Pojem sarkazmus

Slovo:

sarkazmus, sarkasmus


Význam:

uštěpačnost, jízlivost, výsměšnostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

vůle a diagnostika jejich závadKnihy

Bez lásky -- autor: Kopcsayová Iris
Prapověsti naše s trochou vtipné kaše -- autor: Železný Zdeněk
Ten muž bude môj -- autor: Lipová Kristína
Hostina -- autor: Lichnerová Rút
Generácia "P" -- autor: Pelevin Viktor

Komentáře ke slovu sarkazmus, sarkasmus


 
» přidat nový komentář

WHATSAPP+971567924784 ORDER CRYTAL METH IN ABU DHABI neregistrovaný 27.01.2023 11:16
» reagovat
text.Can you buy CBD oil in Dubai
Despite the best efforts of the Authorities, the purest form of crystal meth available – known as the blue stuff – can now be purchased on the web. This crystal meth rock candy is perfect for fans of BreakingBuy Crystal Meth | High-quality Crystal Meth For Sale Online Jeddah
Methamphetamine (соntrасtеd from N-methylamphetamine) is a potent сеntrаl nеrvоuѕ ѕуѕtеm (CNS) stimulant thаt іѕ mainly uѕеd аѕ a rесrеаtіоnаl drug аnd lеѕѕ соmmоnlу аѕ a second-line trеаtmеnt fоr attention dеfісіt hyperactivity disorder and оbеѕіtу. Mеthаmрhеtаmіnе wаѕ dіѕсоvеrеd in 1893 аnd еxіѕtѕ аѕ twо еnаntіоmеrѕ: lеvо-mеthаmрhеtаmіnе аnd dextro-methamphetamine. Buy Crystal Meth

Mеthаmрhеtаmіnе рrореrlу refers to a ѕресіfіс сhеmісаl, thе rасеmіс free bаѕе, which is an еԛuаl mіxturе of lеvоmеthаmрhеtаmіnе аnd dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе іn thеіr pure amine fоrmѕ. Buy High quality Crystal Meth in Dammam
WHATSAPP+971567924784
It іѕ rаrеlу prescribed over соnсеrnѕ іnvоlvіng humаn neurotoxicity and роtеntіаl fоr rесrеаtіоnаl use аѕ an арhrоdіѕіас and еuрhоrіаnt, аmоng оthеr concerns, аѕ well аѕ thе availability of ѕаfеr substitute drugѕ wіth comparable trеаtmеnt еffісасу. Dextromethamphetamine іѕ a stronger CNS ѕtіmulаnt thаn lеvоmеthаmрhеtаmіnе.

Both mеthаmрhеtаmіnе and dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе аrе іllісіtlу trаffісkеd аnd ѕоld оwіng tо their роtеntіаl for recreational uѕе. The hіghеѕt рrеvаlеnсе оf illegal mеthаmрhеtаmіnе uѕе occurs in parts оf Asia, Oсеаnіа, аnd in thе Unіtеd States, whеrе rасеmіс mеthаmрhеtаmіnе аnd dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе аrе сlаѕѕіfіеd аѕ schedule II соntrоllеd ѕubѕtаnсеѕ. Lеvоmеthаmрhеtаmіnе іѕ аvаіlаblе аѕ аn оvеr-thе-соuntеr (OTC) drug for uѕе as аn іnhаlеd nаѕаl decongestant іn thе United States. High quality Crystal Meth for sale

Internationally, the рrоduсtіоn, dіѕtrіbutіоn, ѕаlе, аnd possession оf methamphetamine іѕ rеѕtrісtеd оr bаnnеd in many соuntrіеѕ, duе tо its рlасеmеnt іn ѕсhеdulе II of thе Unіtеd Nаtіоnѕ Convention on Psychotropic Subѕtаnсеѕ treaty. Whіlе dеxtrоmеthаmрhеtаmіnе іѕ a mоrе роtеnt drug, rасеmіс mеthаmрhеtаmіnе іѕ ѕоmеtіmеѕ illicitly produced duе to the rеlаtіvе еаѕе оf ѕуnthеѕіѕ аnd lіmіtеd availability of сhеmісаl рrесurѕоrѕ.

In low tо mоdеrаtе dоѕеѕ, mеthаmрhеtаmіnе can elevate mооd, іnсrеаѕе аlеrtnеѕѕ, соnсеntrаtіоn аnd еnеrgу іn fatigued individuals, rеduсе appetite, and рrоmоtе wеіght lоѕѕ. At vеrу hіgh dоѕеѕ, іt саn induce рѕусhоѕіѕ, brеаkdоwn оf ѕkеlеtаl muѕсlе, ѕеіzurеѕ аnd blееdіng іn thе brain. Chronic hіgh-dоѕе use саn рrесіріtаtе unpredictable аnd rapid mood swings, ѕtіmulаnt psychosis (e.g., раrаnоіа, hallucinations, delirium, аnd dеluѕіоnѕ) аnd vіоlеnt bеhаvіоr. Rесrеаtіоnаllу, mеthаmрhеtаmіnе’ѕ ability tо іnсrеаѕе еnеrgу has bееn rероrtеd tо lіft mооd and іnсrеаѕе sexual dеѕіrе to such an еxtеnt thаt users аrе able tо еngаgе іn ѕеxuаl асtіvіtу соntіnuоuѕlу for several dауѕ.

Mеthаmрhеtаmіnе іѕ known to роѕѕеѕѕ a hіgh аddісtіоn liability (і.е., a high likelihood thаt long-term оr hіgh dose uѕе wіll lead tо соmрulѕіvе drug uѕе) and hіgh dependence liability (i.e. a hіgh lіkеlіhооd thаt wіthdrаwаl ѕуmрtоmѕ wіll оссur when methamphetamine uѕе ceases). Wіthdrаwаl оf mеthаmрhеtаmіnе аftеr hеаvу uѕе mау lеаd tо a роѕt-асutе-wіthdrаwаl ѕуndrоmе, which саn реrѕіѕt for mоnthѕ bеуоnd the tурісаl wіthdrаwаl period.

Mеthаmрhеtаmіnе іѕ nеurоtоxіс to humаn mіdbrаіn dopaminergic neurons at high dоѕеѕ. Mеthаmрhеtаmіnе hаѕ bееn shown tо hаvе a hіghеr аffіnіtу аnd, as a rеѕult, hіghеr toxicity tоwаrd serotonergic nеurоnѕ thаn amphetamine. Mеthаmрhеtаmіnе nеurоtоxісіtу саuѕеѕ аdvеrѕе сhаngеѕ іn brаіn ѕtruсturе аnd function, ѕuсh аѕ reductions in grey mаttеr vоlumе іn ѕеvеrаl brаіn rеgіоnѕ, аѕ wеll as аdvеrѕе сhаngеѕ in mаrkеrѕ оf mеtаbоlіс integrity.
EMAIL:ryanboyer612@gmail.com
WHATSAPP+971567924784
TELEGRAM: @Richardcbdthc
https://yanlingresearchchemicallab.com/
..
 
neplést neregistrovaný 30.03.2021 08:46
» reagovat
ironie je pokus o pobavení zatímco sarkazmus má ublížit. Hodně si to tady pletete tak NEPLÉST!!!!!
 
  neregistrovaný 06.01.2021 21:22
» reagovat
Výborný sarkasmus ( ač nevědomky) používá Britt-Marie v knize Tady byla Britt-Marie od Frederika Backmana
 
sarkasmus neregistrovaný 01.11.2020 02:22
» reagovat
Sarkasmus je vždy skrytý druh agrese za jakýsi podivný druh humoru který je ve finále odůvodněn tím že šlo pouze o legraci.Sarkasmus velmi často používají lidé narození ve znamení štíra...
 
>   neregistrovaný 04.01.2021 09:43
» reagovat
  Štíra si strčte někam, takové hlouposti jako znamení nemají v dnešním světě místo. A už vůbec ne ve slovníku cizích slov.
   
>>   neregistrovaný 12.04.2021 13:17
» reagovat
   Kdo a co podle Vás, má v dnešním světě místo?
    
>>>   neregistrovaný 12.04.2021 20:28
» reagovat
    Sarkasmus
     
>> ashdfhashfashfhasf neregistrovaný 04.05.2022 11:15
» reagovat
   lmaoooooooooo
    
>   neregistrovaný 02.05.2021 10:49
» reagovat
  Souhlasím...
   
> Máte pravdu neregistrovaný 25.05.2021 17:42
» reagovat
  S tímto jsem se opravdu setkal u lidí ve štíru. Mají způsob ironie, kterému nikdo nerozumí jenom oni.
   
>>   neregistrovaný 21.11.2021 09:36
» reagovat
   ano, můj bratr štír má též druh humoru, kterému se směje jen on. Bratr neumí být milý ani laskavy k druhým lidem :-(
    
sarkasmus opět ze šatny :) neregistrovaný 06.11.2019 05:57
» reagovat
Rád bývám sarkastický. Jako tuhle: Na šatnu jsme nafasovali zbrusu nové skříňky, které nahradily ty staré - sice omlácené, ale o poznání objemnější. Každý po tomto zjištění začal ihned (oprávněně) brblat. Ač i mě tato nedobrovolná komprese pěkně nakrkla, dělám blbého a říkám sousedovi: "No jo, s tou kapacitou to fakt pěkně přestřelili. Taková škoda místa! Kdyby se ta skříňka uprostřed předělila, mohli by ji sdílet klidně dva lidé"
 
> Spíš ironie než sarkasmus neregistrovaný 07.01.2020 14:23
» reagovat
  Toto bych viděla jako ironii, ne sarkasmus. Sarkasmus je spíš jedovatý scílem ublížit, ironie může mít za cíl být vtipný.
   
SARKASMUS neregistrovaný 06.04.2018 00:28
» reagovat
Dobré je se podívat na Červeného trpaslíka:Když Rimmer říká palubnímu počítači:Jsi asi tak užitečný jako automat na kondomy ve Vatikánu ...
 
>   neregistrovaný 12.06.2020 11:10
» reagovat
  dost dobry
   
>   neregistrovaný 11.03.2021 14:06
» reagovat
  V době natáčení Červeného trpaslíka se možná jednalo o sarkasmus,ve skutečnosti by ten automat nestačili doplnovat.
   
Sarkazmus neregistrovaný 21.08.2017 15:33
» reagovat
vyhrocená, silnější ironie
 
  neregistrovaný 05.10.2016 11:11
» reagovat
vyjádření nesouhlasu pomocí ironie
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Sarkasmus
 
  neregistrovaný 20.05.2015 18:07
» reagovat
Sarkasmus je zesílená ironie. Ironie má spíš nadhled nad věcí, zatímco sarkasmus může občas i zranit něčí city.Krásný příklad sarkasmu můžeme najít v Slezských písních od Petra Bezruče -Kantor Halfar. Nemohl učit ani si vzít svoji milovanou, a proto se oběsil. Následovalo : bez modlitby, bez slzy ho, jak při hříšné duši jisto, v roh hřbitova zakopali, A TAK DOSTAL HALFAR MÍSTO. (narážka na to, že neměl práci, ale dostal trvalé místo na hřbitově).
 
  neregistrovaný 24.12.2014 01:37
» reagovat
Řekl bych, že ironií se něčemu smějeme, sarkasmem se něčemu vysmíváme.
Totéž řečeno příteli nebo neznámé osobě může být v jednom případě ironie, v druhém sarkasmus.
 
>   neregistrovaný 14.07.2015 16:04
» reagovat
  trefa
   
Pomoc:) neregistrovaný 27.10.2014 21:54
» reagovat
sarkasmus je něco jako jizlivost??(neaka jizliva poznámka?)
 
> Pomoc pomoci:) neregistrovaný 06.04.2021 13:27
» reagovat
  Ano, přesně tak. Sarkazmus je v podstatě to samé jako jízlivost.
   
sarkazmus neregistrovaný 13.05.2014 10:33
» reagovat
ironie těžce snesitelná, jedovatost, útok lidské zlomyslnosti
 
  neregistrovaný 18.03.2014 20:00
» reagovat
Keď niečo myslím opačne než si myslím (- no ták Majka! Buďme tak charitatívne a dovoľme tu prítným zvečniť našu͵͵krásu")je irónia,sarkazmus alebo niečo úplne iné ?
 
bože :D neregistrovaný 09.01.2013 00:08
» reagovat
sarkarmus- zesílená ironie ! :D
 
>   neregistrovaný 30.08.2021 23:28
» reagovat
  Pěkně si mě naštval miláčku ! Vyřčeno takto je ironie sarkasmus nebo vyznání lásky ?? .
   
>   neregistrovaný 30.08.2021 23:32
» reagovat
  Pěkně si mě naštval miláčku ! Vyřčeno takto je ironie sarkasmus nebo vyznání lásky ?? .
   
Kakao neregistrovaný 31.12.2011 16:02
» reagovat
Sarkasmus nemá s ironií nic společného. Ironie je snaha o vtip dovedením faktu k nesmyslu. Sarkasmus je spíš taková obrana - prudké přerušení konverzace nebo její odmítnutí trpkou kritikou
 
> Mléko neregistrovaný 15.04.2012 17:41
» reagovat
  Nemá s ironií nic společného? Však sarkasmus z ní přímo vychází..
   
>> blá! neregistrovaný 20.09.2012 23:30
» reagovat
   No, Sarkasmus nemusí tvrdit opak. Spíš tvrdí jízlivě pravdu... Je to taková... Eh, jízlivá, přemrštěná a přetočená ironie :D
    
>> no way neregistrovaný 19.01.2013 09:27
» reagovat
   diky už jsem myslel ze spatne vidim
    
>> sušenka neregistrovaný 18.12.2013 22:59
» reagovat
   kakao, mléko a sušenka ... k nezaplacení :D
    
> is this joke ?! neregistrovaný 19.01.2013 09:35
» reagovat
  bez urazky tvuj prizpevek mne zarazil potom pobavil a nasledkem toho je me pouceni pro tebe jednoduse receno ironie je například to že Ital neji Testoviny nebo když Ind bude mít alergii na kari (koření) to se mi zdá jako dobry příklad každopádně si mne docela pobavil tak díky a nezlob se nemohl jsem nechat tvuj prizpevek bez moji reakce s přátelským pozdravem anonymrights
   
>> prizpevek neregistrovaný 21.09.2014 21:44
» reagovat
   Mě zase pobavilo to jak píšeš slovo příZpěvek..
Pochází od slova přispívat, ne od přizpívat...konkretní příspěvek tedy nemůžeš nazývat přízpěvek, jelikož nevíš, zda ho autor opravdu zpíval, když ho psal. :-)
    
>   neregistrovaný 16.03.2015 23:49
» reagovat
  jednoduše:(sarkasmus=urážka) ironie=posměch
   
poznámka neregistrovaný 03.01.2011 12:21
» reagovat
Když to přeháníte s ironií, tak jste povařováni za blbce či trapnou osobu. Když se to přehání se sarkasmem, tak vám nikdo pak nevěří. Vím, o čem mluvím. To jsou samé vtípky, hraní si se slovy, ale pak když říkáte něco vážného, nevěří vám. To je uděl sarkasmu (a ironie vlastně také)
 
Ironie,sarkasmus neregistrovaný 14.12.2010 16:01
» reagovat
Sarkasmus je jiná forma ironie,která je vystupňovaná do jízlivého nebo až nenávistného posměšku
 
> neznámý neregistrovaný 01.07.2011 11:07
» reagovat
  to je lepší význam
   
> ... neregistrovaný 19.01.2013 09:41
» reagovat
  no jo nejstrucnejsi a nejsrozumitelnejsi ale nenávistného neberu to je má spíše popíchnout než zahořknout :-) anonymrights
   
Sarkasmus, ironie neregistrovaný 18.11.2010 16:24
» reagovat
Je to jen můj pocit, nebo je sarkasmus a ironie to samé? Nebo v tom je nějaký rozdíl? :-)
 
> sarkasmus vs. ironie neregistrovaný 23.11.2010 02:21
» reagovat
  Sarkasmus je trochu drsnější ironie podle mě.
   
> .. neregistrovaný 08.12.2010 17:45
» reagovat
  Sarkasmus je víc cílený na zraňování citů a je drsnější. Ironie je v podstatě neškodná a vtipná.
   
>> reakce neregistrovaný 01.04.2011 20:07
» reagovat
   naprosto přesně jste to vystihl
    
> sarkazmus × ironie neregistrovaný 20.01.2011 23:07
» reagovat
  ironie je vlastně říkání takového "opaku", odfrknutí na tom. sarkazmus je spíš takový výsměch, no...
   
neplést neregistrovaný 07.11.2010 17:52
» reagovat
Přijde mi že si tady lidé pletou sarkasmus s ironií. Ono to nemá od sebe daleko, ale ironie má vyznít vtipně, když to sarkasmus ne.
 
sarkasmus neregistrovaný 08.10.2010 17:39
» reagovat
neplést se sarkosismem :-)
jsou to opvržlivé výroky, urážlivá ironie ...
 
.,., neregistrovaný 14.09.2010 09:32
» reagovat
Dá se použít spojení "žoviální sarkasmus"?
 
> žoviální sarkasmus neregistrovaný 14.11.2011 08:49
» reagovat
  Jak uvádějí spoludiskutující, použít lze všechno. Spojení "žoviální sarkasmus" lze např použít jako příklad protimluvu. :)
   
Sarkazmus? neregistrovaný 03.03.2010 12:06
» reagovat
Sarkasmus se Z vypadá naprosto příšerně... smrt podobným úpravám.
 
> vývoj nezastavíš neregistrovaný 08.03.2010 23:01
» reagovat
  před padesáti lety totéž říkali o fyzice.
Pamatuju, že se psalo thema a téma bylo obdobně hrůzostrašné. A zvykli jsme si. Odlatinšťování na postupu. Horší je to tam, kde v je prapůvodně zdvojené s, jako RENESANCE. Až bude renezance, brrr. Jako obzervatoř.
   
>> kdepak.. neregistrovaný 16.08.2010 21:23
» reagovat
   je to jen o zvyku
    
> smrt vývoji? neregistrovaný 17.04.2010 14:31
» reagovat
  takže do preSidenta,televiSe nebo tranSistoru doufám také Z nevkládáš
   
> právě jsi urazil slováka neregistrovaný 22.10.2011 16:16
» reagovat
  totiž ve slovenštině se píše sarkazmus, a jo, zní to tak víc ostře/tvrdě, ale nepřijde mi to tak hrozný :)
   
humorny sarkazmus neregistrovaný 12.12.2009 10:41
» reagovat
Muze mit i Velke sebevedomi a brat to s humorem (myslim v dobrem slova smyslu)
 
>   neregistrovaný 15.11.2013 08:58
» reagovat
  presne!
   
nesouhlas neregistrovaný 12.02.2008 17:41
» reagovat
Neřekla bych, že to je zesílená ironie... Když mluvím ironicky, řeknu to, co si myslím naopak... ALe když jsem jízlivá... Jsem hnusná a mluvím přímo, rozhodně nepřehazuju význam slov.
 
sarkazmus neregistrovaný 24.01.2008 18:45
» reagovat
Pravdivý s úmyslem zasáhnout na bolestivé místo
 
? neregistrovaný 06.01.2008 22:42
» reagovat
Co třeba ironický?! Pravdivý s úmyslem zasáhnout na bolestivé místo, zakrývající vlastní rozhořčení nad situací resp. zakrytí vlastních \\\\
 
milan neregistrovaný 24.11.2007 14:38
» reagovat
spíš než výsměšnost, možná posměvačnost, zesměšnění ?
 
hanes neregistrovaný 20.03.2007 20:01
» reagovat
krvavá ironie
 
dudu neregistrovaný 10.12.2006 14:11
» reagovat
zesílená ironie
 
y yyy 01.02.2006 13:42
» reagovat
vyšší stupeň ironie
 
> ironií skrývající skutečný stav věci neregistrovaný - z 07.03.2006 13:26
» reagovat
  ironií skrývající skutečný stav věci
   
> Ex neregistrovaný 06.12.2008 09:51
» reagovat
  jj souhlasim..vždy jsem se učil, že to je nejvyšší stupeň ironie.
   
>> zesílená ironie neregistrovaný 03.01.2009 17:52
» reagovat
   svým způsobem je to tak, učel stejný, ovšem prostředkem se lišící
    Navigace

předchozí slovo: » sarkastický
následující slovo: » sarko-
slovo se nachází na stránce: S:12
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz