Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Self - Report Altruism Scale (SRA), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Prosocial Tendencies Measure (PTM), multivariační analýza, sanoterapie, Life Satisfaction Scale (LSS), rentoaláž, mediace konfliktů, synkriticizmus, edukace kreativity, My Class Inventory (MCI), integrativní psychoterapie, bioenergetika, Francis Galton (1822-1911), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Bachova květová terapie, poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), Ramus Petrus (1515-1572), Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Dotazník ŽIN-ŽIS, Dotazník EPI, casework (angl.), facilitovaná komunikace, hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), metoda sněhové koule, Redefining Life Priorities, algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, autoisopatie, Satisfaction with Life Scale (SWLS), WPPSI zkratka, Test čáry života, CHIPS-test, Reverzní test v psychologii, skiaskopie, metaučení, autorehabilitace, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), kardiotokografie (KTG), FQRST, cardiotocography (CTG), hypnoporod, podcast, HypnoBirthing Mongan, kryoskopie, terenní interview, Meichenbaum Donald, one brain, Bourdon Benjamin, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Flynnův fenomen, flourishing (angl.), SEIQoL, Delfská metoda, biokapacita, chiaroscuro, Access control ang., Beverly A. Potter´s Questionnaire, pseudodyslexie, randomizace, Vizuálně motorický test L. Benderové, Functional Magnetic Resonance (fMR), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, Kratina, PACE zkratka, metoda one brain, ekvifinalita, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, management by competencies, dramatoterapie, aktivizační metody, PQRST metoda, projektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, Autism Diagnostic Interview - R, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Transdisciplinary Play - Based Assessment, Autism Behavior Checklist, Snellenův optotyp, DACH - zkratka, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, snowball sampling (angl.), subjektivní metody psychologie, metoda Colective Notebook, emotion-focused coping (angl.), metoda instrumentálního obohacování, relativizace stresu, Hogan Development Survey, TQM, psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), Herbart Johann Friedrich (1770-1841), validita predikční, rektoskopie, systém VOKS, experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), Malinowski Bronislav (1884-1942), Instrumental Activity Daily Living (IADL), equifinalita, Binet Alfred (1857-1911), bioimpedance, Binet-Simonova inteligenční škála, In-depth interview, etnografický rozhovor, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, Metoda 635, bogus-pipeline technika, waterboarding (angl.), tadoma, Rey-Osterriethova komplexní figura, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), analgosedace, Mattis dementia rating scale (MDRS), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Interpersonal Check List (ICL), force-fit method (angl.), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), IMRAD zkratka, babywearing (angl.), molybdomantie, myomantie, nefelomantie, meteoromantie, litomantie, leknomantie, libanomantie, oenomantie, oneiromantie, rabdomantie, selenomantie, rapsodomantie, pegeomantie, ornitomantie, ofiomantie, lychnomantie, lampadomantie, halomantie, chaomantie, fylomantie, entomomantie, cefalomantie, daktylomantie, ichtiomantie, kampanomantie, kromniomantie, koscinomantie, krystalomantie, kritomantie, kapnomantie, katoptromantie, skapulomantie, skatomantie, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, ADAS zkratka ve zdravotnictví, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, standardnost v diagnostice, reliability methods (angl.), objectivity methods (angl.), eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, termoteraopie mikrovlnná, Stanford Binet Intelligence Scale, Golemanův EQ test, neuroimaging, ERP ve zdravotnictví, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, MMSE zkratka ve zdravotnictví, tyromantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, tefromantie, taseografie, taromantie, tasseomantie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, pneumografie, Bertillonáž, remediace, Autoelektronografie, Audioexpertiza, ARTzkratka ve zdravotnictví, Superprojekce, dahmo, bibliomantie, preferential looking test, CDR zkratka ve zdravotnictví, Moreno Jakob Levy, Martindale, Bayley Nancy (1899-1994), empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, simultaneismus, tabulace, kryptoanalýza, metoda Montessori, psychoterapie, aplikovaný, APDM zkratka v pedagogice, inkrementální validita, videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, Tragetuch (něm.), Babytragen (něm.), šátkování, babysling (angl.), Mixed Methods Design (MMD), In vitro fertilizace (IVF), Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), cross-sectional metody, neuromarketing, design výzkumu, organizační učení, aferéza, nepravá dyslexie, pozitivní termoterapie, aortografie, aritomantie, negativní termoterapie, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), enquiry method (angl), Method of dark glasses (angl.), alektryomantie, alektromantie, belomantie, botanomantie, arachnomantie, axinomantie, ailuromantie, apantomantie, psychologická testová baterie, sociální atitudy, kreativní persona, adaptační metody a techniky, metodologická triangulace, Mixed Model Design (MMD), panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), psychometrické metody, life - story interview (angl.), Wechsler David, virová nálož, interview podobný dramatu, Seashore H.G., floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, skiagraphia, apexkardiografie, sugestopedie, synkrize, syntéza, strukturalizmus, stetoskopie, sonografie, stereofotogrammetrie, šumerunk, tachymetrie, tomografie, triangulace, titrace, terorizmus, tenzometrie, teorie, solmizace, sofistikovaný, radiografie, radiolokátor, racionalizace, psychotest, psychodiagnostika, psychodrama, reedukace, reiki, sociodrama, sociometrie, sedimetrie, screening, reliabilita, scientizmus, tyranie, ultrafiltrace, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, systemická konstelace, peptický vřed, hipoterapie, aterektomie, BSK5, psychometrika, edukace nejednotná, externalizace, trial and error (angl.), falopletysmografie, mind maps, pletysmografie, analytická sociometrie, amobarbitalové interview, dendrochronologie, heuristický, Dialektický materialismus, NLP, gender mainstreaming, Assessment Centre, fait accompli, vitrifikace, typologie, brainwriting, pasivace, kardioverze, ortofotomapa, edukometrie, psychoanalýza, profesiografie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, elektrografie, elektroencefalografie, echokardiografie, ekonometrie, endoskopie, ergometrie, formalizace, fotografie, fix, fenomenologie, experiment, explanace, echografie, ebulioskopie, astrokartografie, avigace, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, axonometrie, biofyzika, deterent, diagnostika, dedukce, brainstorming, biometrika, biostatistika, frézování, fyzioterapie, laparoskopie, mafie, metateorie, kryptografie, kryoterapie, komercializmus, komparatistika, metodika, metodologie, polarografie, polygrafie, pedagogika, parlamentarizmus, metrie, nefelometrie, kolorimetrie, knejpování, hathajóga, heuristika, goniometrie, generalizace, gamadefektoskopie, gamagrafie, chozrasčot, chromatografie, kazuistika, klerofašizmus, karotáž, kalibrace, iontoforéze, iterace, ekvifinální, biblioholik, quick firing (angl.), logoterapie, CLIL zkratka, case study method, mikrosegregace, rodinná konstelace, STM zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, feathersexing, Olweusův intervenční program, terapeutická metoda rTMS, verifikační experiment, asasín, fetoskopie, reliabilita kognitivní metody, standardnost kognitivní metody, chí-kvadrát, Cronbachova alfa, topická diagnostika, intrauterinní inseminace, monodisciplinární explorace, augmentativní komunikace, Cronbachův alfa koeficient, roláž, genetická kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, interdisciplinární výzkum, edukometrický přístup k diagnostice, ultrasonoskopie, ultrasonografie, validity (angl.), spermiogram, Apgar Virginia, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, alternativní komunikace, NPV, design explorace, duchovědná psychologie, Vazektómia, glottochronologie, elektroforéza, fonokardiografie, karsologie, zákon přirozených následků, enneagram, Methods of Ecological Education, MMPI, TAT zkratka, triangulace zdrojů, explorativní design, mentorování, autopatie, grounded theory (angl.), strategie učení, Children´s Apperception test (CAT), mind mapping (angl.), Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), analytický, psychognostika, uroflowmetrie, myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, predikční validita, kriteriální validita, simplexová metoda, grafoterapie, verboterapie, CVVH, PCR, sémantický diferenciál, pošírovat, FW zkr., punitivita, verbalizace pohybu, kybermetrie, win-loss technika, win-win technika, etogenetika, vipassana, neurolingvistické programování, zrcadlení (pacing), ultrazvukové vyšetření, dolorimetrie, computerová tomografie, focus groups, metakognice, misinterpretace, mnemotechnika, Szondiho test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, Tematický apercepční test, Rorschachův test, analýza, preterapie, badatelská metoda, didaktický test, katetrizace kardie, haggadá, assessment (angl.), okultní krvácení, sociální marketing, metodolatrie, subtraktivní, oral - history (angl.), life stories (angl.), obsahová validita, curricular validity (angl.), koronarografie, logopedická intervence, faktorová analýza, Animal Assisted Therapy, objev, learning by doing (angl.), inovační trend, dynamický styl učení, inovativní manažer, interdisciplinarita, kontracepce, synkritický postup, CVVH zkr., RIA zkr., spondylochirurgie, komparatistika, brainstorming, CVVHD zkr., socioterapie, situační metoda, akademizmusKnihy

Dýchací metoda -- autor: King Stephen
Metoda M -- autor: Mohr Barbel
Dýchací metoda -- autor: King Stephen
Rosiina metoda -- autor: Frenchová Dawn
Metoda 15/33 -- autor: Kirk Shannon

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1662
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz