Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akulturace, phubbing (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, predikce talentu, talkholismus, variofinalita, MPP zkratka ve školství, virální marketing, bipartitní dialog, ICL zkratka v psychologické diagnostice, SSCI zkratka ve vědě, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, SLEA zkratka, socioprocesuální, stabilizátory člověka, social maturity (angl.), sociální posilování, social status (angl.), prosociální chování a prožívání, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, Twitter, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, family genogram (angl.), psychická traumata, bazální nedůvěra, sociální podmiňování, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilický, dyskomfort, interiorizace, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, homo socius (lat.), whistleblower (angl.), vývojově psychologické teorie osobnosti, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, horizontála života, SDO-Scale, hipsterka, nonidentismus, hyperspontaneita, hypospontaneita, demence v prvním stadiu, burnout efekt, VUCA akronym světa, ZG zkratka ve zdravotnictví, PSE zkratka ve školství, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, kompetence interpersonální, social values orientations (SVO) (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, RSES zkratka ve vědách o člověku, persona socialis, Real Life Test (angl.), inkluze ve školství, hashtag, vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, OSSZ zkratka, poruchy chování, protoslova, komunikace vertikální, SZP zkratka ve školství, reciproční prosocialita, social (angl.), recipročni sociabilita, evaluace dětí ve škole, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, social group (angl.), sociální komunikace, sociopat, paliativní medicina, whistleblowing (angl.), Úvod do sociální psychologie, suportivní orientace osobnosti, Straight Edge (SXE), Bolzano Bernard (1781-1848), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), psychická makrotraumata, gullible (angl.), realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, casework (angl.), suportivní (podpůrné, RIASEC, Behavioural, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ospodka, konektivismus, emoční inteligence, OSPOD, social welfare (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, indirektivní edukační metody, sociogenetický, darking, dispenzarizace, fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, afatik, Sociální inženýrství, relatedness (angl.), ideální žák a žákyně, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Double Exceptionality (angl.), ASUP zkratka, dificilita objemu řeči, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, ASU zkratka, Klasifikace závad a poruch chování, dysaptibilita ve stáří, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), anamnéza v psychologii, Osgood Charles Egerton, bazální struktura osobnosti, dificilita rychlosti řeči, Outdoor Training (angl.), Úlehla Josef, overclass (angl.), psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), etnolingvistika, antinomismus, reciproční centrální koherence, kinezika, poziční pluralismus, hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, Úvod do pedagogické psychologie, anamnéza dítěte, social benefit (angl.), social sciences, sociální apraxie, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, tvořiví a talentovaní lidé, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, social capital (angl.), psychologie biologická, cultural capital (angl.), Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, emoce, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, sociální atraxie, edukativní, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, kreativní a talentované osoby, zájmy, EASP zkratka v humanitních vědách, social looking glass (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, sekundární psychické procesy, klinický psycholog, klinická psychologie, wanting social support, klovací pořádek, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, prevence syndromu vyhoření, social exclusion (angl.), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, akcentovaná osobnost, bad social support (angl.), terciární socializace, socialis (lat.), social senzitivity (angl.), agresivita u dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, mentální retardace, typy inteligence podle H.Gardnera, management práce, deprivační syndrom, prekarizace, big sister (angl.), T skupiny v psychologii, hikikomori, disocialita, honeymoon effect (angl.), Whatsapp: +33 7 55 53 15 33//Kde se připojit k bratrstvu iluminátů ((Freemason))., osobní sebeposouzení a sebehodnocení, extravertní orientace člověka, psychotraumatické zážitky v životě, poznávání dificilit, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, hodnotové orientace (typy), účinná sociální komunikace, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), nadání, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, násilí, Aristotelés (384-322 př.n.l.), vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Popper Karl Raimund, Steiner Rudolf, Claparéde Edouard, Cannon W.B., Quetelet L.A., adaptivní chování a prožívání, Baldwin James M., Dougall William, Masaryk T.G., Beneš Edvard, Hradecká Milada, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Maňák Josef, vychovatelnost, FOMO syndrom, pozice a role ve skupinách, závady a poruchy myšlení, Teoretická východiska psychologického poradenství, saturace potřeb v rodině, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, sociální determinace v rodině, citové závady a poruchy, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, invalidita a její stupně, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, psychosomaticky traumatizované osoby, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Psychosociální a edukativní zanedbanost, sebeřízení, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, prevence, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost revmatická či reumatoidní, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, sebevědomí zvýšené, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, dystymická osobnost, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, formování chování a prožívání, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, organická porucha osobnosti, GAF zkratka, hypokoristikon, charakter a jeho utváření, patogen - patogenní, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, social security (angl.), social worker (angl.), anamnéza, konformní hodnotová orientace, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, sociální deviace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, ideální norma v psychologii, adaptabilní, psychologický skalpel, lehká mentální retardace, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, těžká demence, Aspergerův syndrom (AS), středně těžká mentální retardace, mánie bez psychotických příznaků, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, mikrosociologie, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, pseudodebilita, dysfunkční rodina, Ringelmannův efekt, diskomfort, dynamické interdependence, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, soft skills (angl.), observační učení, mezzoprostředí, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, jáství, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, individuální zdraví, komunitní zdraví, globální zdraví, makroprostředí, mikroprostředí, subsistentní normy, metakomunikační klíč, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, disinhibice, interkulturní komunikace, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, kulturní kapitál, disabilita, simplexní schizofrenie, animoterapie, natalitní, socializmus, sociologizmus, stigma, sublimace, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, boylove, girllove, iatrokracie, kvalita života, socdem, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, konsociační demokracie, návyková látka, socializace, RSDr., interpersonální inteligence, filantropie, anomie, antropologie, antroposociologie, asociál, civilizmus, demokracie, diskurz, drop-out, etopedie, eugenika, folkways, norma, gándhizmus, globalizace, human relations, infrastruktura, intervence, juventologie, kognitivní, komunizmus, labourizmus, neorealizmus, nespecifická primární prevence, autoatribuce, posttraumatická stresová porucha, adaptační dotazníky, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, casus socialis, primum vivere, kriminogenní faktory, haló efekt, allocentrismus, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, mezosociální opora, street social work, sociálně patologické chování, adaptivní chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, etnická menšina, preventivní strategie ve školství, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, welfare state, psychohygienický trojúhelník, interpersonální senzitivita, sociální profese, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., perceived social support, neetický marketing, patrilokalita, deprivovat, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, fenomén poslušnosti, etnologie, vysokofunkční autista, narativní kompetence, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., department social development, societální, civitas, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, difuzionismus, nízkofunkční autista, středně funkční autismus, action research (angl.), sociální kompetice, prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, makroskupina, behaviorální strategie, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost a chování typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), social distance (angl.), mluvní negativismus, Bayley Scales of Infant Development, sociální motivace učení, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, social services planning (angl.), asortativnost, social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, bázeň, akční výzkum, komunitní psychiatrie, postpenitenciární péče, vysokofunkční autismus, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, interpersonální efektivita, integrace minorit, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, gender schema, sociální marketing, marginalizace minorit, separace minorit, psychosomatóza, exchange relationship (angl.), rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, patogeny, anticipační chování, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, kontaktovost, social exchange theory (angl.), asimilace minorit, social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, receptivní složka řeči, mikroregion, asociální chování, proaktivní chování, New social sciences, genogram, desocializace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), parabáze, idola fori, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, disociální chování, antistresové programy, deviantní subkultura, bagaud, dominát, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, facultas scientiarum socialium, interakcionistické teorie evoluce, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, DSPD zkratka ve zdravotnictví

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz