Pojem testy inteligence

Slovo:

testy inteligence


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

První psychometrické (kvantitativní, číselně vyjádřitelné) testové hodnocení inteligence bylo prováděno pomocí první, druhé a třetí revidované verze Binet - Simonova testu z let 1905, 1908 a 1911. Položky byly upraveny tak, aby odpovídaly věku zkoumané osoby.
Tímto dílem začala éra objektivní a stále se zdokonalující moderní psychodiagnostiky (zejména dětské). Binet a Simon použili jako první pojem ,,inteligenční věk" a ukázali, jak lze pomocí jejich stupnice inteligenční (mentální) věk měřit. Jejich metoda se rychle rozšířila po celém světě. Bylo dohodnuto, že úloha je adekvátní pro věk, ve kterém ji po prve vyřeší 66 - 75 % vyšetřovaných.
Alfréd Binet (1857 - 1911) - známý francouzský psycholog, ředitel psychologické laboratoře pařížské Sorbony a Th. Simon (1873 - 1961) se domnívali, že tříleté vývojové opoždění v období dětství svědčí pro mentální defekt. To znamená, že např. osmileté dítě, které splní úkoly testu odpovídající věku pěti let, je mentálně defektní. Ukázalo se, že norma takto absolutně chápaná má řadu nevýhod, a proto byl v roce 1914 na návrh W. Sterna obecně přijat relativní ukazatel, označený jako inteligenční kvocient - IQ. Inteligenčním kvocientem rozumíme u dětí do 15 let podíl mentálního věku a skutečného chronologického (matrikového) věku vynásobeného stem. Dosáhne-li např. jedinec v testu úrovně 15 let a jeho věk je rovněž 15 let, je jeho IQ = 100.
Z četných revizí Binet - Simonovy metody jsou nejznámější revize Lewise Madisona Termana (1877 - 1956). Největší úspěch ve světě měla pravděpodobně jeho první Standfordská revize Binetovy - Simonovy stupnice z roku 1916, která obsahovala i úkoly pro dospělé. Praxe ukázala, že škála je vhodná pro věk 5 až 14 let. U dětí od tří do pěti let neměřila spolehlivě. Druhá Standfordská revize, která měla paralelní řadu L a M byla provedena v roce 1937, a to nejen Termanem, ale i Maud Amandou Merillovou (1888 - 1973). Ve třetí revizi v roce 1960 byly obě paralelní řady opět staženy v jednu.
Do velmi hodnotných individuálně aplikovatelných testů inteligence patří Wechsler - Bellevue
Inteligence Scale (WBIS) pro dospělé, který je z roku 1939.
Tento test poskytoval celkový ,
verbální a performační skór. Verbální subtesty se jmenují: Informace, Porozumění, Čísla, Počty a Podobnosti.
Nonverbální subtesty se nazývají: Uspořádání obrázků, Doplnění obrázků, Blok, Skládání a Symboly.
Souhrnné skóry IQ byly vypočteny jako standardní skóry, které
mají stejné charakteristiky rozložení ve všech věkových kategoriích.
Během druhé světové
války vyvinul Wechsler speciálně pro potřeby americké armády druhou verzi své inteligenční škály. a byla v roce 1946 vydána pro civilní použití.
Má název Wechsler Adult Inteligence Scale (WAIS). Vyšla poprve v roce 1955 a zahrnuje
normy pro osoby šestnáctileté a starší.
Český Pražský dětský Wechsler (PDW) byl přepracován z originálu Wechsler
Inteligence Scale for Children (WISC), který byl určený pro děti a mládež od 5 do 16 let.
WISC má také své následovníky WISC-R (1976) a WISC-IIICZ.
Pro nejmladší děti od 2a půl roku do
7. roků se používá Wechsler Preschool and Primary Scale of Inteligence (WPPSI).
Významné pomůcky pro měření nonverbální inteligence v psychologické praxi vyvinul anglický psycholog John Carlyle Raven. Jsou to především Ravenovy standardní progresivní matrice ( Standard Progressive Matrices, SPM) vyvinuté v roce 1936, dále Ravenovy standardní progesivní matrice plus ( Standard Progressive Matrices Plus, SPMPLS), zkrácené Ravenovy barevné progresivní matrice (Ravens Colored Progressive Matrices,CPM) určené dětem, starším lidem a mentálně retardovaným a dementním a Ravenovy progresivní matrice pro pokročilé (Ravens Advanced Progressive Matrices, APM).
Skupinové i individuální šetření inteligence bývá často prováděno Testem struktury inteligence (T.S.I. - v němčině I.S.T.) německého psychologa Rudolfa Amthauera. Test má devět subtestů, které zjišťují úroveň konkrétně praktického usuzování, jazykového citu, kombinační schopnosti, schopnost abstrakce, paměť pro slova, praktické početní myšlení, teoretické početní myšlení, plošnou představivost a prostorovou představivost.
Pro orientační vyšetření obecné inteligence jsou vhodné skupinově využitelné Číselné řady Pavla Říčana a jeho nonverbálního Testu intelektového potenciálu (T.I. P.). Pro individuální šetření jsou vhodné S.C. Kohsovy kostky upravené L. Koščem. Využitelný pro diagnostiku ,,praktické nonverbální inteligence" je stále i Tvarový skládací test Gustava A. Lienerta.
Klasická je také diagnostická metoda nazvaná Rey-Osterriethova komplexní figura. Je to psychologická diagnostická metoda původně vytvořená
švýcarským psychologem André Reyem a Paulem A. Osterriethem pro učely diferenciální diagnostiky mentálně retardovaných jedinců a osob s postiženou centrální nervovou soustavou. V současné době se používá k vyšetřování senzomotorických, vizuoprostorových a konstrukčních schopností a dovedností, vizuoprostorové paměti, vizuální percepce a pozorosti a organicity.
Při testování inteligence musíme mít ovšem na zřeteli, že jde často jen o aktuální výkon v psychologické zkoušce, který může být ovlivněn i některými faktory mimointelektovými, např. momentální indispozicí, strachem, přílišnou úzkostí apod. Proto je žádoucí neomezovat měření jen na jedinou zkoušku, zejména pokud byla aplikována při hromadném testování. Předpokládá se, že inteligence se vyvíjí do 16 - 18 let.
Během testového vyšetření má být pozorováno a popsáno chování zkoumané osoby např. podle těchto kriterií:
průběh adaptace na šetření, kvalita a kvantita pracovního výkonu, spontaneita, osobní tempo, koncentrativnost a distributivnost pozornosti, motorické aktivity při vyšetření, sebedůvěra, celkový dojem, nápadnosti tělesného vzezření, oblečení a vzhledu, stav smyslů a řeči mluvené i psané.
Zastarávající normy k jednotlivým testům musí být v průběhu času modernizovány.
Mnohé testy jsou v průběhu času zdokonalovány nejen formálně, ale i obsahově, takže u mnoha testů je nutno sledovat jejich nové varianty a neaplikovat jen jejich původní vydání.
Rozpracovávají se také metody tzv. dynamického testování kognitivních funkcí (americká psycholožka Carol S. Lidz, židovští psychologové Reuven Feuerstein, Yaacov Rand, Mogens Reiner Jensen, Shlomo Kaniel, David Tzuriel, německý psycholog Jürgen Guthke aj.). Dynamické testováné má za cíl poznat, jakým způsobem dítě při myšlení postupuje, o jaké silné stránky se opírá a které slabiny jeho výkon snižují (redukují), jaký má potenciál rozvoje svého myšlení a jakým způsobem je možné jeho myšlení cíleně rozvíjet. Dynamické testováni a hodnocení je od tradičních psychologických diagnostických metod na zkoumání kognitivních funkcí a dovedností značně časově náročné. Uvádí se, že dotace hodin na jedno dynamicky orientované šetření vyžaduje nejméně dvanáct hodin rozdělených do tří čtyřhodinových bloků v průběhu tří dnů, kdežto tradiční diagnostické metody mentálních schopností nepřesahují jednorázovou časovou dotaci tři - čtyř hodin.
Arsenál specifických odborných psychologických diagnostických i intervenčních metod se stále rozšiřuje a zdokonaluje.
Odborně kompetentní psychologické diagnostikování speciálními a specificky psychologickými metodami lege artis je záležitostí kompetentních, kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných a zkušených psychologů.Některá související slova

Úvod do sociální psychologie, talent v otázkách a odpovědích, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, schopnosti a nadání, Famile a persona, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poruchy a závady jazyka, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, náročnost práce na psychosomatiku, PMT zkraka v psychologii, Logo-test, dotazník jako výzkumná metoda, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), postoje a vztahy k povolání, D.A.T. zkratka v psychologii, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychosomaticky traumatizované osoby, násilí, VET zkratka v psychologii, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Pardel Tomáš, osobnost učitelů, závady a poruchy intelektu, závady a poruchy motoriky, reverzní, pozornost, kulturní znevýhodnění, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Psychosociální a edukativní zanedbanost, LFTs zkratka ve zdravotnictvíKnihy

Testy kočičí inteligence -- autor: Holland Simon
Turingův test -- autor: Tvrdý Filip
IQ testy -- autor: Katz Mathias

Komentáře ke slovu testy inteligence


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » testovat
následující slovo: » tešuva (hebr.)
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3867
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz