Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptace, kinesiotaping, postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, nonkognitivní vlastnosti, File descriptor, systemd, PID, init, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, homeobox, Ostravský dospozitiv, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, behaviorální konfirmace, introspektivní, stimulologie, subsidiace, biodromální analýza, router, vernalizace, vývojová psychologie, brain fog (angl.), anchoring effect (angl.), škálovatelnost, detox v medicině, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, hypotymní člověk, poznávací procesy člověka, efekt ukotvení v psychologii, MBCT zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, sociální komunikace, institucionalizace, manager, psychologický marker, sakralizace, gerontogeneze, psychosomatika, viktimizace, Problem Solving Process (angl.)), Learning Management System (LMS), Úvod do humanistické psychologie, kritické myšlení, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, nonkognitivní, sur lie, edukativní psychologie, biomarker, detradicionalizace, capillaritis, kapilaritida, metacognitive skills, pedeutocentrismus, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, tychismus, delegace konfliktu, desidentifikace, second brain, dominus litis, kognitivní funkce, Beyle Henri Marie (1783-1842), bioremediace, transdukce, ripping, martingale, organizační učení, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), legitimizace, chromismus, master/slave, kapacitace, pinocytóza, exocytóza, kolimace, Bench learning (ang. ), kapitalizace, dificilní docilita, skaní, postnatální debonding, debonding, pedagogická komunikace, introspektivismus, refeeding syndrome (angl.), monetizace, destalinizace, desikace, socializace osobnosti, neurogeneze, teorie mentalizace, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, disequilibrace, koncepční (ideativní) apraxie, emoce, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, monomanická fixace, talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, Koláček Štěpán (1930-2011), aging, psychologie biologická, zvýšená psychosomatická tenze, edukativní, kreativní a talentované osoby, postliminalita, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, myšlení a kreativita, agresivita, rodina a saturace potřeb, Edukativní determinanty psychiky, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, out placement, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, sebereflexivita, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, sebepoznání a sebeřízení, disociální a asociální chování dětí a mládeže, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, způsoby adaptace člověka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, adaptivní chování a prožívání, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, školní výkonnost, Švancara Josef, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, Jung, Glasser William, vývoj, pozice a role ve skupinách, závady a poruchy myšlení, osobnost učitelů, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, osobnost dítěte, mentalizace, Mládí a jeho vývoj, sebeřízení, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, profesní a studijní orientacei, deficientní mentalizace, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Life Span Socialization (angl.), patinace, adjustace, logika, paralelizmus, parageneze, organicizmus, optimalizace, okluze, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, minerál, maritimita, kryoplanace, percepce, kryogeneze, koroze, kontrarevoluce, konsolidace, kolonizace, kognitivní, kauza, katageneze, ireverzibilita, introjekce, intervence, patopsychologie, planace, inhibice, semióza, triáda, teleologie, tektogeneze, surveillance, subfertilita, speciace, socializace, sklerotizace, simulace, senzomotorika, senescence, sedimentace, polarízace, sapientace, reverzibilní, relaxace, regelace, reakce, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, psychodiagnostika, psychika, integrace, inflace, exfoliace, depergelace, exhalace, etnogeneze, enkulturace, endocytóza, emoce, diseminace, dieta, diagram, diageneze, dezertifikace, bioturbace, extinkce, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, antropogeneze, antioxidace, antecedence, anamorfóza, anaerobní, akulturace, akomodace, akmé, explanace, faktor, indukce, germinace, indikátor, imprinting, identifikace, iatrofyzika, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, gratifikace, globalizace, gerontopsychiatrie, geotermika, fluoristat, geochemie, geofyzika, geodynamika, geodemografie, geneze, gelivace, frakce, fotosyntéza, fotoreprodukce, fosilizace, fosforylace, ulmifikace, benchmarking, dynamické ekvilibrium, psefologie, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, edukační realita, fyzioplastický, deteritorializace, komputace, prediktor, pedoturbace, rhinosinusitis, genetická kognitivní metody, kognitivní imperativ, formování identity, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, standardnost, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, sofistikace, operacionalistický, interakční edukace, epigeneze, kortikální dysartrie, mind mapping (angl.), mentální stres, vizuomotorika, biologická psychologie, konstelovaný komplex, psyché (řec.), aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, bazální stimulace, sociální konflikt, diverzifikace, projektový management, renderování, žákovské portfolium, sanogeneze, glotogonie, glotogeneze, kognice, periodogram, emanace, obdukce, abstrakce, univerzálie, normalizovat, kosmochemie, tanatogeneze, genetická epistemologie, bioakumulace, industrializace, edukace ve třídě, čiření, prediktabilita, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, teselace, výchovné vyučování, distorze - daňová, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, medicinizace, inverzní, sekundární viktimizace, elektrothermie, facilitátor, sociální izolace, opsonizace, proteokatabolismus, orwo, histogeneze, palingeneze, terminologizace, epifenomenalismus, poissonovský, biokoncentrace, psychogeneze, akcelerační funkce, nitrocementace, reengineering, tacitní znalost, kalmodulin, tylakoid, dekrepitace, degradace intelektu, organická psychická porucha, deindividualizace, traumatická krize, Addisonova nemoc, implicitní paměť, regionalistika, management science, aneuryzma, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, socializace emotivní, socializace kognitivní, paralogie, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, etapy tvořivosti

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2524
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz