Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akulturace, predikce talentu, sociální posilování, bipartitní dialog, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, talkholismus, hostilní komunikace, variofinalita, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), virální marketing, ICL zkratka v psychologické diagnostice, SSCI zkratka ve vědě, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, sociální podmiňování, starting týmu, SLEA zkratka, symptomy normální osobnosti, whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), paliativní medicina, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, Twitter, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, family genogram (angl.), supportive environment (angl.), psychická traumata, prosociální chování a prožívání, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilický, dyskomfort, interiorizace, sociální mozek, socioprocesuální, bazální struktura osobnosti, hypospontaneita, social (angl.), persona socialis, PSE zkratka ve školství, RSES zkratka ve vědách o člověku, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, horizontála života, SDO-Scale, hipsterka, nonidentismus, hyperspontaneita, demence v prvním stadiu, sociální komunikace, burnout efekt, VUCA akronym světa, vývojově psychologické teorie osobnosti, ZG zkratka ve zdravotnictví, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, kompetence interpersonální, social values orientations (SVO) (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, sociopat, social group (angl.), stabilizátory člověka, poruchy chování, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), homo socius (lat.), Real Life Test (angl.), hashtag, vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, OSSZ zkratka, protoslova, sharenting, komunikace vertikální, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, evaluace dětí ve škole, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, Double Exceptionality (angl.), Osgood Charles Egerton, psychoterapeutická péče obětem násilí, psychická makrotraumata, konektivismus, casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), Bolzano Bernard (1781-1848), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), gullible (angl.), relatedness (angl.), realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, Behavioural, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), dispenzarizace, Sociální inženýrství, sebediskrepanční teorie, multikulturalita, social worker (angl.), social benefit (angl.), social security (angl.), social welfare (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, indirektivní edukační metody, afatik, sociogenetický, OSPOD, darking, fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, neokorporativismus, KSAT- psychologická diagnostická metoda, anamnéza v psychologii, sociální konvoj, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, socionómie, proxemický tanec, ASU zkratka, ASUP zkratka, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), kinezika, SA zkratka ve zdravotnictví, ideální žák a žákyně, secure attachment (angl.), emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, sociotropní, sociální insuficience, etnolingvistika, percepční heterostereotypy, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, culture relevant tests (angl.), teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Interpersonal Check List (ICL), talenty a jejich třídění, psychologie biologická, sociální atraxie, sociální apraxie, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, tvořiví a talentovaní lidé, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, kreativní a talentované osoby, social sciences, social capital (angl.), cultural capital (angl.), Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, emoce, edukativní, klovací pořádek, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, doplňující pedagogické studium, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, wanting social support, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, EASP zkratka v humanitních vědách, social looking glass (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, sekundární psychické procesy, klinický psycholog, klinická psychologie, Etický a morální charakter, zvýšená psychosomatická tenze, psychosomaticky traumatizované osoby, agresivita u dětí, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, social exclusion (angl.), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, akcentovaná osobnost, bad social support (angl.), terciární socializace, socialis (lat.), social senzitivity (angl.), nezaměstnanost individuální, extravertní orientace člověka, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, management práce, deprivační syndrom, prekarizace, big sister (angl.), T skupiny v psychologii, hikikomori, disocialita, honeymoon effect (angl.), mentální retardace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), agresivita, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, účinná sociální komunikace, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, dotazník jako výzkumná metoda, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, nadání, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Mládí a jeho vývoj, Úvod do pedagogické psychologie, Steiner Rudolf, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Popper Karl Raimund, Claparéde Edouard, psychologické aspekty pracovní činnosti, Cannon W.B., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Quetelet L.A., Baldwin James M., Dougall William, Masaryk T.G., Beneš Edvard, Hradecká Milada, osobnost dítěte, osobnost učitelů, citové závady a poruchy, práce a její motivace, vychovatelnost, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Edukace, pracovní a osobní hodnocení, školní, saturace potřeb v rodině, sociální determinace v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, zdravá škola, Maňák Josef, FOMO syndrom, afekty člověka a jejich zvládání, poznávací a intervenční interview, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, burnout- stav osobnostního vyhoření, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, profesní a studijní orientacei, duševní vývoj člověka, invalidita a její stupně, poruchy chování v MKN 10, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, sebevědomí zvýšené, media (angl.), závady a poruchy emotivity (citů, kulturní znevýhodnění, dystymická osobnost, osobnost revmatická či reumatoidní, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, organická porucha osobnosti, GAF zkratka, hypokoristikon, charakter a jeho utváření, patogen - patogenní, interpersonální senzitivita, klíčové kompetence, anamnéza, podnikatelská hodnotová orientace, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, adaptabilní, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, sociální deviace, mánie bez psychotických příznaků, eufunkční rodina, Aspergerův syndrom (AS), disabilita, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, těžká demence, lehká mentální retardace, pseudodebilita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, mikrosociologie, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, emocionalizace, dysfunkční rodina, simplexní schizofrenie, personální autonomie, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, soft skills (angl.), interkulturní komunikace, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, jáství, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, individuální zdraví, mikroprostředí, kulturní kapitál, psychologický skalpel, kongruentní komunikace, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, inkongruentní komunikace, selektivní interakce, metakomunikační klíč, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, diskomfort, posttraumatická stresová porucha, globální zdraví, natalitní, socializmus, sociologizmus, stigma, sublimace, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, boylove, girllove, iatrokracie, kvalita života, socdem, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, konsociační demokracie, návyková látka, socializace, RSDr., interpersonální inteligence, filantropie, anomie, antropologie, antroposociologie, asociál, civilizmus, demokracie, diskurz, drop-out, etopedie, eugenika, folkways, norma, gándhizmus, globalizace, human relations, infrastruktura, intervence, juventologie, kognitivní, komunizmus, labourizmus, neorealizmus, nespecifická primární prevence, autoatribuce, automatismy, casus socialis, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, adaptační dotazníky, street social work, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, expresivní chování, kriminogenní faktory, preventivní strategie ve školství, sociálně patologické chování, adaptivní chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, etnická menšina, facilitátor, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, komunitní zdraví, welfare state, pedagogický konstruktivismus, sociální dysfunkce, etnologie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, Merton R.K., difuzionismus, perceived social support, sociální profese, neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, civitas, sekundární strategie učení, Stankowski Adam, abnormální chování, akční výzkum, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, social development /soušl development/ angl., Lamser Václav (1924-1986), department social development, narativní kompetence, societální, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Schavel Milan, nonverbální komunikace, disociální chování, sociální takt, mluvní negativismus, behaviorální strategie, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, individuální přístup, Spranger, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost a chování typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, asortativnost, Sozial - Schicksal (něm.), nízkofunkční autista, social support (angl.), vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, support resources (angl.), asertivní komunikace, sociální interakce, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, sociální dovednosti, social skills (angl.), asociální chování, kolektivní antidepresivum, animoterapie, sociální averze, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální apetence, asimilace minorit, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, separace minorit, sociální slepota, sociální marketing, sociosféra, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, patogeny, anticipační chování, status objektivní, status subjektivní, kontaktovost, psychosociální zralost osobnosti, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, gender schema, receptivní složka řeči, verbální dyspraxie, sociální opora, deviantní subkultura, idola fori, antistresové programy, New social sciences, genogram, desocializace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, social network (angl.), exogenistické teorie evoluce, domestic violence (angl.), proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, interakcionistické teorie evoluce, maladaptivní chování, psychosomatóza, Conduct Disorder, mikroregion, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, hypogamie, flexicurita, konsekvencionalismus, role set, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), DSPD zkratka ve zdravotnictví

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz