Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, indirektivní edukační metody, multikulturalita, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, darking, fachidiot, Social Readjustment Rating Scale, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), afatik, hyperadaptovanost, Malinowski Bronislav (1884-1942), normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, neocortex, schizotymie, emoční zátěž, osobnost typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, emotivní symptomy stresu, argotologie, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, social security (angl.), social benefit (angl.), Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, social worker (angl.), Pretexting, relatedness (angl.), suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, realistická orientace osobnosti, reumatická osobnost, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, gullible (angl.), Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Seneca L.A., neokorporativismus, affliation seeker (angl.), mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), esteticky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Straight Edge (SXE), ospodka, dispenzarizace, konektivismus, casework (angl.), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, narativní psychoterapie, Master of Arts (MA, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), delinkvence, individuální přístup, perceived social support, sociální profese, neetický marketing, deprivovat, Lewin Kurt, Merton R.K., McDougall W., sociální eufunkce, sociální dysfunkce, optimální osobnost, defaming (angl.), Schavel Milan, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, Matulník Jozef, klinické rodiny, Chapters from Social Psychology, Kohoutek Rudolf, hierarchizace etnik, Ross E.A., asymetrická sociální komunikace, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, kulturní analýza, unrealistic optimism (angl.), societální, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), fenomén poslušnosti, patrilokalita, difuzionismus, civitas, etnologie, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, Míček, Spranger, Sozial - Schicksal (něm.), sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, behaviorální strategie, social distance (angl.), social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, efekt svatého Matouše, expertokracie, prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, psychická mikrotraumata, sociální klima školy, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, gender studies, vysoce funkční autismus, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, emoční inteligence, social support (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, social work (angl.), social services planning (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, sociální atitudy, interiorizace, supportive environment (angl.), starting týmu, labor (lat.), dyskomfort, autarkie ve zvládání základních potřeb, konstrukt, oknofilický, hostilní komunikace, sociální podmiňování, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, Max Ringelmanův efekt, social maturity (angl.), sociální posilování, bipartitní dialog, OZZ zkratka, chameleonův efekt, RSW zkratka titulu, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, persona typu B, psychická traumata, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, typologie učitelů podle Kurta Lewina, adaptační metody a techniky, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, sociální percepce a kognice, asertivní chování, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, Real Life Test (angl.), hashtag, gender v humanitních vědách, vetokracie, homo socius (lat.), stereotypy v sociální psychologii, stabilizátory člověka, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), ASD zkratka ve zdravotnictví, Dotazník interpersonální diagnózy, protoslova, komunikace vertikální, SZP zkratka ve školství, poruchy chování, OSSZ zkratka, acting out (angl.), videoblogerství, Caselmann Christian Theobald, socioprocesuální, psychologie adolescence, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, phubbing (angl.), MPP zkratka ve školství, predikce talentu, talkholismus, variofinalita, mirror neurons (angl.), Philippsův efekt, sociální mozek, SLEA zkratka, prosociálnost v chování, nonkognitivní vlastnosti, OSV zkratka ve školství, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, videotrénink interakcí (VTI), komunikační klima defenzivní, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, hyperkonformismus, poziční pluralismus, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), ekonomismus, socializace osobnosti, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, etnolingvistika, secure attachment (angl.), rodové studie, sociotropní, sociální insuficience, zlatý věk dětské hry, received social support, Berelson Bernard Reuben, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), bazální struktura osobnosti, Festinger Leon, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, burnout a jeho fáze, paliativní medicina, Lindner, Twitter, disabilities (angl.), prosociální deficit, bonding a attachment, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), atitudy v sociální psychologii, intercultural communication (angl.), ASUP zkratka, Vygotský L.S., duševní zdraví, ASU zkratka, socionómie, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, Geréb George, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, social climate in school class (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), cortex cerebri (lat.), psychologie práce, práce, narativní kompetence, department social development, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, diskomfort, simplexní schizofrenie, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, sociální rezistence, okázalá spotřeba, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, Aspergerův syndrom (AS), těžká demence, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, dysmorfofobie, moral insanity, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, sociální pozice beta, extratenzivní, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, casus socialis, adaptační dotazníky, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, anormativní chování, benefektance, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, hluboká mentální retardace, timidita, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, talkoholismus, buffery v psychologii, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, sociální inteligence, sociální kompetentnost, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, Ringelmannův efekt, psychologický skalpel, emocionalizace, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, politická hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, pervazivní závada, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, desinhibovaná příchylnost v dětství, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, mikrosociologie, streetworker, augmentace, sociální deviace, ideální norma v psychologii, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, interní adaptace, externí adaptace, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, mezosociální opora, kriminogenní faktory, RSDr., socdem, socializace, socializmus, norma, neorealizmus, kognitivní, komunizmus, labourizmus, sociologizmus, stigma, girllove, iatrokracie, natalitní, boylove, tradeunionizmus, sublimace, šikana, tradeunion, juventologie, intervence, civilizmus, demokracie, diskurz, drop-out, asociál, antroposociologie, anamnéza, anomie, antropologie, etopedie, eugenika, human relations, image, infrastruktura, globalizace, gándhizmus, filantropie, folkways, formální, kvalita života, sociální percepce, etnická menšina, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, adaptivní chování, iatropatogenie, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, normativní normalita, abnormální osobnost, facilitátor, preventivní strategie ve školství, street social work, anormativita, sociální kurátor, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kontrola, sociální pozice, konvivialita, gender, konsociační demokracie, pseudooligofrenie, bolševik, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, návyková látka, nespecifická primární prevence, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, disociální porucha osobnosti, deviantní normy, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociálně patologické chování, sémantický diferenciál, einvironment, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, dominát, hypogamie, hypergamie, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, corporate image, quick firing (angl.), role set, popkultura, reálné ego, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, disharmonický vývoj, informální edukace, selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, harm reduction, interpersonální efektivita, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, indexialita, Lebenswelt (něm.), psychosomatóza, mikroregion, bagaud, receptivní složka řeči, sociální marketing, reflexivita, androgynie, gender schema, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, disociální chování, asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), kolektivní antidepresivum, verbální dyspraxie, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, bázeň, moriatická nálada, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, mikroskupina, test inteligence, genogram, desocializace, psychický vampyrismus, New social sciences, antistresové programy, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, idola fori, mantinelizace chování, social awareness (angl.), parabáze, sociální patologie, sociometrický chvost, proaktivní chování, domestic violence (angl.), psychoonkologie, sociální opora, social network (angl.), sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, interpersonální valorizace, dominantní styl sociálního chování, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, personální autonomie, soft skills (angl.), jáství, social loafing, sociální schéma, sociogenní, sociální kognice, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, mezzoprostředí, mikroprostředí, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, disinhibice, sociální status, kongruentní komunikace, komunikační kontext, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, waldorfská škola, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, selektivní interakce, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, ESF, oponent ze zásady, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, styly sociální percepce, sociální učení, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), asimilace minorit, separace minorit, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, socioenvironmentální, socioterapie, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, social facilitation (angl.), social exchange theory (angl.), psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, animoterapie, welfare state, individuální zdraví, komunitní zdraví, globální zdraví, prosociální lež, sociální toxiny, sociosféra, kontaktovost, exchange relationship (angl.), status subjektivní, status objektivní, salutory, patogeny, anticipační chování, akulturaceKnihy

Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Encyklopedie sociální práce -- autor: Matoušek Oldřich
Obory sociální politiky -- autor: Tomeš Igor

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz