Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dromologie, konstruktivismus v pedagogice, martingale, Harris T.A., teoretik, koherentizmus, katalaxie, panfyzikalismus (panphysicalism), polylogismus (polylogism), inkrementální validita, learned helplessness (angl.), generativní gramatika, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, Paretovo optimum, břitva Popperova, dialektická logika, polyfyletismus, monofyletismus, Mixed Model Design (MMD), neodarwinismus, teorie vývoje a utváření osobnosti, oidipální stadium, vývojově psychologické teorie osobnosti, CTT zkratka v humanitních vědách, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, IRT zkratka v humanitních vědáchí, Dubious Theories and Therapies (angl.), heliocentrismus, envigogika, historismus v humanitních vědách, dietrológia, strategie noetické triangulace, QTI zkratka ve školství, naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, pansexualismus, dobrověda, Anaximandros, duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Theory of Knowledge (angl.), dual coding theory (DCT), Ars et doctrina, Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Köhler Wolfgang (1887-1967), Malinowski Bronislav (1884-1942), diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, teorie explanační, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), didaskein, psychoneuroimunologie, Cattell, periferní teorie emocí, Searle, Austin, Rotter Julian B. (nar. 1916), MacLean Paul D. (1913-2007)., pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, indefinitistické motivační teorie, socionika, Chronovizor, kreativní ekonomie, Self-Directed Search (SDS), integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), konektivismus, Emotional Freedom Technique (EFT), kritické myšlení, Snyder C.R., Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, skupina schizofrenií, need achievement theory (angl.), myšlení v pracovním procesu, kreativní a talentované osoby, výkonnost lidské paměti, vrozené závady a poruchy, agresivita, myšlení a kreativita, emoce, Famile a persona, schopnosti a nadání, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, phenomanal field theory (angl.), zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, sebepoznání a sebeřízení, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychologické poradenství ve školství, mmorodinné a mimoškolní prostředí, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, mravnost a její výchova a sebvýchova, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poznávací metody projektivní, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), giant three theory, studijní a profesní poradenství, hyperkinetické závady a poruchy, osobnost a jeji poznavani, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, Styly a strategie vyučování a učení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, pozornost, škola a její formativní vlivy, Thorndike Edward L., Popper Karl Raimund, Gesell Arnold Lucius, předmět psychologie duševního vývoje, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Epikuros ze Sámu, Šeracký František, Dougall William, Baldwin James M., předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, saturace potřeb v rodině, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, biologické formativní vlivy, pracovní a osobní hodnocení, Jung, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, školní výkonnost, osobnost dítěte, osobnost a její poznávání, sebeřízení, duševní vývoj člověka, VET zkratka v psychologii, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, nadané a tvořivé osobnosti, Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost učitelů, mentalizyng (angl.), development and life cource theory (angl.), Rodina a její sociální determinace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, deterrence, behaviorální, neobiogeneze, napizmus, muzika, monetarizmus, nervizmus, noetika, nukleogeneze, nomogeneze, nominalizmus, monadologie, mikrosocioiogie, marginalizmus, manažerizmus, malthuzianizmus, makroekonomie, marxizmus, merkantilizmus, mikroekonomika, metrika, metateorie, politologie, populacionizmus, taxonomie, taktika, supersymetrie, supergravitace, technokratizmus, translatologie, dirigimus, kontingence, volonté générale, sociologie, socializmus, prognostika, prakticizmus, postulát, postindustrializmus, psychoanalýza, rasizmus, sémiotika, scientologie, rétorika, machiavelizmus, logika, falzifikace, externalizmus, etika, estetika, fikcionalizmus, frenologie, genologie, fyziokratizmus, futurologie, epistemologie, environmentalizmus, autogeneze, artificializmus, analogon, alef, autogonie, behaviorizmus, emergentní, didaktika, darwinizmus, geopolitika, gravimetrie, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kognitivní, kreacionizmus, kvantový, lamarckizmus, laboratizmus, kybernetika, kataklyzma, intelektualizmus, heterogeneze, hermeneutika, heliocentrizmus, heuristika, hypotéza, informatika, ideologie, hystereze, environmentalismus, dirigistický, Theory of Reasoned Action, Theory of planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, Cognitive Response Theory, Functional Theory of Attitude, attachment theory, Social Identity Theory (SIT), personologie, body balance (angl.), faktualistické paradigma, operacionalizace, ofelimita, evonomika, aplikabilita, predikční teorie, deskripční teorie, behaviorální paradigma, definiční paradigma, kauzální teorie, theory of triarchic ontelligence, triangular theory of love, glosém, rasismus, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), glotální, solipsizmus, Theory of Leadership (angl.), projektový management, androdidaktika, efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, cognitive developmental theory (angl.), clustering theory, standpoint theory, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), children´s inaive theories, children´s implicite theories, grounded theory (angl.), verifikační experiment, miskoncepce, verboterapie, TOC Goldratta, memetický, polyparadigmatičnost, equity theory (angl.), Theory of Mind, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), konceptuální znalosti, cerebrocentrická teorie, semiperiferie, atraktor, prekoncept, aluze, teorie H.C.Quaye, pedeutologie, vita activa, vita contemplativa, kulturologie, fluidika, learning by doing (angl.), endogenistické teorie evoluce, kleinián, adlerián, freudián, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, naratologie, experimentum crucis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), etogenika, objev, genetická epistemologie, sofistikace, Experiential Learning Theory, transdisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz