Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akulturace, talkholismus, bipartitní dialog, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, alfa jedinec, predikce talentu, variofinalita, sociální podmiňování, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), virální marketing, ICL zkratka v psychologické diagnostice, SSCI zkratka ve vědě, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, sociální mozek, sociální posilování, hostilní komunikace, socioprocesuální, family genogram (angl.), whistleblower (angl.), paliativní medicina, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, Twitter, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, symptomy normální osobnosti, psychická traumata, starting týmu, prosociální chování a prožívání, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilický, dyskomfort, interiorizace, supportive environment (angl.), SLEA zkratka, stabilizátory člověka, Double Exceptionality (angl.), demence v prvním stadiu, persona socialis, PSE zkratka ve školství, RSES zkratka ve vědách o člověku, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, horizontála života, SDO-Scale, hipsterka, nonidentismus, hyperspontaneita, hypospontaneita, burnout efekt, sociopat, VUCA akronym světa, vývojově psychologické teorie osobnosti, ZG zkratka ve zdravotnictví, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, kompetence interpersonální, social values orientations (SVO) (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, social (angl.), sociální komunikace, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, protoslova, social status (angl.), homo socius (lat.), Real Life Test (angl.), hashtag, vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, OSSZ zkratka, poruchy chování, komunikace vertikální, social group (angl.), SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, evaluace dětí ve škole, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, whistleblowing (angl.), bazální struktura osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, gullible (angl.), casework (angl.), ospodka, Straight Edge (SXE), Bolzano Bernard (1781-1848), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Master of Arts (MA, narativní psychoterapie, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), psychická makrotraumata, realistická orientace osobnosti, dispenzarizace, suportivní orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, Behavioural, mecítma, nonkognitivní, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, konektivismus, relatedness (angl.), KSAT- psychologická diagnostická metoda, indirektivní edukační metody, social benefit (angl.), social security (angl.), social welfare (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, sociogenetický, Sociální inženýrství, OSPOD, darking, fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, Social Readjustment Rating Scale, afatik, sebediskrepanční teorie, ideální žák a žákyně, Osgood Charles Egerton, socionómie, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, received social support, lack of social support (angl.), Social support survey - MOS, sociální konvoj, ASU zkratka, kinezika, ASUP zkratka, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, intercultural communication (angl.), anamnéza v psychologii, Outdoor Training (angl.), proxemický tanec, emoční inteligence, etnolingvistika, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, socializace osobnosti, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), antinomismus, SA zkratka ve zdravotnictví, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, culture relevant tests (angl.), percepční heterostereotypy, drogové závislosti, Úvod do ontogenetické psychologie, interpersonální senzitivita, extrapunitivita a agresivní chování, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, sociální atraxie, sociální apraxie, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, wanting social support, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, social sciences, social capital (angl.), cultural capital (angl.), Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, klovací pořádek, klinická psychologie, emoce, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, klinický psycholog, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, EASP zkratka v humanitních vědách, social looking glass (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, sekundární psychické procesy, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, afekty člověka a jejich zvládání, terciární socializace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), extravertní orientace člověka, mentální retardace, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, social exclusion (angl.), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, akcentovaná osobnost, bad social support (angl.), socialis (lat.), mmorodinné a mimoškolní prostředí, social senzitivity (angl.), agresivita u dětí, nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, management práce, deprivační syndrom, prekarizace, big sister (angl.), T skupiny v psychologii, dotazník jako výzkumná metoda, determinanty psychiky a osobnosti, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, účinná sociální komunikace, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, hodnotové orientace (typy), rozhovor a jeho stadia, Edukativní determinanty psychiky, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, nadání, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Úvod do pedagogické psychologie, Steiner Rudolf, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Popper Karl Raimund, Claparéde Edouard, psychologické aspekty pracovní činnosti, Cannon W.B., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Quetelet L.A., Baldwin James M., Dougall William, Masaryk T.G., Beneš Edvard, Hradecká Milada, osobnost dítěte, osobnost učitelů, citové závady a poruchy, práce a její motivace, vychovatelnost, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Edukace, pracovní a osobní hodnocení, školní, saturace potřeb v rodině, sociální determinace v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, zdravá škola, Maňák Josef, FOMO syndrom, pozornost, novověká filozofie, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, Filozofie, burnout- stav osobnostního vyhoření, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, profesní a studijní orientacei, duševní vývoj člověka, invalidita a její stupně, poruchy chování v MKN 10, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, sebevědomí zvýšené, media (angl.), závady a poruchy emotivity (citů, kulturní znevýhodnění, dystymická osobnost, osobnost revmatická či reumatoidní, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, organická porucha osobnosti, GAF zkratka, hypokoristikon, charakter a jeho utváření, patogen - patogenní, social worker (angl.), Interpersonal Check List (ICL), anamnéza, politická hodnotová orientace, ideální norma v psychologii, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, adaptabilní, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, sociální inteligence, sociální kompetentnost, emocionalizace, sociální deviace, mánie bez psychotických příznaků, dysfunkční rodina, Aspergerův syndrom (AS), disabilita, desinhibice, interiorizace norem, referenční skupina, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, těžká demence, lehká mentální retardace, pseudodebilita, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, mikrosociologie, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, eufunkční rodina, psychologický skalpel, simplexní schizofrenie, soft skills (angl.), makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, dynamické interdependence, mikroprostředí, observační učení, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, jáství, social loafing, sociální schéma, styly sociální percepce, individuální zdraví, komunitní zdraví, mezzoprostředí, interkulturní komunikace, Ringelmannův efekt, inkongruentní komunikace, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, metakomunikační klíč, kulturní kapitál, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, diskomfort, posttraumatická stresová porucha, welfare state, natalitní, socializmus, sociologizmus, stigma, sublimace, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, boylove, girllove, iatrokracie, kvalita života, socdem, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, gender, konsociační demokracie, návyková látka, socializace, RSDr., interpersonální inteligence, filantropie, anomie, antropologie, antroposociologie, asociál, civilizmus, demokracie, diskurz, drop-out, etopedie, eugenika, folkways, norma, gándhizmus, globalizace, human relations, infrastruktura, intervence, juventologie, kognitivní, komunizmus, labourizmus, neorealizmus, nespecifická primární prevence, autoatribuce, automatismy, casus socialis, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, adaptační dotazníky, street social work, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, expresivní chování, kriminogenní faktory, preventivní strategie ve školství, sociálně patologické chování, adaptivní chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociální pozice, sociální kontrola, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, etnická menšina, facilitátor, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, globální zdraví, animoterapie, klíčové kompetence, Merton R.K., patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, sociální dysfunkce, perceived social support, civitas, sociální profese, neetický marketing, deprivovat, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, Schavel Milan, etnologie, difuzionismus, nonverbální komunikace, social development /soušl development/ angl., action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, abnormální chování, department social development, sekundární strategie učení, narativní kompetence, societální, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), Stankowski Adam, nízkofunkční autista, asociální chování, individuální přístup, behaviorální strategie, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, delinkvence, asortativnost, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, osobnost a chování typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, mluvní negativismus, Spranger, vysokofunkční autista, support resources (angl.), středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, komunikace destruktivní, emoční inteligence, social support (angl.), sociální interakce, Sozial - Schicksal (něm.), sociální motivace učení, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, akční výzkum, disociální chování, psychohygienický trojúhelník, sociální apetence, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, socioenvironmentální, mobilitní kanál, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, postpenitenciární péče, separace minorit, interpersonální efektivita, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, androgynie, gender schema, integrace minorit, asimilace minorit, receptivní složka řeči, kontaktovost, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, patogeny, anticipační chování, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, exchange relationship (angl.), sociální slepota, social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), intergenerační mobilita, introgenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální marketing, psychosomatóza, kolektivní antidepresivum, social network (angl.), idola fori, antistresové programy, New social sciences, genogram, desocializace, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, domestic violence (angl.), interakcionistické teorie evoluce, proaktivní chování, parabáze, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, deviantní subkultura, exogenistické teorie evoluce, mikroregion, konsekvencionalismus, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, hypergamie, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, dominát, maladaptivní chování, facultas scientiarum socialium, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, reálné ego, popkultura, corporate image, quick firing (angl.), role set, hikikomoriKnihy

Sociální kliniky -- autor: Brnula Petr, Kodymová Pavla, Krakešová Marie
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej
Obory sociální politiky -- autor: Tomeš Igor

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz