Pojem psychonervová labilita

Slovo:

psychonervová labilita


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Poznatky o stavu psychonervové lability či zvýšeného neuroticismu člověka pomáhají na pracovišti zaujímat vůči osobám s touto závadou či poruchou adekvátní a správné postoje a způsoby sociální komunikace.
Zvýšený neuroticismus či zvýšenou psychosomatickou tenzi, zvýšené vnitřní napětí a psychonervovou lanbilitu identifikujeme, zjišťujeme a můžeme poznat asi u 12 % až15 % populace dětí i dospělých osob. Výskyt a intenzita této tenze je dána psychickým i tělesným stavem jedince a podmínkami sociálního (zejména rodinného, školního a pracovního) prostředí, které na člověka působí. Někdy je tato zvýšená psychická tenze podmíněna i konstitučně, organicky, geneticky.
Jde o náchylnost k častému prožívání negativních emocí (např. obav, strachu, viny, rozčilení, smutku, úzkostí), ke zvýšenému napětí, často i k celkové duševní labilitě (nevyrovnanosti), která časem může vyústit až do neurózy.
Zvýšený neuroticismus můžeme zařadit mezi specifické i nespecifické závady a poruchy chování a prožívání.
Zvýšená psychosomatická tenze může být podmíněna a zapříčiněna buď primárně psychogenně, resp. sociogenně, nebo primárně neurobiologicky, organicky. Míra podmínění a zapříčinění diatézou (genetickými, vrozenými dispozicemi, náchylnostmi a sklony) se stále diskutuje.
Výskyt a intenzita zvýšeného neuroticismu jsou tedy dány psychickým i tělesným stavem nebo nežádoucími podmínkami sociálního a edukativního prostředí, které na člověka působí.
Konkrétní projevy (symptomy, příznaky) psychické tenze jednotlivého člověka:
stěžuje si na bolesti hlavy (cefalgie), nohou, břicha, zad, mívá žaludeční potíže, návaly na zvracení, stěžuje si na závratě, má pocity slabosti, (to vše při negativních medicínských nálezech), zadrhává v řeči, zakoktává se (balbuties), mění často barvu v obličeji, mívá návaly krve, skvrny v obličeji, snadno zbledne, má zálibu v pocitech bolesti (patofilie), zvýšeně se potí (hyperhidrosis), mívá chvění, třes (tremor) rukou, hlasu,
přecitlivěle reaguje na neúspěch, bývá často lítostivý, plačtivý (lakrimózní), snaží se být vždy potichu, má záškuby v obličeji, pohazuje rukou, ramenem, pokašlává, posmrkává, aniž je nachlazen, mne si často ucho, bradu, kroutí si vlasy, poštipuje se, mne si ruce v klíně, cucá si palec, je nadměrně pečlivé, důkladné až úzkostlivě puntičkářské, často se zasní a je duchem nepřítomné, vidí často fantastické předměty, má špatnou základní životní náladu (vypadá nespokojeně), trpívá dysmorfofobií (tísnivě prožívá svůj vzhled a jeho změny), je zvýšeně duševně zranitelné, citově strádá (je emočně deprivované nebo subdeprivované), je nejisté při jednání s cizími lidmi, mívá strach (fobie) z běžných věcí (např. z výšky, samoty, tmy, zvířat), obtížně se přizpůsobuje v těžších situacích (má sníženou frustrační toleranci), mívá sklon k alexitymii (ke snížené schopnosti a dovednosti rozumově, kognitivně správně klasifikovat, chápat a vůlí ovládat své emoce, na emoční podněty reaguje výrazněji tělesnými pocity než pocity duševními), má pocity nedostačivosti, trapnosti, vnitřního chvění a chaosu, trpí trémou, stavy úzkosti a strachy z posuzování druhými lidmi.
Pro odbornou diagnózu zvýšené psychické a somatické (psychosomatické) tenze (neuroticismu) kvalifikovaným odborníkem (např. klinickým psychologem, psychiatrem), není nutno, aby člověk vykazoval všechny vyjmenované příznaky.
Etiologie mnoha neurotických onemocnění odhaluje často vliv nežádoucích, stresujících a frustračních situací v rodině, nevhodné a nesprávné rodinné výchovy, zejména v nejranějším období života Vážnější než zvýšená psychická tenze, která patří mezi pouhé závady (dificility) jsou také
emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství (např. separační úzkostná porucha v dětství, fobická úzkostná porucha v dětství, sociální úzkostná porucha v dětství, porucha sourozenecké rivality tj. emoční porucha se začátkem specifickým pro dětství, projevující se u dítěte abnormálně silně negativními pocity k bezprostředně mladšímu sourozenci, regresí, výbuchy vzteku, dysforií (emoční rozladou, rozmrzelostí), narušením spánku, opozičním chováním nebo chováním vynucujícím si maximální pozornost rodičů, přičemž porucha trvá nejméně čtyři týdny a začíná do šesti měsíců po narození bezprostředně mladšího sourozence), poruchy sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství a v adolescenci, např. elektivní mutismus tj. mluvní negativismus, situační a dočasné výběrové mlčení, obranná reakce, odmítnutí komunikovat s určitými konkrétními lidmi nebo v určitém sociálním prostředí (např. ve škole) za některých okolností, reaktivní porucha příchylnosti v dětství tj. porucha sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství a projevující se silně protichůdnými nebo ambivalentními sociálními reakcemi, nedostatečnou emoční reaktivitou, odtažitými, bázlivými, zvýšeně ostražitými nebo agresivními reakcemi, desinhibovaná příchylnost v dětství, tj. závada či porucha sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství projevující se neschopností diferencovaně projevovat výběrové společenské vztahy, povšechně přítulné jednání, příchylné přátelské a mazlivé chování ke každému - i k cizím osobám), tikové poruchy (přechodná tiková porucha, chronická motorická nebo vokální tiková porucha, kombinovaná vokální a mnohočetná motorická tiková porucha, Tourettův syndrom (což je chronická porucha projevující se motorickými tiky, tj. nápadným mrkáním, cukáním, krčením nosu a rtů, máváním horními končetinami a vokálními tiky tj. mručením, chrochtáním, pokašláváním, vykřikováním vulgárních výrazů, často jsou i přidružené závady a poruchy pozornosti a hyperaktivita), neorganická enuréza, neorganická enkopréza, porucha příjmu jídla v útlém a dětském věku, pika v útlém a dětském věku (dítě pojídá nestravitelné látky, které mohou být i životu nebezpečné, jako je např. hlína, dřevo, vlasy, plasty, výkaly), poruchy se stereotypními pohyby, breptavost a jiné specifikované a nespecifikované poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství.
Při pedagogické práci s dětmi a mladistvými s projevy psychické tenze je často žádoucí spolupráce s výchovným poradcem školy a příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, resp. s psychiatrickou ambulancí pro děti a mladistvé, protože se tato zvýšená psychická tenze může často rozvinout až do neurotické poruchy. Děti se zvýšenou psychickou tenzí a s neurotickými poruchami vyžadují ze strany pedagogů výrazně individuální, laskavý a taktní výchovný přístup. Často je vhodná nebo dokonce nutná spolupráce se specializovanými odbornými zdravotníky (např. psychiatry, neurology).
Mezi neurotické poruchy osobnosti zařazujeme agorafobii, sociální fobii, specifické (izolované) fobie, panickou poruchu, generalizovanou úzkostnou poruchu, smíšeně úzkostnou depresivní poruchu, obsedantně kompulsivní poruchu, posttraumatickou stresovou poruchu, disociativní poruchy, somatoformní poruchy a hypochondrickou poruchu.
Předcházet zvýšenému neuroticismu i neurotickým poruchám znamená předcházet konfliktům v rodině i na pracovištích a usilovat o to, aby lidé měli adekvátní studijní, pracovní a životní aspirace a perspektivy, bez nepřiměřených pocitů nejistoty a obav, bez náhlých změn životní situace.



Některá související slova

dificilita psychosomatické pohody

Komentáře ke slovu psychonervová labilita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.



Navigace

předchozí slovo: » psychomotorika
následující slovo: » psychoneuroimunologie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2584
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz