Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

behaviorální, Theory of Leadership (angl.), projektový management, deterrence, didaskein, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), androdidaktika, solipsizmus, rasismus, Lewin Kurt, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), koherence, morfizmus, glotální, glosém, teorie explanační, psychoneuroimunologie, dual coding theory (DCT), duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Ars et doctrina, Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Diesterweg Adolf (1790-1866), KEMSAK zkratka, Theory of Knowledge (angl.), Austin, Cattell, Searle, periferní teorie emocí, diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, body balance (angl.), faktualistické paradigma, behaviorální paradigma, Congruity Theory, Cognitive Dissonance Theory, Theory of Reasoned Action, Theory of planned Behaviour, definiční paradigma, kauzální teorie, evonomika, aplikabilita, grounded theory (angl.), ofelimita, operacionalizace, deskripční teorie, predikční teorie, Cognitive Response Theory, Functional Theory of Attitude, children´s implicite theories, standpoint theory, clustering theory, children´s inaive theories, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), Kanner Leo (1894 -1981), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, Social Identity Theory (SIT), personologie, attachment theory, theory of triarchic ontelligence, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, Malinowski Bronislav (1884-1942), Köhler Wolfgang (1887-1967), polylogismus (polylogism), Lindner, koherentizmus, panfyzikalismus (panphysicalism), katalaxie, neodarwinismus, Mixed Model Design (MMD), teoretik, Festinger Leon, inkrementální validita, learned helplessness (angl.), dialektická logika, Harris T.A., martingale, dromologie, konstruktivismus v pedagogice, eliptická typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, Olga Kolaříková (1927-2005), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kolaříková Olga (1927-2005), strategie noetické triangulace, Caselmann Christian Theobald, QTI zkratka ve školství, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, heliocentrismus, kognitivní vývoj dětí a mládeže, intraindividuální konflikt, konstrukt, sociální atitudy, envigogika, historismus v humanitních vědách, polyfyletismus, monofyletismus, kritické myšlení, Snyder C.R., Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), narativní psychoterapie, integrativní psychoterapie, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Watson John Broadus (1878-1958), MacLean Paul D. (1913-2007)., Selye Hans (1907-1982), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Kretschmer Ernst (1888-1964), monistické teorie motivace, pluralistické teorie motivace, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, generativní gramatika, Paretovo optimum, ekonomický typ učitele, břitva Popperova, dobrověda, Anaximandros, socionika, indefinitistické motivační teorie, Paivio Allan, Self-Directed Search (SDS), Chronovizor, kreativní ekonomie, verifikační experiment, naratologie, malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, manažerizmus, marginalizmus, merkantilizmus, marxizmus, logika, lamarckizmus, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kreacionizmus, kvantový, laboratizmus, kybernetika, metateorie, metoda, nominalizmus, noetika, nervizmus, nomogeneze, nukleogeneze, paradigma, pansexualizmus, neobiogeneze, napizmus, mikroekonomika, metrika, mikrosocioiogie, monadologie, muzika, monetarizmus, kognitivní, kataklyzma, estetika, epistemologie, environmentalizmus, etika, externalizmus, fenomenologie, falzifikace, emergentní, didaktika, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, darwinizmus, behaviorizmus, fikcionalizmus, frenologie, hystereze, hypotéza, heuristika, ideologie, informace, intelektualizmus, informatika, heterogeneze, hermeneutika, fyziokratizmus, futurologie, genologie, geopolitika, heliocentrizmus, gravimetrie, politologie, populacionizmus, Theory of Mind, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), fluidika, learning by doing (angl.), objev, genetická epistemologie, equity theory (angl.), polyparadigmatičnost, konceptuální znalosti, cerebrocentrická teorie, vita activa, memetický, TOC Goldratta, miskoncepce, verboterapie, etogenika, sofistikace, endogenistické teorie evoluce, kleinián, adlerián, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, experimentum crucis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, freudián, labelling theory (angl.), Ravenovy progresivní matrice, Experiential Learning Theory, monodisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, self - efficacy (angl.), transdisciplinární explorace, vita contemplativa, kulturologie, sociologie, socializmus, sémiotika, supergravitace, supersymetrie, taxonomie, taktika, scientologie, rétorika, prakticizmus, postulát, postindustrializmus, praxe, prognostika, rasizmus, psychoanalýza, technokratizmus, translatologie, atraktor, neurotransmiter, prekoncept, EBV, semiperiferie, pedeutologie, teorie H.C.Quaye, dopamin, aluze, kontingence, volonté générale, limerik, dirigimus, dirigistický, environmentalismus, abiogenezeKnihy

Teorie metafory -- autor: Horyna Břetislav
Antropologie - Teorie člověka a kultury -- autor: Soukup Václav
Teorie čísel -- autor: Masáková Zuzana, Pelantová Edita
Teorie demokracie -- autor: Vančura Petr
Démon teorie -- autor: Compagnon Antoine

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz