Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychická traumata, typologie školní třídy podle G.Gereba, persona typu B, personální struktura, charakter jako personální složka, family genogram (angl.), sociální pozice ve školní třídě, Twitter, Lindner, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, oknofilik, bazální nedůvěra, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, sociální percepce a kognice, adaptační metody a techniky, typologie učitelů podle Kurta Lewina, asertivní chování, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, prosociální deficit, bonding a attachment, nátlaková rétorika, Geréb George, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, social climate in school class (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), psychosomatická akcelerace, Klasifikace závad a poruch chování, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, práce, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, paliativní medicina, burnout a jeho fáze, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), whistleblower (angl.), whistleblowing (angl.), Festinger Leon, Osgood Charles Egerton, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, sociální mozek, nonkognitivní vlastnosti, SLEA zkratka, prosociálnost v chování, psychologie adolescence, OSV zkratka ve školství, developmental assets (angl.), mirror neurons (angl.), ICL zkratka v psychologické diagnostice, Philippsův efekt, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, socioprocesuální, stabilizátory člověka, ASD zkratka ve zdravotnictví, vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, gender v humanitních vědách, hashtag, social status (angl.), hraniční (bordeline) porucha osobnosti, stereotypy v sociální psychologii, homo socius (lat.), Real Life Test (angl.), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, sociální podmiňování, hostilní komunikace, sociální posilování, bipartitní dialog, OZZ zkratka, starting týmu, supportive environment (angl.), dyskomfort, oknofilický, labor (lat.), sociální atitudy, interiorizace, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, variofinalita, talkholismus, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, predikce talentu, alfa jedinec, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, duševní zdraví, Vygotský L.S., realisticky a motoricky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, psychosomatické choroby, narativní psychoterapie, Bažány Miroslav, Jurovský Anton (1908-1985)-, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), mecítma, Behavioural, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, RIASEC, realistická orientace osobnosti, reumatická osobnost, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, Bolzano Bernard (1781-1848), Frankl Viktor Emil (1905-1997), normofilie, fachidiot, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), darking, OSPOD, indirektivní edukační metody, multikulturalita, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, Straight Edge (SXE), ospodka, Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), casework (angl.), konektivismus, afatik, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Pretexting, relatedness (angl.), dispenzarizace, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, zvýšený neuroticismus, kinezika, Outdoor Training (angl.), percepční heterostereotypy, culture relevant tests (angl.), komunikační klima defenzivní, mirror neurons (angl.), videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, sociální konvoj, Social support survey - MOS, socionómie, ASU zkratka, ASUP zkratka, lack of social support (angl.), received social support, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita objemu řeči, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, pedagogická komunikace, antikonformismus, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, Seneca L.A., neurosyfilis, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, technokracie, ekonomismus, overclass (angl.), antinomismus, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, etnolingvistika, secure attachment (angl.), socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, sociální insuficience, Caselmann Christian Theobald, OSSZ zkratka, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, genderové vlastnosti, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, bezpečnost práce, komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace nonverbální, únava, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, Tělesné, paměť člověka, pozorování, starořečtí myslitelé, staří římští myslitelé, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, životní styl, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, interview (rozhovor), psychometrika, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), sociometrie v praxi, organizační kultura pracoviště, normální kojenec, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, normální prenatální vývoj a porod, normální novorozeně, duševní zdraví člověka, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, CHTB zkratka ve zdravotnictví, nálady člověka, CHTD zkratka ve zdravotnictví, persona a její poznávání, vůle a jednání člověka, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, druhy učení, burnout efekt, výsledky učení (vědomosti, vyučování, city zaměřené na sebe, metakognice ve školství, zájmy, sociální kognice a percepce, hry dětí předškolního věku, učení sociální, sebehodnocení, VUCA akronym světa, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, kojenecké období vývoje, hodnoty, vývojové období batolete, mladší školní věk (prepuberta), pubertální stadium vývoje, demence v druhém stadiu, demence v prvním stadiu, školní prostředí, vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, klientelismus a ritualizované chování, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, volba a výběr povolání a studia, mládí, sebevýchova, výchova a učení, tvořivost (kreativita), typy osobnosti učitelů a učitelek, genderové problémy člověka, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, edukace hodnot, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, První česká školská psychologická poradna a klinika, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, agrese a šikana, handicapované děti, afekty a jejich závady a poruchy, city a jejich závady a poruchy, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, didaktika a psychodidaktika, psychologické vědy, problémové děti a mládež, racionalizace jako přizpůsobovací operace, fantazie jako přizpůsobovací operace, persona (osobnost) v psychologii, formativní vlivy člověka, motivace osobnosti, psychodidaktika, prevence ve zdravotnictví, interakce ve skupinách, interest (angl.), sociální skupina, social group (angl.), positions (angl.), need (angl.), Disease, paliativní péče ve zdravotnictví, psychoterapie ve zdravotnictví, respitní péče ve zdravotnictví, normality (angl.), health (angl.), Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, Taročková Tatiana, evaluace dětí ve škole, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), evaluace dětí v mateřských školách, recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, protoslova, poruchy chování, komunikace vertikální, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, familiární milieu, determinanty chování a prožívání člověka, adultopsychologie zralé dospělosti, adultopsychologie první dospělosti, adultopsychologie interevia, dovednosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, longevita, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, normalita statistická, sociální klika, Efekt Dunninga a Kruegera, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, role ve skupině, psychická způsobilost pro školu, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, seniorita normální a abnormální, psychosociální zanedbanost dětí, talent a tvořivost dětí i dospělých, celostní a tvarová psychologie, experimentální psychologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, behaviorismus a reflexologie, personalismus a charakterologie, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, moralitas (lat.), předškolní dítě, batole (toddler), vývoj jedince, edukační psychologie, autokognice a self-management, prepubescence, dospívání, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, dospělost, perinatální období vývoje, postpubescence, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, hipsterka, SDO-Scale, Envy (angl.), compassion (angl.), healthy lifestyle, horizontála života, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, social (angl.), sociopat, persona socialis, PSE zkratka ve školství, RSES zkratka ve vědách o člověku, Motives (angl.), motorika člověka, will (angl.), schopnosti intelektu, abz.cz, hyperspontaneita, hypospontaneita, motivation (angl.), potřeby, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), nonidentismus, osobnost v psychologii, latentní charakter, pozitivní identita, konformní hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, podnikatelská hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, externí adaptace, hodnotový systém, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, talkoholismus, modální persona, psychologický skalpel, dysfunkční rodina, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, eufunkční rodina, emocionalizace, modus operandi, primární viktimizace, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, dominantní hodnoty, kalkulastenie, těžká demence, sociopatie, Aspergerův syndrom (AS), lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, salutor, interkulturální kompetence, interiorizace norem, desinhibice, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, mánie bez psychotických příznaků, pseudodebilita, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, pervazivní závada, desinhibovaná příchylnost v dětství, mikrosociologie, timidita, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, sociální anomie, sémantický diferenciál, genetické předprogramování, observační učení, sociální kognice, sociogenní, jáství, dynamické interdependence, soft skills (angl.), dyadické vztahy, modelová osoba, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, social loafing, sociální schéma, komunitní psychiatrie, psychohygienický trojúhelník, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, animoterapie, welfare state, sociální učení, styly sociální percepce, individuální zdraví, komunitní zdraví, globální zdraví, interpersonální valorizace, dominantní styl sociálního chování, disinhibice, metakomunikační klíč, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, inkongruentní komunikace, kongruentní komunikace, pozitivní sociometrický status, einvironment, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, mezzoprostředí, mikroprostředí, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, interkulturní komunikace, kulturní kapitál, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, disabilita, diskomfort, tradeunionizmus, tradeunion, boylove, girllove, iatrokracie, šikana, sublimace, socializace, socdem, socializmus, sociologizmus, stigma, natalitní, kvalita života, konsociační demokracie, gender, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, konvivialita, pseudooligofrenie, symbolický interakcionismus, sociální percepce, analytická sociometrie, komunikabilita, bolševik, RSDr., norma, drop-out, diskurz, etopedie, eugenika, filantropie, demokracie, civilizmus, anomie, anamnéza, antropologie, antroposociologie, asociál, folkways, formální, kognitivní, juventologie, komunizmus, labourizmus, neorealizmus, intervence, infrastruktura, gándhizmus, globalizace, human relations, image, autoatribuce, sociálně patologické chování, hospitalismus, modální osobnost, atribuční teorie, casus socialis, adaptační dotazníky, sociální pozice gama, sociální pozice beta, buffering effect, mezosociální opora, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, primum vivere, haló efekt, expresivní chování, dysmorfofobie, automatismy, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, moral insanity, zdraví, benefektance, allocentrismus, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, kriminogenní faktory, street social work, managerogenie, sociální exkluze, sociální mobilita, iatropatogenie, adaptivní chování, sociální kontrola, sociální pozice, disociální porucha osobnosti, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, etnická menšina, sekundární prevence, sociální kurátor, elektivní mutismus, anormativita, facilitátor, preventivní strategie ve školství, schizoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, salutory, patogeny, Kohoutek Rudolf, Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, defaming (angl.), optimální osobnost, perceived social support, Lewin Kurt, sociální profese, neetický marketing, deprivovat, Schavel Milan, Stankowski Adam, sociální terapie, gender studies, socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, vysoce funkční autismus, komunikační deficit, nízkofunkční autista, nonverbální komunikace, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, Merton R.K., sociální dysfunkce, sociální deprivace, kulturní analýza, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, unrealistic optimism (angl.), Social Identity Theory (SIT), department social development, social development /soušl development/ angl., narativní kompetence, societální, profesiogram, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, asymetrická sociální komunikace, Basil Bernstein (1924-2000), Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, sociální struktura, potřeba afiliace, civitas, difuzionismus, etnologie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, social support (angl.), support resources (angl.), emotivní symptomy stresu, argotologie, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, diglosie, psychosociální zanedbanost, individuální přístup, sociální takt, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, symbiotická psychóza M.Mahlerové, dezintegrační dětská porucha, schizotymie, neocortex, negativní identita, social welfare (angl.), social security (angl.), Interpersonal Check List (ICL), klíčové kompetence, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), sociogenní závada, social support system (angl.), psychická mikrotraumata, sociální klima školy, sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, sociální atmosféra školy, PEST analýzy, sociální motivace učení, sociální interakce, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, socio deprivace, prosociálnost, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, social distance (angl.), behaviorální strategie, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, Míček, abnormální chování, faktualistické paradigma, selektivní mutismus, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, interpersonální efektivita, postpenitenciární péče, sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, indexialita, Lebenswelt (něm.), informální edukace, bagaud, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, mikroregion, psychosomatóza, androgynie, reflexivita, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, sociální únava, sociální psychologie, social impact theory (angl.), social facilitation (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, social exchange theory (angl.), exchange relationship (angl.), status objektivní, anticipační chování, status subjektivní, sociosféra, kontaktovost, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, vysokofunkční autismus, marginalizace minorit, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, integrace minorit, separace minorit, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, asimilace minorit, unigenitura, hypergamie, test inteligence, sociometrický chvost, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, sociální patologie, parabáze, sociální opora, psychoonkologie, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, elementární etika, verbální dyspraxie, SORAD (zkratka), problémový jedinec, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, moriatická nálada, bázeň, disociální chování, kolektivní antidepresivum, asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), social awareness (angl.), mantinelizace chování, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, sebemonitorování, facultas scientiarum socialium, flexicurita, hypogamie, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, dominát, corporate image, quick firing (angl.), New social sciences, antistresové programy, genogram, desocializace, psychický vampyrismus, idola fori, deviantní subkultura, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, akulturaceKnihy

Sociální kliniky - Z dějin sociální práce a sociálního školství -- autor: Kodymová Pavla
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz