Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, adultopsychologie první dospělosti, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, sociální klika, normalita statistická, vědomosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, formativní vlivy člověka, normalita a abnormalita osobnosti, racionalizace jako přizpůsobovací operace, negativismus jako přizpůsobovací operace, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, afekty, evaluace dětí v mateřských školách, Ostravský dospozitiv, adaptační kapacita, acting out (angl.), John/Joane genderová kasuistika, self-compassion (angl.), efekt kobří, praotés, strange situation (angl.), recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, amentní stav, normální a abnormální osobnost, memoria (paměť) a její poruchy, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), Motives (angl.), healthy lifestyle, pessimism (angl.), osobnost v psychologii, motivation (angl.), klasická hlubinná psychologie S. Freuda, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), compassion (angl.), excitement (angl.), projekční psychologické diagnostické metody, prevence ve zdravotnictví, vůle a její závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, psychoterapie ve zdravotnictví, accident, preadaptace, psychická způsobilost pro školu, role ve skupině, normality (angl.), nestandardní situace, standardní situace, ofenzivní styl chování, Avicenův pokus s beranem a vlkem, defenzivní styl chování, sleeveface, intelektualizace stresu, symptomy normální osobnosti, pozitivní imaginace, interpersonální konflikt, typologie učitelů podle Kurta Lewina, pozornost, typologie školní třídy podle G.Gereba, copingové strategie, anaforický, Geréb George, high-hopes typy, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, low-hopes typy, atitudy v sociální psychologii, fáze umírání, burnout a jeho fáze, psychologický situacionismus, Bateson Gregory, intraindividuální konflikt, prevence a její typy, postbipolární svět, emergency (angl.), bazální atribuční chyba, empatizující inteligence, konfrontační fobie, emergentní situace, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, psychologie adolescence, sonomní, Ariadnina nit, efektivita psychických stimulů, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), aktivní pozitivní imaginace, autarkie ve zvládání základních potřeb, synthymie, parathymie, kognitivní a učební strategie, sociální odkazování, Negociační pozice, paratelické chování, inadekvátnost emocí, tenzní situace, sociální atitudy, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, behaviorismus a reflexologie, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, didaktické testy, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, klientelismus a ritualizované chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, školní prostředí, vyučovací a učební styly, mládí, únava a vyčerpání, paměť člověka, Tělesné, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, únava, adaptace člověka v náročných situacích, situace konfliktové, komunikace sociální, První česká školská psychologická poradna a klinika, novorozenecké období vývoje dítěte, mladší školní věk (prepuberta), pubertální stadium vývoje, vývojové období batolete, kojenecké období vývoje, životní strategie, stáří jako vývojová etapa, perinatalita, sebehodnocení, učení sociální, sociální kognice a percepce, hry dětí předškolního věku, hodnoty, úraz (trauma), etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, výsledky učení (vědomosti, city zaměřené na sebe, persona a její poznávání, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, dospívání, prepubescence, postpubescence, perinatální období vývoje, dospělost, batole (toddler), předškolní dítě, agrese a šikana, handicapované děti, autokognice a self-management, vývoj jedince, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, vlivy přírody na duševno, seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, celostní a tvarová psychologie, personalismus a charakterologie, psychosociální zanedbanost dětí, efektivní styly učení a vyučování, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychometrika, interview (rozhovor), hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, drogové a jiné závislosti dětí, závady a poruchy řeči, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, psychologie práce a řízení, schopnosti a dovednosti, normální novorozeně, normální kojenec, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, ministresory, dificilita objemu řeči, in articulo mortis (lat.), konstruktivní konflikt, in extremis (lat.), impunitivní reakce, primární traumatizace, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, anticipační strategie člověka, punitivita, dominantní styl sociálního chování, stresholický, kognitivní rekonstrukce, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, vyhýbavé chování, panická porucha, selektivita pozornosti, benefektance, antecendence, generalizovaná úzkostná porucha, hebefrenní schizofrenie, hyperkinetické poruchy, krizová intervence, neurotický paradox, dissociativní fuga, fenomén opuštěného hnízda, referenční rámec, kontrérní myšlenky, inscenační metoda, monitorování situace, situační krize, implozivní terapie, sociální psychologie, emoční stres, sociální marketing, extrospekce, selektivní mutismus, ad situationem, alogodika, inovativní manažer, egalitární postoj, extrémnost postoje, predikativní funkce, sociální učení, styly sociální percepce, multiciplita postoje, idylizovat, adaptivní manažer, paratymie, allopsychická dezorientace, mapping (angl.), paramimie, impunitivita, robustní, román, projekce, pop-art, negativizmus, schizofrenie, situační, transgrese, tragikomedie, šlamastyka, supernulový, momentka, krize, dramatizovat, heterosugesce, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, humoristika, hystereze, klima, kazuistika, ironie, intervence, tréma, trik, secondary appraisal, archetypální masky, primary appraisal, buffering effect, evaluační opora, kairofobie, atribuční chyba, emoční nepřiléhavost, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, casus socialis, traumatická událost, sociální kurátor, display rules, flashback, deja vu, pseudomonas, Assessment Centre, defusing, Diderotův paradox, aktivní sociální učení, blokátor, luxace, situační prevence kriminality, metoda STAR, anticipátor, flooding therapy (angl.), schodišťový fenomen (efekt), expoziční terapie, Life Satisfaction Scale (LSS), happy slapping (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, Kobasa Suzanne, sekundární psychická traumatizace, primární psychická traumatizace, persuasivně orientovaný personální typ, dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), job stagnation (angl.), reflektorický styl učení, intuitivní, etnografický rozhovor, extrémní psychická zátěž, nivelizující styl učení, reflexivní styl učení, Watson John Broadus (1878-1958), stressful life events (angl.), situační hodnota, kompetence občanské, patogenní situace, indefinitistické motivační teorie, konformní persona, hyperkonformní persona, hyperafiliantní persona, první dojem, expresivní psaní, hyperprotektivní persona, hyperprotektivní osoba, dificilita rychlosti řeči, hyperkonformní osoba, konformní osoba, hyperafiliantní osoba, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, emocionální gramotnost, subjektivní kvalita života, pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, antecepce, anticipační myšlení, tolerance k frustraci, katastrofální, psychická eruptivita, metaučení, cinemapedagogika, interpersonální senzitivita, associating (angl.), up to date (angl.), refraiming (angl.), morální dilema, efekt atribuce, adultomorfní, disaster management (angl.), analýza in situ, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., Kohoutek Rudolf, profesní prekoncept, HEICS zkr., vědomí, antistresové programy, chování spontánní, retroreflektor, adrenalinový typ osobnosti, schizofrazie, efekt přihlížejícího, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, definiční paradigma, self-efficacy (angl.), autopsychoterapie, resilience image, skryté poznatky, konzistence osobnosti, individuální přístup, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, metoda patrontašky, exogenní frustrace, protivolní pozornost, svízelná situace, stresová tolerance, proaktivní osobnost, stresogenní situace, stock of knowledge at hand (angl.), reziduální stres, normomotivovanost, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), alostáza, coping skills (angl.), Deux ex machina., ratio status, behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, sugestivní psychoterapie, atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 -- autor: Přibyl Stanislav
Dětská otolaryngologie -- autor: Kuchynková Zdeňka, kolektiv
První pomoc pro všechny situace -- autor: Malá Lucie, Peřan David
Situace -- autor: Brzák Michal

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz