Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, darking, OSPOD, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, dispenzarizace, konektivismus, casework (angl.), ospodka, relatedness (angl.), Pretexting, Social Readjustment Rating Scale, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), afatik, indirektivní edukační metody, multikulturalita, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), pedagogický konstruktivismus, psychosociální moratorium, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, social benefit (angl.), social security (angl.), negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, neocortex, schizotymie, social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), Behavioural, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, neurosyfilis, Seneca L.A., autisté, suportivní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, Jurovský Anton (1908-1985)-, Bolzano Bernard (1781-1848), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), reumatická osobnost, psychická makrotraumata, esteticky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, emotivní symptomy stresu, argotologie, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, Kohoutek Rudolf, deprivovat, neetický marketing, Lewin Kurt, perceived social support, sociální profese, hierarchizace etnik, klinické rodiny, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, nízkofunkční autista, nonverbální komunikace, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, Merton R.K., sociální dysfunkce, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, difuzionismus, civitas, anomická afázie, Katz David (1884-1953), kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, etnologie, patrilokalita, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, asymetrická sociální komunikace, Basil Bernstein (1924-2000), fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, behaviorální strategie, Míček, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, expertokracie, efekt svatého Matouše, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, delinkvence, individuální přístup, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, Spranger, Sozial - Schicksal (něm.), social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, emoční inteligence, komunikace destruktivní, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, social services planning (angl.), social work (angl.), sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, psychická mikrotraumata, sociální klima školy, evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, bipartitní dialog, OZZ zkratka, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, sociální posilování, sociální podmiňování, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, social values (angl.), social desirability bias (angl.), variofinalita, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), talkholismus, predikce talentu, perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, interiorizace, sociální atitudy, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, asertivní chování, adaptační metody a techniky, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, bazální nedůvěra, oknofilik, oknofilický, dyskomfort, labor (lat.), konstrukt, autarkie ve zvládání základních potřeb, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, videoblogerství, Caselmann Christian Theobald, OSSZ zkratka, poruchy chování, acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, gender v humanitních vědách, vetokracie, ASD zkratka ve zdravotnictví, protoslova, komunikace vertikální, Taročková Tatiana, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), evaluace dětí ve škole, recipročni sociabilita, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, reciproční prosocialita, hashtag, Real Life Test (angl.), CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, NLD syndrom, Philippsův efekt, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, mirror neurons (angl.), sociální mozek, SLEA zkratka, social status (angl.), stereotypy v sociální psychologii, homo socius (lat.), hraniční (bordeline) porucha osobnosti, stabilizátory člověka, prosociálnost v chování, psychologie adolescence, socioprocesuální, charakter jako personální složka, personální struktura, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, lack of social support (angl.), received social support, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, orálně senzorické stadium vývoje, videotrénink interakcí (VTI), rodové studie, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), socializace osobnosti, ekonomismus, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, etnolingvistika, antinomismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, antikonformismus, hyperkonformismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, ASU zkratka, ASUP zkratka, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, copingové strategie, paliativní medicina, whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, Lindner, Twitter, typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, persona typu B, family genogram (angl.), sociální pozice ve školní třídě, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, Double Exceptionality (angl.), Berelson Bernard Reuben, psychologie práce, práce, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), cortex cerebri (lat.), psychosomatická akcelerace, Vygotský L.S., duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, Geréb George, nátlaková rétorika, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Moreno Jakob Levy, anamnéza v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, unrealistic optimism (angl.), Social Identity Theory (SIT), desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, disabilita, diskomfort, automatismy, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, lehká mentální retardace, Aspergerův syndrom (AS), salutor, sociopatie, těžká demence, expresivní chování, dysmorfofobie, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, casus socialis, sociální pozice gama, sociální pozice beta, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, adaptační dotazníky, primum vivere, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, sociální kompetence, anormativní chování, haló efekt, allocentrismus, benefektance, mikrosociologie, streetworker, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, primární viktimizace, modální persona, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, emocionalizace, eufunkční rodina, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, homo sociologicus, subsistentní normy, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, konzumní hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, pseudodebilita, pervazivní závada, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, kalkulastenie, dominantní hodnoty, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, buffering effect, mezosociální opora, RSDr., socdem, socializace, socializmus, norma, neorealizmus, kognitivní, komunizmus, labourizmus, sociologizmus, stigma, girllove, iatrokracie, natalitní, boylove, tradeunionizmus, sublimace, šikana, tradeunion, juventologie, intervence, civilizmus, demokracie, diskurz, drop-out, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, etopedie, eugenika, human relations, image, infrastruktura, globalizace, gándhizmus, filantropie, folkways, formální, kvalita života, sociální percepce, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, etnická menšina, adaptivní chování, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, preventivní strategie ve školství, street social work, kriminogenní faktory, facilitátor, anormativita, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, sociální exkluze, sociální kontrola, konvivialita, gender, konsociační demokracie, návyková látka, pseudooligofrenie, bolševik, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociální pozice, sebedestruktivní chování, disociální porucha osobnosti, autoatribuce, sociálně patologické chování, deviantní normy, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, konsekvencionalismus, Conduct Disorder, hypergamie, hypogamie, flexicurita, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, role set, quick firing (angl.), reálné ego, popkultura, corporate image, unigenitura, psychosociální klima školy, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, dramaturgický interakcionizmus, sociální a kulturní antropologie, interpersonální efektivita, harm reduction, selektivní mutismus, androgynie, gender schema, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, bagaud, mikroregion, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, deviantní subkultura, idola fori, bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), action research (angl.), akční výzkum, kolektivní antidepresivum, disociální chování, asociální chování, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), narativní kompetence, societální, profesiogram, department social development, social development /soušl development/ angl., definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, verbální dyspraxie, elementární etika, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, psychický vampyrismus, desocializace, antistresové programy, New social sciences, genogram, social network (angl.), domestic violence (angl.), mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, test inteligence, sociometrický chvost, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, postpenitenciární péče, sociální apetence, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, soft skills (angl.), dyadické vztahy, modelová osoba, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, dynamické interdependence, observační učení, sociální schéma, styly sociální percepce, sociální učení, social loafing, jáství, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, sociální intruze, makroprostředí, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, interkulturní komunikace, mikroprostředí, mezzoprostředí, kulturní kapitál, selektivní interakce, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, individuální zdraví, komunitní zdraví, sociální slepota, asimilace minorit, separace minorit, integrace minorit, psychosociální zralost osobnosti, sociální determinace, intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální determinanty psychiky, sociální únava, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, tit for tat (angl.), social loafing (angl.), rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, komunitní psychiatrie, psychohygienický trojúhelník, globální zdraví, welfare state, animoterapie, patogeny, anticipační chování, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), exchange relationship (angl.), kontaktovost, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, akulturaceKnihy

Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Encyklopedie sociální práce -- autor: Matoušek Oldřich
Obory sociální politiky -- autor: Tomeš Igor

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz