Pojem typy inteligence podle H.Gardnera

Slovo:

typy inteligence podle H.Gardnera


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a zatím nebylo ověřeno editorem

Význam:

Podle amerického psychologa Howarda Gardnera (1983) má každý člověk řadu inteligencí.
Inteligence jsou umístěny v různých částech mozku.
Mohou pracovat společně nebo samostatně.
Mají různou úroveň.
Různě se kombinují.
Všechny inteligence člověka by se daly znázornit jako pyramidové útvary.
Gardnerova teorie je světoznámá, ale současně i kontroverzní a diskutabilní.
H. Gardner je profesor psychologie univerzity v Harvardu, který se zabývá mj. také neuropsychologií.
Usiluje aplikovat svou teorii do vyučovací praxe.
Jako neurovědní směr ,,brain-based learning", resp.,,brain-compatible learning".
Počet inteligencí člověka podle H. Gardnera (může být údajně ještě rozšířen):
jazyková inteligence (Verbal-Linguistic Intelligence).
Matematicko-logická inteligence (Mathematical-Logical Intelligence).
Vizuálně-prostorová inteligence (Visual-Spatial Intelligence).
Tělesně-pohybová inteligence (Bodily-Kinesthetic Intelligence).
Hudební inteligence (Musical Intelligence).
Interpersonální inteligence (Interpersonal Intelligence).
Intrapersonální inteligence (Intrapersonal Intelligence).
Přírodopisná inteligence (Natural Intelligence).
Existenciální inteligence (Existential Intelligence).
Charakteristika jazykové (verbálně-lingvistické) inteligence.
Dobře rozvinuté jazykové vlohy, schopnosti a dovednosti, velmi dobré pochopení významu slov.
Lidé s dobře rozvinutou jazykovou inteligencí jsou např. úspěšní spisovatelé, básníci, publicisté, politici, právníci, rétoři.
Jazyková inteligence a její příznaky:
kladný vztah ke slovu mluvenému i psanému a tištěnému.
Dobře rozvinuté a stále rozvíjené jazykové dovednosti v mateřštině i v cizích jazycích.
Projevy vrozeného jazykového citu.
Vypravěčské a konverzační schopnosti a dovednosti, velká a široká slovní zásoba.
Čtenářské záliby.
Produkce vlastního deníku.
Charakteristika matematicko-logické inteligence:
způsobilost poznávat a řešit logické nebo matematické vztahy a závislosti.
Schopnost myslit abstraktně a koncepčně.
Dobře rozvinutou matematicko-logickou inteligenci mají např. vědečtí pracovníci a učitelé v oblasti přírodních a technických věd, ekonomové, účetní, programátoři.
Matematicko-logická inteligence a její příznaky:
uvažuje a hovoří přísně logicky a koncepčně.
Rád kvantifikuje, uvádí statistiky.
Má smysl pro logickou analýzu a syntézu a odhalování horizontálních i vertikálních vztahů, závislostí a zákonitostí.
Účelně systemizuje své úkoly a cíle.
Exaktně klasifikuje a kategorizuje.
Charakteristika vizuálně-prostorové inteligence:
schopnost úspěšně vnímat a myslet v představách a obrazech.
Dobře rozvinutou vizuálně-prostorovou inteligenci mají např. architekti, dizajnéři, výtvarníci, malíři, technici, geometři, navigátoři, filmaři.
Vizuálně- prostorová inteligence a její příznaky:
objektivní pozorovatelské schopnosti.
Nadání pro geometrické vztahy a zákonitosti a jejich znázorňování.
Kladný vztah k didaktickým pomůckám jako jsou tabulky, diagramy, mapy,filmy, nákresy.
Úsporné řízení vlastních pohybů.
Dobrý smysl pro prostorové odhady a pro prostorovou a směrovou orientaci.
Charakteristika tělesně-pohybové inteligence:
schopnost úspěšně řídit pohyby svého těla a manuálně zručně (dovedně) zacházet s předměty.
Dobře rozvinutou tělesně-pohybovou inteligenci mají např. profesionální tanečníci, sportovci, chirurgové, manuální řemeslníci, mechanici.
Tělesně-pohybová inteligence a její příznaky:
pohybová obratnost.
Zručnost, dovednost při manuálních aktivitách.
Obliba ve sportování, sportovních hrách a tělesné cvičení a turistice.
Lépe si pamatuje to co činil než to co viděl nebo slyšel.
Nápadně efektivně manipuluje s předměty a příp. i přístroji.
Charakteristika hudební inteligence:
schopnost s prožitkem vnímat a porozumět i inspirativně produkovat a s postřehem hodnotit melodii, výšku a barvu zvuků a tónů.
Dobře rozvinutou hudební inteligenci mají např. hudebníci, zpěváci, hudební skladatelé, dirigenti, herci, hudební kritici.
Hudební inteligence a její příznaky:
má rád přírodní zvuky, zvuky venkova a sluchové podněty preferuje.
Rád poslouchá zpěv a hudbu.
Provozuje zpěv nebo hudbu.
Má zřejmý smysl pro rytmus a melodii.
Komponuje.
Snadno si pamatuje cizojazyčné výrazy i verše.
Charakteristika interpersonální inteligence:
sociální schopnost poznat, empaticky vycítit náladu, motivační rozpoložení, potřeby a cíle druhých lidí a úspěšně s nimi komunikovat.
Dobře rozvinutou interpersonální inteligenci mají např. sociální pracovníci, pedagogové, psychologové, někteří vedoucí pracovníci, manažeři, kněží, politici.
Interpersonální inteligence a její příznaky:
úspěšně sociálně komunikuje.
intuitivní a empatické schopnosti.
Usiluje o kladnou psychosociální atmosféru (pozitivní sociální klima).
Angažuje se v sociálních aktivitách.
Rád pracuje v týmu, diskutuje a kooperuje s jinými, radí druhým.
Má smysl pro soutěživost.
Charakteristika intrapersonální inteligence:
schopnost úspěšné introspekce, sebepoznávání, autoreflexe , chápání motivů svého chování a prožívání a schopnost úspěšného autoregulování, sebeřízení a sebevýchovy.
Dobře rozvinutou intrapersonální inteligenci mají např. filozofové, psychologové, teologové
Intrapersonální inteligence a její příznaky.
Má smysl pro introspekci, meditace, sebepoznávání, autoreflexi.
Usiluje o zdokonalování své osobnosti, autoregulaci, sebeřízení, sebevýchovu a selfmanagement.
Má vytvořený hodnotový systém a morální principy podle nichž se řídí.
Je dobrý znalec ostatních lidí.
Charakteristika přírodopisné inteligence:
schopnost poznávat, třídit, klasifikovat a kategorizovat rostliny, živočichy a další přírodní objekty.
Dobře rozvinutou přírodopisnou (naturalistickou) inteligenci mají např.úspěšní přírodovědci a učitelé přírodních věd, zdravotníci, veterináři, myslivci, ekologové apod.
Přírodopisná inteligence a její příznaky:
Zájem o vše co se týká živé či neživé přírody.
Klasifikace, kategorizace a upřesňování znalostí o přírodních jevech.
Sledování literatury i medií pokud jde o přírodovědné informace a znalosti.
Prosazuje ekologické názory a postoje.
Charakteristika existenciální inteligence:
schopnost filozoficky a světonázorově se zabývat základními otázkami lidské existence ( jako je smysl života a smrti, svobody,odcizení mezi lidmi atp.).
Dobře rozvinutou existenciální inteligenci mají úspěšní filozofové, sociologové, teologové apod.
Existenciální inteligence a její příznaky:
výrazné světonázorové nadání a vzdělání.
Schopnost odborně používat obecné filozofické pojmy.
Schopnosti a dovednosti vyjadřovat se k neobecnějším otázkám světa, přírody a lidské existence.
Konečným výsledkem používání každého typu inteligence může být specifický typ kreativity v oblasti slova, kvantifikace, obraznosti,hudby, sociální komunikace, sebereflexe, přírodovědy. Podle zastánců této teorie je úkolem školy objevit a rozvíjet individuální talent a potenciál každého žáka a vytvářet takové podmínky, aby student měl dostatek prostoru pro své silné stránky, aby měl možnost učit se efektivně prostřednictvím svých dominantních osobnostních mechanismů (Lojová, 2005).
H. Gardner se domnívá, že např.:
-jazykovou inteligenci rozvíjejí knihy, magnetofony, psací stroje, vyprávění, diskuse, debaty, veřejná vystoupení, eseje,
-matematicko-logickou inteligenci rozvíjejí strategické hry (šachy), logické hádanky a kvízy, vědecké stavebnice, počítačové programování, pokusy, detektivní hry,
-prostorovou inteligenci rozvíjejí grafy, diagramy, schémata, mapy, filmy, videa, fotoaparáty, stavebnice,
-pohybovou, motorickou inteligenci rozvíjejí všechny druhy sportů, ruční práce, modelování, obsluha přístrojů a strojů,
-hudební inteligenci rozvíjejí všechny druhy hudebních nástrojů, nosiče reprodukované hudby, lidský hlas, rozlišování přírodních zvuků,
-interpersonální inteligenci rozvíjejí kluby, výbory, společenské příležitosti, skupinové vyučování, hry a projekty, soutěživé i nesoutěživé hry a sporty.

Komentáře ke slovu typy inteligence podle H.Gardnera


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » typy adaptace člověka
následující slovo: » typy osobnosti pedagogů
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3232
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz