Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), Interpersonal Check List (ICL), klíčové kompetence, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, social security (angl.), social welfare (angl.), latentní charakter, multikulturalita, indirektivní edukační metody, pozitivní identita, negativní identita, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, neocortex, osobnost a chování typu D, emoční zátěž, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, socio deprivace, prosociálnost, mluvní negativismus, behaviorální strategie, social distance (angl.), social support system (angl.), sociogenní závada, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, makroskupina, sociální kompetice, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, sociogenetický, OSPOD, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, gullible (angl.), psychická makrotraumata, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), suportivní (podpůrné, RIASEC, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, KSAT- psychologická diagnostická metoda, affliation seeker (angl.), Self-Directed Search (SDS), Behavioural, mecítma, nonkognitivní, Master of Arts (MA, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, orální osobnost, sociálně deficientní typ, darking, fachidiot, normofilie, afatik, Sociální inženýrství, ospodka, Straight Edge (SXE), Bolzano Bernard (1781-1848), casework (angl.), konektivismus, relatedness (angl.), dispenzarizace, asortativnost, Spranger, difuzionismus, civitas, etnologie, sekundární strategie učení, Lamser Václav (1924-1986), efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, McDougall W., sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Ross E.A., asymetrická sociální komunikace, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), sociální deprivace, kulturní analýza, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), problémový jedinec, moriatická nálada, akční výzkum, action research (angl.), bázeň, definiční paradigma, faktualistické paradigma, societální, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), narativní kompetence, department social development, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., Merton R.K., perceived social support, support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, social support (angl.), emoční inteligence, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, social services planning (angl.), social work (angl.), social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), sociální dovednosti, sociální klima školy, evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, gender studies, vysoce funkční autismus, Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, defaming (angl.), optimální osobnost, sociální profese, neetický marketing, deprivovat, Matulník Jozef, Schavel Milan, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysokofunkční autista, nízkofunkční autista, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, ideální žák a žákyně, emoční inteligence, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), homo socius (lat.), stabilizátory člověka, socioprocesuální, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, SLEA zkratka, Real Life Test (angl.), hashtag, poruchy chování, protoslova, komunikace vertikální, OSSZ zkratka, videoblogerství, vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), OSV zkratka ve školství, developmental assets (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, social desirability bias (angl.), social values (angl.), bipartitní dialog, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, predikce talentu, talkholismus, ICL zkratka v psychologické diagnostice, SSCI zkratka ve vědě, CES zkratka ve školství, virální marketing, phubbing (angl.), variofinalita, MPP zkratka ve školství, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, VUCA akronym světa, vývojově psychologické teorie osobnosti, ZG zkratka ve zdravotnictví, burnout efekt, demence v prvním stadiu, nonidentismus, hyperspontaneita, hypospontaneita, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, kompetence interpersonální, vychovatelnost, FOMO syndrom, GAF zkratka, Dougall William, Baldwin James M., social values orientations (SVO) (angl.), sociální determinace v rodině, Cannon W.B., hipsterka, SDO-Scale, determinanty chování a prožívání člověka, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, social well-being (angl.), zabezpečovací detence, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, evaluace dětí ve škole, social group (angl.), sociální komunikace, RSES zkratka ve vědách o člověku, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, horizontála života, PSE zkratka ve školství, persona socialis, sociopat, social (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, komunikační klima defenzivní, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, lack of social support (angl.), received social support, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, mirror neurons (angl.), pedagogická komunikace, ekonomismus, socializace osobnosti, sociotropní, technokracie, personální intencionálnost, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, sociální insuficience, secure attachment (angl.), poziční pluralismus, hyperkonformismus, antikonformismus, reciproční centrální koherence, overclass (angl.), etnolingvistika, antinomismus, ASU zkratka, ASUP zkratka, psychická traumata, prosociální chování a prožívání, bazální nedůvěra, family genogram (angl.), symptomy normální osobnosti, Twitter, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, interiorizace, dyskomfort, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilický, bonding a attachment, icebreaker (angl.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), social climate in school class (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), anamnéza v psychologii, Osgood Charles Egerton, paliativní medicina, copingové strategie, komunikační etika, whistleblower (angl.), whistleblowing (angl.), bazální struktura osobnosti, Double Exceptionality (angl.), asociální chování, disociální chování, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, automatismy, expresivní chování, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, disabilita, desinhibice, salutor, sociopatie, těžká demence, interkulturální kompetence, okázalá spotřeba, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, sublimace pudů, sociální kompetence, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, ventilace v psychologii, puerilismus, kriminogenní faktory, mezosociální opora, buffering effect, modální osobnost, hospitalismus, haló efekt, allocentrismus, anormativní chování, primum vivere, adaptační dotazníky, atribuční teorie, casus socialis, Aspergerův syndrom (AS), lehká mentální retardace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, sociální inteligence, Club di Roma, talkoholismus, primární viktimizace, modus operandi, externí adaptace, hodnotový systém, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, timidita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, sociální deviace, adaptabilní, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, street social work, preventivní strategie ve školství, RSDr., socdem, socializace, norma, neorealizmus, kognitivní, komunizmus, labourizmus, socializmus, sociologizmus, boylove, girllove, iatrokracie, tradeunionizmus, tradeunion, stigma, sublimace, šikana, juventologie, intervence, civilizmus, demokracie, diskurz, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, drop-out, etopedie, globalizace, human relations, infrastruktura, gándhizmus, folkways, eugenika, filantropie, natalitní, kvalita života, adaptivní chování, etnická menšina, sekundární prevence, iatropatogenie, sociální mobilita, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, peer programy, aktivní sociální učení, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, elektivní mutismus, schizoidní porucha osobnosti, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, sociální pozice, sociální izolace, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, bolševik, komunikabilita, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, konsociační demokracie, návyková látka, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociálně patologické chování, autoatribuce, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, sociální marketing, gender schema, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, bagaud, informální edukace, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, hypergamie, unigenitura, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, indexialita, individuocentrismus, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, socioenvironmentální, socioterapie, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální averze, sociální apetence, konsekvencionalismus, dominát, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, sociální opora, psychoonkologie, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), parabáze, sociální patologie, elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, mobilita vertikální, psychorehabilitace, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, desocializace, genogram, reálné ego, popkultura, corporate image, atrakce ve skupině, vertikální ekonomicko sociální mobilita, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, quick firing (angl.), role set, idola fori, antistresové programy, New social sciences, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, separace minorit, asimilace minorit, interkulturní komunikace, mikroprostředí, mezzoprostředí, kulturní kapitál, selektivní interakce, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, makroprostředí, sociální intruze, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, dyadické vztahy, modelová osoba, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, sémantický diferenciál, sociální anomie, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, waldorfská škola, komunikační kontext, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, disinhibice, metakomunikační klíč, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, soft skills (angl.), dynamické interdependence, kontaktovost, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), sociosféra, status subjektivní, patogeny, anticipační chování, status objektivní, social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, Diogenův syndrom, introgenerační mobilita, social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, salutory, sociální toxiny, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, jáství, sociogenní, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, individuální zdraví, komunitní zdraví, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, psychohygienický trojúhelník, animoterapie, globální zdraví, welfare state, akulturaceKnihy

Sociální kliniky - Z dějin sociální práce a sociálního školství -- autor: Kodymová Pavla
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz