Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Self - Report Altruism Scale (SRA), Interpersonal Reactivity Index (IRI), sanoterapie, Prosocial Tendencies Measure (PTM), rentoaláž, integrativní psychoterapie, synkriticizmus, autoisopatie, mediace konfliktů, edukace kreativity, bioenergetika, My Class Inventory (MCI), multivariační analýza, Francis Galton (1822-1911), poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), casework (angl.), Bachova květová terapie, Ramus Petrus (1515-1572), Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, in vitro fertilizace (IVF), Dilthey Wilhelm (1833-1911), hemodialýza, metoda sněhové koule, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, Test čáry života, CHIPS-test, Rosenzweig Saul, WPPSI zkratka, Reverzní test v psychologii, autorehabilitace, skiaskopie, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, FQRST, IMRAD zkratka, kardiotokografie (KTG), cardiotocography (CTG), HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, metaučení, kryoskopie, one brain, SEIQoL, Meichenbaum Donald, Bourdon Benjamin, flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Delfská metoda, pseudodyslexie, chiaroscuro, terenní interview, biokapacita, Access control ang., randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, Dotazník ŽIN-ŽIS, Vizuálně motorický test L. Benderové, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, metoda one brain, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), PACE zkratka, Token test, ekvifinalita, aktivizační metody, Motive, Hogan Development Survey, Hogan Personality Inventory ( HPI), management by competencies, PQRST metoda, dramatoterapie, Kratina, projektivní metody psychologie, Parents´Evaluations of Developmental Scale, The Ages and Stages Questionnaire, Autism Diagnostic Interview - R, Transdisciplinary Play - Based Assessment, DACH - zkratka, Autism Behavior Checklist, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, snowball sampling (angl.), metoda Colective Notebook, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), TQM, waterboarding (angl.), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), psychodiagnostický systém 3D, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), systém VOKS, validita predikční, Schuhfriedův test ), bioimpedance, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), Malinowski Bronislav (1884-1942), equifinalita, Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), rektoskopie, In-depth interview, Metoda Philips 66, Rey-Osterriethova komplexní figura, Gordonova metoda, Metoda 635, tadoma, bogus-pipeline technika, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), force-fit method (angl.), Mattis dementia rating scale (MDRS), etnografický rozhovor, analgosedace, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), babywearing (angl.), šátkování, nefelomantie, oenomantie, oneiromantie, myomantie, molybdomantie, litomantie, meteoromantie, ornitomantie, ofiomantie, skapulomantie, skatomantie, selenomantie, rabdomantie, pegeomantie, rapsodomantie, libanomantie, leknomantie, chaomantie, ichtiomantie, kampanomantie, halomantie, fylomantie, daktylomantie, entomomantie, kapnomantie, katoptromantie, lampadomantie, lychnomantie, koscinomantie, kromniomantie, kritomantie, krystalomantie, taromantie, tasseomantie, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, ADAS zkratka ve zdravotnictví, eye-tracking method (angl.), kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, objectivity methods (angl.), standardnost v diagnostice, Real Life Test (angl.), neuroimaging, termoteraopie mikrovlnná, Caselmann Christian Theobald, Dotazník interpersonální diagnózy, Stanford Binet Intelligence Scale, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, reliability methods (angl.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, tyromantie, taseografie, tefromantie, ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, remediace, MMSE zkratka ve zdravotnictví, bertillonáž, autoelektronografie, Superprojekce, Audioexpertiza, cefalomantie, dahmo, CDR zkratka ve zdravotnictví, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, preferential looking test, Martindale, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), Berelson Bernard Reuben, psychoterapie, tabulace, aferéza, simultaneismus, kryptoanalýza, aplikovaný, metoda Montessori, empirické psychologické diagnostické metody, APDM zkratka v pedagogice, ratio IQ, Mixed Methods Design (MMD), videotrénink interakcí (VTI), Tragetuch (něm.), babysling (angl.), Babytragen (něm.), In vitro fertilizace (IVF), design výzkumu, snowball technique (angl.), inkrementální validita, Stress Profile (SP), cross-sectional metody, organizační učení, neuromarketing, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), aortografie, aritomantie, alektryomantie, pozitivní termoterapie, negativní termoterapie, Method of dark glasses (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), alektromantie, ailuromantie, botanomantie, bibliomantie, belomantie, arachnomantie, apantomantie, axinomantie, enquiry method (angl), psychologická testová baterie, adaptační metody a techniky, psychometrické metody, kreativní persona, metodologická triangulace, cognitive restructuring (angl.), Mixed Model Design (MMD), life - story interview (angl.), floating v psychologii, virová nálož, sociální atitudy, Wechsler David, interview podobný dramatu, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., Snellenův optotyp, skiagraphia, synkrize, syntéza, šumerunk, sugestopedie, strukturalizmus, stereofotogrammetrie, stetoskopie, tachymetrie, tenzometrie, triangulace, tyranie, tomografie, titrace, teorie, terorizmus, sonografie, solmizace, radiografie, radiolokátor, reedukace, racionalizace, psychotest, psychodiagnostika, psychodrama, reiki, reliabilita, sociometrie, sofistikovaný, sociodrama, sedimetrie, scientizmus, screening, ultrafiltrace, gender mainstreaming, edukační strategie, heuristická výuka, BSK5, SWOT, systemická konstelace, aterektomie, peptický vřed, psychometrika, mind maps, externalizace, ekvifinální, edukace nejednotná, trial and error (angl.), pletysmografie, falopletysmografie, hipoterapie, analytická sociometrie, heuristický, fait accompli, dendrochronologie, Dialektický materialismus, Assessment Centre, NLP, vitrifikace, ortofotomapa, brainwriting, amobarbitalové interview, typologie, pasivace, edukometrie, kardioverze, psychoanalýza, profesiografie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, elektrografie, elektroencefalografie, echokardiografie, ekonometrie, endoskopie, ergometrie, formalizace, fotografie, fix, fenomenologie, experiment, explanace, echografie, ebulioskopie, astrokartografie, avigace, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, axonometrie, biofyzika, deterent, diagnostika, dedukce, brainstorming, biometrika, biostatistika, frézování, fyzioterapie, laparoskopie, mafie, metateorie, kryptografie, kryoterapie, komercializmus, komparatistika, metodika, metodologie, polarografie, polygrafie, pedagogika, parlamentarizmus, metrie, nefelometrie, kolorimetrie, knejpování, hathajóga, heuristika, goniometrie, generalizace, gamadefektoskopie, gamagrafie, chozrasčot, chromatografie, kazuistika, klerofašizmus, karotáž, kalibrace, iontoforéze, iterace, biblioholik, metakognice, logoterapie, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), quick firing (angl.), case study method, STM zkratka, mikrosegregace, midraš, asasín, Olweusův intervenční program, validity (angl.), feathersexing, terapeutická metoda rTMS, fetoskopie, verifikační experiment, rodinná konstelace, reliabilita kognitivní metody, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, chí-kvadrát, topická diagnostika, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, roláž, ultrasonoskopie, objektivnost kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, interdisciplinární výzkum, ultrasonografie, edukometrický přístup k diagnostice, spermiogram, grounded theory (angl.), diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, Apgar Virginia, alternativní komunikace, duchovědná psychologie, NPV, glottochronologie, enneagram, fonokardiografie, apexkardiografie, elektroforéza, karsologie, Methods of Ecological Education, zákon přirozených následků, design explorace, MMPI, explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), triangulace zdrojů, mentorování, strategie učení, autopatie, mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, analytický, TAT zkratka, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), psychognostika, eklektická psychoterapie, uroflowmetrie, monodisciplinární explorace, predikční validita, grafoterapie, verboterapie, FW zkr., simplexová metoda, CVVH, pošírovat, PCR, punitivita, etogenetika, kybermetrie, badatelská metoda, verbalizace pohybu, win-loss technika, vipassana, win-win technika, sémantický diferenciál, neurolingvistické programování, dolorimetrie, mnemotechnika, ultrazvukové vyšetření, computerová tomografie, misinterpretace, focus groups, Szondiho test, analýza, Baum test, zrcadlení (pacing), Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Tematický apercepční test, preterapie, Rorschachův test, didaktický test, kontracepce, haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), katetrizace kardie, okultní krvácení, subtraktivní, sociální marketing, life stories (angl.), faktorová analýza, curricular validity (angl.), kriteriální validita, obsahová validita, koronarografie, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, metodolatrie, objev, dynamický styl učení, CVVH zkr., inovační trend, inovativní manažer, synkritický postup, interdisciplinarita, RIA zkr., socioterapie, komparatistika, learning by doing (angl.), spondylochirurgie, brainstorming, situační metoda, CVVHD zkr., akademizmusKnihy

Dýchací metoda -- autor: King Stephen
Metoda M -- autor: Mohr Barbel
Dýchací metoda -- autor: King Stephen
Pellegriniho metoda -- autor: Sagredo Franisco B.
Rosiina metoda -- autor: Frenchová Dawn

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1669
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz