Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

The Big Bang Theory (angl.), didaskein, deterrence, teorie deskripční, teorie explanační, Cattell, psychoneuroimunologie, behaviorální, Theory of Leadership (angl.), glosém, morfizmus, koherence, glotální, solipsizmus, projektový management, androdidaktika, Austin, Searle, Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Diesterweg Adolf (1790-1866), Ars et doctrina, Malinowski Bronislav (1884-1942), Köhler Wolfgang (1887-1967), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Watson John Broadus (1878-1958), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), dual coding theory (DCT), diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, Theory of Knowledge (angl.), KEMSAK zkratka, duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), rasismus, Lewin Kurt, Theory of planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, Theory of Reasoned Action, Cognitive Response Theory, personologie, Functional Theory of Attitude, body balance (angl.), faktualistické paradigma, predikční teorie, operacionalizace, ofelimita, deskripční teorie, kauzální teorie, behaviorální paradigma, definiční paradigma, Social Identity Theory (SIT), attachment theory, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), children´s inaive theories, Kanner Leo (1894 -1981), efekt motýlích křídel, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), children´s implicite theories, standpoint theory, triangular theory of love, theory of triarchic ontelligence, cognitive developmental theory (angl.), theory of multidimensionale intelligence, clustering theory, children´s naive theories, Rotter Julian B. (nar. 1916), MacLean Paul D. (1913-2007)., neodarwinismus, Mixed Model Design (MMD), katalaxie, eliptická typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, kognitivní vývoj dětí a mládeže, intraindividuální konflikt, panfyzikalismus (panphysicalism), polylogismus (polylogism), dromologie, konstruktivismus v pedagogice, martingale, Festinger Leon, teoretik, Lindner, koherentizmus, konstrukt, sociální atitudy, Caselmann Christian Theobald, pansexualismus, QTI zkratka ve školství, tónová (melodická) mluva, naive theories (angl.), memoria a její typy, persona (osobnost) v psychologii, strategie noetické triangulace, Kolaříková Olga (1927-2005), heliocentrismus, envigogika, historismus v humanitních vědách, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Olga Kolaříková (1927-2005), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Harris T.A., inkrementální validita, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, monistické teorie motivace, pluralistické teorie motivace, socionika, indefinitistické motivační teorie, narativní psychoterapie, kritické myšlení, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), konektivismus, Emotional Freedom Technique (EFT), Snyder C.R., Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Paivio Allan, Self-Directed Search (SDS), ekonomický typ učitele, břitva Popperova, Paretovo optimum, monofyletismus, polyfyletismus, learned helplessness (angl.), dialektická logika, generativní gramatika, teorie mentalizace, Chronovizor, kreativní ekonomie, Anaximandros, dobrověda, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, evonomika, aplikabilita, malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, manažerizmus, marginalizmus, merkantilizmus, marxizmus, logika, lamarckizmus, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kreacionizmus, kvantový, laboratizmus, kybernetika, metateorie, metoda, nomogeneze, nominalizmus, noetika, nukleogeneze, paradigma, populacionizmus, politologie, nervizmus, neobiogeneze, mikrosocioiogie, mikroekonomika, metrika, monadologie, monetarizmus, napizmus, muzika, kognitivní, kataklyzma, estetika, epistemologie, environmentalizmus, etika, externalizmus, fenomenologie, falzifikace, emergentní, didaktika, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, darwinizmus, behaviorizmus, fikcionalizmus, frenologie, hystereze, hypotéza, heuristika, ideologie, informace, intelektualizmus, informatika, heterogeneze, hermeneutika, fyziokratizmus, futurologie, genologie, geopolitika, heliocentrizmus, gravimetrie, postindustrializmus, postulát, learning by doing (angl.), fluidika, Theory of Mind, genetická epistemologie, objev, sofistikace, etogenika, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), TOC Goldratta, memetický, konceptuální znalosti, verboterapie, miskoncepce, equity theory (angl.), polyparadigmatičnost, Experiential Learning Theory, Ravenovy progresivní matrice, konceptuální dimenze znalostí, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, experimentum crucis (lat.), naratologie, grounded theory (angl.), verifikační experiment, endogenistické teorie evoluce, kleinián, transdisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, self - efficacy (angl.), labelling theory (angl.), adlerián, freudián, cerebrocentrická teorie, vita activa, supersymetrie, supergravitace, sociologie, taktika, taxonomie, translatologie, technokratizmus, socializmus, sémiotika, prognostika, praxe, prakticizmus, psychoanalýza, rasizmus, scientologie, rétorika, volonté générale, kontingence, semiperiferie, EBV, atraktor, teorie H.C.Quaye, pedeutologie, vita contemplativa, kulturologie, neurotransmiter, prekoncept, dirigimus, limerik, environmentalismus, dirigistický, dopamin, aluze, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz