Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Edukace, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do sociální psychologie, zábavy v mládí, pracovní a osobní hodnocení, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí zvýšené, osobnost revmatická či reumatoidní, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy paměti, závady a poruchy emotivity (citů, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, práce a její motivace, rozhovor jako poznávací metoda, Dotazník funkčnosti rodiny, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, Negociační pozice, tenzní situace, sociální odkazování, aktivní pozitivní imaginace, synthymie, inadekvátnost emocí, paratelické chování, empatizující inteligence, konfrontační fobie, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), parathymie, pozitivní imaginace, copingové strategie, anaforický, fáze umírání, psychologický situacionismus, intelektualizace stresu, sleeveface, symptomy normální osobnosti, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, defenzivní styl chování, proteandrismus, bazální atribuční chyba, recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, amentní stav, praotés, strange situation (angl.), preadaptace, mentální černý filtr, paradoxní nálada, psychologické intervence, situace konfliktové, efekt kobří, adaptační kapacita, Ariadnina nit, emergentní situace, emergency (angl.), postbipolární svět, sonomní, standardní situace, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), self-compassion (angl.), nestandardní situace, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, PFA zkratka v psychologii, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, emoce, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, přizpůsobování se a jeho způsoby, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, normalita a psychické zdraví, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, psychická odolnost, psychonervová labilita, tvořiví a talentovaní lidé, výkonnost lidské paměti, Zjišťování záporů řídící práce, skupina schizofrenií, sociální interakce ve skupině, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, redukované vědomí, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, axióza, ulek, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, posuzovací stupnice (škály), dotazník jako výzkumná metoda, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, ego resiling (angl.), determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychologie biologická, edukativní, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, pozornost, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, kulturní znevýhodnění, patogen - patogenní, charakter a jeho utváření, crisis management (angl.), duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, závady a poruchy jednání a vůle, prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, katatýmně humanitní psychoterapie, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Zásady a pravidla chování a jednání, In silentio et spe fortitudo nostra (lat.), repristinace, kreativní a talentované osoby, EA zkratka v psychologii, Famile a persona, schopnosti a nadání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, adaptace v náročných situacích, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, low-hopes typy, high-hopes typy, in extremis (lat.), in articulo mortis (lat.), impunitivní reakce, primární traumatizace, systematická desenzibilizace, konstruktivní konflikt, reatribuce, dominantní styl sociálního chování, stresholický, kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, pervazivní závada, hyperkinetické poruchy, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, antecendence, paramimie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, krizová intervence, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, anticipační strategie člověka, punitivita, situační krize, monitorování situace, implozivní terapie, alogodika, inovativní manažer, kontrérní myšlenky, inscenační metoda, sociální marketing, extrospekce, ad situationem, emoční stres, adaptivní manažer, paratymie, predikativní funkce, styly sociální percepce, referenční rámec, fenomén opuštěného hnízda, egalitární postoj, extrémnost postoje, allopsychická dezorientace, mapping (angl.), idylizovat, multiciplita postoje, impunitivita, emoční nepřiléhavost, projekce, robustní, pop-art, negativizmus, momentka, román, schizofrenie, tragikomedie, šlamastyka, supernulový, situační, krize, klima, dramatizovat, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, heterosugesce, humoristika, kazuistika, ironie, intervence, hystereze, transgrese, tréma, secondary appraisal, primary appraisal, buffering effect, evaluační opora, archetypální masky, kairofobie, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, casus socialis, atribuční chyba, traumatická událost, sociální kurátor, display rules, deja vu, Assessment Centre, trik, flashback, defusing, aktivní sociální učení, luxace, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, metoda STAR, anticipátor, Kobasa Suzanne, patogenní situace, primární psychická traumatizace, schodišťový fenomen (efekt), flooding therapy (angl.), indefinitistické motivační teorie, atribuce externí, Situation, emocionální gramotnost, pugnické city, Meichenbaum Donald, expoziční terapie, happy slapping (angl.), reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), intuitivní, etnografický rozhovor, nivelizující styl učení, kompetence občanské, dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), stressful life events (angl.), situační hodnota, subjektivní kvalita života, antecepce, konformní osoba, hyperkonformní osoba, hyperafiliantní osoba, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, ministresory, hyperkonformní persona, konformní persona, katastrofální, psychická eruptivita, metaučení, anticipační myšlení, tolerance k frustraci, figura a pozadí v psychologii, hyperafiliantní persona, první dojem, expresivní psaní, redefiniční schopnost a dovednost, extrémní psychická zátěž, cinemapedagogika, up to date (angl.), adultomorfní, associating (angl.), refraiming (angl.), morální dilema, disaster management (angl.), Amicus certus in re incerta cernitur., resilience image, autopsychoterapie, analýza in situ, adaptivní nevědomí, efekt atribuce, profesní prekoncept, antistresové programy, chování spontánní, retroreflektor, adrenalinový typ osobnosti, schizofrazie, efekt přihlížejícího, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, definiční paradigma, self-efficacy (angl.), alostáza, coping self efficacy (angl.), metoda patrontašky, konzistence osobnosti, skryté poznatky, individuální přístup, exogenní frustrace, proaktivní osobnost, interpersonální senzitivita, protivolní pozornost, svízelná situace, stresová tolerance, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, coping skills (angl.), normomotivovanost, reziduální stres, coping asistence (angl.), Deux ex machina., abreaktivní psychoterapie, stresogenní situace, stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, behaviorální strategie, atribuceKnihy

Krizové situace ve škole -- autor: Kovaříková Miroslava
Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Empatická a asertivní komunikace -- autor: Lošťáková Olga
První pomoc pro všechny situace -- autor: Malá Lucie, Peřan David

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz