Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abandon, inkamerace, kantna, jusnaturalismus, juspozitivismus, ius positum, ius scriptum, ius naturalis, Pragmatická sankce, investitura, one brain, inkamerovat, tutela, dizertační práce, exkluzivita, Codes Iuris Canonici, ius generale, Res severa verum gaudium., summum ius (lat.), ius strictum, adat, lex contractus, ubi lex, Access control ang., Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), via iuris, kvaziprecedent, zůstavitel, ius manuarium (lat.), burčák, perpetuum silentium, kompaciscent, micvot, micva, PHK zkratka ve zdravotnictví, Taygetská skála, prekarium, census, posesorní, species facti, matricaria recutita, civilista, movitý, exekut, exekvent, excisní, pandekty, nekompetence, Dictus unius, ius tertii, kanonické právo, ius gladii, genderová rovnost, genderová senzitivita, rehabilitovat, Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), Verus amor nullum novit habere modum, ferule, iura novit curia, in effigie, persona sui juris, erga omnes, subdominantní hemisféra, timokracie, talion, paludamentum, minorát, intersticie, optimo iure, juniorát, in dubiis mutius, rektadoložka, genderová diskriminace, iusta causa, theonomie, souhlasná lateralita, legitimismus, prekludovaný, criminal law (angl.), questio iuris, ius gentium, kompetence občanské, lex humana, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, uzurpátor, Princeps legibus solutus., humaniora, ius resistendi, atimie, Ubi societas, Non licet vos esse (lat.)., jinotaj, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, obligatorní, držba, rezervát, faktótum, prevence, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, sebeřízení, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), sebevědomí zvýšené, sebevědomí normální, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, pozice a role ve skupinách, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, normy chování pro sociální komunikaci, mmorodinné a mimoškolní prostředí, civil rights (angl.), retenční právo, LL.M., labour laws (angl.), potestas (lat.), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, doplňující pedagogické studium, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, závislost na alkoholu, prosociální a morální charakter, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Etický a morální charakter, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, edukativní, adaptivní chování a prožívání, školská poradenská psychologie, kaple, kryptoanarchismus, rei iudicatae, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, Vera causa, pangejtismus, Bis de eadem re ne sit actio, stranová preference, Civis Romanus sum (lat.), trafikant, asha, chamomilla recutita, převáděč, exekvovatelný, exekvovat, forenzní psychologie, collatio, peregrínus, kapování, indigenát, rektarubopis, rektaindosace, Konvent (Fr., manumisse, Úvod do experimentální psychologie, CRPD zkratka, Úvod do behaviorismu, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, mravní výchova, restriktivní opatření, zásada opportunity, Ius est ars boni et aequi, poruchy chování, human rights (angl.), peculium, PMM zkratka ve zdravotnictví, ESLP zkratka, pulmo dexter (lat.), AFD zkratka ve zdravotnictví, komicium, ususfructus, digesta, heres, pacta legitima, konfereace, definiens, epištolní, abjurace, opce, petice, per fas et nefas, patronát, patent, par excellence, originární, optovat, optant, opční, omni iure, posese, nomologie, nomo-, nasciturus, monopol, majorát, liberalizmus, kverulant, kux, kredit, korzár, polyarchie, preference, konstitucionalistika, sufražetka, warrant, vetovat, veto, vertikální, usu capio, temporálie, taklid, šaría, suspenze, subrogace, prejudice, statuta, status, species, renunciace, rehabilitace, regredient, regál, purkrecht, prerogativa, prekluze, konzumace, kompenzace, seniorát, case-law, descendent, delikt, de iure (lat.), damnum, copyright, common law, civilistika, cese, cedent, beneficium, droit de suite, autentický, asiento, asertivní, asertivita, arbitráž, apelace, akcie, adjudikace, abstence, absoluce, detence, echt, koluze, intence, kolizní, kognece, kazuistika, kauce, kapitál, kánon, justifikace, JUDr., intervence, inovace, erepce, inhibice, ingres, imise, charta, hypotéka, habilitace, franchising, forenzní, exteritorialita, ex lege, yeoman, iatrokracie, fiduciant, reces, dilace, intercise, aviticita, redempce, redhibice, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, destigmatizace, a tempo, pubertas praecox vera, ubrman, Matricaria chamomilla, usucapio, verus (lat.), imaginární historky, ipso iure, Panonie, alod, osvícenství, ius privatum (lat.), ius publicum (lat.), palindrom, Artemisia absinthium, Conduct Disorder, komisivní, JUC., fideikomisář, fideikomis, remonstrant, remonstrace, propinace, decemvir, denonsace, koimpérium, kognát, Ultra posse nemo tenetur, komitiva, injurecesse, New social sciences, juxta, markytánka, pravomoc, costae verae, ius primae noctis, mora, krzno, stipulace, de lege ferenda, hypochondrium, vinklář, in dubio pro reo, kodifikace, sociální pozice, sociálně patologické chování, ius sanguinis, ius soli, intabulace, ryzí sebevědomí, dromotropní, in dubio mitius, kapciózní, nunkupace, timesharing, swapce, droit de seigneur, podindosament, legalita x legitimita, kautela, acquis, apatriditas, modality práva, kolektivní smlouva, paranoidní porucha osobnosti, multikulturní společnost, acquis communautaire, Servus nullum caput habet., temporalia, politická exkluze, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, subsistentní normy, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, ius possidenti, socializovaná porucha chování, verus, porucha chování ve vztahu k rodině, res nullius, Dieu en mon droit, lobus dexter, solicitovat, yeoman, intronizace, abalon, disponování, kairos, labor law (angl.)

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » Pravidlo René Zazza (1910-1995)
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2487
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz