Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, Le Bon Gustav (1841-1931), Mead George Herbert (1863-1931), casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, corporate social responsibility (angl.), psychosomatické choroby, Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, konektivismus, dispenzarizace, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, darking, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), indirektivní edukační metody, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, fachidiot, normofilie, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), afatik, Pretexting, relatedness (angl.), Social Readjustment Rating Scale, hyperadaptovanost, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), ekonomismus, socializace osobnosti, rodové studie, sociotropní, technokracie, personální intencionálnost, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, sociální insuficience, secure attachment (angl.), hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), poziční pluralismus, reciproční centrální koherence, etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), emoční inteligence, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, mecítma, suportivní (podpůrné, intelektuální modální orientace osobnosti, reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Seneca L.A., neurosyfilis, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, negativní identita, neocortex, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, Bayley Scales of Infant Development, středně funkční autismus, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, socioterapeut, komunikace destruktivní, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální motivace učení, sociální interakce, emoční inteligence, social support (angl.), support resources (angl.), Stankowski Adam, Schavel Milan, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Merton R.K., Lewin Kurt, McDougall W., Ross E.A., sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, perceived social support, sociální profese, Kohoutek Rudolf, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, Chapters from Social Psychology, defaming (angl.), neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, emotivní symptomy stresu, argotologie, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, social security (angl.), social benefit (angl.), Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), delinkvence, individuální přístup, Spranger, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, Sozial - Schicksal (něm.), asertivní komunikace, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, social skills (angl.), Míček, behaviorální strategie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, expertokracie, individuální zdravotní potenciál, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, SLEA zkratka, prosociálnost v chování, OSV zkratka ve školství, developmental assets (angl.), Philippsův efekt, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, psychologie adolescence, socioprocesuální, Real Life Test (angl.), hashtag, gender v humanitních vědách, vetokracie, homo socius (lat.), stereotypy v sociální psychologii, stabilizátory člověka, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), mirror neurons (angl.), ICL zkratka v psychologické diagnostice, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), OZZ zkratka, bipartitní dialog, hostilní komunikace, sociální podmiňování, sociální posilování, perignóza, systemizujícíí inteligence, phubbing (angl.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, MPP zkratka ve školství, variofinalita, alfa jedinec, predikce talentu, talkholismus, ASD zkratka ve zdravotnictví, Dotazník interpersonální diagnózy, dovednosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie interevia, adultopsychologie zralé dospělosti, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, longevita, adultopsychologie první dospělosti, fantazie jako přizpůsobovací operace, racionalizace jako přizpůsobovací operace, city a jejich závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, psychologické vědy, problémové děti a mládež, persona (osobnost) v psychologii, formativní vlivy člověka, motivace osobnosti, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, Efekt Dunninga a Kruegera, protoslova, komunikace vertikální, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, poruchy chování, OSSZ zkratka, acting out (angl.), videoblogerství, Caselmann Christian Theobald, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, familiární milieu, determinanty chování a prožívání člověka, normalita statistická, sociální klika, evaluace dětí v mateřských školách, social well-being (angl.), evaluace dětí ve škole, Taročková Tatiana, zabezpečovací detence, starting týmu, supportive environment (angl.), psychologie práce, práce, Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), cortex cerebri (lat.), psychosomatická akcelerace, Vygotský L.S., duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, Geréb George, nátlaková rétorika, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, bazální struktura osobnosti, Berelson Bernard Reuben, Moreno Jakob Levy, anamnéza v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, ASUP zkratka, ASU zkratka, proxemický tanec, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, SA zkratka ve zdravotnictví, percepční heterostereotypy, orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, received social support, zlatý věk dětské hry, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, prevence a její typy, asertivní chování, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, adaptační metody a techniky, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, dyskomfort, labor (lat.), sociální atitudy, interiorizace, oknofilický, konstrukt, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, city v lidském životě, charakter jako personální složka, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, Lindner, komunikační etika, copingové strategie, whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, paliativní medicina, Twitter, disabilities (angl.), psychická traumata, persona typu B, personální struktura, typologie školní třídy podle G.Gereba, family genogram (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, potřeba afiliace, fenomén poslušnosti, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, těžká demence, okázalá spotřeba, sociální rezistence, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, Aspergerův syndrom (AS), lehká mentální retardace, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, mikrosociologie, timidita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, disabilita, diskomfort, adaptační dotazníky, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, casus socialis, atribuční teorie, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, benefektance, anormativní chování, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, dysmorfofobie, moral insanity, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, pervazivní závada, pseudodebilita, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, eufunkční rodina, emocionalizace, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, homo sociologicus, sociální anomie, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, waldorfská škola, negativní sociometrický status, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, modus operandi, primární viktimizace, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, kalkulastenie, ideální norma v psychologii, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, sociální deviace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, modální persona, konzumní hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, sociální pozice beta, extratenzivní, socdem, socializace, socializmus, sociologizmus, RSDr., norma, komunizmus, labourizmus, neorealizmus, stigma, sublimace, iatrokracie, natalitní, kvalita života, sociální percepce, girllove, boylove, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, kognitivní, juventologie, civilizmus, demokracie, diskurz, drop-out, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, etopedie, eugenika, human relations, image, infrastruktura, intervence, globalizace, gándhizmus, filantropie, folkways, formální, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, aktivní sociální učení, peer programy, adaptivní chování, etnická menšina, sekundární prevence, elektivní mutismus, sociální kurátor, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, kriminogenní faktory, street social work, anormativita, facilitátor, preventivní strategie ve školství, iatropatogenie, sociální mobilita, konsociační demokracie, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, gender, konvivialita, komunikabilita, bolševik, pseudooligofrenie, autoatribuce, sociálně patologické chování, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, sociální izolace, autodestruktivní tendence, deviantní normy, disociální porucha osobnosti, sebedestruktivní chování, disinhibice, sociální status, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, quick firing (angl.), corporate image, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, deviantní subkultura, idola fori, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, psychický vampyrismus, desocializace, antistresové programy, New social sciences, genogram, vertikální ekonomicko sociální mobilita, genderové studie, mikroregion, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, psychosomatóza, receptivní složka řeči, androgynie, gender schema, sociální marketing, patologický vývoj, psychosociální klima školy, konsekvencionalismus, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, Conduct Disorder, flexicurita, unigenitura, hypergamie, hypogamie, social network (angl.), domestic violence (angl.), societální, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), narativní kompetence, department social development, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., kulturní analýza, sociální deprivace, difuzionismus, civitas, etnologie, patrilokalita, sekundární strategie učení, Lamser Václav (1924-1986), efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, test inteligence, sociometrický chvost, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, bázeň, action research (angl.), disociální chování, asociální chování, akční výzkum, reflexivita, Lebenswelt (něm.), sociogenní, jáství, social loafing, sociální schéma, sociální kognice, genetické předprogramování, soft skills (angl.), dynamické interdependence, observační učení, styly sociální percepce, sociální učení, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, animoterapie, welfare state, individuální zdraví, komunitní zdraví, globální zdraví, personální autonomie, sociální zdraví, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, kulturní kapitál, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, interkulturní komunikace, mikroprostředí, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, dominantní styl sociálního chování, verboterapie, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální intruze, sociální toxiny, salutory, sociální psychologie, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, mobilitní kanál, socioenvironmentální, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, indexialita, selektivní mutismus, harm reduction, sociální apetence, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, integrace minorit, separace minorit, kontaktovost, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), sociosféra, status subjektivní, patogeny, anticipační chování, status objektivní, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, asimilace minorit, sociální determinace, Diogenův syndrom, tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, akulturaceKnihy

Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Sociální kliniky - Z dějin sociální práce a sociálního školství -- autor: Kodymová Pavla
Encyklopedie sociální práce -- autor: Matoušek Oldřich

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz