Pojem vyučování

Slovo:

vyučování


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Vyučování je záměrné (cílevědomé) a systematické působení učitelů a učitelek na žáka s cílem vštípit mu určité vědomosti, dovednosti a návyky, způsoby chování a charakterové vlastnosti. Psychologie vyučování či psychodidaktika se zabývá vyučováním druhých jako psychosociálním procesem. Jde o řízený proces působení učitele na žáka a proces sociální interakce mezi učitelem a žákem. Cílem je působit optimálně na rozvíjení psychických a osobnostních procesů, zejména kognitivních funkcí, samostatnosti, aktivity a kreativity.
Vyučovací proces zahrnuje učení žáků a vyučování učitele zároveň s podmínkami, které jejich aktivitu ovlivňují. Pedagogika a pedagogická psychologie uznávají vedoucí úlohu učitele ve vyučovacím procesu, přitom však také zdůrazňují velký význam aktivity žáka. Osvojování učební látky je systematické získávání znalostí od vyučujícího bezprostředně vedoucího žáky. Nejde tedy o žádný živelný proces. Vyučování by vždy mělo působit nejen na levý, ale i na pravý mozek žáka.
Učitelé a učitelky by měli mít bohaté poznatky z učitelské psychologie a ze sociální psychologie.
Vyučování vyžaduje přiměřenou péči ze strany učitele. Avšak přílišná péče učitele vede k nesamostatnosti žáků, žák se nenaučí spoléhat na své vlastní síly a obtížněji se učí aplikovat vědomosti v praxi. Naproti tomu nedostatečná péče učitele vede obvykle k bezradnosti žáků, kteří se nedokáží orientovat v látce, nedokáží odhadnout, co je podstatné a co podružné, osvojí si často nesprávné představy a pojmy, resp. dovednosti a návyky, ztrácejí množství času a nezřídka i chuť do práce. Vést dobře vyučovací a výchovný proces znamená umět povzbudit aktivitu žáků při učení a dovést ji usměrňovat a řídit.
Při správném řízení vyučovacího procesu je třeba respektovat řadu faktorů, zvláště: přiměřený výběr učiva, způsob podání učební látky, organizaci vyučování, soustavné uplatňování didaktických zásad, respektování duševně-hygienických aspektů, respektování sociálně-psychologických aspektů výchovy, podněcování aktivity žáka. V současné době nabývá na významu výuka podporovaná informačními a komunikačními technologiemi
Čím je žák či žákyně mladší, tím konkrétnější je jejich myšlení, tím větší názornou oporu vyžaduje jejich poznání a tím méně jsou schopni zvládat abstraktní učivo. Učivo tedy musí být promyšleno z hlediska věkových zvláštností žáků a jejich celkové mentální úrovně. Učivo je zároveň prostředkem všestranného rozvoje žákovy osobnosti. Musí být tedy vybíráno s ohledem na emoční působení na žáka a na formování jeho charakterových a volních rysů.
Učitelé a učitelky musí vést vyučovací proces v souladu se zákonitostmi poznávacích procesů a respektovat psychologické zákonitosti učení vědomostem, dovednostem a návykům. Je třeba si uvědomit, že i pouhé naslouchání výkladu učitele či učitelky je pro pozorného žáka aktivní činnost, která relativně snadno unaví. Vnímání výkladu učitele vyžaduje totiž jakési souběžné tiché opakování, vnitřní řeč naslouchajícího. Žák při aktivní pozornosti výklad učitele zpracovává, objevuje nové vztahy, zařazuje učivo do souvislostí a vztahů, které již znal, uvědomuje si nové souvislosti i nová fakta i nové detaily.
Poměrně často je učitel nucen řešit problém nepozornosti žáka ve vyučování. Je-li nepozorná většina žáků ve třídě, bývá obvykle vina na straně učitele - např. nekvalitní výklad učiva, nesrozumitelný, resp. monotónní přednes používání mnoha nových nebo cizích pojmů, nebo naopak příliš elementární výklad, opakování notoricky známých věcí.
Je-li nepozorný jednotlivec, pak bývá příčina nepozornosti nejčastěji v něm samém. Nepozornost může být zaviněna relativně krátkodobými faktory, které na žáka negativně působí, např. jeho špatným zdravotním stavem (bolesti hlavy, zubů), emoční rozladou, únavou vzniklou z nejrůznějších příčin (častý bývá nedostatek spánku žáků a žákyň po sledování zajímavých pořadů v televizi), hádkou či sporem před vyučováním.
Závažnější jsou dlouhodobě působící příčiny. Mohou to být opět zdravotní problémy žáků a žákyň, neurotičtí žáci se obvykle nedovedou snadno soustředit, jsou rozptýlení. Nepřímo působí smyslové vady (např. krátkozrakost, nedoslýchavost). Někdy působí v životním prostředí žáka, především v jeho rodině, nepříznivé dlouhodobé faktory zhoršující pozornost, např. nemoc člena rodiny, rozvádějící se rodiče. Také prožívání silných kladných emocí (zamilovanost) může narušit pozornost.
Jiným velmi negativním faktorem je návyk nepozornosti-žák tohoto typu se často zabývá jinou činností, která je pro něho atraktivnější (čtení detektivek, pletení apod.). Někteří žáci si záměrně sedávají do posledních lavic, na místa, kde nebudou rušeni. Bývají to i výborní žáci, kteří se domnívají, že jim výklad učitele nemůže přinést nic nového, že vše již znají. Někteří slabší žáci je v tom ochotně následují.
Při boji s nepozorností se obvykle neosvědčují časté výzvy, aby žáci dávali pozor. Žáci si na ně zvyknou a přestanou na ně reagovat. Více se osvědčuje systém nepřímých pobídek, jak navrátit žáka do hodiny. Vyučování musí být dostatečně aktivizující, žák může být kdykoliv vyzván k vyjádření vlastního názoru apod. Nejdůležitější je získat spontánní pozornost (intenzivní motivace, podněcování žákovy zvídavosti, zajímavost výkladu, originalita přístupu, diferencování pracovních úkolů).
Gnozeologie charakterizuje průběh poznání u lidí tak, že probíhá od živého názoru k abstraktnímu myšlení a od něho k praxi. Jde tedy o to, aby učitel zajišťoval nikoliv pouhý názor a výklad, ale aby žáka přiměřeně aktivizoval. Žák může a má být vyzván k celé řadě aktivních projevů, a to jak ve škole, tak i na pracovišti, v dílnách či doma. Aktivita žáka se projevuje četbou, např. literárního díla, souvislým vyprávěním, odpověďmi na otázky, opakováním výkladu učitele, kreslením, vykonáváním praktických prací, řešením úkolů, sbíráním názorného materiálu apod.
Důležité je i promyšlené využití moderních materiálně technických didaktických prostředků ve výuce. Jde především o učební pomůcky a didaktickou techniku. V praxi dochází často k záměně pojmu učební pomůcka s didaktickou technikou. Tak např. za učební pomůcku nemůžeme pokládat zpětný projektor. Ten patří do didaktické techniky. Za učební pomůcku však pokládáme kresbu a zápis na folii zpětného projektoru.
Při vyučování je zapotřebí respektovat také základní pravidla a normy duševní hygieny.Jde především o dodržování délky vyučování a učení i dalších povinností žáka, jež by dohromady neměly překračovat určitou přijatelnou normu. Jde prakticky o to, aby se pedagogové dohodli na přiměřeném zatížení žáků domácími povinnostmi (dosud se většinou zadávají neplánovitě), na rovnoměrném zatěžování žáků písemnými prověrkami i ústními zkouškami (často se píší písemné prověrky v den největší únavy, v pátek, aby je pedagog mohl přes víkend opravit). Konečně jde i o to, aby žáci nebyli přetěžováni dobrovolně povinnými doučovacími metodami (často v podobě tzv. "nultých" hodin apod.).
Při plánování práce je vhodné mít na zřeteli také tzv. výkonnostní křivku žáků. Ta dosahuje svého maxima ve druhé až třetí pracovní hodině, pak začne klesat. Před koncem vyučování nastane mírné zvýšení (vyhlídka na dohledný konec určité činnosti pravidelně mírně zvýší výkon). Po obědě v důsledku odkrvení mozkové tkáně je výkonnost značně snížena, zvyšuje se však opět mezi 4. - 5. hodinou odpolední. Odpolední kulminace nedosahuje však úrovně výkonnosti dopolední. Obdobně jako po obědě, tak i po večeři pracovní křivka zprvu klesá, ale asi po dvou hodinách začne vykazovat vzestup. Lidé večer pracující mívají večerní kulminaci své výkonnosti kolem 22. hodiny.
Týdenní výkonnostní křivka má obdobný průběh-vrcholí uprostřed týdne, tj. v úterý a ve středu, koncem týdne má sestupný charakter. Proto je např. vhodné zařazovat dny prázdna co nejblíže k neděli.
V zájmu duševní rovnováhy i tělesného zdraví žáků by měl být ve školách dodržován také rozsah školních přestávek. Se zkracováním školních přestávek patrně vzrůstá nejen únava, ale i také nemocnost žactva. Důležitým požadavkem je rovněž zajištění alespoň jednoho volného odpočinkového dne v týdnu, oproštěného od veškerých pracovních povinností.
I zřetel k základním poznatkům z hygieny výživy se ukazuje užitečným. Výzkumy ukazují, že pravidelný přívod vitamínu řady B a vitamínu C zlepšuje výsledky duševní práce. Mělo by to být respektováno např. při sestavování jídelníčků v žákovských kuchyních. Rovněž v rozdělování jídel v průběhu dne dělá naše mládež řadu chyb. Zjišťuje se, že naše snídaně je obvykle méně vydatná, než se to jeví potřebné, zatím co večeře naopak bývá příliš sytá. Asi 1/3 studentů a studentek zanedbává snídani, a tím podstatně zhoršuje svůj duševní výkon asi od třetí vyučovací hodiny.
Tam, kde je to možné, mělo by se přikročit i k úpravám fyzických podmínek pracoviště či školy. Pokud jde o optické vlivy, učebna by měla být dostatečně a správně osvětlena. Špinavá okna a jiné překážky viditelnosti snižují znatelně duševní výkonnost. Vliv barev na náladu a duševní výkonnost je také prokázán. Školní místnost by měly být vymalovány ve shodě s těmito poznatky.
Nevhodné akustické podmínky (hluk dopravní tepny pod okny třídy) rovněž zhoršují duševní výkon. Totéž se týká nevhodného mikroklimatu ve třídě (nedostatečné větrání, přílišné a suché horko).
Z hlediska duševní rovnováhy žáků a žákyň i učitelek a učitelů je účelné zavést do vyučování i vhodný systém uklidňovacích a relaxačních cvičení.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

didaktika, výchova tvořivosti, mravní výchova ve společnosti, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, kulturní znevýhodnění, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, předmět pedagogické psychologie, vývoj, závady a poruchy myšlení, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školní, psychologie osobnosti učitele a učitelky, schopnosti a nadání, Úvod do kognitivní psychologie, mravnost a její výchova a sebvýchova, typy inteligence podle H.Gardnera, závady a poruchy mobility a pozornosti, vzdělání, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Edukativní determinanty psychiky, disociální a asociální chování dětí a mládeže, kreativní a talentované osoby, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho typy, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, talenty a jejich třídění, edukativní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do pedagogické psychologie, globalizace, hypokalkulie, aktuální geneze, Docendo discimus (lat.), mastery learning (angl.), levohemisférový edukační styl, edukační styl, kreativní edukace, nekontaktní edukace, autoritativní edukace, kalkulastenie, lingvodidaktik, fobie školní, skryté kurikulum, brain compatible learning, logotrop, skupinová integrace, edukometrie, pedagogika, metodika, katecheze, procesuální diagnostikování, adaptivní edukace, pedagogicko psychologické výzkumy, Bloom Benjamin S. (1913-1999), Unterricht (něm.), Kopáč Jaroslav, VMV ve školství, inhibiční edukace, konstruktivismus v pedagogice, MBD zkratka, dificility počítání, Úlehla Josef, edukativní psychologie, indirektivní edukační metody, Psychology of Education (angl.), direktivní edukační metody, mediální edukace, pedagogický konstruktivismus, multisenzoriální přístup, aktivizační metody, postinteraktivní fáze edukace, interaktivní fáze edukace, didaskein, Teacch, didaskalie

Komentáře ke slovu vyučování


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vyučovací a učební styly
následující slovo: » vývod
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3376
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz