Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

social climate in school class (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), cortex cerebri (lat.), psychosomatická akcelerace, socionómie, ASU zkratka, ASUP zkratka, Klasifikace závad a poruch chování, anamnéza v psychologii, Osgood Charles Egerton, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, Twitter, copingové strategie, paliativní medicina, bazální struktura osobnosti, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), sociální konvoj, Social support survey - MOS, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, pedagogická komunikace, antikonformismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), dificilita psychosociální zralosti, dificilita objemu řeči, kinezika, Outdoor Training (angl.), dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, virální marketing, ICL zkratka v psychologické diagnostice, SSCI zkratka ve vědě, CES zkratka ve školství, phubbing (angl.), MPP zkratka ve školství, alfa jedinec, predikce talentu, talkholismus, variofinalita, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, social status (angl.), homo socius (lat.), Real Life Test (angl.), hashtag, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, stabilizátory člověka, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, SLEA zkratka, socioprocesuální, systemizujícíí inteligence, perignóza, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilický, oknofilik, bazální nedůvěra, symptomy normální osobnosti, family genogram (angl.), psychická traumata, prosociální chování a prožívání, dyskomfort, interiorizace, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), bipartitní dialog, sociální posilování, supportive environment (angl.), starting týmu, hostilní komunikace, sociální podmiňování, antinomismus, etnolingvistika, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), social security (angl.), Interpersonal Check List (ICL), klíčové kompetence, osobnost a chování typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, social welfare (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, indirektivní edukační metody, sociogenetický, OSPOD, darking, multikulturalita, latentní charakter, schizotymie, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, emoční zátěž, emotivní symptomy stresu, behaviorální strategie, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, mluvní negativismus, asortativnost, social skills (angl.), asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, argotologie, delinkvence, individuální přístup, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, fachidiot, normofilie, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Self-Directed Search (SDS), nonkognitivní, suportivní (podpůrné, RIASEC, Behavioural, mecítma, ideální žák a žákyně, emoční inteligence, socializace osobnosti, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), ekonomismus, technokracie, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, Sociální inženýrství, relatedness (angl.), dispenzarizace, konektivismus, afatik, Social Readjustment Rating Scale, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, casework (angl.), ospodka, corporate social responsibility (angl.), psychická makrotraumata, gullible (angl.), realistická orientace osobnosti, psychosomatické choroby, narativní psychoterapie, Straight Edge (SXE), Bolzano Bernard (1781-1848), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Master of Arts (MA, vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, prevence, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, patogen - patogenní, charakter a jeho utváření, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, FOMO syndrom, invalidita a její stupně, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, sebevědomí zvýšené, media (angl.), osobnost patologicky cyklotymická, organická porucha osobnosti, GAF zkratka, hypokoristikon, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, dystymická osobnost, osobnost revmatická či reumatoidní, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, klovací pořádek, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, wanting social support, klinická psychologie, schopnosti a nadání, Famile a persona, sekundární psychické procesy, klinický psycholog, sociální atraxie, sociální apraxie, intrapunitivita, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, social sciences, extrapunitivita a agresivní chování, tvořiví a talentovaní lidé, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, social looking glass (angl.), EASP zkratka v humanitních vědách, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, vychovatelnost, Maňák Josef, demence v prvním stadiu, burnout efekt, VUCA akronym světa, vývojově psychologické teorie osobnosti, hypospontaneita, hyperspontaneita, horizontála života, SDO-Scale, hipsterka, nonidentismus, ZG zkratka ve zdravotnictví, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, kompetence interpersonální, social values orientations (SVO) (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, RSES zkratka ve vědách o člověku, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, komunikace vertikální, protoslova, acting out (angl.), videoblogerství, OSSZ zkratka, poruchy chování, evaluace dětí ve škole, zabezpečovací detence, sociopat, social (angl.), persona socialis, PSE zkratka ve školství, sociální komunikace, social group (angl.), social well-being (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Popper Karl Raimund, hlubinná psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, vývoj, Steiner Rudolf, Claparéde Edouard, Beneš Edvard, Hradecká Milada, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Masaryk T.G., Dougall William, Cannon W.B., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Quetelet L.A., Baldwin James M., citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školní, saturace potřeb v rodině, zábavy v mládí, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, sociální determinace v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, sociální dovednosti, sociální klima školy, pseudodebilita, pervazivní závada, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, sociální deviace, desinhibovaná příchylnost v dětství, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, timidita, mikrosociologie, streetworker, augmentace, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, posttraumatická stresová porucha, simplexní schizofrenie, diskomfort, disabilita, automatismy, expresivní chování, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, desinhibice, interiorizace norem, těžká demence, Aspergerův syndrom (AS), lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, sociopatie, salutor, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, dominantní styl řeči, efektivní komunikace, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, dominantní styl sociálního chování, verboterapie, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální intruze, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, sociální kompetentnost, emocionalizace, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, sociální inteligence, Club di Roma, buffery v psychologii, talkoholismus, primární viktimizace, modus operandi, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, pozitivní sociometrický status, einvironment, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, sociální kompetence, anormativní chování, sublimace, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, stigma, sociologizmus, RSDr., socdem, socializace, socializmus, boylove, girllove, komunikabilita, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, analytická sociometrie, symbolický interakcionismus, iatrokracie, natalitní, kvalita života, sociální percepce, norma, neorealizmus, demokracie, diskurz, drop-out, etopedie, civilizmus, asociál, anamnéza, anomie, antropologie, antroposociologie, eugenika, filantropie, juventologie, kognitivní, komunizmus, labourizmus, intervence, infrastruktura, folkways, gándhizmus, globalizace, human relations, gender, konsociační demokracie, kriminogenní faktory, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, street social work, preventivní strategie ve školství, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, ventilace v psychologii, extratenzivní, adaptační dotazníky, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, casus socialis, atribuční teorie, sociální pozice beta, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, schizoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociální pozice, deviantní normy, sociálně patologické chování, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociální kontrola, sociální exkluze, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, sekundární prevence, etnická menšina, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, adaptivní chování, sociální zdraví, personální autonomie, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, psychologické klima, SORAD (zkratka), action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, social development /soušl development/ angl., department social development, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), sociální deprivace, kulturní analýza, narativní kompetence, societální, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), akční výzkum, asociální chování, psychoonkologie, sociální opora, social network (angl.), domestic violence (angl.), social awareness (angl.), mantinelizace chování, New social sciences, genogram, desocializace, psychický vampyrismus, proaktivní chování, parabáze, elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, disociální chování, mobilita vertikální, psychorehabilitace, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, sekundární strategie učení, difuzionismus, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, Bayley Scales of Infant Development, středně funkční autismus, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, socioterapeut, komunikace destruktivní, social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, social services planning (angl.), sociální motivace učení, emoční inteligence, social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, Schavel Milan, Matulník Jozef, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., sociální struktura, potřeba afiliace, civitas, etnologie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, optimální osobnost, deprivovat, Merton R.K., perceived social support, sociální profese, neetický marketing, antistresové programy, idola fori, social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, social facilitation (angl.), social exchange theory (angl.), status subjektivní, sociosféra, kontaktovost, exchange relationship (angl.), introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, socioenvironmentální, integrace minorit, separace minorit, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, asimilace minorit, status objektivní, anticipační chování, jáství, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, sociogenní, sociální kognice, soft skills (angl.), dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, individuální zdraví, komunitní zdraví, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, patogeny, rudimentární komunikace, komunitní psychiatrie, globální zdraví, welfare state, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, mobilitní kanál, sociální únava, konsekvencionalismus, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, Conduct Disorder, flexicurita, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, hypogamie, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, deviantní subkultura, role set, quick firing (angl.), atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, corporate image, patologický vývoj, disharmonický vývoj, interpersonální efektivita, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, postpenitenciární péče, sociální apetence, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, individuocentrismus, indexialita, psychosomatóza, mikroregion, bagaud, informální edukace, receptivní složka řeči, sociální marketing, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, gender schema, akulturaceKnihy

Sociální kliniky - Z dějin sociální práce a sociálního školství -- autor: Kodymová Pavla
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz