Pojem dovednosti

Slovo:

dovednosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Dovednosti (artificióza) jsou učením získané pohotovosti k metodicky správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti.
Nácvik senzomotorických a motorických dovedností se provádí tzv. senzomotorickým tréninkem.
Dovednosti jsou víceméně složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů (většinou na základě vědomostí). Za dovednost považujeme vždy činnost, jejíž provádění dosáhlo v průběhu cvičení nebo jiné činnosti jisté dokonalosti, i když je kvalita nejen zde, ale i ve výsledcích každého učení velmi relativní.
Dovednosti mohou být senzorické (smyslové), motorické (pohybové) a intelektuální (rozumové). Lze hovořit i o dovednostech v oblasti afektivity a sociální interakce (např. dovednost zdůvodnit lidem, proč mají respektovat určité rozhodnutí, dovednost instruovat pracovníky atp.). Rozlišuje se také stupeň osvojení dovedností a šíře jejich uplatnění.Některá související slova

představivost, vůle a její závady a poruchy, racionalizace jako přizpůsobovací operace, artificióza, percepčně motorické učení, superpower (angl.), didaktika a psychodidaktika, prepuberta, role ve skupině, projekční psychologické diagnostické metody, talentovanost a tvořivost, adultopsychologie první dospělosti, longevita, expresivní dysfázie, narativní schopnosti a dovednosti, gerontogeneze, hypohedonie, efekt jezera Wobegon, psychický infantilismus, nichtsmacher (něm.), autokognice a autoregulace, Taročková Tatiana, evaluace dětí ve škole, self-management skills (angl.), TTCT zkratka ve školství, stasibazifobie, edukační psychologie, autokognice a self-management, předškolní dítě, batole (toddler), dospělost, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, will (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, healthy lifestyle, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, psychologické poradenství na vysokých školách, charakteristika dětí, adaptační kapacita, ASD zkratka ve zdravotnictví, disabilities (angl.), Döringova typologie učitelů, counseling skills (angl.), memory skills (angl.), insuficienční blud, asertivní chování, kognitivní vývoj dětí a mládeže, filobatik, Rüstungsdispositionen, psychomotorické nadání, kognitivní a učební strategie, zraková dyslexie, fonologická dyslexie, syndrom zneuznaného genia, VDN zkratka ve školství, zlatý věk motoriky, core self- evaluation (angl.), regrese psychiky a osobnosti, digitální demence, symbolické funkce, nepravá dyslexie, intelektualizace stresu, Delorsův koncept čtyř pilířů vzdělávání, edukační pilíře podle J. Delorse, didaktické hry, specific skills (angl.), pregramotnostní schopnosti a dovednosti, Raven John Carlyle, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, předgramotnostní schopnosti a dovednosti, pre-literacy skills (angl.), skilling (angl.), study skills (angl.), antitalent, psychologie batolete, tardivní dyskineze, ingenium, funkctional skills (angl.), management skills (angl.), sociální posilování, sociální podmiňování, research skills (angl.), senzomotorická edukabilita, mentální deteriorizace, mesiášský komplex, somatognozie, senzomotorická docilita, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, autodidakce (sebevzdělávání), FH zkratka ve zdravotnictví, snahy (tendence), vývoj poznávání dětí ve školní edukaci, učební strategie, ZG zkratka ve zdravotnictví, Alzheimer Alois, psychologie kognitivní, sociální komunikace a interakce, vlivy specifiky národní a dobové kultury, sociální psychologie školy, mentální subnormalita, podmínky tvořivosti, klasifikace sociálních skupin, sociální mobilita, historie výchovného poradenství, psychologické vysokoškolské poradenství, intropunitivní zaměření osobnosti, pracovní činnosti, konfliktní situace, škála pro hodnocení pracovníků, homo videns, kontingentní lidská důstojnost, syndrom profesního vyhoření, sebepoznávání a sebeřízení, Lehká (mírná) subnorma intrelektu, práce a její motivace, citové závady a poruchy, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, Seton E.T., knowledge structures (angl.), rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, kompetence interpersonální, self-care deficit, úspěšné studium, výchova a její zkoumání, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, sociálně a pedagogicky anormativní děti, psychosomatické tenze u dětí, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, vyučovací a učební styly, školní prostředí, vzdělávací potíže, senzitivní osoby s intropunitivitou, typy osobnosti učitelů a učitelek, prokreativní antikreativní podmínky, sebevýchova, didaktické testy, stresy a psychická traumata na školách., Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, disharmonická a abnormální osobnost dětí, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, únava, adaptace člověka v náročných situacích, novověká psychologie a pedagogika, Tělesné, Submisivní a intropunitivní chování, Interpersonal Skills (angl.), citové procesy a stavy člověka, vývojové stadium předškolní, psychologie vyučování a výchovy, zdravý životní styl, hodnocení dětí v mateřských školách, vývojové stadium dlouhověkosti, vývojové stadium počínající dospělosti, vztahy učitelek a učitelů a žáků, postmoderní sociologizující směr psychologie, genialita a tvořivost, ontogenetická stadia lidského jedince, sebehodnocení, hry dětí předškolního věku, vyučování, výsledky učení (vědomosti, druhy učení, sebevědomí a jeho poruchy, city zaměřené na sebe, persona a její poznávání, stáří jako vývojová etapa, vývojové období batolete, hodnoty, vůle a jednání člověka, dificilita expresivnosti řeči, multipotencionální persona, kognitivní doména, tacit knowledge (angl.), interpersonální efektivita, genetická epistemologie, TIMMS, intelektuální kapitál, komunikační disabilita, profesní bonita, regresivní vývoj, mentoring, logopedická depistáž, inkontinence emocí, petrifikační hodnota, kulturní kapitál, personální autonomie, efektivní komunikace, waldorfská škola, studentské portfolio, soft skills (angl.), sociálně komunikativní strategie, tranzitorní globální amnézie, idiognózie, didaktický test, sociální učení, dysmetrie, fyziologický dysgramatismus, kognitivní cíle, laterální transfer, narativní kompetence, nedeklarativní paměť, teaching reading (angl.), grafastenie, komunikační bariéry, behaviorální kompetence, Communicative Skills (angl.), metacognition (angl.), self - regulated learning skills (angl.), developing communicative skills, procedurální paměť, bilanční diagnostika, strukturování učiva, interakční výcvik, self - efficacy (angl.), produktové diagnostikování, dyslogičnost, autoregulace učení, self-efficacy (angl.), enaktivní učivo, autokongruence, implicitní paměť, asertivní trénink, jazyková inteligence, hudební inteligence, edukační strategie, esencionalismus v pedagogice, dysfázie, interpersonální inteligence, intrapersonální inteligence, profesní orientace, pozitivní seberealizace, kulturní transmise, existenciální inteligence, dyspraxie, workshop, dyslexie, deteriorace, demence, autoregulace, kompetence, paragrafie, transfer, teorie, repertoár, rekvalifikace, dysgramatismus, dysfrázie, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, automatismy, hypokalkulie, manažerské praktiky, profesní kompetence, kognitivní kataplexie, edukační hodnotová orientace, edukační hodnoty, dyskinéza, operacionální dyskalkulie, dosažené kurikulum, taktilní agnózie, kognitivní dovednosti, aktivní sociální učení, skryté kurikulum, nootropika, grafická dyskalkulie, lexická dyskalkulie, sociální kompetence, behaviorální terapie, tvrdé kompetence, behaviorální interview, self-reflexivity (angl.), emocionální gramotnost, autisté, hypolexie, pseudodyslexie, emoční inteligence, antecepce, aspektabilita, aspektivita, mentální kapacita, dekognitivizace, delta typ konzumace alkoholu, dy-dy syndrom, chaining (angl.), survival skills (angl.), metacognitive skills, hard skills, overachiever (angl.), leadership ability (angl.), Behavioural, plurilingvismus, language skills (angl.), fitness (angl.), socializace osobnosti, ekonomický typ učitele, DD zkratka ve zdravotnictví, acquisition (angl.), Skill Driven Learning (angl.), personální profesní potenciál, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Specific Language Impairment (SLI), dysaptibilita ve stáří, dificility počítání, dificilita lexie, dificilní docilita, motorická debilita, Ontogenetické stadium latence, videotrénink interakcí (VTI), metaautoedukace, metaučení, sociální typ učitele, teoretický typ učitele, sociální insuficience, adekvátní psychické kompetence, FQRST, literní, verbal low - level (angl.), vývojová dysfázie, Weinert F.E., business intelligence (zkratka BI), Clock Test- Clock Drawing Test (CDT), řečová dyspraxie, language controlling (angl.), Rogers, life skills (angl.), exekutivní schopnosti a dovednosti, behaviorální strategie, Leadership Report (angl.), skryté poznatky, individuální přístup, PQRST metoda, skills (angl.), written skills (angl.), semi-savant, kognitivní motivace učení, metoda instrumentálního obohacování, Zweihand-Koordination Test (něm.), resilience image, sociální dovednosti, oral skills (angl.), didaktická kostka, coping self efficacy (angl.), social skills (angl.), mentální retardace hluboká, senilní demence, Job kluby, kognitivní simplicita, individuální osobnostní potenciál, dysabilita, kompetence občanské, kognitivní komplexita, fachidiot, kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), brain jogging (angl.), despiritualizace, systém VOKS, dezintegrační dětská porucha, metapaměť, abilympiáda, disability (angl.), redidaxe, klíčové kompetence, Rey-Osterriethova komplexní figura, deteriorace intelektu, Rey-Osterrieth Complex Figure (CFT), exercitatio, Bentonův vizuálně retenční test (BVRT), agrafieKnihy

Versatilní vedení -- autor: Kaiser Karel Pavlica - Eva Jarošová - Robert B.
Vyvážený leadership -- autor: Pavlica Karel, Jarošová Eva
Sociální dovednosti ve škole -- autor: Gillernová Ilona, Krejčová Lenka, kolektiv
Metody rozvoje sociálních dovedností -- autor: Kodým Miloslav
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem -- autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana

Komentáře ke slovu dovednosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » doux
následující slovo: » down
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:664
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz