Pojem prioritní a cílové hodnoty člověka

Slovo:

prioritní a cílové hodnoty člověka


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a zatím nebylo ověřeno editorem

Význam:

Na tomto seznamu jsou uvedeny hodnoty, které mohou mít v životě pro různé osoby různou důležitost. Pokud máte dojem, že některé hodnoty v seznamu chybí, dopište je na konec seznamu. Pak si vyberte si ze seznamu sedm hodnot, které pro Vás mají největší význam, podtrhněte je a očíslujte jejich pořadí podle významu, který pro Vás mají.

Bodování:
1- velmi malá důležitost,
2- malá důležitost,
3- středně velká, průměrná důležitost,
4- velká důležitost,
5- mimořádně velká důležitost.


Zdraví 1 2 3 4 5

Vlastní rodiče 1 2 3 4 5

Sourozenci 1 2 3 4 5

Zajímavá práce 1 2 3 4 5

Byt v osobním vlastnictví 1 2 3 4 5

Komfortní bytové zařízení 1 2 3 4 5

Vlastní dům 1 2 3 4 5

Chata nebo chalupa se zahradou

Pozemky 1 2 3 4 5

Partner(ka) 1 2 3 4 5

Manžel(ka) 1 2 3 4 5

Milenec (milenka) 1 2 3 4 5

Děti (zatrhněte jedno, dvě, tři, čtyři, více) 1 2 3 4 5

Společenský život 1 2 3 4 5

Lidská důstojnost 1 2 3 4 5

Zdravé a chutné jídlo 1 2 3 4 5

Dobré nealkoholické nápoje 1 2 3 4 5

Slasti a rozkoše 1 2 3 4 5

Kuřivo 1 2 3 4 5

Alkoholické nápoje 1 2 3 4 5

Drogy (doplňte jaké: .................).1 2 3 4 5

Úspěch 1 2 3 4 5

Osobní automobil 1 2 3 4 5

Záliba (koníček: .....................) 1 2 3 4 5

Vedoucí postavení v práci 1 2 3 4 5

Vedoucí postavení ve společnosti 1 2 3 4 5

Sport (uveďte, který hlavně: ...........................) 1 2 3 4 5

Dobrodružství 1 2 3 4 5

Cestování 1 2 3 4 5

Hezké oblečení 1 2 3 4 5

Silný motocykl 1 2 3 4 5

Pohlavní život 1 2 3 4 5

Život ve městě 1 2 3 4 5

Život na venkově 1 2 3 4 5

Oblíbenost 1 2 3 4 5

Blahoslavenost 1 2 3 4 5

Svatost 1 2 3 4 5

Vnitřní harmonie 1 2 3 4 5

Čisté svědomí1 2 3 4 5

Blahobyt 1 2 3 4 5

Řád ve společnosti 1 2 3 4 5

Pořádek 1 2 3 4 5

Čistota 1 2 3 4 5

Vzdělání (studium): konkretizujte obor ................. 1 2 3 4 5

Náboženský život 1 2 3 4 5

Přátelé 1 2 3 4 5

Vaření 1 2 3 4 5

Zábavy, legrace a humor 1 2 3 4 5

Odpočívání 1 2 3 4 5

Dosažení vysokého věku 1 2 3 4 5

Úspěšná kariéra v práci 1 2 3 4 5

Sebevzdělávání, sebezdokonalování 1 2 3 4 5

Soulad ve vlastní rodině 1 2 3 4 5

Dostatek peněz 1 2 3 4 5

Pohodlí, vysoká životní úroveň 1 2 3 4 5

Sláva 1 2 3 4 5

Úspěšnost v umění 1 2 3 4 5

Úspěšnost ve vědě 1 2 3 4 5

Televizní pořady a filmy (doplňte jaké:……...................) 1 2 3 4 5

Výzkum (uveďte oblast..........................) 1 2 3 4 5

Pravda 1 2 3 4 5

Rodinný majetek 1 2 3 4 5

Láska 1 2 3 4 5

Svoboda 1 2 3 4 5

Mír 1 2 3 4 5

Vlast 1 2 3 4 5

Život a práce v demokratickém státě 1 2 3 4 5

Oblíbenost ve společnosti 1 2 3 4 5

Tělesná krása 1 2 3 4 5

Tvoření 1 2 3 4 5

Moudrost 1 2 3 4 5

Chata či chalupa 1 2 3 4 5

Bezpečí 1 2 3 4 5

Tělesná síla a obratnost 1 2 3 4 5

Dobré vztahy v práci 1 2 3 4 5

Vlastní sad 1 2 3 4 5

Polnosti 1 2 3 4 5

Lesy 1 2 3 4 5

Sourozenci 1 2 3 4 5

Úspěšné podnikání 1 2 3 4 5

Politická činnost 1 2 3 4 5

Ochrana přírody 1 2 3 4 5

Hodnoty vámi doplněné:
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

Získaný seznam sedmi hlavních hodnot (osobní žebříček prioritních hodnot) je možno dále prostřednictvím rozhovoru specifikovat, analyzovat a např. určit, které hodnoty jsou zaměřené jen na sebe sama, tedy autotelické nebo zahrnují i druhé osoby-hodnoty heterotelické nebo které prioritní hodnoty jsou nadosobní, tj. hypertelické.

Je ovšem možné i jiné třídění, např. na hodnoty ideové a duchovní (např. svoboda, vlast, spravedlnost), sociálně-emoční (např. rodiče, přátelé, děti), zájmově-činnostní (např. sport, koníček, záliba), osobně-ambiční (např. vedoucí místo, oblíbenost, sláva) materiální (auto, chata, krásné věci), tělesné, animální (dobré jídlo, pití, slast, rozkoš pohodlí).
Někdy se třídí hodnoty podle M. Rokeache na cílové, které chování člověka usměrňují (např. pohodlný život, mír ve světě) a na instrumentální, které dosahování cílů usnadňují (např. inteligence, odvaha, vzdělanost).
Vhodná je dodatečná otázka k vyplněnému dotazníku: A proč právě tyto hodnoty jsou pro Vás nejdůležitější?
Velké rozdíly v prioritních hodnotách např. manželů a manželek, příbuzných, sourozenců, přátel, spolupracovníků, nadřízených a podřízených mohou vést k vážným konfliktům a roztržkám.
Optimální by bylo ujednotit se ve svých základních cílech a hodnotách.
Podnětným vzorem by mohly být i cíle a hodnoty Evropské unie, pokud je člověk jejím členem.
K cílům Evropské unie patří:
prosazování míru, hodnot, na nichž je založena, a blahobytu občanů
zajišťování svobody, bezpečnosti a spravedlnosti bez omezení vnitřními hranicemi
udržitelný rozvoj, který se opírá o vyvážený hospodářský růst a cenovou stabilitu, vysoce konkurenceschopná tržní ekonomika s plnou zaměstnaností a sociálním pokrokem a ochrana životního prostředí,
boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci,
podpora vědecko-technického pokroku,
zvyšování ekonomické, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy,
respektování kulturního bohatství a jazykové rozmanitosti členských států,
vytvoření hospodářské a měnové unie, jejíž měnou je euro.
Hodnoty Unie, které sdílí všechny členské státy, prosazují společnost, jež se vyznačuje sociálním začleňováním, tolerancí, spravedlností, solidaritou a nepřípustností diskriminace. Tyto hodnoty jsou nedílnou součástí evropského způsobu života:
Lidská důstojnost
Lidská důstojnost je nedotknutelná. Je třeba ji respektovat a chránit. Představuje skutečnou podstatu základních práv.
Svoboda
Svoboda pohybu dává občanům právo svobodně se pohybovat a pobývat na území Unie. Svobody jednotlivce, mezi něž patří respektování soukromého života, svobody myšlení, náboženského vyznání, shromažďování, projevu a informací, chrání Listina základních práv EU.
Demokracie
Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii. Každý evropský občan požívá politických práv. Dospělí občané EU mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a v těchto volbách kandidovat. Rovněž mají právo účastnit se voleb v zemi svého bydliště, příp. zemi svého původu, a také v těchto volbách kandidovat.
Rovnost
Zásada rovnosti znamená, že všichni občané mají před zákonem stejná práva. Zásada rovnosti žen a mužů tvoří základ všech evropských politik i evropské integrace. Uplatňuje se ve všech oblastech. Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve Smlouvě již od roku 1957. I když určitá míra nerovnosti stále existuje, pokrok Evropské unie v této oblasti je značný.
Právní stát
Evropská unie je založena na zásadách právního státu. Veškerá její činnost se odvíjí od smluv, s nimiž členské země vyslovily dobrovolný a demokratický souhlas. Právo a spravedlnost zajišťuje nezávislé soudnictví. Členské státy svěřily konečnou jurisdikci Soudnímu dvoru Evropské unie, jehož rozhodnutí musí všichni dodržovat.
Lidská práva
Lidská práva chrání Listina základních práv EU. Týkají se práva nebýt diskriminován z důvodu pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, dále práva na ochranu osobních údajů nebo práva na přístup ke spravedlnosti.
Tyto cíle a hodnoty tvoří základ Evropské unie a jsou stanoveny v Lisabonské smlouvě a v Listině základních práv EU.
V roce 2012 byla Evropské unii udělena Nobelova cena míru za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě.

Knihy

Cílové sporty -- autor: Táborský František
Daň z přidané hodnoty 2021 s komentářem změn -- autor: Kolektiv autorů
Vědomí hodnot -- autor: Hudeček Ondřej, Tomášek Vojtěch, kol.
Hodnoty a postmoderna -- autor: Kondrla Peter
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty -- autor: Röhr Heinz-Peter

Komentáře ke slovu prioritní a cílové hodnoty člověka


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » prioritization (angl.)
následující slovo: » prioritní
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2400
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz