Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

zákon identity (totožnosti) logického myšlení, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, entropie, kinesiotaping, homeobox, Koffka Kurt, init, PID, psychologie puberty, psychologie adolescence, nonkognitivní vlastnosti, soket, systemd, File descriptor, biomorfismus, kaspázy, router, biodromální analýza, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Vorwickelova typologie učitelů, adaptační metody a techniky, fáze sociální komunikace, subsidiace, behaviorální konfirmace, objektifikace, introspektivní, stimulologie, konstrukt, voluntarizace, socioprocesuální, erudice řešením problémů, vědomosti, percepčně motorické učení, aplikované (užité, deficit spánku a odpočinku, duševno, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, představivost, memoria a její typy, problémové děti a mládež, formativní vlivy člověka, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, familiární milieu, efekt ukotvení v psychologii, Ravenův test inteligence, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, postviktimizační, brain fog (angl.), viktimizace, psychosomatika, manager, evaluace dětí v mateřských školách, Kačáni Vladislav, psychologický marker, gerontogeneze, vnímání, city v lidském životě, nonkognitivní, thanatopsychologie, sur lie, edukativní psychologie, detradicionalizace, biomarker, biologické indispozice edukace, multimodální terapie Lazaruse, teorie mentalizace, neurogeneze, skaní, ripping, transdukce, pedeutocentrismus, capillaritis, kapilaritida, Neisser Ulric, Demokritos (460-370 př.n.l.), Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), desidentifikace, dominus litis, second brain, delegace konfliktu, tychismus, metacognitive skills, kritické myšlení, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, socializace osobnosti, perseverace myšlení, cortex cerebri (lat.), Determinanty normální osobnosti, legitimizace, chromismus, kapacitace, master/slave, martingale, Learning Management System (LMS), vernalizace, volní složka osobnosti, vývojová psychologie, Problem Solving Process (angl.)), škálovatelnost, pinocytóza, exocytóza, introspektivismus, pedagogická komunikace, refeeding syndrome (angl.), monetizace, desikace, destalinizace, debonding, postnatální debonding, Bench learning (ang. ), kolimace, kapitalizace, organizační učení, dificilní docilita, memoria (paměť) a její poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace nonverbální, bezpečnost práce, komunikace sociální, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, únava, únava a vyčerpání, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, tvořivost (kreativita), výchova a učení, mládí, sebevýchova, středověká psychologie, pozorování, postoje a vztahy, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, DIFICILITY chování a prožívání dětí, závady a poruchy řeči, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, metakognice ve školství, životní strategie, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, city zaměřené na vnější svět, nálady člověka, vývojové období batolete, mladší školní věk (prepuberta), profesní psychologické poradenství, hodnocení dětí v mateřských školách, sebehodnocení, stáří jako vývojová etapa, pubertální stadium vývoje, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, genderové problémy člověka, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, výsledky učení (vědomosti, vyučování, druhy učení, edukace hodnot, patopsychologie ve školství, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, senzitivita s intropunitivitou, will (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, asocianistická psychologie, personalismus a charakterologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, celostní a tvarová psychologie, memory (angl.), osobnost v psychologii, Disease, role ve skupině, mental well-being (angl.), psychodidaktika, working environment (angl.), didaktika a psychodidaktika, sociální komunikace, TKF zkratka ve zdravotnictví, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), motorika člověka, MBCT zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sebevzdělávání, normální novorozeně, duševní zdraví člověka, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, životní styl, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, zdraví, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, předškolní dítě, vývoj jedince, batole (toddler), prepubescence, postpubescence, dospívání, edukační psychologie, autokognice a self-management, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), interview (rozhovor), agrese a šikana, handicapované děti, kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), organicizmus, parageneze, optimalizace, okluze, mumifikace, nitrifikace, paralelizmus, patopsychologie, psychodiagnostika, psychofyzika, psychika, polarízace, percepce, planace, multiprocessing, minerál, kognitivní, kolonizace, kauza, katageneze, introjekce, ireverzibilita, konsolidace, kontrarevoluce, logika, maritimita, kryoplanace, kryogeneze, koroze, psychogenní, psycholingvistika, triáda, ulmifikace, teleologie, tektogeneze, surveillance, syntéza, exfoliace, heuristický, serotonin, palingeneze, terminologizace, industrializace, benchmarking, subfertilita, speciace, reverzibilní, sapientace, relaxace, regelace, psychosomatický, reakce, sedimentace, semióza, sklerotizace, socializace, simulace, senzomotorika, senescence, intervence, integrace, diagram, dieta, diageneze, dezertifikace, bioturbace, depergelace, diseminace, emoce, exhalace, explanace, etnogeneze, entropie, endocytóza, enkulturace, bioklimatologie, autostabilní, anaerobní, analýza, akulturace, akomodace, adjustace, akmé, anamorfóza, antecedence, asociace, autolýza, asimilace, antropogeneze, antioxidace, extinkce, faktor, hypogenní, chemikálie, hydrometalurgie, hormon, globalizace, gratifikace, iatrofyzika, identifikace, inflace, inhibice, indukce, indikátor, imprinting, gerontopsychiatrie, germinace, fotosyntéza, frakce, fotoreprodukce, fosilizace, fluoristat, fosforylace, gelivace, geneze, geochemie, geotermika, geofyzika, geodynamika, geodemografie, histogeneze, orwo, separační proces, zadržená smrt, edukační realita, fyzioplastický, komputace, deteritorializace, scapegoating process, bukanýr, tanatogeneze, kosmochemie, sanogeneze, mind mapping (angl.), kortikální dysartrie, kognitivní imperativ, prediktor, pedoturbace, standardnost, psychosociální klima školy, logopedická intervence, pedagogická interakce, sofistikace, aktuální geneze, hypacusis perceptiva profesionalis, bronchiektazie, Mozartův efekt, rhinosinusitis, psefologie, genetická kognitivní metody, formování identity, normalizovat, univerzálie, psyché (řec.), konstelovaný komplex, projekce v psychologii, aktivizace, kognitivní blok, edukační interakce, biologická psychologie, dynamické ekvilibrium, bioremediace, Beyle Henri Marie (1783-1842), Life Span Socialization (angl.), disequilibrace, patinace, bazální stimulace, sociální konflikt, kognice, koherence, periodogram, emanace, abstrakce, obdukce, glotogeneze, glotogonie, projektový management, diverzifikace, renderování, vizuomotorika, žákovské portfolium, operacionalistický, interakční edukace, Prizonizace, prediktabilita, edukostrategie, kognitivní procesy, individuace, edukační instituce, čiření, epifenomenalismus, komunikace auditivní, paralogie, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, medicinizace, poissonovský, teselace, výchovné vyučování, facilitátor, elektrothermie, dificility, sociální izolace, proteokatabolismus, opsonizace, sekundární viktimizace, inverzní, psychoimunologie, distorze - daňová, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, psychometrika, socializace kognitivní, socializace emotivní, reengineering, nitrocementace, tacitní znalost, kalmodulin, dekrepitace, tylakoid, akcelerační funkce, sociální psychologie, genetická epistemologie, epigeneze, mentální stres, bioakumulace, biokoncentrace, G-proteiny, degradace intelektu, aneuryzma, management science, DM (zkr.), kulturace, socializace konativní, socializace behaviorální, regionalistika, Crohnova nemoc, deindividualizace, organická psychická porucha, traumatická krize, psychogeneze, Addisonova nemoc, adaptaceKnihy

Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Odvaha -- autor: Róna Jaroslav
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve -- autor: Vörösová Gabriela
Doprovázení v ošetřovatelství II -- autor: Špirudová Lenka

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2256
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz