Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Theory of Leadership (angl.), projektový management, androdidaktika, behaviorální, deterrence, The Big Bang Theory (angl.), didaskein, solipsizmus, glotální, Lewin Kurt, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), rasismus, koherence, glosém, morfizmus, teorie deskripční, teorie explanační, duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, dual coding theory (DCT), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Diesterweg Adolf (1790-1866), Ars et doctrina, Theory of Knowledge (angl.), diegeze, Cattell, psychoneuroimunologie, Austin, Searle, psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), faktualistické paradigma, behaviorální paradigma, definiční paradigma, body balance (angl.), Congruity Theory, Theory of planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory, kauzální teorie, deskripční teorie, aplikabilita, grounded theory (angl.), verifikační experiment, evonomika, ofelimita, predikční teorie, operacionalizace, Theory of Reasoned Action, Cognitive Response Theory, standpoint theory, clustering theory, children´s naive theories, children´s implicite theories, children´s inaive theories, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), theory of multidimensionale intelligence, cognitive developmental theory (angl.), personologie, Functional Theory of Attitude, Social Identity Theory (SIT), attachment theory, triangular theory of love, theory of triarchic ontelligence, Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Malinowski Bronislav (1884-1942), Lindner, koherentizmus, teoretik, polylogismus (polylogism), panfyzikalismus (panphysicalism), Mixed Model Design (MMD), katalaxie, Festinger Leon, dromologie, learned helplessness (angl.), dialektická logika, polyfyletismus, inkrementální validita, Harris T.A., konstruktivismus v pedagogice, martingale, neodarwinismus, eliptická typologie učitelů, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Olga Kolaříková (1927-2005), Kolaříková Olga (1927-2005), QTI zkratka ve školství, strategie noetické triangulace, heliocentrismus, envigogika, intraindividuální konflikt, Döringova typologie učitelů, kognitivní vývoj dětí a mládeže, konstrukt, historismus v humanitních vědách, sociální atitudy, monofyletismus, ekonomický typ učitele, Snyder C.R., Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Emotional Freedom Technique (EFT), kritické myšlení, narativní psychoterapie, Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Watson John Broadus (1878-1958), Köhler Wolfgang (1887-1967), Rotter Julian B. (nar. 1916), MacLean Paul D. (1913-2007)., Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), Chomsky Noam Avram, monistické teorie motivace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, dobrověda, teorie mentalizace, generativní gramatika, břitva Popperova, Paretovo optimum, Anaximandros, Chronovizor, indefinitistické motivační teorie, pluralistické teorie motivace, socionika, Paivio Allan, kreativní ekonomie, Self-Directed Search (SDS), naratologie, experimentum crucis (lat.), malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, manažerizmus, marginalizmus, merkantilizmus, marxizmus, logika, lamarckizmus, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kreacionizmus, kvantový, laboratizmus, kybernetika, metateorie, metoda, nominalizmus, noetika, nervizmus, nomogeneze, nukleogeneze, paradigma, pansexualizmus, neobiogeneze, napizmus, mikroekonomika, metrika, mikrosocioiogie, monadologie, muzika, monetarizmus, kognitivní, kataklyzma, estetika, epistemologie, environmentalizmus, etika, externalizmus, fenomenologie, falzifikace, emergentní, didaktika, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, darwinizmus, behaviorizmus, fikcionalizmus, frenologie, hystereze, hypotéza, heuristika, ideologie, informace, intelektualizmus, informatika, heterogeneze, hermeneutika, fyziokratizmus, futurologie, genologie, geopolitika, heliocentrizmus, gravimetrie, politologie, populacionizmus, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), equity theory (angl.), Theory of Mind, fluidika, genetická epistemologie, learning by doing (angl.), polyparadigmatičnost, miskoncepce, cerebrocentrická teorie, vita activa, vita contemplativa, konceptuální znalosti, memetický, verboterapie, TOC Goldratta, objev, etogenika, kleinián, adlerián, freudián, endogenistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, konceptuální dimenze znalostí, interakcionistické teorie evoluce, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), Experiential Learning Theory, sofistikace, Ravenovy progresivní matrice, monodisciplinární explorace, transdisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, kulturologie, pedeutologie, socializmus, sémiotika, scientologie, sociologie, supergravitace, taktika, supersymetrie, rétorika, rasizmus, postulát, postindustrializmus, prakticizmus, praxe, psychoanalýza, prognostika, taxonomie, technokratizmus, neurotransmiter, prekoncept, dopamin, atraktor, EBV, teorie H.C.Quaye, semiperiferie, aluze, dirigistický, volonté générale, translatologie, kontingence, limerik, environmentalismus, dirigimus, abiogenezeKnihy

Teorie metafory -- autor: Horyna Břetislav
Kulturální teorie -- autor: Edwards Tim
Antropologie - Teorie člověka a kultury -- autor: Soukup Václav
Identitní teorie predikace -- autor: Sousedík Stanislav
Teorie čísel -- autor: Masáková Zuzana, Pelantová Edita

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz