Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, starořečtí myslitelé, novověká psychologie, komunikace nonverbální, únava, adaptace člověka v náročných situacích, bezpečnost práce, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, psychosomatická tenze u dětí, stresy a psychická traumata na školách., rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, anormativni chovani dětí, zdraví, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, drogové a jiné závislosti dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, školy podporující zdraví, volba a výběr povolání a studia, vyučování, city zaměřené na sebe, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, burnout efekt, sebevědomí a jeho poruchy, Submisivní a intropunitivní chování, patopsychologie ve školství, persona a její poznávání, vůle a jednání člověka, pubertální stadium vývoje, stáří jako vývojová etapa, mladší školní věk (prepuberta), vývojové období batolete, duševní pohoda, kojenecké období vývoje, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, výchova a učení, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, novorozenecké období vývoje dítěte, genderové problémy člověka, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, osobnost v psychologii, potřeby, will (angl.), personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, Motives (angl.), motorika člověka, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, behaviorismus a reflexologie, asocianistická psychologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, healthy lifestyle, Disease, kreativita (tvořivost), psychologické vědy, myšlení a jeho závady a poruchy, představivost, normální a abnormální osobnost, pozornost a její závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, sanity (angl.), normality (angl.), health (angl.), accident, psychodidaktika, intropunitivní osoby, didaktika a psychodidaktika, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, psychometrika, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), agrese a šikana, handicapované děti, vývoj jedince, autokognice a self-management, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, normální novorozeně, normální prenatální vývoj a porod, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, předškolní dítě, batole (toddler), talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, dospívání, prepubescence, perinatální období vývoje, dospělost, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, perinatalita, psychometrika, Lehká (mírná) subnorma intrelektu, děti s handicapem, syndrom vyhoření (burnout), psychologie zdraví a nemoci, sebepoznávání a sebeřízení, psychická mikrotraumata studentů, psychologie ontogenetická, výchova a její zkoumání, úspěšné studium, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, akademické stresy, duševní traumata ve školství, přizpůsobovací metody a techniky, pedagogicko psychologické výzkumy, psychologie humanistická, psychologie duchovědná (rozumějící), autodidakce (sebevzdělávání), metody psychologie, snahy (tendence), metakognoce, učební strategie, vývoj poznávání dětí ve školní edukaci, sociální psychologie školy, vlivy specifiky národní a dobové kultury, výběr a rozmísťování pracovníků, psychologie kognitivní, sociální psychologie rodiny, motivace sociální, Vlivy mimorodinného a mimoškolního prostředí, sociální komunikace a interakce, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, citové závady a poruchy, adaptivní chování a prožívání, vývoj, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, Dotazník funkčnosti rodiny, hlubinná psychologie, Kerchensteiner Georg, Švancara Josef, Aristotelés (384-322 př.n.l.), předmět patopsychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, sociální determinace v rodině, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Foglar Jaroslav, pracovní kariéra, vývojová etapa puberty, růst lidského jedince, vývojové stadium prepuberty, vývojová etapa puberty, vývojové stadium počínající dospělosti, vývojové stadium středního věku, vývojové stadium zralé dospělosti, ontogenetická stadia lidského jedince, genialita a tvořivost, vrozené dispozice a poruchy, pasivní adaptační reakce, získané zdravotní závady a poruchy člověka, vztahy učitelek a učitelů a žáků, dějiny psychologie, postmoderní sociologizující směr psychologie, vývojové stadium dlouhověkosti, vývojové stadium předškolní, profesní psychologické poradenství, intelektové závady a poruchy, ES zkratka v humanitních vědách, Tardieu (Ambroise) syndrom, sociální kognice a percepce, sebehodnocení, zdravý životní styl, psychologie vyučování a výchovy, abnormální chování a prožívání člověka, kognitivismus v psychologii, normální osobnost člověka, citové procesy a stavy člověka, ADLER Alfred, porod, psychosomatické tenze u dětí, sociálně a pedagogicky anormativní děti, duchovědný směr v psychologii, individuální psychologie Alfreda Adlera, humanistická koncepce v psychologii, nemoc (morbus), příčiny závad a poruch zdraví, psychologie v péči o zdraví, osobnost a zdraví, pedagogicko psychologická poradenská péče, posuzování pracovníků, stres člověka a choroby, činitelé pracovního prostředí, agresivní a extrapunitivní chování, mentální subnormalita, škála pro hodnocení pracovníků, podmínky tvořivosti, řešení výrobních nástrojů, Psychologické aspekty při řešení výrobních nástrojů, normalita osobnosti, pozorování při verbální komunikaci, klasifikace psychických jevů, historie výchovného poradenství, intropunitivní zaměření osobnosti, psychologické vysokoškolské poradenství, pozorování při nonverbální komunikaci, pozorování v zátěžových situacích, syndrom profesního vyhoření, sociální determinace psychiky, konfliktní situace, faktory pracovního prostředí, pracovní výkon člověka, pracovní činnosti, normalita a abnormalita osobnosti, problémové děti a mládež, deprivující, aktualizační tendence, traumatická krize, reviktimizace, primární viktimizace, hyperarousal, retraumatizace, syndrom opuštěného hnízda, jáství, stigmatizované nemoci, večerní pessima, kefalea, hyperthyreoza, sociální učení, hédonické tendence, katarzní afekt, egodystonická sexuální orientace, puerperální, grafomotorika, anxiogenní, emoční inkontinence, psychoimunologie, allopsychická orientace, zoopsychologie, zdraví, egodystonická sexuální orientace dívek, porucha sexuálního vyzrávání, sociopatie, disabilita, benjamin fenomen, generalizovaná úzkostná porucha, asocianismus, kumulovaná krize, vigilambulantní chování, antistresové programy, intrusions, skupinové vědomí, postabortivní syndrom, retroreflektor, autoprojekce, flashbacky, psychická konstrikce, antiepileptikum, duševní hygiena, domestic violence (angl.), paravoltiž, terciární psychická traumatizace, kvartérní psychická traumatizace, funkční normalita, bilanční diagnostika, quoad restitutionem, sociální klima ve škole, socioterapie, telefonní skatologie, chronická bolest, psychogenní algie, mentální stres, androgynie, Conduct Disorder, katexe, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, aktuální geneze, assessment (angl.), psychické ekvilibrium, edukace represivní, paranoia, perseverance, psychiatrie, oniomanie, okazionalizmus, libido, mikrotrauma, psychodiagnostika, psychofyzika, psychotronika, puberta, psychotik, psychosomatický, psychogenní, psycholingvistika, konzistence, infantilizmus, brainwashing, deprivovaný, autosugesce, autoregulace, alergie, autizmus, determinant, elektrošok, hypnabilita, image, grafologie, gerontopsychiatrie, euforie, frenologie, relaxace, somatizace, etnická menšina, intropunitivní reakce, maladaptivní profesní a studijní orientace, dificility, flash back, psychoticismus, neuroticismus, artefiletika, manický trias, novoklasicismus, dispozice v psychologii, kandaulismus, sekundární viktimizace, buffering effect, egopatogenie, peptický vřed, centering, suicidium, trauma, sugestopedie, sugesce, spiritualizmus, stupor, ventil, wellnesscentrum, konstituční, ontogenetická psychologie, respitní, anxiozita, trichotilomanie, cyklotymie, choreoterapie, kariérní poradenství, perinatální stadium vývoje, netholismus, disabilities (angl.), prenatální stadium vývoje, vývojová psychologie, burnout a jeho fáze, prenatální psychologie, Avicenův pokus s beranem a vlkem, psychická traumata, interpersonální konflikt, kognitivní a učební strategie, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, temperament jako personální složka, city v lidském životě, anamnéza v psychologii, psychomotorická instabilita, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, limerence, Verny Thomas R., vnitřní dítě, destabilizovaná psychika a osobnost, doula, limerent, zvýšený neuroticismus, cortex cerebri (lat.), práce, psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, morální, defekt u člověka, labor (lat.), integrace osobnosti, normalita statistická, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, studijní maladaptace vysokoškoláků, determinanty chování a prožívání člověka, autokognice a autoregulace, psychický parvuloismus, gemelogická metoda, duševno, longevita, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, formativní vlivy člověka, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie zralé dospělosti, adultopsychologie interevia, psychický infantilismus, Ravenův test inteligence, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, encefalopatie, Malakas, mental maturity (angl.), perignóza, efektivita psychických stimulů, maskuloidní, character armoring (angl.), Caselmann Christian Theobald, faktitivní porucha, John/Joane genderová kasuistika, feminoidní, psychický diskomfort, emoční inteligence, resomatizace, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), auxiliární funkce, humanistická psychologie, asortativnost, projekce v psychologii, invulnerability (angl.), psychická mikrotraumata, abúzus alkoholu typu epsilon, emoční zátěž, Mattis dementia rating scale (MDRS), vulnerabilní stres, DIAROS, current concern (angl.), inaktivita, Meisterův dotazník HPZ, anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, Pygmalionský efekt, self conception (angl.), fundamentální atribuční chyba, reward dependence, profesiogram, life-span psychologie, desenzibilizovat, femininita, indukovaný blud, folie au deux, antibossing, antimobbing, emanace, koherence, psychologická vulnerabilita, biologická vulnerabilita, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, sekundární psychotraumatizace, autokognice, psychosomatické choroby, syndrom burnout, mutizmus, hemung, Forerův efekt, kofeinismus, posttraumatická intervenční péče, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, Amthauer Rudolf, Symptom Schecklist (SCL 90), Titchener Edward Bradford (1867-1927), Le Bon Gustav (1841-1931), introtenzivní, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), efekt perlorodky, Brentano Franz (1838-1917), sekundární vulnerabilita, optimální psychická zátěž, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Stern William (1871-1938), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), burn out syndrom, Janov Artur (nar. 1924), abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol, Yvonne

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz