Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

exocytóza, pinocytóza, kolimace, Bench learning (ang. ), kapitalizace, kapacitace, master/slave, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), legitimizace, chromismus, organizační učení, dificilní docilita, destalinizace, desikace, socializace osobnosti, neurogeneze, monetizace, refeeding syndrome (angl.), postnatální debonding, debonding, pedagogická komunikace, introspektivismus, martingale, Learning Management System (LMS), entropie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, kinesiotaping, homeobox, biomorfismus, init, PID, voluntarizace, nonkognitivní vlastnosti, File descriptor, systemd, kaspázy, objektifikace, vernalizace, vývojová psychologie, Problem Solving Process (angl.)), škálovatelnost, router, biodromální analýza, behaviorální konfirmace, introspektivní, stimulologie, subsidiace, teorie mentalizace, skaní, psyché (řec.), konstelovaný komplex, aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, biologická psychologie, dynamické ekvilibrium, bioremediace, Life Span Socialization (angl.), disequilibrace, patinace, bazální stimulace, sociální konflikt, glotogeneze, kognice, periodogram, emanace, glotogonie, žákovské portfolium, diverzifikace, projektový management, renderování, vizuomotorika, Beyle Henri Marie (1783-1842), kognitivní funkce, sur lie, nonkognitivní, edukativní psychologie, biomarker, detradicionalizace, thanatopsychologie, biologické indispozice edukace, ripping, pedeutocentrismus, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, capillaritis, kapilaritida, delegace konfliktu, desidentifikace, second brain, dominus litis, tychismus, idiognoze, kritické myšlení, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, socioprocesuální, postviktimizační, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchova tvořivosti, charakter a jeho utváření, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Švancara Josef, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, školní výkonnost, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, deficientní mentalizace, mentalizace, osobnost učitelů, osobnost dítěte, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Filozofie, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Jung, Glasser William, poznávací procesy člověka, detox v medicině, MBCT zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, hypotymní člověk, pedagogicko psychologické výzkumy, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, sociální komunikace, institucionalizace, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, brain fog (angl.), viktimizace, psychosomatika, manager, psychologický marker, sakralizace, gerontogeneze, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, metoda pozorování v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, vývoj, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, saturace potřeb v rodině, Edukace, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, obdukce, abstrakce, koroze, kryogeneze, kontrarevoluce, konsolidace, kolonizace, kryoplanace, logika, mumifikace, multiprocessing, minerál, maritimita, kognitivní, kauza, inflace, indukce, indikátor, imprinting, inhibice, integrace, katageneze, ireverzibilita, introjekce, intervence, nitrifikace, okluze, regelace, relaxace, reakce, psychosomatický, psycholingvistika, reverzibilní, sapientace, senzomotorika, senescence, semióza, sedimentace, psychogenní, psychofyzika, paralelizmus, parageneze, organicizmus, optimalizace, patopsychologie, percepce, psychodiagnostika, psychika, polarízace, planace, identifikace, iatrofyzika, diageneze, diagram, dezertifikace, depergelace, bioturbace, dieta, diseminace, etnogeneze, enkulturace, endocytóza, emoce, bioklimatologie, autostabilní, akulturace, akomodace, akmé, adjustace, anaerobní, anamorfóza, autolýza, antropogeneze, antioxidace, antecedence, exhalace, explanace, germinace, gerontopsychiatrie, geotermika, geochemie, geofyzika, globalizace, gratifikace, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, geodynamika, geodemografie, fosforylace, fluoristat, faktor, extinkce, fosilizace, fotoreprodukce, geneze, gelivace, frakce, fotosyntéza, simulace, sklerotizace, mentální stres, genetická epistemologie, bioakumulace, biokoncentrace, akcelerační funkce, epigeneze, interakční edukace, pedagogická interakce, aktuální geneze, sofistikace, operacionalistický, nitrocementace, reengineering, deindividualizace, traumatická krize, psychogeneze, Addisonova nemoc, organická psychická porucha, degradace intelektu, tacitní znalost, kalmodulin, tylakoid, dekrepitace, logopedická intervence, standardnost, kortikální dysartrie, kognitivní imperativ, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, mind mapping (angl.), sanogeneze, univerzálie, normalizovat, kosmochemie, tanatogeneze, edukační realita, fyzioplastický, genetická kognitivní metody, formování identity, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, psefologie, rhinosinusitis, deteritorializace, komputace, prediktor, pedoturbace, regionalistika, management science, proteokatabolismus, opsonizace, orwo, histogeneze, palingeneze, sociální izolace, facilitátor, psychické ekvilibrium, inverzní, sekundární viktimizace, elektrothermie, terminologizace, industrializace, surveillance, subfertilita, speciace, socializace, tektogeneze, teleologie, benchmarking, exfoliace, ulmifikace, triáda, edukace ve třídě, psychoimunologie, paralogie, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, socializace kognitivní, socializace emotivní, aneuryzma, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, poissonovský, medicinizace, individuace, teselace, výchovné vyučování, distorze - daňová, edukační instituce, kognitivní procesy, epifenomenalismus, čiření, prediktabilita, edukostrategie, adaptaceKnihy

Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces -- autor: Mulák Jiří
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Osvětimský proces -- autor: Hessová Annette
Proces -- autor: Kafka Franz

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2335
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz