Pojem efektivní způsoby adaptace

Slovo:

efektivní způsoby adaptace


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Lidé nejednají vždy podle určitého objektivního stavu věcí a jevů, ale podle svého vlastního mínění, nálady, emoce, postoje, podle toho, jak situaci subjektivně atribuují, hodnotí a interpretují. Často se vyskytuje tzv. egocentrická tendence sebe-ochranných atribucí, tj. tendence připisovat úspěch sobě samému a neúspěch jiným lidem nebo situačním faktorům.
Základními efektivními způsoby adaptace a vyrovnání se s daným stresorem či s danou náročnou životní situací jsou:
A. reálné vyřešení situace či problému s cílem racionálně eliminovat zdroj a příčiny stresu.
B. Zaměření na zvládnutí prožívaných emocí a jejich výrazových a fyziologických projevů.
Ad A. Jde o využití kognitivní techniky předefinování, přeinterpretování a přehodnocení stresoru a nahlédnutí na stresovou situaci realističtěji. Úsilí o pozitivní řešení situace či problému s nadějí i do budoucna.
Nezřídka se při řešení náročné situace či stresujícího problému doporučuje užít asertivitu (zdravé sebeprosazování) jako přizpůsobovací techniku.
Řada lidí obtížně zvládá interpersonální problémové situace pro svoji plachost, neprůbojnost, nesmělost, neschopnost prosadit svoje oprávněné požadavky. Jim jsou určeny postupy, vycházející z behaviorálních terapeutických technik, které se v posledních letech dostaly do popředí zájmu. Jedná se o tzv. asertivní trénink, tj. nácvik sebeprosazujícího chování. Základ metody spočívá v tom, že se jedinec učí hájit svá práva proti manipulátorům, kteří se snaží jej využívat.
Trénink asertivity má vést k redukci strachu ze sociálních situací a z interpersonálních vztahů a komunikací.
Je důležité uvědomit si rozdíl mezi asertivitou a agresivitou. Asertivní jedinec požaduje to, na co má nárok, co mu náleží, aniž by poškozoval druhé. Agresivní člověk se prosazuje na úkor ostatních.
Všichni lidé mají podle Manuela J. Smithe deset základních "asertivních" práv, která jsou druhými lidmi často narušována. Máme právo:
1. Sami posuzovat své vlastní chování, myšlenky, emoce a být za ně a za jejich důsledky sami odpovědní.
2. Nenabízet žádné omluvy či výmluvy ospravedlňující naše chování.
3. Posoudit, zda a nakolik jsme odpovědní za řešení problémů ostatních lidí.
4. Změnit svůj názor.
5. Říci: "Já nevím".
6. Být nezávislí na dobré vůli ostatních.
7. Dělat chyby - a být za ně odpovědní.
8. Dělat nelogická rozhodnutí.
9. Říci "já ti nerozumím".
10. Říci "je mi to jedno".
Při vlastním výcviku asertivity se vyučuje sedmi základním asertivním dovednostem, vzorům chování, pomocí nichž člověk zvládá případné manipulativní chování partnerů v komunikaci:
"Pokažená gramofonová deska"
Tato asertivní dovednost zdůrazňuje vytrvalost v prosazování vlastních práv. Často prohráváme pouze proto, že se vzdáváme při prvním "ne", které uslyšíme jako odpověď. Důležité je držet se svého stanoviska déle a nenechat se přitom vyprovokovat k agresivitě, ke zvýšení hlasu, nenechat se ani vnitřně rozčílit.
Př.: Kupující se nenechá odradit nejrůznějšími tvrzeními prodavače a trvá na výměně vadného výrobku.
"Přijatelný kompromis"
Asertivní komunikace má přispívat k pocitu sebe akceptace, spokojenosti se sebou samým. Máme jednat tak, abychom neztratili úctu sami k sobě. Nejsou-li tyto pocity ohroženy, můžeme nabídnout či přistoupit na přijatelný kompromis.
Např.: Dohodnout termín, v němž bude vadné zboží vyměněno nebo opraveno.
"Volné informace"
Umět hovořit uvolněně o sobě patří rovněž k asertivním dovednostem. Na rozdíl od spontánních, otevřených lidí jsou mnozí tzv. "neasertivní" jedinci plaší, úzkostní a stydliví. "Volné informace" usnadňují začátek i průběh rozhovoru. Jsou to spontánně sdělované informace, které nebyly vyžádány. Většinou se týkají postojů, zájmů, přání, životního stylu apod. a ukazují, co je pro našeho partnera zajímavé a důležité.
"Sebeotevření"
Technika usnadňující sociální komunikaci a redukující manipulaci pomocí sdělování pozitivních a negativních aspektů naší osobnosti a chování. Umožňuje klidně vyjádřit i takové věci, které dříve způsobovaly pocity úzkosti a viny.
"Otevřené dveře"
Jsou technikou, při níž nečelíme náporu protiúderem, ale tím, že uhneme ve směru síly, namířené proti nám. Název je metaforický: partner v komunikaci jako by chtěl vyrazit dveře, avšak náhle zjistí, že jeho útok byl zbytečný, neboť dveře byly vlastně otevřené.
Technika "otevřených dveří" umožňuje přijímat kritiku klidně, bez zábran a úzkostí či obran. Při používání této techniky souhlasíme s každou pravdou, obsaženou v kritickém výroku.
"Negativní aserce"
Slouží k asertivnímu vyrovnávání se s vlastními chybami a omyly tím, že jednoznačně souhlasíme s kritikou našich nedostatků. Asertivně akceptujeme svůj omyl a verbalizujeme to.
"Negativní dotazování"
Technika podobná "otevřeným dveřím", na rozdíl od nich však aktivně žádáme další kritiku sebe a svých činů, resp. vyžadujeme detailnější objasnění kritiky již vyslovené. Hovoříme přitom klidným, nevzrušeným, neprovokujícím tónem. Je-li kritika konstruktivní, získáme cenné informace.
Známý český psycholog Tomáš Novák (1999) považuje v určitých situacích za velmi účinnou techniku selektivního ignorování, kdy ledacos necháváme bez komentáře, nerozmazáváme, přejdeme, i když bychom se mohli urazit.
Ad B. Konkrétní doporučovaná strategie vztahující se primárně k ovládání a transformaci emocí (a systematické desenzibilizaci), ale nepřímo i k podmínkám zdravého životního stylu a optimálního řešení stresových situací a problémů obsahuje:
- život v souladu s přírodou a mravními kodexy
- optimalizaci pudového života (na adekvátní kulturní úrovni)
- optimalizaci zdravé výživy, zdravého pitného režimu a spánku
- optimalizaci vztahu k vlastnímu organismu, vyhýbání se rizikovému chování
- přetrvávající adekvátní péči o osobní image (nejenom o jeho formu, ale i o obsah)
- redukci a odstranění škodlivých návyků (např. nikotinismu, alkoholismu) narkomanie, kofeinismu, přejídání se, ale i promiskuity, workoholismu atp.
- přiměřená konzumace televizních a rozhlasových pořadů i jiných masmédií, uměleckých výstav atp.
- kognitivní nácvik žádoucího chování v náročných životních situacích (představujeme si kritické situace a jejich řešení)
- pravidelný fyzický trénink, antistresové dýchání (vdech na 6 dob, na vrcholu vdechu zadržení dechu na 3 doby, pak pomalý výdech opět na 6 dob), zpěv, hudbu, výtvarnou činnost, tanec, akupresuru, masáže, rychlou chůzi a pohyb v přírodě, plavání, pravidelné cvičení
- využívání kladného působení odpočinku, rekreační aktivity a relaxační techniky, která vychází z teze, že relaxace svalstva je neslučitelná s běžnou stenickou fyzickou a emocionální reakcí na stres. Svalová relaxace zmírňuje pocity vnitřního napětí a úzkostí
- úsilí o životní styl respektující etiku a estetiku všedního dne (především jde o dobré vztahy a komunikaci v rodině, ve škole a v zaměstnání, bez nestřídmosti, poživačnosti, chamtivosti, nenávisti, agresivity, zaslepenosti, nepořádnosti, chyb v oblékání a hygieně)
- úsilí o adekvátní hodnotový systém a přiměřené profesní aspirace: nezávislost na nadstandardních luxusních předmětech, radost ze všeho, co člověk nepotřebuje konzumovat
- přiměřené osvětlení, optimální teplota, zvuková pohoda a barevná úprava životního prostředí, čistota vzduchu
- získávání prostředků na živobytí čestným způsobem
- sociální opora: nejenom odborníci (psychiatři, psychologové), ale i partneři, přátelé a nesobečtí vstřícní cizí lidé kolem nás nám mohou poskytnout velmi cennou podporu a povzbuzení, abychom mohli úspěšně čelit stresům. Mohou nám poskytnout i vzor adekvátního chování, emocionální oporu, informační oporu i oporu materiální a instrumentální
- pracovní činnost, kterou člověk chápe jako významnou a hodnotnou, která je v souladu s jeho schopnostmi a osobnostním zaměřením, uspokojuje jeho potřeby, zejména potřebu seberealizace
- vyvažování a sjednocování protikladů do „zlaté střední cesty“
- využívání autosugescí a meditací
- prožitky posvátna a mystéria
- úsilí o pozitivní a optimistické zvládnutí obsahů vlastního vědomí
- zdravý a etický životní styl
- úsilí o optimální sebepoznání,sebeřízení sebevýchovu a přiměřenou sebe akceptaci.
Literatura
Smith, M. J. Říkejte NE s úsměvem. Nakladatelství lidové noviny, 2003.

Knihy

České verze Cervantesova Dona Quijota (1864 - 2015) -- autor: Uličný Miloslav
Podpora školní adaptace dětí-cizinců -- autor: Záleská Klára
Podpora školní adaptace dětí-cizinců -- autor: Záleská Klára
Adaptace zámku v Náměšti nad Oslavou na prezidentské sídlo -- autor: Hrbek Vít
Ztraceni v kaňonech a na rančích -- autor: Halbich Marek

Komentáře ke slovu efektivní způsoby adaptace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » efektivní styly učení a vyučování
následující slovo: » efektivní
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1000
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz