná vlna, potenciální vlna.

Potencionálně ale můžete kdykoliv nechtěně, bez jakékoliv potřeby své síly, snadno uklouznout na kluzkém skalisku, a taky spadnout do moře.

Ale nedělejte si s tím starosti. Než se tohle dvousloví = potenciálně a potencionálně = řádně vryje lidem do myslí, najde se třeba i další formulace, jak označit stavy, děje, osoby, kandidáty na funkce, činy - potenciální a ty nečekané, náhlé, nezaviněné či nechtěné - potencionální.

Zdravím všechny potencionální čtenáře těchto komentářů, kteří sem příjdou náhodně, i ty potenciální čtivce, po kterých se vyžaduje, aby uměli dobře číst. Váš Češtinář
      
>>>>>   neregistrovaný 12.03.2016 08:30
» reagovat
      Mně se Vaše vysvětlení velmi líbí. Četla jsem celou konverzaci odshora -- potřeba pojmenovat/odlišit je zřejmá. Jak se k sobě má potencionální a možný? V potencionální je větší díl nechtěnosti (např. v kontextu oběti)?
Děkuji :)
NH
       
>>>>> a co slovník spisovné češtiny? neregistrovaný 07.01.2022 11:41
» reagovat
      Proč tedy slovník spisovné češtiny nezná ani jedno ze slov:

1. potencionál https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&a mp;heslo=potencion%C3%A1l&sti=EMPTY&where= hesla&hsubstr=no

2. potencionální https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&a mp;heslo=potencion%C3%A1ln%C3%AD&sti=EMPTY& ;where=hesla&hsubstr=no

Děkuji za odpověď.
       
>>>>   neregistrovaný 15.02.2017 10:52
» reagovat
     To, jak se slovo či tvar slova používá, zda špatně nebo správně, je věc jedna, a to, zda má svůj vlastní specifický význam, tedy právo na existenci, je věc druhá.. Pouze pan Tycz zde argumentuje, a argumentuje zcela věcně a správně vůči problému, který se zde debatuje. Jeho kritici zde hájí pouze sebe. Romantická snaha pana doktora vysvětlit jim i přes toto jejich zabednění důvod a diferenci obou slov je mi sympatická, nicméně, kde není potenciál pro pochopení, jedná se zřejmě potencionálně o samolibé idioty se snahou poučovat za každou cenu a bez relevantní argumentace.
      
>>> eh... neregistrovaný 17.10.2014 12:33
» reagovat
    Pořád dokola a pořád stejná blbost, příteli.
     Navigace

předchozí slovo: » potenciál
následující slovo: » potenciální manažer
slovo se nachází na stránce: P:100
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz