Pojem schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole

Slovo:

schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a zatím nebylo ověřeno editorem

Význam:

SCHEMA PROJEKTU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA VYSOKÉ ŠKOLE
(např. bakalářské, magisterské):

Jméno a příjmení autora či autorky projektu: ....................................................

Adresa trvalého bydliště: ....................................................
Obor studia: ....................................................
Adresa školitelského pracoviště: ....................................................
1. Název a typ závěrečné práce: .........................................................................................................

2. Popis problému, který má být v práci řešen:
....................................................
...................................................

3. Plánované cíle závěrečné práce: ..........................................................................................................

4. Metody a postupy zpracování problematiky závěrečné práce: ............................................................................................................................................................

5. Předběžný seznam literatury: .........................................................................................................

6. Časový harmonogram zpracovávání závěrečné práce, její organizační a ekonomické zajištění: ...........................................................................................................

Souhlas vedoucího školitelského pracoviště s projektem: ......................................
............................................................................................................................................................


SCHEMA POSUDKU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Název a typ závěrečné práce:

Autor práce: ........................................................................................................

Vedoucí práce (školitel): ........................................................................................................
Název a adresa pracoviště vedoucího práce: ........................................................................................................

Recenzent (oponent) práce: .......................................................................................................
Název a adresa pracoviště oponenta (recenzenta, lektora): ...............................................
...............................................

Aktuálnost tématu práce, obsahové zaměření a formulace cíle, naplnění zadání:
1. vysoce aktuální, naplnění zadání je adekvátní, zvolené cíle jsou adekvátní a vhodné,
2. aktuální, naplnění zadání je přijatelné,
3. neaktuální, naplnění zadání a obsahové zaměření nevyhovuje.

Obtížnost a aktuálnost tématu:
1. velmi těžké a značně aktuální,
2. nesnadné a aktuální,
3. snadné, nepříliš aktuální.

Obsah teoretické části a úroveň práce s odbornými prameny (s literaturou, správnost citace):
1. odpovídá tématu a požadavkům,
2. ne zcela se týká tématu a požadavků,
3. neodpovídá tématu a požadavkům,
4. vhodnost výběru literatury,
5. dovednost ve využivání cizojazyčných literárních zdrojů (pramenů),
6. správnost používání citačních odkazů.

Struktura a rozsah teoretické práce:
1. odpovídá požadavkům,
2. jen částečně (s připomínkami) odpovídá požadavkům,
3. neodpovídá požadavkům, pro dané téma je nevhodná.

Empirická, metodologická a metodická úroveň práce:
1. správná, bez chyb a nedostatků,
2. má dílčí nedostatky (uveďte které..............),
3. nevyhovující pro vážné chyby a nedostatky.

Formální, jazyková, pravopisná, stylistická, didaktická a grafická úroveň a rozsah práce:

1. výborná (včetně prezentovaných dat, tabulek, grafů a diagramů),
2. běžná s drobnými nedostatky (uveďte příklady..........................................),
3. s vážnými chybami (uveďte......................),
nevyhovující.

Práce s literaturou, bibliografické údaje a citace v závěrečné práci:
1. vynikající, údaje a citace odpovídají platné normě,
2. odpovídající,ale s výhradami (uveďte.................. ........................
.................................................),
3. neodpovídající platné normě, nevyhovující.

Zásadní připomínky, přínos a závěry práce pro teorii a praxi (příp. i pro výuku), splnění cíle práce:
1. originální, samostatná, přínosná pro teorii i praxi, splnila stanovené cíle,
2. částečně přínosná pro teorii nebo praxi, má dílčím způsobem naplněné cíle.
3. individuální kreativní přínos nelze vymezit,
4. pečlivost a zodpovědnost práce (respektování požadavků na vypracování odborné či vědecké práce),
5. úroveň dosažení stanovených cílů práce.

Doporučení či nedoporučení práce k obhajobě:
1. práci recenzent (vedoucí, oponent) práci doporučuje k obhajobě,
2. recenzent (vedoucí, oponent) doporučuje k obhajobě s výhradami (např........................).
3. recenzent (vedoucí, oponent) práci nedoporučuje k obhajobě.

Otázky a náměty pro rozpravu při obhajobě

1.......................................................................................................
2.......................................................................................................

Celkové hodnocení závěrečné práce:

1. výborná (A)
2. velmi dobrá (B)
3. dobrá (C)
4. uspokojivá (D)
5. vyhovující (E)
6. nevyhovující (F)

Při celkovém hodnocení se přihlíží i k úrovni prezentace při obhajobě (forma, obsah, kvalita i kvantita, didaktická úroveň přednesu, dodržení stanoveného času prezentace) a k odpovědím na další připomínky a dotazy.


Autor posudku (vedoucí práce, oponent práce), jeho kvalifikace a podpis (čitelný identifikační údaj): .......................................................................................................

Datum sepsání posudku: ........................................................................................................

Příloha k posudku (stručná volná charakteristika závěrečné práce nebo detailní připomínky a další dotazy).

Knihy

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce -- autor: Katuščák Dušan
Investiční rozhodování a řízení projektů -- autor: Fotr Jiří, Souček Ivan
Lektor A. M. Píša -- autor: Macurová Naděžda
Investiční rozhodování a řízení projektů -- autor: Fotr Jiří, Souček Ivan
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce -- autor: Katuščák Dušan

Komentáře ke slovu schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem
následující slovo: » schematický
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2706
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz