Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychologický marker, Kačáni Vladislav, manager, gerontogeneze, psychosomatika, Ravenův test inteligence, viktimizace, evaluace dětí v mateřských školách, familiární milieu, percepčně motorické učení, erudice řešením problémů, aplikované (užité, duševno, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, deficit spánku a odpočinku, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), File descriptor, soket, systemd, PID, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, init, nonkognitivní vlastnosti, psychologie puberty, brain fog (angl.), Ostravský dospozitiv, postviktimizační, socioprocesuální, psychologie adolescence, voluntarizace, vědomosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, STIP zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, memory (angl.), will (angl.), behaviorismus a reflexologie, asocianistická psychologie, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, TKF zkratka ve zdravotnictví, sociální komunikace, představivost, memoria a její typy, problémové děti a mládež, formativní vlivy člověka, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, memoria (paměť) a její poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, Disease, role ve skupině, mental well-being (angl.), psychodidaktika, working environment (angl.), didaktika a psychodidaktika, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, pedagogická komunikace, debonding, postnatální debonding, introspektivismus, refeeding syndrome (angl.), destalinizace, monetizace, dificilní docilita, organizační učení, pinocytóza, kapacitace, exocytóza, kolimace, kapitalizace, Bench learning (ang. ), desikace, perseverace myšlení, thanatopsychologie, biologické indispozice edukace, nonkognitivní, sur lie, biomarker, edukativní psychologie, multimodální terapie Lazaruse, transdukce, neurogeneze, socializace osobnosti, teorie mentalizace, skaní, pedeutocentrismus, ripping, master/slave, chromismus, konstrukt, stimulologie, subsidiace, fáze sociální komunikace, router, biodromální analýza, introspektivní, behaviorální konfirmace, Koffka Kurt, kinesiotaping, homeobox, biomorfismus, objektifikace, kaspázy, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Learning Management System (LMS), škálovatelnost, martingale, Determinanty normální osobnosti, legitimizace, cortex cerebri (lat.), Problem Solving Process (angl.)), vývojová psychologie, Vorwickelova typologie učitelů, adaptační metody a techniky, vnímání, city v lidském životě, vernalizace, volní složka osobnosti, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, persona a její poznávání, vůle a jednání člověka, metakognice ve školství, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na sebe, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, životní strategie, vývojové období batolete, profesní psychologické poradenství, hodnocení dětí v mateřských školách, sebehodnocení, stáří jako vývojová etapa, mladší školní věk (prepuberta), pubertální stadium vývoje, vyučování, výsledky učení (vědomosti, typy osobnosti učitelů a učitelek, genderové problémy člověka, typy adaptace člověka, prokreativní antikreativní podmínky, poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, První česká školská psychologická poradna a klinika, novorozenecké období vývoje dítěte, edukace hodnot, druhy učení, patopsychologie ve školství, vzdělávací potíže, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, zdravý životní styl, psychologie vyučování a výchovy, vztahy učitelů a žáků, příčiny špatného prospěchu ve škole, osobnost pedagoga, postmoderní sociologizující směr psychologie, genialita a tvořivost, dějiny psychologie, problémy výchovy dětí, získané závady a poruchy člověka, psychosomatické tenze u dětí, psychický infantilismus u dětí, vývojově psychologické teorie osobnosti, učení a výkon, vlivy rodinného prostředí, edukativní psychologie a její úkoly, ontogenetická stadia lidského jedince, vývojové stadium prepuberty, abnormální chování a prožívání člověka, kognitivismus v psychologii, volní procesy a stavy člověka, citové procesy a stavy člověka, systém psychologických věd, poznávací procesy člověka, vývojové stadium předškolní, vývojové stadium mládí, vývoj lidského jedince, růst lidského jedince, vývojová etapa puberty, vývojová etapa puberty, vývojové stadium pozdního stáří, vývojové stadium dlouhověkosti, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, agrese a šikana, interview (rozhovor), životní styl, schopnosti a dovednosti, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, způsobilost pro školní docházku, normální novorozeně, handicapované děti, autokognice a self-management, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, celostní a tvarová psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, sebevzdělávání, postpubescence, vývoj jedince, edukační psychologie, předškolní dítě, batole (toddler), dospívání, prepubescence, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, novověká psychologie, středověká psychologie, Tělesné, pozorování, bezpečnost práce, adaptace člověka v náročných situacích, sebevýchova, výchova a učení, mládí, únava a vyčerpání, komunikace nonverbální, únava, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, DIFICILITY chování a prožívání dětí, závady a poruchy řeči, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, postoje a vztahy, infantilismus osobnostní a školní docházka, detradicionalizace, capillaritis, planace, polarízace, psychika, percepce, patopsychologie, parageneze, paralelizmus, psychodiagnostika, psychofyzika, regelace, relaxace, reakce, psychosomatický, psychogenní, psycholingvistika, organicizmus, optimalizace, koroze, kryogeneze, kontrarevoluce, konsolidace, kognitivní, kolonizace, kryoplanace, logika, nitrifikace, okluze, mumifikace, multiprocessing, maritimita, minerál, reverzibilní, sapientace, serotonin, palingeneze, terminologizace, industrializace, heuristický, benchmarking, histogeneze, orwo, facilitátor, elektrothermie, dificility, sociální izolace, proteokatabolismus, opsonizace, exfoliace, ulmifikace, simulace, sklerotizace, senzomotorika, senescence, sedimentace, semióza, socializace, speciace, teleologie, triáda, tektogeneze, syntéza, subfertilita, surveillance, kauza, katageneze, dieta, diseminace, emoce, diagram, diageneze, depergelace, dezertifikace, endocytóza, enkulturace, extinkce, faktor, explanace, exhalace, entropie, etnogeneze, bioturbace, bioklimatologie, anaerobní, analýza, akulturace, akomodace, adjustace, akmé, anamorfóza, antecedence, autolýza, autostabilní, asociace, asimilace, antioxidace, antropogeneze, fluoristat, fosforylace, identifikace, imprinting, iatrofyzika, chemikálie, hydrometalurgie, hypogenní, indikátor, indukce, introjekce, ireverzibilita, intervence, integrace, inflace, inhibice, hormon, gratifikace, gelivace, geneze, frakce, fotosyntéza, fosilizace, fotoreprodukce, geodemografie, geodynamika, gerontopsychiatrie, globalizace, germinace, geotermika, geofyzika, geochemie, sekundární viktimizace, inverzní, obdukce, emanace, periodogram, abstrakce, univerzálie, kosmochemie, normalizovat, kognice, koherence, renderování, projektový management, vizuomotorika, žákovské portfolium, glotogeneze, glotogonie, tanatogeneze, sanogeneze, deteritorializace, fyzioplastický, komputace, prediktor, rhinosinusitis, pedoturbace, edukační realita, separační proces, kognitivní imperativ, mind mapping (angl.), kortikální dysartrie, bukanýr, zadržená smrt, scapegoating process, diverzifikace, sociální konflikt, Neisser Ulric, Demokritos (460-370 př.n.l.), Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), desidentifikace, dominus litis, second brain, delegace konfliktu, tychismus, kritické myšlení, kapilaritida, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, idiognoze, vertebrogenní onemocnění, kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), projekce v psychologii, psyché (řec.), aktivizace, edukační interakce, bazální stimulace, kognitivní blok, konstelovaný komplex, biologická psychologie, bioremediace, Beyle Henri Marie (1783-1842), Life Span Socialization (angl.), disequilibrace, dynamické ekvilibrium, patinace, Mozartův efekt, psefologie, paralogie, socializace kognitivní, socializace emotivní, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, poissonovský, implicitní paměť, socializace konativní, socializace behaviorální, regionalistika, Crohnova nemoc, management science, aneuryzma, kulturace, DM (zkr.), medicinizace, epifenomenalismus, distorze - daňová, výchovné vyučování, psychoimunologie, edukace ve třídě, psychometrika, psychické ekvilibrium, teselace, individuace, prediktabilita, čiření, Prizonizace, edukostrategie, edukační instituce, kognitivní procesy, Addisonova nemoc, psychogeneze, sofistikace, aktuální geneze, operacionalistický, interakční edukace, genetická epistemologie, epigeneze, pedagogická interakce, logopedická intervence, formování identity, genetická kognitivní metody, bronchiektazie, hypacusis perceptiva profesionalis, standardnost, psychosociální klima školy, mentální stres, bioakumulace, G-proteiny, dekrepitace, degradace intelektu, organická psychická porucha, traumatická krize, deindividualizace, tylakoid, kalmodulin, sociální psychologie, biokoncentrace, akcelerační funkce, nitrocementace, tacitní znalost, reengineering, adaptaceKnihy

Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Doprovázení v ošetřovatelství II -- autor: Špirudová Lenka
Proces změny v dynamické psychoterapii a psychoanalýze -- autor: Poněšický Jan
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve -- autor: Vörösová Gabriela

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2260
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz