pojem profesionální orientace až pojem profesní kariéra - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
profesionální orientace  >>   starší termín pro profesní orientaci vloženo uživatelem» profesionální orientace
Profesní (kariérní) psychologické poradenství  >>   PROFESNÍ (KARIÉROVÉ) PORADENSTVÍ vznikla již před začátkem 20. století a získávala na intenzitě v době, kdy se ve světě ukázaly první možnosti diferencovaného psychologického studia psychiky a osobnosti člověka a kdy se formovala obecná kriteria kvalitativního a kvantitativního hodnocení individuálních rozdílů mezi lidmi a kdy se rovněž exaktněji formulovaly předpoklady pro úspěch v povoláních, tzn. koncem 19. století našeho letopočtu. Metody a poznatky kariérového psychologického poradenství jsou přínosné také pro práci personalistů. Pro využití kariérového poradenství v praxi jsou cenné teorie, které rozlišují typy osobnosti pracovníků ve vztahu k hlavním druhům pracovního prostředí. Je to např. teorie profesního poradenství amerického psychologa a sociologa Johna Lewise Hollanda (1919-2008), který rozlišoval prostředí a osobnosti: - motorické - patří sem zemědělští pracovníci a pracovnice, strojníci, letci, řidiči a řidičky, tesaři, masérky a maséři, švadleny, krejčí, malíři a natěrači, zedníci, slévači, bagristé, elektroinstalatéři, topenáři, opraváři a opravářky atd. - podpůrné - suportivní - patří sem např. učitelé a učitelky, poradci, sociální pracovníci a pracovnice - konformní - administrativní pracovníci a pracovnice, účetní, tajemníci a sekretářky aj. - přesvědčující - (persuasivní) - patří sem např. státní funkcionáři, řídící pracovníci, úředníci pojišťoven, právníci, obchodníci - estetické - patří sem hudebníci, výtvarníci, aranžéři, sochaři, malíři, spisovatelé, básníci aj. - intelektuální - matematici, chemici, fyzici, biologové, kybernetici, výzkumní a vědečtí v nejrůznějších oborech vědy a techniky. Nedomyšlené přesuny jednotlivce mezi pracovními prostředími, jež pracovníkovi nejsou blízké, může mít záporný dopad na osobnost a psychosomatiku pracovníka. Vždy je třeba přihlížet rovněž ke vzdělání (základní, vyučen, středoškolské a vysokoškolské) , délce praxe, věku, dosavadnímu příjmu a k dalším kompetencím. Každý z nás má podle své hierarchie hodnot sklon preferovat povolání patřící do jedné z uvedených šesti velikých skupin pracovního prostředí. Tento sklon se projevuje již v době první volby povolání. Každý člověk je podle této teorie orientován především motoricky nebo intelektuálně, suportivně, konformně, persuasivně nebo esteticky. Modální orientace mohou být u dané osobnosti zařazeny v jakési hierarchii podle své relativní síly. Hlavní směr volby povolání nebo úsilí člověka jsou pak určovány životním stylem, který je v čele hierarchie. Tato personální hierarchie může být definována kódovanými "zájmovými inventáři". Každý člověk je jiný než jsou ostatní lidé. Ke každému proto musíme volit individuální přístup, má-li být naše komunikace úspěšná. Hollandovy typy modálních orientací osobnosti lze připodobnit k typologii německého duchovědného psychologa. Eduarda Sprangera (1882-1963), který rozlišuje rovněž šest typů osobnosti: náboženský, teoretický, sociální, estetický, ekonomický, mocenský. Nyní k podrobnější charakteristice modálních orientací osobnosti podle Johna L. Hollanda: Typ motorické orientace - realistický typ Lidé patřící k tomuto typu orientace milují aktivity, které vyžadují fyzickou sílu, silovou až agresivní akci, motorickou koordinaci a obratnost. Dávají přednost konkrétním dobře definovaným problémům před abstraktní problematikou. Raději úkol manuálně "dělají", provedou, vyřeší, než aby o něm přemýšleli. Vyhýbají se zhusta situacím, které vyžadují verbální a interpersonální obratnost. Jsou nezřídka o ohrožováni blízkými vztahy k jiným, nebo to tak alespoň pociťují. Chápou sami sebe většinou jako silné typy s konvenčními politickými a ekonomickými hodnotami. Jsou tedy typizováni svou fyzickou silou a obratností, konkrétními a praktickými způsoby, jak jednají s životními problémy a někdy i s nedostatkem sociální obratnosti a vnímavosti. Do povolání, která patří pod povolání v motorickém prostředí (jde např. o zemědělství, stavebnictví a řemesla), by pak měli být vybíráni jedinci (muži i ženy), kteří jsou motoricky orientovaní. Typ intelektuální orientace - kognitivní typ Lidé patřící k tomuto typu jsou zaměřeni spíše na to, aby problémy teoreticky promýšleli, než aby je řešili v praxi. Mají výrazné sklony pochopit a myšlenkově organizovat tento svět. Mají rádi nejasné, obtížné úkoly a introceptivní činnosti a jsou jim vlastní poněkud nekonvenční hodnoty a postoje. Vyhýbají se zhusta interpersonálním problémům, které vyžadují častý kontakt se skupinami lidí a s mnohými lidmi vůbec. Je pro ně typická abstrakce v protikladu ke konkrétnosti, analýza v protikladu k verbalizaci, introcepce v protikladu k extracepci, asociálnost v protikladu k sociabilitě. Hlavní rysy tohoto zaměření připomíná také Sternovo pojetí intelektuálního typu. Horneyová v tomto smyslu hovoří o odtažitém typu. Typ suportivní, podpůrné orientace - sociální typ Lidé tohoto typu mají rádi učitelské nebo terapeutické role. Jsou verbálně a interpersonálně obratní. Jejich orientace patrně odráží jejich touhu po socializaci a sociabilitě v přesně definovaném zázemí a po kladné pozornosti ostatních lidí. Jsou zodpovědní, sociálně orientovaní. Hlavní hodnoty v jejich osobním hodnotovém systému jsou hodnoty humanistické. Cítí se občas ohrožováni situacemi, které vyžadují intelektuální způsob řešení problematiky nebo fyzickou obratnost. Dávají přednost řešení problémů vysoce řízenou interpersonální manipulaci. Obdoba tohoto typu je receptivní orientace u Fromma a poddajný typ Horneyové. Existují již seznamy povolání vhodných pro suportivní (podpůrný) sociální typ osobnosti, např.: asistentka hygienické služby, ošetřovatel/ka, zdravotní sestra, dietní sestra, fyzioterapeut/ka, hosteska, instruktor(ka), kastelán/ka, klinický psycholog, psycholožka, knihovník, knihovnice, kurátor/ka, lektor/ka, letuška, masér/ka, pedagog, pečovatel/ka, personalista, personalistka, porodní asistentka, recepční, rehabilitační pracovník, sanitář/ka, sociální pracovník, trenér/ka, učitel/ka. Typ konformní orientace - konvenční, přizpůsobivý (adaptabilní) typ Lidé tohoto typu dávají přednost stabilizovaným a přesně definovaným strukturálním a verbálním administrativním činnostem a podřízeným rolím. Docilují svých cílů přizpůsobivostí, konformitou. Tímto způsobem získávají uspokojení a vyhýbají se konfliktům a úzkostem, které vyplývají z nejasných situací nebo problémů, které jsou spojeny s interpersonálními vztahy a činnostmi vyžadujícími fyzickou obratnost. Podřízenost jejich osobních potřeb je patrně činí zvlášť vhodnými pro práci na dobře definovaných a více méně automatizovaných úkolech. Charakterizuje je extracepce. Pro své zhusta úplné přijetí kulturních hodnot a postojů posuzují svůj život podle toho, jak je soudí jejich okolí, což je u nich spojeno s nadměrnou sebekontrolou. Vyvíjí se v nich potřeba po konformnosti, mají zájem o pravidla a regulace pro život. Stern nazývá tento typ stereopatickým. Můžeme sem zařadit např. práci úřednice a úředníka, sekretářky, tajemníka. Typ estetické orientace - umělecký typ Lidé tohoto typu dávají přednost nepřímým vztahům k ostatním lidem. Řeší si své problémy pomocí expresivního sebevyjádření uměleckým způsobem. Vyhýbají se problémům vyžadujícím interpersonální interakci, vysoký stupeň "strukturnosti" nebo fyzické obratnosti. Připomínají často osoby s intelektuální orientací ve své introceptivitě a nedostatku sociability. Liší se však od nich tím, že mají větší potřebu pro individuální vyjádření a zdají se mít méně sebekontroly a větší potřebu přímého emočního vyjádření a pravděpodobně trpí víc emočními poruchami. Špatně adaptovaní studenti a studentky měli tendenci k většímu skóre v uměleckých, literárních a hudebních škálách. Šlo o škály Kudera. Tuto orientaci obráží také komplexní osoba na dimenzi komplexnost - jednoduchost. Typ persuasivní - přesvědčující, motivační, podnikavý typ Lidé tohoto typu preferují použití svých verbálních obratností v situacích, které poskytují příležitosti pro ovládání druhých. Jde o osoby, které rovněž často usilují o všechny možné typy změn u lidí na jejich pracovištích, např. o změny poznatků a dovedností, změny v přístupu k pracovní činnosti (tj. změny v motivaci), změny v chování jednotlivců (např. aby přestali kouřit) i změny v chování skupin. Usilují o překonání odporu lidí ke změnám, o překonání tendence k setrvačnosti. Lidé persuasivní modální orientace osobnosti mívají silné dominantní a mocenské tendence. Vyhýbají se přesně definovanému jazyku nebo jednostranným a přesně definovaným pracovním situacím, jakož i situacím, které vyžadují dlouhá a vytrvalá období, ve kterých je nutno vyvinout intelektuální úsilí koncentrované na dílčí problematiku. Ačkoliv se s konformním typem lidí podílejí o společnou extraceptivní orientaci, liší se od lidí konformní orientace ve své potřebě obtížných, náročných a nejasných verbálních úkolů a jim příbuzných dovedností svou sociabilitou a svým větším zájmem o sebeuplatnění, moc, význačné společenské postavení a vůdčí roli vůbec. Tento typ je přiléhavě určen Weinsteinovým souslovím: "člověk s orálně agresivní orientací". Weinstein toto terminologické spojení užil ve své studii o právnících. Erich Fromm hovoří o tržní, prodejní orientaci a Hornby o agresivním typu. Patří sem manažeři všech typů, a to od nejvyšších, tzn. top manažerů (ti se zabývají převážně strategií, pak taktikou a velmi málo operativou), přes střední (middle) manažery (ti se zabývají nejvíce taktickými přístupy, méně strategickými záležitostmi a operativou) k manažerům první (lower) linie (ti se zabývají převážně operativou, méně taktikou a nejméně strategií). Persuasivní typ se dobře uplatňuje při řešení procesů personálního managementu, tj. při vyhledávání, náboru, přijímání a rozmisťování pracovníků, při řešení otázek pracovní a sociální adaptace, výchově a vzdělávání, motivaci a stimulaci, hodnocení, profesní kariéře a uvolňování pracovníků. Základní cíle, zásady, formy a metody personálního managementu přitom určuje podniková kultura. Personální management se v rámci náboru, výběru a přijímání pracovníků zabývá také problematikou zjišťování pracovní způsobilosti a kompetence pracovníků. Všimněme si nyní metodického postupu při vyšetřování, psychologické diagnostice osob z hlediska předpovědi úspěšnosti v určitých povoláních. J. L. Hollandovi vlastně jde o to, aby v tomto směru nalezl stupně podobnosti zkoumané osoby k jedné ze šesti jeho modálních orientací. Rozvinul teorii, podle které jsou lidé přímo determinováni a poháněni k preferování jedné z jeho modálních orientací. Hovoří se proto vtipně o teorii či hypotéze "vrána k vráně sedá". Pokud jeden typ modální orientace u člověka výrazně převládá nad ostatními, je profesní orientace jednoduchá. Pokud však dochází k rovnováze dvou nebo více orientací, dochází ke kariérovým rozporům a konfliktům. Holland proto používá jako hlavní metodu svůj inventář preference povolání a Strongův seznam zájmů. Nabádá k dalšímu rozšíření vyšetřování ve směru zjišťování zájmů a hodnot. Hollandův test profesního typu byl publikován např. v příručce Osobní kariéra od Františka Bělohlávka. Vydala ji Grada v Praze 1994. Jako další metody doporučuje Holland zkoušky inteligence, vyšetření sebehodnocení a pojetí sebe sama a testy vědomostí, informovanosti o povoláních, které vlastně budou také obrazem o síle zájmů a úrovně selektivní percepce informací v oblasti jednotlivých povolání. Mezi výsledky jednotlivých metodických postupů pak chce Holland hledat příslušné vztahy. Na základě svých dosavadních šetření vyslovil Holland několik hypotéz: osoby s větší informovaností o pracovních prostředích si lépe volí povolání než lidé s menší informovaností. Adekvátnost volby povolání je částečně funkcí věku, protože čas sám poskytuje více příležitostí pro shromažďování informací. Osoby s adekvátnější volbou povolání mají diferencovanější a organizovanější vědomosti o povoláních než osoby s méně adekvátní volbou povolání. Množství vědomostí o zaměstnáních bude pozitivně korelovat s vývojovou hierarchií člověka. Člověk bude více vědět o povoláních, která jsou v čele jeho vývojové hierarchie, než o povoláních, která jsou vespod, na dně jeho osobní hierarchie hodnot. Právě tato vývojová hierarchie je zkoumána pomocí kódovaných zájmových inventářů. Lidé s nepřesnou znalostí sebe sama, zahrnujíce v to i sebehodnocení, mohou dělat neadekvátní rozhodnutí vzhledem k rozsahu i úrovni volby. Osoby, jejichž znalosti o sobě jsou omezeny v rozsahu, směru i úrovni (např. v relativní úrovni inteligence), budou představovat extrémy v neadekvátní volbě povolání. Naproti tomu osoby s relativně přesnou znalostí sebe sama budou dělat adekvátnější volby. Spojitost mezi typologickými zvláštnostmi lidí a typy lidské činnosti se považuje za teoretický základ profesního či kariérového poradenství. Pro profesní poradenství je optimální přístup kasuistický, strukturální, který zevrubně, všestranně a dlouhodobě studuje jednotlivé případy z kauzálního a prognostického hlediska a srovnává je s profesiografickými rozbory. Je třeba poznávat člověka komplexně, týmově, integrovat jednotlivé poznatky o jeho organismu a o složkách tvořících strukturu jeho osobnosti a předvídat i další vývoj - perspektivu jeho zdravotního stavu, osobnostních rysů a jeho chování včetně výkonnosti. Při výběru a rozmisťování lidí na pracoviště bychom např. neměli člověka nestálého a neklidného (cholerika) přidělovat na pracoviště s převážně monotónní prací, vyžadující velké soustředění a houževnatost nebo naopak člověka vytrvalého, ale pomalejšího bychom neměli pověřovat prací vyžadující velkou přizpůsobivost (adaptabilitu) a distributivní pozornost. Zakladatel tzv. technokratické školy americký sociolog a ekonom Thorstein Veblen (1857 - 1929) viděl rozvoj společnosti v aplikaci sociálně psychologických poznatků. S rostoucím významem techniky vzniká nová sociální skupina - technokraté. Ovládají technické a administrativní řízení výroby. Docenění psycho-sociálních podmínek nacházíme u teoreticko-praktického směru nazvaného human relation, který založil profesor harwardské univerzity Elton Mayo (1880 - 1949). Problémové okruhy poradenství jsou vnitřně spjaty kauzální souvislostí, která je skryta za jevovou souvislostí problémů. Např. neurotické rysy osobnosti, závady či poruchy osobnosti nebo povrchní zájem o povolání, který se ještě nestal složkou žákovy osobnosti, vede často k maladaptaci na povolání, k selhání v povolání nebo ve studiu. Naproti tomu může být dificilita napravena pomocí zájmové činnosti orientované na adekvátní volbu povolání nebo studia. V roce 1994 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zřízen Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Řeší aktuální otázky pedagogicko-psychologického poradenství, zajišťuje koordinaci poradenského systému, další vzdělávání poradenských pracovníků a přenos odborných a metodických informací z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství. Informace o problematice poradenských služeb jsou publikovány i ve zpravodaji Institutu pedagogicko-psychologického poradenství České republiky s názvem Výchovné poradenství. Současný systém pedagogicko-psychologického poradenství je tvořen nejenom výchovnými poradci a státními, církevními a soukromými pedagogicko psychologickými poradci, ale od r. 1990 také speciálně pedagogickými centry se zaměřením na péči o děti a mladistvé se smyslovým, tělesným a mentálním postižením a o děti a mládež s vadami řeči a tzv. středisky výchovné péče, zajišťujícími prevenci a terapii sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a poradenství v této oblasti, a to nejen ambulantní, ale i internátní formou. S účinností od 1. 4. 1998 byly poskytovány poradenské služby na školách a výchovných zařízeních podle metodického listu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 13409/98-24 . Od 9. února 2005 platí pro školské poradny Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V současné době používají psychologové při své práci v poradnách podle svého založení v různém rozsahu jak psychometrický, tak klinicko- psychologický (kasuistický) případový přístup. Hlavní metodou při tvorbě psychologické případové diagnózy by podle našeho názoru měla být metoda kazuistická. V konkrétních jednorázových akcích by mohla převládat metoda poradenská. Vedle kazuistického vedení a porad (konzultací) by přitom měla mít všechna poradenská zařízení k dispozici řadu dalších technik, včetně laboratorních pomůcek. Odborná porada (konzultace) přitom musí splňovat několik nezbytných předpokladů, má-li být efektivní a mít praktický význam: především předpokládá někoho, kdo o takovou radu skutečně stojí, dále předpokládá, že je schopen radu správně pochopit a má snahu i dovednost ji realizovat a konečně předpokládá, že radu dokáže důsledně realizovat. Psychologové pracující ve školském poradenství musí vedle psychologie znát i pedagogiku a příslušnou školu, podobně jako psychologové ve zdravotnictví musí mít orientační informace o medicíně a zdravotnickém zařízení. Od února 2005 pracují pedagogicko-psychologické poradny podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních. Mezi současné postmoderní psychology významné pro poradenství lze zařadit kritika hlavního proudu klasické a tradiční psychologie anglického filozofa a sociálně konstrukcionistického psychologa Roma Harré, který vydal s P. F. Secordem v roce 1972 knihu Výklad sociálního chování a od té doby ještě řadu publikací, v nichž se snaží navrhnout zcela novou, tzv. etogenickou psychologii či etogeniku, která navazuje např. na mikrosociologii zkoumající mikrostruktury, např. rodinu, školní třídu, pracovní skupinu, partu, klan, etnometodologickou školu Harolda Garfinkela (nar. 1917), dramaturgický interakcinonizmus kanadského sociologa Ervinga Goffmana (1922-1982), který používá na vysvětlování sociálních interakcí teatrologických pojmů a analogií mezi psychosociálním životem a divadlem a na teorii personálních (osobnostních) konstruktů amerického psychologa Georga Alexandra Kellyho (1905 -1967), který upozornil na subjektivní, individuální a specifické vnímání, představování, myšlení a cítění jednotlivých osob, jejichž náplň i běžných osobních pojmů (termínů, konstruktů) a jejich protikladů se často liší od náplně těchto pojmů a jejich protikladů u druhých lidí. Filozof a psycholog Horace Romano Harré (nar. 1927) zejména kritizuje tato východiska psychologie: mechanistický model člověka, humovskou koncepci příčinnosti a pozitivistickou metodologii. Doporučuje poradcům respektovat jeho antropomorfní model člověka, který přistupuje k jedinci jako k autonomní lidské bytosti (ne jako ke stroji, mechanismu či počítači nebo jako ne-lidskému živému organismu), která žije v určitém ne vždy sociálně spravedlivém ekonomickém, sociologickém a politickém systému. Postmoderní psychologové (např. britská vývojová psycholožka Erica Burmanová /nar.1960/) mají mimořádný zájem na emancipaci a mají dojem, že tradiční psychologie byla příliš patriarchální (androcentristická) a dehumanizovaná. Jde také o to, aby psychologie byla sociálně užitečnější a zvyšovala osobní potenciály jednotlivců v daném sociálním a kulturním kontextu a v případě nutnosti, aby přispívala i ke změnami sociálně-ekonomických a mocenských systémů. Tradiční psychologie je kritizována za preferování pozitivistických a kvantitativních přírodovědných metod, za údajně nedostatečný respekt k rozmanitým kulturním a sociálním kontextům daných skupin a společenství, k úrovni sociální a politické spravedlnosti, za malý důraz na úsilí o sociální užitečnost a případně i změnu sociálních systémů. Postmoderní psychologové doporučují odklon od tradičních kvantitativně zaměřených poznávacích metod psychologie a příklon k novému, a to kvalitativního pohledu na sociální život lidí a na využívání i metody diskurzivní analýzy (popisování a vysvětlování konkrétního sociálního chování, jednání, stavu věcí a jevů) a k semiologickému využití narativ (příběhů, vyprávění), k intenzivnímu zkoumání přirozených sociálních interakcí, každodenních konverzací na pracovištích i v rodinách. Mají pozitivnější vztah k dosavadní praktické psychologii než k psychologii teoretické. K pozitivnímu sebepojetí a rozvoji sebe sama, uvědomování si svých limitů i možností, formování schopností, využití osobních kapacit a zkušeností, nacházení správného životního stylu, sociálních kontaktů, systému žádoucích osobních hodnot ve všech životních etapách vede koncepce týmového, komplexního a biodromálního rozvíjejícího poradenství. Zdá se, jak uvádí český psycholog práce, organizace a řízení Zbyněk Bureš (1982), že se rozšiřuje zóna těch profesí, jejichž psychické i somatické nároky zvládne každý průměrně zdravý člověk, pokud má o danou profesi zájem . Výchovu k většině takových povolání budou provádět hlavně školy a školní profesní psychologové. Odborná a kompetentní psychologická diagnostika a odborné psychologické intervenční poradenství měla, má a bude mít prvořadý význam u některých problémových skupin a jedinců z celkové populace mládeže i dospělých a starých osob. vloženo uživatelem» Profesní (kariérní) psychologické poradenství
profesní a studijní orientacei  >>   Profesní a studijní orientace a volba studia a povolání patří a bude i v budoucnosti patřit mezi mimořádně důležitá rozhodnutí mládeže o své budoucnosti, protože výběr a volba povolání hraje v životě každého člověka velmi významnou roli. Je třeba již ve školách usilovat o to, aby žáci (studenti) a žákyně (studentky) se nerozhodovali o své budoucí profesi neadekvátně vůči svým duševním i tělesným potenciálním i reálným osobnostním vlastnostem. V procesu sebepoznání a sebe pochopení i dozrávání pro volbu (výběr) povolání (studia) hraje velkou roli profesní orientace na školách a také psychologické kariérové poradenství. Poradenské psychology především zajímá, jak jsou děti spokojeny se zvoleným oborem práce či studia a jak jsou spokojeni v pracovní skupině nebo školní třídě. V případě nespokojenosti s povoláním, resp. oborem studia je třeba zjistit příčiny nespokojenosti a pokusit se je odstranit. Informace o výsledcích psychologického vyšetření může sehrát významnou úlohu při poznávání žáka (studenta) pedagogy a také v procesu sebepoznání a sebehodnocení žáka (studenta). Žák, který sám sobě dobře rozumí, má větší předpoklad dobrého přizpůsobení se než žák, jehož úroveň sebepoznání je nízká. Sebepoznání a pochopení sebe sama vlastně znamená, že člověk dovede přesně popsat své klady, nedostatky, zkušenosti, potřeby a cíle, dovede předvídat své chování a snadněji své chování řídí a kontroluje. Sebepoznání a pochopení sebe sama přispívá k jeho přiměřené akceptaci (přijetí, uznání, kladné ohodnocení) sebe sama, což je jeden z cílů psychologického poradenství. Vždyť podstatou poradenství je informovat zkoumanou osobu o úrovni jednotlivých znaků její osobnosti se zřetelem k ovlivňování a sebevýchově jejích mezilidských vztahů, vztahu k sobě samému a úspěšnosti ve zvoleném povolání (resp. studiu). Osoby s větší informovaností o své osobnosti, zejména o svých zájmech, schopnostech a dovednostech a o pracovních prostředích si lépe volí povolání než lidé s menší informovaností. Adekvátnost volby povolání je částečně také funkcí věku, protože čas nám poskytuje více příležitostí pro shromažďování informací. Osoby s adekvátnější volbou povolání mají diferencovanější vědomosti o povoláních, znají i další nároky povolání na jejich psychiku a osobnost. Kariérové poradenství se zabývá odborným poradenstvím při výběru a volbě povolání a studia. Vznikalo často souběžně s výchovně psychologickým poradenstvím, ale i nezávisle na něm. První specializovaná poradna pro volbu povolání vznikla na popud Franka Parsonse (1854-1908) v roce 1908 v americkém Bostonu. Vědeckou bázi poradenství budoval hlavně americký profesor německého původu Hugo Münsterberg (1863-1916). Na Harvardské univerzitě byla zřízena již v roce 1909 také první vysokoškolská psychotechnická poradna. Psychotechnika však byla kriticky zhodnocena na mezinárodním kongresu užité psychologie v Londýně roku 1956. Od té doby se pojem psychotechnika již v psychologii neužívá. Byla na jedné straně vytvořena a propracována nauka o povoláních, tj. byly určeny vlastnosti, jež jsou důležité pro povolání, na druhé straně pak byly zavedeny zkoušky způsobilosti pro povolání. H. Münsterberg přitom poukázal na nutnost zkoumat nejenom všeobecnou inteligenční úroveň, ale též paměť, pozornost, motoriku a další funkce osobnosti člověka. Výsledkem správné konfrontace poznání člověka (sebe sama) a profese měla být adekvátní volba povolání, resp. studia. V Německu patřil mezi uznávané odborníky Otto Lipmann (1880-1933). Je autorem psychologických popisů povolání (profesiogramů) sazeče, obchodníka, zámečníka, akademického pracovníka aj. První česká poradna pro volbu povolání vůbec vznikla 15. 11. 1919 při českém odboru zemské rady živnostenské v Brně. Psychotechnické oddělení této poradny budoval pozdější akademik Otakar Chlup (1875-1965). Mezi spolupracovníky O. Chlupa v této oblasti činnosti patřil např. Vilém Chmelař (1892-1988) a Stanislav Velinský (1899-1991). V Praze vznikla první poradna v roce 1920, a to při zemské centrále práce. Ústředí poraden pro volbu povolání se sídlem v Praze bylo založeno roku 1920 a v roce 1921 se ústředí připojilo k právě založenému Psychotechnickému ústavu Masarykovy akademie práce. Psychotechnický ústav sledoval především otázky fyziologie a psychologie práce v průmyslu. Jeho prvním ředitelem byl František Šeracký (1891-1942). Později se tento ústav osamostatnil a jako Ústřední psychotechnický ústav se věnoval otázkám volby a výběru povolání dospělých osob. Nejvýznamnější publikací z 20. let je sborník "Správná volba povolání" (J. Lancová, C. Stejskal, F. Šeracký a O. Říha). Vyšel v roce 1925. J. Lancová velkou pozornost věnovala také výběru samotných poradců. Žádala: a) pozitivní vztah k práci, kterou má vykonávat, b) odpovídající povahu, c) příslušné schopnosti, d) vzdělání a životní zkušenosti, e) odborný výcvik pro řešení poradenských úkolů. Tyto požadavky jsou stále aktuální. Poradenský přístup J. Lancové bychom mohli označit za indirektní (nepřímý, náznakový, zdánlivě pasivní): "Radit mu však: jdi na to nebo ono povolání, je pro poradce příliš odpovědné. Poradce může nanejvýš upozornit dítě na to povolání, proti nimž by po jeho úsudku nebylo námitek. Výběr a konečnou volbu musí učinit dítě samo". Poradny pro volbu povolání vznikly nejčastěji při úřadech pro péči o mládež, ale i jiné instituce si počaly všímat těchto poraden a zřizovat je. Byly to zejména ústavy pro zvelebování živností, instituce sociálně zdravotní a jiné. Poradny pro volbu povolání mívaly i oddělení pro středoškolské a vysokoškolské studenty. V Praze vznikla první akademická poradna v roce 1935, a to jako součást Ústředního psychotechnického ústavu. Poradnu založil Vladimír Tardy (1906-1987). Také některé závody si zřizovaly svoje poradny (např. Vítkovické železárny, Elektrické podniky pražské). Již v roce 1933 vyšetřily např. moravské poradny pro volbu povolání lékařsky a psychologicky 24 % hochů a 11,5 % dívek z celkové populace čtrnáctiletých českých dorostenců. Psycholog Vilém Chmelař (1892-1988) již tehdy doporučoval zajistit každoročně přesnou statistiku poptávky a nabídky mládeže pro všechny obory na celé Moravě a sledovat v hrubých rysech hospodářskou perspektivu toho kterého oboru. V. Chmelař měl velké zásluhy o rozšíření profesního poradenství. Byl činný i jako dorostový referent České zemské péče o mládež v Brně. Poradny organizoval od roku 1931. Vedl zemskou poradnu pro volbu povolání, která byla poradnou supervizní. Vybudoval na Moravě 70 poraden. Skupinové, ale i individuální vyšetření uchazečů bylo přitom prováděno na Moravě podle metod a zkoušek doporučených Zemským ústředím pro volbu povolání v Brně. Byla zde patrná snaha o komplexní podchycení a řešení problematiky volby povolání. Psychogram (nález o psychice a osobnosti) vydávaný těmito poradnami byl poměrně bohatý. Byl navíc srovnáván s údaji učitelů. Teprve potom byla vydávána stručná doporučení: "Sdělujeme Vám, že pro povolání učitelky se hodíte"). Mnohé školy i řemeslnické obory nepřijaly uchazeče, kteří by předem neprošli vyšetřením a nebyli uznáni za psychicky způsobilé pro zvolené povolání. Na učňovské poradenství se specializoval v Čechách např. Jaroslav Koch (1910-1979) a na Moravě Vilém Chmelař (1892-1989), pozdější vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Kontrola míry účinnosti psychotechnických zkoušek byla prováděna v průběhu prvního roku zaměstnání probanda na jeho pracovišti. Závěry poradny se významně shodovaly s úspěšností či neúspěšností v práci. V roce 1934 se v Praze realizoval mezinárodní Psychotechnický sjezd za účasti osobností jako byl např. E. Claparede, M. Viteles, F. Baumgartnerová, Ch. Spearman. Sjezd se realizoval pod záštitou prezidenta T. G. Masaryka a trval týden. Zúčastnilo se ho asi 250 účastníků se 130 referáty. V roce 1934 vyšel také první svazek Psychotechnické ročenky a v roce 1936 vyšel druhý svazek. Oba byly redigovány J. Doležalem a F. Šerackým a poskytly také informace o tehdejším stavu poradenských služeb v Československu. Původní československé poradny pro volbu povolání byly organizačně nezávislé na školském systému, měly většinou pouze účel ekonomicko-informativní a poradenský. Během německé okupace pokračoval v Čechách výzkum inteligence primánů pod vedením Rudolfa Mudrocha (1904-1942) a na Moravě výzkum inteligence kvartánů, který řídil František Kahuda (1911-1987). Vědecký dohled nad tímto výzkumem měl František Hyhlík (1905-1981) z Ústavu lidské práce. Výzkum prokázal vysokou diagnostickou a prognostickou hodnotu psychologického šetření. Na Slovensku vznikla první ústřední poradna pro volbu povolání v roce 1928 v Bratislavě (v rámci Psychotechnického ústavu). Jejím prvním ředitelem od roku 1928 byl český psycholog Josef Stavěl (1901-1988), pozdější profesor psychologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval zde např. Juraj Čečetka (1907-1983) jako I. asistent psycholog, dále Anton Weiss-Nägel (Anton Jurovský) jako II. asistent psycholog, pozdější vědecký pracovník a profesor psychologie Univerzity Komenského v Bratislavě, autor řady monografií z aplikované psychologie. V roce 1938 vedení Psychotechnického ústavu v Bratislavě bylo převedeno na Antona Jurovského (1908-1985). Posledním ředitelem zde byl Miroslav Teofil Bažány (1923-1998), který se po druhé světové válce mj. zasloužil o realizaci koncepce psychologické výchovné péče na Slovensku. V roce 1957 založil první Psychologickou výchovnou kliniku a založil také Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. V roce 1942 bylo na Slovensku v činnosti kromě Ústředního psychotechnického ústavu v Bratislavě 26 okresních poraden pro volbu povolání (při "okresnej starostlivosti o mládež"). Po roce 1945 byly na Slovensku v každém okrese zřízeny "Psychotechnické referáty pri okresnych úradoch práce". Metodické usměrňování jejich činnosti zajišťoval Československý ústav práce-oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě s pobočkou v Košicích, který vznikl přebudováním psychotechnického ústavu. Základní funkce poraden pro volbu povolání byla profesionálně-informační, poradenská, zprostředkovatelská a rozmisťovací. Podle údajů V. Chmelaře měly československé poradny až 94% jistotu v předvídání toho, jak se uchazeč o určité povolání osvědčí v praxi. O cílech poraden svědčí např. rezoluce přijatá na zemském pracovním sjezdu psychologů-poradců pro volbu povolání dne 29. 9. 1937 v Olomouci, v níž se uvádí: Diagnostických zkoušek se používalo několik desítek. Porada se podávala důvěrně a ústně buď uchazečům nebo jejich rodičům. Jenom závodům, s kterými bylo smluvní ujednání, se doporučení dávalo písemně. V jednotlivých zemích Československa se užívalo v podstatě stejných principů vyšetřování v poradnách pro volbu povolání, rozdíly byly jen v menším nebo větším zdůrazňování jednotlivých metod. Na rozvoj i profesně poradenských služeb měli nesporně výrazný podíl pracovníci Ústředního psychotechnického ústavu a potom Československého ústavu práce. Pracoval zde např. pražský vysokoškolský profesor psychologie Jan Doležal (byl ředitelem až do zrušení ústavu 30. 6. 1951), dále J. Čepelák, L. Stejskal aj. Odborných pracovníků měl ústav přes sto. Po roce 1948 se podle nového školského zákona zabývaly poradenstvím pro volbu povolání pouze školy. Vývoj poraden pro volbu povolání byl u nás přerušen prakticky od druhé světové války až do roku 1957, kdy začaly jako zařízení národních výborů vznikat dětské psychologické poradny, psychologické výchovné poradny a kliniky (Bratislava 1957, Brno 1958, Košice 1959). První česká poválečná dětská psychologická poradna byla zřízena v r. 1958 v Brně. Sjednocení problémů volby povolání i problémů výchovných a výukových je v souladu s úzkou problémovou souvislostí všech pedagogicko-psychologických aspektů výchovy dětí a mládeže. Poradenské instituce by přitom měly úzce spolupracovat s institucemi klinicko-psychologické péče a institucemi zdravotnickými a institucemi práce a sociální péče. Odborná porada (konzultace) přitom musí splňovat několik nezbytných předpokladů, má-li být efektivní a mít praktický význam: především předpokládá někoho, kdo o takovou radu skutečně stojí, dále předpokládá, že je schopen radu správně pochopit a má snahu i dovednost jí realizovat a konečně předpokládá, že radu dokáže důsledně realizovat. Problematika závad a poruch profesní a studijní orientace a adaptace se často objevuje u dětí, nezralých, s dětinskými (infantilními či parvuloidními) rysy osobnosti a mentálně retardovaných. Schopnost a dovednost vřadit se adekvátně do sociálních poměrů a skutečností v pracovním procesu hraje velkou roli v profesní adjustaci i pro osoby mentálně retardované. Za maladaptivní profesní a studijní orientaci, která patří většinou mezi vývojové závady či poruchy a souvisí často s tzv. nezralostí pro volbu povolání a studia považujeme: když žák (student) projevuje vysokou nerozhodnost v tom, jaké povolání nebo školu si má vybrat, neadekvátnost a nereálnost volby povolání (studia), a to buď z hlediska osobních schopností, nebo motivace, nereálnost představ o vybraném studiu nebo profesi, nízká úroveň identifikace se zvoleným oborem profese či studia, neangažovanost při volbě povolání (studia), pasivitu nebo lhostejnost k vlastní budoucnosti, když žák či žákyně nemá k oboru patřičně kladný vztah, chce přestoupit na jiný obor nebo z oboru odejít. České školství poskytuje maladaptovaným dětem podpůrná opatření, která navrhují a metodicky provádějí a naplňují školská poradenská zařízení. Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním postižením Žáci s mentálním postižením po dosažení základního vzdělávání (v některých případech základů vzdělání) pokračují ve středoškolském studiu nejčastěji na středních školách, které jsou uzpůsobeny jejich možnostem. Jedná se především o: obory vzdělání kategorie E (bývalá dvouletá a tříletá) odborná učiliště určené pro běžné žáky i žáky s lehkým mentálním postižením. Studium umožní žákům získat způsobilosti (kompetence) vycházející z požadavků trhu práce popsaných v profesních profilech a kvalifikačních standardech podle konkrétních oborů. Ve svých rámcových vzdělávacích programech (RVP) navazují tyto obory na obsah základního vzdělávání stanovený v Příloze 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Poskytuje střední vzdělání s výučním listem. obory vzdělání kategorie C - praktická škola dvouletá určená pro žáky se středně těžkým nebo lehkým mentálním postižením (v kombinaci s postižením jiným). Umožní žákům získání základních pracovních návyků a dovedností a připraví je na vykonání jednoduchých pracovních činností, studium praktické školy dvouleté je ve svých nárocích více přizpůsobeno možnostem a schopnostem žáků s deficitem v kognitivních procesech a navazuje svými očekávanými výstupy na očekávané výstupy Přílohy 2 RVP ZV - praktická škola jednoletá pro žáky s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami nebo autismem, připraví žáky na praktický život a umožní jim osvojení jednoduchých manuálních činností, studium praktické školy jednoleté je individualizované podle potřeb jednotlivých žáků a navazuje svými očekávanými výstupy na očekávané výstupy RVP ZŠS. Poradenské pracovníky především zajímá, jak jsou děti spokojeny se zvoleným oborem studia či práce a jak jsou spokojeni ve školní třídě nebo v pracovní skupině. V případě nespokojenosti s povoláním, resp. oborem studia je třeba zjistit příčiny nespokojenosti a pokusit se je odstranit. Vysokoškolská výuka učitelů by měla budoucí pedagogy vhodně aplikačně a prioritně připravovat na budování přirozené autority a zdokonalování takových svých odborných, pedagogických, didaktických a komunikačních i motivačních kvalit, které budou podporovat zodpovědný komplexní osobnostní i studijní a profesní (kariérní) rozvoj žáků. Již během vysokoškolské výuky učitelů by budoucí učitelé měli získat poznatky o poznávání psychiky a osobnosti, zejména o diagnostice profesních a životních zájmů, schopností a dovedností i studijní a kariérní motivovanosti žáků a žákyň. Učitelé by měli ve spolupráci s rodiči a zdravotníky žáků přispívat k rozvíjení zralosti, připravenosti a zdravotní a psychické způsobilosti pro správnou volbu a úspěšnou realizaci zvoleného studia a povolání. Zvlášť důležitý význam zde má také osvojování obecnějších klíčových kompetencí žáků a studentů, které jsou důležité jako průprava pro speciální oborové kompetence. Rámcový a vzdělávací program pro základní vzdělávání popisuje rozvoj šesti klíčových kompetencí žáků: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní, které představují souhrn vědomostí, schopností, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro komplexní osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Psychologické diagnostické metody Mimo pozorování, rozhovoru, anamnézy, analýzy osobních výtvorů a orientačních dotazníků o osob, které s danou osobou komunikují, se používají v oblasti profesní a studijní orientace též speciální psychologické testy osobnosti, které aplikují a vyhodnocují kvalifikovaní odborní psychologové. Kariérní poradenství pomáhá vybrat a zvolit si takové povolání, které je nejenom bude živit, ale které jim bude také přinášet osobní uspokojení, protože v něm budou úspěšní. Literatura KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 544 s. SVOBODA, M.(ed.), KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2015. 791 stran. ISBN 978-80-262-0899-0. vloženo uživatelem» profesní a studijní orientacei
profesní bariéra  >>   překážka bránící získat určité zaměstnání (např. nedostatečné vzdělání a speciální kvalifikace, zdravotní postižení, absence osvědčení a licencí, jazyková nedostačivost) vloženo uživatelem» profesní bariéra
profesní bonita  >>   úroveň kvality, kompetentnosti a výkonnosti lidských zdrojů dané organizace, firmy, společnosti, míra schopnosti a dovednosti pracovníků dosahovat adekvátních standardů vloženo uživatelem» profesní bonita
profesní deformace učitelů  >>   zvýšená tendence některých učitelů a učitelek více či méně autoritativně a detailně poučovat, vysvětlovat a radit nejen ve škole, ale i mimo školu, ve společnosti a v soukromí, též učitelský syndrom vloženo uživatelem» profesní deformace učitelů
profesní dotazník  >>   Prosíme, abyste vždy jednu z možností odpovědí vztahující se na popis osobnosti vyznačili podtržením, případně, abyste ji doplnili vhodnějším výrazem nebo udáním popisu konkrétní situace, na kterou se údaj vztahuje. Jméno a příjmení:................................ Datum a místo narození:......................... Škola (podnik):.................................. Třída:.......................... Opakoval(a) třídy (které a důvod: neprospěch - nemoc, apod.)? Zameškané hodiny ve škole ............. Omluvené ............ Neomluvené ................. (v posledním školním roce) Čím by chtěl(a) být: 1) 2) 3) Příjmení a jméno otce: .................................................... Datum a místo narození otce........................ Zaměstnání otce................................... Příjmení a jméno matky: ................................................. Datum a místo narození........................... Zaměstnání matky................................ Příjmení a jména sourozenců: .................................................. Datum narození sourozenců:......................................... Celkové zaměření žáka:.............................. Zajímá se spíše o: různé otázky společensko - vědní - o umění - o osoby - o přírodu - o techniku - o práci s počítačem -o hmotný materiál - o rukodělné činnosti - o výtvarné činnosti - o sportovní činnosti - o jinou činnost (jakou) .................. Jak mnoho sleduje televizi a čte? 1. Hodně 2. Průměrně 3. Spíše méně 4. Skoro vůbec Co čte?......................................... Dává přednost: - dennímu tisku - odborné literatuře a odborným časopisům -( v jakém oboru ...............................................) - beletrii - próze - poezii - detektivkám - cestopisům - méně hodnotné literatuře - novinám- (kterým .................) - časopisů (jakým .............................................) - jiné ( ......................................) Vyspělost četby vzhledem k věku: Jeho (její) zájem o povolání .............................................je: vyhraněný - nevyhraněný, zdůvodněný - nezdůvodněný, podložený činností žáka - nepodložený žádnou činností, dlouhodobý - krátkodobý, hluboký - povrchní, stálý - nestálý. Rozumové schopnosti (bez ohledu na současný prospěch ve škole): 1. Je nadprůměrně bystrý, velmi rychle chápe, je samostatný i při osvojování nových poznatků, má velmi dobře vyvinuté nejen konkrétní, ale i abstraktní myšlení. 2. Je schopen bez velkého úsilí chápat a plnit žádané úkoly. Mohl by patřit mezi nejlepší žáky. 3. Průměrně chápe novou látku a zadané úkoly, přiměřeným úsilím může dosáhnout dobrých výsledků. 4. Je poněkud méně chápavý, málo samostatný a těžkopádnější v oblasti myšlenkových pochodů, učí se mechanicky. 5. Má velmi těžkopádné myšlení, musí vynaložit velké úsilí tehdy, chce-li pochopit vztahy mezi jednoduchými fakty. Doplňky:.......................................... Ovládání základních početních úkonů (sečítání, odečítání, násobení, jednodušší dělení): 1. Ovládá nadprůměrně početní úkoly. 2. Bez obtíží ovládá základní početní úkony. 3. Průměrně ovládá základní početní úkoly. 4. Pouze dostatečně ovládá základní početní úkoly. 5. Neovládá ani dostatečně základní početní úkoly. Stav školních vědomostí, dovedností a návyků celkově:......................................... Paměť: 1. Nadprůměrně rychle si osvojuje nové poznatky a pamatuje se je trvale, rozsah jeho paměti je značný a také si rychle vybavuje. 2. Velmi snadno si zapamatuje i vybavuje. 3. Má průměrně vyhovující paměť. 4. Nemá spolehlivou paměť, jeho paměť je převážně mechanická. 5. Velmi špatně si pamatuje, rozsah jeho paměti je malý. Doplňky posuzovatele: (např. je schopen pouze krátkodobého zapamatování, dlouhodobou paměť nemá dobře vyvinutou). Osobní tempo (v souvislosti s kvalitou práce): 1. Je nadprůměrně rychlý a je schopen pracovat nejen velmi rychle, ale také velmi kvalitně, pečlivě, důkladně a pravidelně. 2. Má rychlé osobní tempo a většinou pracuje také i kvalitně. 3. Má průměrně rychlé osobní tempo, je obvykle schopen pracovat i v souladu s běžně požadovanou kvalitou. 4. Má volnější, pomalejší psychomotorické tempo, ale pracuje pečlivě a pravidelně. 5. Má pomalé osobní tempo a také kvalita práce je nízká. Doplňky:........................................... Úroveň rozdělování a přenášení pozornosti: 1. Je schopen i bez obtíží zaměřit pozornost i na několik věcí současně a přitom spolehlivě plnit dané úkoly. 2. Většinou úspěšně rozděluje pozornost i na několik úkolů. 3. Je schopen s průměrným úspěchem věnovat pozornost i více činnostem současně. 4. Má slabší (podprůměrnou) schopnost rozdělovat pozornost na několik úkolů, je v takových situacích nejistý a snadno zapomíná. 5. Není schopen, nedovede provádět ani dvě běžné činnosti současně. Doplňky:............................................ Stav smyslového vnímání a řeči: 1. Velmi dobře vidí, slyší, vnímá vůně, má dobré chuťové vnímání a barvocit, řeč má bez defektů, umí velmi výstižně vyjadřovat své myšlenky. 2. Všechny smysly má bez patologických změn, řeč bez vad ve výslovnosti a dobrou slovní zásobu. 3. Nebyly shledány závady ve smyslovém vnímání, má průměrnou slovní zásobu i vyjadřovací schopnosti. 4. Drobnější korigované smyslové vady (např. zraku, sluchu), slovní zásobu má chudší, nedovede se vždy přiléhavě vyjádřit. 5. Má větší vady smyslového vnímání (zrakového, sluchového, chuťového) a velmi chudou slovní zásobu, nedovede se vyjadřovat. Doplňky posuzovatele: (např. patlavě vyslovuje, huhňá a koktá................................). Sebedůvěra a míra snášenlivosti vůči zátěži: 1. Vždy si věří, někdy se až přeceňuje, vždy si ví rady, je chladnokrevný a duchapřítomný. 2. Má vyrovnanou sebedůvěru, netrpí pocity méněcennosti ani při nezdarech a potížích, je klidný a vyrovnaný, většinou se nedá vyvést z rovnováhy. 3. Průměrně si důvěřuje, bývá však vyveden z rovnováhy při větších nezdarech a obtížích, v běžných situacích je klidný a vyrovnaný. 4. Málo si věří, jeho sebedůvěra a sebehodnocení je labilní a závislé na situaci, má sklon podléhat panice v tíživějších situacích. 5. Trpí pocity méněcennosti (i když to případně navenek zakrývá), které někdy nepřiměřeně kompenzuje, podléhá velmi snadno panice, ztrácí nervy, snadno znervózní. Doplňky:.......................................... Pořádnost a čistotnost: 1. Nesnese nepořádek ani nečistotu. 2. Je značně pořádný a čistotný. 3. Charakterizuje jej spíše pořádnost a čistotnost než opak. 4. Bývá nepořádný a nečistotný, vyžaduje častou kontrolu svého chování. 5. Je nepořádný, nečistý, vyžaduje neustálou kontrolu. Doplňky:........................................... Organizační schopnosti, umění jednat s lidmi: 1. Má nadprůměrně organizační schopnosti, umí pružně a úspěšně jednat s lidmi. 2. Velmi dobré organizační schopnosti, umí společensky vystupovat. 3. Průměrné organizační schopnosti a umí se obstojně chovat vůči starším lidem, mužům i ženám, většinou je ukázněný. 4. Malé organizační schopnosti, ve styku s lidmi je neohrabaný, nerozhodný a někdy i neukázněný. 5. Nemá organizační schopnosti, ve styku s lidmi se dopouští hrubých chyb a někdy vážných závad v chování. Doplňky........................................... Síla vůle a snaživost: 1. Mimořádně velká (je schopen ovládat sebe i druhé). 2. Velká ( jde cílevědomě a vytrvale za svými cíli). 3. Průběžná, běžná, při překážkách má sklon ke kompromisům. 4. Malá, rychle ustupuje, řeší věci kompromisně. 5. Velmi malá. Doplňky:........................................... Pracovitost a aktivita: 1. Velmi rád pracuje tělesně i duševně, je při práci tělesné - duševní velmi aktivní, dovede pracovat tvůrčím způsobem. 2. Rád pracuje, je pilný a aktivní tělesně - duševně. 3. Průměrně pracovitý a aktivní tělesně - duševně. 4. Je málo pilný a aktivní tělesně - duševně. Nemá smysl pro tvůrčí činnost. 5. Pasívní a lenivý tělesně - duševně, dokonce i tehdy, jde-li spíše o netvůrčí, spíše o mechanickou práci. Doplňky:........................................... Motorika, tělesná síla a únavnost při tělesné práci: Zdravotní stav a potíže, nápadnosti tělesného vzezření a výrazu:................................................................................................. Pověst rodiny a její spolupráce se školou: 1. Nadprůměrně dobré, kladné a nadprůměrně kultivované rodinné prostředí a nadprůměrná spolupráce se školou. 2. Spořádané rodinné prostředí, velmi dobrá kulturní úroveň rodiny, dobrá spolupráce se školou. 3. Běžné, průměrné a obstojné rodinné prostředí i spolupráce se školou. 4. Disharmonické rodinné prostředí, nezájem rodiny o spolupráci se školou, výchovná nedostačivost rodičů. 5. Nevyrovnané až defektní rodinné prostředí, nezájem rodiny o spolupráci se školou, značná výchovná nedostačivost rodičů. Doplňky:........................................... Osvědčené výchovné postupy: 1. Přátelské domluvy v soukromí, převaha kladného hodnocení nad záporným, mírná výchova, autoritativní přístupy pouze zdůvodněné. 2. Domluvy před kolektivem a vzkazy do rodiny, kategorické výchovné přístupy. 3. Domácí vězení, doučování, zákazy (např. televize, telefonování) a tresty. 4. Ani kladné, ani záporné hodnocení se příliš neosvědčilo. 5. Vyžaduje speciální výchovu v ústavním prostředí. Doplňky:............................................ Jak by se podle Vašeho mínění mohl osvědčit v každém ze tří povolání, které uvedl: 1. Výborně (mohl by vyniknout) v povolání jako........................................................ 2. Velmi dobře jako............................................................................................. 3. Průměrně jako................................................................................................ 4. Podprůměrně jako........................................................................................... 5. Nedostatečně jako.......................................................................................... Jaké povolání (studium) považuje škola pro dítě za nejvhodnější: Školní prospěch (na posledním vysvědčení): Datum vyplnění dotazníku: Vyplnil: Razítko: Literatura KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství, 2001. 275 stran. ISBN 80-7204-200-9. vloženo uživatelem» profesní dotazník
profesní etablování  >>   zavedení, uznání, respektování dosažené pozice v dané profesi vloženo uživatelem» profesní etablování
profesní hantýrka  >>   profesní mluva - soubor specifických výrazových prostředků mezi osobami pracujícími delší dobu v určitém povolání vloženo uživatelem» profesní hantýrka
profesní kariéra  >>   vývoj a změny pozice v zaměstnání, a to vertikálním směrem vzestupným nebo sestupným, resp. směrem horizontálním (změny povolání na téže úrovni) vloženo uživatelem» profesní kariéra
Stránky: <<předešlá-- --následující>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz