Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, multikulturalita, latentní charakter, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, OSPOD, darking, hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, Spranger Eduard (1882-1963), Malinowski Bronislav (1884-1942), orální osobnost, fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, schizotymie, symbiotická psychóza M.Mahlerové, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, argotologie, diglosie, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, social security (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, social benefit (angl.), social worker (angl.), klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, afatik, Pretexting, reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, gullible (angl.), sekundární psychická traumatizace, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, suportivní (podpůrné, RIASEC, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, Self-Directed Search (SDS), nonkognitivní, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, mecítma, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), ospodka, casework (angl.), relatedness (angl.), dispenzarizace, konektivismus, Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, Life Satisfaction Scale (LSS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, individuální přístup, sociální takt, Lewin Kurt, perceived social support, sociální profese, neetický marketing, Merton R.K., sociální dysfunkce, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, deprivovat, optimální osobnost, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, klinické rodiny, hierarchizace etnik, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, Kohoutek Rudolf, asymetrická sociální komunikace, Basil Bernstein (1924-2000), kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), unrealistic optimism (angl.), Social Identity Theory (SIT), narativní kompetence, societální, profesiogram, anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, patrilokalita, etnologie, sekundární strategie učení, difuzionismus, civitas, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, Spranger, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, Sozial - Schicksal (něm.), asertivní komunikace, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, social skills (angl.), Míček, behaviorální strategie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, expertokracie, individuální zdravotní potenciál, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, sociální klima školy, sociální atmosféra školy, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikace destruktivní, emoční inteligence, social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, social services planning (angl.), sociální motivace učení, social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, neurosyfilis, Seneca L.A., dyskomfort, labor (lat.), sociální atitudy, interiorizace, oknofilický, konstrukt, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, supportive environment (angl.), starting týmu, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), OZZ zkratka, bipartitní dialog, hostilní komunikace, sociální podmiňování, sociální posilování, M.S.W. zkratka titulu, oknofilik, psychická traumata, persona typu B, personální struktura, charakter jako personální složka, typologie školní třídy podle G.Gereba, family genogram (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, prosociální chování a prožívání, prevence a její typy, typologie učitelů podle Kurta Lewina, adaptační metody a techniky, asertivní chování, social desirability bias (angl.), perignóza, social status (angl.), stereotypy v sociální psychologii, homo socius (lat.), Real Life Test (angl.), hraniční (bordeline) porucha osobnosti, stabilizátory člověka, prosociálnost v chování, psychologie adolescence, socioprocesuální, hashtag, gender v humanitních vědách, Caselmann Christian Theobald, OSSZ zkratka, poruchy chování, videoblogerství, acting out (angl.), vetokracie, ASD zkratka ve zdravotnictví, Dotazník interpersonální diagnózy, SLEA zkratka, sociální mozek, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, variofinalita, talkholismus, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, predikce talentu, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, CES zkratka ve školství, NLD syndrom, ICL zkratka v psychologické diagnostice, mirror neurons (angl.), Philippsův efekt, disabilities (angl.), Twitter, komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, mirror neurons (angl.), pedagogická komunikace, poziční pluralismus, hyperkonformismus, antikonformismus, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, kinezika, reciproční centrální koherence, overclass (angl.), emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, personální intencionálnost, technokracie, secure attachment (angl.), etnolingvistika, antinomismus, sociální insuficience, sociotropní, ekonomismus, socializace osobnosti, rodové studie, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, anamnéza v psychologii, whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, Lindner, icebreaker (angl.), komunikační etika, burnout a jeho fáze, paliativní medicina, copingové strategie, konstruktivismus v pedagogice, nátlaková rétorika, socionómie, ASU zkratka, ASUP zkratka, sociální konvoj, Social support survey - MOS, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), Vygotský L.S., duševní zdraví, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), Geréb George, práce, psychologie práce, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), department social development, social development /soušl development/ angl., disabilita, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, diskomfort, simplexní schizofrenie, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, sociální rezistence, okázalá spotřeba, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, Aspergerův syndrom (AS), těžká demence, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, dysmorfofobie, moral insanity, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, sociální pozice beta, extratenzivní, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, casus socialis, adaptační dotazníky, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, anormativní chování, benefektance, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, hluboká mentální retardace, timidita, talkoholismus, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, buffery v psychologii, terciární traumatizace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, Club di Roma, sociální inteligence, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, psychologický skalpel, dysfunkční rodina, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, pervazivní závada, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, desinhibovaná příchylnost v dětství, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, streetworker, augmentace, adaptabilní, sociální deviace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, externí adaptace, hodnotový systém, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, mezosociální opora, kriminogenní faktory, RSDr., socdem, socializace, socializmus, norma, neorealizmus, kognitivní, komunizmus, labourizmus, sociologizmus, stigma, girllove, iatrokracie, natalitní, boylove, tradeunionizmus, sublimace, šikana, tradeunion, juventologie, intervence, civilizmus, demokracie, diskurz, drop-out, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, etopedie, eugenika, human relations, image, infrastruktura, globalizace, gándhizmus, filantropie, folkways, formální, kvalita života, sociální percepce, etnická menšina, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, adaptivní chování, iatropatogenie, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, normativní normalita, abnormální osobnost, facilitátor, preventivní strategie ve školství, street social work, anormativita, sociální kurátor, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kontrola, sociální pozice, konvivialita, gender, konsociační demokracie, pseudooligofrenie, bolševik, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, návyková látka, nespecifická primární prevence, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, disociální porucha osobnosti, deviantní normy, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociálně patologické chování, sociální anomie, sémantický diferenciál, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, hypergamie, unigenitura, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, dominát, facultas scientiarum socialium, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), reálné ego, atrakce ve skupině, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, informální edukace, bagaud, harm reduction, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, individuocentrismus, indexialita, receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, sociální marketing, gender schema, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, role set, maladaptivní chování, kolektivní antidepresivum, disociální chování, asociální chování, akční výzkum, verbální dyspraxie, elementární etika, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, action research (angl.), bázeň, definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, Knowing the Stranger (angl.), psychologické klima, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), test inteligence, sociometrický chvost, New social sciences, genogram, desocializace, antistresové programy, idola fori, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, domestic violence (angl.), social network (angl.), social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, dominantní styl sociálního chování, verboterapie, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální intruze, sociální zdraví, personální autonomie, sociogenní, jáství, social loafing, sociální kognice, genetické předprogramování, soft skills (angl.), dynamické interdependence, observační učení, mikroprostředí, interkulturní komunikace, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, disinhibice, komunikační kontext, waldorfská škola, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, sociální status, sociocentrická mluva, ESF, selektivní interakce, kulturní kapitál, oponent ze zásady, rezidenční exkluze, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, sociální schéma, styly sociální percepce, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, intergenerační mobilita, tit for tat (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), sociální slepota, asimilace minorit, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, social exchange theory (angl.), exchange relationship (angl.), animoterapie, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, welfare state, globální zdraví, sociální učení, individuální zdraví, komunitní zdraví, rudimentární komunikace, prosociální lež, status subjektivní, sociosféra, kontaktovost, status objektivní, anticipační chování, sociální toxiny, salutory, patogeny, akulturaceKnihy

Sociální psychologie -- autor: Koťa Jaroslav, Trpišovská Dobromila
Základy sociální psychologie -- autor: Kohoutek Rudolf, kolektív
Základy sociální práce -- autor: Matoušek Oldřich
Sociální kompetence -- autor: Mikuláštík Milan
Sociální deviace -- autor: Urban Lukáš, Dubský Josef, Bajura Jan

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz