ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu analýza

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
ABC analýza, analýza ABC >>  rozdělení zkoumané oblasti na věci klíčové, důležité a nepodstatné (praktická aplikace Paretova pravidla). Uplatnitelná takřka kdekoli, např. v oblasti řízení pohledávek a závazků, řízení lidských zdrojů, řízení rozpracovanosti ve výrobě, řízení prodeje, řízení zásob, ... vloženo uživatelem» ABC analýza
analýza >>  rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu;rozdělení celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, zkoumání těchto částí, jejich významu a vzájemných vztahů, popř. prezentace výsledků tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě;(chem.) separace prvků určité chemické látky a jejich identifikace (kvalitativní a.) nebo určení jejich vzájemného poměru (kvantitativní a.), resp. výzkumné závěry plynoucí z tohoto procesu; (mat.) odvětví matematiky zabývající se převážně limitami, spojitostí, nekonečnými řadami, integrály ap.;užívání funkčních slov (např. předložek, zájmen ap.) místo ohýbání slov (skloňování a časování) k vyjádření mluvnického vztahu; důkaz matematického tvrzení, kdy předpokládáme určitý výsledek a zpětně po krocích směřujeme k tvrzení, jehož platnost je již prokázaná;zkratka pro psychoanalýzu 1 komentář» analýza
analýza >>  rozbor; Vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části. Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. vloženo uživatelem» analýza
analýza in situ >>  pozorování, měření a rozbor v terénu, v přirozené situaci, přímo na daném místě a v reálném čase vloženo uživatelem» analýza in situ
analýza kovariance >>  rozbor vzájemné vazby (vztahu) mezi dvěma náhodnými veličinami vloženo uživatelem» analýza kovariance
analýza školního vysvědčení >>  Byly zjištěny významné rozdíly v úrovni jednotlivých škol a tříd a také ve slovním hodnocení znalostí a chování žáků a žákyň, a to i v kvantitativní číselné klasifikaci znalostí a chování na jednotlivých školách i v jednotlivých třídách. Školní vysvědčení nám tedy dávají cenné informace pouze tehdy, známe-li úroveň jednotlivých škol, resp. tříd. Stejná úroveň znalostí se na různých školách klasifikuje různě. Při průzkumech se zjistilo, že tyto rozdíly dosahovaly dokonce v krajních případech i čtyř stupňů. Stejný školní výkon byl např. jedním učitelem ohodnocen jedničkou a druhým čtyřkou. Tyto rozdíly jsou v hodnocení písemných i ústních úkolů ve všech předmětech, zvláště v jazycích. Při posuzování školního vysvědčení musíme tedy vzít v úvahu, že čtyřka jednoho žáka (studenta) může být lepší než dvojka jiného (pokud ovšem nechodili do stejné třídy). Navíc musíme brát v úvahu, že vysvědčení je produktem, na kterém se nepodílí pouze žák, ale i učitel a třída. Pod jiným vedením se také žákyně a žáci jinak učí, podávají různé výkony. Chceme-li objektivně zjistit úroveň vědomostí žáků a studentů v nějakém předmětu, musíme aplikovat tzv. didaktické, resp. psychodidaktické testy, standardizované zkoušky znalostí a vědomostí. Je třeba také rozlišovat mezi typem nadání a zaměření člověka, např. lidé zaměření na studium jazyků a humanitních věd bývají někdy méně úspěšní v přírodovědných předmětech (matematice, fyzice, chemii) a naopak. Dobré známky (i kladné slovní hodnocení žáků a žákyň) v určitých předmětech mohou být nejenom důsledkem nadání, ale i zájmu a příp. námahy, úsilí. Řada předmětů se dá naučit „nadřít“ (např. dějepis, zeměpis). S vypětím vůle může i méně nadaný, ale vytrvalý člověk dosáhnout v těchto předmětech alespoň průměrných výkonů (v rámci své třídy). Proto nám např. nedostatečné z uvedených předmětů mohou signalizovat poruchy vůle, např. její slabost. Přechodné projevy oslabení vůle, hypobulie bývají typické pro dospívání. Do určité míry platí toto zjištění i pro jazyky (učení se slovíčkům). Naproti tomu mají zase citově a fantazií nadaní lidé výhody v předmětech vyžadujících umělecké a estetické cítění (zpěv, hudba, kreslení, ale i ruční práce, práce v dílně). Z chování a výsledků v celé řadě předmětů lze také usuzovat např. na společenskou přizpůsobivost žáka, na stupeň jeho družnosti, na jeho schopnost spolupracovat, extravertnost, introvertovanost, smysl pro povinnost. Výkony v matematice, fyzice a chemii mohou do značné míry representovat speciální schopnosti, schopnost a dovednost koncentrace, smysl pro abstrakci, smysl pro práci s čísly. Tělocvik, záliba ve hrách a sportu může být ukazatelem míry radosti z pohybu, resp. pohybového nadání. Výsledky v uvedených školních předmětech je však vhodné srovnávat v jednotlivých ročnících. Není vhodné vycházet pouze z jednoho roku. Zvlášť prospěch v závěrečných ročnících základní školy je často zkreslen faktem, že žák vychází. Zjišťujeme proto úroveň prospěchu i v 6. a 7. ročníku. V každém případě nám úroveň školního prospěchu odhaluje spíše schopnost a dovednost přizpůsobit se a zájem o jednotlivé oblasti než inteligenci. Přitom dobrá schopnost přizpůsobit se je bezesporu stejně cenná vlastnost pro život jako dobrá inteligence. Většinou však nemůžeme výborné školní vysvědčení považovat za dostatečnou kompenzaci nedostatku zkušeností a praxe. Zkušenosti a praxe jsou často nutným předpokladem jistoty v práci, samostatnosti a do jisté míry i rozhodnosti jednání a odpovědnosti. vloženo uživatelem» analýza školního vysvědčení
analyzátor >>  přístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí  » analyzátor
analyzátor psychický >>  receptor (např. zrakový, sluchový), dostředivá nervová dráha vedoucí do mozkového centra a mozkové centrum (ústředí) vloženo uživatelem» analyzátor psychickýhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz