Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Determinanty normální osobnosti, martingale, cortex cerebri (lat.), legitimizace, chromismus, Learning Management System (LMS), škálovatelnost, router, vernalizace, vývojová psychologie, Problem Solving Process (angl.)), master/slave, kapacitace, postnatální debonding, dificilní docilita, debonding, pedagogická komunikace, introspektivismus, organizační učení, kapitalizace, pinocytóza, exocytóza, kolimace, Bench learning (ang. ), biodromální analýza, subsidiace, voluntarizace, socioprocesuální, nonkognitivní vlastnosti, File descriptor, systemd, postviktimizační, brain fog (angl.), viktimizace, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, PID, init, objektifikace, behaviorální konfirmace, introspektivní, stimulologie, kaspázy, biomorfismus, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, homeobox, refeeding syndrome (angl.), monetizace, Life Span Socialization (angl.), bioremediace, disequilibrace, patinace, dynamické ekvilibrium, Beyle Henri Marie (1783-1842), kognitivní funkce, delegace konfliktu, desidentifikace, second brain, dominus litis, biologická psychologie, konstelovaný komplex, projektový management, diverzifikace, renderování, vizuomotorika, žákovské portfolium, sociální konflikt, bazální stimulace, psyché (řec.), aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, tychismus, idiognoze, pedeutocentrismus, ripping, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, skaní, teorie mentalizace, destalinizace, desikace, socializace osobnosti, neurogeneze, thanatopsychologie, nonkognitivní, kritické myšlení, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, kapilaritida, capillaritis, sur lie, edukativní psychologie, biomarker, detradicionalizace, psychosomatika, gerontogeneze, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, deficientní mentalizace, mentalizace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, charakter a jeho utváření, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, škola a její formativní vlivy, pozornost, kreativní a talentované osoby, edukativní, postliminalita, Famile a persona, schopnosti a nadání, psychologie biologická, koncepční (ideativní) apraxie, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, Koláček Štěpán (1930-2011), aging, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, institucionalizace, sociální komunikace, manager, psychologický marker, sakralizace, TKF zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, hypotymní člověk, detox v medicině, poznávací procesy člověka, MBCT zkratka ve zdravotnictví, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Glasser William, Jung, vývoj, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, hlubinná psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, školní výkonnost, Švancara Josef, předmět pedagogické psychologie, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, saturace potřeb v rodině, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, glotogonie, glotogeneze, kryoplanace, logika, kryogeneze, koroze, kontrarevoluce, maritimita, minerál, okluze, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, konsolidace, kolonizace, inhibice, integrace, inflace, indukce, indikátor, intervence, introjekce, kognitivní, kauza, katageneze, ireverzibilita, optimalizace, organicizmus, reverzibilní, sapientace, relaxace, regelace, reakce, sedimentace, semióza, sklerotizace, simulace, senzomotorika, senescence, psychosomatický, psycholingvistika, percepce, patopsychologie, paralelizmus, parageneze, planace, polarízace, psychogenní, psychofyzika, psychodiagnostika, psychika, imprinting, identifikace, diagram, dieta, diageneze, dezertifikace, depergelace, diseminace, emoce, exhalace, etnogeneze, enkulturace, endocytóza, bioturbace, bioklimatologie, akulturace, anaerobní, akomodace, akmé, adjustace, anamorfóza, antecedence, autostabilní, autolýza, antropogeneze, antioxidace, explanace, extinkce, gerontopsychiatrie, globalizace, germinace, geotermika, geochemie, gratifikace, hormon, iatrofyzika, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, geofyzika, geodynamika, fosilizace, fosforylace, fluoristat, faktor, fotoreprodukce, fotosyntéza, geodemografie, geneze, gelivace, frakce, socializace, speciace, sofistikace, aktuální geneze, operacionalistický, interakční edukace, epigeneze, pedagogická interakce, logopedická intervence, formování identity, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, standardnost, genetická epistemologie, mentální stres, tylakoid, kalmodulin, dekrepitace, degradace intelektu, organická psychická porucha, tacitní znalost, reengineering, bioakumulace, biokoncentrace, akcelerační funkce, nitrocementace, genetická kognitivní metody, psefologie, kosmochemie, normalizovat, tanatogeneze, sanogeneze, mind mapping (angl.), univerzálie, abstrakce, kognice, periodogram, emanace, obdukce, kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, komputace, prediktor, pedoturbace, rhinosinusitis, deteritorializace, fyzioplastický, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, edukační realita, deindividualizace, traumatická krize, facilitátor, elektrothermie, sociální izolace, opsonizace, proteokatabolismus, sekundární viktimizace, inverzní, distorze - daňová, psychoimunologie, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, orwo, histogeneze, teleologie, triáda, tektogeneze, surveillance, subfertilita, ulmifikace, exfoliace, palingeneze, terminologizace, industrializace, benchmarking, výchovné vyučování, teselace, socializace konativní, socializace behaviorální, socializace emotivní, socializace kognitivní, paralogie, kulturace, aneuryzma, psychogeneze, Addisonova nemoc, regionalistika, management science, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, prediktabilita, čiření, implicitní paměť, poissonovský, medicinizace, epifenomenalismus, adaptaceKnihy

Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces -- autor: Mulák Jiří
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Proces -- autor: Kafka Franz
Osvětimský proces -- autor: Hessová Annette

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2383
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz