Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptace, init, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, brain fog (angl.), postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, nonkognitivní vlastnosti, File descriptor, systemd, PID, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, viktimizace, entropie, kinesiotaping, homeobox, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, behaviorální konfirmace, introspektivní, stimulologie, subsidiace, biodromální analýza, efekt ukotvení v psychologii, psychosomatika, vernalizace, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, gerontogeneze, hypotymní člověk, detox v medicině, poznávací procesy člověka, MBCT zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, sociální komunikace, institucionalizace, manager, psychologický marker, sakralizace, router, vývojová psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, capillaritis, ripping, pedeutocentrismus, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, nonkognitivní, sur lie, edukativní psychologie, biomarker, detradicionalizace, kapilaritida, teorie mentalizace, kritické myšlení, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, tychismus, delegace konfliktu, desidentifikace, second brain, dominus litis, kognitivní funkce, skaní, neurogeneze, Problem Solving Process (angl.)), kolimace, škálovatelnost, Learning Management System (LMS), martingale, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), legitimizace, chromismus, master/slave, kapacitace, pinocytóza, exocytóza, Bench learning (ang. ), socializace osobnosti, kapitalizace, organizační učení, dificilní docilita, postnatální debonding, debonding, pedagogická komunikace, introspektivismus, refeeding syndrome (angl.), monetizace, destalinizace, desikace, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, bioremediace, aging, myšlení a kreativita, emoce, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, monomanická fixace, talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, Koláček Štěpán (1930-2011), koncepční (ideativní) apraxie, agresivita, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, postliminalita, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, způsoby adaptace člověka, Edukativní determinanty psychiky, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, out placement, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, sebereflexivita, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, osobnost a jeji poznavani, disociální a asociální chování dětí a mládeže, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, hodnotové orientace (typy), dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, vývoj, mentalizace, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, školní výkonnost, Švancara Josef, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, Jung, Glasser William, pozice a role ve skupinách, Teoretická východiska psychologického poradenství, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, deficientní mentalizace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, závady a poruchy vývoje řeči, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost a její poznávání, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Beyle Henri Marie (1783-1842), Life Span Socialization (angl.), adjustace, maritimita, patopsychologie, paralelizmus, parageneze, organicizmus, optimalizace, okluze, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, minerál, logika, planace, kryoplanace, kryogeneze, koroze, kontrarevoluce, konsolidace, kolonizace, kognitivní, kauza, katageneze, ireverzibilita, introjekce, percepce, polarízace, integrace, senescence, ulmifikace, triáda, teleologie, tektogeneze, surveillance, subfertilita, speciace, socializace, sklerotizace, simulace, senzomotorika, semióza, psychika, sedimentace, sapientace, reverzibilní, relaxace, regelace, reakce, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, psychodiagnostika, intervence, inhibice, benchmarking, depergelace, explanace, exhalace, etnogeneze, enkulturace, endocytóza, emoce, diseminace, dieta, diagram, diageneze, dezertifikace, bioturbace, faktor, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, antropogeneze, antioxidace, antecedence, anamorfóza, anaerobní, akulturace, akomodace, akmé, extinkce, fluoristat, inflace, gerontopsychiatrie, indukce, indikátor, imprinting, identifikace, iatrofyzika, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, gratifikace, globalizace, germinace, fosforylace, geotermika, geochemie, geofyzika, geodynamika, geodemografie, geneze, gelivace, frakce, fotosyntéza, fotoreprodukce, fosilizace, exfoliace, industrializace, disequilibrace, pedoturbace, kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, edukační realita, fyzioplastický, deteritorializace, komputace, prediktor, rhinosinusitis, sanogeneze, psefologie, genetická kognitivní metody, formování identity, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, standardnost, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, sofistikace, operacionalistický, mind mapping (angl.), tanatogeneze, epigeneze, projektový management, patinace, dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, konstelovaný komplex, psyché (řec.), aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, bazální stimulace, sociální konflikt, diverzifikace, renderování, kosmochemie, vizuomotorika, žákovské portfolium, glotogonie, glotogeneze, kognice, periodogram, emanace, obdukce, abstrakce, univerzálie, normalizovat, interakční edukace, genetická epistemologie, terminologizace, psychoimunologie, medicinizace, epifenomenalismus, čiření, prediktabilita, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, teselace, výchovné vyučování, distorze - daňová, edukace ve třídě, implicitní paměť, psychické ekvilibrium, inverzní, sekundární viktimizace, elektrothermie, facilitátor, sociální izolace, opsonizace, proteokatabolismus, orwo, histogeneze, palingeneze, poissonovský, edukace hyperdominantní, mentální stres, deindividualizace, bioakumulace, biokoncentrace, akcelerační funkce, nitrocementace, reengineering, tacitní znalost, kalmodulin, tylakoid, dekrepitace, degradace intelektu, organická psychická porucha, traumatická krize, komunikace auditivní, psychogeneze, Addisonova nemoc, regionalistika, management science, aneuryzma, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, socializace emotivní, socializace kognitivní, paralogie, etapy tvořivostiKnihy

Tuka proti republike -- autor: Fedorčák Peter
Vybrané stati II. -- autor: Solovjov Vladimír
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte -- autor: Stárek Lukáš
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces -- autor: Mulák Jiří
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2485
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz