Pojem Specifické a nespecifické závady a poruchy učení

Slovo:

Specifické a nespecifické závady a poruchy učení


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Specifické poruchy učení (SPU) způsobují problémy v rámci výchovně vzdělávacího procesu, kdy postižené děti projevují pravděpodobně neurologicky, organicky (poškozením mozku) nebo geneticky zapříčiněné a podmíněné nedostatečně rozvinuté některé osobnostní vlastnosti i mentální schopnosti a dovednosti, což postiženým dětem způsobuje výukové obtíže. Někdy jde o kombinaci příčin neurobiologických, hereditárních, encefalopatických i sociálních. Poměrně často jsou příčiny nejasné a obtížně zjistitelné.
Specifické vývojové poruchy učení zahrnují např. dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspinxii (nízká úroveň vlastní kresby i obkreslování a rýsování, neobratné zacházení s tužkou, pastelkou, perem, obtíže s chápáním perspektivy, neobratnost v jemné motorice), dysmúzií což je specifická porucha učení v oblasti hudebních schopností a dovedností, dyspraxií ( neobratnost), vývojovou dysfázií ( specificky narušený vývoj řeči projevující se ztíženou schopností a dovedností naučit se adekvátně verbálně komunikovat) a neverbální poruchu učení.
Pro neverbální poruchu učení jsou charakteristické obtíže v prostorové orientaci, potíže v tělesné výchově, sociální orientaci, potíže ve smyslu pro rytmus, jedinci nemají smysl pro humor aj. Méně citelně se neverbální poruchy promítají do školní výuky, ale jsou závažné pro vývoj osobnosti dítěte.
Obtíže ve čtení byly v minulosti označovány slovní slepota, vrozená slovní slepota, obtíže v psaní byly označovány jako děti koktavé v pravopise.
Mimo specifických vývojových poruch učení se rozlišují ještě nespecifické poruchy učení, které jsou zapříčiněny a podmíněny převážně edukativními, sociálními, a kulturními faktory, např. didaktogenií a výchovnou insuficiencí v rodině.
Mezi příznaky nespecifických parciálních nedostatků (deficity dílčích funkcí) řeči a jazyka patří:
přetrvávající či prodloužená fyziologická dyslalie (patlavost )což je závada (dificilita) řeči projevující se např. rotacismem (ráčkováním), sigmatismem (vadnou výslovností souhlásek), rinolalií (huhňavostí) ještě po šestém roce, a to až do sedmého roku, po sedmém roce však již nejde jen o pouhou dificilitu, ale už jde o poruchu-o tzv. pravou dyslalii,
závadový (dificilní) parajazyk, což jsou doprovodné nonverbální prvky komunikace, které nejsou pro porozumění řeči vždy nezbytné, např. hekání, smích, vzdychání, bručení, výraz obličeje, mimika, gestikulace, ale i přílišné zdůrazňování rytmu a melodie řeči a jejího tempa,
závada (dificilita) frázování řeči je lehce či mírně narušená schopnost a dovednost členit, shlukovat a formovat myšlenky a slova do větných úseků a vět, sestavovat věty podle správného slovosledu, drobné nedostatky ve větosloví,
závada (dificilita) adekvátnosti, kvality a funkčnosti mluvy jsou lehké a přechodné, situačně podmíněné nedostatky ve srozumitelnosti, věcnosti a funkčnosti mluvy,
závada (dificilita) expresívnosti řeči je lehčí, mírná, situační a psychogenní nebo sociogenní závada v dovednosti přiměřeně užívat jazyk a adekvátně se řečí prezentovat,
závada (dificilita) hlasitosti řeči což znamená příliš hlasitý, silný a výrazný hlas (hyperfonie) nebo velmi tichý, nevýrazný a slabý hlas (hypofonie),
závada (dificilita) rychlosti řeči, tj. příliš pomalá (bradylálie) nebo příliš rychlá (tachylálie) mluva v dané sociální situaci,
závada (dificilita) objemu řeči je příliš velký nebo příliš malý objem slov, které člověk produkuje za určité časové období v různých sociálních situacích a skupinách ve kterých je členem,
nedostatky v porozumění řeči,
puberfonie je dificilita (závada) či porucha hlasu, která postihuje hlavně muže, kterým i po pubertě zůstává vysoký hlas podobný hlasu ženskému či dětskému, též puberphonia.
Žáci odborně logopedicky a foniatricky diagnostikovaní ne jako pouze dificilní, ale jako žáci se specifickými poruchami řeči, tj. žáci s vážnými vadami (poruchami) řeči jsou podle školského zákona žáky ze speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na podpůrná a vyrovnávací opatření, může jim být povolen např. individuální vzdělávací plán, případně speciální vzdělávání.

Komentáře ke slovu Specifické a nespecifické závady a poruchy učení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » specifická kreativita
následující slovo: » specifické vlivy formující osobnost
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2930
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz