Pojem druhy učení

Slovo:

druhy učení


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Učení se v nejobecnější rovině chápe jako proces, ve kterém si organismus osvojuje individuální zkušenost. Učení patří spolu s prací a hrou k základním lidským činnostem. Učení člověka může být přímé, intencionální, záměrné (např. učení žáka ve škole) nebo nepřímé, neúmyslné, funkcionální (učení hrou, získávání zkušeností ve společnosti jiných lidí).
Z hlediska procesů a mechanismů, které se při učení účastní, je možno rozlišovat tyto druhy učení:
- podmiňování
- percepčně-motorické učení
- verbální učení
- pojmové učení
- učení řešením problému
- sociální učení.
Klasické podmiňování
Podstatou tohoto druhu učení je vytváření dočasných nervových spojů. Podmiňování se obvykle dělí na klasické (pavlovovské) a na instrumentální (skinnerovské). Např. zvýšené vylučování slin u klasických experimentů I.P.Pavlova se psy bylo možno vyvolat světelným podnětem, který dostatečně často působil před podáním potravy. K naučené odpovědi pomocí podmiňování dochází tehdy, když je vytvořen dočasný nervový spoj mezi příslušnými mozkovými centry analyzátoru tzv. nepodmíněného podnětu (zde potravy) a podmíněného podnětu (v našem případě jde o optický analyzátor).
Instrumentální, operační (resp. operacionální) podmiňování
Lze je ilustrovat takto: hladový holub se nachází ve skřínce, ve které je umístěna malá páčka. Když se holub dotkne této páčky (poprvé zcela náhodně), objeví se mu potrava (zrno). Při dalších dotycích páčky se přísun potravy opakuje, zvyšování počtu stlačení páčky naznačuje proces podmiňování odpovědi.
Oba tyto typy podmiňování byly zkoumány i u lidí. Na rozdíl od zvířat se však u lidí ukazuje více těžkostí při vytváření podmíněných odpovědí. U člověka se jejich tvoření ztěžuje zásahem vyšších a složitějších psychologických procesů, zejména vůle. Tím se může spontánní průběh podmíněné reakce narušit.
Operační podmiňování je důležitou složkou dětského učení. Příkladem může být osvojování prvních slov u dítěte. Když se dítěti správně podaří vyslovit slovo, je za to odměňováno úsměvem matky, pohlazením apod. Operační podmiňování se stává základem uplatnění vyšších forem motorického učení.
Percepčně motorické učení
Jde o učení, v jehož průběhu si osvojujeme návyky a dovednosti, např. psaní. Vytvářením dynamických stereotypů při percepčně motorickém učení se snižuje stav nejistoty subjektu. Opakováním se zvětšuje kapacita vodivého kanálu a snižuje se možnost chyb v přenosu a v provedení. Správným pedagogickým vedením se percepčně motorické učení zrychluje. Klíčové postavení v poznávacím procesu má zpětná aferentace (zpětná vazba), posilování. Nesprávnost výsledku činnosti je signalizována do mozku a nastává samoregulační oprava. Opravu může kontrolovat další zpětnovazební kanál.
Verbální učení
Je nejrozšířenějším druhem učení u člověka. Spočívá v tom, že člověk si při něm osvojuje sled od povědí, které mají slovní povahu. Může při tom jít o učení smyslu prostých slabik (Ebbinghausovy experimenty), ale i souvislých textů, básní atd. Jde o typické paměťové učení. Otázka důležitosti verbálního učení je často diskutována. Odsuzuje se memorování bez porozumění látce. Leckdy však je třeba naučit se něčemu přesně nazpaměť (básním, definicím, násobilce). Verbální učení je důležité zejména v období základního školního vyučování, kdy představuje účinnou přípravu pro samostatné řečové projevy.
Pojmové (myšlenkové) učení
Je možné charakterizovat je jako osvojování si odpovědi na podněty, které při své odlišnosti vykazují některé společné rysy.
Pojmové učení umožňuje člověku odpovídat na předměty nebo děje jako na logickou třídu. Příkladem pojmového učení je třeba třídění karet s obrázky předmětů do stejnorodých skupin. Patří sem také např. vyhledávání takového pojmu (ze skupiny pojmů), které vykazuje k základním pojmům vztah nadřazenosti, kontrastu, podobnosti atd. Je to typ učení využívající myšlenkovou analýzu, porozumění.
Zjištění tiskové chyby v učebnici prokazuje také schopnost kritického myšlení a pojmového učení, nebo dokonce schopnost učení se řešením problému.
Učení řešením problémů
Je nejsložitějším druhem učení. Je možno je charakterizovat jako samostatné odhalování horizontálních i vertikálních souvislostí a vztahů mezi předměty nebo pojmy, resp. zjištění určitého principu nebo pravidla, podle něhož jsou tyto předměty celistvě uspořádány. Situace řešení problému tvoří zároveň předmět výzkumu procesu myšlení. Jde např. o úlohy typu "mechanické hádanky", kde jde o rozebrání a skládání rozličných součástek, nebo o tvorbu slov či vět z exponovaných a náhodně uspořádaných písmen atd.
Subjekt si při řešení problémů vytyčuje vhodnou strategii, algoritmus. V době nejistoty dominuje řízení zpětnou vazbou. Diskriminace, např. senzorické rozlišení znaků, je podmínkou pro diferenciaci. A ta je základem pro identifikaci a klasifikaci.
V praxi se všechny výše uvedené druhy učení často kombinují a vzájemně se překrývají.
Sociální učení
Tento druh učení se týká osvojování všech druhů sociálních zvyklostí a norem. Zde nestačí pouze informovat o nežádoucích normách společenského chování, ale je třeba zprostředkovávat vychovávaným jedincům metodiku, návody a vzory, modely, jak se systémově, cílevědomě a programově chovat sociálně pozitivním, žádoucím způsobem. V žádném případě nestačí jednorázová represe sociálně nežádoucího chování.
Je předpokladem adekvátní a optimální komunikace člověka s ostatními lidmi. Sociální výcvik či trénink, sociální učení žádoucím způsobům interpersonální komunikace by mělo být součástí přípravy na různé profese, zejména na profese pedagogické. Hodně znamená pobyt mezi již hotovými odborníky a kontakty s ostatními adepty profese, např. na studentských kolejích na psychosociální vyzrávání a získávání příslušných návyků a dovedností.
V praxi se všechny výše uvedené druhy učení často kombinují a vzájemně se překrývají.

Knihy

Sedmý syn (První a druhá kniha ze série Lovec duchů: Učeň lovce duchů a Kletba lovce duchů) -- autor: Delaney Joseph
Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace -- autor: Kolektiv autorů
Český jazyk slovní druhy - Pomůcka pro školáky
Druhý list Tesalonickým -- autor: Ryšková Mireia
Druhý vatikánský koncil -- autor: Pesch Otto Hermann

Komentáře ke slovu druhy učení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » druhovýroba
následující slovo: » druid
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:676
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz