Pojem osobnost a zdraví

Slovo:

osobnost a zdraví


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Osobnostní vlastnosti ovlivňují naše reakce na stres. Často určují, jak silně a v jaké kvalitě stresovou situaci prožíváme. Za chorobu špatného životního stylu se považuje především esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak). Bývá nazývána chorobou zodpovědných, resp. chorobou manažerů. Trpí jí asi 18 % dospělé populace ve světě.
Hypertonici trpívají potlačovanou agresivitou, ctižádostí, vnitřním neklidem, napětím. Většinou nepovolují tlaku, který na nich leží a nehledají únik v nemoci.
Nadměrná aktivace organismu člověka např. ve vysoce stresovém zaměstnání, hostilita (nepřátelské vztahy), vysoký krevní tlak, dědičné dispozice, vysoká hladina cholesterolu v krvi, diabetes (cukrovka), kouření a obezita (otylost) mohou vést ke vzniku ischemické choroby srdeční (tj. omezení přísunu kyslíku a živin pro srdce).
Nikotin, alkohol, kofein a drogy poškozují zdraví, zvyšují nejenom riziko onemocnění koronární, ale i dechové soustavy, onemocnění vředy atd. Psychoaktivní drogy mohou vést k psychické a v některých případech i fyzické závislosti, která se velmi těžko překonává.
Američané Meyer Friedmann (1910-2001) a Ray H. Rosenmann popsali tzv. osobnost typu A, resp. osobnost koronární, která údajně dvakrát častěji trpí ischemickou chorobou srdeční a infarkty myokardu než osobnost typu B.
Osobnost typu A:
- plánuje stále větší množství činností ve stále kratším čase
- je jako rychle letící šíp
- vše urychluje, spěchá, je netrpělivá, úzkostná až neklidná
- chce si hodně v životě užít
- usiluje o vyšší životní úroveň
- chce nadměrně konzumovat civilizační hodnoty
- touží po úspěchu
- mírou vlastního nebo cizího úspěchu je pro ni množství
- stále jako by soupeřila, soutěžila, bojovala, chce téměř vždycky vyhrávat
- má velkou potřebu dostat se společensky nahoru (např. ve své profesi)
- krátkodobé zisky nadřazuje hodnotám vztahovým a rekreačním
- dělá často dvě věci současně (najednou)
- často nevnímá okolí a nemá smysl pro krásu
- má velmi intenzivní pocit časové naléhavosti a chtivosti
- nerada čeká, vyvíjí nutkavé úsilí, pilně pracuje
- mívá ustaraný výraz v obličeji
- musí být všude včas
- je nervózní, když musí čekat ve frontě nebo jet za autem, které podle ní jede příliš pomalu
- často jí buší srdce
- potí se jí značně ruce a v podpaždí
- mívá úzkosti a strachy
- často používá vulgární slova
- je zlostná, průbojná, výbojná až hostilní (nepřátelská k okolí)
- jde často hlavou proti zdi
- je pro ni těžké sedět a nic nedělat
- je téměř stále pohyblivá, živá
- oči vyjadřují zvýšenou bdělost
- rychle mrká nebo jí cuká obočí
- mívá sevřené rty a zvýšené napětí obličejových svalů
- často poklepává nohou nebo prsty rukou
- přerušuje druhé osoby v rozhovoru krátkými výroky
- důrazně mluví až křičí, často mluví zrychleně
- zrychluje ke konci vět, má uspěchanou a výbušnou řeč
- skáče druhým lidem do řeči
- nezřídka věc dopovídá sama, nechce čekat
- při řeči výrazně gestikuluje, přikyvuje, zatíná ruce v pěst, tluče do stolu
- "usekává" koncové hlásky a slova
- používá často povzdechy a citoslovce, zvláště ve vztahu k vlastní práci
- udržuje ve vztazích odstup (distanc)
- její výrazové projevy jsou často nedůtklivé až nevraživé
- v rodině se většinou zdržuje málo (jako "stopový prvek").
Obdobné psychologické obrazy i dalších nemocí se zpracovávají (např. u obezity, astma bronchiale, mentální anorexie atp.).
Osobnostní typ A se vlastně podle Konrada Lorenze dopouští jednoho (třetího) z osmi "smrtelných hříchů" člověka současnosti, a to je "běh o závod se sebou samým (příliš vysoké pracovní tempo).
Vedoucí pracovník s osobností typu A bývá:
- příliš autoritativní až diktátorský
- nadměrně sebevědomý, suverénní, snaží se o heroické výkony
- přehnaně kritický vůči druhým lidem
- málo tolerantní k osobní důstojnosti a sebedůvěře svých podřízených
- necitlivý ke zdraví svých podřízených.
Vedoucí pracovníci s osobností typu A i ostatní lidé tohoto typu by se měli učit tzv. sociální (percepční) citlivosti, kompetentnosti (srv. Bedrnová) a optimální komunikaci, širokému rejstříku sociálních technik, flexibilitě.
Percepční senzitivita je citlivost na vnímání druhých lidí, rozpoznávání jejich emocionálního rozpoložení a zdravotní kondice, gentlemanství.
Přiměřená srdečnost znamená laskavý přístup k lidem, úsměvnost, vstřícnost, hraní otevřené hry, vyhýbání se škodlivým afektům, absence škodolibosti.
Široký rejstřík sociálních technik zdokonaluje umění jednat s lidmi. Jde např. o dovednost požádat o laskavost, přivítat hosta, projevit často pochvalu, uznání, vhodně vyjádřit nesouhlas, povzbudit nemluvného partnera k řeči, vyjadřovat se korektně, vyhýbat se vulgarismům, hyperkritičnosti, ironii, znechucení, pomlouvání druhých, jejich shazování atp.
Flexibilita je v podstatě pohotovost, pružnost, umožňuje vycházet dobře s rozmanitými typy lidí. Nejde však pouze o to dělat, co chce ten druhý. Patří sem i smysl pro priority, dovednost snášet nepohodu, o které člověk ví, že odezní, a patří sem optimistický pohled do budoucna.
Adekvátní a pozitivní vzorce jednání je třeba osvojit si pro sociální interakci v různých situacích. Patří sem jak vyhýbání se nadřazenosti, tak naopak servilnosti a předsudkům vůči jiným. Je nutno respektovat sebecit ostatních lidí, vést je k adekvátní sebedůvěře, k racionálním rozborům jejich situace.
Obdobný trénink úspěšně aplikovali na tisíci zkoumaných osob M. Friedmann a R. H. Rosenmann. Modifikovali vlastně chování typu A. Učili např. jedince typu A zpomalit osobní tempo, zvolnit chůzi, zpomalit pohyby, gesta.
Osobnost typu C (carcinogenní)
Za další choroby špatného životního stylu jsou označovány onkologické choroby, projevující se zhoubným bujením buněk.
Maligní (zhoubné) nádory podle syndromu D. G. Hamra vznikají:
1) při velmi silném konfliktním zážitku nazvaném též zhuštěným konfliktem.
2) Akutně jednoho dne. Konfliktní zážitek musí být dramatický.
3) Téměř vždy jen tehdy, když současně dojde k izolaci člověka (prostorové, společenské nebo vnitřní).
Lidé, kteří bývají označováni za osobnosti typu C (tj. osobnosti karcinogenní), kteří údajně snadněji onemocní rakovinou, mívají ne zcela adekvátní atribuční osobnostní styly. Bývají často nositeli pesimistických interpretačních a explanačních sklonů. Mají např. nezřídka pocit, že mohou průběh svého života ovlivnit (zvládat) jen nepatrně. Pocit neovlivnitelnosti jejich stresu je spojen se sníženým fungováním jejich imunitního systému.
Chtějí být stále společensky na výši, přijatelní a akceptováni. Často se vyhýbají konfliktům (zejména ženy), čímž se konflikty somatizují, protože se hostilita obrací dovnitř jejich vlastního organismu. Usilují o hyperadaptovanost, jsou pasivní, trápí se, pláčí, "užírají" se uvnitř, mají subdeprese a deprese, jsou přehnaně trpěliví. Chovají se málo asertivně (neprosazují se).
Chovají se závisle, podřídivě. Bývají velmi svědomití.
K. Lorenz hovoří o nekritické poddajnosti.
Potlačují výrazové projevy svých afektů hněvu, nepřátelství, zlosti, strachu, smutku. Nedávají otevřeně najevo, nevyjadřují zejména své záporné emoce. Popírají své trápení, své utrpení.
Mívají často skryté pocity beznaděje, bezmocnosti, subdeprese a deprese.
Prožívají velká zklamání, překvapení, děsy a úleky.
Mívají pocit, že vše, co udělají, bude špatně (double bind).
Pokud se prokáže osobnost typu C jako nosný konstrukt, je současně zpochybněn ideál určitých variant tzv. nekonfliktního a adaptivně hodného člověka. Jedinec, který ovládá každý svůj pocit nespokojenosti a většinou neprojevuje žádné své záporné city, aby se těch druhých náhodou nějak nedotkl a neurazil je, a tím neodradil od další komunikace, není v současné době v medicíně přijímán jako zdravotně optimální, jako žádoucí vzor.
Příliš hodný hypersociabilní člověk vlastně škodí svému vlastnímu zdraví. Napětí z nekritické poddajnosti (resp. z intropunitivního zaměření osobnosti) se podle Konrada Lorenze stejně jako neodreagované agresivní pocity a tendence často somatizují. Škodí také partnerům v manželství (stále více se odcizují, distancují).
Z hlediska prevence rakoviny stojí za úvahu doporučení upřednostňovat autentické osobnostní projevy.
Sám průběh rakoviny mohou významně ovlivnit psychologické intervence. Je to např. technika vizualizace. Pacient třikrát týdně vždy po patnáct minut (ráno, v poledne a večer před spaním) rozjímá, uvolňuje se (relaxuje) a vizualizuje.
Jakmile je navozena relaxace, pacient si vytváří představu klidné přírodní scenérie (vždy stejné). Po minutě této vizualizace začíná hlavní úkol jeho mentální imaginace, obrazotvornosti: soustředí se na rakovinu, jako by ji v duchu viděl. Dále si představuje, že jeho imunologický systém funguje tak, jak má, tj. zabíjí a odplavuje umírající a mrtvé buňky. Představuje si celou armádu bílých krvinek, vrhajících se na zhoubné bující buňky, které byly oslabeny či zabity předchozí léčbou. Bílé krvinky rozmělňují maligní buňky, takže jsou odplavovány z těla. Před ukončením meditace si pacient představí sebe sama jako uzdraveného.
Tuto metodu propracovali manželé Simontonovi (chirurg a psycholožka). Jde vlastně o vyšší stupeň autogenního tréninku spojený s pozitivními sugestivními autoregulační zásahy.
Osobnost typu B
Za zdravý způsob chování je považováno chování osobnosti typu B, která vykazuje:
- přímé držení těla
- pevný kontakt očí
- přiměřeně silný hlas
- nemá zrychlenou řeč (nelibuje si v úsečných odpovědích)
- zdvořilý obličej
- inteligentní výraz
- uvolněné rty
- sebejistá gestikulace
- uvolněnost, relaxovanost
- hovor ve větách, které zajímají druhého
- máte s ním pocit, že vám rozumí, že vás chápe
- tráví rád večery ve vlastní rodině
- pomáhá s prací v domácnosti
- v práci bývá adekvátně výkonný, není workoholik
- nesnaží se příliš dosahovat mimořádných úspěchů ve světě
- nemá sklon k neurotickému perfekcionismu
- krájí si menší kousky z koláče života
- nevzdává se dovolené a prázdnin
- není šípem, nespěchá, pohybuje se většinou zvolna
- má koníčky (osobní záliby)
- je zdravě asertivní, umí se prosadit
- je schopen dobře začínat, udržovat a končit komunikaci.
Pokud se přece jen osobnost typu B dostane do vážné stresové situace, je pravděpodobné, že se u ní spíše vyvinou žaludeční vředy než kardiovaskulární choroba.
Osobnost a endokrinní žlázy
Podle hypofunkce nebo hyperfunkce endokrinní žlázy můžeme, zejména v patologických případech,
diagnostikovat thymocentrickou osobnost, která např. jedná bez zábran,s nedostatkem inhibičních schopností.
Při hypofunkci štítné žlázy může jít o tyreoidní osobnost, která trpí např. mentálními dificilitami, zvýšenou zimomřivostí.
Při hyperfunkci štítné žlázy trpí člověk např. přílišnou citlivostí /hypersenzitivitou/, vnitřním nepokojem, neklidem, subdepresemi i depresemi, zvýšeným neuroticismem.
Adrenální osobnost při hyperadrenalitě je např. plná energie, výkonná a vytrvalá. Při hypoadrenalii je astenická, unavená, vyčerpaná, má nedostatek energie.
Prepituitární osobnost s hyperfunkcí předního laloku hypofýzymaskulinní tendence, kdežto postpituitární osobnost s hyperfunkcí zadního laloku hypofýzy má feminní tendence.Některá související slova

peergenie (z angl.)

Komentáře ke slovu osobnost a zdraví


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » osobnost a její poznávání
následující slovo: » osobnost astmatická
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2244
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz