Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Paivio Allan, socionika, indefinitistické motivační teorie, pluralistické teorie motivace, Self-Directed Search (SDS), kreativní ekonomie, dobrověda, Anaximandros, Chronovizor, monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Snyder C.R., kritické myšlení, Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, superteorie, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, Festinger Leon, dromologie, konstruktivismus v pedagogice, martingale, teoretik, koherentizmus, panfyzikalismus (panphysicalism), polylogismus (polylogism), Lindner, Harris T.A., inkrementální validita, břitva Popperova, Paretovo optimum, generativní gramatika, teorie mentalizace, ekonomický typ učitele, monofyletismus, learned helplessness (angl.), dialektická logika, polyfyletismus, Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), deterrence, behaviorální, Theory of Leadership (angl.), projektový management, didaskein, The Big Bang Theory (angl.), psychoneuroimunologie, teorie explanační, teorie deskripční, androdidaktika, solipsizmus, Lewin Kurt, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, rasismus, koherence, glotální, glosém, morfizmus, Cattell, Austin, Malinowski Bronislav (1884-1942), Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Diesterweg Adolf (1790-1866), Ars et doctrina, Köhler Wolfgang (1887-1967), Watson John Broadus (1878-1958), MacLean Paul D. (1913-2007)., Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), dual coding theory (DCT), psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, Searle, diegeze, Theory of Knowledge (angl.), duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, katalaxie, Mixed Model Design (MMD), Postmoderní směr psychologie, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, hereditární (genetické) závady a poruchy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, postoje a vztahy, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, zdraví, rodina a vývoj dětí, dotazník (questionnaire), agrese a šikana, autokognice a self-management, vývoj jedince, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, duševní zdraví člověka, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, paměť člověka, starořečtí myslitelé, prehistorie filozofie, psychomotorická instabilita dětí, typy osobnosti učitelů a učitelek, vyučovací a učební styly, vzdělávací potíže, výsledky učení (vědomosti, sociální kognice a percepce, perinatalita, city zaměřené na sebe, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, únava, únava a vyčerpání, tvořivost (kreativita), sebevýchova, didaktické testy, perinatální období vývoje, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, Kolaříková Olga (1927-2005), Olga Kolaříková (1927-2005), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, strategie noetické triangulace, QTI zkratka ve školství, tónová (melodická) mluva, Caselmann Christian Theobald, pansexualismus, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, heliocentrismus, intraindividuální konflikt, Döringova typologie učitelů, eliptická typologie učitelů, neodarwinismus, kognitivní vývoj dětí a mládeže, konstrukt, envigogika, historismus v humanitních vědách, sociální atitudy, naive theories (angl.), persona (osobnost) v psychologii, celostní a tvarová psychologie, personalismus a charakterologie, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, healthy lifestyle, normality (angl.), memoria a její typy, personality (angl.), Dubious Theories and Therapies (angl.), klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, memory (angl.), osobnost v psychologii, Kanner Leo (1894 -1981), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), monetarizmus, monadologie, mikrosocioiogie, mikroekonomika, muzika, napizmus, noetika, nervizmus, neobiogeneze, metrika, metoda, malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, logika, manažerizmus, marginalizmus, metateorie, merkantilizmus, marxizmus, nominalizmus, nomogeneze, sémiotika, scientologie, rétorika, rasizmus, socializmus, sociologie, taktika, supersymetrie, supergravitace, psychoanalýza, prognostika, politologie, paradigma, nukleogeneze, populacionizmus, postindustrializmus, praxe, prakticizmus, postulát, lamarckizmus, laboratizmus, falzifikace, externalizmus, etika, estetika, fenomenologie, fikcionalizmus, fyziokratizmus, futurologie, frenologie, epistemologie, environmentalizmus, autogeneze, artificializmus, analogon, alef, autogonie, behaviorizmus, emergentní, didaktika, darwinizmus, genologie, geopolitika, kolorimetrie, kognitivní, kataklyzma, intelektualizmus, komunizmus, korespondence, kybernetika, kvantový, kreacionizmus, informatika, informace, hermeneutika, heliocentrizmus, gravimetrie, heterogeneze, heuristika, ideologie, hystereze, hypotéza, taxonomie, technokratizmus, operacionalizace, ofelimita, evonomika, aplikabilita, predikční teorie, deskripční teorie, behaviorální paradigma, definiční paradigma, kauzální teorie, grounded theory (angl.), verifikační experiment, endogenistické teorie evoluce, kleinián, adlerián, freudián, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, naratologie, experimentum crucis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, faktualistické paradigma, body balance (angl.), children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, clustering theory, standpoint theory, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), children´s inaive theories, children´s implicite theories, theory of triarchic ontelligence, attachment theory, Theory of planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, Theory of Reasoned Action, Cognitive Response Theory, Social Identity Theory (SIT), personologie, Functional Theory of Attitude, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), teorie H.C.Quaye, semiperiferie, EBV, atraktor, pedeutologie, kulturologie, cerebrocentrická teorie, vita activa, vita contemplativa, neurotransmiter, prekoncept, limerik, kontingence, volonté générale, translatologie, dirigimus, environmentalismus, dopamin, aluze, dirigistický, konceptuální znalosti, memetický, sofistikace, etogenika, objev, genetická epistemologie, Experiential Learning Theory, Ravenovy progresivní matrice, transdisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, learning by doing (angl.), fluidika, miskoncepce, verboterapie, TOC Goldratta, polyparadigmatičnost, equity theory (angl.), Theory of Mind, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz