Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

narativní schopnosti a dovednosti, expresivní dysfázie, gerontogeneze, hypohedonie, nichtsmacher (něm.), self-management skills (angl.), instructional scaffolding (angl.), talentovanost a tvořivost, superpower (angl.), evaluace dětí ve škole, efekt jezera Wobegon, adaptační kapacita, pregramotnostní schopnosti a dovednosti, specific skills (angl.), Raven John Carlyle, tardivní dyskineze, předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pre-literacy skills (angl.), skilling (angl.), study skills (angl.), antitalent, TTCT zkratka ve školství, CWFT zkratka ve školství, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, kompetence intelektuální, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, kompetence interpersonální, self-care deficit, kontingentní lidská důstojnost, Interpersonal Skills (angl.), stasibazifobie, TKF zkratka ve zdravotnictví, homo videns, FH zkratka ve zdravotnictví, Alzheimer Alois, afatický syndrom, ZG zkratka ve zdravotnictví, ingenium, mentální deteriorizace, dificilita expresivnosti řeči, multipotencionální persona, dificility počítání, dificilita lexie, core self- evaluation (angl.), zlatý věk motoriky, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, regrese psychiky a osobnosti, syndrom zneuznaného genia, VDN zkratka ve školství, dificilní docilita, motorická debilita, personální profesní potenciál, FQRST, literní, verbal low - level (angl.), Skill Driven Learning (angl.), DD zkratka ve zdravotnictví, dysaptibilita ve stáří, Specific Language Impairment (SLI), acquisition (angl.), intelektualizace stresu, nepravá dyslexie, funkctional skills (angl.), management skills (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, research skills (angl.), senzomotorická edukabilita, mesiášský komplex, somatognozie, senzomotorická docilita, didaktické hry, filobatik, insuficienční blud, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, symbolické funkce, memory skills (angl.), counseling skills (angl.), Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, disabilities (angl.), Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zábavy v mládí, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, pracovní prostředí a psychosomatika, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Styly a strategie vyučování a učení, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, Etický a morální charakter, emoce, psychonervová labilita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, koncepční (ideativní) apraxie, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, specifika národní kultury, závady a poruchy pohybu, sociální interakce ve skupině, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, emoční poruchy, prevence syndromu vyhoření, Úvod do patopsychologie, mentální retardace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), vzdělání, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, terciární socializace, basic skills (angl, abarognóza, psychologické poznávací metody projektivní, profesní orientace a její zjišťování, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, nadání, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, stresy a psychická mikrotraumata na školách, dysgnózie a agnózie, sebereflexivita, osobnost submisivní a intropunitivní, mobilita, muzická apraxie, edukativní, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, deficientní mentalizace, mentalizace, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, sebeřízení, burnout- stav osobnostního vyhoření, charakter a jeho utváření, osobnost učitelů, osobnost dítěte, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, pozice a role ve skupinách, vývoj, Seton E.T., knowledge structures (angl.), rozhovor jako poznávací metoda, závady a poruchy jednání a vůle, Úvod do mentální retardace, anomie v neuropsychologii, interakce, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, dyssynergie, inteligence jazyková, výchova a její prostředky, vědomosti, Filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, normální a abnormální stáří, psychodidaktika ve školství, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, vývojová dysfázie, adekvátní psychické kompetence, leadership, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, didaktický test, petrifikační hodnota, inkontinence emocí, kognitivní doména, interpersonální efektivita, genetická epistemologie, TIMMS, sociálně komunikativní strategie, soft skills (angl.), implicitní paměť, asertivní trénink, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, studentské portfolio, waldorfská škola, personální autonomie, kulturní kapitál, efektivní komunikace, tacit knowledge (angl.), intelektuální kapitál, autokongruence, dyslogičnost, produktové diagnostikování, bilanční diagnostika, enaktivní učivo, self-efficacy (angl.), developing communicative skills, procedurální paměť, autoregulace učení, strukturování učiva, interakční výcvik, regresivní vývoj, mentoring, logopedická depistáž, komunikační disabilita, profesní bonita, kognitiva, self - efficacy (angl.), fyziologický dysgramatismus, dysmetrie, edukační hodnotová orientace, edukační hodnoty, jazyková inteligence, edukační strategie, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, hudební inteligence, interpersonální inteligence, pozitivní seberealizace, kulturní transmise, existenciální inteligence, intrapersonální inteligence, dyspraxie, workshop, dyslexie, deteriorace, demence, autoregulace, paragrafie, rekvalifikace, transfer, teorie, repertoár, profesní orientace, dysgramatismus, lehká mentální retardace, automatismy, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, manažerské praktiky, hypokalkulie, hluboká mentální retardace, grafická dyskalkulie, lexická dyskalkulie, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, aktivní sociální učení, dysfrázie, dosažené kurikulum, skryté kurikulum, sociální kompetence, behaviorální terapie, nootropika, teaching reading (angl.), nedeklarativní paměť, business intelligence (zkratka BI), kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), Weinert F.E., hard skills, overachiever (angl.), chaining (angl.), survival skills (angl.), metacognitive skills, despiritualizace, fachidiot, kompetence občanské, systém VOKS, deteriorace intelektu, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), dysabilita, individuální osobnostní potenciál, kognitivní komplexita, kognitivní simplicita, Job kluby, leadership ability (angl.), fitness (angl.), aspektabilita, aspektivita, mentální kapacita, dekognitivizace, socializace osobnosti, metaučení, testové metody v psychologii, sociální insuficience, metaautoedukace, antecepce, emoční inteligence, dy-dy syndrom, Behavioural, plurilingvismus, language skills (angl.), delta typ konzumace alkoholu, pseudodyslexie, emocionální gramotnost, self-reflexivity (angl.), hypolexie, exercitatio, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), semi-savant, kognitivní motivace učení, metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), resilience image, sociální dovednosti, didaktická kostka, coping self efficacy (angl.), social skills (angl.), behaviorální interview, tvrdé kompetence, grafastenie, laterální transfer, kognitivní cíle, narativní kompetence, komunikační bariéry, self - regulated learning skills (angl.), behaviorální kompetence, Communicative Skills (angl.), metacognition (angl.), oral skills (angl.), written skills (angl.), redidaxe, senilní demence, mentální retardace hluboká, Leadership Report (angl.), disability (angl.), abilympiáda, Rey-Osterriethova komplexní figura, klíčové kompetence, metapaměť, skryté poznatky, individuální přístup, Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), language controlling (angl.), life skills (angl.), skills (angl.), řečová dyspraxie, exekutivní schopnosti a dovednosti, PQRST metoda, overconfidence effect (angl.), behaviorální strategie, agrafieKnihy

7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu -- autor: Prince Emma-Sue
Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana
Předmatematické dovednosti pro děti od 4 do 7 let

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:699
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz