Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

whistleblowing (angl.), Double Exceptionality (angl.), whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, Berelson Bernard Reuben, bazální struktura osobnosti, anamnéza v psychologii, atitudy v sociální psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, copingové strategie, komunikační etika, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, disabilities (angl.), Twitter, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, Lindner, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, lack of social support (angl.), received social support, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, zlatý věk dětské hry, dificility počítání, dificilita rychlosti řeči, dysaptibilita ve stáří, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, ASU zkratka, ASUP zkratka, Bayley Nancy (1899-1994), práce, social climate in school class (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, psychologie práce, cortex cerebri (lat.), Vygotský L.S., duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, psychická traumata, persona typu B, systemizujícíí inteligence, perignóza, alfa jedinec, predikce talentu, talkholismus, social desirability bias (angl.), social values (angl.), bipartitní dialog, sociální posilování, OZZ zkratka, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, variofinalita, MPP zkratka ve školství, NLD syndrom, Philippsův efekt, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, mirror neurons (angl.), ICL zkratka v psychologické diagnostice, phubbing (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, sociální podmiňování, hostilní komunikace, prosociální chování a prožívání, prevence a její typy, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, asertivní chování, adaptační metody a techniky, charakter jako personální složka, personální struktura, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, sociální atitudy, labor (lat.), interiorizace, supportive environment (angl.), starting týmu, dyskomfort, oknofilický, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, Outdoor Training (angl.), kinezika, Mead George Herbert (1863-1931), Straight Edge (SXE), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), ospodka, casework (angl.), Pretexting, afatik, relatedness (angl.), dispenzarizace, konektivismus, Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, psychosomatické choroby, narativní psychoterapie, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Social Readjustment Rating Scale, neocortex, schizotymie, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, symbiotická psychóza M.Mahlerové, dezintegrační dětská porucha, social worker (angl.), interpersonální senzitivita, social benefit (angl.), social security (angl.), social welfare (angl.), multikulturalita, indirektivní edukační metody, sociálně deficientní typ, normofilie, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, fachidiot, darking, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), antinomismus, etnolingvistika, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, secure attachment (angl.), sociální insuficience, ekonomismus, technokracie, socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, hyperkonformismus, antikonformismus, percepční heterostereotypy, culture relevant tests (angl.), SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, zvýšený neuroticismus, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, orálně senzorické stadium vývoje, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), personální intencionálnost, psychosociální devalvace, Behavioural, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), RIASEC, suportivní (podpůrné, reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Seneca L.A., autisté, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, normální kojenec, normální novorozeně, normální prenatální vývoj a porod, schopnosti a dovednosti, životní styl, PROFESIOGRAMY V PRAXI, sociometrie v praxi, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, duševní zdraví člověka, osobnosti typu A, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodové (genderové) studie, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, anormativni chovani dětí, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, moralitas (lat.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, dospělost, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychosociální zanedbanost dětí, poradenská pedagogická psychologie, celostní a tvarová psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, seniorita normální a abnormální, perinatální období vývoje, postpubescence, handicapované děti, autokognice a self-management, agrese a šikana, psychometrika v praxi, interview (rozhovor), edukační psychologie, vývoj jedince, dospívání, prepubescence, batole (toddler), předškolní dítě, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, typy adaptace člověka, prokreativní antikreativní podmínky, klientelismus a ritualizované chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, genderové problémy člověka, školní prostředí, vyučovací a učební styly, výchova a učení, sebevýchova, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, První česká školská psychologická poradna a klinika, novorozenecké období vývoje dítěte, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, edukace hodnot, demence v prvním stadiu, demence v druhém stadiu, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, prehistorie filozofie, vzdělávací potíže, volba a výběr povolání a studia, mládí, strukturální vlastnosti osobnosti, motivace a stimulace chování a prožívání, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, stresy a psychická traumata na školách., postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, Tělesné, pozorování, komunikace nonverbální, adaptace člověka v náročných situacích, únava, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, bezpečnost práce, komunikace sociální, starořečtí myslitelé, staří římští myslitelé, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, Efekt Dunninga a Kruegera, sociální klika, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, longevita, normalita statistická, determinanty chování a prožívání člověka, zabezpečovací detence, Taročková Tatiana, social well-being (angl.), evaluace dětí v mateřských školách, familiární milieu, adultopsychologie první dospělosti, adultopsychologie zralé dospělosti, persona (osobnost) v psychologii, racionalizace jako přizpůsobovací operace, formativní vlivy člověka, motivace osobnosti, problémové děti a mládež, fantazie jako přizpůsobovací operace, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie interevia, dovednosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, evaluace dětí ve škole, recipročni sociabilita, homo socius (lat.), stereotypy v sociální psychologii, Real Life Test (angl.), hashtag, gender v humanitních vědách, social status (angl.), hraniční (bordeline) porucha osobnosti, prosociálnost v chování, SLEA zkratka, psychologie adolescence, socioprocesuální, stabilizátory člověka, vetokracie, ASD zkratka ve zdravotnictví, komunikace vertikální, protoslova, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, reciproční prosocialita, poruchy chování, OSSZ zkratka, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, Caselmann Christian Theobald, psychologické vědy, city a jejich závady a poruchy, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, personality (angl.), nonidentismus, osobnost v psychologii, Motives (angl.), healthy lifestyle, SDO-Scale, horizontála života, hipsterka, Envy (angl.), compassion (angl.), potřeby, motivation (angl.), charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, behaviorismus a reflexologie, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, hypospontaneita, schopnosti intelektu, will (angl.), abz.cz, hyperspontaneita, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, RSES zkratka ve vědách o člověku, paliativní péče ve zdravotnictví, psychoterapie ve zdravotnictví, respitní péče ve zdravotnictví, normality (angl.), health (angl.), prevence ve zdravotnictví, psychodidaktika, afekty a jejich závady a poruchy, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, didaktika a psychodidaktika, Disease, need (angl.), sociopat, psychická způsobilost pro školu, social (angl.), persona socialis, PSE zkratka ve školství, role ve skupině, positions (angl.), interest (angl.), interakce ve skupinách, sociální skupina, social group (angl.), Interpersonal Check List (ICL), klíčové kompetence, edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, interní adaptace, externí adaptace, ideální norma v psychologii, sociální deviace, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, sociální inteligence, Club di Roma, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, modus operandi, primární viktimizace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, modální persona, adaptabilní, mánie bez psychotických příznaků, interkulturální kompetence, okázalá spotřeba, salutor, sociopatie, těžká demence, sociální rezistence, referenční skupina, diskomfort, simplexní schizofrenie, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, Aspergerův syndrom (AS), lehká mentální retardace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, augmentace, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, pseudodebilita, streetworker, mikrosociologie, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, sociální zdraví, demonstrativní konzum, personální autonomie, soft skills (angl.), dynamické interdependence, dyadické vztahy, modelová osoba, sociální intruze, makroprostředí, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, observační učení, genetické předprogramování, individuální zdraví, sociální učení, komunitní zdraví, globální zdraví, welfare state, styly sociální percepce, sociální schéma, sociální kognice, sociogenní, jáství, social loafing, mezzoprostředí, mikroprostředí, waldorfská škola, negativní sociometrický status, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, pozitivní sociometrický status, einvironment, subsistentní normy, Ringelmannův efekt, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, metakomunikační klíč, disinhibice, ESF, oponent ze zásady, selektivní interakce, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, posttraumatická stresová porucha, automatismy, tradeunionizmus, tradeunion, boylove, girllove, iatrokracie, šikana, sublimace, socializace, socdem, socializmus, sociologizmus, stigma, natalitní, kvalita života, gender, konvivialita, konsociační demokracie, návyková látka, nespecifická primární prevence, pseudooligofrenie, bolševik, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, RSDr., norma, drop-out, diskurz, etopedie, eugenika, filantropie, demokracie, civilizmus, anomie, anamnéza, antropologie, antroposociologie, asociál, folkways, formální, kognitivní, juventologie, komunizmus, labourizmus, neorealizmus, intervence, infrastruktura, gándhizmus, globalizace, human relations, image, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociální pozice gama, sociální pozice beta, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, extratenzivní, ventilace v psychologii, kriminogenní faktory, street social work, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, casus socialis, adaptační dotazníky, zdraví, sublimace pudů, moral insanity, dysmorfofobie, expresivní chování, sociální kompetence, anormativní chování, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, benefektance, preventivní strategie ve školství, facilitátor, sociální kontrola, sociální pozice, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, sociální izolace, autodestruktivní tendence, sociálně patologické chování, deviantní normy, disociální porucha osobnosti, sebedestruktivní chování, iatropatogenie, adaptivní chování, schizoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, abnormální osobnost, normativní normalita, etnická menšina, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, sociální dysfunkce, sociální eufunkce, Merton R.K., Lewin Kurt, perceived social support, McDougall W., Ross E.A., potřeba afiliace, fenomén poslušnosti, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, sociální profese, neetický marketing, Matulník Jozef, klinické rodiny, Schavel Milan, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, hierarchizace etnik, Kohoutek Rudolf, deprivovat, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, patrilokalita, etnologie, abnormální chování, faktualistické paradigma, social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), moriatická nálada, bázeň, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, societální, profesiogram, Lamser Václav (1924-1986), anomická afázie, sekundární strategie učení, difuzionismus, civitas, Katz David (1884-1953), efekt atribuce, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, efekt svatého Matouše, expertokracie, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, individuální zdravotní potenciál, socio deprivace, Míček, mluvní negativismus, behaviorální strategie, social distance (angl.), prosociálnost, individuální přístup, delinkvence, osobnost typu D, emoční zátěž, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, emotivní symptomy stresu, argotologie, sociální kompetice, makroskupina, psychosociální zanedbanost, diglosie, asortativnost, sugestivní psychoterapie, emoční inteligence, komunikace destruktivní, social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, socioterapeut, sociální terapie, Bayley Scales of Infant Development, středně funkční autismus, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social skills (angl.), sociální dovednosti, asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, psychická mikrotraumata, sociální klima školy, social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, action research (angl.), akční výzkum, sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, sociální determinanty psychiky, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální psychologie, interpersonální efektivita, harm reduction, androgynie, reflexivita, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, Lebenswelt (něm.), indexialita, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, marginalizace minorit, integrace minorit, status subjektivní, status objektivní, sociosféra, kontaktovost, exchange relationship (angl.), anticipační chování, patogeny, rudimentární komunikace, komunitní psychiatrie, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), psychosociální zralost osobnosti, sociální determinace, sociální slepota, asimilace minorit, separace minorit, Diogenův syndrom, introgenerační mobilita, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, psychosomatóza, mikroregion, psychoonkologie, social awareness (angl.), sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), mantinelizace chování, psychický vampyrismus, antistresové programy, idola fori, New social sciences, genogram, desocializace, proaktivní chování, parabáze, verbální dyspraxie, elementární etika, kolektivní antidepresivum, disociální chování, asociální chování, mobilita vertikální, psychorehabilitace, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, hypogamie, hypergamie, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, unigenitura, psychosociální klima školy, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, dominát, facultas scientiarum socialium, quick firing (angl.), corporate image, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, popkultura, reálné ego, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, akulturaceKnihy

Sociální kliniky - Z dějin sociální práce a sociálního školství -- autor: Kodymová Pavla
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz