Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

proxemický tanec, SA zkratka ve zdravotnictví, zvýšený neuroticismus, kinezika, Outdoor Training (angl.), percepční heterostereotypy, culture relevant tests (angl.), komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), orálně senzorické stadium vývoje, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, dysaptibilita ve stáří, dificilita rychlosti řeči, Social support survey - MOS, lack of social support (angl.), sociální konvoj, socionómie, ASU zkratka, received social support, zlatý věk dětské hry, dificilita objemu řeči, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, mirror neurons (angl.), pedagogická komunikace, psychosociální devalvace, Úlehla Josef, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), emoční inteligence, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), socializace osobnosti, rodové studie, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, hyperkonformismus, antikonformismus, overclass (angl.), antinomismus, sociotropní, sociální insuficience, secure attachment (angl.), etnolingvistika, ASUP zkratka, Vygotský L.S., synchronní sociální chování, disabilities (angl.), symptomy normální osobnosti, sociální pozice ve školní třídě, family genogram (angl.), Twitter, Lindner, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, prosociální deficit, typologie školní třídy podle G.Gereba, psychická traumata, adaptační metody a techniky, asertivní chování, prevence a její typy, prosociální chování a prožívání, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, persona typu B, personální struktura, charakter jako personální složka, city v lidském životě, copingové strategie, paliativní medicina, social climate in school class (angl.), Bayley Nancy (1899-1994), Geréb George, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, práce, psychologie práce, duševní zdraví, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), intercultural communication (angl.), atitudy v sociální psychologii, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), whistleblower (angl.), burnout a jeho fáze, Berelson Bernard Reuben, bazální struktura osobnosti, anamnéza v psychologii, Moreno Jakob Levy, Osgood Charles Egerton, Festinger Leon, autisté, Seneca L.A., social security (angl.), social benefit (angl.), social welfare (angl.), dezintegrační dětská porucha, symbiotická psychóza M.Mahlerové, social worker (angl.), interpersonální senzitivita, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), schizotymie, neocortex, Diesterweg Adolf (1790-1866), sociogenetický, OSPOD, darking, Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), indirektivní edukační metody, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, multikulturalita, kontaktivnost, osobnost typu D, socio deprivace, prosociálnost, individuální zdravotní potenciál, expertokracie, efekt svatého Matouše, social distance (angl.), behaviorální strategie, sugestivní psychoterapie, asortativnost, mluvní negativismus, Míček, social support system (angl.), sociogenní závada, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, psychosociální zanedbanost, makroskupina, sociální takt, individuální přístup, delinkvence, sociální kompetice, fachidiot, normofilie, gullible (angl.), sekundární psychická traumatizace, reumatická osobnost, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, psychická makrotraumata, esteticky orientovaný personální typ, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, neurosyfilis, Self-Directed Search (SDS), nonkognitivní, RIASEC, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Behavioural, mecítma, narativní psychoterapie, Master of Arts (MA, Pretexting, afatik, relatedness (angl.), dispenzarizace, konektivismus, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Social Readjustment Rating Scale, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), hyperadaptovanost, casework (angl.), ospodka, Jurovský Anton (1908-1985)-, Bažány Miroslav, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Life Satisfaction Scale (LSS), Bolzano Bernard (1781-1848), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Straight Edge (SXE), Mead George Herbert (1863-1931), Le Bon Gustav (1841-1931), Fromm Erich (1900-1980), sociální percepce a kognice, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, nonidentismus, osobnost v psychologii, potřeby, motorika člověka, Motives (angl.), hipsterka, Envy (angl.), compassion (angl.), healthy lifestyle, motivation (angl.), schopnosti intelektu, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, behaviorismus a reflexologie, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), abz.cz, hyperspontaneita, hypospontaneita, SDO-Scale, horizontála života, health (angl.), normality (angl.), Disease, need (angl.), interest (angl.), respitní péče ve zdravotnictví, paliativní péče ve zdravotnictví, didaktika a psychodidaktika, psychodidaktika, prevence ve zdravotnictví, psychoterapie ve zdravotnictví, interakce ve skupinách, sociální skupina, persona socialis, PSE zkratka ve školství, RSES zkratka ve vědách o člověku, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, social (angl.), sociopat, social group (angl.), positions (angl.), role ve skupině, psychická způsobilost pro školu, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, životní styl, škola podporující zdraví, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), sociometrie v praxi, PROFESIOGRAMY V PRAXI, normální kojenec, normální novorozeně, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, osobnosti typu A, rodin a vývoj dětí, interview (rozhovor), psychometrika v praxi, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, celostní a tvarová psychologie, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, dospělost, perinatální období vývoje, edukační psychologie, autokognice a self-management, handicapované děti, agrese a šikana, vývoj jedince, předškolní dítě, postpubescence, dospívání, prepubescence, batole (toddler), sharenting, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, mirror neurons (angl.), phubbing (angl.), MPP zkratka ve školství, alfa jedinec, predikce talentu, talkholismus, variofinalita, Philippsův efekt, NLD syndrom, prosociálnost v chování, psychologie adolescence, socioprocesuální, stabilizátory člověka, SLEA zkratka, sociální mozek, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, systemizujícíí inteligence, perignóza, oknofilický, konstrukt, dyskomfort, labor (lat.), sociální atitudy, autarkie ve zvládání základních potřeb, chameleonův efekt, bazální nedůvěra, oknofilik, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, interiorizace, supportive environment (angl.), social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, social values (angl.), social desirability bias (angl.), OZZ zkratka, bipartitní dialog, starting týmu, hostilní komunikace, sociální podmiňování, sociální posilování, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), adultopsychologie první dospělosti, longevita, adultopsychologie zralé dospělosti, adultopsychologie interevia, dovednosti, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, determinanty chování a prožívání člověka, normalita statistická, sociální klika, Efekt Dunninga a Kruegera, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, problémové děti a mládež, psychologické vědy, city a jejich závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, motivace osobnosti, formativní vlivy člověka, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, fantazie jako přizpůsobovací operace, racionalizace jako přizpůsobovací operace, persona (osobnost) v psychologii, familiární milieu, evaluace dětí v mateřských školách, Dotazník interpersonální diagnózy, ASD zkratka ve zdravotnictví, acting out (angl.), videoblogerství, Caselmann Christian Theobald, vetokracie, gender v humanitních vědách, stereotypy v sociální psychologii, homo socius (lat.), Real Life Test (angl.), hashtag, OSSZ zkratka, poruchy chování, evaluace dětí ve škole, Taročková Tatiana, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, protoslova, komunikace vertikální, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, Spranger, Sozial - Schicksal (něm.), mánie bez psychotických příznaků, pseudodebilita, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, pervazivní závada, desinhibovaná příchylnost v dětství, mikrosociologie, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, kalkulastenie, dominantní hodnoty, politická hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, terciární traumatizace, pracovní hodnotová orientace, edukační hodnotová orientace, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, timidita, hluboká mentální retardace, simplexní schizofrenie, posttraumatická stresová porucha, diskomfort, disabilita, desinhibice, automatismy, expresivní chování, sublimace pudů, zdraví, moral insanity, dysmorfofobie, interiorizace norem, referenční skupina, Aspergerův syndrom (AS), lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, těžká demence, sociopatie, sociální rezistence, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, buffery v psychologii, talkoholismus, selektivní interakce, ESF, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, mikroprostředí, oponent ze zásady, rezidenční exkluze, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, mezzoprostředí, makroprostředí, demonstrativní konzum, sociální zdraví, personální autonomie, soft skills (angl.), dyadické vztahy, modelová osoba, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, interpersonální valorizace, sociální status, disinhibice, eufunkční rodina, emocionalizace, dysfunkční rodina, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, sociální kompetentnost, sociální inteligence, modální persona, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, subsistentní normy, homo sociologicus, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, metakomunikační klíč, waldorfská škola, negativní sociometrický status, sociální anomie, sémantický diferenciál, einvironment, pozitivní sociometrický status, sociální kompetence, anormativní chování, sublimace, stigma, šikana, tradeunion, tradeunionizmus, sociologizmus, socializmus, norma, RSDr., socdem, socializace, boylove, girllove, komunikabilita, bolševik, pseudooligofrenie, konvivialita, analytická sociometrie, symbolický interakcionismus, iatrokracie, natalitní, kvalita života, sociální percepce, neorealizmus, labourizmus, diskurz, demokracie, drop-out, etopedie, eugenika, civilizmus, asociál, anamnéza, anomie, antropologie, antroposociologie, filantropie, folkways, intervence, juventologie, kognitivní, komunizmus, infrastruktura, image, formální, gándhizmus, globalizace, human relations, gender, konsociační demokracie, mezosociální opora, kriminogenní faktory, buffering effect, puerilismus, ventilace v psychologii, street social work, preventivní strategie ve školství, elektivní mutismus, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, extratenzivní, sociální pozice beta, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, benefektance, adaptační dotazníky, casus socialis, sociální pozice gama, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, schizoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, sebedestruktivní chování, disociální porucha osobnosti, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociální pozice, deviantní normy, sociálně patologické chování, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociální kontrola, sociální exkluze, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, abnormální osobnost, sekundární prevence, etnická menšina, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, adaptivní chování, dynamické interdependence, observační učení, narativní kompetence, department social development, societální, profesiogram, Social Identity Theory (SIT), social development /soušl development/ angl., abnormální chování, psychologické klima, Knowing the Stranger (angl.), definiční paradigma, faktualistické paradigma, unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, difuzionismus, civitas, etnologie, patrilokalita, sekundární strategie učení, Lamser Václav (1924-1986), sociální deprivace, efekt atribuce, Katz David (1884-1953), anomická afázie, SORAD (zkratka), problémový jedinec, parabáze, proaktivní chování, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, domestic violence (angl.), social network (angl.), mantinelizace chování, social awareness (angl.), psychoonkologie, sociální opora, mikroskupina, psychorehabilitace, akční výzkum, action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, asociální chování, disociální chování, mobilita vertikální, elementární etika, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, komunikace destruktivní, socioterapeut, emoční inteligence, social support (angl.), support resources (angl.), sociální terapie, gender studies, středně funkční autismus, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, sociální interakce, sociální motivace učení, psychická mikrotraumata, sociální dovednosti, social skills (angl.), asertivní komunikace, sociální klima školy, sociální atmosféra školy, social services planning (angl.), social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, vysokofunkční autista, nízkofunkční autista, Merton R.K., sociální dysfunkce, Lewin Kurt, perceived social support, sociální profese, sociální eufunkce, McDougall W., sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., neetický marketing, deprivovat, Matulník Jozef, Schavel Milan, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, klinické rodiny, hierarchizace etnik, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, Kohoutek Rudolf, psychický vampyrismus, desocializace, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, tit for tat (angl.), social loafing (angl.), exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), sociální slepota, asimilace minorit, mobilitní kanál, sociální psychologie, sociální únava, sociální determinanty psychiky, socioenvironmentální, socioterapie, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, kontaktovost, sociosféra, sociální učení, styly sociální percepce, individuální zdraví, komunitní zdraví, globální zdraví, sociální schéma, social loafing, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, jáství, welfare state, animoterapie, patogeny, anticipační chování, status objektivní, status subjektivní, salutory, sociální toxiny, psychohygienický trojúhelník, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, genderové studie, sebemonitorování, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, reálné ego, facultas scientiarum socialium, dominát, hypogamie, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, popkultura, corporate image, idola fori, antistresové programy, New social sciences, genogram, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, quick firing (angl.), role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, hypergamie, unigenitura, dramaturgický interakcionizmus, sociální a kulturní antropologie, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), selektivní mutismus, harm reduction, sociální averze, sociální apetence, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, reflexivita, androgynie, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, bagaud, mikroregion, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, akulturaceKnihy

Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální kliniky -- autor: Brnula Petr, Kodymová Pavla, Krakešová Marie
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz