Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), didaskein, teorie explanační, psychoneuroimunologie, Austin, Cattell, deterrence, behaviorální, glotální, glosém, morfizmus, solipsizmus, androdidaktika, Theory of Leadership (angl.), projektový management, Searle, periferní teorie emocí, Malinowski Bronislav (1884-1942), Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Diesterweg Adolf (1790-1866), Köhler Wolfgang (1887-1967), Watson John Broadus (1878-1958), Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Ars et doctrina, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Theory of Knowledge (angl.), diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, KEMSAK zkratka, Triune Brain Theory (angl.), dual coding theory (DCT), duální kódování, koherence, rasismus, Theory of planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, Theory of Reasoned Action, Cognitive Response Theory, personologie, Functional Theory of Attitude, body balance (angl.), faktualistické paradigma, predikční teorie, operacionalizace, ofelimita, deskripční teorie, kauzální teorie, behaviorální paradigma, definiční paradigma, Social Identity Theory (SIT), attachment theory, Kanner Leo (1894 -1981), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), efekt motýlích křídel, General System Theory (GST), Lewin Kurt, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), children´s inaive theories, children´s implicite theories, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, theory of triarchic ontelligence, theory of multidimensionale intelligence, children´s naive theories, standpoint theory, clustering theory, MacLean Paul D. (1913-2007)., Selye Hans (1907-1982), eliptická typologie učitelů, neodarwinismus, Mixed Model Design (MMD), Döringova typologie učitelů, intraindividuální konflikt, konstrukt, kognitivní vývoj dětí a mládeže, katalaxie, panfyzikalismus (panphysicalism), Festinger Leon, dromologie, konstruktivismus v pedagogice, teoretik, koherentizmus, polylogismus (polylogism), Lindner, sociální atitudy, historismus v humanitních vědách, tónová (melodická) mluva, Caselmann Christian Theobald, pansexualismus, naive theories (angl.), persona (osobnost) v psychologii, normality (angl.), memoria a její typy, QTI zkratka ve školství, strategie noetické triangulace, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, heliocentrismus, envigogika, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Kolaříková Olga (1927-2005), Olga Kolaříková (1927-2005), martingale, Harris T.A., monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, pluralistické teorie motivace, indefinitistické motivační teorie, Paivio Allan, socionika, integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Kretschmer Ernst (1888-1964), Emotional Freedom Technique (EFT), Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), kritické myšlení, Snyder C.R., Self-Directed Search (SDS), kreativní ekonomie, monofyletismus, ekonomický typ učitele, břitva Popperova, polyfyletismus, dialektická logika, inkrementální validita, learned helplessness (angl.), Paretovo optimum, generativní gramatika, Anaximandros, Chronovizor, dobrověda, superteorie, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, evonomika, aplikabilita, malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, manažerizmus, marginalizmus, merkantilizmus, marxizmus, logika, lamarckizmus, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kreacionizmus, kvantový, laboratizmus, kybernetika, metateorie, metoda, nomogeneze, nominalizmus, noetika, nukleogeneze, paradigma, populacionizmus, politologie, nervizmus, neobiogeneze, mikrosocioiogie, mikroekonomika, metrika, monadologie, monetarizmus, napizmus, muzika, kognitivní, kataklyzma, estetika, epistemologie, environmentalizmus, etika, externalizmus, fenomenologie, falzifikace, emergentní, didaktika, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, darwinizmus, behaviorizmus, fikcionalizmus, frenologie, hystereze, hypotéza, heuristika, ideologie, informace, intelektualizmus, informatika, heterogeneze, hermeneutika, fyziokratizmus, futurologie, genologie, geopolitika, heliocentrizmus, gravimetrie, postindustrializmus, postulát, learning by doing (angl.), fluidika, Theory of Mind, genetická epistemologie, objev, sofistikace, etogenika, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), TOC Goldratta, memetický, konceptuální znalosti, verboterapie, miskoncepce, equity theory (angl.), polyparadigmatičnost, Experiential Learning Theory, Ravenovy progresivní matrice, konceptuální dimenze znalostí, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, experimentum crucis (lat.), naratologie, grounded theory (angl.), verifikační experiment, endogenistické teorie evoluce, kleinián, transdisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, self - efficacy (angl.), labelling theory (angl.), adlerián, freudián, cerebrocentrická teorie, vita activa, supersymetrie, supergravitace, sociologie, taktika, taxonomie, translatologie, technokratizmus, socializmus, sémiotika, prognostika, praxe, prakticizmus, psychoanalýza, rasizmus, scientologie, rétorika, volonté générale, kontingence, semiperiferie, EBV, atraktor, teorie H.C.Quaye, pedeutologie, vita contemplativa, kulturologie, neurotransmiter, prekoncept, dirigimus, limerik, environmentalismus, dirigistický, dopamin, aluze, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz