Pojem demagogie

Slovo:

demagogie


Význam:

využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupinGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ad populum, kvaziargumentaceKnihy

Jak (ne)dělat dějiny -- autor: Havlík Petr, Žantovský Petr
Farma zvířat (Rybka) -- autor: Orwell George
Soumrak demokracie -- autor: Applebaumová Anne
Po proudu plavou jenom chcíplé ryby -- autor: Dojčár Robert, Bajer Pavel,
Zvířecí statek -- autor: Orwell George

Komentáře ke slovu demagogie


 
» přidat nový komentář

Kupte si padělané peníze online, objednejte přes whatsa Maxwell 03.02.2023 12:48
» reagovat
Kupte si padělané peníze online, objednejte přes whatsapp::::+1(209)227-0820 Wickr//// darkmedshop
Naše bankovky jsou?
NEJLEPŠÍ KVALITA, PERO A SVĚTLE TESTOVANÉ PRŮHLEDEM A LZE POUŽÍT KDEKOLIV
A BANKY. 100% NEPŘEVODITELNÉ FALEŠNÉ BANKOVNÍ POZNÁMKY
Koupit americké dolary (USD)
Koupit kanadský dolar (CAD)
Koupit australský dolar (AUD)
Koupit britské libry (£)
Koupit euro (€)
Koupit Emirates Dirhams (AED)
Kupte si japonský jen
Kupte si ZAR edge
Koupit CHF - švýcarský frank
Koupit CNY – čínský jüan renminbi
Koupit MYR - malajský ringgit
Koupit THB – thajský baht
Koupit INR – indická rupie
100 dolarová bankovka na prodej
Zabýváme se prémiovými bankovkami, které nelze dohledat a lze je použít kdekoli.
objednat přes whatsapp::::+1(209)227-0820 Wickr//// darkmedshop
 
WHATSAPP+971567924784 ORDER K2-SHEETS PAPERS IN UAE WANG44 01.02.2023 06:49
» reagovat
text...WHATSAPP+971567924784 K2 spice spray | Buy Liquid K2 on Paper online, Buy K2 paper online, Strongest K2 Spice liquid spray.
You can order this K2 Product to any destination, Paper laced with K2 being mailed to inmates at jail and also discrete delivery at door steps without any problem. Hurry to get your and take advantage of these process ASAP.

Contact us:
WHATSAPP+971567924784
WHATSAPP+971567924784
Email. ryanboyer612@gmail.com
Contact us for the most potent k2 paper, spray and helbal incense products. we supply in retail and wholesale K2 Products at a very affordable prices, very strongest that can get you high.

We’ve available
k2 spice spray online
k2 liquid Spray
K2 Spray on paper
Dibalo liquid spray, diablo spray on paper etc

What is it?
A synthetic version of tetrahydrocannabinol (THC), the psychoactive ingredient in marijuana, K2/Spice is a mixture of plant material sprayed with synthetic psychoactive chemicals. Often looks like potpourri and typically labeled “not for human consumption.” Dangerous to purchase from the Internet because its origins and chemical amounts are unknown. The ingredients and strength of products containing synthetic cannabinoids are almost impossible for the user to know.

Buy K2 spice spray | Buy Liquid K2 on Paper online with payment methods like CashApp, bitcoins, Paypal, and discrete delivery at door steps.
https://yanlingresearchchemicallab.com/
WHATSAPP+971567924784
TELEGRAM: @Richardplug22
 
WHATSAPP+971567924784 BUY CRYSTAL METH,CBD OIL IN DOHA neregistrovaný 27.01.2023 11:15
» reagovat
text.Can you buy CBD oil in Dubai
Despite the best efforts of the Authorities, the purest form of crystal meth available – known as the blue stuff – can now be purchased on the web. This crystal meth rock candy is perfect for fans of BreakingBuy Crystal Meth | High-quality Crystal Meth For Sale Online Jeddah
Methamphetamine (соntrасtеd from N-methylamphetamine) is a potent сеntrаl nеrvоuѕ ѕуѕtеm (CNS) stimulant thаt іѕ mainly uѕеd аѕ a rесrеаtіоnаl drug аnd lеѕѕ соmmоnlу аѕ a second-line trеаtmеnt fоr attention dеfісіt hyperactivity disorder and оbеѕіtу. Mеthаmрhеtаmіnе wаѕ dіѕсоvеrеd in 1893 аnd еxіѕtѕ аѕ twо еnаntіоmеrѕ: lеvо-mеthаmрhеtаmіnе аnd dextro-methamphetamine. Buy Crystal Meth

Mеthаmрhеtаmіnе рrореrlу refers to a ѕресіfіс сhеmісаl, thе rасеmіс free bаѕе, which is an еԛuаl mіxturе of lеvоmеthаmрhеtаmіnе аnd dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе іn thеіr pure amine fоrmѕ. Buy High quality Crystal Meth in Dammam
WHATSAPP+971567924784
It іѕ rаrеlу prescribed over соnсеrnѕ іnvоlvіng humаn neurotoxicity and роtеntіаl fоr rесrеаtіоnаl use аѕ an арhrоdіѕіас and еuрhоrіаnt, аmоng оthеr concerns, аѕ well аѕ thе availability of ѕаfеr substitute drugѕ wіth comparable trеаtmеnt еffісасу. Dextromethamphetamine іѕ a stronger CNS ѕtіmulаnt thаn lеvоmеthаmрhеtаmіnе.

Both mеthаmрhеtаmіnе and dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе аrе іllісіtlу trаffісkеd аnd ѕоld оwіng tо their роtеntіаl for recreational uѕе. The hіghеѕt рrеvаlеnсе оf illegal mеthаmрhеtаmіnе uѕе occurs in parts оf Asia, Oсеаnіа, аnd in thе Unіtеd States, whеrе rасеmіс mеthаmрhеtаmіnе аnd dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе аrе сlаѕѕіfіеd аѕ schedule II соntrоllеd ѕubѕtаnсеѕ. Lеvоmеthаmрhеtаmіnе іѕ аvаіlаblе аѕ аn оvеr-thе-соuntеr (OTC) drug for uѕе as аn іnhаlеd nаѕаl decongestant іn thе United States. High quality Crystal Meth for sale

Internationally, the рrоduсtіоn, dіѕtrіbutіоn, ѕаlе, аnd possession оf methamphetamine іѕ rеѕtrісtеd оr bаnnеd in many соuntrіеѕ, duе tо its рlасеmеnt іn ѕсhеdulе II of thе Unіtеd Nаtіоnѕ Convention on Psychotropic Subѕtаnсеѕ treaty. Whіlе dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе іѕ a mоrе роtеnt drug, rасеmіс mеthаmрhеtаmіnе іѕ ѕоmеtіmеѕ illicitly produced duе to the rеlаtіvе еаѕе оf ѕуnthеѕіѕ аnd lіmіtеd availability of сhеmісаl рrесurѕоrѕ.

In low tо mоdеrаtе dоѕеѕ, mеthаmрhеtаmіnе can elevate mооd, іnсrеаѕе аlеrtnеѕѕ, соnсеntrаtіоn аnd еnеrgу іn fatigued individuals, rеduсе appetite, and рrоmоtе wеіght lоѕѕ. At vеrу hіgh dоѕеѕ, іt саn induce рѕусhоѕіѕ, brеаkdоwn оf ѕkеlеtаl muѕсlе, ѕеіzurеѕ аnd blееdіng іn thе brain. Chronic hіgh-dоѕе use саn рrесіріtаtе unpredictable аnd rapid mood swings, ѕtіmulаnt psychosis (e.g., раrаnоіа, hallucinations, delirium, аnd dеluѕіоnѕ) аnd vіоlеnt bеhаvіоr. Rесrеаtіоnаllу, mеthаmрhеtаmіnе’ѕ ability tо іnсrеаѕе еnеrgу has bееn rероrtеd tо lіft mооd and іnсrеаѕе sexual dеѕіrе to such an еxtеnt thаt users аrе able tо еngаgе іn ѕеxuаl асtіvіtу соntіnuоuѕlу for several dауѕ.

Mеthаmрhеtаmіnе іѕ known to роѕѕеѕѕ a hіgh аddісtіоn liability (і.е., a high likelihood thаt long-term оr hіgh dose uѕе wіll lead tо соmрulѕіvе drug uѕе) and hіgh dependence liability (i.e. a hіgh lіkеlіhооd thаt wіthdrаwаl ѕуmрtоmѕ wіll оссur when methamphetamine uѕе ceases). Wіthdrаwаl оf mеthаmрhеtаmіnе аftеr hеаvу uѕе mау lеаd tо a роѕt-асutе-wіthdrаwаl ѕуndrоmе, which саn реrѕіѕt for mоnthѕ bеуоnd the tурісаl wіthdrаwаl period.

Mеthаmрhеtаmіnе іѕ nеurоtоxіс to humаn mіdbrаіn dopaminergic neurons at high dоѕеѕ. Mеthаmрhеtаmіnе hаѕ bееn shown tо hаvе a hіghеr аffіnіtу аnd, as a rеѕult, hіghеr toxicity tоwаrd serotonergic nеurоnѕ thаn amphetamine. Mеthаmрhеtаmіnе nеurоtоxісіtу саuѕеѕ аdvеrѕе сhаngеѕ іn brаіn ѕtruсturе аnd function, ѕuсh аѕ reductions in grey mаttеr vоlumе іn ѕеvеrаl brаіn rеgіоnѕ, аѕ wеll as аdvеrѕе сhаngеѕ in mаrkеrѕ оf mеtаbоlіс integrity.
EMAIL:ryanboyer612@gmail.com
WHATSAPP+971567924784
TELEGRAM: @Richardcbdthc
https://yanlingresearchchemicallab.com/
..
 
demagogie x ideologie cizek.jiri 14.09.2014 16:32
» reagovat
zajímavé je v kontextu výše zmíněného vymezení pojmu "demagogie" zopakovat také pojem "ideologie", který vynalezl Karel Marx: "ideologické je takové prohlášení, které se tváří jako přirozeně pravdivé, ale přitom je sestaveno tak, aby podporovalo určité myšlenky".
Já bych řekl, že ideologické prohlášení nepokládá vůbec za nutné argumentovat na svou podporu. Např. "Tohle nás přece učili za komunismu (ve smyslu, že to tedy rozhodně znamená, že to je nepravda), nebo "komunismus je zločinná ideologie" nebo "kapitalismus je zločinný řád", či "každý má to, co si zaslouží". - Z těchto prohlášení se pak vychází a jimi se argumentuje jako s výchozími hotovými pravdami (které již není třeba argumentovat), nebo se tato prohlášení nanejvýš už jen dále rozvíjejí a konkretizují. Není ale již potřeba je obhajovat a často bývá připuštění diskuse o nich vnímáno už jako morální selhání samo o sobě. Pochybnost o těchto pravdách je pociťována jako porušení tabu, překročení dobrého mravu.

Demagogie je použití logiky ve spojení s věcmi, které ale logickou vazbu nemají, protože se neuvedou podstatné souvislosti. Např. když bychom řekli "Jiří je Čech. Češi jsou příslušníci bílé rasy. Černoši trpěli kolonizačním procesem otrokářství pod nadvládou bělošských států. Závěr: Jiří má na svědomí mnoho mrtvých černochů zahynulých v době kolonizace".
Zdánlivě to má logickou vazbu, přece jsou tyto teze seřazeny jakoby podle sokratovské logiky. Jenže v těch výrocích logicky řazených vedle sebe chybí podstatné údaje a skutečnosti, jako že např. Jiří nežije v době kolonizátorů a otrokářů, nebo že Jiří je zapřisáhlým odpůrcem jakéhokoli projevu rasismu, že má za ženu Afričanku, a že se sám stal obětí vražedného útoku Ku-Klux-Klanu. Jestliže ale na začátku přijmu ideologické - dogmaticky platné - tvrzení, že bílí jsou vrazi černých, pak uvedené doplňující skutečnosti potom musím ve své ideologii přizpůsobit demagogickým seřazením pravdivých vět do logicky stojící vazby, která zdánlivě potvrzuje platnost ideologického dogmatu. A mohu si tedy nakonec vytvořit podpůrné vysvětlení pro udržení platnosti ideologického východiska i dogmatické argumentace takto: "Ano, Jiří byl sice zavražděn rasity, ale aspoň vidíte, že bílí jsou všichni zvěrští a když za svého života Jiří říkal, že má rád jak černé, tak i bílé, vlastně tím sám schvaloval zvěrstvo a zaslouží si, že zahynul - smířlivost k vrahům je přece stejná vina jako vraždění samo."
Ideologického dogmatu se tedy nemusím vzdávat, dogmaticky jsem ho obhájil. Takto by bylo ideologicky obhajováno ideologicky pevně přijaté východisko "bílí jsou vrazi černých".
Demagogie je tedy metoda argumentace. Ideologie je metoda neargumentace. Ideologie žádá přijmout pravdu bez důkazů a argumentů. Demagogie dovedně řadí pravdy tak, aby se jevily jako důkazy a argumenty, ačkoli jimi nejsou.
 
>   cizek.jiri 14.09.2014 16:41
» reagovat
  oproti Marxově vymezení ideologie bych tedy navrhoval: "demagogické je takové prohlášení, které se tváří jako argument, ale přitom je založeno na zvýraznění nepodstatné nebo naopak zamlčení mnohem podstatnější souvislosti."
   
> ad jiri.cizek neregistrovaný 03.07.2020 17:50
» reagovat
  člověče nešťastná, vy už píšete jako prof. Kohoutek!
   
Označení protivníka neregistrovaný 11.07.2014 18:58
» reagovat
Demagog je nálepka vládnoucích oligarchů a elity k umlčení nepohodlných názorů. Je to způsob, jak stranu, která chce skutečně změnit stav politiky, učinit nevolitelnou. Kapři si rybník sami nevypustí, že?
Srovnejte s kacíři, židobolševiky, třídními nepřáteli, neonacisty.
 
Chápu správně? neregistrovaný 02.08.2013 16:41
» reagovat
Chápu demagogii jako argumentaci, která je sic pravdivá (nebo se pravdivost nedá obecně určit) ale pro dané téma zcela nepodstatná, byť s ním může souviset. A má za účel mystifikovat posluchače, který není schopen posoudit relevantnost informace.
 
> chalva neregistrovaný 08.01.2014 23:42
» reagovat
  tedy soudím,že demagogie je zřejmě schopnost využití lůzy (ten termín nemyslím nikterak pejorativně-prostě většina populace si nemůže ověřovat veškeré informace a je prostě nutné některým předkládaným faktům pouze věřit,příkladem budiž naše zákonodárství s proslulýmy přílepky ke zcela nesouvisejícím zákonům...v tom aby se prase vyznalo)k vlastnímu prospěchu.Pokud ji používáme je vhodné aby působila mile a uvedla cílovou skupinu v domění,že jsme schopni splnit i takové její tužby,jejichž nechutnost si ani sama není ochotna přiznat.No je to jednoduchý,jen to chce dobrý žaludek.
   
dle mne nesmysl výrazu,vše co předeběhne děj je potom d neregistrovaný 10.11.2012 14:28
» reagovat
nesmysl výrazu,kdy jsme papežtější než papež,pak by asi i obyčejný úsudek byla demagogie.A jak se vysvětlí pojem demagogie,která se prokáže pravdou?
 
Co třeba tohle ? :D neregistrovaný 15.04.2012 06:17
» reagovat
Demagogie je strukturované skupenství falešných i pravdivých informací, které se používají ve prospěch argumentované strany. Jinými slovy "slovíčkaření"
 
> nikdo nemá patent na pravdu! neregistrovaný 10.11.2012 14:32
» reagovat
  kdo posoudí co je pravdivé a co je polopravdivé?Pak se tady zapomína na to,že nikdo nejsme dokonalý.Slovo demagogie je blábol hlupců a nabobů.
   
>> Díky, kakos 04.12.2012 16:02
» reagovat
   dobrý příklad demagogie...
    
>> Také děkuji neregistrovaný 20.12.2012 09:38
» reagovat
   za zářný příklad frenetické demagogie.
    
Fake neregistrovaný 14.06.2011 18:33
» reagovat
Demokracie dává prostor demagogii... když dáte lide právo na vlastní názor, řeknou vám něco, co byla předtím pravdy, ale po tom, co to řekli oni už pravda nejni...politici jsou mistři v demagogii...lžou nám, a jejich lži se zakládají na naší neznalosti práva, politiky, ekonomiky atd. (jednoduše nám kecaj)
 
> .... BenjaminSiegel 01.10.2011 21:21
» reagovat
  Taky mám rád Simpsonovi :D
Trefná definice je na wikipedii od H.L.Menckena : Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci.


   
>> Demagog neregistrovaný 22.04.2014 20:03
» reagovat
   Jak by řekli Sobota, Grossman a Nárožný - "Demagog je ten, co má doma dogu!" Toto bylo sice velmi irelevantní ale při vzpomínce na tuto scénu upřímně lehce slzím, smíchy :)
    
Asi tak... neregistrovaný 19.12.2010 14:15
» reagovat
Způsob manipulování s lidmi, využívání falešných, zdánlivě logických, leč nepravdivých argumentů, lživých slibů a záměrného překrucování skutečností...
 
> : neregistrovaný 26.03.2013 19:57
» reagovat
  takže třeba workshopy (kvaliní hrnce za kvalitní cenu) ;)
   
>> pravda neregistrovaný 28.03.2013 13:00
» reagovat
   V podstatě taky.
    
Milada neregistrovaný 15.12.2010 20:26
» reagovat
Mě to připomnělo proces s Miladou Horákovou.Tam to na ni taky tasili,co si tam vzpomínám.Nebo se snad pletu v pojmech?
 
> Milada neregistrovaný 15.12.2010 20:28
» reagovat
  I když u toho možná spíš pujde o konfrontaci názorů.
   
demokracie=demagogie neregistrovaný 29.06.2010 12:43
» reagovat
Typický příklad: Zblblé masy, které nenávidí Jiřího Paroubka, protože má bradavici a protože si přečetly v novinách, že ho nemají rády.
 
> socialismus=demagogie neregistrovaný 10.05.2011 21:23
» reagovat
  Typický příklad: Zblblé masy, které nenávidí demokracii, protože je zhýralá a protože jim demagogové namluvili, že budou žít v růžovém světe sociální rovnosti, kde nemusí hnout prstem.
   
>> přesně tak neregistrovaný 04.06.2011 15:14
» reagovat
   Jirko, snažíš se zbytečně.
    
>>>   neregistrovaný 14.10.2013 19:16
» reagovat
    :D :D
     
>> Pragma neregistrovaný 20.01.2015 14:02
» reagovat
   ---Tento samotný názor je sám o sobě naprostá demagogie-!!
    
lež neregistrovaný 28.06.2010 20:48
» reagovat
demagog... lhář
 
I Paroubek,neboli líbím se neregistrovaný 29.04.2010 22:54
» reagovat
nepravda,lež,odklon od pravdivého vysvětlení,zneužití,manipulace,využití nesoustředěnosti a hlouposti druhých k obhájení své pravdy a toho kam chci svou řeč stočit,hraní na slabou strunu druhých,používaní citů tam kde nemají co dělat.Neboli hraní na citlivou stránku druhých abych stočil řeč trochu jinam než kam se stáčí.Demagog je i člověk co neumí prohrát,obstát a přiznat,že prohrává...proto ta demagogie..
 
> demagogie je kdyz.... neregistrovaný 01.10.2011 18:52
» reagovat
  demagogie neni lidska vlastnost nebo charakteristika je to necestna metoda k ziskani a udrzeni moci.Nemusi to byt prima lez, nebo otevreny podvod, ale mnohdy dobre skryta a jemna manipulace s fakty a statistikami a predevsim pokrytectvi.Jako modelovy priklad uvedu boj anglickych sufrazetek za rovne mzdy mezi muzi a zenami na zacatku minuleho stoleti.Samotnymi odbory bylo argumentovano, ze zeny maji o 50% vetsi nemocnost nez muzi a tedy je prirozene, ze maji az o 50% procent mensi mzdu.Pokud by se ovsem predlozila konkretni cisla, tak muzi marodovali v roce prumerne 1,5dne, a zeny tri dny,tedy skutecne o 50%. ten 1,5 dne je mel vsak pripravit o polovinu mzdy. Demagogii vyuziva soucasna koalice k zakryvani spatnych vysledku hospodareni, korupce a neplneni volebniho programu. Jednim z nejvetsich zijicich demagogu je soucasny ministr financi Miroslav Kalousek
   
>> demagogie je kdyz.... neregistrovaný 26.04.2013 21:10
» reagovat
   Perfektní příklad !!!
    
.. neregistrovaný 10.03.2010 09:47
» reagovat
viz Mr.Paroubek
 
> .. neregistrovaný 04.04.2010 16:41
» reagovat
  přesně
   
> .. neregistrovaný 04.04.2010 17:11
» reagovat
  přesně
   
>> přesně neregistrovaný 06.04.2010 00:49
» reagovat
   demagogie je myslenkovy postup, kdy puvodce predpoklada, ze prijemce je uplny blb.
    
>>> Pragma neregistrovaný 20.01.2015 14:13
» reagovat
    --Tento názor je bohužel velmi zkreslený a jednoduchý.-Téměř dogmatický.-Demagogie používají velmi inteligentní dogmatici a rétoři také vůči velmi inteligentnímu a racionálně myslícímu subjektu .Mnohokrát s vynikajícím účinkem.-Podceňovat demagogii je nebezpečné a neracionální-!!-
     
> :D neregistrovaný 05.04.2010 15:49
» reagovat
  taky mě to hned napadlo :D
   
> Jiří "Jyrka" Paroubek neregistrovaný 15.04.2010 19:44
» reagovat
  Souhlas, jen bych u "Jyrky" umazal titul Mr. :-)
   
>> Jste taky hloupý? neregistrovaný 18.01.2011 22:01
» reagovat
   teď jste tady vystoupili všichni o Paroubkovi jako demagogové - vy sami jste nalítli demagogům.
    
>>> Paroubek demagogicky sám vystupuje neregistrovaný 22.01.2011 23:12
» reagovat
    Neřekl bych že Paroubka považuji za demagoga protože ostatní říkají, že je lhář. Ale označuji ho za demagoga z důvodu, že jeho výroky v médiích jsou zkreslené a polopravdivé, respkt. uvádí pouze zápory a tvrdí že klady nejsou a to i v okamžiku kdy klady drtivě převažují zápory, které jsou v dané situaci tak jak tak nezbytnou "obětí".
     
>>> Chyba neregistrovaný 02.11.2011 22:18
» reagovat
    Jste tak hloupý ? Ptáte se jednotlivce, ale poučujete skupinu? (teď jste tady vystoupili...)
     
> Paroubek neregistrovaný 04.05.2010 11:53
» reagovat
  plně souhlasím....
   
co třeba tohle ? neregistrovaný 08.03.2010 23:22
» reagovat
snaha získat přízeň davu nekorektním způsobem
 
politici neregistrovaný 26.01.2010 11:54
» reagovat
Skvělý příklad pro politickou předvolební kampaň npař.
 
demagogie neregistrovaný 05.01.2010 22:03
» reagovat
Chápu to dobře jako citové vydíraní?
 
Já si pro sebe toto slovo překládám jako neregistrovaný 03.12.2009 18:18
» reagovat
"oblbování".
 
demagogie Jar Esch 05.12.2005 20:00
» reagovat
Zdánlivá analogie. Zdánlivě související příklad, při podrobnějším zkoumání zjistíme, že věc stojí na zcela odlišných principech.
 
> to ne neregistrovaný 08.03.2010 23:20
» reagovat
  to je jen jedna z používaných metod, které jsou demagogii vlastní
   Navigace

předchozí slovo: » demagogický
následující slovo: » demarchos
slovo se nachází na stránce: D:22
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz