Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

deterrence, behaviorální, Theory of Leadership (angl.), didaskein, The Big Bang Theory (angl.), teorie explanační, teorie deskripční, projektový management, androdidaktika, koherence, rasismus, Lewin Kurt, morfizmus, glosém, solipsizmus, glotální, psychoneuroimunologie, Cattell, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), dual coding theory (DCT), duální kódování, Ars et doctrina, Diesterweg Adolf (1790-1866), Malinowski Bronislav (1884-1942), Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Searle, Austin, periferní teorie emocí, psychodynamické teorie v psychologii, Theory of Knowledge (angl.), diegeze, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), Congruity Theory, body balance (angl.), faktualistické paradigma, Cognitive Dissonance Theory, Theory of planned Behaviour, Cognitive Response Theory, Theory of Reasoned Action, behaviorální paradigma, definiční paradigma, ofelimita, evonomika, aplikabilita, operacionalizace, predikční teorie, kauzální teorie, deskripční teorie, Functional Theory of Attitude, personologie, children´s inaive theories, children´s implicite theories, standpoint theory, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), clustering theory, children´s naive theories, attachment theory, Social Identity Theory (SIT), theory of triarchic ontelligence, triangular theory of love, theory of multidimensionale intelligence, cognitive developmental theory (angl.), Köhler Wolfgang (1887-1967), Watson John Broadus (1878-1958), panfyzikalismus (panphysicalism), polylogismus (polylogism), Lindner, katalaxie, Mixed Model Design (MMD), eliptická typologie učitelů, neodarwinismus, koherentizmus, teoretik, Harris T.A., inkrementální validita, learned helplessness (angl.), martingale, konstruktivismus v pedagogice, Festinger Leon, dromologie, Döringova typologie učitelů, intraindividuální konflikt, Kolaříková Olga (1927-2005), Olga Kolaříková (1927-2005), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, strategie noetické triangulace, QTI zkratka ve školství, Caselmann Christian Theobald, pansexualismus, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, konstrukt, kognitivní vývoj dětí a mládeže, sociální atitudy, historismus v humanitních vědách, heliocentrismus, envigogika, dialektická logika, polyfyletismus, narativní psychoterapie, kritické myšlení, Snyder C.R., integrativní psychoterapie, Kobasa Suzanne, monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Emotional Freedom Technique (EFT), MacLean Paul D. (1913-2007)., Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Selye Hans (1907-1982), Kretschmer Ernst (1888-1964), konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), pluralistické teorie motivace, indefinitistické motivační teorie, generativní gramatika, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, Paretovo optimum, břitva Popperova, monofyletismus, ekonomický typ učitele, superteorie, dobrověda, Paivio Allan, socionika, Self-Directed Search (SDS), kreativní ekonomie, Anaximandros, Chronovizor, grounded theory (angl.), verifikační experiment, malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, manažerizmus, marginalizmus, merkantilizmus, marxizmus, logika, lamarckizmus, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kreacionizmus, kvantový, laboratizmus, kybernetika, metateorie, metoda, nominalizmus, noetika, nervizmus, nomogeneze, nukleogeneze, politologie, paradigma, neobiogeneze, napizmus, mikroekonomika, metrika, mikrosocioiogie, monadologie, muzika, monetarizmus, kognitivní, kataklyzma, estetika, epistemologie, environmentalizmus, etika, externalizmus, fenomenologie, falzifikace, emergentní, didaktika, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, darwinizmus, behaviorizmus, fikcionalizmus, frenologie, hystereze, hypotéza, heuristika, ideologie, informace, intelektualizmus, informatika, heterogeneze, hermeneutika, fyziokratizmus, futurologie, genologie, geopolitika, heliocentrizmus, gravimetrie, populacionizmus, postindustrializmus, fluidika, Theory of Mind, social impact theory (angl.), learning by doing (angl.), genetická epistemologie, etogenika, objev, social exchange theory (angl.), equity theory (angl.), memetický, konceptuální znalosti, cerebrocentrická teorie, TOC Goldratta, verboterapie, polyparadigmatičnost, miskoncepce, sofistikace, Experiential Learning Theory, exogenistické teorie evoluce, endogenistické teorie evoluce, kleinián, interakcionistické teorie evoluce, konceptuální dimenze znalostí, naratologie, experimentum crucis (lat.), adlerián, freudián, monodisciplinární explorace, Ravenovy progresivní matrice, interdisciplinární explorace, transdisciplinární explorace, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), vita activa, vita contemplativa, supergravitace, sociologie, socializmus, supersymetrie, taktika, technokratizmus, taxonomie, sémiotika, scientologie, praxe, prakticizmus, postulát, prognostika, psychoanalýza, rétorika, rasizmus, translatologie, volonté générale, EBV, atraktor, neurotransmiter, semiperiferie, teorie H.C.Quaye, kulturologie, pedeutologie, prekoncept, dopamin, limerik, kontingence, dirigimus, environmentalismus, aluze, dirigistický, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Kvantová teorie nikoho nezabije -- autor: Chown Marcus

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz