Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

learned helplessness (angl.), dialektická logika, polyfyletismus, monofyletismus, inkrementální validita, Harris T.A., dromologie, konstruktivismus v pedagogice, martingale, břitva Popperova, Paretovo optimum, Anaximandros, Chronovizor, kreativní ekonomie, Self-Directed Search (SDS), dobrověda, superteorie, generativní gramatika, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, teoretik, koherentizmus, naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, pansexualismus, QTI zkratka ve školství, Dubious Theories and Therapies (angl.), IRT zkratka v humanitních vědáchí, oidipální stadium, vývojově psychologické teorie osobnosti, CTT zkratka v humanitních vědách, strategie noetické triangulace, heliocentrismus, katalaxie, panfyzikalismus (panphysicalism), polylogismus (polylogism), Mixed Model Design (MMD), neodarwinismus, envigogika, historismus v humanitních vědách, dietrológia, socionika, indefinitistické motivační teorie, psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, Searle, Austin, diegeze, Theory of Knowledge (angl.), duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Cattell, psychoneuroimunologie, behaviorální, Theory of Leadership (angl.), projektový management, deterrence, didaskein, teorie explanační, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), dual coding theory (DCT), Ars et doctrina, narativní psychoterapie, kritické myšlení, Snyder C.R., Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), integrativní psychoterapie, Kobasa Suzanne, pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Köhler Wolfgang (1887-1967), Malinowski Bronislav (1884-1942), Rotter Julian B. (nar. 1916), MacLean Paul D. (1913-2007)., Simon Herbert Alexander (1916-2001), Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, phenomanal field theory (angl.), schopnosti a nadání, myšlení v pracovním procesu, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, need achievement theory (angl.), skupina schizofrenií, dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, giant three theory, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), prevence syndromu vyhoření, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoce, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, myšlení a kreativita, agresivita, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a její poznávání, sebeřízení, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, biologické formativní vlivy, Jung, hlubinná psychologie, Gesell Arnold Lucius, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, saturace potřeb v rodině, Edukace, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Popper Karl Raimund, Thorndike Edward L., Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, development and life cource theory (angl.), mentalizyng (angl.), Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, duševní vývoj člověka, VET zkratka v psychologii, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Vaněk Jan, Maňák Josef, Baldwin James M., Epikuros ze Sámu, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Dougall William, Šeracký František, osobnost učitelů, osobnost dítěte, školní výkonnost, androdidaktika, solipsizmus, napizmus, muzika, monetarizmus, monadologie, neobiogeneze, nervizmus, nomogeneze, nominalizmus, noetika, mikrosocioiogie, mikroekonomika, manažerizmus, malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, marginalizmus, marxizmus, metrika, metateorie, merkantilizmus, nukleogeneze, politologie, supersymetrie, supergravitace, sociologie, socializmus, taktika, taxonomie, volonté générale, translatologie, technokratizmus, sémiotika, scientologie, postulát, postindustrializmus, populacionizmus, prakticizmus, prognostika, rétorika, rasizmus, psychoanalýza, logika, lamarckizmus, externalizmus, etika, estetika, epistemologie, falzifikace, fikcionalizmus, fyziokratizmus, futurologie, frenologie, environmentalizmus, emergentní, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, didaktika, darwinizmus, behaviorizmus, genologie, geopolitika, komunizmus, kolorimetrie, kognitivní, kataklyzma, korespondence, kreacionizmus, laboratizmus, kybernetika, kvantový, intelektualizmus, informatika, hermeneutika, heliocentrizmus, gravimetrie, heterogeneze, heuristika, ideologie, hystereze, hypotéza, kontingence, dirigimus, body balance (angl.), faktualistické paradigma, behaviorální paradigma, definiční paradigma, Congruity Theory, Cognitive Dissonance Theory, Cognitive Response Theory, Theory of Reasoned Action, Theory of planned Behaviour, kauzální teorie, deskripční teorie, grounded theory (angl.), verifikační experiment, naratologie, aplikabilita, evonomika, predikční teorie, operacionalizace, ofelimita, Functional Theory of Attitude, personologie, efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), children´s inaive theories, General System Theory (GST), Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), glotální, glosém, rasismus, children´s implicite theories, standpoint theory, theory of triarchic ontelligence, attachment theory, Social Identity Theory (SIT), triangular theory of love, cognitive developmental theory (angl.), clustering theory, children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, experimentum crucis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, memetický, konceptuální znalosti, cerebrocentrická teorie, vita activa, TOC Goldratta, verboterapie, equity theory (angl.), polyparadigmatičnost, miskoncepce, vita contemplativa, kulturologie, aluze, dirigistický, environmentalismus, prekoncept, atraktor, pedeutologie, teorie H.C.Quaye, semiperiferie, social exchange theory (angl.), social impact theory (angl.), freudián, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), transdisciplinární explorace, adlerián, kleinián, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, endogenistické teorie evoluce, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, learning by doing (angl.), fluidika, Theory of Mind, genetická epistemologie, objev, Experiential Learning Theory, sofistikace, etogenika, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Kritická teorie společnosti -- autor: Hrubec Marek
Úvod do teorie verše -- autor: Ibrahim Robert

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz