Pojem škála pro hodnocení pracovníků

Slovo:

škála pro hodnocení pracovníků


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

ŠKÁLA PRO HODNOCENÍ
Jméno a příjmení pracovníka:
Datum narození:
Pracoviště:
Pracovní zařazení:
Doba praxe:
Prosím, abyste vždy jednu z možných odpovědí vztahujících se na popis osobnosti pracovníka vyznačili podtržením, případně ji doplnili vhodnějším výrazem nebo udáním popisu konkrétní situace, na kterou se údaj nevztahuje. Nejste-li si jist(a), udělejte u věty otazník. V případě, že souhlasíte pouze s částí odpovědi, podtrhněte pouze tuto část. Prosíme o maximální upřímnost při poskytování údajů o pracovníkovi. Zaručujeme, že údaje nebudou zneužity, ale budou mít přísně důvěrný ráz.

1. Zájem o práci:
1 - je mimořádně hluboce osobně zainteresován a identifikován s pracovištěm (jedná vždy v zájmu pracoviště, v němž pracuje a seriozně je reprezentuje vůči veřejnosti)
2 - značně zaměřuje svůj zájem na plnění přidělených úkolů, je schopen obětovat i větší část osobních zájmů pro zájem pracoviště
3 - zajímá se o práci průměrně, pouze občas je schopen posunout do pozadí osobní zájmy před společenskými
4 - práci vykonává s minimálním zájmem
5 - je zcela bez osobního zájmu
Doplňky: (ostatní zájmy pracovníka)

2. Rozumové schopnosti:
1 - je nadprůměrně bystrý, samostatný i při osvojování nových poznatků, má velmi dobře rozvinuté nejen konkrétní, ale i abstraktní myšlení, má značně nadprůměrnou inteligenci
2 - je schopen bez velkého úsilí chápat a plnit zadané úkoly, má nadprůměrnou inteligenci a mohl by patřit mezi nejlepší pracovníky
3 - průměrně chápe novou látku a zadané úkoly, přiměřeným úsilím dosahuje dobrých výsledků, má průměrnou inteligenci
4 - je poněkud méně chápavý, málo samostatný a těžkopádný v oblasti logických myšlenkových pochodů, učí se mechanicky, má mírně podprůměrnou inteligenci
5 - má velmi těžkopádné myšlení, musí vynaložit velké úsilí, chce-li pochopit vztahy mezi jednoduchými fakty, má značně podprůměrnou inteligenci.
Doplňky:

3. Samostatnost myšlení:
1 - dovede mimořádně přesně posoudit situaci a zaujmout vlastní stanovisko
2 - dokáže samostatně myslet a mít vlastní, poměrně přesný úsudek
3 - vychází spíše z cizích názorů, dokáže je rozvíjet podle pokynů
4 - pracuje spíše podle schématu, vlastní stanovisko většinou nedokáže zaujmout
5 - v myšlení není samostatný, celkem bez vlastních názorů a hodnocení
Doplňky:

4. Jasnost a přesnost myšlení:
1 - projevuje mimořádně správné, jasné a přesné myšlení
2 - myšlenílogicky správné a přesné
3 - v zásadních věcech a souvislostech projevuje zdravý úsudek
4 - dokáže projevit vlastní úsudek jen ve velmi zásadních otázkách, spíše jen plní cizí příkazy a instrukce
5 - plní cizí příkazy a instrukce, nad prací nepřemýšlí
Doplňky:

5. Originalita myšlení (invence):
1 - je vysoce originální, má mimořádné množství dobrých nápadů
2 - projevuje dostatek samostatných a tvůrčích nápadů
3 - je průměrný v původnosti svých nápadů, původní nápady rozvíjí
4 - spíše aplikuje cizí nápady, dokáže je však obohatit vlastním podílem
5 - bez vlastních nápadů, v myšlení konformní
Doplňky:

6. Vzdělání:
1 - má vysokoškolské vzdělání
2 - zakončil střední školu s maturitou
3 - má základní školu, je vyučen v příslušném oboru
4 - ukončil základní školu, v oboru je zaučen
5 - nemá ukončené základní školní vzdělání
Doplňky:

7. Odborné vědomosti, znalosti a dovednosti:
1 - neustále zvyšuje odborné znalosti, vědomosti a dovednosti
2 - odborné znalosti, vědomosti a dovednosti zachovává na potřebné výši
3 - zůstává na znalostech, vědomostech a dovednostech dosažených ve škole
4 - je pouze zaučen
5 - bez odborných znalostí a vědomostí
Doplňky:

8. Znalost cizích jazyků:
1 - ovládá plynně slovem i písmem více jak dva cizí jazyky
2 - ovládá jeden jazyk plynně nebo dva, ale jen ústně
3 - ovládá více cizích jazyků pasivně
4 - má školní znalosti cizích jazyků
5 - nezná žádné cizí jazyky
Doplňky:

9. Všeobecná informovanost:
1 - má velmi široké zájmy a značně široké všeobecné znalosti z řady oborů lidské činnosti, velkou povšechnou informovanost včetně objektivní adekvátní informovanosti ve zvoleném oboru
2 - má širší zájmy přesahující zájem oboru, povšechně všeobecně informován
3 - běžně všeobecně informován, běžné zájmy
4 - má pouze znalosti o vlastním oboru, o jiné obory lidské činnosti se příliš nezajímá
5 - má pouze odborné znalosti bez zájmu o ostatní dění
Doplňky:

10. Počítání (v oblasti základních početních úkonů):
1 - dokáže rychle a přesně počítat s velkou vytrvalostí
2 - počítá průměrně rychle a přesně s dostatečnou vytrvalostí
3 - počítá přesně s občasnou chybou, průměrnou rychlostí
4 - při počítání je méně jistý, málo rychlý, často chybuje
5 - i jednoduché příklady mu dělají značné potíže
Doplňky:

11. Paměť:
1 - má velmi dobrou paměť, rychle si zapamatuje celou řadu úkolů, je schopen nejen krátkodobého uchování v paměti, ale i dobrého dlouhodobého zapamatování
2 - je schopen především dobrého krátkodobého zapamatování, ale v dostatečné míře i dlouhodobé paměti
3 - má průměrnou paměť
4 - jeho paměť je slabší
5 - má velmi slabou paměť
Doplňky:

12. Osobní tempo (tělesné):
1 - má mimořádně rychlé osobní tempo
2 - je hbitý, pracuje rychle
3 - má průměrné, stálé pracovní tempo
4 - pracuje pomalejším tempem
5 - má velmi pomalé pracovní tempo
Doplňky:

13.Osobní tempo /duševní/
1 - mimořádně rychle chápe úkoly a pokyny, velmi pružně na ně reaguje, je vysoce pohotový a přizpůsobivý
2 - rychle chápe úkoly a pokyny, pružně na ně reaguje, je pohotový a přizpůsobivý
3 - dobře chápe úkoly a pokyny, s průměrnou rychlostí a správností na ně reaguje, je průměrně pohotový a přizpůsobivý
4 - těžkopádnější v chápání úkolů a pokynů, pomaleji na ně reaguje, je méně pohotový a přizpůsobivý měnícím se požadavkům
5 - těžce chápe úkoly a pokyny, je málo přizpůsobivý a pohotový
Doplňky (např. srovnání osob. tempa s kvalitou práce):

14. Úroveň rozdělování a přenášení pozornosti:
1 - je schopen bez potíží zaměřit pozornost i na několik věcí současně, a přitom spolehlivě plnit dané úkoly, dokáže se mimořádně rychle přeorientovat z jedné práce na druhou
2 - většinou úspěšně rozděluje svou pozornost na několik úkolů, dokáže se také rychle přeorientovat, má přehled
3 - je schopen s průměrným úspěchem věnovat pozornost i více činnostem současně, má přehled o situaci
4 - má slabší, podprůměrnou schopnost rozdělovat pozornost na několik úkolů, je v takových situacích nejistý, snadno zapomíná
5 - není schopen provádět ani dvě běžné činnosti současně, nedokáže se přizpůsobovat změnám, nemá přehled
Doplňky:

15. Soustředění pozornosti:
1 - dokáže se mimořádně soustředit na plnění pracovních povinností
2 - dokáže se dobře soustředit bez rozptylování
3 - celkem se dobře soustředí-dokáže zůstat u věci
4 - soustředivost není přílišná
5 - nedokáže se dostatečně soustředit
Doplňky:

16. Stav smyslového vnímání:
1 - velmi dobře vidí, slyší, vnímá vůně, má dobré chuťové vnímání a barvocit
2 - má všechny smysly bez patologických změn
3 - nebyly shledány závady ve smyslovém vnímání
4 - má drobnější korigované smyslové vady (např. zraku, sluchu)
5 - má větší vady smyslového vnímání (zrakové, chuťové, sluchové)
Doplňky:

17. Vyjadřovací schopnosti:
1 - má mimořádné vyjadřovací schopnosti, velkou slovní zásobu i jasnou formulaci myšlenek
2 - má dobré schopnosti komunikace, výstižnou formu projevu i dobrou slovní zásobu
3 - má průměrnou slovní zásobu se srozumitelnou jasností formulace myšlenek
4 - má jen malou ústní vyjadřovací schopnost a chudou slovní zásobu
5 - jeho ústní vyjadřování je těžkopádné, má vady ve výslovnosti
Doplňky:

18. Emoční vyrovnanost:
1 - vždy si ví rady, je chladnokrevný a duchapřítomný
2 - je vyrovnaný, většinou se nedá vyvést z rovnováhy
3 - bývá vyveden z rovnováhy při větších nezdarech a obtížích, v běžných situacích je klidný a vyrovnaný
4 - málo si věří, jeho sebedůvěra a sebehodnocení je labilní a závislé na situaci, má sklon podléhat panice v tíživějších situacích
5 - trpí pocity méněcennosti (i když je případně navenek zakrývá), které někdy nepřirozeně kompenzuje, podléhá velmi snadno panice, ztrácí nervy, velmi snadno znervózní
Doplňky:

19. Sebevědomí, sebedůvěra:
1 - má zvýšené sebevědomí, vždy si věří
2 - má dobré sebevědomí se zdravou ctižádostí, je jistý a pevný i při středně velkých nezdarech a potížích
3 - má odpovídající sebevědomí bez zdůrazněné ctižádosti
4 - má mírně snížené sebevědomí, bývá stísněný
5 - má velmi snížené sebevědomí-komplex méněcennosti
Doplňky:


20.Duševní zdatnost:
1 - je mimořádně odolný(á) proti různým vlivům vyvolávajícím napětí, dobře zvládne i velkou zodpovědnost
2 - dobře snáší občasné výkyvy, které způsobují neklid na pracovišti
3 - napětí snáší průměrně
4 - má slabší nervovou soustavu, je méně psychicky zdatný
5 - je velmi málo duševně odolný vůči vlivům vyvolávajícím napětí
Doplňky:

21. Smysl pro povinnost:
1 - má mimořádně veliký smysl pro povinnost
2 - má velmi dobrý smysl pro povinnost
3 - má průměrný smysl pro povinnost
4 - nemá dostatek smyslu pro povinnost
5 - obvykle neplní své povinnosti
Doplňky:

22. Pořádnost a čistotnost:
1 - má mimořádně velký smysl pro pořádnost, nesnese nepořádek a nečistotu
2 - má velmi dobrý smysl pro pořádnost i čistotnost
3 - má průměrný smysl pro pořádnost a čistotnost
4 - často bývá nepořádný i nečistotný, vyžaduje častou kontrolu svého chování
5 - je nepořádný, nečistotný, vyžaduje neustále kontrolu
Doplňky:

23. Pečlivost:
1 - je mimořádně pečlivý a důkladný, nedopouští se chyb
2 - je pečlivý a důkladný, dělá jen malé chyby
3 - je průměrně pečlivý, je nutno občas jej kontrolovat
4 - je málo pečlivý a důkladný
5 - neklade si žádné nároky na pečlivost a důkladnost, je lajdák
Doplňky:

24. Potřeba sociální interakce a sebeuplatnění:
1 - má výraznou potřebu kontaktu s lidmi a potřebu sebeuplatnění ve skupině lidí (rád hovoří, vystupuje, diskutuje apod.)
2 - má značnou potřebu kontaktu s lidmi a potřebu uplatnit se
3 - má přiměřenou potřebu společenského života i potřebu sebeuplatnění mezi lidmi
4 - má malou potřebu styku s lidmi, malou potřebu sebeuplatnění
5 - nemá potřebu kontaktu s lidmi, ani potřebu uplatnit se v kolektivu
Doplňky:

25. Organizační talent:
1 - má mimořádné organizační schopnosti
2 - je velmi dobrý organizátor
3 - dokáže zvládnout běžné organizační úkoly s dostatečnou jistotou
4 - organizační stránky pracovní činnosti zvládá s potížemi
5 - neumí si dobře zorganizovat práci, organizace je jeho „slabou stránkou“
Doplňky:

26. Vystupování:
1 - má mimořádnou jistotu a takt při jednání s lidmi, umí vzbudit důvěru
2 - je obratný a zdvořilý, je oblíben, dokáže přijmout kritiku
3 - dostatečně jistý, korektní, zapadne do kolektivu, respektuje vedoucí
4 - v jeho vystupování jsou určité nedostatky (např. vystupuje příliš domýšlivě, příliš bázlivě apod.)
5 - vystupování s významnými kazy a vadami
Doplňky:

27. Umění jednat s lidmi:
1 - umí úspěšně a pružně jednat s lidmi, je společensky obratný, kultivovaný a slušný
2 - umí společensky vystupovat a jednat s lidmi
3 - umí se obstojně chovat vůči starším i mladším mužům i ženám
4 - v kontaktu s lidmi je neohrabaný, nerozhodný a někdy i neukázněný
5 - ve styku s lidmi se dopouští hrubých chyb a někdy i přímo závad
Doplňky:

28. Znalost lidí:
1 - dokáže rychle a správně posoudit lidi
2 - dovede pochopit úmysly druhých lidí, jejich slabosti i přednosti
3 - jeho znalost lidí je průměrná
4 - má malý zájem o druhé lidi, jeho znalost lidí je malá
5 - nedokáže odpovídajícím způsobem posoudit jiné lidí
Doplňky:

29. Síla vůle:
1 - má mimořádně velkou sílu vůle
2 - jeho síla vůle je velká
3 - má průměrnou, běžnou sílu vůle
4 - má malou sílu vůle
5 - má velmi malou sílu vůle
Doplňky:
Má sklon ostatním poroučet a ovládat je, nebo se raději podřizuje?

30. Vytrvalost:
1 - má mimořádně stálý, vytrvalý výkon i při velmi značném zatížení
2 - je vytrvalý, zvládne i nával práce překračující běžnou míru
3 - průměrně vytrvalý v plnění pracovních úkolů, snaží se
4 - ve vytrvalosti má určité výkyvy, nestálý, labilní
5 - má malou vytrvalost, musí být často pobízen
Doplňky:

31. Schopnost vedení:
1 - je výrazně vůdčí typ, umí aktivizovat druhé
2 - má spíše snahu podřizovat si jiné, než být sám podřizován
3 - dovede se podřídit i vydávat příkazy
4 - je mírnější, spíše se přizpůsobí
5 - raději se přizpůsobuje, podřídí se, ustoupí
Doplňky:

32. Pracovitost a aktivita:
1 - velmi rád pracuje tělesně i duševně, je při práci tělesně i duševně velmi aktivní
2 - rád pracuje, je pilný(á) a aktivní tělesně-duševně
3 - je průměrně pracovitý a aktivní tělesně-duševně
4 - je málo pilný a aktivní tělesně-duševně
5 - je lenivý tělesně-duševně a pasivní
Doplňky:

33. Motorika, tělesná síla a únavnost při tělesné práci:
1 - je velmi obratný, má cit pro zacházení s nejrůznějšími materiály, je značně tělesně zdatný a výkonný, nepodléhá únavě
2 - má smysl pro dovedné zacházení s různými materiály i nástroji, je tělesně zdatný, při tělesné práci je takřka vždy svěží
3 - vyhovujícím způsobem zachází s různými materiály a nástroji, není zřejmé, že by ho fyzická práce nápadněji znavovala
4 - nemá dostatek citu ani dovednosti při zacházení s nejrůznějšími nástroji, bývá při tělesné práci často unaven, je málo výkonný
5 - je neobratný i při práci s jednoduchými nástroji a materiály, při tělesné práci značně podléhá únavě, je velmi málo zdatný a výkonný
Doplňky:

34. Technické nadání:
1 - dovede velmi rychle a dobře chápat technické souvislosti a jejich význam, je schopen řešit i náročné konstrukční úkoly
2 - dobře se orientuje a chápe i technicky komplikované souvislosti
3 - chápe a ovládá základní technické souvislosti, má praktickou vynalézavost a odpovídající vědomosti
4 - má jen základní technické znalosti, chápe jen jednoduché technické vztahy
5 - technické vztahy a znalosti jsou mu cizí
Doplňky:

35. Zdravotní stav, nápadnosti tělesného vzezření a výrazu:
1 - má pevné zdraví, vůbec nebyl nemocen, nemá žádné nápadnosti ve vzhledu a výrazu
2 - má velmi dobrý zdravotní stav, bývá zřídka nemocen, nemá defekty vzhledu ani výrazu
3 - jeho zdravotní stav je průměrný, není příliš často nemocen, jeho tělesné vzezření a výraz jsou přijatelné
4 - má křehké zdraví, je často nemocen, jeho tělesné vzezření je nápadnější (má např. kosmetickou vadu po operaci rozštěpu patra, trpí ekzémy apod.)
5 - je téměř neustále nemocen, má defekty tělesného vzezření, příp. výrazu (má tuto vadu: ...)
Doplňky: (např. je nervózní, okusuje si nehty, dumlá palec, koktá, trpí častými bolestmi hlavy, potivostí rukou apod.)

36. Celkový dojem-vnější vzhled:
1 - pracovník působí velmi kladným dojmem, je velmi příjemný
2 - pracovník dělá dobrý dojem, je sympatický
3 - pracovník dělá obstojný, průměrně dobrý dojem
4 - pracovník dělá spíš horší než lepší dojem
5 - pracovník dělá velmi špatný dojem, je značně nesympatický
Doplňky:

37. Celkové hodnocení:
1 - je vynikající pro tuto profesi
2 - je velmi dobrý ve své profesi
3 - vykonává svou profesi průměrně dobře
4 - je ve své profesi dostačující s určitými nedostatky
5 - je nevyhovující pro danou profesi

Knihy

Skály a lidé -- autor: Hnyk Petr
Bílé Skály - Až ztichnou Bílé skály... - DVD
František Skála -- autor: Skála František
František Skála - Grafika -- autor: Skála František, Jelínek Luboš, Jelínková Světlana
Skala -- autor: Hoferek Stanislav

Komentáře ke slovu škála pro hodnocení pracovníků


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » šinter
následující slovo: » škola a její formativní vlivy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3002
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz