Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abiogeneze, polyfyletismus, dromologie, konstruktivismus v pedagogice, martingale, Harris T.A., inkrementální validita, learned helplessness (angl.), dialektická logika, monofyletismus, koherentizmus, břitva Popperova, Paretovo optimum, generativní gramatika, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, dobrověda, Anaximandros, teoretik, polylogismus (polylogism), kreativní ekonomie, pansexualismus, oidipální stadium, vývojově psychologické teorie osobnosti, CTT zkratka v humanitních vědách, IRT zkratka v humanitních vědáchí, Dubious Theories and Therapies (angl.), naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, QTI zkratka ve školství, panfyzikalismus (panphysicalism), strategie noetické triangulace, heliocentrismus, envigogika, historismus v humanitních vědách, dietrológia, neodarwinismus, Mixed Model Design (MMD), katalaxie, Chronovizor, Self-Directed Search (SDS), psychoterapeutická péče obětem násilí, Searle, duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Theory of Knowledge (angl.), diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, Austin, Ars et doctrina, Cattell, psychoneuroimunologie, teorie explanační, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), didaskein, deterrence, behaviorální, dual coding theory (DCT), Malinowski Bronislav (1884-1942), socionika, Snyder C.R., indefinitistické motivační teorie, pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, kritické myšlení, Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Köhler Wolfgang (1887-1967), Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), MacLean Paul D. (1913-2007)., Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, projektový management, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, myšlení v pracovním procesu, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, phenomanal field theory (angl.), zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, skupina schizofrenií, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, need achievement theory (angl.), výkonnost lidské paměti, novověká filozofie, mravnost a její výchova a sebvýchova, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, giant three theory, vrozené závady a poruchy, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, emoce, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, Úvod do sociální psychologie, pracovní a osobní hodnocení, Gesell Arnold Lucius, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Jung, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, biologické formativní vlivy, Thorndike Edward L., saturace potřeb v rodině, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Popper Karl Raimund, Aristotelés (384-322 př.n.l.), osobnost a její poznávání, development and life cource theory (angl.), sebeřízení, duševní vývoj člověka, VET zkratka v psychologii, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, mentalizyng (angl.), Epikuros ze Sámu, Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost učitelů, osobnost dítěte, školní výkonnost, Šeracký František, Dougall William, Baldwin James M., Theory of Leadership (angl.), androdidaktika, alef, monadologie, nominalizmus, noetika, nervizmus, neobiogeneze, napizmus, muzika, monetarizmus, mikrosocioiogie, nukleogeneze, mikroekonomika, metrika, metateorie, merkantilizmus, marxizmus, marginalizmus, manažerizmus, malthuzianizmus, nomogeneze, politologie, machiavelizmus, socializmus, translatologie, technokratizmus, taxonomie, taktika, supersymetrie, supergravitace, sociologie, sémiotika, populacionizmus, scientologie, rétorika, rasizmus, psychoanalýza, prognostika, prakticizmus, postulát, postindustrializmus, makroekonomie, logika, kontingence, epistemologie, futurologie, frenologie, fikcionalizmus, falzifikace, externalizmus, etika, estetika, environmentalizmus, genologie, emergentní, didaktika, darwinizmus, behaviorizmus, autogonie, autogeneze, artificializmus, analogon, fyziokratizmus, geopolitika, lamarckizmus, kataklyzma, laboratizmus, kybernetika, kvantový, kreacionizmus, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kognitivní, intelektualizmus, gravimetrie, informatika, ideologie, hystereze, hypotéza, heuristika, heterogeneze, hermeneutika, heliocentrizmus, volonté générale, dirigimus, solipsizmus, behaviorální paradigma, Cognitive Response Theory, Theory of Reasoned Action, Theory of planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, body balance (angl.), faktualistické paradigma, definiční paradigma, personologie, kauzální teorie, deskripční teorie, predikční teorie, operacionalizace, ofelimita, evonomika, aplikabilita, grounded theory (angl.), Functional Theory of Attitude, Social Identity Theory (SIT), naratologie, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), glotální, glosém, rasismus, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), children´s inaive theories, attachment theory, children´s implicite theories, standpoint theory, clustering theory, children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, theory of triarchic ontelligence, verifikační experiment, experimentum crucis (lat.), environmentalismus, vita activa, polyparadigmatičnost, miskoncepce, verboterapie, TOC Goldratta, memetický, konceptuální znalosti, cerebrocentrická teorie, vita contemplativa, social exchange theory (angl.), kulturologie, pedeutologie, teorie H.C.Quaye, semiperiferie, atraktor, prekoncept, aluze, dirigistický, equity theory (angl.), social impact theory (angl.), konceptuální dimenze znalostí, transdisciplinární explorace, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, endogenistické teorie evoluce, kleinián, adlerián, freudián, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), interdisciplinární explorace, Theory of Mind, monodisciplinární explorace, Experiential Learning Theory, sofistikace, etogenika, objev, genetická epistemologie, learning by doing (angl.), fluidika, KTM zkratka v psychologiiKnihy

Nádherná teorie -- autor: Ferreira Pedro G.
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Aplikácia teórie odpovede na položku -- autor: Žitný Peter
Kritická teorie společnosti -- autor: Hrubec Marek

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

(+357-961-68055) Získejte pas, občanské průkazy, řidičs rjordan 13.02.2023 20:32
» reagovat
(+357-961-68055) Získejte pas, občanské průkazy, řidičský průkaz a další dokumenty.

Nabízíme pravé a pravé pasy, řidičské průkazy, občanské průkazy, TOEFL, IELTS, rodné listy pro tyto země: Austrálie, Belgie, Brazílie, Finsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko , Španělsko, Velká Británie, USA a další. Garantujeme vám 100% originální dokumenty, které můžete použít s jakýmkoliv problémem. máme spokojené klienty po celém světě.

Kontaktní e-mail: info@patenteitalianaonline.com

Whatsapp: +357-961-68055

soukromý e-mail: diplomaticdocsassistance@yahoo.co.uk

https://patenteitalianaonline.com/

Koupit italský pas online

Koupit italské ID karty online

Koupit italský řidičský průkaz online

Koupit italské žluté prostěradlo online

Koupit německé pasy online

Koupit německý občanský průkaz online

Koupit německý řidičský průkaz online

Kontaktujte nás pro jakékoli pasy

Koupit řidičský průkaz online

Obnovte si řidičský průkaz

Objednejte si duplicitní licenci

Vyměňte řidičský průkaz

Získejte nový řidičský průkaz

Změna jména na licenci

Změna vaší adresy

webové stránky: https://patenteitalianaonline.com/
 
Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz