Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dificilita objemu řeči, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, dificilita rychlosti řeči, dysaptibilita ve stáří, SA zkratka ve zdravotnictví, proxemický tanec, kinezika, Outdoor Training (angl.), received social support, lack of social support (angl.), psychosomatická akcelerace, cortex cerebri (lat.), Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), Klasifikace závad a poruch chování, ASUP zkratka, Social support survey - MOS, sociální konvoj, socionómie, ASU zkratka, percepční heterostereotypy, culture relevant tests (angl.), ekonomismus, socializace osobnosti, sociotropní, sociální insuficience, technokracie, personální intencionálnost, emoční inteligence, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, psychosociální devalvace, secure attachment (angl.), etnolingvistika, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), komunikační klima defenzivní, hyperkonformismus, poziční pluralismus, antinomismus, overclass (angl.), reciproční centrální koherence, nátlaková rétorika, konstruktivismus v pedagogice, hostilní komunikace, sociální podmiňování, sociální posilování, bipartitní dialog, starting týmu, supportive environment (angl.), chameleonův efekt, oknofilický, dyskomfort, interiorizace, social maturity (angl.), Max Ringelmanův efekt, talkholismus, variofinalita, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), predikce talentu, alfa jedinec, social values (angl.), social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, RSW zkratka titulu, M.S.W. zkratka titulu, whistleblower (angl.), paliativní medicina, copingové strategie, komunikační etika, whistleblowing (angl.), Double Exceptionality (angl.), intercultural communication (angl.), anamnéza v psychologii, Osgood Charles Egerton, bazální struktura osobnosti, icebreaker (angl.), bonding a attachment, psychická traumata, prosociální chování a prožívání, bazální nedůvěra, oknofilik, family genogram (angl.), symptomy normální osobnosti, Twitter, disabilities (angl.), synchronní sociální chování, ideální žák a žákyně, KSAT- psychologická diagnostická metoda, sociální kompetice, makroskupina, diglosie, argotologie, delinkvence, individuální přístup, efekt svatého Matouše, social support system (angl.), sociogenní závada, sociální takt, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, interpersonální senzitivita, social worker (angl.), social benefit (angl.), social security (angl.), Interpersonal Check List (ICL), klíčové kompetence, osobnost a chování typu D, kontaktivnost, psychosociální moratorium, pedagogický konstruktivismus, expertokracie, individuální zdravotní potenciál, evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, sociální klima školy, social work (angl.), social services planning (angl.), social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, sociální motivace učení, sociální dovednosti, social skills (angl.), behaviorální strategie, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, mluvní negativismus, asortativnost, asertivní komunikace, Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, social welfare (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, psychosomatické choroby, corporate social responsibility (angl.), psychická makrotraumata, gullible (angl.), narativní psychoterapie, Master of Arts (MA, ospodka, Straight Edge (SXE), Bolzano Bernard (1781-1848), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, Self-Directed Search (SDS), affliation seeker (angl.), neokorporativismus, sebediskrepanční teorie, nonkognitivní, mecítma, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, RIASEC, Behavioural, casework (angl.), konektivismus, indirektivní edukační metody, sociogenetický, OSPOD, darking, multikulturalita, latentní charakter, schizotymie, neocortex, negativní identita, pozitivní identita, fachidiot, normofilie, afatik, Sociální inženýrství, relatedness (angl.), dispenzarizace, Social Readjustment Rating Scale, hyperadaptovanost, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), virální marketing, ICL zkratka v psychologické diagnostice, sebevědomí zvýšené, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí normální, výchova tvořivosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, dystymická osobnost, osobnost revmatická či reumatoidní, charakter a jeho utváření, patogen - patogenní, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, hypokoristikon, GAF zkratka, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, organická porucha osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Claparéde Edouard, Cannon W.B., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Quetelet L.A., Steiner Rudolf, Popper Karl Raimund, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Baldwin James M., Dougall William, Maňák Josef, vychovatelnost, FOMO syndrom, invalidita a její stupně, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Masaryk T.G., Beneš Edvard, Hradecká Milada, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, interakce, zájmy, EASP zkratka v humanitních vědách, social looking glass (angl.), zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, prevence, novověká filozofie, Filozofie, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, determinanty chování a prožívání člověka, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, sharenting, social group (angl.), social well-being (angl.), zabezpečovací detence, inkluze ve školství, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, evaluace dětí ve škole, sociální komunikace, sociopat, SDO-Scale, hipsterka, nonidentismus, hyperspontaneita, horizontála života, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, social (angl.), persona socialis, PSE zkratka ve školství, RSES zkratka ve vědách o člověku, SZP zkratka ve školství, komunikace vertikální, SLEA zkratka, socioprocesuální, stabilizátory člověka, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, sociální mozek, nonkognitivní vlastnosti, SSCI zkratka ve vědě, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, social status (angl.), homo socius (lat.), videoblogerství, OSSZ zkratka, poruchy chování, protoslova, acting out (angl.), Dotazník interpersonální diagnózy, Real Life Test (angl.), hashtag, vetokracie, hypospontaneita, demence v prvním stadiu, sociální determinace v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, saturace potřeb v rodině, školní, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zábavy v mládí, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, social values orientations (SVO) (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, kompetence interpersonální, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, burnout efekt, VUCA akronym světa, vývojově psychologické teorie osobnosti, ZG zkratka ve zdravotnictví, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, emoční inteligence, komunikace destruktivní, streetworker, augmentace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, mikrosociologie, timidita, lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, pervazivní závada, pseudodebilita, hodnotový systém, externí adaptace, interní adaptace, egoistická hodnotová orientace, dominantní hodnoty, kalkulastenie, mánie bez psychotických příznaků, adaptabilní, sociální deviace, ideální norma v psychologii, Aspergerův syndrom (AS), těžká demence, dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, posttraumatická stresová porucha, moral insanity, zdraví, allocentrismus, anormativní chování, sociální kompetence, sublimace pudů, simplexní schizofrenie, diskomfort, okázalá spotřeba, interkulturální kompetence, salutor, sociopatie, sociální rezistence, referenční skupina, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, edukační hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, disinhibice, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, metakomunikační klíč, inkongruentní komunikace, negativní sociometrický status, waldorfská škola, komunikační kontext, kongruentní komunikace, efektivní komunikace, dominantní styl řeči, mikroprostředí, mezzoprostředí, makroprostředí, sociální intruze, interkulturní komunikace, kulturní kapitál, rezidenční exkluze, oponent ze zásady, ESF, selektivní interakce, pozitivní sociometrický status, einvironment, talkoholismus, primární viktimizace, modus operandi, Club di Roma, buffery v psychologii, terciární traumatizace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, sociální inteligence, sociální kompetentnost, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, Ringelmannův efekt, psychologický skalpel, emocionalizace, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, haló efekt, primum vivere, stigma, sublimace, šikana, tradeunion, sociologizmus, socializmus, norma, RSDr., socdem, socializace, tradeunionizmus, boylove, analytická sociometrie, komunikabilita, bolševik, pseudooligofrenie, symbolický interakcionismus, sociální percepce, girllove, iatrokracie, natalitní, kvalita života, neorealizmus, labourizmus, demokracie, diskurz, drop-out, etopedie, civilizmus, asociál, anamnéza, anomie, antropologie, antroposociologie, eugenika, filantropie, intervence, juventologie, kognitivní, komunizmus, infrastruktura, human relations, folkways, gándhizmus, globalizace, konvivialita, gender, preventivní strategie ve školství, street social work, kriminogenní faktory, mezosociální opora, facilitátor, anormativita, závislá porucha osobnosti, schizoidní porucha osobnosti, elektivní mutismus, sociální kurátor, buffering effect, puerilismus, hospitalismus, atribuční teorie, casus socialis, adaptační dotazníky, modální osobnost, sociální pozice gama, ventilace v psychologii, extratenzivní, sociální pozice beta, abnormální osobnost, normativní normalita, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, sociální izolace, sociálně patologické chování, autoatribuce, konsociační demokracie, návyková látka, nespecifická primární prevence, interpersonální inteligence, sociální pozice, sociální kontrola, etnická menšina, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, adaptivní chování, iatropatogenie, sociální exkluze, managerogenie, sociální mobilita, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, kolektivní antidepresivum, disociální chování, asociální chování, akční výzkum, verbální dyspraxie, elementární etika, test inteligence, mikroskupina, psychorehabilitace, mobilita vertikální, action research (angl.), bázeň, faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., department social development, definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), moriatická nálada, problémový jedinec, SORAD (zkratka), psychologické klima, sociometrický chvost, sociální patologie, deviantní subkultura, idola fori, antistresové programy, New social sciences, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, corporate image, quick firing (angl.), role set, maladaptivní chování, genogram, desocializace, social network (angl.), domestic violence (angl.), proaktivní chování, parabáze, sociální opora, psychoonkologie, psychický vampyrismus, mantinelizace chování, social awareness (angl.), narativní kompetence, societální, Chapters from Social Psychology, hierarchizace etnik, klinické rodiny, Matulník Jozef, defaming (angl.), optimální osobnost, perceived social support, sociální profese, neetický marketing, deprivovat, Schavel Milan, Stankowski Adam, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální terapie, socioterapeut, komunikační deficit, Bayley Scales of Infant Development, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, Merton R.K., sociální dysfunkce, anomická afázie, Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, difuzionismus, Katz David (1884-1953), efekt atribuce, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, sociální deprivace, civitas, etnologie, asymetrická sociální komunikace, Ross E.A., McDougall W., sociální eufunkce, Basil Bernstein (1924-2000), sociální struktura, patrilokalita, fenomén poslušnosti, potřeba afiliace, popkultura, reálné ego, status objektivní, status subjektivní, sociosféra, kontaktovost, anticipační chování, patogeny, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, salutory, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), Diogenův syndrom, sociální determinace, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), komunitní psychiatrie, psychohygienický trojúhelník, soft skills (angl.), dynamické interdependence, observační učení, genetické předprogramování, personální autonomie, sociální zdraví, interpersonální valorizace, modelová osoba, dyadické vztahy, demonstrativní konzum, sociální kognice, sociogenní, komunitní zdraví, globální zdraví, welfare state, animoterapie, individuální zdraví, styly sociální percepce, jáství, social loafing, sociální schéma, asimilace minorit, separace minorit, disharmonický vývoj, patologický vývoj, psychosociální klima školy, unigenitura, informální edukace, bagaud, sociální marketing, receptivní složka řeči, psychosomatóza, mikroregion, hypergamie, hypogamie, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, facultas scientiarum socialium, dominát, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, gender schema, androgynie, sociální únava, sociální determinanty psychiky, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, mobilitní kanál, socioenvironmentální, integrace minorit, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, sociální averze, sociální apetence, individuocentrismus, indexialita, Lebenswelt (něm.), reflexivita, dramaturgický interakcionizmus, sociální a kulturní antropologie, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, harm reduction, akulturaceKnihy

Sociální kliniky - Z dějin sociální práce a sociálního školství -- autor: Kodymová Pavla
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz