Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akulturace, MPP zkratka ve školství, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, predikce talentu, talkholismus, variofinalita, phubbing (angl.), sociální posilování, virální marketing, ICL zkratka v psychologické diagnostice, SSCI zkratka ve vědě, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, SLEA zkratka, socioprocesuální, bipartitní dialog, sociální podmiňování, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, psychická traumata, paliativní medicina, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, Twitter, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, family genogram (angl.), prosociální chování a prožívání, hostilní komunikace, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilický, dyskomfort, interiorizace, supportive environment (angl.), starting týmu, stabilizátory člověka, social status (angl.), whistleblowing (angl.), VUCA akronym světa, RSES zkratka ve vědách o člověku, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, horizontála života, SDO-Scale, hipsterka, nonidentismus, hyperspontaneita, hypospontaneita, demence v prvním stadiu, burnout efekt, vývojově psychologické teorie osobnosti, persona socialis, ZG zkratka ve zdravotnictví, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, kompetence interpersonální, social values orientations (SVO) (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, PSE zkratka ve školství, social (angl.), homo socius (lat.), SZP zkratka ve školství, Real Life Test (angl.), hashtag, vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, OSSZ zkratka, poruchy chování, protoslova, komunikace vertikální, inkluze ve školství, sociopat, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, evaluace dětí ve škole, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, social group (angl.), sociální komunikace, whistleblower (angl.), Double Exceptionality (angl.), Úvod do pedagogické psychologie, realistická orientace osobnosti, ospodka, Straight Edge (SXE), Bolzano Bernard (1781-1848), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), psychická makrotraumata, gullible (angl.), suportivní orientace osobnosti, konektivismus, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, Behavioural, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, casework (angl.), dispenzarizace, ideální žák a žákyně, sociogenetický, social security (angl.), social welfare (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, indirektivní edukační metody, OSPOD, relatedness (angl.), darking, fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, afatik, Sociální inženýrství, KSAT- psychologická diagnostická metoda, emoční inteligence, bazální struktura osobnosti, ASU zkratka, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, ASUP zkratka, Outdoor Training (angl.), Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), anamnéza v psychologii, Osgood Charles Egerton, dysaptibilita ve stáří, kinezika, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), antinomismus, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), etnolingvistika, overclass (angl.), proxemický tanec, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, social worker (angl.), talenty a jejich třídění, psychologie biologická, sociální atraxie, sociální apraxie, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, tvořiví a talentovaní lidé, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, kreativní a talentované osoby, social sciences, social capital (angl.), cultural capital (angl.), Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, emoce, edukativní, klovací pořádek, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, doplňující pedagogické studium, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, wanting social support, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, EASP zkratka v humanitních vědách, social looking glass (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, sekundární psychické procesy, klinický psycholog, klinická psychologie, Etický a morální charakter, zvýšená psychosomatická tenze, psychosomaticky traumatizované osoby, social senzitivity (angl.), mentální retardace, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, social exclusion (angl.), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, akcentovaná osobnost, bad social support (angl.), terciární socializace, socialis (lat.), agresivita u dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, management práce, deprivační syndrom, prekarizace, big sister (angl.), T skupiny v psychologii, hikikomori, disocialita, extravertní orientace člověka, dotazník jako výzkumná metoda, agresivita, psychologická charakteristika žáků a žákyň, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, hodnotové orientace (typy), účinná sociální komunikace, rozhovor a jeho stadia, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mmorodinné a mimoškolní prostředí, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, nadání, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Mládí a jeho vývoj, anamnéza dítěte, Cannon W.B., pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Popper Karl Raimund, Steiner Rudolf, Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), závady a poruchy myšlení, Quetelet L.A., Baldwin James M., Dougall William, Masaryk T.G., Beneš Edvard, Hradecká Milada, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Maňák Josef, vychovatelnost, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, invalidita a její stupně, školní, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, psychologické aspekty pracovní činnosti, sociální determinace v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, FOMO syndrom, Teoretická východiska psychologického poradenství, afekty člověka a jejich zvládání, poznávací a intervenční interview, sebeřízení, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, formování chování a prožívání, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, profesní a studijní orientacei, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, dystymická osobnost, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, sebevědomí zvýšené, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost revmatická či reumatoidní, burnout- stav osobnostního vyhoření, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, organická porucha osobnosti, GAF zkratka, hypokoristikon, charakter a jeho utváření, patogen - patogenní, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, social benefit (angl.), interpersonální senzitivita, anamnéza, politická hodnotová orientace, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, adaptabilní, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, sociální deviace, mánie bez psychotických příznaků, dysfunkční rodina, Aspergerův syndrom (AS), disabilita, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, těžká demence, lehká mentální retardace, pseudodebilita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, mikrosociologie, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, eufunkční rodina, psychologický skalpel, simplexní schizofrenie, soft skills (angl.), makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, dynamické interdependence, mikroprostředí, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, jáství, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, individuální zdraví, komunitní zdraví, mezzoprostředí, interkulturní komunikace, Ringelmannův efekt, inkongruentní komunikace, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, metakomunikační klíč, kulturní kapitál, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, diskomfort, posttraumatická stresová porucha, welfare state, natalitní, socializmus, sociologizmus, stigma, sublimace, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, boylove, girllove, iatrokracie, kvalita života, socdem, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, konsociační demokracie, návyková látka, socializace, RSDr., interpersonální inteligence, filantropie, anomie, antropologie, antroposociologie, asociál, civilizmus, demokracie, diskurz, drop-out, etopedie, eugenika, folkways, norma, gándhizmus, globalizace, human relations, infrastruktura, intervence, juventologie, kognitivní, komunizmus, labourizmus, neorealizmus, nespecifická primární prevence, autoatribuce, automatismy, casus socialis, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, adaptační dotazníky, street social work, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, expresivní chování, kriminogenní faktory, preventivní strategie ve školství, sociálně patologické chování, adaptivní chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, etnická menšina, facilitátor, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, globální zdraví, animoterapie, Interpersonal Check List (ICL), perceived social support, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., sociální profese, etnologie, neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, patrilokalita, civitas, nízkofunkční autista, department social development, bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., narativní kompetence, difuzionismus, societální, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, nonverbální komunikace, vysokofunkční autista, akční výzkum, delinkvence, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, individuální přístup, sociální kompetice, mluvní negativismus, makroskupina, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost a chování typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, behaviorální strategie, asortativnost, středně funkční autismus, sociální interakce, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, social support (angl.), support resources (angl.), sociální motivace učení, Spranger, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), action research (angl.), asociální chování, psychohygienický trojúhelník, sociální apetence, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, postpenitenciární péče, separace minorit, interpersonální efektivita, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, gender schema, integrace minorit, asimilace minorit, receptivní složka řeči, kontaktovost, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, patogeny, anticipační chování, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, exchange relationship (angl.), sociální slepota, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální marketing, psychosomatóza, disociální chování, domestic violence (angl.), antistresové programy, New social sciences, genogram, desocializace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, social network (angl.), proaktivní chování, deviantní subkultura, parabáze, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, idola fori, interakcionistické teorie evoluce, mikroregion, konsekvencionalismus, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, dominát, exogenistické teorie evoluce, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), role set, maladaptivní chování, honeymoon effect (angl.)Knihy

Sociální kliniky -- autor: Brnula Petr, Kodymová Pavla, Krakešová Marie
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej
Obory sociální politiky -- autor: Tomeš Igor

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz