Pojem metoda

Slovo:

metoda


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• způsob, většinou plánovitý a systematický, jak dosáhnout nějakého teoretického či praktického cíle

• (filoz.)racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých principů dosáhnout pravdivého poznání

• postupy a techniky využívané v určité vědní disciplíně nebo oblasti poznání

• (log.) axiomatická m., spočívající ve výběru takových výroků dané teorie (axiomů), ze kterých lze vyvodit pokud možno všechny pravdivé výroky této teorieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

multivariační analýza, sanoterapie, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Francis Galton (1822-1911), Dilthey Wilhelm (1833-1911), hemodialýza, in vitro fertilizace (IVF), Interpersonal Reactivity Index (IRI), Self - Report Altruism Scale (SRA), integrativní psychoterapie, bioenergetika, rentoaláž, Life Satisfaction Scale (LSS), Emotional Contagion Scale (ECS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), metoda sněhové koule, Redefining Life Priorities, Dotazník EPI, Mojžíšek Lubomír (1920-1996), Dotazník ŽIN-ŽIS, Vizuálně motorický test L. Benderové, Instrumental Activity Daily Living (IADL), Functional Magnetic Resonance (fMR), Ramus Petrus (1515-1572), Bachova květová terapie, algoritmická orientace, Detoxyfying Death and Dying, facilitovaná komunikace, casework (angl.), poetoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), My Class Inventory (MCI), edukace kreativity, metaučení, autorehabilitace, skiaskopie, kryoskopie, terenní interview, biokapacita, chiaroscuro, Reverzní test v psychologii, WPPSI zkratka, podcast, HypnoBirthing Mongan, Kangaroo Mother Care (KMC), Rosenzweig Saul, Test čáry života, CHIPS-test, Access control ang., Beverly A. Potter´s Questionnaire, Flynnův fenomen, flourishing (angl.), Satisfaction with Life Scale (SWLS), autoisopatie, mediace konfliktů, synkriticizmus, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, Bourdon Benjamin, pseudodyslexie, randomizace, Delfská metoda, SEIQoL, Meichenbaum Donald, one brain, Malinowski Bronislav (1884-1942), equifinalita, Token test, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), PACE zkratka, Kratina, objektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), ranking, dramatoterapie, management by competencies, PQRST metoda, aktivizační metody, metoda one brain, ekvifinalita, subjektivní metody psychologie, snowball sampling (angl.), Autism Behavior Checklist, Transdisciplinary Play - Based Assessment, DACH - zkratka, Snellenův optotyp, apexkardiografie, skiagraphia, Autism Diagnostic Interview - R, Parents´Evaluations of Developmental Scale, emotion-focused coping (angl.), metoda Colective Notebook, relativizace stresu, metoda instrumentálního obohacování, The Ages and Stages Questionnaire, Bayley Scales of Infant Development, Hogan Personality Inventory ( HPI), Motive, validita predikční, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), systém VOKS, rektoskopie, etnografický rozhovor, In-depth interview, psychodiagnostický systém 3D, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Binet-Simonova inteligenční škála, Binet Alfred (1857-1911), bioimpedance, Schuhfriedův test ), Bochumský osobnostní dotazník (BIP), experiential education (angl.), Mattis dementia rating scale (MDRS), analgosedace, bogus-pipeline technika, Metoda 635, tadoma, waterboarding (angl.), Hogan Development Survey, TQM, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, Interpersonal Check List (ICL), Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), force-fit method (angl.), Rey-Osterriethova komplexní figura, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), hypnoporod, cardiotocography (CTG), lychnomantie, leknomantie, libanomantie, lampadomantie, koscinomantie, krystalomantie, kromniomantie, litomantie, meteoromantie, oneiromantie, ornitomantie, oenomantie, nefelomantie, molybdomantie, myomantie, kritomantie, katoptromantie, dahmo, cefalomantie, bibliomantie, botanomantie, arachnomantie, belomantie, daktylomantie, entomomantie, kampanomantie, kapnomantie, ichtiomantie, chaomantie, fylomantie, halomantie, ofiomantie, pegeomantie, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, reliability methods (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, remediace, Autoelektronografie, Bertillonáž, objectivity methods (angl.), standardnost v diagnostice, eye-tracking method (angl.), Real Life Test (angl.), ADAS zkratka ve zdravotnictví, Ekonomičnost a úspornost v diagnostice, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, Audioexpertiza, Superprojekce, skatomantie, taromantie, skapulomantie, selenomantie, rapsodomantie, rabdomantie, tasseomantie, taseografie, pneumografie, ARTzkratka ve zdravotnictví, ICL zkratka v psychologické diagnostice, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, tefromantie, tyromantie, axinomantie, apantomantie, empirické psychologické diagnostické metody, požadavky na empirické kognitivní metody, Bayley Nancy (1899-1994), APDM zkratka v pedagogice, inkrementální validita, Stress Profile (SP), snowball technique (angl.), Martindale, preferential looking test, psychoterapie, aplikovaný, Berelson Bernard Reuben, Osgood Charles Egerton, CDR zkratka ve zdravotnictví, Moreno Jakob Levy, cross-sectional metody, neuromarketing, šátkování, babysling (angl.), babywearing (angl.), IMRAD zkratka, kardiotokografie (KTG), FQRST, Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), design výzkumu, organizační učení, In vitro fertilizace (IVF), Mixed Methods Design (MMD), videotrénink interakcí (VTI), ratio IQ, metoda Montessori, kryptoanalýza, enquiry method (angl), Method of dark glasses (angl.), psychologická testová baterie, sociální atitudy, Wechsler David, virová nálož, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), negativní termoterapie, alektromantie, ailuromantie, alektryomantie, aritomantie, pozitivní termoterapie, aortografie, interview podobný dramatu, Seashore H.G., panfyzikalismus (panphysicalism), cognitive restructuring (angl.), nepravá dyslexie, aferéza, simultaneismus, tabulace, Mixed Model Design (MMD), metodologická triangulace, floating v psychologii, BERA zkratka ve zdravotnictví, life - story interview (angl.), psychometrické metody, kreativní persona, adaptační metody a techniky, fonokardiografie, elektroforéza, strukturalizmus, sugestopedie, synkrize, stetoskopie, stereofotogrammetrie, solmizace, sonografie, syntéza, šumerunk, titrace, tomografie, terorizmus, teorie, tachymetrie, tenzometrie, sofistikovaný, sociometrie, racionalizace, radiografie, psychotest, psychodrama, psychoanalýza, psychodiagnostika, radiolokátor, reedukace, sedimetrie, sociodrama, screening, scientizmus, reiki, reliabilita, triangulace, tyranie, SWOT, edukační strategie, heuristická výuka, systemická konstelace, peptický vřed, hipoterapie, aterektomie, BSK5, psychometrika, edukace nejednotná, externalizace, trial and error (angl.), falopletysmografie, mind maps, pletysmografie, analytická sociometrie, amobarbitalové interview, dendrochronologie, heuristický, Dialektický materialismus, NLP, ultrafiltrace, Assessment Centre, fait accompli, vitrifikace, typologie, brainwriting, pasivace, kardioverze, ortofotomapa, edukometrie, profesiografie, polygrafie, elektrokardiografie, elektrokoagulace, elektrošok, elektrografie, elektroencefalografie, echokardiografie, ekonometrie, endoskopie, ergometrie, formalizace, fotografie, fix, fenomenologie, experiment, explanace, echografie, ebulioskopie, astrokartografie, avigace, astroarcheologie, antikoncepce, akupresura, akupunktura, axonometrie, biofyzika, deterent, diagnostika, dedukce, brainstorming, biometrika, biostatistika, frézování, fyzioterapie, laparoskopie, mafie, kryptografie, kryoterapie, komercializmus, komparatistika, metateorie, metodika, pedagogika, polarografie, parlamentarizmus, nefelometrie, metodologie, metrie, kolorimetrie, knejpování, hathajóga, heuristika, goniometrie, generalizace, gamadefektoskopie, gamagrafie, chozrasčot, chromatografie, kazuistika, klerofašizmus, karotáž, kalibrace, iontoforéze, iterace, ekvifinální, biblioholik, case study method, quick firing (angl.), logoterapie, mikrosegregace, STM zkratka, reliabilita kognitivní metody, rodinná konstelace, CLIL zkratka, Total Physical Response (zkratka TPR), terapeutická metoda rTMS, feathersexing, verifikační experiment, fetoskopie, midraš, asasín, standardnost kognitivní metody, objektivnost kognitivní metody, topická diagnostika, chí-kvadrát, intrauterinní inseminace, augmentativní komunikace, predikční validita, monodisciplinární explorace, Cronbachova alfa, Cronbachův alfa koeficient, interdisciplinární výzkum, genetická kognitivní metody, edukometrický přístup k diagnostice, ultrasonografie, roláž, ultrasonoskopie, Olweusův intervenční program, validity (angl.), alternativní komunikace, Apgar Virginia, NPV, duchovědná psychologie, MMPI, design explorace, diary method (angl.), Wartegg-Zeichen-Test, zákon přirozených následků, karsologie, Methods of Ecological Education, enneagram, Vazektómia, glottochronologie, TAT zkratka, analytický, mentorování, triangulace zdrojů, autopatie, strategie učení, spermiogram, grounded theory (angl.), explorativní design, Children´s Apperception test (CAT), psychognostika, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), uroflowmetrie, eklektická psychoterapie, mind mapping (angl.), myšlenkové mapování, kriteriální validita, curricular validity (angl.), simplexová metoda, grafoterapie, verboterapie, CVVH, PCR, sémantický diferenciál, pošírovat, FW zkr., punitivita, verbalizace pohybu, kybermetrie, win-loss technika, win-win technika, etogenetika, vipassana, neurolingvistické programování, zrcadlení (pacing), ultrazvukové vyšetření, dolorimetrie, computerová tomografie, focus groups, metakognice, misinterpretace, mnemotechnika, Szondiho test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, Baum test, Tematický apercepční test, Rorschachův test, analýza, preterapie, badatelská metoda, didaktický test, katetrizace kardie, haggadá, okultní krvácení, sociální marketing, metodolatrie, subtraktivní, assessment (angl.), oral - history (angl.), koronarografie, obsahová validita, logopedická intervence, Animal Assisted Therapy, life stories (angl.), faktorová analýza, objev, learning by doing (angl.), inovační trend, dynamický styl učení, inovativní manažer, interdisciplinarita, kontracepce, synkritický postup, CVVH zkr., RIA zkr., spondylochirurgie, komparatistika, brainstorming, CVVHD zkr., socioterapie, situační metoda, akademizmusKnihy

Dýchací metoda -- autor: King Stephen
Metoda M -- autor: Mohr Barbel
Rorschachova metoda -- autor: Lečbych Martin
Metoda 15/33 -- autor: Kirk Shannon
Dornova metoda -- autor: Raslan Gamal

Komentáře ke slovu metoda


 
» přidat nový komentář

metoda Lirv4 28.12.2007 13:55
» reagovat
metoda je postup od rozumu,vědomí k reálnému smyslově poznávanému je to opak úsudku.... tohle by tam asi mělo být je to celkem rozhodující
 Navigace

předchozí slovo: » metionín
následující slovo: » Metoda 635
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1634
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz