Pojem komunikace verbální

Slovo:

komunikace verbální


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Jde o typ sociální komunikace reprezentované především řečí. Řeč je slovní myšlení a slovní sdělování myšlenek. Člověk má možnost sdělovat ve slovech, dohodnutých značkách a symbolech své myšlení druhému člověku. Tomuto sdělování říkáme interindividuální signalizace. Děje se většinou prostřednictvím slova. Vnější řeč vytváří pro myšlenku zvukovou, mluvenou, nebo grafickou, psanou formu slova, jíž je myšlenka sdělována druhému člověku. Vnitřní řeč způsobuje sdělení myšlenky samotnému mluvčímu. To znamená, že mluvčí si uvědomuje výsledky svého myšlení-říkáme, že myslí ve slovech.
U řeči pozorujeme vedle obsahové stránky také její stránku formální, především hlasitost, která poukazuje např. na vitalitu, temperament a sebevládu, hlas může být tichý, zvučný, hřmotný, řeč podle rychlosti může být pomalá, rychlá, zbrklá, podle tónu, modulace, barvy a melodie řeči: rozechvělá, sebevědomá, koketní. Všímáme si také poruch výslovnosti jako je dyslalie, patlavost:
- gammacismus (vadná výslovnost hlásky "g") - kappacismus (vadná výslovnost hlásky "k")
- lambdacismus (vadná výslovnost hlásky "l")
- rotacismus (vadná výslovnost hlásky "r")
- rotacismus bohemicus (vadná výslovnost hlásky "ř")
- sigmatismus (vadná výslovnost sykavek)
- rhinolalie (huhňavost)
- interdentalismus (mezizubní výslovnost hlásek)
- agramatismus (porucha mluvnické stránky řeči)
- echolalie (bezduché opakování slyšeného)
- palatolalie (porucha řeči při rozštěpu patra)
- paralalie (záměna hlásek při patlavosti)
- hotentotismus (naprosto nesrozumitelná výslovnost všech hlásek).
Ve škole je verbální komunikace základní a nezbytnou podmínkou optimální interakce žáka (studenta) s učitelem. Pedagog jako ten, kdo sděluje (komunikátor), musí obsah svého sdělení (komuniké), vyjádřit řečí přiměřenou řečovým a intelektovým (rozumovým) schopnostem žáka (studenta), tj. komunikanta, resp. recipienta.
Pedagog sděluje řečí nejenom informaci, ale i svůj postoj k věci, pojetí věci, vztah k žákovi apod. Měl by být pro žáky dobrým vzorem pro ztotožnění v řečové oblasti. Měl by proto používat kvalitativně vyšší formy vyjadřování při zachování srozumitelnosti obsahu, aby měl adekvátní formativní vliv na žáky. Role komunikátora a komunikanta se ve škole střídají. Správný pedagog se nestaví odmítavě k ne zcela přesnému sdělování žáků, neodmítá kategoricky všechny ne zcela přesně formulované odpovědi, ale vede žáky k přesnější formulaci. Od učitele se vyžaduje porozumění předávané látce, porozumění pro žáka, trpělivost, úcta k osobnosti žáka a spravedlivost. Jde vlastně o vyváženost didaktického trojúhelníku: učitel, látka a žák.
Pedagog má pozorně naslouchat sdělením žáků, poukazovat na to, co je ve sdělení správné, oddělovat nadbytečné informace od podstatných atp. Prostřednictvím zpřesňování vyjadřovacích schopností dětí ovlivňuje a formuje i jejich myšlení. Snad všechny formy (vyučovací hodina, konzultace atp.) i metody (výklad, demonstrace atp.), jichž učitel při vyučování a výchově používá, jsou vázány na řeč. Při sdělování informací užívá učitel řeči ústní, orální nebo psané. Při nácviku dovedností a návyků učitel žákovi opět řečí zadává pravidla činnosti, které jsou předpoklady přiměřeného osvojení dovedností a návyků. Dotazování jako základ problémového učení je bez řeči také nemožné.
Vedoucí komunikace má být schopen poskytovat jakoby "lupu" pro vnímání některých skutečností, zdůvodňovat jejich podstatu a význam. Doporučuje se, aby např. pedagog, který hovoří, se současně i díval na posluchače a měl k nim kladný postoj. Vyvolává to u žáků (studentů) reciprocitu (vzájemnost, "odpověď" stejného charakteru).
Formálně i obsahově bezchybná řeč je předpokladem pro adekvátní sociální interakci a komunikaci. Stručnost a věcnost jsou vždy na místě. Obojí se neobejde bez předběžné přípravy.
K podmínkám normálního, zdravého vývoje řeči patří:
věku přiměřený rozvoj mentálních intelektových funkcí, motoriky (hlavně jemné), rozvoj senzoriky, a to v oblasti sluchového i zrakového vnímání.
Formální stránku řeči studuje paralingvistika. Analyzuje např. vlastnosti hlasu (jeho sílu, výšku, barvu) vlastnosti, artikulace, tempa a melodie řeči.Některá související slova

verbální komunikaceKnihy

Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Hry na rozvoj verbální komunikace -- autor: Staníček Petr
Na počátku bylo slovo... -- autor: Tarant Zbyněk, Tydlitátová Věra, kol.

Komentáře ke slovu komunikace verbální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » komunikace sociální
následující slovo: » komunikace vertikální
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2196
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz