Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, reumatická osobnost, gullible (angl.), suportivně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Seneca L.A., affliation seeker (angl.), Self-Directed Search (SDS), Behavioural, mecítma, nonkognitivní, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, corporate social responsibility (angl.), casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), konektivismus, dispenzarizace, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), afatik, Pretexting, relatedness (angl.), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), Life Satisfaction Scale (LSS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Bažány Miroslav, Frankl Viktor Emil (1905-1997), Bolzano Bernard (1781-1848), Jurovský Anton (1908-1985)-, autisté, KSAT- psychologická diagnostická metoda, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, orálně senzorické stadium vývoje, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), kinezika, Outdoor Training (angl.), dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), dificilita psychosociální zralosti, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, antikonformismus, hyperkonformismus, Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), ekonomismus, socializace osobnosti, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, etnolingvistika, secure attachment (angl.), rodové studie, sociotropní, sociální insuficience, Social Readjustment Rating Scale, hyperadaptovanost, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, PEST analýzy, evaluation of social services, sociální interakce, sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), social skills (angl.), asertivní komunikace, Míček, behaviorální strategie, social distance (angl.), prosociálnost, mluvní negativismus, asortativnost, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, sugestivní psychoterapie, support resources (angl.), social support (angl.), Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, klinické rodiny, hierarchizace etnik, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, Kohoutek Rudolf, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, gender studies, vysoce funkční autismus, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, neocortex, schizotymie, social security (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, indirektivní edukační metody, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), fachidiot, darking, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, social benefit (angl.), social worker (angl.), individuální přístup, delinkvence, sociální kompetice, makroskupina, sociální takt, sociogenní závada, expertokracie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), diglosie, argotologie, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, psychosociální moratorium, kontaktivnost, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost typu D, Social support survey - MOS, sociální konvoj, inkluze ve školství, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, evaluace dětí ve škole, SZP zkratka ve školství, komunikace vertikální, Caselmann Christian Theobald, OSSZ zkratka, poruchy chování, protoslova, Taročková Tatiana, zabezpečovací detence, sociální klika, Efekt Dunninga a Kruegera, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, normalita statistická, determinanty chování a prožívání člověka, social well-being (angl.), evaluace dětí v mateřských školách, familiární milieu, videoblogerství, acting out (angl.), SLEA zkratka, prosociálnost v chování, psychologie adolescence, socioprocesuální, sociální mozek, nonkognitivní vlastnosti, NLD syndrom, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, stabilizátory člověka, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, gender v humanitních vědách, vetokracie, ASD zkratka ve zdravotnictví, Dotazník interpersonální diagnózy, hashtag, Real Life Test (angl.), social status (angl.), stereotypy v sociální psychologii, homo socius (lat.), longevita, adultopsychologie první dospělosti, interakce ve skupinách, sociální skupina, social group (angl.), positions (angl.), interest (angl.), need (angl.), respitní péče ve zdravotnictví, normality (angl.), health (angl.), Disease, role ve skupině, psychická způsobilost pro školu, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, horizontála života, SDO-Scale, hipsterka, RSES zkratka ve vědách o člověku, PSE zkratka ve školství, sociopat, social (angl.), persona socialis, paliativní péče ve zdravotnictví, psychoterapie ve zdravotnictví, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, fantazie jako přizpůsobovací operace, racionalizace jako přizpůsobovací operace, persona (osobnost) v psychologii, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie zralé dospělosti, adultopsychologie interevia, dovednosti, formativní vlivy člověka, motivace osobnosti, sharenting, didaktika a psychodidaktika, psychodidaktika, prevence ve zdravotnictví, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, afekty a jejich závady a poruchy, problémové děti a mládež, psychologické vědy, city a jejich závady a poruchy, Philippsův efekt, mirror neurons (angl.), komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, copingové strategie, paliativní medicina, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, Lindner, Twitter, typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, persona typu B, personální struktura, family genogram (angl.), sociální pozice ve školní třídě, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, Berelson Bernard Reuben, bazální struktura osobnosti, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), psychologie práce, práce, Klasifikace závad a poruch chování, duševní zdraví, socionómie, ASU zkratka, ASUP zkratka, Vygotský L.S., Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, atitudy v sociální psychologii, intercultural communication (angl.), Geréb George, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, charakter jako personální složka, city v lidském životě, Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, social maturity (angl.), OZZ zkratka, hostilní komunikace, sociální podmiňování, sociální posilování, bipartitní dialog, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, phubbing (angl.), MPP zkratka ve školství, predikce talentu, talkholismus, variofinalita, starting týmu, supportive environment (angl.), prosociální chování a prožívání, sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, bazální nedůvěra, prevence a její typy, asertivní chování, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, adaptační metody a techniky, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, dyskomfort, labor (lat.), sociální atitudy, interiorizace, oknofilický, konstrukt, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, autarkie ve zvládání základních potřeb, deprivovat, neetický marketing, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, Aspergerův syndrom (AS), těžká demence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, timidita, mikrosociologie, pseudodebilita, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, sociální deviace, pervazivní závada, desinhibovaná příchylnost v dětství, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, sociální rezistence, referenční skupina, benefektance, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, allocentrismus, haló efekt, atribuční teorie, casus socialis, adaptační dotazníky, primum vivere, zdraví, moral insanity, diskomfort, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, simplexní schizofrenie, posttraumatická stresová porucha, dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, sociální anomie, homo sociologicus, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, subsistentní normy, waldorfská škola, komunikační kontext, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, sociální status, disinhibice, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, eufunkční rodina, emocionalizace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, interní adaptace, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, primární viktimizace, modální persona, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, hospitalismus, modální osobnost, socializmus, sociologizmus, stigma, sublimace, socializace, socdem, labourizmus, neorealizmus, norma, RSDr., šikana, tradeunion, kvalita života, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, natalitní, iatrokracie, tradeunionizmus, boylove, girllove, komunizmus, kognitivní, demokracie, diskurz, drop-out, etopedie, civilizmus, asociál, anamnéza, anomie, antropologie, antroposociologie, eugenika, filantropie, image, infrastruktura, intervence, juventologie, human relations, globalizace, folkways, formální, gándhizmus, komunikabilita, bolševik, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, závislá porucha osobnosti, abnormální osobnost, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, facilitátor, preventivní strategie ve školství, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, puerilismus, buffering effect, street social work, kriminogenní faktory, mezosociální opora, etnická menšina, adaptivní chování, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociálně patologické chování, návyková látka, konsociační demokracie, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, deviantní normy, disociální porucha osobnosti, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, sociální kontrola, sociální pozice, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, social network (angl.), mantinelizace chování, psychický vampyrismus, antistresové programy, New social sciences, genogram, desocializace, domestic violence (angl.), proaktivní chování, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, mikroskupina, test inteligence, parabáze, sociální patologie, sociometrický chvost, idola fori, deviantní subkultura, konsekvencionalismus, dominát, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, Conduct Disorder, flexicurita, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, hypogamie, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, quick firing (angl.), corporate image, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, kolektivní antidepresivum, disociální chování, etnologie, patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, civitas, difuzionismus, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), Merton R.K., Lewin Kurt, perceived social support, sociální profese, sociální dysfunkce, sociální eufunkce, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., efekt atribuce, sociální deprivace, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), moriatická nálada, bázeň, asociální chování, akční výzkum, action research (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, societální, narativní kompetence, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., department social development, patologický vývoj, disharmonický vývoj, globální zdraví, welfare state, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, komunitní zdraví, individuální zdraví, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, sociální učení, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, kontaktovost, anticipační chování, patogeny, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, jáství, sociogenní, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, mezzoprostředí, mikroprostředí, ESF, selektivní interakce, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, interpersonální valorizace, modelová osoba, dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, soft skills (angl.), personální autonomie, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), selektivní mutismus, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, harm reduction, interpersonální efektivita, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, indexialita, Lebenswelt (něm.), psychosomatóza, mikroregion, bagaud, informální edukace, receptivní složka řeči, sociální marketing, reflexivita, androgynie, gender schema, sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, intergenerační mobilita, tit for tat (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), sociální slepota, asimilace minorit, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální psychologie, sociální únava, socioterapie, vysokofunkční autismus, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, akulturaceKnihy

Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální kliniky -- autor: Brnula Petr, Kodymová Pavla, Krakešová Marie
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz