Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

viktimizace, psychosomatika, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), brain fog (angl.), Ostravský dospozitiv, gerontogeneze, sakralizace, sociální komunikace, TKF zkratka ve zdravotnictví, institucionalizace, manager, psychologický marker, postviktimizační, socioprocesuální, kinesiotaping, entropie, homeobox, biomorfismus, kaspázy, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, init, nonkognitivní vlastnosti, voluntarizace, File descriptor, systemd, PID, STIP zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, hypotymní člověk, detox v medicině, poznávací procesy člověka, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, objektifikace, behaviorální konfirmace, ripping, skaní, pedeutocentrismus, transdukce, biologické indispozice edukace, multimodální terapie Lazaruse, teorie mentalizace, neurogeneze, monetizace, refeeding syndrome (angl.), destalinizace, desikace, socializace osobnosti, thanatopsychologie, nonkognitivní, biosyntéza v psychologii, metacognitive skills, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, tychismus, kritické myšlení, kapilaritida, edukativní psychologie, sur lie, biomarker, detradicionalizace, capillaritis, introspektivismus, pedagogická komunikace, škálovatelnost, Problem Solving Process (angl.)), Learning Management System (LMS), martingale, Determinanty normální osobnosti, vývojová psychologie, vernalizace, stimulologie, introspektivní, subsidiace, biodromální analýza, router, cortex cerebri (lat.), legitimizace, organizační učení, kapitalizace, dificilní docilita, postnatální debonding, debonding, Bench learning (ang. ), kolimace, master/slave, chromismus, kapacitace, pinocytóza, exocytóza, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, edukativní a sociální zanedbanost, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, pracovní prostředí a psychosomatika, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, osobnost a jeji poznavani, Výkonnost a kariéra, hyperkinetické závady a poruchy, adaptační reakce pasivní, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, náladovost člověka, myšlení a kreativita, emoce, aging, Koláček Štěpán (1930-2011), koncepční (ideativní) apraxie, psychologie biologická, edukativní, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, výkonnost lidské paměti, monomanická fixace, talenty a jejich třídění, hodnotové orientace (typy), Styly a strategie vyučování a učení, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), sebereflexivita, mobilita, psychologické poradenství ve školství, posuzovací stupnice (škály), výhova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, out placement, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Úvod do patopsychologie, výchova problémových dětí, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, poznávání dificilit, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Historie psychologických aktivit ve školství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, studijní a profesní poradenství, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, kreativní a talentované osoby, postliminalita, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, deficientní mentalizace, osobnost učitelů, mentalizace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, pozice a role ve skupinách, vývoj, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, Glasser William, Jung, Švancara Josef, školní výkonnost, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, schopnosti a nadání, Famile a persona, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, novověká filozofie, Filozofie, škola a její formativní vlivy, pozornost, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, delegace konfliktu, desidentifikace, optimalizace, organicizmus, okluze, nitrifikace, multiprocessing, mumifikace, parageneze, paralelizmus, polarízace, psychika, planace, percepce, patopsychologie, minerál, maritimita, kauza, kognitivní, katageneze, ireverzibilita, introjekce, kolonizace, konsolidace, kryoplanace, logika, kryogeneze, koroze, kontrarevoluce, psychodiagnostika, psychofyzika, surveillance, tektogeneze, subfertilita, speciace, socializace, teleologie, triáda, industrializace, terminologizace, benchmarking, exfoliace, ulmifikace, sklerotizace, simulace, reakce, regelace, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, relaxace, reverzibilní, senescence, senzomotorika, semióza, sedimentace, sapientace, intervence, integrace, diseminace, emoce, dieta, diagram, dezertifikace, diageneze, endocytóza, enkulturace, extinkce, faktor, explanace, exhalace, etnogeneze, depergelace, bioturbace, akulturace, anaerobní, akomodace, akmé, adjustace, anamorfóza, antecedence, autostabilní, bioklimatologie, autolýza, antropogeneze, antioxidace, fluoristat, fosforylace, hypogenní, chemikálie, hydrometalurgie, hormon, gratifikace, iatrofyzika, identifikace, inflace, inhibice, indukce, indikátor, imprinting, globalizace, gerontopsychiatrie, frakce, gelivace, fotosyntéza, fotoreprodukce, fosilizace, geneze, geodemografie, geotermika, germinace, geochemie, geofyzika, geodynamika, palingeneze, histogeneze, kortikální dysartrie, kognitivní imperativ, scapegoating process, zadržená smrt, edukační realita, separační proces, mind mapping (angl.), sanogeneze, univerzálie, abstrakce, normalizovat, kosmochemie, tanatogeneze, fyzioplastický, deteritorializace, psychosociální klima školy, hypacusis perceptiva profesionalis, standardnost, logopedická intervence, pedagogická interakce, formování identity, genetická kognitivní metody, prediktor, komputace, pedoturbace, rhinosinusitis, psefologie, obdukce, emanace, dynamické ekvilibrium, patinace, biologická psychologie, konstelovaný komplex, psyché (řec.), disequilibrace, Life Span Socialization (angl.), dominus litis, second brain, kognitivní funkce, Beyle Henri Marie (1783-1842), bioremediace, aktivizace, edukační interakce, glotogonie, žákovské portfolium, glotogeneze, kognice, periodogram, vizuomotorika, renderování, bazální stimulace, kognitivní blok, sociální konflikt, diverzifikace, projektový management, aktuální geneze, sofistikace, prediktabilita, čiření, edukostrategie, kognitivní procesy, individuace, edukační instituce, epifenomenalismus, medicinizace, komunikace auditivní, paralogie, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, poissonovský, teselace, výchovné vyučování, sociální izolace, facilitátor, opsonizace, proteokatabolismus, orwo, elektrothermie, sekundární viktimizace, psychoimunologie, distorze - daňová, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, inverzní, socializace kognitivní, socializace emotivní, nitrocementace, akcelerační funkce, reengineering, tacitní znalost, kalmodulin, biokoncentrace, bioakumulace, interakční edukace, operacionalistický, epigeneze, genetická epistemologie, mentální stres, tylakoid, dekrepitace, aneuryzma, management science, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, regionalistika, Addisonova nemoc, organická psychická porucha, degradace intelektu, deindividualizace, traumatická krize, psychogeneze, adaptaceKnihy

Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Vybrané stati II. -- autor: Solovjov Vladimír
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces -- autor: Mulák Jiří
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte -- autor: Stárek Lukáš

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2425
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz