Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

břitva Popperova, Paretovo optimum, generativní gramatika, teorie mentalizace, monofyletismus, polyfyletismus, inkrementální validita, learned helplessness (angl.), dialektická logika, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, socionika, indefinitistické motivační teorie, pluralistické teorie motivace, Self-Directed Search (SDS), kreativní ekonomie, dobrověda, Anaximandros, Chronovizor, Harris T.A., martingale, strategie noetické triangulace, heliocentrismus, envigogika, historismus v humanitních vědách, QTI zkratka ve školství, pansexualismus, Dubious Theories and Therapies (angl.), naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, dietrológia, neodarwinismus, teoretik, dromologie, konstruktivismus v pedagogice, koherentizmus, polylogismus (polylogism), Mixed Model Design (MMD), katalaxie, panfyzikalismus (panphysicalism), monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Austin, Cattell, psychoneuroimunologie, teorie explanační, Searle, periferní teorie emocí, Theory of Knowledge (angl.), diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), androdidaktika, solipsizmus, glotální, projektový management, Theory of Leadership (angl.), didaskein, deterrence, behaviorální, KEMSAK zkratka, Triune Brain Theory (angl.), Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Snyder C.R., kritické myšlení, Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), Ars et doctrina, dual coding theory (DCT), duální kódování, Malinowski Bronislav (1884-1942), Köhler Wolfgang (1887-1967), MacLean Paul D. (1913-2007)., Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), IRT zkratka v humanitních vědáchí, CTT zkratka v humanitních vědách, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, duševní vývoj člověka, VET zkratka v psychologii, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, sebeřízení, osobnost a její poznávání, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, zájmy, phenomanal field theory (angl.), pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, prostředí a psychosomatika člověka, osobnost a jeji poznavani, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Styly a strategie vyučování a učení, hyperkinetické závady a poruchy, myšlení a kreativita, emoce, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, myšlení v pracovním procesu, need achievement theory (angl.), vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, skupina schizofrenií, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, saturace potřeb v rodině, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, biologické formativní vlivy, pracovní a osobní hodnocení, Jung, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, oidipální stadium, vývojově psychologické teorie osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Maňák Josef, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Vaněk Jan, mentalizyng (angl.), Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, development and life cource theory (angl.), školní výkonnost, Šeracký František, Popper Karl Raimund, Gesell Arnold Lucius, předmět psychologie duševního vývoje, Thorndike Edward L., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Dougall William, Baldwin James M., Epikuros ze Sámu, glosém, rasismus, monetarizmus, monadologie, mikrosocioiogie, mikroekonomika, muzika, napizmus, noetika, nervizmus, neobiogeneze, metrika, metateorie, makroekonomie, machiavelizmus, logika, malthuzianizmus, manažerizmus, merkantilizmus, marxizmus, marginalizmus, nominalizmus, nomogeneze, sociologie, socializmus, sémiotika, scientologie, supergravitace, supersymetrie, technokratizmus, taxonomie, taktika, rétorika, rasizmus, populacionizmus, politologie, nukleogeneze, postindustrializmus, postulát, psychoanalýza, prognostika, prakticizmus, lamarckizmus, laboratizmus, externalizmus, etika, estetika, epistemologie, falzifikace, fikcionalizmus, fyziokratizmus, futurologie, frenologie, environmentalizmus, emergentní, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, didaktika, darwinizmus, behaviorizmus, genologie, geopolitika, kolorimetrie, kognitivní, kataklyzma, komunizmus, korespondence, kybernetika, kvantový, kreacionizmus, intelektualizmus, informatika, hermeneutika, heliocentrizmus, gravimetrie, heterogeneze, heuristika, ideologie, hystereze, hypotéza, translatologie, volonté générale, definiční paradigma, kauzální teorie, deskripční teorie, predikční teorie, behaviorální paradigma, faktualistické paradigma, Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, body balance (angl.), operacionalizace, ofelimita, experimentum crucis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, interakcionistické teorie evoluce, naratologie, verifikační experiment, evonomika, aplikabilita, grounded theory (angl.), Theory of planned Behaviour, Theory of Reasoned Action, children´s inaive theories, children´s implicite theories, standpoint theory, clustering theory, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), Kanner Leo (1894 -1981), Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, personologie, Functional Theory of Attitude, Cognitive Response Theory, Social Identity Theory (SIT), attachment theory, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, theory of triarchic ontelligence, exogenistické teorie evoluce, endogenistické teorie evoluce, cerebrocentrická teorie, vita activa, vita contemplativa, kulturologie, konceptuální znalosti, memetický, miskoncepce, verboterapie, TOC Goldratta, pedeutologie, teorie H.C.Quaye, environmentalismus, dirigimus, kontingence, dirigistický, aluze, semiperiferie, atraktor, prekoncept, polyparadigmatičnost, equity theory (angl.), transdisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, self - efficacy (angl.), labelling theory (angl.), kleinián, adlerián, freudián, Experiential Learning Theory, sofistikace, Theory of Mind, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), fluidika, learning by doing (angl.), etogenika, objev, genetická epistemologie, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš
Aplikácia teórie odpovede na položku -- autor: Žitný Peter

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz