Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Life Satisfaction Scale (LSS), rentoaláž, integrativní psychoterapie, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Emotional Contagion Scale (ECS), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), bioenergetika, My Class Inventory (MCI), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Flynnův fenomen, autoisopatie, synkriticizmus, edukace kreativity, mediace konfliktů, Prosocial Tendencies Measure (PTM), sanoterapie, casework (angl.), facilitovaná komunikace, algoritmická orientace, Emotional Freedom Technique (EFT), poetoterapie, Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, Detoxyfying Death and Dying, Redefining Life Priorities, Francis Galton (1822-1911), multivariační analýza, Dilthey Wilhelm (1833-1911), in vitro fertilizace (IVF), metoda sněhové koule, hemodialýza, flourishing (angl.), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Rosenzweig Saul, Kangaroo Mother Care (KMC), podcast, CHIPS-test, Test čáry života, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, HypnoBirthing Mongan, hypnoporod, babywearing (angl.), šátkování, IMRAD zkratka, FQRST, cardiotocography (CTG), kardiotokografie (KTG), skiaskopie, autorehabilitace, Delfská metoda, pseudodyslexie, SEIQoL, one brain, Bourdon Benjamin, Meichenbaum Donald, randomizace, Beverly A. Potter´s Questionnaire, kryoskopie, metaučení, terenní interview, chiaroscuro, Access control ang., biokapacita, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Dotazník EPI, metoda one brain, ekvifinalita, aktivizační metody, ranking, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), PQRST metoda, dramatoterapie, TQM, waterboarding (angl.), Hogan Development Survey, Motive, management by competencies, Hogan Personality Inventory ( HPI), Token test, PACE zkratka, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, metoda instrumentálního obohacování, Parents´Evaluations of Developmental Scale, Autism Diagnostic Interview - R, Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, relativizace stresu, emotion-focused coping (angl.), projektivní metody psychologie, Kratina, objektivní metody psychologie, subjektivní metody psychologie, metoda Colective Notebook, snowball sampling (angl.), tadoma, bogus-pipeline technika, experiential education (angl.), Schuhfriedův test ), bioimpedance, Bochumský osobnostní dotazník (BIP), Blind Learning Attitude Test (BLAT), Herbart Johann Friedrich (1770-1841), psychodiagnostický systém 3D, Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), Vizuálně motorický test L. Benderové, Dotazník ŽIN-ŽIS, Functional Magnetic Resonance (fMR), Instrumental Activity Daily Living (IADL), equifinalita, Malinowski Bronislav (1884-1942), validita predikční, systém VOKS, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), force-fit method (angl.), Rey-Osterriethova komplexní figura, Metoda Philips 66, Metoda 635, Gordonova metoda, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), Interpersonal Check List (ICL), In-depth interview, rektoskopie, etnografický rozhovor, Mattis dementia rating scale (MDRS), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), analgosedace, babysling (angl.), Babytragen (něm.), oneiromantie, ornitomantie, ofiomantie, oenomantie, nefelomantie, molybdomantie, myomantie, pegeomantie, rapsodomantie, taromantie, tasseomantie, skatomantie, skapulomantie, rabdomantie, selenomantie, meteoromantie, litomantie, kampanomantie, kapnomantie, katoptromantie, ichtiomantie, chaomantie, fylomantie, halomantie, kritomantie, krystalomantie, leknomantie, libanomantie, lychnomantie, lampadomantie, kromniomantie, koscinomantie, taseografie, tefromantie, eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), neuroimaging, ADAS zkratka ve zdravotnictví, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, ERP ve zdravotnictví, Golemanův EQ test, Ravenův test inteligence, SWLS zkratka v psychologii, Caselmann Christian Theobald, termoteraopie mikrovlnná, Stanford Binet Intelligence Scale, Dotazník interpersonální diagnózy, standardnost v diagnostice, objectivity methods (angl.), ARTzkratka ve zdravotnictví, explorační metody, pneumografie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, tyromantie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, superprojekce, audioexpertiza, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, reliability methods (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, remediace, autoelektronografie, bertillonáž, entomomantie, daktylomantie, Osgood Charles Egerton, Berelson Bernard Reuben, psychoterapie, Moreno Jakob Levy, CDR zkratka ve zdravotnictví, Martindale, preferential looking test, aplikovaný, metoda Montessori, nepravá dyslexie, panfyzikalismus (panphysicalism), aferéza, tabulace, kryptoanalýza, simultaneismus, Bayley Nancy (1899-1994), požadavky na empirické kognitivní metody, In vitro fertilizace (IVF), design výzkumu, Mixed Methods Design (MMD), ratio IQ, Tragetuch (něm.), videotrénink interakcí (VTI), organizační učení, neuromarketing, APDM zkratka v pedagogice, empirické psychologické diagnostické metody, inkrementální validita, snowball technique (angl.), cross-sectional metody, Stress Profile (SP), cognitive restructuring (angl.), Mixed Model Design (MMD), alektryomantie, alektromantie, ailuromantie, aritomantie, aortografie, negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, apantomantie, axinomantie, dahmo, cefalomantie, bibliomantie, botanomantie, arachnomantie, belomantie, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), Method of dark glasses (angl.), life - story interview (angl.), floating v psychologii, psychometrické metody, adaptační metody a techniky, metodologická triangulace, kreativní persona, BERA zkratka ve zdravotnictví, Seashore H.G., psychologická testová baterie, enquiry method (angl), sociální atitudy, virová nálož, interview podobný dramatu, Wechsler David, DACH - zkratka, Snellenův optotyp, synkrize, syntéza, šumerunk, sugestopedie, strukturalizmus, stereofotogrammetrie, stetoskopie, tachymetrie, tenzometrie, triangulace, tyranie, tomografie, titrace, teorie, terorizmus, sonografie, solmizace, radiografie, radiolokátor, reedukace, racionalizace, psychotest, psychodiagnostika, psychodrama, reiki, reliabilita, sociometrie, sofistikovaný, sociodrama, sedimetrie, scientizmus, screening, ultrafiltrace, gender mainstreaming, edukační strategie, heuristická výuka, BSK5, SWOT, systemická konstelace, aterektomie, peptický vřed, psychometrika, mind maps, externalizace, ekvifinální, edukace nejednotná, trial and error (angl.), pletysmografie, falopletysmografie, hipoterapie, analytická sociometrie, heuristický, fait accompli, dendrochronologie, Dialektický materialismus, Assessment Centre, NLP, vitrifikace, ortofotomapa, brainwriting, amobarbitalové interview, typologie, pasivace, edukometrie, kardioverze, psychoanalýza, profesiografie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, elektrografie, elektroencefalografie, echokardiografie, ekonometrie, endoskopie, ergometrie, formalizace, fotografie, fix, fenomenologie, experiment, explanace, echografie, ebulioskopie, astrokartografie, avigace, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, axonometrie, biofyzika, deterent, diagnostika, dedukce, brainstorming, biometrika, biostatistika, frézování, fyzioterapie, laparoskopie, mafie, metateorie, kryptografie, kryoterapie, komercializmus, komparatistika, metodika, metodologie, polarografie, polygrafie, pedagogika, parlamentarizmus, metrie, nefelometrie, kolorimetrie, knejpování, hathajóga, heuristika, goniometrie, generalizace, gamadefektoskopie, gamagrafie, chozrasčot, chromatografie, kazuistika, klerofašizmus, karotáž, kalibrace, iontoforéze, iterace, biblioholik, metakognice, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), midraš, logoterapie, quick firing (angl.), mikrosegregace, case study method, asasín, fetoskopie, validity (angl.), spermiogram, Olweusův intervenční program, feathersexing, verifikační experiment, terapeutická metoda rTMS, STM zkratka, rodinná konstelace, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, roláž, chí-kvadrát, topická diagnostika, augmentativní komunikace, intrauterinní inseminace, ultrasonoskopie, ultrasonografie, standardnost kognitivní metody, reliabilita kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, genetická kognitivní metody, edukometrický přístup k diagnostice, interdisciplinární výzkum, grounded theory (angl.), strategie učení, Wartegg-Zeichen-Test, Vazektómia, glottochronologie, diary method (angl.), Apgar Virginia, NPV, alternativní komunikace, enneagram, Methods of Ecological Education, apexkardiografie, skiagraphia, fonokardiografie, elektroforéza, zákon přirozených následků, karsologie, duchovědná psychologie, design explorace, Children´s Apperception test (CAT), mind mapping (angl.), explorativní design, triangulace zdrojů, autopatie, mentorování, myšlenkové mapování, eklektická psychoterapie, TAT zkratka, MMPI, analytický, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), uroflowmetrie, psychognostika, monodisciplinární explorace, predikční validita, grafoterapie, verboterapie, FW zkr., simplexová metoda, CVVH, pošírovat, PCR, punitivita, etogenetika, kybermetrie, badatelská metoda, verbalizace pohybu, win-loss technika, vipassana, win-win technika, sémantický diferenciál, neurolingvistické programování, dolorimetrie, mnemotechnika, ultrazvukové vyšetření, computerová tomografie, misinterpretace, focus groups, Szondiho test, analýza, Baum test, zrcadlení (pacing), Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Tematický apercepční test, preterapie, Rorschachův test, didaktický test, kontracepce, haggadá, assessment (angl.), oral - history (angl.), katetrizace kardie, okultní krvácení, subtraktivní, sociální marketing, life stories (angl.), faktorová analýza, curricular validity (angl.), kriteriální validita, obsahová validita, koronarografie, Animal Assisted Therapy, logopedická intervence, metodolatrie, objev, dynamický styl učení, CVVH zkr., inovační trend, inovativní manažer, synkritický postup, interdisciplinarita, RIA zkr., socioterapie, komparatistika, learning by doing (angl.), spondylochirurgie, brainstorming, situační metoda, CVVHD zkr., akademizmusKnihy

Pellegriniho metoda -- autor: Sagredo Franisco B.
Rosiina metoda -- autor: Frenchová Dawn
Lovefullness -- autor: Tenčl Jakub
Pilatesova metóda -- autor: Blount Trevor, McKenzie Eleanor
Dornova metoda pro zvířata -- autor: Dunová Andrea, Zemanová Lenka

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1673
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz