Pojem potřeby

Slovo:

potřeby


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Potřebou nazýváme pociťovaný, resp. prožívaný nedostatek nebo nadbytek něčeho. Potřeby jsou nejdůležitějším druhem motivů. Potřeba je provázena vnitřním duševním napětím, které nás vede k určitému chování, jehož cílem je uspokojení potřeby. Tím dojde i k redukci, resp. vymizení tohoto duševního napětí. Ihned se ovšem objeví nová potřeba s novým napětím. Neuspokojení potřeby nazýváme frustrací nebo deprivací. Dlouhodobá frustrace potřeb má téměř vždy nepříznivé důsledky pro duševní rovnováhu a u dětí i pro jejich duševní vývoj. Své potřeby si člověk nemusí přesně uvědomovat. Nejběžnější je dělení potřeb na materiální a kulturní, na potřeby biologické a sociálně psychologické, resp. na potřeby základní a vyšší. Každý člověk má určitou strukturu potřeb. Tato struktura je složitý dynamický celek. Na jeho vývoj má vliv např. věk, pohlaví, vzdělání, výchova, povolání, rodinný stav, životní standard.
Potřeby biologické jako je potřeba spánku, potravy, dýchání, vyměšování, sexuální potřeba atd., jsou vrozené. Tyto potřeby má člověk společné s živočichy, nicméně je zde zásadní rozdíl, protože u člověka jsou všechny tyto původně zcela biologické potřeby značně socializovány a zušlechtěny.Uspokojování základních potřeb nestačí samo zajistit zdravý vývoj osobnosti člověka. Teorie psychické deprivace poukázala na fakt, že i když dítě dostane jíst, pít, je oblečeno, v teple a v hygienických podmínkách (ale nic víc), přesto se vyvíjí neuspokojivě.
Potřeby sociálně-psychologické jsou do jisté míry získané (např. potřeba citového vyžití, sebeuplatnění, senzorické stimulace, sociálního kontaktu, prožívání a poznávání).
Potřeba citového vyžití (lásky, afiliace) se projevuje jako touha být v bezpečí, být chráněn, mít se kam uchýlit, mít "citový přístav", mít sociální odezvu. Pro malé dítě je to matka, pro dospělého manželský druh. Zvláště důležité je uspokojení této potřeby v raném dětství, kdy se vytvářejí základy osobnosti. Stav dlouhodobého citového strádání, který nazýváme emoční deprivací, má závažné negativní důsledky na celý psychický vývoj jedince. Bývá příčinou přecitlivělosti (hypersenzitivity) nebo slabé a malé citlivosti (hyposenzitivity). Proto je zdůrazňováno normo senzitivní emoční zakotvení jako předpoklad zdravého vývoje osobnosti.
Potřeba uznání a sebeuplatnění je velmi silná a významná lidská potřeba. Projevuje se snahou po dosažení pracovních, společenských a životních úspěchů, touhou po uznání a obdivu druhých lidí. Podle Adlerovy tzv. individuální psychologie je touha po sebeuplatnění, resp. touha po moci, dominantní, nejhlubší pohnutkou veškerého chování člověka. Souvisí s ní potřeba sebeúcty, sebe utváření a seberealizace, potřeba prestiže, dobré pověsti, úspěchu.Potřeba sebeuplatnění se uspokojuje také vlastněním finančních prostředků, zisků a určitých předmětů, např. auta, domu atp. Toto vlastnictví představuje nonverbální komunikaci, je symbolem úspěšnosti a zdrojem prestiže.Na pracovišti může dojít někdy k nedostatečnému uspokojování potřeby sebeuplatnění necitlivým přístupem k pracovním, odborným i osobním aspiracím určitého pracovníka.
Obecně převládá mínění, že tzv. hmotná zainteresovanost, tedy výše výdělku, je nejdůležitějším nebo výlučným faktorem pracovní motivace a pracovní spokojenosti. Práce však není jen potřebou vydělávat, nýbrž je i zdrojem uspokojení dalších potřeb, často ještě významnějších, např. potřeby sebeuplatnění, seberealizace a tvůrčí aktivity. To platí tím více, čím je profese složitější a náročnější na kvalifikaci a speciální schopnosti pracovníka.
Potřeba sociálního kontaktu, společenského styku se projevuje touhou po společnosti, po chvílích lidské vzájemnosti, komunikace, družnosti, po možnosti s někým si pohovořit, být někomu nablízku.
Patří sem i potřeba nechat se vést osobami s pozicí, mocí a autoritou. Delší absolutní osamění vede u lidí k vážným duševním poruchám.
Potřeba prožívat, resp. užívat, je vlastně potřebou zábavy, zážitků a dojmů, potřebou uvolnění nahromaděného napětí, třeba z pracovní činnosti. Malou schopnost relaxovat, odpočívat a rekreovat se zjišťujeme u některých typů neurotiků a u workoholiků. Potřeba poznávat se projevuje hladem po vědění, touhou po rozšíření duševního obzoru. Někdy bývá nazývána kognitivní či intelektuální potřebou. Souvisí úzce s celkovou úrovní inteligence. Je to potřeba učit se a vzdělávat se. S potřebou poznávat se pojí také potřeba manipulace, hry, experimentování a pracovní činnosti.Ve společenském chování lidí hrají značnou úlohu také tzv. skryté potřeby. Patří sem např. potřeba sexuálního vyžití, která má u jednotlivých osob různou kvantitu. Mezi skryté potřeby patří i odchylné a úchylné potřeby, jako je např. exhibicionismus, masochismus.Čím vyšší je kulturní úroveň a vzdělanost lidí, tím více vystupují do popředí jejich psychosociální potřeby. Strádání v oblasti uspokojování potřeb nazýváme deprivací(sociální, emocionální, kognitivní apod.). Sociální determinace a autoregulace psychiky může za příznivých okolností vést ke kultivaci způsobů uspokojování biologických potřeb a ke vzniku specificky lidských potřeb (např. krásna, tvoření).Pokud jde o vznik nových potřeb, je pozoruhodné, že děti je často přejímají z rodinného prostředí, stejně jako způsob jejich uspokojování.
Často je citovaná hierarchie potřeb podle amerického psychologa Abrahama Harolda Maslowa (1908-1970), který jako by sestavil lidské potřeby do pyramidy od břicha k hlavě. Jeden z duchovních vůdců Indie Mahátma Gándhí (1869-1948)napsal že hladovějícímu se zjevuje Bůh v podobě jídla.
A.H. Maslow dal fyziologické potřeby, hlad, žízeň, sex, spánek apod., zejména potřebu být nasycen do základny, tj. do prvního stupně pyramidy potřeb. Další, druhý stupeň pyramidy zaujímá potřeba mít své místo (tj. potřeba ochrany, bezpečí a jistoty, řádu, pravidelnosti, rytmu), třetí stupeň zaujímá potřeba někam patřit (potřeba sdružování, náklonnosti, přátelství, identifikace, lásky), čtvrtý stupeň zaujímá potřeba dosáhnout uznání (potřeba ocenění, úspěchu, prestiže) a konečně nejvyšší stupeň je potřeba seberealizace (aktualizace a prezentace sebe sama). Pokud nejsou alespoň do jisté míry uspokojeny nebo redukovány na snesitelnou úroveň potřeby nižší, dochází k zanedbávání potřeb vyšších.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, prevence, sebeřízení, charakter a jeho utváření, profesní a studijní orientacei, novověká filozofie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, Mládí a jeho vývoj, expanzivní a extrapunitivní chování, Psychosociální a edukativní zanedbanost, sebevědomí zvýšené, Rodina a její sociální determinace, zdravá škola, psychologické aspekty pracovní činnosti, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, vývoj, osobní paradigma, self-indulgence (angl.), autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost dítěte, hlubinná psychologie, Glasser William, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, osobnost a jeji poznavani, hyperkinetické závady a poruchy, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, zvýšené psychosomatické tenze, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, adaptační reakce pasivní, hodnotové orientace (typy), způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, spokojenost s výdělkem, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, zájmy, Famile a persona, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, poruchy a závady jazyka, egoisticko materiální orientace, symptomy obsesí a kompulzí, need achievement theory (angl.), akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, extrapunitivita a agresivní chování, pracovní motivace a stimulace, saturace potřeb v rodině, Edukace, trkač, kognitivní motivace učení, utenzilie, metapotřeby, heterogenní societa, pedocentrický princip, komunikační faul, Special Education Needs (angl.), Malinowski Bronislav (1884-1942), strategie osekávání, Deficiency Needs, motivace interní, pudy, pedocentrismus, parafernálie, typizace, geoinformatika, transponder, proprieta, galerka, necesárie, interpersonální inteligence, třepačka, VoIP, egotický, heterotelický, autotelický, narcistická porucha osobnosti, sociocentrismus, démotické písmo, ergonomická nosítka, heteronomie v etice, roaming in, subsistenční potřeby, SpVP zkratka ve školství, inkluze ve školství, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, medical supplies (angl.), hyposexualita, technokracie, psychická deprivace až subdeprivace, absolutní chudoba, B2B, spirituální potřeby, škálovatelnost, selfish needs (angl.), persona autotelická, persona heterotelická, needs (angl.), subsidiace, Šantal, ex temporeKnihy

Lidské potřeby ve stáří -- autor: Přibyl Hugo
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních -- autor: Bužgová Radka
Česká rodina na počátku 21. století -- autor: Kuchařová Věra
"Z přirozené potřeby kritického ducha" -- autor: Vašíček Pavel
Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky -- autor: Klimplová Lenka, Winkler Jiří

Komentáře ke slovu potřeby


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » potřeba afiliace
následující slovo: » potomanie, potománie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2353
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz