Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

socionika, indefinitistické motivační teorie, pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, Paivio Allan, Self-Directed Search (SDS), Anaximandros, Chronovizor, kreativní ekonomie, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Kretschmer Ernst (1888-1964), Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Snyder C.R., integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, kritické myšlení, dobrověda, superteorie, konstruktivismus v pedagogice, martingale, Harris T.A., inkrementální validita, dromologie, Festinger Leon, Lindner, koherentizmus, teoretik, learned helplessness (angl.), dialektická logika, generativní gramatika, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, Paretovo optimum, břitva Popperova, polyfyletismus, monofyletismus, ekonomický typ učitele, Selye Hans (1907-1982), MacLean Paul D. (1913-2007)., behaviorální, Theory of Leadership (angl.), projektový management, androdidaktika, deterrence, didaskein, teorie explanační, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), solipsizmus, glotální, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), Lewin Kurt, rasismus, glosém, morfizmus, koherence, psychoneuroimunologie, Cattell, Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Diesterweg Adolf (1790-1866), Ars et doctrina, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Malinowski Bronislav (1884-1942), Köhler Wolfgang (1887-1967), Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Watson John Broadus (1878-1958), dual coding theory (DCT), duální kódování, periferní teorie emocí, Searle, Austin, psychodynamické teorie v psychologii, diegeze, Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Theory of Knowledge (angl.), polylogismus (polylogism), panfyzikalismus (panphysicalism), hereditární (genetické) závady a poruchy, zdraví, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, postoje a vztahy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, vývoj jedince, perinatální období vývoje, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), autokognice a self-management, agrese a šikana, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), typy osobnosti učitelů a učitelek, psychomotorická instabilita dětí, výsledky učení (vědomosti, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, sebevýchova, didaktické testy, starořečtí myslitelé, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, únava a vyčerpání, únava, komunikace sociální, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, heliocentrismus, Olga Kolaříková (1927-2005), Kolaříková Olga (1927-2005), pansexualismus, QTI zkratka ve školství, strategie noetické triangulace, envigogika, historismus v humanitních vědách, eliptická typologie učitelů, neodarwinismus, Mixed Model Design (MMD), katalaxie, Döringova typologie učitelů, intraindividuální konflikt, sociální atitudy, konstrukt, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Caselmann Christian Theobald, tónová (melodická) mluva, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, personalismus a charakterologie, celostní a tvarová psychologie, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, poradenská pedagogická psychologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, memory (angl.), memoria a její typy, persona (osobnost) v psychologii, naive theories (angl.), normality (angl.), healthy lifestyle, osobnost v psychologii, Dubious Theories and Therapies (angl.), personality (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), monetarizmus, monadologie, mikrosocioiogie, mikroekonomika, muzika, napizmus, noetika, nervizmus, neobiogeneze, metrika, metoda, malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, logika, manažerizmus, marginalizmus, metateorie, merkantilizmus, marxizmus, nominalizmus, nomogeneze, sémiotika, scientologie, rétorika, rasizmus, socializmus, sociologie, taktika, supersymetrie, supergravitace, psychoanalýza, prognostika, politologie, paradigma, nukleogeneze, populacionizmus, postindustrializmus, praxe, prakticizmus, postulát, lamarckizmus, laboratizmus, falzifikace, externalizmus, etika, estetika, fenomenologie, fikcionalizmus, fyziokratizmus, futurologie, frenologie, epistemologie, environmentalizmus, autogeneze, artificializmus, analogon, alef, autogonie, behaviorizmus, emergentní, didaktika, darwinizmus, genologie, geopolitika, kolorimetrie, kognitivní, kataklyzma, intelektualizmus, komunizmus, korespondence, kybernetika, kvantový, kreacionizmus, informatika, informace, hermeneutika, heliocentrizmus, gravimetrie, heterogeneze, heuristika, ideologie, hystereze, hypotéza, taxonomie, technokratizmus, ofelimita, evonomika, aplikabilita, grounded theory (angl.), operacionalizace, predikční teorie, definiční paradigma, kauzální teorie, deskripční teorie, verifikační experiment, naratologie, kleinián, adlerián, freudián, labelling theory (angl.), endogenistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, experimentum crucis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, interakcionistické teorie evoluce, behaviorální paradigma, faktualistické paradigma, theory of multidimensionale intelligence, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, theory of triarchic ontelligence, children´s naive theories, clustering theory, children´s inaive theories, children´s implicite theories, standpoint theory, attachment theory, Social Identity Theory (SIT), Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, body balance (angl.), Theory of planned Behaviour, Theory of Reasoned Action, personologie, Functional Theory of Attitude, Cognitive Response Theory, self - efficacy (angl.), transdisciplinární explorace, semiperiferie, EBV, atraktor, neurotransmiter, teorie H.C.Quaye, pedeutologie, vita activa, vita contemplativa, kulturologie, prekoncept, dopamin, kontingence, volonté générale, translatologie, limerik, dirigimus, aluze, dirigistický, environmentalismus, cerebrocentrická teorie, konceptuální znalosti, etogenika, objev, genetická epistemologie, learning by doing (angl.), sofistikace, Experiential Learning Theory, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, Ravenovy progresivní matrice, fluidika, Theory of Mind, verboterapie, TOC Goldratta, memetický, miskoncepce, polyparadigmatičnost, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), equity theory (angl.), abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš
Ústava mezi právem a politikou -- autor: Kysela Jan

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz