Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Max Ringelmanův efekt, social maturity (angl.), social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, bipartitní dialog, sociální posilování, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, sociální podmiňování, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, SSCI zkratka ve vědě, ICL zkratka v psychologické diagnostice, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, virální marketing, phubbing (angl.), predikce talentu, talkholismus, variofinalita, MPP zkratka ve školství, interiorizace, dyskomfort, copingové strategie, paliativní medicina, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, whistleblower (angl.), whistleblowing (angl.), anamnéza v psychologii, Osgood Charles Egerton, bazální struktura osobnosti, Double Exceptionality (angl.), Twitter, disabilities (angl.), M.S.W. zkratka titulu, oknofilik, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilický, bazální nedůvěra, prosociální chování a prožívání, synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, family genogram (angl.), psychická traumata, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, RSES zkratka ve vědách o člověku, horizontála života, SDO-Scale, hipsterka, PSE zkratka ve školství, persona socialis, social group (angl.), sociální komunikace, sociopat, social (angl.), nonidentismus, hyperspontaneita, kompetence interpersonální, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, social values orientations (SVO) (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, ZG zkratka ve zdravotnictví, vývojově psychologické teorie osobnosti, hypospontaneita, demence v prvním stadiu, burnout efekt, VUCA akronym světa, sharenting, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, hashtag, Real Life Test (angl.), vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), homo socius (lat.), social status (angl.), SLEA zkratka, socioprocesuální, stabilizátory člověka, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, videoblogerství, OSSZ zkratka, evaluace dětí ve škole, recipročni sociabilita, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, reciproční prosocialita, inkluze ve školství, poruchy chování, protoslova, komunikace vertikální, SZP zkratka ve školství, intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, Bolzano Bernard (1781-1848), Straight Edge (SXE), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, ospodka, casework (angl.), Sociální inženýrství, relatedness (angl.), dispenzarizace, konektivismus, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), Behavioural, RIASEC, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), suportivní (podpůrné, intelektuální modální orientace osobnosti, psychická makrotraumata, gullible (angl.), realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, afatik, Social Readjustment Rating Scale, symbiotická psychóza M.Mahlerové, social welfare (angl.), schizotymie, neocortex, negativní identita, social security (angl.), social benefit (angl.), klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), pozitivní identita, latentní charakter, sociálně deficientní typ, normofilie, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, fachidiot, darking, multikulturalita, indirektivní edukační metody, sociogenetický, OSPOD, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, dysaptibilita ve stáří, Outdoor Training (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, kinezika, received social support, lack of social support (angl.), cortex cerebri (lat.), psychosomatická akcelerace, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), nátlaková rétorika, Klasifikace závad a poruch chování, ASUP zkratka, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, ASU zkratka, culture relevant tests (angl.), komunikační klima defenzivní, personální intencionálnost, psychosociální devalvace, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, Úlehla Josef, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), sebediskrepanční teorie, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, emoční inteligence, sociotropní, sociální insuficience, hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), poziční pluralismus, reciproční centrální koherence, secure attachment (angl.), etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychologie biologická, edukativní, sociální atraxie, sociální apraxie, pracovní motivace a stimulace, kreativní a talentované osoby, klovací pořádek, sekundární psychické procesy, klinický psycholog, klinická psychologie, wanting social support, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, social capital (angl.), social sciences, cultural capital (angl.), Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, psychonervová labilita, tvořiví a talentovaní lidé, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, Famile a persona, schopnosti a nadání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, EASP zkratka v humanitních vědách, social looking glass (angl.), kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, mentální retardace, extravertní orientace člověka, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, social exclusion (angl.), KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, typy inteligence podle H.Gardnera, management práce, deprivační syndrom, agresivita u dětí, social senzitivity (angl.), akcentovaná osobnost, bad social support (angl.), terciární socializace, socialis (lat.), disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, psychotraumatické zážitky v životě, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, zvýšená psychosomatická tenze, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, emoce, Etický a morální charakter, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, nadání, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, hodnotové orientace (typy), účinná sociální komunikace, rozhovor a jeho stadia, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, vývoj, pozice a role ve skupinách, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, citové závady a poruchy, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Dougall William, Baldwin James M., Masaryk T.G., Beneš Edvard, Hradecká Milada, Quetelet L.A., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Popper Karl Raimund, Steiner Rudolf, Claparéde Edouard, Cannon W.B., zdravá škola, zábavy v mládí, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, sociální determinace v rodině, saturace potřeb v rodině, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, osobnost dítěte, osobnost učitelů, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, patogen - patogenní, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, charakter a jeho utváření, hypokoristikon, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Maňák Josef, vychovatelnost, FOMO syndrom, invalidita a její stupně, sebevědomí normální, sebevědomí zvýšené, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, organická porucha osobnosti, GAF zkratka, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost revmatická či reumatoidní, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, dystymická osobnost, pedagogický konstruktivismus, psychosociální moratorium, interní adaptace, externí adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, hodnotový systém, dominantní hodnoty, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, Club di Roma, modus operandi, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, primární viktimizace, talkoholismus, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, mánie bez psychotických příznaků, pseudodebilita, okázalá spotřeba, sociální rezistence, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, referenční skupina, interiorizace norem, simplexní schizofrenie, diskomfort, disabilita, desinhibice, těžká demence, Aspergerův syndrom (AS), augmentace, streetworker, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, mikrosociologie, timidita, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, modelová osoba, interpersonální valorizace, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, dominantní styl sociálního chování, verboterapie, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální intruze, personální autonomie, soft skills (angl.), sociální schéma, social loafing, styly sociální percepce, individuální zdraví, komunitní zdraví, jáství, sociogenní, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, interkulturní komunikace, kulturní kapitál, pozitivní sociometrický status, einvironment, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, sémantický diferenciál, sociální anomie, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, efektivní komunikace, paralingvistické fenomeny, metakomunikační klíč, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, posttraumatická stresová porucha, automatismy, tradeunionizmus, tradeunion, boylove, girllove, iatrokracie, šikana, sublimace, socializace, socializmus, sociologizmus, stigma, natalitní, kvalita života, gender, konvivialita, konsociační demokracie, návyková látka, nespecifická primární prevence, pseudooligofrenie, bolševik, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, socdem, RSDr., diskurz, demokracie, drop-out, etopedie, eugenika, civilizmus, asociál, anamnéza, anomie, antropologie, antroposociologie, filantropie, folkways, komunizmus, kognitivní, labourizmus, neorealizmus, norma, juventologie, intervence, gándhizmus, globalizace, human relations, infrastruktura, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociální pozice beta, extratenzivní, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, ventilace v psychologii, puerilismus, street social work, kriminogenní faktory, mezosociální opora, buffering effect, atribuční teorie, casus socialis, zdraví, sublimace pudů, moral insanity, dysmorfofobie, expresivní chování, sociální kompetence, anormativní chování, adaptační dotazníky, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, preventivní strategie ve školství, facilitátor, sociální exkluze, sociální kontrola, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, sociální pozice, sociální izolace, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, adaptivní chování, etnická menšina, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, závislá porucha osobnosti, abnormální osobnost, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, globální zdraví, welfare state, Basil Bernstein (1924-2000), sociální struktura, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., potřeba afiliace, fenomén poslušnosti, difuzionismus, civitas, etnologie, patrilokalita, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Chapters from Social Psychology, defaming (angl.), hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, optimální osobnost, deprivovat, Merton R.K., perceived social support, sociální profese, neetický marketing, sekundární strategie učení, Lamser Václav (1924-1986), SORAD (zkratka), problémový jedinec, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, moriatická nálada, bázeň, disociální chování, asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), faktualistické paradigma, abnormální chování, sociální deprivace, kulturní analýza, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, unrealistic optimism (angl.), Social Identity Theory (SIT), social development /soušl development/ angl., department social development, narativní kompetence, societální, Schavel Milan, Stankowski Adam, socio deprivace, prosociálnost, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, social distance (angl.), behaviorální strategie, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, asortativnost, mluvní negativismus, social support system (angl.), sociogenní závada, emotivní symptomy stresu, argotologie, emoční zátěž, osobnost a chování typu D, kontaktivnost, diglosie, makroskupina, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, sociální kompetice, asertivní komunikace, social skills (angl.), gender studies, vysoce funkční autismus, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, komunikační deficit, Bayley Scales of Infant Development, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, emoční inteligence, social support (angl.), PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, sociální dovednosti, evaluation of social services, social work (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, social services planning (angl.), kolektivní antidepresivum, verbální dyspraxie, sociální únava, mobilitní kanál, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, socioenvironmentální, socioterapie, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, sociální averze, sociální apetence, Lebenswelt (něm.), indexialita, reflexivita, androgynie, gender schema, individuocentrismus, dramaturgický interakcionizmus, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, asimilace minorit, sociální slepota, patogeny, salutory, anticipační chování, status objektivní, status subjektivní, sociální toxiny, prosociální lež, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, sociosféra, kontaktovost, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, tit for tat (angl.), social loafing (angl.), exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), sociální marketing, receptivní složka řeči, desocializace, genogram, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), New social sciences, antistresové programy, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, idola fori, psychoonkologie, sociální opora, mikroskupina, test inteligence, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, sociometrický chvost, sociální patologie, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, parabáze, maladaptivní chování, role set, unigenitura, psychosociální klima školy, hypergamie, hypogamie, flexicurita, patologický vývoj, disharmonický vývoj, psychosomatóza, mikroregion, bagaud, informální edukace, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, reálné ego, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), atrakce ve skupině, vertikální ekonomicko sociální mobilita, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, akulturaceKnihy

Sociální kliniky -- autor: Brnula Petr, Kodymová Pavla, Krakešová Marie
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého -- autor: Dohnalová Marie
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz