Pojem sociální

Slovo:

sociální


Význam:

• týkající se lidské společnosti, společenský

• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů

• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti

• týkající se živočichů žijících celý život pohromaděGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

variofinalita, talkholismus, MPP zkratka ve školství, phubbing (angl.), virální marketing, predikce talentu, alfa jedinec, social values (angl.), Max Ringelmanův efekt, social desirability bias (angl.), perignóza, systemizujícíí inteligence, ICL zkratka v psychologické diagnostice, SSCI zkratka ve vědě, stabilizátory člověka, socioprocesuální, hraniční (bordeline) porucha osobnosti, social status (angl.), homo socius (lat.), SLEA zkratka, sociální mozek, CES zkratka ve školství, developmental assets (angl.), OSV zkratka ve školství, nonkognitivní vlastnosti, social maturity (angl.), bipartitní dialog, symptomy normální osobnosti, synchronní sociální chování, family genogram (angl.), psychická traumata, prosociální chování a prožívání, disabilities (angl.), Twitter, copingové strategie, komunikační etika, icebreaker (angl.), bonding a attachment, bazální nedůvěra, oknofilik, starting týmu, supportive environment (angl.), hostilní komunikace, sociální podmiňování, sociální posilování, interiorizace, dyskomfort, M.S.W. zkratka titulu, RSW zkratka titulu, chameleonův efekt, oknofilický, Real Life Test (angl.), hashtag, burnout efekt, demence v prvním stadiu, VUCA akronym světa, vývojově psychologické teorie osobnosti, ZG zkratka ve zdravotnictví, hypospontaneita, hyperspontaneita, horizontála života, SDO-Scale, hipsterka, nonidentismus, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, kompetence interpersonální, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, social values orientations (SVO) (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, RSES zkratka ve vědách o člověku, komunikace vertikální, protoslova, SZP zkratka ve školství, inkluze ve školství, reciproční prosocialita, poruchy chování, OSSZ zkratka, vetokracie, Dotazník interpersonální diagnózy, acting out (angl.), videoblogerství, recipročni sociabilita, evaluace dětí ve škole, sociopat, sociální komunikace, social (angl.), persona socialis, PSE zkratka ve školství, social group (angl.), sharenting, zabezpečovací detence, social well-being (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, paliativní medicina, whistleblower (angl.), psychická makrotraumata, corporate social responsibility (angl.), gullible (angl.), realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, psychosomatické choroby, narativní psychoterapie, Straight Edge (SXE), ospodka, Bolzano Bernard (1781-1848), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Master of Arts (MA, intelektuální modální orientace osobnosti, suportivní (podpůrné, sebediskrepanční teorie, neokorporativismus, KSAT- psychologická diagnostická metoda, ideální žák a žákyně, emoční inteligence, affliation seeker (angl.), Self-Directed Search (SDS), RIASEC, Behavioural, mecítma, nonkognitivní, casework (angl.), konektivismus, latentní charakter, pozitivní identita, multikulturalita, indirektivní edukační metody, sociogenetický, negativní identita, neocortex, social security (angl.), social welfare (angl.), symbiotická psychóza M.Mahlerové, schizotymie, OSPOD, darking, afatik, Social Readjustment Rating Scale, Sociální inženýrství, relatedness (angl.), dispenzarizace, hyperadaptovanost, Malinowski Bronislav (1884-1942), fachidiot, normofilie, sociálně deficientní typ, orální osobnost, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Úlehla Josef, sociální konvoj, Social support survey - MOS, socionómie, ASU zkratka, ASUP zkratka, lack of social support (angl.), received social support, dificilita objemu řeči, dificilita psychosociální zralosti, dificility počítání, zlatý věk dětské hry, Klasifikace závad a poruch chování, psychosomatická akcelerace, Osgood Charles Egerton, anamnéza v psychologii, bazální struktura osobnosti, Double Exceptionality (angl.), whistleblowing (angl.), intercultural communication (angl.), konstruktivismus v pedagogice, cortex cerebri (lat.), Bayley Nancy (1899-1994), social climate in school class (angl.), nátlaková rétorika, dificilita rychlosti řeči, dysaptibilita ve stáří, secure attachment (angl.), sociální insuficience, etnolingvistika, antinomismus, overclass (angl.), sociotropní, socializace osobnosti, psychosociální devalvace, personální intencionálnost, technokracie, ekonomismus, reciproční centrální koherence, poziční pluralismus, SA zkratka ve zdravotnictví, percepční heterostereotypy, proxemický tanec, kinezika, Outdoor Training (angl.), culture relevant tests (angl.), komunikační klima defenzivní, hyperkonformismus, antikonformismus, pedagogická komunikace, mirror neurons (angl.), násilí, Úvod do behaviorismu, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, social sciences, social capital (angl.), extrapunitivita a agresivní chování, tvořiví a talentovaní lidé, pracovní motivace a stimulace, sociální apraxie, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, cultural capital (angl.), Osobnost s poruchami základní životní nálady, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, Etický a morální charakter, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, emoce, specifika národní kultury, skupina schizofrenií, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, sociální atraxie, psychologie biologická, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, interakce, zájmy, wanting social support, klinická psychologie, klovací pořádek, kreativní a talentované osoby, edukativní, klinický psycholog, sekundární psychické procesy, EASP zkratka v humanitních vědách, social looking glass (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, rozhovor na pracovišti, psychotraumatické zážitky v životě, Osobní pracovní motivovanost, prioritní a cílové hodnoty člověka, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nikotinismus jako závislost, studijní a profesní poradenství, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poradenství ve školství, mentální retardace, extravertní orientace člověka, Úvod do patopsychologie, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, postoje a vztahy k povolání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mobilita, osobnost submisivní a intropunitivní, altercasting (angl.), dotazník jako výzkumná metoda, prosociální a morální charakter, nadání, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, náladovost člověka, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, pracovní prostředí a psychosomatika, prostředí a psychosomatika člověka, edukativní a sociální zanedbanost, dlouhověkost, hyperkinetické závady a poruchy, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, emoční poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, adaptační reakce pasivní, hodnotové orientace (typy), účinná sociální komunikace, Styly a strategie vyučování a učení, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Claparéde Edouard, Steiner Rudolf, Cannon W.B., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Quetelet L.A., Popper Karl Raimund, předmět pedagogické psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, Baldwin James M., Dougall William, FOMO syndrom, vychovatelnost, invalidita a její stupně, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Maňák Josef, osobnost učitelů, Masaryk T.G., Beneš Edvard, Hradecká Milada, osobnost dítěte, vývoj, pozice a role ve skupinách, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, saturace potřeb v rodině, sociální determinace v rodině, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, Filozofie, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, prevence, sebeřízení, závady a poruchy emotivity (citů, poruchy chování v MKN 10, dystymická osobnost, osobnost revmatická či reumatoidní, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, media (angl.), sebevědomí zvýšené, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, kulturní znevýhodnění, patogen - patogenní, organická porucha osobnosti, GAF zkratka, hypokoristikon, charakter a jeho utváření, social benefit (angl.), social worker (angl.), edukační hodnotová orientace, egoistická hodnotová orientace, pracovní hodnotová orientace, podnikatelská hodnotová orientace, politická hodnotová orientace, interní adaptace, externí adaptace, ideální norma v psychologii, sociální deviace, kalkulastenie, dominantní hodnoty, hodnotový systém, konformní hodnotová orientace, konzumní hodnotová orientace, sociální kompetentnost, sociální inteligence, emocionalizace, eufunkční rodina, dysfunkční rodina, Club di Roma, modus operandi, terciární traumatizace, buffery v psychologii, talkoholismus, primární viktimizace, adaptabilní, mánie bez psychotických příznaků, interkulturální kompetence, okázalá spotřeba, salutor, sociopatie, těžká demence, sociální rezistence, referenční skupina, diskomfort, disabilita, desinhibice, interiorizace norem, Aspergerův syndrom (AS), lehká mentální retardace, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, augmentace, desinhibovaná příchylnost v dětství, pervazivní závada, pseudodebilita, streetworker, mikrosociologie, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, timidita, psychologický skalpel, Ringelmannův efekt, demonstrativní konzum, dyadické vztahy, sociální zdraví, personální autonomie, soft skills (angl.), modelová osoba, interpersonální valorizace, makroprostředí, sociální intruze, verboterapie, dominantní styl sociálního chování, dynamické interdependence, observační učení, individuální zdraví, styly sociální percepce, komunitní zdraví, globální zdraví, welfare state, sociální schéma, social loafing, genetické předprogramování, sociální kognice, sociogenní, jáství, mezzoprostředí, mikroprostředí, waldorfská škola, negativní sociometrický status, komunikační kontext, kongruentní komunikace, inkongruentní komunikace, pozitivní sociometrický status, einvironment, subsistentní normy, homo sociologicus, sociální anomie, sémantický diferenciál, metakomunikační klíč, disinhibice, ESF, oponent ze zásady, selektivní interakce, kulturní kapitál, interkulturní komunikace, rezidenční exkluze, dominantní styl řeči, sociální status, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, simplexní schizofrenie, posttraumatická stresová porucha, tradeunionizmus, tradeunion, boylove, girllove, iatrokracie, šikana, sublimace, socializace, socializmus, sociologizmus, stigma, natalitní, kvalita života, gender, konvivialita, konsociační demokracie, návyková látka, nespecifická primární prevence, pseudooligofrenie, bolševik, sociální percepce, symbolický interakcionismus, analytická sociometrie, komunikabilita, socdem, RSDr., diskurz, demokracie, drop-out, etopedie, eugenika, civilizmus, asociál, anamnéza, anomie, antropologie, antroposociologie, filantropie, folkways, komunizmus, kognitivní, labourizmus, neorealizmus, norma, juventologie, intervence, gándhizmus, globalizace, human relations, infrastruktura, interpersonální inteligence, autoatribuce, sociální pozice gama, sociální pozice beta, modální osobnost, hospitalismus, atribuční teorie, extratenzivní, ventilace v psychologii, kriminogenní faktory, mezosociální opora, buffering effect, puerilismus, casus socialis, adaptační dotazníky, moral insanity, zdraví, dysmorfofobie, expresivní chování, automatismy, sublimace pudů, sociální kompetence, primum vivere, haló efekt, allocentrismus, anormativní chování, street social work, preventivní strategie ve školství, sociální exkluze, sociální kontrola, managerogenie, sociální mobilita, iatropatogenie, sociální pozice, sociální izolace, sociálně patologické chování, deviantní normy, sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendence, adaptivní chování, etnická menšina, elektivní mutismus, schizoidní porucha osobnosti, sociální kurátor, anormativita, facilitátor, závislá porucha osobnosti, abnormální osobnost, sekundární prevence, peer programy, aktivní sociální učení, normativní normalita, animoterapie, psychohygienický trojúhelník, sociální eufunkce, McDougall W., sociální dysfunkce, Merton R.K., perceived social support, Ross E.A., asymetrická sociální komunikace, fenomén poslušnosti, patrilokalita, potřeba afiliace, sociální struktura, Basil Bernstein (1924-2000), sociální profese, neetický marketing, Schavel Milan, Matulník Jozef, Stankowski Adam, nonverbální komunikace, nízkofunkční autista, klinické rodiny, hierarchizace etnik, deprivovat, optimální osobnost, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, etnologie, civitas, definiční paradigma, Knowing the Stranger (angl.), faktualistické paradigma, abnormální chování, social development /soušl development/ angl., psychologické klima, SORAD (zkratka), action research (angl.), bázeň, moriatická nálada, problémový jedinec, department social development, narativní kompetence, anomická afázie, Katz David (1884-1953), Lamser Václav (1924-1986), sekundární strategie učení, difuzionismus, efekt atribuce, sociální deprivace, societální, Social Identity Theory (SIT), unrealistic optimism (angl.), kulturní analýza, vysokofunkční autista, středně funkční autismus, sociogenní závada, social support system (angl.), sociální takt, individuální přístup, delinkvence, efekt svatého Matouše, expertokracie, social distance (angl.), prosociálnost, socio deprivace, individuální zdravotní potenciál, sociální kompetice, makroskupina, pedagogický konstruktivismus, psychosociální moratorium, klíčové kompetence, Interpersonal Check List (ICL), interpersonální senzitivita, kontaktivnost, osobnost a chování typu D, diglosie, argotologie, emotivní symptomy stresu, emoční zátěž, behaviorální strategie, mluvní negativismus, emoční inteligence, komunikace destruktivní, social support (angl.), support resources (angl.), sociální interakce, socioterapeut, sociální terapie, Bayley Scales of Infant Development, komunikační deficit, vysoce funkční autismus, gender studies, sociální motivace učení, social services planning (angl.), asertivní komunikace, social skills (angl.), Sozial - Schicksal (něm.), Spranger, asortativnost, sociální dovednosti, sociální klima školy, social work (angl.), evaluation of social services, PEST analýzy, sociální atmosféra školy, akční výzkum, asociální chování, sociální klima ve škole, sociální determinanty psychiky, sociální atmosféra ve škole, sociální averze, sociální apetence, sociální únava, mobilitní kanál, marginalizace minorit, vysokofunkční autismus, socioterapie, socioenvironmentální, postpenitenciární péče, interpersonální efektivita, androgynie, reflexivita, gender schema, sociální marketing, receptivní složka řeči, Lebenswelt (něm.), indexialita, harm reduction, sociální a kulturní antropologie, dramaturgický interakcionizmus, individuocentrismus, integrace minorit, separace minorit, status objektivní, anticipační chování, status subjektivní, sociosféra, kontaktovost, patogeny, salutory, komunitní psychiatrie, rudimentární komunikace, prosociální lež, sociální toxiny, exchange relationship (angl.), social exchange theory (angl.), sociální determinace, Diogenův syndrom, psychosociální zralost osobnosti, sociální slepota, asimilace minorit, introgenerační mobilita, intergenerační mobilita, social facilitation (angl.), social impact theory (angl.), social loafing (angl.), tit for tat (angl.), psychosomatóza, mikroregion, social awareness (angl.), mantinelizace chování, psychoonkologie, sociální opora, social network (angl.), psychický vampyrismus, desocializace, idola fori, antistresové programy, New social sciences, genogram, domestic violence (angl.), proaktivní chování, elementární etika, mobilita vertikální, verbální dyspraxie, kolektivní antidepresivum, disociální chování, psychorehabilitace, mikroskupina, parabáze, sociální patologie, sociometrický chvost, test inteligence, deviantní subkultura, interakcionistické teorie evoluce, hypogamie, hypergamie, flexicurita, Conduct Disorder, konsekvencionalismus, unigenitura, psychosociální klima školy, bagaud, informální edukace, disharmonický vývoj, patologický vývoj, dominát, facultas scientiarum socialium, quick firing (angl.), corporate image, role set, maladaptivní chování, exogenistické teorie evoluce, popkultura, reálné ego, sebemonitorování, genderové studie, vertikální ekonomicko sociální mobilita, atrakce ve skupině, akulturaceKnihy

Sociální kliniky - Z dějin sociální práce a sociálního školství -- autor: Kodymová Pavla
Sociální politika -- autor: Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. -- autor: Šafr Jiří
Sociální péče 2. díl -- autor: Arnoldová Anna
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej

Komentáře ke slovu sociální


 
» přidat nový komentář

Nedovedu vysvětlit. neregistrovaný 25.03.2009 16:09
» reagovat
Co to je sociálně citlivá politika?
 
> sociálně citlivá politika neregistrovaný 09.06.2011 22:12
» reagovat
  znamená takovou politiku ( opatření státu ), která zohledňuje zájmy společnosti. Je vytvářena pokud možno ohleduplně, citlivě, vůči občanům :-)
   Navigace

předchozí slovo: » sociálně patologické jevy
následující slovo: » sociální dovednosti
slovo se nachází na stránce: S:65
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz