Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abiogeneze, monofyletismus, konstruktivismus v pedagogice, martingale, Harris T.A., inkrementální validita, learned helplessness (angl.), dialektická logika, polyfyletismus, břitva Popperova, teoretik, Paretovo optimum, generativní gramatika, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, dobrověda, Anaximandros, Chronovizor, dromologie, koherentizmus, Self-Directed Search (SDS), QTI zkratka ve školství, vývojově psychologické teorie osobnosti, CTT zkratka v humanitních vědách, IRT zkratka v humanitních vědáchí, Dubious Theories and Therapies (angl.), naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, pansexualismus, strategie noetické triangulace, polylogismus (polylogism), heliocentrismus, envigogika, historismus v humanitních vědách, dietrológia, neodarwinismus, Mixed Model Design (MMD), katalaxie, panfyzikalismus (panphysicalism), kreativní ekonomie, socionika, teorie vývoje a utváření osobnosti, Searle, duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Theory of Knowledge (angl.), diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, Austin, Ars et doctrina, Cattell, psychoneuroimunologie, teorie explanační, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), didaskein, deterrence, behaviorální, dual coding theory (DCT), Malinowski Bronislav (1884-1942), indefinitistické motivační teorie, Snyder C.R., pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, kritické myšlení, Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Köhler Wolfgang (1887-1967), Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), MacLean Paul D. (1913-2007)., Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), oidipální stadium, psychoterapeutická péče obětem násilí, projektový management, zájmy, skupina schizofrenií, need achievement theory (angl.), myšlení v pracovním procesu, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, phenomanal field theory (angl.), kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, vrozené závady a poruchy, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, výkonnost lidské paměti, emoce, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, dotazník jako výzkumná metoda, innativismus, KTM zkratka v psychologii, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mmorodinné a mimoškolní prostředí, myšlení a kreativita, mravnost a její výchova a sebvýchova, giant three theory, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, Normální a zdravá osobnost, Úvod do duchovědné psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, biologické formativní vlivy, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Jung, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, saturace potřeb v rodině, Popper Karl Raimund, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, Gesell Arnold Lucius, Thorndike Edward L., osobnost a její poznávání, development and life cource theory (angl.), sebeřízení, duševní vývoj člověka, VET zkratka v psychologii, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, mentalizyng (angl.), Aristotelés (384-322 př.n.l.), Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost učitelů, osobnost dítěte, školní výkonnost, Dougall William, Baldwin James M., Epikuros ze Sámu, Theory of Leadership (angl.), androdidaktika, alef, monadologie, nominalizmus, noetika, nervizmus, neobiogeneze, napizmus, muzika, monetarizmus, mikrosocioiogie, nukleogeneze, mikroekonomika, metrika, metateorie, merkantilizmus, marxizmus, marginalizmus, manažerizmus, malthuzianizmus, nomogeneze, politologie, machiavelizmus, socializmus, translatologie, technokratizmus, taxonomie, taktika, supersymetrie, supergravitace, sociologie, sémiotika, populacionizmus, scientologie, rétorika, rasizmus, psychoanalýza, prognostika, prakticizmus, postulát, postindustrializmus, makroekonomie, logika, kontingence, epistemologie, futurologie, frenologie, fikcionalizmus, falzifikace, externalizmus, etika, estetika, environmentalizmus, genologie, emergentní, didaktika, darwinizmus, behaviorizmus, autogonie, autogeneze, artificializmus, analogon, fyziokratizmus, geopolitika, lamarckizmus, kataklyzma, laboratizmus, kybernetika, kvantový, kreacionizmus, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kognitivní, intelektualizmus, gravimetrie, informatika, ideologie, hystereze, hypotéza, heuristika, heterogeneze, hermeneutika, heliocentrizmus, volonté générale, dirigimus, solipsizmus, behaviorální paradigma, Cognitive Response Theory, Theory of Reasoned Action, Theory of planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, body balance (angl.), faktualistické paradigma, definiční paradigma, personologie, kauzální teorie, deskripční teorie, predikční teorie, operacionalizace, ofelimita, evonomika, aplikabilita, grounded theory (angl.), Functional Theory of Attitude, Social Identity Theory (SIT), naratologie, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), glotální, glosém, rasismus, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), children´s inaive theories, attachment theory, children´s implicite theories, standpoint theory, clustering theory, children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, theory of triarchic ontelligence, verifikační experiment, experimentum crucis (lat.), environmentalismus, vita activa, polyparadigmatičnost, miskoncepce, verboterapie, TOC Goldratta, memetický, konceptuální znalosti, cerebrocentrická teorie, vita contemplativa, social exchange theory (angl.), kulturologie, pedeutologie, teorie H.C.Quaye, semiperiferie, atraktor, prekoncept, aluze, dirigistický, equity theory (angl.), social impact theory (angl.), konceptuální dimenze znalostí, transdisciplinární explorace, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, endogenistické teorie evoluce, kleinián, adlerián, freudián, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), interdisciplinární explorace, Theory of Mind, monodisciplinární explorace, Experiential Learning Theory, sofistikace, etogenika, objev, genetická epistemologie, learning by doing (angl.), fluidika, paxologie

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz