Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

konstrukt, stimulologie, subsidiace, fáze sociální komunikace, router, biodromální analýza, introspektivní, behaviorální konfirmace, homeobox, Koffka Kurt, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, škálovatelnost, Problem Solving Process (angl.)), Learning Management System (LMS), martingale, cortex cerebri (lat.), Determinanty normální osobnosti, vývojová psychologie, vernalizace, Vorwickelova typologie učitelů, adaptační metody a techniky, vnímání, city v lidském životě, volní složka osobnosti, kinesiotaping, entropie, viktimizace, psychosomatika, Ravenův test inteligence, efekt ukotvení v psychologii, Ostravský dospozitiv, anchoring effect (angl.), gerontogeneze, psychologický marker, familiární milieu, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, evaluace dětí v mateřských školách, manager, Kačáni Vladislav, brain fog (angl.), postviktimizační, PID, systemd, init, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, File descriptor, soket, voluntarizace, socioprocesuální, psychologie adolescence, psychologie puberty, nonkognitivní vlastnosti, legitimizace, chromismus, biosyntéza v psychologii, metacognitive skills, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, delegace konfliktu, tychismus, kritické myšlení, kapilaritida, edukativní psychologie, sur lie, biomarker, detradicionalizace, capillaritis, Demokritos (460-370 př.n.l.), Neisser Ulric, Life Span Socialization (angl.), bioremediace, disequilibrace, patinace, biologická psychologie, dynamické ekvilibrium, Beyle Henri Marie (1783-1842), Paracelsus (1493-1541), desidentifikace, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), second brain, dominus litis, kognitivní funkce, nonkognitivní, thanatopsychologie, dificilní docilita, organizační učení, postnatální debonding, debonding, introspektivismus, pedagogická komunikace, kapitalizace, Bench learning (ang. ), kapacitace, master/slave, pinocytóza, exocytóza, kolimace, refeeding syndrome (angl.), monetizace, pedeutocentrismus, ripping, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, skaní, teorie mentalizace, desikace, destalinizace, perseverace myšlení, socializace osobnosti, neurogeneze, deficit spánku a odpočinku, duševno, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, postoje a vztahy, infantilismus osobnostní a školní docházka, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, životní styl, psychologie práce a řízení, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, normální novorozeně, duševní zdraví člověka, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, prokreativní antikreativní podmínky, vyučovací a učební styly, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, genderové problémy člověka, První česká školská psychologická poradna a klinika, vzdělávací potíže, patopsychologie ve školství, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, novorozenecké období vývoje dítěte, tvořivost (kreativita), výchova a učení, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, novověká psychologie, středověká psychologie, pozorování, bezpečnost práce, adaptace člověka v náročných situacích, mládí, sebevýchova, únava a vyčerpání, únava, komunikace nonverbální, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, role ve skupině, sociální komunikace, Disease, mental well-being (angl.), didaktika a psychodidaktika, psychodidaktika, TKF zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, personality (angl.), osobnost v psychologii, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, MBCT zkratka ve zdravotnictví, working environment (angl.), myšlení a jeho závady a poruchy, vědomosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, erudice řešením problémů, percepčně motorické učení, aplikované (užité, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, memoria a její typy, memoria (paměť) a její poruchy, představivost, problémové děti a mládež, formativní vlivy člověka, memory (angl.), will (angl.), prepubescence, batole (toddler), dospívání, postpubescence, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sebevzdělávání, předškolní dítě, vývoj jedince, agrese a šikana, interview (rozhovor), handicapované děti, autokognice a self-management, edukační psychologie, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, asocianistická psychologie, personalismus a charakterologie, psychologické poradenství na vysokých školách, seniorita normální a abnormální, poradenská pedagogická psychologie, celostní a tvarová psychologie, experimentální psychologie, konstelovaný komplex, psyché (řec.), okluze, optimalizace, nitrifikace, mumifikace, minerál, multiprocessing, organicizmus, parageneze, planace, polarízace, percepce, patopsychologie, paralelizmus, maritimita, logika, katageneze, kauza, ireverzibilita, introjekce, integrace, intervence, kognitivní, kolonizace, kryogeneze, kryoplanace, koroze, kontrarevoluce, konsolidace, psychika, psychodiagnostika, surveillance, syntéza, subfertilita, speciace, sklerotizace, socializace, tektogeneze, teleologie, heuristický, benchmarking, exfoliace, ulmifikace, triáda, simulace, senzomotorika, psychosomatický, reakce, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, regelace, relaxace, semióza, senescence, sedimentace, sapientace, reverzibilní, inhibice, inflace, diagram, dieta, diageneze, dezertifikace, bioturbace, depergelace, diseminace, emoce, etnogeneze, exhalace, entropie, enkulturace, endocytóza, bioklimatologie, autostabilní, anaerobní, analýza, akulturace, akomodace, adjustace, akmé, anamorfóza, antecedence, asociace, autolýza, asimilace, antropogeneze, antioxidace, explanace, extinkce, hormon, hydrometalurgie, gratifikace, globalizace, germinace, gerontopsychiatrie, hypogenní, chemikálie, indikátor, indukce, imprinting, identifikace, iatrofyzika, geotermika, geochemie, fosilizace, fotoreprodukce, fosforylace, fluoristat, faktor, fotosyntéza, frakce, geodynamika, geofyzika, geodemografie, geneze, gelivace, industrializace, terminologizace, rhinosinusitis, pedoturbace, Mozartův efekt, psefologie, formování identity, genetická kognitivní metody, prediktor, komputace, separační proces, zadržená smrt, edukační realita, fyzioplastický, deteritorializace, bronchiektazie, hypacusis perceptiva profesionalis, epigeneze, interakční edukace, genetická epistemologie, mentální stres, biokoncentrace, bioakumulace, operacionalistický, sofistikace, standardnost, psychosociální klima školy, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, scapegoating process, bukanýr, renderování, projektový management, vizuomotorika, žákovské portfolium, glotogeneze, glotogonie, diverzifikace, sociální konflikt, aktivizace, projekce v psychologii, edukační interakce, kognitivní blok, bazální stimulace, koherence, kognice, sanogeneze, tanatogeneze, mind mapping (angl.), kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, kosmochemie, normalizovat, emanace, periodogram, obdukce, abstrakce, univerzálie, sociální psychologie, akcelerační funkce, teselace, individuace, výchovné vyučování, distorze - daňová, edukace ve třídě, psychoimunologie, edukační instituce, kognitivní procesy, čiření, epifenomenalismus, prediktabilita, Prizonizace, edukostrategie, psychické ekvilibrium, psychometrika, orwo, proteokatabolismus, histogeneze, palingeneze, serotonin, opsonizace, sociální izolace, sekundární viktimizace, inverzní, elektrothermie, facilitátor, dificility, medicinizace, poissonovský, organická psychická porucha, degradace intelektu, deindividualizace, traumatická krize, Addisonova nemoc, psychogeneze, G-proteiny, dekrepitace, reengineering, nitrocementace, tacitní znalost, kalmodulin, tylakoid, Crohnova nemoc, regionalistika, paralogie, socializace kognitivní, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, socializace emotivní, socializace konativní, aneuryzma, management science, DM (zkr.), kulturace, socializace behaviorální, adaptaceKnihy

Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve -- autor: Vörösová Gabriela, kolektív autorov
Norimberský proces -- autor: Delpla François
Spor o proces a událost -- autor: Ajvaz Michal, Pauknerová Karolína,

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2238
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz