Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ubi lex, Binet Alfred (1857-1911), Dictus unius, via iuris, lex contractus, adat, ius generale, summum ius (lat.), ius strictum, Pretexting, ius tertii, theonomie, lex humana, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, kompetence občanské, ius gentium, legitimismus, prekludovaný, criminal law (angl.), questio iuris, Codes Iuris Canonici, exkluzivita, nekompetence, census, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), tutela, pandekty, excisní, civilista, movitý, exekut, exekvent, Salter Andrew, Access control ang., investitura, inkamerace, inkamerovat, dizertační práce, Pragmatická sankce, ius naturalis, jusnaturalismus, juspozitivismus, ius positum, ius scriptum, uzurpátor, humaniora, paludamentum, minorát, intersticie, optimo iure, talion, timokracie, obročí, ius gladii, persona sui juris, subdominantní hemisféra, juniorát, in dubiis mutius, fideikomis, remonstrant, remonstrace, propinace, fideikomisář, fiduciant, rektadoložka, definiens, faktótum, epištolní, in effigie, iura novit curia, certus, státní občanství, obligatorní, aberace, Amicus certus in re incerta cernitur., jinotaj, ius resistendi, atimie, Ubi societas, Non licet vos esse (lat.)., Princeps legibus solutus., iusta causa, Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), Verus amor nullum novit habere modum, ferule, rehabilitovat, genderová senzitivita, erga omnes, genderová diskriminace, genderová rovnost, species facti, posesorní, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, asocianistická psychologie, spánek a snění a jeho závady a poruchy, vlivy přírody na duševno, moralitas (lat.), psychologie práce a řízení, batole (toddler), dospívání, perinatální období vývoje, healthy lifestyle, chivalric (angl.), normalita statistická, zásada opportunity, poruchy chování, CRPD zkratka, PSI zkratka ve zdravotnictví, restriktivní opatření, positions (angl.), mravní výchova, normality (angl.), respitní péče ve zdravotnictví, duševní zdraví člověka, zdraví, sebevědomí a jeho poruchy, etika a mravní výchova, prehistorie filozofie, vyučovací a učební styly, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, vývojové období batolete, sebehodnocení, sociální kognice a percepce, perinatalita, pubertální stadium vývoje, zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, charakter v psychologii, genderové vlastnosti, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, anormativni chovani dětí, temperament a jeho poznávání, starořečtí myslitelé, sebevýchova, adaptace člověka v náročných situacích, novověká psychologie, Caselmann Christian Theobald, human rights (angl.), rektaindosace, kaple, rezervát, kanonické právo, rektarubopis, indigenát, forenzní psychologie, asertivní chování, collatio, peregrínus, držba, zůstavitel, micva, Taygetská skála, kvaziprecedent, prekarium, micvot, kompaciscent, ius manuarium (lat.), burčák, perpetuum silentium, rejstřík, exekvovat, exekvovatelný, konfereace, peculium, manumisse, psychologie puberty, pacta legitima, heres, ESLP zkratka, komicium, ususfructus, digesta, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Konvent (Fr., trafikant, kryptoanarchismus, asha, převáděč, Civis Romanus sum (lat.), Bis de eadem re ne sit actio, rei iudicatae, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, decemvir, denonsace, optant, opční, opce, omni iure, optovat, originární, per fas et nefas, patronát, patent, par excellence, nomologie, nomo-, korzár, konzumace, konstitucionalistika, kompenzace, kux, kverulant, nasciturus, monopol, majorát, liberalizmus, petice, polyarchie, suspenze, sufražetka, subrogace, statuta, šaría, taklid, veto, usu capio, tribun, temporálie, status, species, prekluze, prejudice, preference, posese, prerogativa, purkrecht, renunciace, rehabilitace, regredient, regál, koluze, kolizní, common law, civilistika, cese, cedent, copyright, damnum, detence, descendent, delikt, de iure (lat.), case-law, beneficium, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asiento, asertivní, asertivita, arbitráž, droit de suite, echt, JUDr., intervence, intence, inovace, justifikace, kánon, kognece, kazuistika, kauce, kapitál, inhibice, ingres, forenzní, exteritorialita, ex lege, erepce, franchising, habilitace, imise, charta, hypotéka, vetovat, warrant, verus (lat.), imaginární historky, ipso iure, Panonie, usucapio, ubrman, destigmatizace, a tempo, pubertas praecox vera, reces, alod, osvícenství, acquis communautaire, temporalia, politická exkluze, man, hypochondrium, komisivní, ius privatum (lat.), ius publicum (lat.), palindrom, de lege ferenda, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, redhibice, juxta, markytánka, pravomoc, costae verae, New social sciences, injurecesse, koimpérium, kognát, JUC., Ultra posse nemo tenetur, ius primae noctis, mora, dilace, intercise, aviticita, redempce, Artemisia absinthium, Conduct Disorder, krzno, stipulace, komitiva, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, in dubio pro reo, kapciózní, timesharing, swapce, in dubio mitius, dromotropní, ius sanguinis, ius soli, intabulace, ryzí sebevědomí, droit de seigneur, podindosament, vinklář, iatrokracie, seniorát, yeoman, kolektivní smlouva, modality práva, legalita x legitimita, kautela, acquis, apatriditas, sociálně patologické chování, sociální pozice, porucha chování ve vztahu k rodině, res nullius, Dieu en mon droit, lobus dexter, socializovaná porucha chování, Servus nullum caput habet., subsistentní normy, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, ius possidenti, solicitovat, yeoman, multikulturní společnost, nunkupace, paranoidní porucha osobnosti, kodifikace, verus, kairos, intronizace, abalon, disponování, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Obchodní právo - obecná část. Soutěžní právo -- autor: Bejček Jan
Občanské právo hmotné 4 -- autor: Dvořák Jan, Švestka Jiří, Zuklínová Michaela

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » pravá iluze
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2222
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz