Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Self-Directed Search (SDS), socionika, indefinitistické motivační teorie, kreativní ekonomie, Chronovizor, superteorie, dobrověda, Anaximandros, pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, Snyder C.R., Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Emotional Freedom Technique (EFT), kritické myšlení, narativní psychoterapie, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, teorie mentalizace, teoretik, dromologie, konstruktivismus v pedagogice, koherentizmus, polylogismus (polylogism), Mixed Model Design (MMD), katalaxie, panfyzikalismus (panphysicalism), martingale, Harris T.A., břitva Popperova, Paretovo optimum, generativní gramatika, monofyletismus, polyfyletismus, inkrementální validita, learned helplessness (angl.), dialektická logika, konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), behaviorální, Theory of Leadership (angl.), projektový management, deterrence, didaskein, teorie explanační, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), androdidaktika, solipsizmus, efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), General System Theory (GST), Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), glotální, glosém, rasismus, psychoneuroimunologie, Cattell, Köhler Wolfgang (1887-1967), Malinowski Bronislav (1884-1942), Ars et doctrina, Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Rotter Julian B. (nar. 1916), Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), MacLean Paul D. (1913-2007)., dual coding theory (DCT), duální kódování, periferní teorie emocí, Searle, Austin, psychodynamické teorie v psychologii, diegeze, Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Theory of Knowledge (angl.), neodarwinismus, dietrológia, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, VET zkratka v psychologii, osobnost a její poznávání, sebeřízení, duševní vývoj člověka, Teoretická východiska psychologického poradenství, development and life cource theory (angl.), školní výkonnost, Šeracký František, Dougall William, osobnost dítěte, osobnost učitelů, mentalizyng (angl.), Vaněk Jan, Maňák Josef, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, phenomanal field theory (angl.), schopnosti a nadání, myšlení v pracovním procesu, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rodina a saturace potřeb, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, škola a její formativní vlivy, pozornost, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Baldwin James M., Epikuros ze Sámu, oidipální stadium, vývojově psychologické teorie osobnosti, CTT zkratka v humanitních vědách, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, IRT zkratka v humanitních vědáchí, Dubious Theories and Therapies (angl.), heliocentrismus, envigogika, historismus v humanitních vědách, strategie noetické triangulace, QTI zkratka ve školství, naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, pansexualismus, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Jung, předmět psychologie duševního vývoje, Gesell Arnold Lucius, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Thorndike Edward L., Popper Karl Raimund, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Edukace, saturace potřeb v rodině, pracovní a osobní hodnocení, biologické formativní vlivy, children´s inaive theories, children´s implicite theories, mikrosocioiogie, mikroekonomika, metrika, monadologie, monetarizmus, neobiogeneze, napizmus, muzika, metateorie, merkantilizmus, machiavelizmus, logika, lamarckizmus, makroekonomie, malthuzianizmus, marxizmus, marginalizmus, manažerizmus, nervizmus, noetika, scientologie, rétorika, rasizmus, sémiotika, socializmus, supersymetrie, supergravitace, sociologie, psychoanalýza, prognostika, nukleogeneze, nomogeneze, nominalizmus, politologie, populacionizmus, prakticizmus, postulát, postindustrializmus, laboratizmus, kybernetika, etika, estetika, epistemologie, externalizmus, falzifikace, futurologie, frenologie, fikcionalizmus, environmentalizmus, emergentní, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, didaktika, darwinizmus, behaviorizmus, fyziokratizmus, genologie, kognitivní, kataklyzma, intelektualizmus, kolorimetrie, komunizmus, kvantový, kreacionizmus, korespondence, informatika, ideologie, heliocentrizmus, gravimetrie, geopolitika, hermeneutika, heterogeneze, hystereze, hypotéza, heuristika, taktika, taxonomie, evonomika, aplikabilita, grounded theory (angl.), ofelimita, operacionalizace, kauzální teorie, deskripční teorie, predikční teorie, verifikační experiment, naratologie, kleinián, adlerián, freudián, endogenistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, experimentum crucis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, interakcionistické teorie evoluce, definiční paradigma, behaviorální paradigma, triangular theory of love, theory of triarchic ontelligence, attachment theory, cognitive developmental theory (angl.), theory of multidimensionale intelligence, standpoint theory, clustering theory, children´s naive theories, Social Identity Theory (SIT), personologie, Congruity Theory, body balance (angl.), faktualistické paradigma, Cognitive Dissonance Theory, Theory of planned Behaviour, Functional Theory of Attitude, Cognitive Response Theory, Theory of Reasoned Action, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), pedeutologie, teorie H.C.Quaye, semiperiferie, kulturologie, vita contemplativa, konceptuální znalosti, cerebrocentrická teorie, vita activa, atraktor, prekoncept, volonté générale, translatologie, technokratizmus, kontingence, dirigimus, aluze, dirigistický, environmentalismus, memetický, TOC Goldratta, etogenika, objev, genetická epistemologie, sofistikace, Experiential Learning Theory, transdisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, learning by doing (angl.), fluidika, polyparadigmatičnost, miskoncepce, verboterapie, equity theory (angl.), social exchange theory (angl.), Theory of Mind, social impact theory (angl.), abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš
Úvod do teorie verše -- autor: Ibrahim Robert, Plecháč Petr, Říha Jakub

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz